Micro Lesson Filipino 8 (Ibat'ibang Uri ng Pangatnig)

Rosemarie Abano
Rosemarie AbanoValenzuela National High School
Micro Lesson Filipino 8 (Ibat'ibang Uri ng Pangatnig)
MICRO LESSONMICRO LESSON
MANLALAKBAY
MANLALAKBAY
Tara Na!
Relaks ka lang, nasa loob ng
aking backpack ang mahahalagang
kagamitan upang maging maayos ang
ating paglalakbay.
Narito na..
MANLALAKBAY
Tara Na!
Narito na..
MANLALAKBAY
Tara Na!
Narito na..
MAPA, ito ang kasangkapan upang magkaroon nang
maayos na gabay sa mga gawain na sa iyo’y nakalaan.
Kahulugan ng pangatnig
Uri ng pangatnig
Gamit ng pangatnig
MANLALAKBAY
Tara Na!
Narito na..
COMPASS, mga direksyon kalakip ay panuto sa
malikhaing gawain na sa iyo’y naghihintay na dapat
mong matuklasan.
MANLALAKBAY
Tara Na!
Narito na..
TELESCOPIO, magsisilibing gabay sa masusing pagtuklas at
pagkilatis sa uri ng pangatnig.
MANLALAKBAY
Tara Na!
Narito na..
RADAR, paggamit mo nito karagdagang gawain ang tiyak na
mag-papalalim sa iyong karanasan sa
araling pinag-aaralan.
MANLALAKBAY
Tara Na!
Narito na..
DESTINASYON, ito na ang para sa panibagong buhay mo dahil
karagdagang kaalaman at karunungan ang naghihintay kasama
ang pagtuklas sa ilan pang mga materyal na maaaring pagkunan
mo ng impormasyon ukol sa pangatnig.
Sa araling ito, ang mga mag-aaral ay
kinakailangang:
A. Nakikilala ang pangatnig at ang mga uri nito
B. Natutukoy ang kahalagahan ng pangatnig sa pagbuo ng
pahayag o pangungusap
C. Nakabubuo ng pangungusap gamit ang pangatnig
Pangatnig/ Filipino
Ikawalong Baitang
Isang Oras/ Nakatutok sa Mag-aaral
Basahin at unawain nang mabuti ang nilalaman.
Sundin ang mga panuto at kompletuhin ang mga
gawain. Gamitin ang mga icon na makakatulong
sa paggalugad sa rurok ng kaalaman sa paksang
tinatalakay.
Ang kasagutan ay maaaring sagutan sa slayd.
Gayundin, maaaring iprint pagkatapos ng aralin.
Isa sa mga makabagong estratehiya na salalayan
at sandigan sa pagtuturo ng Asignaturang Filipino ay
ang “E-Kwentexto”. Ito ay maingat na binuo at
dinisenyo upang matustusan ang mga mag-aaral sa
Ikawalong Baitang ng Valenzuela National High School
ng mga nakakaganyak at nakakahikayat na mga
gawaing pangkaisipan, pangdamdamin at
pangsikomotor sa tulong na rin ng kagamitang
elektroniko.
Isa sa mga makabagong estratehiya na salalayan
at sandigan sa pagtuturo ng Asignaturang Filipino ay
ang “E-Kwentexto”. Ito ay maingat na binuo at
dinisenyo upang matustusan ang mga mag-aaral sa
Ikawalong Baitang ng Valenzuela National High School
ng mga nakakaganyak at nakakahikayat na mga
gawaing pangkaisipan, pangdamdamin at
pangsikomotor sa tulong na rin ng kagamitang
elektroniko.
UNA IKALAWA IKATLO IKAAPAT IKALIMA
HOLA!!! Nakita mo na ba ang Pilipinas mula sa itaas sakay ng
isang uri ng sasakyang panghimpapawid? Hindi ba at kay ganda?
Maraming magagandang tanawin, mga gubat at bundok na kulay luntian
at mga nagkikislapang mga ilaw at gabi.
Halina’t sumakay tayo at sama-sama nating
tuklasin ang kagandahan at suliranin ng Pilipinas. Sama-
sama rin nating alamin ang kahulugan ng pangatnig. Ang
gamit nito sa pangungusap kung paano ang
isang talata ay mabubuo sa paggamit ng pangatnig.
HOLA!!! Nakita mo na ba ang Pilipinas mula sa itaas sakay ng
isang uri ng sasakyang panghimpapawid? Hindi ba at kay ganda?
Maraming magagandang tanawin, mga gubat at bundok na kulay luntian
at mga nagkikislapang mga ilaw at gabi.
Ngunit sa likod ng kagandahang ito, nakita mo na rin ba ang
kakapusan at kakulangan ng bansa? Isang ugat na nagbubunga ng suliranin
sa bansa, na nakakaapekto sa ekonomiya at pag-unlad. Inisip mo na ba ang
dahilan at epekto nito?
Halina’t sumakay tayo at sama-sama nating tuklasin ang
kagandahan at suliranin ng Pilipinas. Sama-sama rin nating alamin ang
kahulugan ng pangatnig. Ang gamit nito sa pangungusap kung paano ang
isang talata ay mabubuo sa paggamit ng pangatnig.
Ngayon tayo ay pumapasok na sa tamang direksyon, patungo sa
kaalaman patungkol sa pangatnig.
Huwag kang mag-alala narito lang ako, kasama mo.
Lakasan ang iyong kalooban.
Positibong pananaw ang itanim sa
isipan kung inaasam ay nais mong
makamtan.
Di ka dapat mangamba, narito ang gamit kong
TANDAAN...Ang compass na iyan
ay lubhang
mahalaga, sapagkat kailanman
ay di ka
maliligaw, ituturo niya ang panuto
sa
bawat gawain na sa iyo’y nakalaan.Bago ka magpatuloy, nakikita mo ba ang nakikita ko?
Ayun! Isang sign board. Basahin mo.
Panoorin ang video
Ibigay ang mga aral
na nakapaloob sa
natunghayan.
Nanalo ang Leon sapagkat sanay na siya sa kalupaan.
Natuwa ang matsing dahil napag-isip-isip na patas lamang
sila
Okey ba ang mensahe…?
Ang ganda, para sa atin bilang mga anak ang matutunan ang halaga ng
pagkakapantay-pantay.
Ayon sa mga pangungusap sa unahan, ano-ano ang mga salitang
may salungguhit?
Nais kong malaman
mo na ang mga
salitang may
Salungguhit ay
tinatawag na
pangatnig.
Okay ba ang mensahe…?
Ang ganda, para sa atin bilang mga anak.
