Vergaderen

Rinie Altena
Rinie AltenaTeacher / Trainer / Spiritual Guide um University
INHOUDSOPGAVE                    PAG


INLEIDING                       1


1. EINDTERMEN "VERGADEREN"              2


2. VERGADEREN; een toelichting            3

 2.1 DE DOELEN                    5

 2.2 DE ROLLEN                    5

 2.3 DE SPELREGELS                  8


3. CHECKLIST VERGADEREN               12


4. GERAADPLEEGDE LITERATUUR             13


BIJLAGE 1 - SHEET: "BOBU" MODEL           14


BIJLAGE 2 - SHEET: DOELEN EN FASEN BIJ VERGADEREN  15


BIJLAGE 3 - VOORBEELD VAN EEN AGENDA         16


BIJLAGE 4 - SAMENVATTING VAN PRAKTISCHE TIPS    17
Katern Vergaderen
Vergaderen
INLEIDING


Dit katern is het derde in een serie over algemene beroepsvaardigheden. Doel van deze katernen is,
een toelichting te geven met betrekking tot onderwerpen als projectmanagement, teamwork, vergade-
ren, presenteren en dergelijke. De informatie kan gebruikt worden bij de invulling van opdrachten en
projecten uit allerlei vakgebieden.

Het onderwerp "vergaderen" wordt gepresenteerd vanuit drie invalshoeken. Eerst wordt gekeken naar
belangrijke doelen van vergaderen. Vervolgens wordt uiteengezet welke taken en rollen deelnemers
aan een vergadering hebben en hoe men aan zo'n rol inhoud geeft. Daarna wordt een aantal
spelregels gegeven voor het maken van een uitnodiging, een agenda e.d.

Aan het katern zijn een checklist en een aantal bijlagen toegevoegd, die -naar wij hopen- de
bruikbaarheid van de geboden informatie nog vergroten.
Drs. M.G. Altena
Drs. W.G. Bekkering
Ir. J.J. van Veldhuizen


maart 1996
Katern Vergaderen                      pag.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
1. EINDTERMEN VERGADEREN


Algemeen:     De student kan effectief, efficiënt en correct vergaderen en desgevraagd de rol
         van voorzitter of notulist/secretaris op een goede manier vervullen.Eindtermen betreffende kennis


De student kent:

*   de in het katern gehanteerde definitie van een vergadering.

*   het BOBU-model.

*   de in het katern beschreven spelregels voor vergaderen.

*   de taken en verantwoordelijkheden van een voorzitter, een notulist en van een deelnemer
    aan een vergadering.Eindtermen betreffende vaardigheden


De student kan:

*   volgens de regels een convocatie en/of een agenda voor een vergadering opstellen.

*   een vergadering zodanig voorzitten, dat het doel ervan wordt bereikt, gebruikmakend van de
    inbreng van alle aanwezigen.

*   als deelnemer in een vergadering op constructieve wijze bijdragen aan een proces van
    beeldvorming, ontwerpen en besluitvorming.

*   verantwoordelijkheid dragen voor de (gedeeltelijke) uitvoering van besluiten die in een
    vergadering genomen zijn.

*   de inhoud van een vergadering correct vastleggen in een verslag.
Katern Vergaderen                     pag.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
2. VERGADEREN "EEN TOELICHTING"


Veel mensen houden niet van vergaderen. Ze vinden dat er te veel en te langdurig vergaderd wordt.
Een veel gehoorde klacht is ook dat vergaderingen vaak zo zinloos lijken.
Zo hoeft het natuurlijk niet te zijn: als het doel van een vergadering goed omschreven is en als de
deelnemers zich inzetten om dat doel zo effectief en efficiënt mogelijk te bereiken kunnen
vergaderingen zinvol en motiverend zijn.

Dat klinkt eenvoudiger dan het in de praktijk is. Als je aan een vergadering deelneemt, moet je inzicht
hebben in de processen die tijdens een vergadering kunnen spelen en je moet vaardigheden
ontwikkelen om met die processen om te gaan. Je moet je vergaderrol professioneel leren vervullen.
Dit katern kan daarbij ondersteuning bieden.


EEN DEFINITIE VAN VERGADEREN


Een definitie kan luiden:

vergaderen =        a. een overleg
              b. tussen een aantal personen
              c. om gezamenlijk keuzes te maken
              d. en de uitvoering van besluiten te controleren


a. Een overleg

Met overleg wordt bedoeld: doelgerichte communicatie tussen personen. Het is van groot belang voor
een vergadering doelen vast te stellen. Doe je dat niet, dan is de kans groot dat deelnemers aan de
vergadering het nut ervan niet inzien. Zodra de doelen van een vergadering vaststaan, kan gestreefd
worden naar een zo goed mogelijk vergaderresultaat. Dat resultaat staat of valt met een goede
onderlinge communicatie: spreekt iedereen zich duidelijk uit en luistert iedereen naar elkaar ?


b. tussen een aantal personen

Voor een vergadering is altijd een minimum aantal deelnemers vereist. Dat aantal is tenminste drie,
maar kan ook veel groter zijn. Het aantal deelnemers is bepalend voor de werkwijze in een
vergadering. Een vergadering met een klein aantal aanwezigen heeft vaak als voordeel dat allen
voldoende tijd kunnen krijgen om een standpunt uiteen te zetten, terwijl dat bij een groter aantal
deelnemers vaak niet mogelijk is. In zulke gevallen is dikwijls sprake van een vastgestelde spreektijd
per persoon.


c. om gezamenlijke keuzes te maken

Veel vergaderingen hebben agendapunten ter besluitvorming. Aan zulke besluiten gaat altijd een
proces van beeldvorming ten aanzien van het probleem en "ontwerpen" van standpunten,
alternatieven of oplossingen vooraf. (zie figuur 1 en 2 en ook paragraaf 2.1). Keuzes maken kost tijd !

