Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Welcome toFREEDOM DAY<br />
Icebreaker<br />Anoangpangalan mo?<br />Bakit ka nagpuntadito?<br />Sino ang nag-imbitasaiyo?<br />Anoangnaismongmaunawaan...
Lesson 1<br />Tunay na Cristiano<br />Gawa 11:19-26<br />
Gawa 11:19-20<br />Ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula nang patayin si Esteban. M...
Gawa 11:19-20<br />Saanman sila makarating, ipinangangaral nila ang salita, ngunit sa mga Judio lamang. <br />
Gawa 11:19-20<br />Subalit may kasama silang ilang taga-Chipre at taga-Cirene na pagdating sa Antioquia ay nangaral naman ...
Ang tunay na Cristiano ay...<br />Nakapakinig at nakaunawa ng Mabuting Balita.<br />
Gawa 11:21<br />Sumakanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon.<br />
Ang tunay na Cristiano ay...<br />Nanampalataya nang tunay sa PanginoongJesus.<br />
Gawa 11:22-24<br />Nabalitaan ito ng iglesia sa Jerusalem, kaya’t sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya...
Gawa 11:22-24<br />Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang na...
Gawa 10:44-45<br />Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. <br />
Gawa 10:44-45<br />Namangha ang mga mananampalatayang Judio na kasama ni Pedro, sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ...
Ang tunay na Cristiano ay...<br />Napuspos ng Banal na Espiritu.<br />
Gawa 11:25-26<br />Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at nang kanyang matagpuan ay isinama sa Antioquia....
Gawa 11:25-26<br />Isang taong singkad silang nanatili roong kasa-kasama ng iglesya, at nagturo sa maraming tao.<br />
Ang tunay na Cristiano ay...<br />Napabilang sa mga mananampalataya.<br />
Gawa 11:26<br />...At doon sa Antiqioua unang tinawag na Cristiano ang mga alagad.<br />
Ang tunay na Cristiano ay...<br />Nagpapatuloy bilang isang tunay na alagad ni Cristo.<br />
Ang tunay na Cristiano ay...<br />Nakapakinig at nakaunawa ng Mabuting Balita.<br />Nanampalataya nang tunay sa Panginoong...
“Ang tunay na Cristiano ay isang taong binago ni Cristo!”<br />
Pag-usapan:<br />Ano ang nabago sa iyong pagkaunawa patungkol sa pagiging isang tunay na Cristiano?<br />Ano ang epekto ni...
Lesson 2<br />Ang Mabuting Balita<br />
Ang Mabuting Balita ay...<br />Si Cristo ay ibinigay ng Diyos para sa atin.<br />
Juan 3:16<br />Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ...
Ang Mabuting Balita ay...<br />Si Cristo ay namatay para sa ating mga kasalanan.<br />
Roma 3:23<br />Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos.<br />
Santiago 2:10<br />Ang tumutupad sa buong Kautusan ngunit lumabag sa isa ay lumabag sa lahat.<br />
Roma 6:23<br />Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pam...
1 Corinto 15:3<br />Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin: Si Cristo’y namatay dahi...
Ang Mabuting Balita ay...<br />Si Cristo ay nabuhay muli upang tayo’y mapawalang-sala.<br />
1 Cor. 15:4<br />...inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa Kasulatan...<br />
Roma 4:25<br />Ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo’y mapawalang sala.<br />
Ang Mabuting Balita ay...<br />Si Cristo ay handang manahan sa ating puso ngayon.<br />
Pahayag 3:20<br />“Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang ...
Juan 14:23<br />Sumagot si Jesus, &quot;Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita; iibigin siya ng aking Ama, at kami...
Ang Mabuting Balita ay...<br />Si Cristo ay babalik muli upang iligtas tayo at parusahan ang mga makasalanan.<br />
1 Tesalonica 4:15-18<br />Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo: pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay...
1 Tesalonica 4:15-18<br />Bubuhayin muna ang mga namatay na nanalig kay Cristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipun...
1 Tesalonica 5:1-3<br />Hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam...
1 Tesalonica 5:1-3<br />Kapag sinasabi ng mga tao, &quot;Tiwasay at panatag ang lahat,&quot; biglang darating ang kapahama...