Ayon sa talatang binasa, ano-ano ang mga salitang may salungguhit?
Nais kong malaman
mo na ang mga
salitang may
Salungguhit ay
tinatawag na
pangatnig.
Pangatnig
Pangatnig
Okay ba ang mensahe…?
Ang ganda, para sa atin bilang mga anak.
Ayon sa talatang binasa, ano-ano ang mga salitang may salungguhit?
Nais kong malaman
mo na ang mga
salitang may
Salungguhit ay
tinatawag na
pangatnig.
Pangatnig
Pangatnig
Harapan mong matutunghayan ang malikhaing gawain na
sa iyo’y naghihintay. Kaya mga mata at isipan kailangan ang
kahandaan na alam kong iyong maiibigan.
Sabik ka na ba mahal kong kaibigan…
Kumusta na…….
Masarap bang maglakbay sa daan ng kaunawaan.
Sigurado ako mapagtatagumpayan mo ang mga pagsubok na
iyong mararanasan. Maging matiyaga ka lamang. Sapagkat
ang lahat ng bagay ay kailangang paghirapan upang ang
tunay na kagalakan ay matatamasa sa tuwina.
Basahin at tukuyin ang pangatnig na ginamit sa loob ng
pangungusap. Itipa sa loob ng kahon ang kasagutan.
1. Kahit babae kami ipaglalaban naming ang matuwid.
2. Nagsisikap sila upang umunlad ang buhay.
3. Nagagalit ang kanyang ina, kapag hindi siya sumunod.
4. Ikaw at ako ay panig sa katotohanan.
5. Ang tatay ay nag-igib samantalang ang nanay naman ay
naglalaba.
Basahin at unawain mo ang mga pangungusap. Punan
mo ngangkop na pangatnig ang bawat isaupang maging mabisa.
ang diwa nito. Ilagay mo sa bilog ang iyong kasagutan.
1. Ikaw ay matulog _____ huwag lamang matagal.
2. _____ salapi kung kaya siya nagkasala.
3. Ang bata ay nalunod _____ hindi siya marunong lumangoy.
4. _____ ako ay nakapasa, bibigyan ko kayo ng salo-salo.
5. Mag-aral ka nang mabuti _____ makakuha ng mataas na
marka.
Basahin at unawain mo ang mga pangungusap. Punan
mo ngangkop na pangatnig ang bawat isa upang maging mabisa.
ang diwa nito. Itipa sa bilog ang iyong kasagutan.
Piiin ang mga pangatnig na ginagamit. Itipa ang
kasagutan sa kahon na nakalaan sa bawat bilang.
1. Kung nais mong mapanuto ang iyong buhay umiwas ka sa bisyo at
masamang barkada.
2. Kapag nasira ang buhay mo, ikaw lamang ang magdurusa.
3. Pag pinabayaan ko ang aking paaralan, alam kong magagalit kayo.
4. Madaling maunawaan ang nais sabihin kapag katutubong wika
ang ginagamit.
5. Ikinalulungkot kong hindi ako nakadalo sa iyong kaarawan dahl sa
mabigat kong karamdaman.
Basahin at unawain ang talata. Lagyan ng angkop na
pangatnig ang bawat patlang. Isulat sa loob ng lobo ang kasagutan.
Tinawag ako (1)___ pinag-aralan ng aking
ama. Ayaw ko sanang maging sa kanya (2)___
napagtanto kong maganda ang hangarin niya para sa
akin. Unti-unti kong sinisikap magbagong buhay
(3)___ batid kong masama talaga ang ibubunga ng
pagsama sa masamang barkada. Iniwasan ko ito
(4)___ di mapahamak. Para sa akin, hindi pa huli
ang lahat (5)___ nangangako ako sa aking sarili na
tuluyan na akong magbabago ng landas.
Bilugan ang mga pangatnig na ginamit sa pangungusap. Gamitin ang highlight pen.
1. Maraming dahilan ang mga tao kung bakit ayaw nilang linisin
ang kapaligiran.
2. Nakasasama sa ating kalikasan at sa tao ang polusyon.
3. Disiplina ang kailangan upang ang bansa ay umunlad.
4. Sa Pilipinas ay maraming likas na yaman ngunit ito ay hindi
natin pinangangalagaan.
5. Ang pagpuputol sa punong kahoy ay ipinagbabawal ngunit
marami pa rin ang gumagawa nito.
Nakikinig kaming lahat sa aming
guro sapagkat mahusay siyang magturo.
Malinaw siyang magpaliwanag laging handa at
paminsan-minsan ay nagpapatawa. Kaya
nawiwili kami sa kanyang klase. Marami
kaming natutuhan sa kanya at sa lahat ng ito
siya’y aming pasasalamatan. Sana’y marami
pang tulad niya para maraming mag-aaral ang
maganyak mag-aral na mabuti.
Kung talagang naunawaan ninyo ang ating
aralin, subukang hanapin ang mga pangatnig na ginagamit.
Itipa ang kasagutan sa bahaging nakalaan.
S N G U N I T H D I
A A S A K A L J A K
G B P F C D I E R M
D S Q A N O H L N A
U P A N G D A H I L
C G F R G K R F G K
V A U E T H A P Y U
B P W A B A M T I N
X A A D X U Z J K G
C K A Y A L A U S M
Sa loob ng kahon ay may nakatagong
salita o pangatnig ng mga letra. Bilugan
ang pangatnig na makikita ninyo. Gamitin ang highpen.
Sa ating pagbibiyahe o pamamasyal ay marami tayong
mga bagay na nakikita sa paligid. Kaya’t ang inyong opinyon ay
kailangan. Ilagay ang P kung pangatnit at H kung
hindi.
iyong
Sapagkat
Dahil
At
nito
Narinig mo ba ako….
Hindi pa tayo tapos, narito ang mga
karagdagang Gawain na higit na
magpapalalim sa iyong kaunawaan
patungkol sa uri ng pangatnig.
RADAR...
PAMUKOD - ginagamit kung dalawa o ilang
bagay at isipin ay may ibig na
itangi kaysa sa iba.
Halimbawa:
* Ang mga mamamayan, maging ang mga kabataan
ay nagising na rin sa katotohanang sila’y may mga
tungkuling dapat gampanan.
*
PANINSAY - ginagamit sa mga pangungusap kung ang
unang sugnay ay sinasalungat ng ikalawa.
Halimbawa:
*Mahirap magtatag ng bansa ngunit ito ay
magtatagumpay kung lahat ay magkakaisa.
