Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Guia assignatura emprenedoria

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Programació emprenedoria
Programació emprenedoria
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 9 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Ähnlich wie Guia assignatura emprenedoria (20)

Anzeige

Guia assignatura emprenedoria

  1. 1. DEPARTAMENT DE SOCIALS EMPRENEURSHIP GUIA DE L’ASSIGNATURA 2015-2016 20/06/2015 Rosa Domingo Calpe
  2. 2. INSTITUT ICÀIRA DEPARTAMENT DE SOCIALS 2014-2015 2 SUMARI 1. OBJECTIUS....................................................................................................................3 2. CONTINGUTS ...............................................................................................................5 3. AVALUACIÓ ..................................................................................................................5 4. CRITERIS D’AVALUACIÓ ..........................................................................................5 5. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ ...................................................................................8 6. CRITERIS DE CORRECCIÓ.........................................................................................8
  3. 3. INSTITUT ICÀIRA DEPARTAMENT DE SOCIALS 2014-2015 3 EMPRENEDORIA 1. OBJECTIUS L’objectiu principal de la matèria optativa d’emprenedoria, que s’ofereix a 3r d’ESO, és fer prendre consciència de la necessitat de tenir iniciativa emprenedora, considerada no únicament com un conjunt de qualitats i habilitats necessàries per crear una empresa, sinó com una actitud general que pot ser d’utilitat en les activitats professionals, com en la vida quotidiana. 1. Autonomia i iniciativa personal Desenvolupar l’esperit emprenedor suposa treballar tot un seguit de capacitats: des de la iniciativa i la presa de decisions fins a la creativitat i la reflexió aplicades a la creació i justificació d’una activitat que, encara que bàsica, pot ser la llavor d’altres projectes futurs. Això és possible si es parteix dels interessos i les necessitats concrets dels alumnes però, alhora, si es fa emergir el talent individual i col·lectiu, per mitjà d’activitats que posin reptes als alumnes per aconseguir els seus objectius, que els motivin per superar obstacles i tirar endavant, alhora que es busca el màxim nivell d’autonomia. D’aquesta manera, l’emprenedoria pot contribuir a l’assoliment de capacitats que tenen a veure amb el lideratge, l’assumpció de responsabilitats, la capacitat d’elegir, d’imaginar projectes i de portar endavant les accions, però també d’aprendre de les errades i d’assumir riscos, i ser capaç de continuar aprenent de manera més eficaç i autònoma. En el desenvolupament de la matèria s’ha d’evidenciar les possibilitats d’emprendre projectes personals que poden ser aplicables a la realitat i que contemplin la necessitat de seguir aprenent de manera continuada al llarg de tota la vida, així com concretar el propi itinerari acadèmic i professional. 2. Treball en equip El treball en equip és un dels valors al qual es dóna actualment una gran importància en diferents àmbits. Moltes de les activitats de la matèria optativa d’emprenedoria poden implementar-se per mitjà del treball en equip. S’ha de vetllar perquè els membres del grup adoptin una actitud participativa, oberta i respectuosa; i fomentar la cooperació i la responsabilitat quan s’hagin de dividir les tasques o s’hagin de prendre decisions. També cal promoure contextos d’intercanvi entre els diferents grups d’alumnes, reals i virtuals, perquè tothom aprengui dels altres. En determinades sessions, caldrà preveure un ús flexible dels espais i temps escolars ja que, en funció dels continguts que es treballin, l’alumnat pot necessitar anar a una aula específica (biblioteca, aula d’idiomes, aula d’informàtica, etc.), o bé fer una recerca de camp fora de l’institut. Cal donar el màxim d’autonomia als grups per estimular les habilitats socials, l’intercanvi de coneixements, el treball cooperatiu, la resolució dialogada dels conflictes interpersonals, la capacitat d’empatia i la pràctica sistemàtica del debat, amb tot el que implica (saber escoltar, exposar i argumentar les idees pròpies, i restar obert a les dels altres) i la posada en comú dels coneixements.
