Más contenido relacionado

Pang uri ppt

 1. Ang gumamela ay kulay pula. Ang gumamela ay kulay pula.
 2. Ang babae ay maganda. Ang babae ay maganda.
 3. Ang Bulkang Mayon ay matarik. Ang Bulkang Mayon ay matarik.
 4. MMaalilninaammnnaammaanngglelecchhoonn. .
 5. Ang tubig sa dagat ay malinaw at malinis. Ang tubig sa dagat ay malinaw at malinis.
 6. AAnnggaassooaayy m maattaappaanngg. .
 7. NNaappaakkaalalakkiinnggbbaahhaayy. .
 8. Anu-anong mga salita ang may Anu-anong mga salita ang may salungguhit? salungguhit? pula malinis maganda matapang matarik malinaw malinamnam napakalaki pula malinis maganda matapang matarik malinaw malinamnam napakalaki
 9. Ano ang tawag sa salitang Ano ang tawag sa salitang naglalarawan? naglalarawan? PANG-URI = ay salitang ginagamit upang maglarawan sa tao, bagay, hayop, at PANG-URI = ay salitang ginagamit upang pook o lugar. maglarawan sa tao, bagay, hayop, at pook o lugar.
 10. Ang maganda ay pang- uring naglalarawan Ang maganda ay pang- uring naglalarawan sa babae. ( tao ) sa babae. ( tao ) Ang napakalaki ay pang- uring Ang napakalaki ay pang- uring naglalarawan sa bahay. ( bagay ) naglalarawan sa bahay. ( bagay ) Ang matapang ay pang- uring naglalarawan Ang matapang ay pang- uring naglalarawan sa aso. ( hayop ) sa aso. ( hayop ) Ang matarik ay pang-uring naglalarawan sa Ang matarik ay pang-uring naglalarawan sa Bulkang Mayon. ( pook ) Bulkang Mayon. ( pook )
 11. Isulat sa papel kung ang pang-uri ay Isulat sa papel kung ang pang-uri ay naglalarawan sa tao, bagay, hayop, o lugar. 1. Ang malawak na parke ay laging malinis. 2. Ang ating punong- bayan ay masipag at matapat. 3. Inaayos ng mga bata ang makabagong palaruan. 4. Ang mga matatapang na aso ay hindi pinababayaang nakakalat sa kalye. 5. Ang mga upuan sa parke ay luma. naglalarawan sa tao, bagay, hayop, o lugar. 1. Ang malawak na parke ay laging malinis. 2. Ang ating punong-bayan ay masipag at matapat. 3. Inaayos ng mga bata ang makabagong palaruan. 4. Ang mga matatapang na aso ay hindi pinababayaang nakakalat sa kalye. 5. Ang mga upuan sa parke ay luma.
 12. Tingnan natin kung tama ang inyong Tingnan natin kung tama ang inyong sagot. 1. lugar 2. tao 3. lugar 4. hayop 5. bagay sagot. 1. lugar 2. tao 3. lugar 4. hayop 5. bagay
 13. Punan ng pang-uri ang puwang upang mabuo ang mga pangungusap.Piliin ang angkop na Punan ng pang-uri ang puwang upang mabuo ang mga pangungusap.Piliin ang angkop na pang-uri na nasa kahon. uri na nasa kahon. lanta sariwang malaking lanta sariwang malaking magandang maraming magandang maraming 1.Bagong pitas ang _______ bulaklak. 2.Binili ko ito sa _________ tindera. 3.Inilagay ko ito sa isang _________ plorera. 4.Nalimutan kong lagyan ito ng ________ tubig. 5.Kinabukasan ay _________ na ang bulaklak. 1.Bagong pitas ang _______ bulaklak. 2.Binili ko ito sa _________ tindera. 3.Inilagay ko ito sa isang _________ plorera. 4.Nalimutan kong lagyan ito ng ________ tubig. 5.Kinabukasan ay _________ na ang bulaklak.