PANUBALI - ginagamit sa mga pagkukurong pasumala,
isipang may pasubali o di ganap at nangangailangan ng
tulong ng kapwa pangungusap upang mabuo ang diwa at
kaisipan ng isang pangungusap.
Halimbawa:
• Kung nais mong mabuhay nang maginhawa,
makipagtulungan ka.
PANANHI –ginagamit upang ang pangungusap ay
makatugon sa tanong ng bakit at tuloy maipakilala ang
isang kadahilanan.
Halimbawa:
* Ang pamahalaan ay nagsagawa ng mga proyektong
pangkaularan dahil sa pangangailangan.
PANUBALI - ginagamit sa mga pagkukurong pasumala, isipang may
pasubali o di ganap at nangangailangan ng tulong ng
kapwa pangungusap upang mabuo ang diwa at
kaisipan ng isang pangungusap.
Halimbawa:
* Kung nais mong mabuhay nang maginhawa, makipagtulungan ka.
PANLINAW - ginagamit kung ang diwang nasabi na ay dapat pang
linawin.
Halimbawa:
* Nais mong magtagumpay, kung gayon magsikap ka.
PANAPOS - ginagamit na pangwakas sa pagtatapos ng Pangungusap.
Halimbawa:
* At sa wakas, natupad ko rin ang malaon ko nang pinapangarap.
Tukuyin ang pangatnig sa loob ng pangungusap. Isulat sa bulaklak
ang pangatnig at ang uri nito.
Maraming tao lagi sa mga “deparment
stores” subalit iilan naman ang namimili..
Lagi siyang nahuhuli dahil tanghali
siyang gumigising .
Masusugpo ang polusyon kapag binawasan natin
ang paggamit ng plastik.
Nagkasakit siya sapagkat
naulanan kagabi.
Tinalakay ng Pangulo ang
pangunahing sanhi ng suliranin
at sinabi niya ang lahat na ito
ay may solusyon.
Nakakalbo ang
kagubatan
sapagkat
maraming tao
ang
pumuputol
ng punong
kahoy.
Nag-aaral siya
ng leksyon
ngunit
mababa
pa rin
ang marka.
Madaling
maging
tao ngunit
mahirap mag
pakatao.
•Iclick ang checkbox kung
anong uri ng pangatnig
ang ginamit sa
pangungusap.
Ang mga Pilipino’y kilala sa mabubuting kaasalan tulad
ng katapatan, kasipagan, kahinhinan, katapangan,
pagkamagalang, katipinan at higit sa lahat ay kagandahan
ng kalooban. Maging ikaw at maging sinuman ay
makapagpapatotoo rito. Bantog man tayo o hindi sa
ganitong katangian, hindi maitatangging mayroon din
naman tayong mga kapintasan. Isa na rito ang ugaling
ningas-kugon mamamayang masipag na masipag,
mamamayang wala ng sigla. Panay sa simula, walang
katapusan. Maaaring ngayon ay maalab at maaari rin
naming bukas ay malamig na.
Basahin at tukuyin ang pangatnig pamukod
sa loob ng talata.
Madalas siyang lumahok sa
paligsahan. Hindi siya nagwawagi.
Magsikap ka. Bata ka pa.
Dapat din tayong matuto ng wikang
Ingles. Tayo’y Pilipino.
Ang wikang Filipino ay pinagkaloob ng Diyos
sa ating mga Pilipino. Ang Nipong Niponggo
ay pinagkaloon naman Niya sa mga Hapones.
Marami ng aklat ang ang nasusulat sa Filipino.
Sinasabi pa rin nila na malaking suliranin
ang kinakaharap nila sa pagtuturo.
*Pagtambalin ang bawat pares ng pangungusap.
Gamitan ng angkop na pangatnig na paninsay. Itipa ang kasagutan..
* Basahin ang sumusunod na tanong. Mangatwiran o sagutin
ang mga ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga
pangatnig na pananhi.
1. Bakit kayo nag-aklas sa pabrika?
2. Ano ang dahilan at hindi ka natataas ng
tungkulin?
3. Bakit hindi ka mag-aaral nang mabuti?
4. Ano’t puro paninira ang laman ng iyong
isip?
5. Bakit hindi kayo magkasundong mag-ina?
* Piliin sa loob ng panaklong ang angkop
na pangatnig na panlinaw na
dapat gamitin sa sumusunod
na pangugnusap. Bilugan.
1. ( Sa katagang sabi, kung gayon, kaya) pinawawalan mo ng kabuluhan ang
lahat.
2. Naririto ka para mag-aral ( kaya’t, anupa’t, samakatwid) kailangang
pangatawanan mo ito.
3.Ako’y lagi na lamang ninyong pinagsasabihan, (samakatwid, alalaong baga, kaya)
po ba’y pinaaalis na ninyo ako rito?
4.Di (kung gayo’y, anupa’t , kaya) hindi na ako papasok ngayon.
5. Hindi ikaw ang kumuha ng bagay na yaon (kung gayon, alalaong baga, kaya) ay
siya.
O, ano? Nag-enjoy ka ba sa ating
paglalakbay?
Basta’t lagi mong tandaan lagi
akong narito sa mga taong nais ng kaunawaan sa
pangatnig at uri nito. Ito ang aking
pinagkadalubhasaan.
Konti na lamang at tayo’y
lalapag na sa destinasyong
maaasahan. Mga pinagmulang
impormasyon na iyong
masasaksihan...
Ohhh…...Si Swifer!!!!
Sa paglalakabay talaga di
waiiwasan ang mga balakid...Kailangan
mapatunayan ang ating kasanayan at
kaalamang natutunan upang ito ay
mapagtagumpayan ….
Tignan ko ang husay
ninyo sa Pangatnig at sa
mga uri nito!!!hehehe...
Itipa sa patlang ang pangatnig na ginamit sa loob ng
bawat pangungusap.
____ 1. Kung nais mong mapanuto ang buhay umiwas ka sa
bisyo at masamang barkada.
____
2. Nakakalbo ang kagubatan sapagkat maraming tao ang
pumuputol ng punong kahoy.
____
3. Mag-aral na mabuti upang magtagumpay sa buhay.
4. Hindi siya marunong makinig sa magulang kaya siya
napapasama.
____
5. Nag-aaral siya ng leksyon ngunit mababa pa rin ang
marka.
1. _______ may pagkukusa, uunlad ang ating
pamumuhay at tatatag ang bansa natin.
2.Ang anumang agwat ay hindi mararating
________titingnan lamang natin .
3. Madaling maging tao ________ mahirap mag
pakatao.
4. Bunganga ng ilog ay masasarhan mo ______
hindi ang bibig ng tao.