Ang Mabuting Balita ay...<br />Si Cristo ay ibinigay ng Diyos para sa atin.<br />Si Cristo ay namatay para sa ating mga ka...
“Ang Mabuting Balita ay walang iba kundi si Jesu-Cristo.”<br />
Pag-usapan:<br />Anong aspekto ng Mabuting Balita ang naging malinaw sa iyo sa araw na ito?<br />Sa paanong paraan nakatul...
Lesson 3<br />Tunay na Pagsisisi<br />Lucas 15:17-20<br />
Criteria for Judging<br />Mensahe ng istorya:  50%<br />Pagsali ng buong grupo:  30%<br />Epekto sa mga tao:  20%<br />...
Lesson 3<br />Tunay na Pagsisisi<br />Lucas 15:17-20<br />
Lucas 15:17<br />Nang mapagisip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, “Ang mga alila ng aking ama ay may sa...
Ang tunay na pagsisisi ay...<br />Pagkalungkot sa tunay na kalagayan: Nahiwalay tayo sa ating Ama bunga ng ating kasalanan...
Lucas 15:18<br />&quot;Babalik ako sa kanya, at sasabihin ko, &apos;Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo...&apos;”<br />
Ang tunay na pagsisisi ay...<br />Ganap na pagkaunawa na ang ating kasalanan ay laban sa Diyos (v.18).<br />
Lucas 15:19<br />“Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak; ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga a...
Ang tunay na pagsisisi ay...<br />Pagtanggap sa nararapat na kaparusahan para sa atin (v.19).<br />
Lucas 15:20<br />...at tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama.<br />
Ang tunay na pagsisisi ay...<br />Pagpasya na tumalikod sa ating kasalanan at magbalik-loob sa atingAma sa langit (v.20).<...
Ang tunay na pagsisisi ay...<br />Pagkalungkot sa tunay na kalagayan: Nahiwalay tayo sa ating Ama bunga ng ating kasalanan...
“Ang tunay na pagsisisi ay isang desisyon at hindi lamang isang emosyon.”<br />
Pag-usapan:<br />Ano ang nabago sa iyong pagkaunawa patungkol sa tunay na pagsisisi?<br />Bakit mahalagang maranasahan mo ...
Lesson 4<br />Tunay na Pagtitiwala<br />Roma 10:5-13<br />
Roma 10:8<br />Ngunit ito ang sinabi niya, “Malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso,” (ibig sabi...
Ang tunay na pagtitiwala ay...<br />Pagtanggap natin sa Mabuting Balita.<br />
Roma 10:9<br />Kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka nang buong puso na siya’y muling...
Ang tunay na pagtitiwala ay...<br />Pagpapahayag ng ating labi na si Jesus ay ating Panginoon at Tagapagligtas.<br />
Roma 10:9-10<br />Kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka nang buong puso na siya’y mul...
Roma 10:9-10<br />Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayo’y napawawalang-sala; at nagpapahaya...
Ang tunay na pagtitiwala ay...<br />Pananalig ng ating buong puso na si Cristo Jesus ay muling binuhay ng ating Panginoon....
Roma 10:11-13<br />Sinasabi ng Kasulatan, &quot;Hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya.&quot; Walang pagkakaiba an...
Roma 10:11-13<br />Sapagkat sinasabi sa kasulatan, &quot;Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon.&quot;...
Ang tunay na pagtitiwala ay...<br />Pagtawag sa Panginoong Jesus para sa ating kaligtasan.<br />
Ang tunay na pagtitiwala ay...<br />Pagtanggap natin sa Mabuting Balita.<br />Pagpapahayag ng ating labi na si Jesus ay at...
“Ang tunay na pananalig ay pagtitiwala nang lubos kay Cristo Jesus.”<br />
Pag-usapan:<br />Ano ang luminaw sa iyo patungkol sa tunay na pananalig?<br />Ano ngayon ang balak mong gawin?<br />
Lesson 5<br />Bautismo sa Tubig<br />Gawa 2:38<br />
Gawa 2:38<br />Sumagot si Pedro, “Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan n...