Soms is de datgene waarover een besluit genomen moet worden niet zo complex en kunnen de
genoemde stappen binnen één vergadering worden gezet. Het is echter ook denkbaar dat een
kwestie zo ingewikkeld is, dat het een paar vergaderingen kost voordat alle stappen goed doorlopen
zijn. In ieder geval is het van groot belang om zorgvuldig te zijn als het gaat om besluitvorming.
Katern Vergaderen                      pag.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
d. en de uitvoering van besluiten te controleren

Iedereen die aan een vergadering deelneemt is er mede verantwoordelijk voor dat genomen besluiten
daadwerkelijk worden uitgevoerd. Vaak wordt in dit verband de term implementatie gebruikt: de
betrokkenen moeten besluiten implementeren.
Hoe kun je zoiets controleren ? Het nalopen van de notulen van vorige vergaderingen en het
doornemen van bijbehorende actiepuntenlijstjes zijn vaak goede hulpmiddelen om na te gaan of
iedereen zich aan gemaakte afspraken houdt.
figuur 1
2.1 VERGADEREN - DE DOELEN


Vergaderingen hebben tot doel, na de afwerking van een aantal standaard-agendapunten, bepaalde
onderwerpen te behandelen. Een doel kan bijvoorbeeld zijn: de beeldvorming met betrekking tot een
bepaald onderwerp. Vaak heeft één van de aanwezigen informatie die voor de anderen van belang is
om een goed beeld te krijgen van iets dat speelt. Het is ook mogelijk dat een punt op de agenda staat
met de bedoeling erover dóór te denken. De deelnemers dragen dan allemaal bij aan het verzinnen
van mogelijke oplossingen voor een probleem of aan het ontwerpen van alternatieven.
De genoemde doelen hangen samen met de fase van behandeling van een onderwerp. Het is nuttig
om op de agenda aan te geven in welke fase van bespreking een onderwerp zich bevindt en met welk
doel het betreffende agendapunt is opgenomen.

In het BOBU-MODEL is samengevat welke fasen van bespreking onderscheiden kunnen worden en
waartoe dat leidt in een vergadering.


 FASE    DOEL                ACTIVITEITENKatern Vergaderen                     pag.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
1     Beeldvorming            * probleemstelling
                        * informatie verstrekken (door interne of
       "ter informatie"           externe deskundige)
                        * gelegenheid tot vragen stellen
                        * analyse van het probleem (feiten,
                         randvoorwaarden voor oplossingen) 2     Ontwerpen             * probleemstelling wordt herhaald
                        * brainstorm m.b.t. oplossingen
       "ter discussie"          * toetsing van de bedachte oplossingen 3     Besluitvorming           * keuze voor oplossing/strategie via
                         stemprocedure die van tevoren is vastgelegd.
       "ter beslissing"         * afspraken maken over de implementatie 4     Uitvoering             * n.a.v. notulen + actiepuntenlijst nagaan wat
                         er van de behandelde punten is uitgevoerd
       "actiepuntenlijst"         en hoe dat is verlopen.

 figuur 2
Zoals al vermeld werd: het is mogelijk om in één vergadering een onderwerp zo te bespreken dat alle
fasen achtereenvolgens doorlopen worden. Dat lukt als het gaat om relatief eenvoudige zaken. Het is
echter ook goed denkbaar dat voor het doorlopen van de verschillende fasen meerdere
vergaderingen nodig zijn. Dit hangt af van het desbetreffende onderwerp, de voorkennis daaromtrent,
de beschikbare tijd etc.
Vast staat dat voor een optimaal resultaat bij het behandelen van een onderwerp moeten alle fasen
doorlopen worden.2.2 VERGADEREN - DE ROLLEN


De deelnemers aan een vergadering hebben elk een eigen rol, met een daarbij behorend
takenpakket. De rollen kunnen zijn: voorzitter, secretaris/notulist en deelnemer. Bij elk van de
rollen volgt hieronder een toelichting.De voorzitter

De kwaliteit en kennis van zaken van een voorzitter zijn in hoge mate bepalend voor het welslagen
van een vergadering. Dit brengt voor een voorzitter dus verantwoordelijkheden met zich mee. Die
verantwoordelijkheden betreffen:
Katern Vergaderen                     pag.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
a. voorwerk

    *    Vaststellen wat de procedures zijn.
    *    Vaststellen wie worden uitgenodigd.
    *    Overleg met de notulist.
    *    Onderwerpen voorbereiden.
    *    Nadenken over inleiding van onderwerpen.
    *    Nadenken over mogelijke reacties van aanwezigen en hoe daarmee om te gaan.


b. tijdens de vergadering

    *    Agendapunten duidelijk en volledig introduceren.
    *    Doelstellingen agendapunten bewaken.
    *    Discussie en participatie van aanwezigen stimuleren.
    *    De sfeer bewaken.
    *    Discussie geregeld samenvatten, ter verduidelijking.
    *    Wijzen op overeenkomsten/tegenstrijdigheden in discussie.
    *    Onderwerpen bewaken / afdwalen voorkomen.
    *    De tijd bewaken.
    *    Voorstellen formuleren om in stemming te brengen.
    *    Resultaten van stemming/besluiten goed onder woorden brengen.
    *    Aangeven hoe besluiten moeten worden uitgevoerd.


c. nawerk

    *    In de gaten houden of actiepunten worden uitgevoerd.
    *    Bijdragen aan de uitvoering van genomen besluiten.
    *    Controleren of notulen tijdig worden verspreid (binnen 1 week).
    *    Signaleren van tekenen van onvrede e.d. na afloop van een vergadering en daar
        goed op reageren.


Een goede voorzitter heeft zowel oog voor de taakgerichte activiteiten als voor de groepsgerichte
activiteiten. Het is van groot belang dat goed is vastgelegd wat de rol van de voorzitter in een
vergadering is: mag hij zich in een discussie mengen om het resultaat van een vergadering te
beïnvloeden, of wordt hij geacht zich neutraal op te stellen en is hij vooral bewaker van de
procedures ?de notulist/secretaris

De notulist/secretaris is verantwoordelijk voor de praktische voorbereiding van een vergadering. Hij
draagt meestal zorg voor onderstaande punten. Het is wel zo, dat de uitvoering van diverse taken
dikwijls in onderling overleg geregeld wordt, zodat de onderstaande takenlijsten er ook anders uit
kunnen zien.


a. voorwerk

    *    Het vaststellen van de agenda (in overleg met de voorzitter).
    *    (eventueel) Het bepalen van een vergaderdatum.
    *    Het reserveren van een vergaderruimte.
    *    Het opstellen van de uitnodiging.
    *    Het samenvatten van ingekomen stukken.