5. Ikaw ay uunlad sa buhay _______
magtitiyaga.
kapag
ngunit
kung
dahil sa
sapagkat
*Ilagay sa patlang ang nararapat na pangatnig upang
mabuo ang pangungusap:
Bumuo ng talata sa pamamagitan ng mga larawan. Gumamit ng mga pangatnig.
Magbigay ng tagalawang
halimbawa
Bakit minsan d
Bakit may mga
Bakit kinakailan
Tunay na kailangang maging maingat sa pagpili ng
kaibigan pagkat sila ang tunay na gagabay sa iyong
paglalakabay. Sino sa kanila sila ang karapat-dapat…..???
Tulad sa pagbuo ng pangungusap matamang
malaman ang angkop na pangatnig upang maging malinaw at
wasto ang pagpapahayag ng nilalaman….ating subukan!
Isang araw , ikaw ay nalulumbay
Hindi mo malaman lungkot ay sumilay;
Sapagkat mga aralin, di ganap na
maunawaan
Tandaan mo anak, gabay ako sa iyong
pag-unlad.
Magsikap, magtiyaga at mag-aral nang
mabuti
Landas mo ay liliwanag gaya ng dati;
Tanglaw mo ang ama’t ina mo
Karamay pati ang iyong guro.
Salamat, nakamit mo ang tagumpay
Sa tulong ng mga taong pumapatnubay;
At di ka nakalimot sa Diyos na
tumutunghay
Laging tandaan na Siya ang laging gabay.
* Basahin ang tula, hanapin ang pangatnig na ginamit at bilugan.
Sabihin kung pamukod, paninsay, panubali, pananhi, panlinaw o panapos.
Tanggapin mo ang
aking munting regalo...Ito’y tula
handog sa masigasig mong
pakikipagsapalaran sa pagtuklas ng
kaalaman na magagamit sa tuwid
na daan.
DESTINASYON
Marahil napawi ang lahat ng takot mo at pangamba. Sa
lahat ng pagsubok na iyong
napagtagumpayan ang tanging masasabi ko’y“
Mabuhay Ka!” Ang susi ng tagumpay ay
nasa iyo na, pagyamanin at ibahagi sa iba….
Micro Lesson Filipino 8 (Ibat'ibang Uri ng Pangatnig)
Micro Lesson Filipino 8 (Ibat'ibang Uri ng Pangatnig)
Micro Lesson Filipino 8 (Ibat'ibang Uri ng Pangatnig)
1 von 59

Recomendados

Anim na Antas ng Pagtatanong Ayon sa Ikalawang Antas ng Cognitive Domain ni B... von
Anim na Antas ng Pagtatanong Ayon sa Ikalawang Antas ng Cognitive Domain ni B...Anim na Antas ng Pagtatanong Ayon sa Ikalawang Antas ng Cognitive Domain ni B...
Anim na Antas ng Pagtatanong Ayon sa Ikalawang Antas ng Cognitive Domain ni B...Mckoi M
41.4K views26 Folien
PANGATNIG von
PANGATNIGPANGATNIG
PANGATNIGelvira dadios
7.2K views23 Folien
Paglinang At Pagpapayaman von
Paglinang At PagpapayamanPaglinang At Pagpapayaman
Paglinang At Pagpapayamanrosemelyn
61.2K views12 Folien
Uri ng pangungusap ayon sa gamit von
Uri ng pangungusap ayon sa gamitUri ng pangungusap ayon sa gamit
Uri ng pangungusap ayon sa gamitMs. Wallflower
14.6K views8 Folien
01 Pangunahin at Pantulong na Kaisipang Nakasaad sa Binasa - Talakayan.pptx von
01 Pangunahin at Pantulong na Kaisipang Nakasaad sa Binasa - Talakayan.pptx01 Pangunahin at Pantulong na Kaisipang Nakasaad sa Binasa - Talakayan.pptx
01 Pangunahin at Pantulong na Kaisipang Nakasaad sa Binasa - Talakayan.pptxMichaelAngeloPar1
11.7K views23 Folien
Banghay aralin sa filipino( 9 lessons)ikatlong markahan von
Banghay aralin sa filipino( 9 lessons)ikatlong markahanBanghay aralin sa filipino( 9 lessons)ikatlong markahan
Banghay aralin sa filipino( 9 lessons)ikatlong markahanlovelyjoy ariate
47.2K views10 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Mga istratehiya safilipino von
Mga istratehiya safilipinoMga istratehiya safilipino
Mga istratehiya safilipinoAlbertine De Juan Jr.
62.9K views66 Folien
Fil101 istruktura ng wika von
Fil101 istruktura ng wikaFil101 istruktura ng wika
Fil101 istruktura ng wikaUniversity of Santo Tomas
20.7K views15 Folien
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagbibigay ng pangunahing kaisipan von
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagbibigay ng pangunahing kaisipanFilipino 3 yunit iii aralin 4 pagbibigay ng pangunahing kaisipan
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagbibigay ng pangunahing kaisipanDesiree Mangundayao
8.7K views26 Folien
Mga uri ng pagtatanong von
Mga uri ng pagtatanongMga uri ng pagtatanong
Mga uri ng pagtatanongAlbertine De Juan Jr.