Bakit mahalaga?<br />Iniutos ito ni Cristo.<br />
Mateo 28:19-20<br />Kaya, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng A...
Marcos 16:15-16<br />At sinabi ni Jesus sa kanila, &quot;Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang M...
Bakit mahalaga?<br />Ipinatupad ito ng unang iglesya.<br />
Gawa 8:36<br />Nagpatuloy sila sa paglalakbay, at dumating sa isang lugar na may tubig. “May tubig dito!” sabi ng eunuko. ...
Gawa 8:36-37<br />Sinabi sa kanya ni Felipe, &quot;Maaari kung sumasampalataya ka nang buong puso.&quot; Sumagot siya, &qu...
Gawa 8:38<br />Pinatigil ng eunuko ang karwahe; lumusong silang dalawa sa tubig, at binautismuhan siya ni Filipe.<br />
Bakit mahalaga?<br />Larawan ito ng tunay na pananampalataya.<br />
1 Pedro 3:21-22<br />Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas ngayon sa inyo. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng du...
1 Pedro 3:21-22<br />Inililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesu-Cristo, na umakyat sa langit...
Bakit mahalaga?<br />Karanasan ito ng mga taong binago ni Cristo.<br />
Roma 6:3-4<br />Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kam...
Bakit mahalaga?<br />Iniutos ito ni Cristo.<br />Ipinatupad ito ng unang iglesya.<br />Larawan ito ng tunay na pananampala...
Bakit mahalaga?<br />“Ang bautismo sa tubig ay katibayan ng tunay na pagsisisi at pagtitiwala kay Cristo.”<br />
Pag-usapan:<br />Nauunawaan mo na ba ang kahulugan ng bautismo sa tubig ngayon?<br />Ano ang damdamin mo patungkol sa pagp...
Lesson 6<br />Bautismo sa Espiritu Santo<br />Gawa 2:38-39<br />
Gawa 2:38-39<br />Sumagot si Pedro, “Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangala...
Gawa 2:38-39<br />“Sapagkat ang pangako’y para sa inyo at inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo – sa bawat tatawagin...
Ano ba ito?<br />Ito’y isang pangako.<br />
Gawa 1:4-5<br />At samantalang siya’y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila: “Huwag na muna kayong aalis sa Jeru...
Gawa 1:4-5<br />“Nagbautismo nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo.”<br />
Ano ba ito?<br />Ito’y isang karanasan.<br />
Gawa 10:44-48<br />Nagsasalita pa si Pedro ng bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga manan...
Gawa 10:44-48<br />Narinig nila ang mga Hentil na nagsasalita sa iba’t ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya’t sinabi ni ...
Ano ba ito?<br />Ito’y isang tatak.<br />
Efeso 1:13-14<br />Kayo ma’y naging bayan ng Diyos nang kayo’y manalig matapos ninyong marinig ang salita nang katotohanan...
Efeso 1:13-14<br />Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubo...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Freedom Day

1.775 Aufrufe

Veröffentlicht am

This is the presentation we use every time we hold our quarterly Freedom Day event. It's a whole day seminar intended to help people make a firm decision to become followers of Christ.

Veröffentlicht in: Seele & Geist
 • Have u ever tried external professional writing services like ⇒ www.WritePaper.info ⇐ ? I did and I am more than satisfied.
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • ⇒ www.WritePaper.info ⇐ is a good website if you’re looking to get your essay written for you. You can also request things like research papers or dissertations. It’s really convenient and helpful.