Katern Vergaderen                      pag.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
*    Versturen van uitnodiging, agenda en vergaderstukken.


b. tijdens de vergadering

    *    Het maken van aantekeningen om te gebruiken voor de notulen.


c. nawerk

    *    Het uitwerken van de aantekeningen tot goede notulen.
    *    Het uitwerken van een actiepuntenlijst.
    *    Het versturen van notulen en actiepuntenlijst naar betrokkenen.de deelnemer

De deelnemer aan een vergadering draagt in hoge mate zelf bij aan de zinnigheid van de vergadering
door zich goed voor te bereiden, constructief mee te doen en door zich in te zetten voor de
implementatie van genomen besluiten.


a. voorwerk

    *    Notulen / actiepuntenlijst vorige vergadering doornemen.
    *    De agenda doornemen.
    *    Meegestuurde stukken goed bestuderen.
    *    Vragen, opmerkingen e.d. noteren.


b. tijdens de vergadering

    Deelnemers aan een vergadering beïnvloeden elkaar met woorden, gebaren, een houding,
    door status of door belangen die meespelen in een discussie. Ieders inbreng wordt door een
    complex van factoren bepaald: de mate waarin men geïnformeerd is en de functie die iemand
    bekleedt, maar ook of iemand vermoeid is, of kwaad of "melig".
    Om met een gemêleerd gezelschap toch tot een zinnige vergadering te komen zijn twee
    principes van groot belang: er moet op gelet worden dat men elkaar begrijpt. Termen en
    begrippen die gehanteerd worden, moeten helder zijn. Daarnaast moet er ruimte en respect
    zijn voor ieders mening.
    Deelnemers aan een vergadering kunnen zelf bijdragen aan een goed vergaderklimaat door
    met aandacht naar elkaar te luisteren, zo nodig om nadere uitleg te vragen en te reageren op
    de ander.
    Deelnemers aan een vergadering leveren, als het goed is, een bepaalde bijdrage. Die
    bijdrage kan procesgericht zijn of taakgericht. Procesgericht wil zeggen: gericht op het
    bevorderen van de communicatie, zorgen dat mensen aan het woord komen, tegenstellingen
    of compromissen onder woorden brengen. Taakgericht betekent dat men zich richt op de
    vergaderdoelen, bijvoorbeeld door oplossingen voor problemen te formuleren of argumenten
    in een discussie in te brengen. Beide soorten bijdragen zijn belangrijk voor een goede
    vergadering.


c. nawerk

    *    Afspraken actiepuntenlijst (mee helpen) uitvoeren.Katern Vergaderen                     pag.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
2.3 VERGADEREN - DE SPELREGELS


Bij de "rollen" in een vergadering horen taken, zoals je hebt kunnen lezen in 2.2. Voor de uitvoering
van sommige taken bestaan duidelijke spelregels. Deze worden hieronder toegelicht.


Vaste afspraken en procedures

Het gaat bij vergaderen niet alleen om doel en inhoud. Aandacht voor goede afspraken en
procedures is ook noodzakelijk. Hiermee wordt voorkomen dat verwarring ontstaat. Over de volgende
punten moeten zeker afspraken gemaakt worden:

*    Wie neemt deel aan de vergadering en wat is de status van de aanwezigen (leden,
    belanghebbenden, belangstellenden, waarnemers).
*    Wat is het minimum aantal leden voor de vergadering. Als het aantal aanwezigen een vastge-
    steld minimum niet haalt, mag de vergadering geen besluiten nemen.
*    Hoe wordt informatie verspreid: Wie krijgt de info, wanneer wordt e.e.a. verstuurd.
*    Wie mag voorstellen indienen.
*    Wie mag het woord voeren.
*    Hoe wordt beschikbare spreektijd verdeeld.
*    Wie leidt de vergadering.
*    Wie mag mede beslissen.
*    Hoe vindt de besluitvorming plaats.


    M.b.t. het laatste punt zijn er een aantal mogelijkheden:

    *    Iedereen moet vóór zijn. Een dergelijke voorwaarde kan belangrijk zijn als iedereen
         moet bijdragen aan de uitvoering van een besluit.
    *    De meerderheid beslist. (Bijv. de helft + 1, of 2/3 van het
         aantal aanwezigen moet vóór zijn).
    *    Niemand heeft bezwaar. Besluiten op deze basis worden vaak
         genomen wanneer het gaat om overlegsituaties
    *    Één persoon beslist, nadat de vergadering gehoord is. Deze procedure wordt wel
         gevolgd, als één persoon verantwoordelijk is voor de uitvoering van een besluit.
    *    Een voorstel wordt verworpen, als er ook maar één persoon tegen is. Deze persoon
         gebruikt dan het vetorecht. Deze vorm van besluiten nemen is zinvol als een besluit
         grote gevolgen heeft voor elk van de deelnemers aan een vergadering.Vaak zijn er statuten of reglementen waarin procedures zijn vastgelegd. Zo niet, dan moeten ze per
vergadering worden omschreven. De voorzitter speelt hier dan een belangrijke rol.De uitnodiging

Een uitnodiging is noodzakelijk om een vergadering te kunnen organiseren. In zo'n uitnodiging hoort
in elk geval het volgende te staan:

*    Wie de deelnemers aan de vergadering zijn.
*    De plaats waar de vergadering gehouden wordt (adres en eventueel telefoonnummer).
*    De datum waarop de vergadering gehouden wordt, met jaartal.


Katern Vergaderen                      pag.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
*   Het begin- en sluitingstijdstip van de vergadering.
*   De doelstelling van de vergadering.
*   Onderwerp(en) van de vergadering.
*   Een verwijzing naar de meegestuurde agenda en eventuele stukken ter voorbereiding.De agenda


De agenda van een vergadering is een lijst met onderwerpen die tijdens de vergadering behandeld
moeten worden. De agenda hoort er als volgt uit te zien:


1.   Opening ( evt. met naam)

2.   Vaststellen van de agenda

3.   Notulen van vorige vergadering
        - redactioneel
        - n.a.v.
        - actiepuntenlijst

4.   Ingekomen stukken

5.   Mededelingen
       - voorzitter
       - anderen


    Na deze vaste punten volgen de "inhoudelijke" agendapunten. Het ligt voor de hand om
    urgente kwesties boven aan de agenda te plaatsen. Zulke zaken hoeven dan, in geval van
    tijdnood, niet te worden doorgeschoven naar een volgende vergadering. Denk ook aan een
    logische volgorde van te behandelen onderwerpen !
    Het is van groot belang om bij het opstellen van de agenda een schatting te maken van de
    tijd die per onderwerp nodig zal zijn. Daarmee kan voorkomen worden dat een agenda te vol
    raakt met alle gevolgen van dien.

6.   Onderwerp(en) van vergadering, met korte toelichting. Er moet aangegeven worden wat het
    doel is van dit soort agendapunten: beeldvorming, ontwerpen of besluitvorming. Ook moet
    verwezen worden naar voorinformatie / stukken die m.b.t. deze punten verstrekt zijn.