  4. 4. INSTITUT ICÀIRA DEPARTAMENT DE SOCIALS 2014-2015 4 3. Habilitats comunicatives El treball de les habilitats comunicatives també té lloc en el si del grup cooperatiu, ja que l’alumnat ha de verbalitzar i contrastar idees amb els companys i companyes i ha d’arribar a acords per comunicar després els continguts de forma unitària i consensuada. Per tant, en les diverses sessions es treballaran les habilitats comunicatives, ja sigui en petit o en gran grup. Cal recordar, a més, que es preveu com a activitat de cloenda l’exposició pública del projecte d’empresa, la qual cosa ha de servir per treballar les estratègies per captar l’atenció de l’audiència; els elements de la comunicació no verbal; la importància de la presentació personal; la capacitat de comunicar les idees de manera amena, sintètica, atractiva i original per tal de convèncer els altres; la fluïdesa i expressivitat en les interaccions orals; la gestió i control del temps; la necessitat de l’assaig previ, etc. La gravació de les exposicions públiques i la seva visualització pot servir com a eina de millora. 4. Competència digital Les activitats que es desenvolupen dins la matèria d’emprenedoria també permeten desenvolupar les habilitats relacionades amb la competència digital, que comporta el tractament i presentació de la informació i l’ús de xarxes socials per a les finalitats específiques. La competència digital també es manifesta en la capacitat d’adaptació a nous models de treball, que comporten formes d’organització i de comunicació com a conseqüència dels canvis tecnològics, així com la disposició a una actualització constant de les destreses en l’ús de les tecnologies. L’ús de les tecnologies de la informació i dels mitjans audiovisuals ha de tenir lloc al llarg del procés, en la cerca i tractament de la informació, en l’ús d’espais virtuals per aprendre i per compartir el coneixement, en la comunicació oral i escrita dels resultats, etc. Cal assegurar el domini i l’accés des del propi centre als programes i maquinari bàsics per gestionar dades del treball de camp, per registrar i editar documents textuals, visuals i sonors i per fer pàgines web, i als entorns virtuals per aprendre I compartir coneixements. També cal vetllar perquè l’alumnat utilitzi imatges, sons i textos d’elaboració pròpia i, en cas que n’usi d’aliens, que els adapti sense fer-ne una còpia literal, i que referenciï les seves fonts. 5. La dimensió cívica de les activitats No pot perdre’s de vista la dimensió cívica de la matèria d’emprenedoria, que contribueix a educar per exercir la ciutadania en l’àmbit laboral, però també en la vida personal, i a estar capacitat per prendre les decisions amb coherència i responsabilitat, com a persona empresària, treballadora o consumidora. També ha de servir per identificar el paper social de les empreses com a proveïdores de béns i serveis i com a generadores de llocs de treball, i valorar positivament les empreses socialment responsables amb el seu entorn i l’ètica professional. Cal considerar la possibilitat d’involucrar la comunitat educativa i l’entorn proper en les activitats complementàries que puguin programar-se, com la visita a una empresa o entitat promotora de l’emprenedoria o la invitació d’una persona emprenedora que expliqui la
  5. 5. INSTITUT ICÀIRA DEPARTAMENT DE SOCIALS 2014-2015 5 seva experiència personal (podria ser algun ex-alumne/a o altres membres de la comunitat educativa). En algunes ocasions, els projectes d’empresa d’algun grup d’alumnes, especialment quan es tracta de l’oferta d’un determinat servei, poden fins i tot posar-se en pràctica, o bé trobar una concreció i una ampliació en els futurs estudis i activitats de l’alumnat. 2. CONTINGUTS Els continguts de la matèria es desenvolupen al llarg d’un trimestre planificant un projecte d’empresa que s’estructura en quatre apartats: 1. utoconeixement i valors de la persona emprenedora 2. Introducció al món laboral i la recerca de feina 3. C reació de la idea de negoci 4. D esenvolupament d’un pla de negoci Els continguts del primer bloc se centren en el descobriment de les diferent aptituds, interessos i valors que té cada alumne. El segon apartat se centra en la creativitat i la motivació de cada alumne sempre tenint en compte el coneixement de les diferents professions i camps ocupacionals que interessen l’alumne. El tercer apartat ensenya a pensar, estructurar i desenvolupar un projecte i pren com a base el model que fan servir els emprenedors quan engeguen el seu negoci, sempre fent referència als conceptes bàsics del treball, l’empresa i l’economia. 3. AVALUACIÓ L’avaluació no es pot centrar només en el resultat sinó que es fa imprescindible valorar el procés. Moltes de les activitats de la matèria es realitzen en equip per tant és imprescindible l’observació acurada, amb ajut de diverses plantilles, per poder avaluar cada alumne. L’avaluació final es farà amb una presentació dels projectes mitjançant algun suport informàtic (powerpoint o prezi). És recomanable que la presentació es faci simulant un viver d’empreses on el públic és inversor i amb el públic més ampli possible. 4. CRITERIS D’AVALUACIÓ Per superar cadascuna de les unitats didàctiques s’avaluaran coneixements, procediments i actituds:  El conceptes i procediments s’avaluaran mitjançant la resolució dels problemes i exercicis plantejats tan individualment com en grup.