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Freedom Day

 1. 1. Welcome toFREEDOM DAY<br />
 2. 2. Icebreaker<br />Anoangpangalan mo?<br />Bakit ka nagpuntadito?<br />Sino ang nag-imbitasaiyo?<br />Anoangnaismongmaunawaan?<br /> <br />Manalangintayo…<br />
 3. 3. Lesson 1<br />Tunay na Cristiano<br />Gawa 11:19-26<br />
 4. 4. Gawa 11:19-20<br />Ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula nang patayin si Esteban. May nakarating sa Fenicia, sa Chipre at sa Antioquia.<br />
 5. 5. Gawa 11:19-20<br />Saanman sila makarating, ipinangangaral nila ang salita, ngunit sa mga Judio lamang. <br />
 6. 6. Gawa 11:19-20<br />Subalit may kasama silang ilang taga-Chipre at taga-Cirene na pagdating sa Antioquia ay nangaral naman sa mga Griego ng Mabuting Balita tungkol sa Panginoong Jesus.<br />
 7. 7. Ang tunay na Cristiano ay...<br />Nakapakinig at nakaunawa ng Mabuting Balita.<br />
 8. 8. Gawa 11:21<br />Sumakanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon.<br />
 9. 9. Ang tunay na Cristiano ay...<br />Nanampalataya nang tunay sa PanginoongJesus.<br />
 10. 10. Gawa 11:22-24<br />Nabalitaan ito ng iglesia sa Jerusalem, kaya’t sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya’y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon.<br />
 11. 11. Gawa 11:22-24<br />Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon.<br />
 12. 12. Gawa 10:44-45<br />Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. <br />
 13. 13. Gawa 10:44-45<br />Namangha ang mga mananampalatayang Judio na kasama ni Pedro, sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo.<br />
 14. 14. Ang tunay na Cristiano ay...<br />Napuspos ng Banal na Espiritu.<br />
 15. 15. Gawa 11:25-26<br />Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at nang kanyang matagpuan ay isinama sa Antioquia.<br />
 16. 16. Gawa 11:25-26<br />Isang taong singkad silang nanatili roong kasa-kasama ng iglesya, at nagturo sa maraming tao.<br />
 17. 17. Ang tunay na Cristiano ay...<br />Napabilang sa mga mananampalataya.<br />
 18. 18. Gawa 11:26<br />...At doon sa Antiqioua unang tinawag na Cristiano ang mga alagad.<br />
 19. 19. Ang tunay na Cristiano ay...<br />Nagpapatuloy bilang isang tunay na alagad ni Cristo.<br />
 20. 20. Ang tunay na Cristiano ay...<br />Nakapakinig at nakaunawa ng Mabuting Balita.<br />Nanampalataya nang tunay sa Panginoong Jesus.<br />Napuspos ng Banal na Espiritu.<br />Napabilang sa mga mananampalataya.<br />Nagpapatuloy bilang isang tunay na alagad ni Cristo.<br />
 21. 21. “Ang tunay na Cristiano ay isang taong binago ni Cristo!”<br />
 22. 22. Pag-usapan:<br />Ano ang nabago sa iyong pagkaunawa patungkol sa pagiging isang tunay na Cristiano?<br />Ano ang epekto nito sa iyo?<br />
 23. 23. Lesson 2<br />Ang Mabuting Balita<br />
 24. 24. Ang Mabuting Balita ay...<br />Si Cristo ay ibinigay ng Diyos para sa atin.<br />
 25. 25. Juan 3:16<br />Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.<br />
 26. 26. Ang Mabuting Balita ay...<br />Si Cristo ay namatay para sa ating mga kasalanan.<br />
 27. 27. Roma 3:23<br />Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos.<br />
 28. 28. Santiago 2:10<br />Ang tumutupad sa buong Kautusan ngunit lumabag sa isa ay lumabag sa lahat.<br />
 29. 29. Roma 6:23<br />Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon.<br />
 30. 30. 1 Corinto 15:3<br />Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin: Si Cristo’y namatay dahil sa ating mga kasalanan, bilang katuparan ng nasasaad sa Kasulatan.<br />
 31. 31. Ang Mabuting Balita ay...<br />Si Cristo ay nabuhay muli upang tayo’y mapawalang-sala.<br />
 32. 32. 1 Cor. 15:4<br />...inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa Kasulatan...<br />
 33. 33. Roma 4:25<br />Ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo’y mapawalang sala.<br />
 34. 34. Ang Mabuting Balita ay...<br />Si Cristo ay handang manahan sa ating puso ngayon.<br />