7.   Rondvraag

8.   Vaststellen van volgende vergadering

9.   Sluiting met streeftijdstip.


Een voorbeeldagenda staat in bijlage 3het verslag
Katern Vergaderen                    pag.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Een aantal tips voor het maken van een goed verslag:

*    Neem de agendapunten over.
*    Let op verschillende visies die besproken worden.
*    Let op verschillende argumenten.
*    Let op de grote lijn en streef niet naar letterlijke weergave.
*    Gebruik de tegenwoordige tijd in het verslag.
*    Gebruik selectief namen: het is nuttig om aan te geven wie een voorstel doet; ook moeten
    namen vermeld worden als in een vergadering verschillende partijen deelnemen. Dan moet
    immers bekend zijn uit welke hoek bepaalde opmerkingen komen. In de meeste andere
    gevallen kunnen namen achterwege blijven.
*    Corrigeer geen feiten. Er mag in een verslag alleen weergegeven worden wat ter vergadering
    gezegd werd.
*    Voeg geen nieuwe feiten toe.
*    Neem geen eigen mening op in het verslag.
*    Geef geen procedure beschrijvingen.


Een verslag kan dienen als:

*    Geheugensteun voor deelnemers.
*    Voorbereidingsmateriaal voor nieuwe vergadering.
*    Bevestiging van genomen besluiten.
*    Bewijsmateriaal in geval van conflicten.
*    Bron van informatie voor achterban/belangstellenden.
*    Materiaal waarmee men zich kan verantwoorden.


De vorm van een verslag kan variëren van een bijna letterlijke weergave van hetgeen gezegd werd
(vooral van belang als men verantwoording moet afleggen aan derden) tot een eenvoudige
besluitenlijst, bijvoorbeeld binnen een werkgroep.Het is nuttig om aan een vorm van verslaglegging een actiepuntenlijst toe te voegen. Met behulp
daarvan kan men onthouden welke taken men op zich heeft genomen en kan bewaakt worden of
deze taken inderdaad en tijdig uitgevoerd zijn.de actiepuntenlijst


Een actiepuntenlijst ziet er als volgt uit:


  DATUM    ACTIVITEIT          WIE ?           WANNEER ?
Katern Vergaderen                     pag.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Katern Vergaderen  pag.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3. CHECKLIST VERGADEREN
   CHECKLIST VERGADEREN                          G   V   O
    VOORZITTER
 V   * overleg met notulist                       .   .   .
 O   * formulering van procedures en randvoorwaarden           .   .   .
 O   * voorbereiding op de agendapunten                 .   .   .
 R   NOTULIST / SECR.
 B   * planning / organisatie van de vergadering             .   .   .
 E   * uitnodiging en agenda                       .   .   .
 R   * verzamelen van vergaderstukken en bijlagen            .   .   .
 E   * samenvatting ingekomen stukken                  .   .   .
 I   DEELNEMER
 D   * agenda en notulen gelezen
 I   * stukken gelezen                          .   .   .
 N   * vragen en opmerkingen genoteerd                  .   .   .
 G                                     .   .   .


    VOORZITTER
    * opening van de vergadering                    .   .   .
 U   * bewaking van de doelstelling van de agendapunten         .   .   .
 I   * stimuleren van deelnemers                     .   .   .
 T   * manier van samenvatten en verduidelijken             .   .   .
 V   * manier waarop voorstellen in stemming worden gebracht       .   .   .
 O   * formulering van afspraken en besluiten              .   .   .
 E   NOTULIST / SECR.
 R   * kwaliteit van de gemaakte aantekeningen tijdens vergad.      .   .   .
 I   * samenvatting van besluiten/afspraken               .   .   .
 N   DEELNEMER
 G   * deelname aan vergadering                     .   .   .
    * taakgerichtheid                          .   .   .
    * sfeergerichtheid                         .   .   .
    VOORZITTER
    * signaleren knelpunten / onvrede                  .   .   .
 N   * controle op uitvoering van actiepunten              .   .   .
 A   * controle op tijdige verspreiding van notulen           .   .   .
 Z   NOTULIST / SECR.
 O   * gemaakte notulen                         .   .   .
 R   * verspreiding notulen                       .   .   .
 G   DEELNEMER
    * uitvoeren van punten op actielijst                .   .   .
    * controle van notulen                       .   .   .
Katern Vergaderen                     pag.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
4. GERAADPLEEGDE LITERATUUR
Aken, T. van, Jack Diekstra, Paulien Steggink, Vergaderen,
 Educaboek B.V., Culemborg, 1982

Appelo-Janssen, J., J.C.M. van Herk-Bosch, Vergaderen,
 Syllabus, C.A.H./Dronten

Ouwehand, I., Notuleren, het kan ook anders, Samson,
 Alphen aan den Rijn/Brussel, 1988

Piët, S., Overleg, vergaderen en Onderhandelen, Wolters-Noordhoff,
 Groningen, 1990

Schermer, Klaas, Effectief Vergaderen, Teleac, Utrecht, 1991

Schermer, K., M. Wijn, Vergaderen en Onderhandelen,
 Bohn Stafleu Van Loghem, Houten/Zaventem, 1992
Katern Vergaderen                    pag.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
BIJLAGE 1 - SHEET "BOBU" MODEL
FASE   DOEL           ACTIVITEITEN


1     Beeldvorming      * probleemstelling
                 * informatie verstrekken ( door in-
     "ter informatie"      tern of extern deskundige)
                 * gelegenheid tot vragen stellen
                 * analyse van het probleem (feiten,
                   randvoorwaarden voor oplossingen)2     Ontwerpen        * probleemstelling wordt herhaald
                 * brainstorm m.b.t. oplossingen
     "ter discussie"     * toetsing van de gekozen
                   oplossingen3     Besluitvorming     * keuze voor oplossing/strategie
                  m.b.v. stemprocedure die van
     "ter beslissing"      tevoren is vastgelegd.
                 * afspraken maken over implementatie.4     Uitvoering       * nalopen van de actiepuntenlijst
                 * n.a.v. notulen + actiepuntenlijst
     "actiepuntenlijst"     nagaan wat er van de behandelde
                  punten is uitgevoerd en hoe dat
                  is verlopen.
 Katern Vergaderen              pag.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
BIJLAGE 2 SHEET: DOELEN EN FASEN BIJ VERGADEREN
Katern Vergaderen              pag.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
BIJLAGE 3 ( Bron: Syllabus Vergaderen)voorbeeld van een agenda
Agenda voor de vergadering van ..........................., te houden op ...................... (dag, datum, jaartal)
in ....................., aanvang ..........uur.
1. Opening    (Mw. A.H. Jansen)

2. Vaststellen van de agenda.

3. Notulen van de vergadering van ..............
    - redactioneel
    - naar aanleiding van de inhoud
    - actiepuntenlijst

4. ingekomen stukken (secretaris)

5. Mededelingen        - voorzitter
               - commissie A
               - adviesgroep B
               - anderen

6. Verhoging contributie, ter informatie, zie bijlage 1

7. Verbouwing kantine, ter discussie, zie bijlage 2

8. Ledenwerfactie, ter beslissing, zie bijlage 3

9. Rondvraag

10 Vaststellen volgende vergadering

11 Sluiting (plm. .... uur)
                        dhr. M.J. van. Duinen, secretaris
Katern Vergaderen                          pag.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
BIJLAGE 4 - SAMENVATTING VAN PRAKTISCHE TIPS1. De uitnodiging:

* geef aan voor wie ze bestemd is:
    Aan de leden van ......

