Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Banghay aralin sa filipino 1 salitang kilos

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Pandiwa
Pandiwa
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 3 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (15)

Anzeige

Ähnlich wie Banghay aralin sa filipino 1 salitang kilos (20)

Weitere von Rophelee Saladaga (20)

Anzeige

Banghay aralin sa filipino 1 salitang kilos

  1. 1. BANGHAY-ARALIN SA FILIPINO I Guro: Leonora D. Calabria Paaralan: Miputak West Elementary School Distrito: West Sangay: Dipolog City I. LAYUNIN:pagkataposng aralinangmga bata ay inaasahang: A. Natutukoyangmga salitangnagsasaadng kilosogalaw sa tulong ng larawano aksyon;at B. Nakapagbibigayngmgasalitangkilosogalaw. II. PAKSANG – ARALIN : A. Pagtukoyng mga SalitangNagsasaadngKilosoGalaw sa Tulongng mga Larawan o Aksyon B. PagbibigayngmgaSalitangKilosoGalaw. SANGGUNIAN:LandassaWikaat Pagbasa,pahina82-92 KAGAMITAN:mga larawan at tsart ng kwento III. MGAPAMAMARAAN: A. PanimulangGawain: Mga bata,awitinnatinang “ Ang mga Ibon”. B. Pagganyak: Sinu-sinoangkasapi ngmga mag-anak? (Ipakitaanglarawan) Sabihin angmga kasapi ng mag-anak. (Ipaulitsabawathanay ang mga kasapi ngmag-anak.) Anoang ginagawang tatay sa inyongbahay?ng nanay?ng Kuya?ng Ate?ni bunso? Alaminnatinkunganu-anopaang ginagawanila. C. Paglalahad: Ngayongumaga,mayroonakongkwentopara sa inyo.Gustoba ninyong malamanang kwento? (Babasahinngguro ang kwento.)
  2. 2. D. Pagtatalakay: Tungkol saanang kwento? Anoang ginagawani Nanay? (Isulatangsagot ng bata.) Si Tatay, ano namanang ginagawa? Paanonakatutulongangmga anak? Anoang ginagawani Kuya? ni Ate?ni Bunso? Dahil tulung-tulongangmag-anak,anonamanang nadarama nila? Ganitodinba kayo sa inyongbahay? Tulung-tulongbakayosa inyongbahay? Bukodsa mga ginagawanila,anopa ang maaari ninyonggawinparamakatulonginyong mag-anak? (Isulatangmga sagot.) Basahinnatinang mga gawaingng mag-anak. Anoang tawag sa mga salitangbinasaninyo? E. Paglalahat: Anoang tawag sa mga salitangnaghuhugas,nagwawalis,nagluluto,naglalampasoat nagpupunas? F. Paglalapat: Ngayonmga bata,maglalarotayo.Gusto ba ninyongmaglaro?Perobagotayo maglaro, ano ang dapatninyonggawinkungmayginagawatayo sa pangkat? Mayroong akongwalongsobre dito.Itoay may mga larawanna bubuuinninyo.Kapag itoay mabuo na,isulatang kilosogalaw na nasa larawanat idikititosaunahan. Naunawaanba mga bata?Ang makagawanitong maayosat walangingayay may premyomulasa akin. (Isa-isangtawagin angliderngbawatpangkat.) Nagustuhanbaninyoan gatinglaro? Gusto kongikwentoninyoangnabuoninyonglarawan. (Bawatliderngpangkat ay mag-uulat.)
  3. 3. Kaninongpangkatangnakasunodsa atingkasunduan? May premyokayomamaya. IV. PAGTATAYA: A. Pasalita: Ibigay ang salitang kilosna isinasaad sa larawan. 1. Angisda ay ________________. 2. Angaso ay __________________. 3. Angkuneho ay____________. 4. Anguod ay _____________. 5. Angibonay _____________. B. Pasulat:Anoang kanilangginagawa? Piliinatbiluganangtitikngtamangsagot. 1. Si Ate ay

×