 35. 35. Pahayag 3:20<br />“Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako’y papasok sa kanyang tahanan at magkakasalo kaming kakain.”<br />
 36. 36. Juan 14:23<br />Sumagot si Jesus, &quot;Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita; iibigin siya ng aking Ama, at kami’y sasakanya at mananahan sa kanya.&quot;<br />
 37. 37. Ang Mabuting Balita ay...<br />Si Cristo ay babalik muli upang iligtas tayo at parusahan ang mga makasalanan.<br />
 38. 38. 1 Tesalonica 4:15-18<br />Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo: pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel, at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit.<br />
 39. 39. 1 Tesalonica 4:15-18<br />Bubuhayin muna ang mga namatay na nanalig kay Cristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayo’y makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito.<br />
 40. 40. 1 Tesalonica 5:1-3<br />Hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng Araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw.<br />
 41. 41. 1 Tesalonica 5:1-3<br />Kapag sinasabi ng mga tao, &quot;Tiwasay at panatag ang lahat,&quot; biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito&apos;y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaing manganganak.<br />
 42. 42. Ang Mabuting Balita ay...<br />Si Cristo ay ibinigay ng Diyos para sa atin.<br />Si Cristo ay namatay para sa ating mga kasalanan.<br />Si Cristo ay nabuhay muliupang tayo’y mapawalang-sala.<br />Si Cristo ay handangmanahan sa ating puso ngayon.<br />Si Cristo ay babalik muliupang iligtas tayo at parusahan ang mga makasalanan.<br />
 43. 43. “Ang Mabuting Balita ay walang iba kundi si Jesu-Cristo.”<br />
 44. 44. Pag-usapan:<br />Anong aspekto ng Mabuting Balita ang naging malinaw sa iyo sa araw na ito?<br />Sa paanong paraan nakatulong ito sa iyo?<br />
 45. 45. Lesson 3<br />Tunay na Pagsisisi<br />Lucas 15:17-20<br />
 46. 46. Criteria for Judging<br />Mensahe ng istorya: 50%<br />Pagsali ng buong grupo: 30%<br />Epekto sa mga tao: 20%<br />Total Score: 100%<br />
 47. 47. Lesson 3<br />Tunay na Pagsisisi<br />Lucas 15:17-20<br />
 48. 48. Lucas 15:17<br />Nang mapagisip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, “Ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain - at lumalabis pa - samantalang ako’y namamatay ng gutom dito!”<br />
 49. 49. Ang tunay na pagsisisi ay...<br />Pagkalungkot sa tunay na kalagayan: Nahiwalay tayo sa ating Ama bunga ng ating kasalanan (v.17).<br />
 50. 50. Lucas 15:18<br />&quot;Babalik ako sa kanya, at sasabihin ko, &apos;Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo...&apos;”<br />
 51. 51. Ang tunay na pagsisisi ay...<br />Ganap na pagkaunawa na ang ating kasalanan ay laban sa Diyos (v.18).<br />
 52. 52. Lucas 15:19<br />“Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak; ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila.”<br />
 53. 53. Ang tunay na pagsisisi ay...<br />Pagtanggap sa nararapat na kaparusahan para sa atin (v.19).<br />
 54. 54. Lucas 15:20<br />...at tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama.<br />
 55. 55. Ang tunay na pagsisisi ay...<br />Pagpasya na tumalikod sa ating kasalanan at magbalik-loob sa atingAma sa langit (v.20).<br />
 56. 56. Ang tunay na pagsisisi ay...<br />Pagkalungkot sa tunay na kalagayan: Nahiwalay tayo sa ating Ama bunga ng ating kasalanan.<br />Ganap na pagkaunawa na ang ating kasalanan ay laban sa Diyos<br />Pagtanggap sa nararapat na kaparusahan para sa atin.<br />Pagpasya na tumalikod sa ating kasalanan at magbalik-loob sa ating Ama sa langit.<br />
 57. 57. “Ang tunay na pagsisisi ay isang desisyon at hindi lamang isang emosyon.”<br />
 58. 58. Pag-usapan:<br />Ano ang nabago sa iyong pagkaunawa patungkol sa tunay na pagsisisi?<br />Bakit mahalagang maranasahan mo ito?<br />
 59. 59. Lesson 4<br />Tunay na Pagtitiwala<br />Roma 10:5-13<br />