* dagtekenen:
    Dronten, 10 maart 1996

* aanhef
    Geachte mevrouw, mijnheer

* uitnodiging in de vorm van een zin:
     Wij nodigen uit u .......
     datum:.......
     plaats: .......
     tijd:.......

* vergaderonderwerp(en)

* oproep tot aanwezigheid

* ondertekenen

* afzender2. De agenda

* aangeven waarvoor:
    Agenda voor de vergadering van ...... te houden op ......
* punten aangeven:
    1. Opening
    2. Notulen van de vergadering van ...... (datum aangeven)
    3. Mededelingen
    4. ............
    .. ............
    .. ............
    .. Rondvraag
    .. Sluiting
Katern Vergaderen                     pag.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3. De notulen

* aan- en afweziheid noteren / datum aangeven

* per agendapunt notuleren:
    1. Opening: de voorzitter opent de vergadering
    2. Notulen: de notulen van 2 februari 1996 worden goedgekeurd

* geen toneelstukvorm

* notulen in tegenwoordige tijd

* het gaat om de besluiten, niet om de namen.

* ondertekenen
Katern Vergaderen                    pag.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Recomendados

Het Enneagram als ontwikkel en samenwerk model von
Het Enneagram als ontwikkel en samenwerk modelHet Enneagram als ontwikkel en samenwerk model
Het Enneagram als ontwikkel en samenwerk modelDaMeul
1.9K views59 Folien
Dialoog & digiloog, suggesties voor interne communicatie von
Dialoog & digiloog, suggesties voor interne communicatie Dialoog & digiloog, suggesties voor interne communicatie
Dialoog & digiloog, suggesties voor interne communicatie Huib Koeleman
7.4K views32 Folien
Infosessie interne communicatie von
Infosessie interne communicatieInfosessie interne communicatie
Infosessie interne communicatieC-Works!
11K views42 Folien
Personal identity & character von
Personal identity & characterPersonal identity & character
Personal identity & characterkatelync
4.7K views40 Folien
Resultaatgericht Leidinggeven 3 Gespreksvaardigheden von
Resultaatgericht Leidinggeven 3 GespreksvaardighedenResultaatgericht Leidinggeven 3 Gespreksvaardigheden
Resultaatgericht Leidinggeven 3 GespreksvaardighedenRinie Altena
2.1K views20 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Know Your Audience (Powerpoint) von
Know Your Audience (Powerpoint)Know Your Audience (Powerpoint)
Know Your Audience (Powerpoint)Gavel and Glass Toastmasters Club
3.7K views7 Folien
1/16 HRD Can You Spot the Burnout Deck? Final von
1/16 HRD Can You Spot the Burnout Deck? Final1/16 HRD Can You Spot the Burnout Deck? Final
1/16 HRD Can You Spot the Burnout Deck? FinalLimeade
683 views31 Folien
Time management skills von
Time management skillsTime management skills
Time management skillsNirmalHimansha
159 views15 Folien
Cultivating Mindfulness to Support Recovery von
Cultivating Mindfulness to Support RecoveryCultivating Mindfulness to Support Recovery
Cultivating Mindfulness to Support RecoveryDawn Farm
2.6K views21 Folien
Time Management von
Time ManagementTime Management
Time ManagementThe University of AJ&K
2.7K views27 Folien
Work shop 2 workplace financial stress von
Work shop 2 workplace financial stressWork shop 2 workplace financial stress
Work shop 2 workplace financial stressmarkdarransutton
1.1K views30 Folien

Was ist angesagt?(20)

1/16 HRD Can You Spot the Burnout Deck? Final von Limeade
1/16 HRD Can You Spot the Burnout Deck? Final1/16 HRD Can You Spot the Burnout Deck? Final
1/16 HRD Can You Spot the Burnout Deck? Final
Limeade683 views
Cultivating Mindfulness to Support Recovery von Dawn Farm
Cultivating Mindfulness to Support RecoveryCultivating Mindfulness to Support Recovery
Cultivating Mindfulness to Support Recovery
Dawn Farm2.6K views
Work shop 2 workplace financial stress von markdarransutton
Work shop 2 workplace financial stressWork shop 2 workplace financial stress
Work shop 2 workplace financial stress
markdarransutton1.1K views
Time Management Module von makpoy
Time Management ModuleTime Management Module
Time Management Module
makpoy4.2K views
ACA 2016 - Consensual Non-Monogamy presentation von Sheila Addison
ACA 2016 - Consensual Non-Monogamy presentationACA 2016 - Consensual Non-Monogamy presentation
ACA 2016 - Consensual Non-Monogamy presentation
Sheila Addison3K views
Difficult conversation von Gary Cohen
Difficult conversationDifficult conversation
Difficult conversation
Gary Cohen5.1K views
Agenda and the role of chair person and others von anuragyadav94
Agenda and the role of chair person and othersAgenda and the role of chair person and others
Agenda and the role of chair person and others
anuragyadav942.2K views
Top 8 teacher resume samples von chasemalone3
Top 8 teacher resume samplesTop 8 teacher resume samples
Top 8 teacher resume samples
chasemalone32.4K views
Time Management Leaders Workshop von zainabedi
Time Management Leaders WorkshopTime Management Leaders Workshop
Time Management Leaders Workshop
zainabedi7.7K views
I Heard it Through the Grapevine: Preventing Workplace Gossip von Brigham Van Auken
I Heard it Through the Grapevine: Preventing Workplace GossipI Heard it Through the Grapevine: Preventing Workplace Gossip
I Heard it Through the Grapevine: Preventing Workplace Gossip
Brigham Van Auken1.7K views
How to improve your concentration with 3 simple exercises-www.kkkbi.com von kkkbi
How to improve your concentration with 3 simple exercises-www.kkkbi.comHow to improve your concentration with 3 simple exercises-www.kkkbi.com
How to improve your concentration with 3 simple exercises-www.kkkbi.com
kkkbi2.5K views

