Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Q1 w4 d1-5 esp

 1. A R A L I N G 4 B U K A S A N G I S I P K O , M A G - A A R A L A K O ! P A G K A B U K A S I S I P A N ( O P E N - M I N D E D N E S S ) DAY 1 QUARTER 1 WEEK 4
 2. Alamin Natin Ano ang nais mo paglaki mo? Ikaw ba ay isang batang nangangarap na maging isang matagumpay na tao balang araw, may malaking bahay at sariling sasakyan at nalilibot ang iba’t-ibang bahagi ng mundo?
 3. Suriin ang ipinahahayag ng mga nasa larawan. Ano ang mga pagkakaiba ng dalawang larawan? Ikaw bilang isang bata, aling larawan ang nais mong maging ikaw? Ano ba ang kahalagahan ng pag-aaral sa isang batang katulad mo? Ano ang mga mabuting epekto ng edukasyon sa tao?
 4. CROSSROADS Sagutan ang tanong na nasa loob ng kahon. Isulat ang iyong sagot sa kahon ng INITIAL na kaalaman. Paano mo maipakikita ang kawilihan at positibong saloobin sa pag-aaral sa pamamagitan ng paggawa ng proyekto, paggawa ng takdang aralin at pagtuturo sa iba?
 5. INITIAL NA KAALAMAN
 6. Takdang Aralin Sagutan ang bawat katanungan sa kahon sa loob ng pyramid. Saan ginagamit ang keyboard Ano ang kahalagahan ng isang keyboard sa isang mag-aaral na tulad mo ?
 7. Isagawa Natin
 8. Atin balikan ang kuwentong Alamat ng Keyboard
 9. BUIIN MO AKO Gawain 1 Ako ay isang Keyboard………kaya lamang, nagkahiwa-hiwalay ang mga bahagi ng aking katawan….maaari mo ba akong buiin? Mga kagamitan: 1.Mga letra,numero at iba pang bahagi ng keyboard 2.Pandikit 3.Illustration board 4.Mga aklat na maaaring pagkunan ng larawan ng isang keyboard.
 10. Gawain 2  Batay sa ibinigay na Takdang Aralin sa unang araw, talakayin ang kahalagahan ng isang keyboard sa isang mag-aaral. Lagyan ng marka ang mga kasagutan sa pamamagitan ng pagbilog sa mga mukha sa karatig na kahon.
 11. BAITANG-BAITANG Sagutan ang bawat katanungan sa kahon sa loob ng pyramid. Iguhit ang larawan ng keyboard San ginagamit ang keybaord Ano ang kahalagahan ng isang keyboard sa isang mag-aaral na katulad mo?
 12. Gawain 3 Round-Robing Bumuo ng tatlong pangkat Isagawa ang ituro sa iba Ang leader ng bawat pangkat ang magtuturo kung paano ang pagbuo ng isang keyboard siguraduhin na ang lahat ng miyembro ay may ginagawa. Matapos mabuo nila ang kanilang keyboard ituturo ng leader ang mga impormasyon nakatala sa metacards na ibibigay ng guro.
 13. Matapos mabuo ang kanilang keyboard gumawa ng out put ilagay sa kanilang refleksyon folder ang kanilang natutunan sa paggagawa ng keyboard at mga impormasyon kanilang natutunan.
 14. Isapuso Natin Kaya mo,kaya ko,kaya natin Basahin ang mga susmusunod na sitwasyon na nagsasaad ng mga hindi mabubuting saloobin sa pag-aaral. Iwasto ang mga sitwasyon batay sa inyong pang-unawa. Gumupit ng puso at ilagay sa loob ng puso ang iyong gagawin sa bawat sitwasyon idikit sa isang malinis na papel. Gawin kaaya –aya ang iyong presentasyon ng iyong gawain.Maaring magdikit ng isang larawan ng tao sa gitna bilang iyong simbulo.
 15. 1.Pumasok sa paaralan si Alma na hindi naligo at madumi ang uniporme. Tanghali na kasi siyang nagising at mahuhuli na siya sa klase kung siya ay maliligo pa.