 60. 60. Roma 10:8<br />Ngunit ito ang sinabi niya, “Malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso,” (ibig sabihi’y ang salitang ipinangangaral namin tungkol sa pananampalataya).<br />
 61. 61. Ang tunay na pagtitiwala ay...<br />Pagtanggap natin sa Mabuting Balita.<br />
 62. 62. Roma 10:9<br />Kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka nang buong puso na siya’y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka.<br />
 63. 63. Ang tunay na pagtitiwala ay...<br />Pagpapahayag ng ating labi na si Jesus ay ating Panginoon at Tagapagligtas.<br />
 64. 64. Roma 10:9-10<br />Kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka nang buong puso na siya’y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. <br />
 65. 65. Roma 10:9-10<br />Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayo’y napawawalang-sala; at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayo’y naliligtas.<br />
 66. 66. Ang tunay na pagtitiwala ay...<br />Pananalig ng ating buong puso na si Cristo Jesus ay muling binuhay ng ating Panginoon.<br />
 67. 67. Roma 10:11-13<br />Sinasabi ng Kasulatan, &quot;Hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya.&quot; Walang pagkakaiba ang katayuan ng Judio at ng Griego. Iisa ang Panginoong ng lahat at siya ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya.<br />
 68. 68. Roma 10:11-13<br />Sapagkat sinasabi sa kasulatan, &quot;Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon.&quot;<br />
 69. 69. Ang tunay na pagtitiwala ay...<br />Pagtawag sa Panginoong Jesus para sa ating kaligtasan.<br />
 70. 70. Ang tunay na pagtitiwala ay...<br />Pagtanggap natin sa Mabuting Balita.<br />Pagpapahayag ng ating labi na si Jesus ay ating Panginoon at Tagapagligtas.<br />Pananalig ng ating buong puso na si Cristo Jesus ay muling binuhay ng ating Panginoon.<br />Pagtawag sa Panginoong Jesus para sa ating kaligtasan.<br />
 71. 71. “Ang tunay na pananalig ay pagtitiwala nang lubos kay Cristo Jesus.”<br />
 72. 72. Pag-usapan:<br />Ano ang luminaw sa iyo patungkol sa tunay na pananalig?<br />Ano ngayon ang balak mong gawin?<br />
 73. 73. Lesson 5<br />Bautismo sa Tubig<br />Gawa 2:38<br />
 74. 74. Gawa 2:38<br />Sumagot si Pedro, “Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesu-Cristo upang kayo’y patawarin; at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo.”<br />
 75. 75. Bakit mahalaga?<br />Iniutos ito ni Cristo.<br />
 76. 76. Mateo 28:19-20<br />Kaya, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo: ako’y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan.”<br />
 77. 77. Marcos 16:15-16<br />At sinabi ni Jesus sa kanila, &quot;Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang Mabuting Balita. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan.&quot;<br />
 78. 78. Bakit mahalaga?<br />Ipinatupad ito ng unang iglesya.<br />
 79. 79. Gawa 8:36<br />Nagpatuloy sila sa paglalakbay, at dumating sa isang lugar na may tubig. “May tubig dito!” sabi ng eunuko. “Ako ba’y hindi pa maaaring bautismuhan?”<br />
 80. 80. Gawa 8:36-37<br />Sinabi sa kanya ni Felipe, &quot;Maaari kung sumasampalataya ka nang buong puso.&quot; Sumagot siya, &quot;Sumasampalataya ako na si Jesu-Cristo ang Anak ng Diyos.&quot;<br />
 81. 81. Gawa 8:38<br />Pinatigil ng eunuko ang karwahe; lumusong silang dalawa sa tubig, at binautismuhan siya ni Filipe.<br />
 82. 82. Bakit mahalaga?<br />Larawan ito ng tunay na pananampalataya.<br />
 83. 83. 1 Pedro 3:21-22<br />Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas ngayon sa inyo. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi.<br />
 84. 84. 1 Pedro 3:21-22<br />Inililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesu-Cristo, na umakyat sa langit at ngayo’y nakaluklok sa kanan ng Diyos. Naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan at lakas na panlangit.<br />