Destacado

Notulen en verslag vergadering von
Notulen en verslag vergaderingNotulen en verslag vergadering
Notulen en verslag vergaderingManon Roelandt
16.9K views75 Folien
Whitepaper hevo effectief vergaderen in de bouwsector; we doen het samen von
Whitepaper hevo effectief vergaderen in de bouwsector; we doen het samenWhitepaper hevo effectief vergaderen in de bouwsector; we doen het samen
Whitepaper hevo effectief vergaderen in de bouwsector; we doen het samenWillem Adriaanssen
1.7K views18 Folien
Agenda von
AgendaAgenda
AgendaElizabeth Sweatman
5.1K views1 Folie
Notule von
NotuleNotule
NotuleElizabeth Sweatman
10.8K views1 Folie
Notulen presentatie ADDFOCUS door Leonie Kuiter von
Notulen presentatie ADDFOCUS door Leonie KuiterNotulen presentatie ADDFOCUS door Leonie Kuiter
Notulen presentatie ADDFOCUS door Leonie KuiterDag van het MKB
587 views1 Folie
Permenkes Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Umum di Kementerian ... von
Permenkes Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Umum di Kementerian ...Permenkes Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Umum di Kementerian ...
Permenkes Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Umum di Kementerian ...Iskandar Taran
193.9K views559 Folien

Destacado(19)

Notulen en verslag vergadering von Manon Roelandt
Notulen en verslag vergaderingNotulen en verslag vergadering
Notulen en verslag vergadering
Manon Roelandt16.9K views
Whitepaper hevo effectief vergaderen in de bouwsector; we doen het samen von Willem Adriaanssen
Whitepaper hevo effectief vergaderen in de bouwsector; we doen het samenWhitepaper hevo effectief vergaderen in de bouwsector; we doen het samen
Whitepaper hevo effectief vergaderen in de bouwsector; we doen het samen
Willem Adriaanssen1.7K views
Notulen presentatie ADDFOCUS door Leonie Kuiter von Dag van het MKB
Notulen presentatie ADDFOCUS door Leonie KuiterNotulen presentatie ADDFOCUS door Leonie Kuiter
Notulen presentatie ADDFOCUS door Leonie Kuiter
Dag van het MKB587 views
Permenkes Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Umum di Kementerian ... von Iskandar Taran
Permenkes Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Umum di Kementerian ...Permenkes Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Umum di Kementerian ...
Permenkes Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Umum di Kementerian ...
Iskandar Taran193.9K views
Leveraging LinkedIn - Creating a Professional Brand That People will Remember von Career Pivot
Leveraging LinkedIn - Creating a Professional Brand That People will RememberLeveraging LinkedIn - Creating a Professional Brand That People will Remember
Leveraging LinkedIn - Creating a Professional Brand That People will Remember
Career Pivot940 views
Pensioenkas Brussels parlement heeft tekort van 37,5 miljoen von Thierry Debels
Pensioenkas Brussels parlement heeft tekort van 37,5 miljoenPensioenkas Brussels parlement heeft tekort van 37,5 miljoen
Pensioenkas Brussels parlement heeft tekort van 37,5 miljoen
Thierry Debels309 views
MozCon - Mobilegeddon von Suzzicks
MozCon - MobilegeddonMozCon - Mobilegeddon
MozCon - Mobilegeddon
Suzzicks5.7K views
Why people are wanting to gain permanent residency in australia von Ankit Kumar Pandey
Why people are wanting to gain permanent residency in australiaWhy people are wanting to gain permanent residency in australia
Why people are wanting to gain permanent residency in australia
Ankit Kumar Pandey699 views
2016 Guide to User Data Security von Sean Bryant
2016 Guide to User Data Security2016 Guide to User Data Security
2016 Guide to User Data Security
Sean Bryant464 views
David Martin-Resume General Manager von David Martin
David Martin-Resume General ManagerDavid Martin-Resume General Manager
David Martin-Resume General Manager
David Martin634 views
El modelo educativo_2016 von Pablo Cortez
El modelo educativo_2016El modelo educativo_2016
El modelo educativo_2016
Pablo Cortez475 views
HOJA DE VIDA EN INGLÈS von aquilioayola
HOJA DE VIDA EN INGLÈSHOJA DE VIDA EN INGLÈS
HOJA DE VIDA EN INGLÈS
aquilioayola464 views
Ridiculously Easy Layouts with Flexbox von Eric Carlisle
Ridiculously Easy Layouts with FlexboxRidiculously Easy Layouts with Flexbox
Ridiculously Easy Layouts with Flexbox
Eric Carlisle2.5K views

Similar a Vergaderen

2010 11-17 vergadertechnieken von
2010 11-17 vergadertechnieken2010 11-17 vergadertechnieken
2010 11-17 vergadertechniekenGouw Gent
2.3K views36 Folien
Krachtig Vergaderen von
Krachtig VergaderenKrachtig Vergaderen
Krachtig VergaderenPatrick Jordens
6K views84 Folien
Gespreksvaardigheden von
GespreksvaardighedenGespreksvaardigheden
GespreksvaardighedenRinie Altena
11.3K views24 Folien
Probleemoplossen von
ProbleemoplossenProbleemoplossen
ProbleemoplossenRinie Altena
1.6K views13 Folien
De toegevoegde waarde van een facilitator von
De toegevoegde waarde van een facilitatorDe toegevoegde waarde van een facilitator
De toegevoegde waarde van een facilitatorRonVonk
109 views3 Folien
Team von
TeamTeam
TeamRinie Altena
1.1K views16 Folien

Similar a Vergaderen(20)

2010 11-17 vergadertechnieken von Gouw Gent
2010 11-17 vergadertechnieken2010 11-17 vergadertechnieken
2010 11-17 vergadertechnieken
Gouw Gent2.3K views
Gespreksvaardigheden von Rinie Altena
GespreksvaardighedenGespreksvaardigheden
Gespreksvaardigheden
Rinie Altena11.3K views
De toegevoegde waarde van een facilitator von RonVonk
De toegevoegde waarde van een facilitatorDe toegevoegde waarde van een facilitator
De toegevoegde waarde van een facilitator
RonVonk109 views
1 33 v2 opmanlei - hrosst von Sara Stronks
1  33 v2 opmanlei - hrosst1  33 v2 opmanlei - hrosst
1 33 v2 opmanlei - hrosst
Sara Stronks528 views
Presentatie Daan Andriessen en Eja Kliphuis seminar Studiekeuzegesprekken: wa... von Lieke
Presentatie Daan Andriessen en Eja Kliphuis seminar Studiekeuzegesprekken: wa...Presentatie Daan Andriessen en Eja Kliphuis seminar Studiekeuzegesprekken: wa...
Presentatie Daan Andriessen en Eja Kliphuis seminar Studiekeuzegesprekken: wa...
Lieke600 views
Mt2003 01-05 rabobank rs bas en ronald von BasvanderVelde
Mt2003 01-05 rabobank rs bas en ronaldMt2003 01-05 rabobank rs bas en ronald
Mt2003 01-05 rabobank rs bas en ronald
BasvanderVelde1.7K views
Verdere gegevens vullen in het dossier V2 von Evelien Verkade
Verdere gegevens vullen in het dossier V2Verdere gegevens vullen in het dossier V2
Verdere gegevens vullen in het dossier V2
Evelien Verkade101 views