26.4K views20 Folien
Ang Ningning at Liwanag ni Emilio Jacinto (Adel P. Sacay) von
Ang Ningning at Liwanag ni Emilio Jacinto (Adel P. Sacay)Ang Ningning at Liwanag ni Emilio Jacinto (Adel P. Sacay)
Ang Ningning at Liwanag ni Emilio Jacinto (Adel P. Sacay)dhelsacay20
7.4K views25 Folien
Pokus ng Pandiwa.pptx von
Pokus ng Pandiwa.pptxPokus ng Pandiwa.pptx
Pokus ng Pandiwa.pptxGlenda Pon-an
1.4K views11 Folien

Was ist angesagt?(20)

Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagbibigay ng pangunahing kaisipan von Desiree Mangundayao
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagbibigay ng pangunahing kaisipanFilipino 3 yunit iii aralin 4 pagbibigay ng pangunahing kaisipan
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagbibigay ng pangunahing kaisipan
Desiree Mangundayao8.7K views
Ang Ningning at Liwanag ni Emilio Jacinto (Adel P. Sacay) von dhelsacay20
Ang Ningning at Liwanag ni Emilio Jacinto (Adel P. Sacay)Ang Ningning at Liwanag ni Emilio Jacinto (Adel P. Sacay)
Ang Ningning at Liwanag ni Emilio Jacinto (Adel P. Sacay)
dhelsacay207.4K views
Unang markahang pagsusulit fil 9 w/ TOS von ESMAEL NAVARRO
Unang markahang pagsusulit fil 9 w/ TOSUnang markahang pagsusulit fil 9 w/ TOS
Unang markahang pagsusulit fil 9 w/ TOS
ESMAEL NAVARRO14.7K views
Detailed Lesson Plan in Filipino Grade 8 von Wyeth Dalayap
Detailed Lesson Plan in Filipino Grade 8Detailed Lesson Plan in Filipino Grade 8
Detailed Lesson Plan in Filipino Grade 8
Wyeth Dalayap91.4K views
Malikhaing Pagsulat: Tula von Andrea Tiangco
Malikhaing Pagsulat: TulaMalikhaing Pagsulat: Tula
Malikhaing Pagsulat: Tula
Andrea Tiangco167.3K views
Bahagi at Ayos ng pangungusap || Simuno || Panaguri von Sir Bambi
Bahagi at Ayos ng pangungusap || Simuno || PanaguriBahagi at Ayos ng pangungusap || Simuno || Panaguri
Bahagi at Ayos ng pangungusap || Simuno || Panaguri
Sir Bambi191 views
Tono, Diin at Antala von Luzy Nabucte
Tono, Diin at AntalaTono, Diin at Antala
Tono, Diin at Antala
Luzy Nabucte315.5K views
Ang pang angkop at pang ugnay von TEACHER JHAJHA
Ang pang angkop at pang ugnayAng pang angkop at pang ugnay
Ang pang angkop at pang ugnay
TEACHER JHAJHA11.2K views

Similar a Micro Lesson Filipino 8 (Ibat'ibang Uri ng Pangatnig)

3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari... von
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...LalainGPellas
966 views24 Folien
AGSAULLO DLP No. 1 Fil 11.docx von
AGSAULLO DLP No. 1 Fil 11.docxAGSAULLO DLP No. 1 Fil 11.docx
AGSAULLO DLP No. 1 Fil 11.docxNiña Paulette Agsaullo
2.3K views11 Folien
ESP3_Module 1_Magandang Kaugalian,Isabuhay!.pdf von
ESP3_Module 1_Magandang Kaugalian,Isabuhay!.pdfESP3_Module 1_Magandang Kaugalian,Isabuhay!.pdf
ESP3_Module 1_Magandang Kaugalian,Isabuhay!.pdfMaCatherineMendoza
442 views16 Folien
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx von
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptxW3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptxreychelgamboa2
921 views102 Folien
Lesson plan 8 von
Lesson plan 8 Lesson plan 8
Lesson plan 8 DebieAnneCiano1
1.4K views8 Folien
FIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptx von
FIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptxFIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptx
FIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptxArcelynPalacay1
31 views61 Folien

Similar a Micro Lesson Filipino 8 (Ibat'ibang Uri ng Pangatnig)(20)

3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari... von LalainGPellas
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
LalainGPellas966 views
ESP3_Module 1_Magandang Kaugalian,Isabuhay!.pdf von MaCatherineMendoza
ESP3_Module 1_Magandang Kaugalian,Isabuhay!.pdfESP3_Module 1_Magandang Kaugalian,Isabuhay!.pdf
ESP3_Module 1_Magandang Kaugalian,Isabuhay!.pdf
MaCatherineMendoza442 views
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx von reychelgamboa2
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptxW3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx
reychelgamboa2921 views
EsP 7 Modyul-1 Act and worksheets.docx von MaryfelBiascan
EsP 7 Modyul-1 Act and worksheets.docxEsP 7 Modyul-1 Act and worksheets.docx
EsP 7 Modyul-1 Act and worksheets.docx
MaryfelBiascan267 views
Filipino 3 lm draft 4.10.2014 von iwanko
Filipino 3 lm draft 4.10.2014Filipino 3 lm draft 4.10.2014
Filipino 3 lm draft 4.10.2014
iwanko505 views
Modyul 3 pagsusuri sa akda batay sa mga teoryang humanismo / marxismo von Allan Ortiz
Modyul 3 pagsusuri sa akda batay sa mga teoryang humanismo / marxismoModyul 3 pagsusuri sa akda batay sa mga teoryang humanismo / marxismo
Modyul 3 pagsusuri sa akda batay sa mga teoryang humanismo / marxismo
Allan Ortiz16.2K views
Karunungang-Bayan-Ppt.pptx von Valenton634
Karunungang-Bayan-Ppt.pptxKarunungang-Bayan-Ppt.pptx
Karunungang-Bayan-Ppt.pptx
Valenton634532 views
Filipino 3 Learner's Manual 1st Quarter von EDITHA HONRADEZ
Filipino 3 Learner's Manual 1st QuarterFilipino 3 Learner's Manual 1st Quarter
Filipino 3 Learner's Manual 1st Quarter
EDITHA HONRADEZ10.2K views
Fil7 - Week 4 - Alamat.pptx von helson5
Fil7 - Week 4 - Alamat.pptxFil7 - Week 4 - Alamat.pptx
Fil7 - Week 4 - Alamat.pptx
helson5551 views

Micro Lesson Filipino 8 (Ibat'ibang Uri ng Pangatnig)

 • 4. MANLALAKBAY Tara Na! Relaks ka lang, nasa loob ng aking backpack ang mahahalagang kagamitan upang maging maayos ang ating paglalakbay. Narito na..
 • 6. MANLALAKBAY Tara Na! Narito na.. MAPA, ito ang kasangkapan upang magkaroon nang maayos na gabay sa mga gawain na sa iyo’y nakalaan. Kahulugan ng pangatnig Uri ng pangatnig Gamit ng pangatnig
 • 7. MANLALAKBAY Tara Na! Narito na.. COMPASS, mga direksyon kalakip ay panuto sa malikhaing gawain na sa iyo’y naghihintay na dapat mong matuklasan.
 • 8. MANLALAKBAY Tara Na! Narito na.. TELESCOPIO, magsisilibing gabay sa masusing pagtuklas at pagkilatis sa uri ng pangatnig.
 • 9. MANLALAKBAY Tara Na! Narito na.. RADAR, paggamit mo nito karagdagang gawain ang tiyak na mag-papalalim sa iyong karanasan sa araling pinag-aaralan.
 • 10. MANLALAKBAY Tara Na! Narito na.. DESTINASYON, ito na ang para sa panibagong buhay mo dahil karagdagang kaalaman at karunungan ang naghihintay kasama ang pagtuklas sa ilan pang mga materyal na maaaring pagkunan mo ng impormasyon ukol sa pangatnig.
