Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Sols activ u1 2 3 4 5 7

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
U1 comunicació i llenguatge
U1 comunicació i llenguatge
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 2 Anzeige

Sols activ u1 2 3 4 5 7

  1. 1. SOLUCIONS de les ACTIVITATS DE LA U1. Text i context. Exercici 2 Destaquem en cursiva l’ús metalingüístic de les paraules (sempre que utilitzem una paraula metalingüísticament, emprarem la cursiva): a) Cargol és un mot agut. b) --- c) La paraula esforç rima amb forts. d) Heus aquí dos homòfons en català oriental: mestre i mestra. e) No es diu me’n vai sinó me’n vaig. f) Allò que el vent s’endugué és un clàssic del cinema. g) --- h) Les Homilies d’Organyà van ser trobades ... i) Llull és el primera a usar llatinismes com audàcia, avarícia i benefici. j) --- Exercici 3 a) paronímia b) polisèmia (sentit figurat) c) sinonímia d) antonímia e) homonímia f) homofonia (paronímia en les zones en què es distingeix entre /v/ labiodental i /b/ bilabial). g) Homografia (el gerundi amb e oberta i l’adjectiu amb e tancada, com en calent; però homonímia en algunes zones dels Països Catalans). h) Hiperonímia (aparell és hiperònim de rentaplats). Exercici 4 (respostes obertes i variades; us proposo un exemple) Arrel grega 1 Arrel grega 2 Compost culte (arrel 1 + arrel 2) Sin- -ònim Cost, preu, valor Ant- -ònim Netejar ≠ embrutar Par- -ònim Pasta – pesta Poli- -sèmic Peu (de persona, de muntanya, de cadira, de làmpara) Mono- -sèmic Artrosi (només té un significat) Hom(o)- -ònim Dur: 1 “fort”, (2) “portar” Homò- -fon Signe (senyal) / cigne (animal) Hiper- -ònim Moble (>cadira) Hip- -ònim Cadira (<moble) Acrònim Pseudònim Antropònim Topònim Megàfon Hipermercat Homosexual Monoparental
  2. 2. Exercici 5 SIGNIFICAT SIGNIFICANT (SGT) (SGNT) Contrari Semblant Diferent El mateix so Semblant el mateix grafiaLa mateixa Diferent Sinonímia X X ric = adinerat Polisèmia X X X serra (de fuster) i serra (cadena de muntanyes) Homonímia X X X ric (adj.) i ric (v. riure) Homofonia [béns] X X vents – béns Homografia X X poder (v.) i poder (n., amb r no muda) Paronímia X X Impecable i implacable Exercici 7 Entre com(1) i com(2) hi ha una relació d’homonímia. Entre com(1) i com(2) respecte de cóm, trobem una relació de paronímia. Entre coma(1), coma(2), coma(3) i coma(4) existeix una relació d’homonímia. Nota erudita: les respostes que donem aquí estan fetes des d’un punt de vista sincrònic (de sin-, juntament amb, el mateix; i crònic, del temps), és a dir, des del punt de vista del nostre temps. I prescindint del fet que com adv. i com conj. tenen la mateixa etimologia (el mateix origen). També cóm i coma provenen tots dos del llatí CUMBA ‘vall’ < cèltic CUMBOS ‘còncau’; d’on sorgeix una certa semblança de significat.

×