Más de Rinie Altena

Verandermanagement 5 De Consultant von
Verandermanagement 5 De ConsultantVerandermanagement 5 De Consultant
Verandermanagement 5 De ConsultantRinie Altena
222 views25 Folien
Olde Eppien / Egbert Beens von
Olde Eppien / Egbert BeensOlde Eppien / Egbert Beens
Olde Eppien / Egbert BeensRinie Altena
1.1K views13 Folien
Speling interview marieke brouwer von
Speling interview marieke brouwerSpeling interview marieke brouwer
Speling interview marieke brouwerRinie Altena
1.1K views10 Folien
Vincent van Gogh en Don M. von
Vincent van Gogh en Don M.Vincent van Gogh en Don M.
Vincent van Gogh en Don M.Rinie Altena
822 views32 Folien
2. Over God von
2. Over God2. Over God
2. Over GodRinie Altena
2.3K views46 Folien
1 Over Spiritualiteit von
1 Over Spiritualiteit1 Over Spiritualiteit
1 Over SpiritualiteitRinie Altena
955 views38 Folien

Más de Rinie Altena(20)

Verandermanagement 5 De Consultant von Rinie Altena
Verandermanagement 5 De ConsultantVerandermanagement 5 De Consultant
Verandermanagement 5 De Consultant
Rinie Altena222 views
Olde Eppien / Egbert Beens von Rinie Altena
Olde Eppien / Egbert BeensOlde Eppien / Egbert Beens
Olde Eppien / Egbert Beens
Rinie Altena1.1K views
Speling interview marieke brouwer von Rinie Altena
Speling interview marieke brouwerSpeling interview marieke brouwer
Speling interview marieke brouwer
Rinie Altena1.1K views
Vincent van Gogh en Don M. von Rinie Altena
Vincent van Gogh en Don M.Vincent van Gogh en Don M.
Vincent van Gogh en Don M.
Rinie Altena822 views
Geestelijk Vader Thomas Merton von Rinie Altena
Geestelijk Vader Thomas MertonGeestelijk Vader Thomas Merton
Geestelijk Vader Thomas Merton
Rinie Altena1K views
Thomas Merton Geestelijke Begeleiding von Rinie Altena
Thomas Merton Geestelijke BegeleidingThomas Merton Geestelijke Begeleiding
Thomas Merton Geestelijke Begeleiding
Rinie Altena758 views
Geestelijke Begeleiding bij Thomas Merton von Rinie Altena
Geestelijke Begeleiding bij Thomas MertonGeestelijke Begeleiding bij Thomas Merton
Geestelijke Begeleiding bij Thomas Merton
Rinie Altena1.8K views
Retraite En Dat Soort Dingen Juni 2007 von Rinie Altena
Retraite En Dat Soort Dingen Juni 2007Retraite En Dat Soort Dingen Juni 2007
Retraite En Dat Soort Dingen Juni 2007
Rinie Altena2.1K views
Verandermanagement 1 von Rinie Altena
Verandermanagement 1Verandermanagement 1
Verandermanagement 1
Rinie Altena1.8K views
5. C3 Lectio 'Beelden' von Rinie Altena
5. C3 Lectio 'Beelden'5. C3 Lectio 'Beelden'
5. C3 Lectio 'Beelden'
Rinie Altena375 views
Presentation Skills von Rinie Altena
Presentation SkillsPresentation Skills
Presentation Skills
Rinie Altena1.3K views
Project Management Skills von Rinie Altena
Project Management SkillsProject Management Skills
Project Management Skills
Rinie Altena491 views
Conversation Skills von Rinie Altena
Conversation SkillsConversation Skills
Conversation Skills
Rinie Altena7.1K views
Problem Solving Skills von Rinie Altena
Problem Solving SkillsProblem Solving Skills
Problem Solving Skills
Rinie Altena1.3K views