 • 11. Sa araling ito, ang mga mag-aaral ay kinakailangang: A. Nakikilala ang pangatnig at ang mga uri nito B. Natutukoy ang kahalagahan ng pangatnig sa pagbuo ng pahayag o pangungusap C. Nakabubuo ng pangungusap gamit ang pangatnig
 • 12. Pangatnig/ Filipino Ikawalong Baitang Isang Oras/ Nakatutok sa Mag-aaral
 • 13. Basahin at unawain nang mabuti ang nilalaman. Sundin ang mga panuto at kompletuhin ang mga gawain. Gamitin ang mga icon na makakatulong sa paggalugad sa rurok ng kaalaman sa paksang tinatalakay. Ang kasagutan ay maaaring sagutan sa slayd. Gayundin, maaaring iprint pagkatapos ng aralin.
 • 14. Isa sa mga makabagong estratehiya na salalayan at sandigan sa pagtuturo ng Asignaturang Filipino ay ang “E-Kwentexto”. Ito ay maingat na binuo at dinisenyo upang matustusan ang mga mag-aaral sa Ikawalong Baitang ng Valenzuela National High School ng mga nakakaganyak at nakakahikayat na mga gawaing pangkaisipan, pangdamdamin at pangsikomotor sa tulong na rin ng kagamitang elektroniko.
 • 15. Isa sa mga makabagong estratehiya na salalayan at sandigan sa pagtuturo ng Asignaturang Filipino ay ang “E-Kwentexto”. Ito ay maingat na binuo at dinisenyo upang matustusan ang mga mag-aaral sa Ikawalong Baitang ng Valenzuela National High School ng mga nakakaganyak at nakakahikayat na mga gawaing pangkaisipan, pangdamdamin at pangsikomotor sa tulong na rin ng kagamitang elektroniko.
 • 16. UNA IKALAWA IKATLO IKAAPAT IKALIMA HOLA!!! Nakita mo na ba ang Pilipinas mula sa itaas sakay ng isang uri ng sasakyang panghimpapawid? Hindi ba at kay ganda? Maraming magagandang tanawin, mga gubat at bundok na kulay luntian at mga nagkikislapang mga ilaw at gabi. Halina’t sumakay tayo at sama-sama nating tuklasin ang kagandahan at suliranin ng Pilipinas. Sama- sama rin nating alamin ang kahulugan ng pangatnig. Ang gamit nito sa pangungusap kung paano ang isang talata ay mabubuo sa paggamit ng pangatnig.
 • 17. HOLA!!! Nakita mo na ba ang Pilipinas mula sa itaas sakay ng isang uri ng sasakyang panghimpapawid? Hindi ba at kay ganda? Maraming magagandang tanawin, mga gubat at bundok na kulay luntian at mga nagkikislapang mga ilaw at gabi. Ngunit sa likod ng kagandahang ito, nakita mo na rin ba ang kakapusan at kakulangan ng bansa? Isang ugat na nagbubunga ng suliranin sa bansa, na nakakaapekto sa ekonomiya at pag-unlad. Inisip mo na ba ang dahilan at epekto nito? Halina’t sumakay tayo at sama-sama nating tuklasin ang kagandahan at suliranin ng Pilipinas. Sama-sama rin nating alamin ang kahulugan ng pangatnig. Ang gamit nito sa pangungusap kung paano ang isang talata ay mabubuo sa paggamit ng pangatnig.
 • 18. Ngayon tayo ay pumapasok na sa tamang direksyon, patungo sa kaalaman patungkol sa pangatnig. Huwag kang mag-alala narito lang ako, kasama mo. Lakasan ang iyong kalooban. Positibong pananaw ang itanim sa isipan kung inaasam ay nais mong makamtan. Di ka dapat mangamba, narito ang gamit kong
 • 19. TANDAAN...Ang compass na iyan ay lubhang mahalaga, sapagkat kailanman ay di ka maliligaw, ituturo niya ang panuto sa bawat gawain na sa iyo’y nakalaan.Bago ka magpatuloy, nakikita mo ba ang nakikita ko? Ayun! Isang sign board. Basahin mo. Panoorin ang video
 • 20. Ibigay ang mga aral na nakapaloob sa natunghayan. Nanalo ang Leon sapagkat sanay na siya sa kalupaan. Natuwa ang matsing dahil napag-isip-isip na patas lamang sila
 • 21. Okey ba ang mensahe…? Ang ganda, para sa atin bilang mga anak ang matutunan ang halaga ng pagkakapantay-pantay. Ayon sa mga pangungusap sa unahan, ano-ano ang mga salitang may salungguhit? Nais kong malaman mo na ang mga salitang may Salungguhit ay tinatawag na pangatnig.
 • 22. Okay ba ang mensahe…? Ang ganda, para sa atin bilang mga anak. Ayon sa talatang binasa, ano-ano ang mga salitang may salungguhit? Nais kong malaman mo na ang mga salitang may Salungguhit ay tinatawag na pangatnig. Pangatnig Pangatnig
 • 23. Okay ba ang mensahe…? Ang ganda, para sa atin bilang mga anak. Ayon sa talatang binasa, ano-ano ang mga salitang may salungguhit? Nais kong malaman mo na ang mga salitang may Salungguhit ay tinatawag na pangatnig. Pangatnig Pangatnig
 • 24. Harapan mong matutunghayan ang malikhaing gawain na sa iyo’y naghihintay. Kaya mga mata at isipan kailangan ang kahandaan na alam kong iyong maiibigan. Sabik ka na ba mahal kong kaibigan… Kumusta na……. Masarap bang maglakbay sa daan ng kaunawaan. Sigurado ako mapagtatagumpayan mo ang mga pagsubok na iyong mararanasan. Maging matiyaga ka lamang. Sapagkat ang lahat ng bagay ay kailangang paghirapan upang ang tunay na kagalakan ay matatamasa sa tuwina.
 • 25. Basahin at tukuyin ang pangatnig na ginamit sa loob ng pangungusap. Itipa sa loob ng kahon ang kasagutan. 1. Kahit babae kami ipaglalaban naming ang matuwid. 2. Nagsisikap sila upang umunlad ang buhay. 3. Nagagalit ang kanyang ina, kapag hindi siya sumunod. 4. Ikaw at ako ay panig sa katotohanan. 5. Ang tatay ay nag-igib samantalang ang nanay naman ay naglalaba.