  6. 6. INSTITUT ICÀIRA DEPARTAMENT DE SOCIALS 2014-2015 6  Els procediments, juntament amb les actituds, també s’avaluaran mitjançant l’avaluació formativa i sumativa, a través del registre d’assistència i activitats dels alumnes.  Dintre de les actituds es valorarà especialment l’assistència a classe, la puntualitat i la implicació a l’hora de fer les activitats proposades.  En les activitats realitzades en grup, s’atendrà a la capacitat per organitzar-se, per saber escoltar i raonar educadament i la iniciativa en la resolució dels problemes plantejats.  Per mesurar l’actitud i el treball en grup s’utilitzaran les següents graelles:  Per obtindre una avaluació positiva l’alumnat ha de superar un 60%. SEMPRE = 3 SOVINT = 2 POC = 1 MAI = 0 Nº PREGUNTES 1 2 3 1 He aportat idees al meu grup. 2 He sabut respectar l'opinió dels altres. 3 He arribat a acords amb els altres membres del grup. 4 Estic satisfet de la meva feina personal. 5 M'he esforçat en fer bé les tasques. 6 He revisat el meu treball abans de presentar-lo. 7 He participat en dissenyar i fer el Powerpoint/Impress/Prezi 8 A l'hora de fer la presentació he intentat posar en pràctica el que havia après fent la feina. 9 M’he preocupat de conèixer tots els aspectes del treball. 10 L'adquisició d'aquests nous coneixements m'ha ajudat a conèixer més aquesta part de la societat i la cultura del meu país. Total
  7. 7. INSTITUT ICÀIRA DEPARTAMENT DE SOCIALS 2014-2015 7 AVALUACIÓ DEL GRUP EN EL TREBALL COOPERATIU PUNTUACIÓ (1,2,3) 1 Es fa un pla de treball al començament del dia 2 Es distribueixen les tasques 3 Es discuteixen totes les opinions 4 Busquen estratègies per solucionar els conflictes 5 Són capaços d’explicar amb claredat els resultats del seu treball 6 Tots els membres han dut a terme les tasques encomanades 7 Tots els membres han participat 8 Els membres del grup han assumit la seva responsabilitat (Coordinació, Secretaria, etc.) 9 Fa una posada en comú al finalitzar la jornada 10 Han superat els conflictes grupals i han trobat solucions imaginatives a problemas inesperats GLOBAL GRUP T.C.
  8. 8. INSTITUT ICÀIRA DEPARTAMENT DE SOCIALS 2014-2015 8 5. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ Coneixements : El conceptes i procediments s’avaluaran mitjançant la resolució dels problemes i exercicis plantejats tan individualment com en grup . Procediments i competències: Es val oraran a través del s treball s realitzats (en grup o individuals), dossiers d’exercicis i participació a classe. Tots el s alumnes han de presentar el dossier amb totes l es activitats completades al final del quadri mestre. Al final de cada Unitat s’haurà de fer una presentació (format prezi o ppt) resumint el treball fet, i buscant l ’opinió i val oració del resta del grup-classe. Actituds : Es valoraran les actituds i normes de caràcter transversal explicitades per l’Institut, l’assistència a classe, el seguiment del treball quotidià a l’ aula i la realització de les tasques encomanades. En el còmput total de l a nota el s percentatges a aplicar seran el s següents: Dossier: 30% Presentacions: 30% Treball en grup: 20% Comportament i assistència: 20% 6. CRITERIS DE CORRECCIÓ Dossier, es valorarà: 1 L’ordre i la coherència: S’aconsella expressar cada idea en un paràgraf i subratllar els conceptes clau. 2 Sempre que es pugui s’hauran d’acompanyar les explicacions amb exemples. 3 La correcció escrita del vocabulari econòmic . 4 El raonament econòmic expressat amb coherència. 5 La capacitat de síntesi i la correcció en la redacció així com la correcció ortogràfica. El corrector podrà aplicar un descompte sobre la nota total de l’examen si no s’utilitza el vocabulari adient i/o si els arguments econòmics s’expressen de manera inconsistent.
  9. 9. INSTITUT ICÀIRA DEPARTAMENT DE SOCIALS 2014-2015 9 Presentacions, es valorarà: GRAELLA VALORATIVA DE L'EXPOSICIÓ ORAL REGULAR ( 2) BÉ ( 4) EXCEL·LENT ( 6) PREPARACIÓ Ha de fer rectificacions i té dubtes Exposició fluïda, pocs errors Es nota un bon domini del tema, no comet errors, no dubta INTERÈS Li costa obtenir i mantenir l’interès de l’audiència Interessa bastant al principi, però resulta monòtona Atreu l’atenció de l’audiència i manté l’interès durant tota l’exposició VEU Costa entendre alguns fragments Veu clara, bona vocalització Veu clara, bona vocalització, entonació adequada, interessa. TEMPS Excessivament llarg o insuficient per a poder desenvolupar el tema correctament Temps ajustat al previst però amb un final precipitat o excessivament llarg Temps ajustat al previst, amb un final que es relaciona amb les idees principals i tanca l’exposició. SUPORTS Suport visual adequat Suport visual adequat, interessant i a mida L’exposició s’acompanya amb suport audiovisual de diversos formats, atractius i de qualitat.

×