 85. 85. Bakit mahalaga?<br />Karanasan ito ng mga taong binago ni Cristo.<br />
 86. 86. Roma 6:3-4<br />Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Samakatuwid, tayo’y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay na muli si Cristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo nama’y mabuhay sa isang bagong pamumuhay.<br />
 87. 87. Bakit mahalaga?<br />Iniutos ito ni Cristo.<br />Ipinatupad ito ng unang iglesya.<br />Larawan ito ng tunay na pananampalataya.<br />Karanasan ito ng mga taong binago ni Cristo.<br />
 88. 88. Bakit mahalaga?<br />“Ang bautismo sa tubig ay katibayan ng tunay na pagsisisi at pagtitiwala kay Cristo.”<br />
 89. 89. Pag-usapan:<br />Nauunawaan mo na ba ang kahulugan ng bautismo sa tubig ngayon?<br />Ano ang damdamin mo patungkol sa pagpapabautismo?<br />
 90. 90. Lesson 6<br />Bautismo sa Espiritu Santo<br />Gawa 2:38-39<br />
 91. 91. Gawa 2:38-39<br />Sumagot si Pedro, “Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesu-Cristo upang kayo’y patawarin; at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo.”<br />
 92. 92. Gawa 2:38-39<br />“Sapagkat ang pangako’y para sa inyo at inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo – sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos.”<br />
 93. 93. Ano ba ito?<br />Ito’y isang pangako.<br />
 94. 94. Gawa 1:4-5<br />At samantalang siya’y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila: “Huwag na muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo.”<br />
 95. 95. Gawa 1:4-5<br />“Nagbautismo nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo.”<br />
 96. 96. Ano ba ito?<br />Ito’y isang karanasan.<br />
 97. 97. Gawa 10:44-48<br />Nagsasalita pa si Pedro ng bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga mananampalatayang Judio na kasama ni Pedro, sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo.<br />
 98. 98. Gawa 10:44-48<br />Narinig nila ang mga Hentil na nagsasalita sa iba’t ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya’t sinabi ni Pedro, &quot;Tulad natin, sila’y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang makakahadlang na bautismuhan sila sa tubig?&quot; At iniutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Jesu-Cristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw.<br />
 99. 99. Ano ba ito?<br />Ito’y isang tatak.<br />
 100. 100. Efeso 1:13-14<br />Kayo ma’y naging bayan ng Diyos nang kayo’y manalig matapos ninyong marinig ang salita nang katotohanan - ang Mabuting Balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya’t ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo.<br />
 101. 101. Efeso 1:13-14<br />Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan!<br />
 102. 102. Ano ba ito?<br />Ito’y isang kapangyarihan.<br />
 103. 103. Gawa 1:8<br />“Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo’y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig.”<br />
 104. 104. Ano ba ito?<br />Ito’y isang pagpapala.<br />
 105. 105. Tito 3:4-7<br />Ngunit nang mahayag ang kagandahang-loob at pag-ibig ng Diyos na ating Tagapagligtas, tayo’y iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa. Kundi sa kanyang habag sa atin.<br />
 106. 106. Tito 3:4-7<br />Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamamagitan ng ating Tagapagligtas na si Jesu-Cristo, ibinuhos sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo’y pabanalin ng kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasahan.<br />
 107. 107. Ano ba ito?<br />Ito’y isang pangako.<br />Ito’y isang karanasan.<br />Ito’y isang tatak.<br />Ito’y isang kapangyarihan.<br />Ito’y isang pagpapala.<br />
 108. 108. “Ang bautismo sa Espiritu Santo ay katibayan ng pagtanggap ng Diyos sa isang taong totoong nagsisi at nagtiwala sa Panginoong Jesu-Cristo.”<br />
 109. 109. Paalaala<br />Dumalo sa pagtitipon ng mga mananampalataya bukas para tanggapin ang inyong Water Baptism Certificate.<br />

×