 16. 2.Maingay ang klase ni Mr. Cruz sa kadahilanang agaran siyang ipinatawag ng punongguro upang kausapin. Nag-iwan siya ng Gawain at inatasan si Julio na mangasiwa muna sa mga kamag-aral at magpatahimik. Subalit siya ang pasimuno sa pag-iingay.
 17. 3.Nagbigay ng takdang-aralin ang guro na si Bb. Raga tungkol sa pangangalap ng impormasyon sa malimit na pagbaha sa lugar nina Margo. Kinakailangan nilang kausapin ang mga taong may kaugnayan dito. Subalit tinatamad si Margo dahil may usapan sila ng kanyang mga kaibigan na pupunta sa parke .
 18. 4.Nagkaroon ng pangkatang Gawain sa klase ni Gng. Bala. Inatasan ng guro na maging lider ang isang kagrupo ni Tanya. Nawalan ng gana sa Gawain si Tanya dahil inaasahan nya na siya ang magiging lider dahil alam nya na mas magaling siya kesa sa kaklase. Kaya imbes na makiisa sa Gawain, hindi siya tumutulong at kinukwento pa niya ang katabi.
 19. 5.Inatasan siya ng kanilang guro na turuan ang isa nilang kaklase na nahihirapang maintindihan ang isang paksa sa Science. Tumalikod siya at bumulong, “Bakit ako ang magtuturo? Hindi naman ako ang guro….at isa pa ito…hindi nakikinig tapos magpapaturo…kainis..”
 20. Tandaan Natin Ang edukasyon ay sandata natin sa pagharap sa buhay. At bilang mag-aaral, mahalaga na malaman ninyo ang mga maaaring maging epekto ng mabubuti at di-mabubuting saloobin sa pag-aaral. Mahalagang malaman ninyo na sa araw-araw na pagpasok ninyo sa paaralan kayo ay hinuhubog at inihahanda sa isang magandang kinabukasan. Lagi ninyong pakatandaan na “Ang kabataan ang pag-asa ng bayan”. Ikaw, bilang isang mag-aaral ay maaaring maging isang instrumento upang magkaroon ng pagbabago ng takbo sa inyong lipunan tungo sa pagkakaroon ng isang masaganang bansa.
 21. Gumawa ng repleksyon gamit ang crossroad kung paano ipapakita ang pagkakaroon ng posibong saloobin sa pag-aaral at ang magiging kaugnayan nito sa iyong buhay.Sagutin ang mga tanong sa loob ng box.
 22. Sa iyong repleksyon folder ilarawan mo ang iyong sarili na ipinakikita mo na natupad mo ang iyong mga pangarap.
 23. Ngayon alam mo na ang mga dapat mong gawin upang maging positibo sa iyong pag-aaral gumawa ng pangako sa iyong sarili upang gawin mong gabay . Ako si ___________________________ ay nangangako at naniniwalang mahalagang pag- Iisipan at susuriin ang mga impormasyong nababasa, naririnig, at napapanood mula sa Iba’t-ibang media at ilang makabagong teknolohiya upang hindi ito magdulot ng masamang epekto sa aking sarili, lalo’t higit sa aking pamilya. Ilalayo ko ang aking mga mata sa tukso ng malalaswang panoorin, gayundin sa mga larong maaring makpinsala sa akin. Magiging modelo ako sa tamang paggamit ng mga impormasyong ito upang maitaguyod ang katotohanan para sa pagkakaroon ng maayos na pamayanan. Gabayan nawa ako ng Panginoon.
 24. Ako si ___________________________ ay nangangako at naniniwalang matutupad ko ang aking mga pangarap .At para magawa ko yong sisikapin kong magkaroon ng - positibong pananaw sa aking pag- aaral.Magiging gabay ko ang aking mga natutunan kaalaman at sisikapin kong maibahagi ito sa iba upang maging produktibo ako . Gabayan nawa ako ng Panginoon.
Anzeige