 • 26. Basahin at unawain mo ang mga pangungusap. Punan mo ngangkop na pangatnig ang bawat isaupang maging mabisa. ang diwa nito. Ilagay mo sa bilog ang iyong kasagutan. 1. Ikaw ay matulog _____ huwag lamang matagal. 2. _____ salapi kung kaya siya nagkasala. 3. Ang bata ay nalunod _____ hindi siya marunong lumangoy. 4. _____ ako ay nakapasa, bibigyan ko kayo ng salo-salo. 5. Mag-aral ka nang mabuti _____ makakuha ng mataas na marka. Basahin at unawain mo ang mga pangungusap. Punan mo ngangkop na pangatnig ang bawat isa upang maging mabisa. ang diwa nito. Itipa sa bilog ang iyong kasagutan.
 • 27. Piiin ang mga pangatnig na ginagamit. Itipa ang kasagutan sa kahon na nakalaan sa bawat bilang. 1. Kung nais mong mapanuto ang iyong buhay umiwas ka sa bisyo at masamang barkada. 2. Kapag nasira ang buhay mo, ikaw lamang ang magdurusa. 3. Pag pinabayaan ko ang aking paaralan, alam kong magagalit kayo. 4. Madaling maunawaan ang nais sabihin kapag katutubong wika ang ginagamit. 5. Ikinalulungkot kong hindi ako nakadalo sa iyong kaarawan dahl sa mabigat kong karamdaman.
 • 28. Basahin at unawain ang talata. Lagyan ng angkop na pangatnig ang bawat patlang. Isulat sa loob ng lobo ang kasagutan. Tinawag ako (1)___ pinag-aralan ng aking ama. Ayaw ko sanang maging sa kanya (2)___ napagtanto kong maganda ang hangarin niya para sa akin. Unti-unti kong sinisikap magbagong buhay (3)___ batid kong masama talaga ang ibubunga ng pagsama sa masamang barkada. Iniwasan ko ito (4)___ di mapahamak. Para sa akin, hindi pa huli ang lahat (5)___ nangangako ako sa aking sarili na tuluyan na akong magbabago ng landas.
 • 29. Bilugan ang mga pangatnig na ginamit sa pangungusap. Gamitin ang highlight pen. 1. Maraming dahilan ang mga tao kung bakit ayaw nilang linisin ang kapaligiran. 2. Nakasasama sa ating kalikasan at sa tao ang polusyon. 3. Disiplina ang kailangan upang ang bansa ay umunlad. 4. Sa Pilipinas ay maraming likas na yaman ngunit ito ay hindi natin pinangangalagaan. 5. Ang pagpuputol sa punong kahoy ay ipinagbabawal ngunit marami pa rin ang gumagawa nito.
 • 30. Nakikinig kaming lahat sa aming guro sapagkat mahusay siyang magturo. Malinaw siyang magpaliwanag laging handa at paminsan-minsan ay nagpapatawa. Kaya nawiwili kami sa kanyang klase. Marami kaming natutuhan sa kanya at sa lahat ng ito siya’y aming pasasalamatan. Sana’y marami pang tulad niya para maraming mag-aaral ang maganyak mag-aral na mabuti. Kung talagang naunawaan ninyo ang ating aralin, subukang hanapin ang mga pangatnig na ginagamit. Itipa ang kasagutan sa bahaging nakalaan.
 • 31. S N G U N I T H D I A A S A K A L J A K G B P F C D I E R M D S Q A N O H L N A U P A N G D A H I L C G F R G K R F G K V A U E T H A P Y U B P W A B A M T I N X A A D X U Z J K G C K A Y A L A U S M Sa loob ng kahon ay may nakatagong salita o pangatnig ng mga letra. Bilugan ang pangatnig na makikita ninyo. Gamitin ang highpen.
 • 32. Sa ating pagbibiyahe o pamamasyal ay marami tayong mga bagay na nakikita sa paligid. Kaya’t ang inyong opinyon ay kailangan. Ilagay ang P kung pangatnit at H kung hindi. iyong Sapagkat Dahil At nito
 • 33. Narinig mo ba ako…. Hindi pa tayo tapos, narito ang mga karagdagang Gawain na higit na magpapalalim sa iyong kaunawaan patungkol sa uri ng pangatnig. RADAR...
 • 34. PAMUKOD - ginagamit kung dalawa o ilang bagay at isipin ay may ibig na itangi kaysa sa iba. Halimbawa: * Ang mga mamamayan, maging ang mga kabataan ay nagising na rin sa katotohanang sila’y may mga tungkuling dapat gampanan. *
 • 35. PANINSAY - ginagamit sa mga pangungusap kung ang unang sugnay ay sinasalungat ng ikalawa. Halimbawa: *Mahirap magtatag ng bansa ngunit ito ay magtatagumpay kung lahat ay magkakaisa.
 • 36. PANUBALI - ginagamit sa mga pagkukurong pasumala, isipang may pasubali o di ganap at nangangailangan ng tulong ng kapwa pangungusap upang mabuo ang diwa at kaisipan ng isang pangungusap. Halimbawa: • Kung nais mong mabuhay nang maginhawa, makipagtulungan ka.
 • 37. PANANHI –ginagamit upang ang pangungusap ay makatugon sa tanong ng bakit at tuloy maipakilala ang isang kadahilanan. Halimbawa: * Ang pamahalaan ay nagsagawa ng mga proyektong pangkaularan dahil sa pangangailangan.
 • 38. PANUBALI - ginagamit sa mga pagkukurong pasumala, isipang may pasubali o di ganap at nangangailangan ng tulong ng kapwa pangungusap upang mabuo ang diwa at kaisipan ng isang pangungusap. Halimbawa: * Kung nais mong mabuhay nang maginhawa, makipagtulungan ka.
 • 39. PANLINAW - ginagamit kung ang diwang nasabi na ay dapat pang linawin. Halimbawa: * Nais mong magtagumpay, kung gayon magsikap ka.
 • 40. PANAPOS - ginagamit na pangwakas sa pagtatapos ng Pangungusap. Halimbawa: * At sa wakas, natupad ko rin ang malaon ko nang pinapangarap.
 • 41. Tukuyin ang pangatnig sa loob ng pangungusap. Isulat sa bulaklak ang pangatnig at ang uri nito. Maraming tao lagi sa mga “deparment stores” subalit iilan naman ang namimili.. Lagi siyang nahuhuli dahil tanghali siyang gumigising . Masusugpo ang polusyon kapag binawasan natin ang paggamit ng plastik. Nagkasakit siya sapagkat naulanan kagabi. Tinalakay ng Pangulo ang pangunahing sanhi ng suliranin at sinabi niya ang lahat na ito ay may solusyon.