 14. Nasagutan nyo ba ng tama mga Nasagutan nyo ba ng tama mga bata?Tingnan natin 1. sariwang 2 . magandang 3. malaking 4. maraming 5. lanta bata?Tingnan natin 1. sariwang 2 . magandang 3. malaking 4. maraming 5. lanta
 15. Panuto: Ano ang angkop na pang-uri na maaring Panuto: Ano ang angkop na pang-uri na maaring gamitin sa mga nakalarawan?Gamitin ito sa gamitin sa mga nakalarawan?Gamitin ito sa pangungusap. pangungusap.
 16. Nagamit nyo ba sa pangungusap ang angkop na pang-uri para sa larawan? Nagamit nyo ba sa pangungusap ang angkop na pang-uri para sa larawan? 1. Ang kape ay mainit. 2. Ang tubig sa talon ay malinis. 3. Ang puto ay may ibat ibang kulay. 4. Si kuya Angelo ay masipag mag-aral. 5. Ang baboy ay payat. 1. Ang kape ay mainit. 2. Ang tubig sa talon ay malinis. 3. Ang puto ay may ibat ibang kulay. 4. Si kuya Angelo ay masipag mag-aral. 5. Ang baboy ay payat.
 17. Panuto:Basahin ang maikling talata at Panuto:Basahin ang maikling talata at hanapin ang mga pang-uri.Itala ito sa sagutang papel. hanapin ang mga pang-uri.Itala it sa sagutang papel. Kahit mga bata ay nagmamahal din sa Kahit mga bata ay nagmamahal din sa kanilang bansa. Ipinakikita nila ito sa pagiging matiyaga,masinop,at malinis. Sila ay matiyaga sa pag-aaral gayundin sa pagtulong sa tahanan. Ma sinop din sila sa kanilang mga gamit. Hindi sila maaksaya. Matipid sila sa paggamit ng kanilang lapis, krayola, papel, at iba pa. Maingat din sila sa pangangalaga ng kanilang magandang kapaligiran. Hindi nila sinusulatan ang mga mata kanilang bansa. Ipinakikita nila ito sa pagiging matiyaga,masinop,at malinis. Sila ay matiyaga sa pag-aaral gayundin sa pagtulong sa tahanan. Ma sinop din sila sa kanilang mga gamit. Hindi sila maaksaya. Matipid sila sa paggamit ng kanilang lapis, krayola, papel, at iba pa. Maingat din sila sa pangangalaga ng kanilang magandang kapaligiran. Hindi nila sinusulatan ang mga mata
 18. taas at matitibay na bakod at pader. Hindi rin nila pinipitas at pinaglalaruanang mga malalago ng halaman at mababangong bulaklak sa ating kapaligiran. Pinupulot nila ang mga nakakalat na papel at basura sa paligid. Sa ganitong paraan ay natutulungan nila ang ating pamahalaan na makatipid. taas at matitibay na bakod at pader. Hindi rin nila pinipitas at pinaglalaruanang mga malalago ng halaman at mababangong bulaklak sa ating kapaligiran. Pinupulot nila ang mga nakakalat na papel at basura sa paligid. Sa ganitong paraan ay natutulungan nila ang ating pamahalaan na makatipid. Ganyan nila ipinakikita ang kanilang pag Ganyan nila ipinakikita ang kanilang pag mamahal sa ating Inang Bayan. Kaya mo ba itong gawin? mamahal sa ating Inang Bayan. Kaya mo ba itong gawin?
 19. Anu-anong mga pang-uri ang naitala Anu-anong mga pang-uri ang naitala ninyo mula sa talata? ninyo mula sa talata? matiyaga maganda masinop matataas malinis matitibay maaksaya malalago matipid mababango maingat matiyaga maganda masinop matataas malinis matitibay maaksaya malalago matipid mababango maingat
 20. WAKAS WAKAS MARAMING SALAMAT PO.. MARAMING SALAMAT PO..