 • 42. Nakakalbo ang kagubatan sapagkat maraming tao ang pumuputol ng punong kahoy. Nag-aaral siya ng leksyon ngunit mababa pa rin ang marka. Madaling maging tao ngunit mahirap mag pakatao. •Iclick ang checkbox kung anong uri ng pangatnig ang ginamit sa pangungusap.
 • 43. Ang mga Pilipino’y kilala sa mabubuting kaasalan tulad ng katapatan, kasipagan, kahinhinan, katapangan, pagkamagalang, katipinan at higit sa lahat ay kagandahan ng kalooban. Maging ikaw at maging sinuman ay makapagpapatotoo rito. Bantog man tayo o hindi sa ganitong katangian, hindi maitatangging mayroon din naman tayong mga kapintasan. Isa na rito ang ugaling ningas-kugon mamamayang masipag na masipag, mamamayang wala ng sigla. Panay sa simula, walang katapusan. Maaaring ngayon ay maalab at maaari rin naming bukas ay malamig na. Basahin at tukuyin ang pangatnig pamukod sa loob ng talata.
 • 44. Madalas siyang lumahok sa paligsahan. Hindi siya nagwawagi. Magsikap ka. Bata ka pa. Dapat din tayong matuto ng wikang Ingles. Tayo’y Pilipino. Ang wikang Filipino ay pinagkaloob ng Diyos sa ating mga Pilipino. Ang Nipong Niponggo ay pinagkaloon naman Niya sa mga Hapones. Marami ng aklat ang ang nasusulat sa Filipino. Sinasabi pa rin nila na malaking suliranin ang kinakaharap nila sa pagtuturo. *Pagtambalin ang bawat pares ng pangungusap. Gamitan ng angkop na pangatnig na paninsay. Itipa ang kasagutan..
 • 45. * Basahin ang sumusunod na tanong. Mangatwiran o sagutin ang mga ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga pangatnig na pananhi. 1. Bakit kayo nag-aklas sa pabrika? 2. Ano ang dahilan at hindi ka natataas ng tungkulin? 3. Bakit hindi ka mag-aaral nang mabuti? 4. Ano’t puro paninira ang laman ng iyong isip? 5. Bakit hindi kayo magkasundong mag-ina?
 • 46. * Piliin sa loob ng panaklong ang angkop na pangatnig na panlinaw na dapat gamitin sa sumusunod na pangugnusap. Bilugan. 1. ( Sa katagang sabi, kung gayon, kaya) pinawawalan mo ng kabuluhan ang lahat. 2. Naririto ka para mag-aral ( kaya’t, anupa’t, samakatwid) kailangang pangatawanan mo ito. 3.Ako’y lagi na lamang ninyong pinagsasabihan, (samakatwid, alalaong baga, kaya) po ba’y pinaaalis na ninyo ako rito? 4.Di (kung gayo’y, anupa’t , kaya) hindi na ako papasok ngayon. 5. Hindi ikaw ang kumuha ng bagay na yaon (kung gayon, alalaong baga, kaya) ay siya.
 • 47. O, ano? Nag-enjoy ka ba sa ating paglalakbay? Basta’t lagi mong tandaan lagi akong narito sa mga taong nais ng kaunawaan sa pangatnig at uri nito. Ito ang aking pinagkadalubhasaan. Konti na lamang at tayo’y lalapag na sa destinasyong maaasahan. Mga pinagmulang impormasyon na iyong masasaksihan...
 • 48. Ohhh…...Si Swifer!!!! Sa paglalakabay talaga di waiiwasan ang mga balakid...Kailangan mapatunayan ang ating kasanayan at kaalamang natutunan upang ito ay mapagtagumpayan …. Tignan ko ang husay ninyo sa Pangatnig at sa mga uri nito!!!hehehe...
 • 49. Itipa sa patlang ang pangatnig na ginamit sa loob ng bawat pangungusap. ____ 1. Kung nais mong mapanuto ang buhay umiwas ka sa bisyo at masamang barkada. ____ 2. Nakakalbo ang kagubatan sapagkat maraming tao ang pumuputol ng punong kahoy. ____ 3. Mag-aral na mabuti upang magtagumpay sa buhay. 4. Hindi siya marunong makinig sa magulang kaya siya napapasama. ____ 5. Nag-aaral siya ng leksyon ngunit mababa pa rin ang marka.
 • 50. 1. _______ may pagkukusa, uunlad ang ating pamumuhay at tatatag ang bansa natin. 2.Ang anumang agwat ay hindi mararating ________titingnan lamang natin . 3. Madaling maging tao ________ mahirap mag pakatao. 4. Bunganga ng ilog ay masasarhan mo ______ hindi ang bibig ng tao. 5. Ikaw ay uunlad sa buhay _______ magtitiyaga. kapag ngunit kung dahil sa sapagkat *Ilagay sa patlang ang nararapat na pangatnig upang mabuo ang pangungusap:
 • 51. Bumuo ng talata sa pamamagitan ng mga larawan. Gumamit ng mga pangatnig.
 • 53. Bakit minsan d Bakit may mga Bakit kinakailan
 • 54. Tunay na kailangang maging maingat sa pagpili ng kaibigan pagkat sila ang tunay na gagabay sa iyong paglalakabay. Sino sa kanila sila ang karapat-dapat…..??? Tulad sa pagbuo ng pangungusap matamang malaman ang angkop na pangatnig upang maging malinaw at wasto ang pagpapahayag ng nilalaman….ating subukan!
 • 55. Isang araw , ikaw ay nalulumbay Hindi mo malaman lungkot ay sumilay; Sapagkat mga aralin, di ganap na maunawaan Tandaan mo anak, gabay ako sa iyong pag-unlad. Magsikap, magtiyaga at mag-aral nang mabuti Landas mo ay liliwanag gaya ng dati; Tanglaw mo ang ama’t ina mo Karamay pati ang iyong guro. Salamat, nakamit mo ang tagumpay Sa tulong ng mga taong pumapatnubay; At di ka nakalimot sa Diyos na tumutunghay Laging tandaan na Siya ang laging gabay. * Basahin ang tula, hanapin ang pangatnig na ginamit at bilugan. Sabihin kung pamukod, paninsay, panubali, pananhi, panlinaw o panapos. Tanggapin mo ang aking munting regalo...Ito’y tula handog sa masigasig mong pakikipagsapalaran sa pagtuklas ng kaalaman na magagamit sa tuwid na daan.
 • 56. DESTINASYON Marahil napawi ang lahat ng takot mo at pangamba. Sa lahat ng pagsubok na iyong napagtagumpayan ang tanging masasabi ko’y“ Mabuhay Ka!” Ang susi ng tagumpay ay nasa iyo na, pagyamanin at ibahagi sa iba….