Vergaderen

 • 1. INHOUDSOPGAVE PAG INLEIDING 1 1. EINDTERMEN "VERGADEREN" 2 2. VERGADEREN; een toelichting 3 2.1 DE DOELEN 5 2.2 DE ROLLEN 5 2.3 DE SPELREGELS 8 3. CHECKLIST VERGADEREN 12 4. GERAADPLEEGDE LITERATUUR 13 BIJLAGE 1 - SHEET: "BOBU" MODEL 14 BIJLAGE 2 - SHEET: DOELEN EN FASEN BIJ VERGADEREN 15 BIJLAGE 3 - VOORBEELD VAN EEN AGENDA 16 BIJLAGE 4 - SAMENVATTING VAN PRAKTISCHE TIPS 17 Katern Vergaderen
 • 3. INLEIDING Dit katern is het derde in een serie over algemene beroepsvaardigheden. Doel van deze katernen is, een toelichting te geven met betrekking tot onderwerpen als projectmanagement, teamwork, vergade- ren, presenteren en dergelijke. De informatie kan gebruikt worden bij de invulling van opdrachten en projecten uit allerlei vakgebieden. Het onderwerp "vergaderen" wordt gepresenteerd vanuit drie invalshoeken. Eerst wordt gekeken naar belangrijke doelen van vergaderen. Vervolgens wordt uiteengezet welke taken en rollen deelnemers aan een vergadering hebben en hoe men aan zo'n rol inhoud geeft. Daarna wordt een aantal spelregels gegeven voor het maken van een uitnodiging, een agenda e.d. Aan het katern zijn een checklist en een aantal bijlagen toegevoegd, die -naar wij hopen- de bruikbaarheid van de geboden informatie nog vergroten. Drs. M.G. Altena Drs. W.G. Bekkering Ir. J.J. van Veldhuizen maart 1996 Katern Vergaderen pag.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
 • 4. 1. EINDTERMEN VERGADEREN Algemeen: De student kan effectief, efficiënt en correct vergaderen en desgevraagd de rol van voorzitter of notulist/secretaris op een goede manier vervullen. Eindtermen betreffende kennis De student kent: * de in het katern gehanteerde definitie van een vergadering. * het BOBU-model. * de in het katern beschreven spelregels voor vergaderen. * de taken en verantwoordelijkheden van een voorzitter, een notulist en van een deelnemer aan een vergadering. Eindtermen betreffende vaardigheden De student kan: * volgens de regels een convocatie en/of een agenda voor een vergadering opstellen. * een vergadering zodanig voorzitten, dat het doel ervan wordt bereikt, gebruikmakend van de inbreng van alle aanwezigen. * als deelnemer in een vergadering op constructieve wijze bijdragen aan een proces van beeldvorming, ontwerpen en besluitvorming. * verantwoordelijkheid dragen voor de (gedeeltelijke) uitvoering van besluiten die in een vergadering genomen zijn. * de inhoud van een vergadering correct vastleggen in een verslag. Katern Vergaderen pag.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
 • 5. 2. VERGADEREN "EEN TOELICHTING" Veel mensen houden niet van vergaderen. Ze vinden dat er te veel en te langdurig vergaderd wordt. Een veel gehoorde klacht is ook dat vergaderingen vaak zo zinloos lijken. Zo hoeft het natuurlijk niet te zijn: als het doel van een vergadering goed omschreven is en als de deelnemers zich inzetten om dat doel zo effectief en efficiënt mogelijk te bereiken kunnen vergaderingen zinvol en motiverend zijn. Dat klinkt eenvoudiger dan het in de praktijk is. Als je aan een vergadering deelneemt, moet je inzicht hebben in de processen die tijdens een vergadering kunnen spelen en je moet vaardigheden ontwikkelen om met die processen om te gaan. Je moet je vergaderrol professioneel leren vervullen. Dit katern kan daarbij ondersteuning bieden. EEN DEFINITIE VAN VERGADEREN Een definitie kan luiden: vergaderen = a. een overleg b. tussen een aantal personen c. om gezamenlijk keuzes te maken d. en de uitvoering van besluiten te controleren a. Een overleg Met overleg wordt bedoeld: doelgerichte communicatie tussen personen. Het is van groot belang voor een vergadering doelen vast te stellen. Doe je dat niet, dan is de kans groot dat deelnemers aan de vergadering het nut ervan niet inzien. Zodra de doelen van een vergadering vaststaan, kan gestreefd worden naar een zo goed mogelijk vergaderresultaat. Dat resultaat staat of valt met een goede onderlinge communicatie: spreekt iedereen zich duidelijk uit en luistert iedereen naar elkaar ? b. tussen een aantal personen Voor een vergadering is altijd een minimum aantal deelnemers vereist. Dat aantal is tenminste drie, maar kan ook veel groter zijn. Het aantal deelnemers is bepalend voor de werkwijze in een vergadering. Een vergadering met een klein aantal aanwezigen heeft vaak als voordeel dat allen voldoende tijd kunnen krijgen om een standpunt uiteen te zetten, terwijl dat bij een groter aantal deelnemers vaak niet mogelijk is. In zulke gevallen is dikwijls sprake van een vastgestelde spreektijd per persoon. c. om gezamenlijke keuzes te maken Veel vergaderingen hebben agendapunten ter besluitvorming. Aan zulke besluiten gaat altijd een proces van beeldvorming ten aanzien van het probleem en "ontwerpen" van standpunten, alternatieven of oplossingen vooraf. (zie figuur 1 en 2 en ook paragraaf 2.1). Keuzes maken kost tijd ! Soms is de datgene waarover een besluit genomen moet worden niet zo complex en kunnen de genoemde stappen binnen één vergadering worden gezet. Het is echter ook denkbaar dat een kwestie zo ingewikkeld is, dat het een paar vergaderingen kost voordat alle stappen goed doorlopen zijn. In ieder geval is het van groot belang om zorgvuldig te zijn als het gaat om besluitvorming. Katern Vergaderen pag.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
 • 6. d. en de uitvoering van besluiten te controleren Iedereen die aan een vergadering deelneemt is er mede verantwoordelijk voor dat genomen besluiten daadwerkelijk worden uitgevoerd. Vaak wordt in dit verband de term implementatie gebruikt: de betrokkenen moeten besluiten implementeren. Hoe kun je zoiets controleren ? Het nalopen van de notulen van vorige vergaderingen en het doornemen van bijbehorende actiepuntenlijstjes zijn vaak goede hulpmiddelen om na te gaan of iedereen zich aan gemaakte afspraken houdt. figuur 1 2.1 VERGADEREN - DE DOELEN Vergaderingen hebben tot doel, na de afwerking van een aantal standaard-agendapunten, bepaalde onderwerpen te behandelen. Een doel kan bijvoorbeeld zijn: de beeldvorming met betrekking tot een bepaald onderwerp. Vaak heeft één van de aanwezigen informatie die voor de anderen van belang is om een goed beeld te krijgen van iets dat speelt. Het is ook mogelijk dat een punt op de agenda staat met de bedoeling erover dóór te denken. De deelnemers dragen dan allemaal bij aan het verzinnen van mogelijke oplossingen voor een probleem of aan het ontwerpen van alternatieven. De genoemde doelen hangen samen met de fase van behandeling van een onderwerp. Het is nuttig om op de agenda aan te geven in welke fase van bespreking een onderwerp zich bevindt en met welk doel het betreffende agendapunt is opgenomen. In het BOBU-MODEL is samengevat welke fasen van bespreking onderscheiden kunnen worden en waartoe dat leidt in een vergadering. FASE DOEL ACTIVITEITEN Katern Vergaderen pag.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
 • 7. 1 Beeldvorming * probleemstelling * informatie verstrekken (door interne of "ter informatie" externe deskundige) * gelegenheid tot vragen stellen * analyse van het probleem (feiten, randvoorwaarden voor oplossingen) 2 Ontwerpen * probleemstelling wordt herhaald * brainstorm m.b.t. oplossingen "ter discussie" * toetsing van de bedachte oplossingen 3 Besluitvorming * keuze voor oplossing/strategie via stemprocedure die van tevoren is vastgelegd. "ter beslissing" * afspraken maken over de implementatie 4 Uitvoering * n.a.v. notulen + actiepuntenlijst nagaan wat er van de behandelde punten is uitgevoerd "actiepuntenlijst" en hoe dat is verlopen. figuur 2 Zoals al vermeld werd: het is mogelijk om in één vergadering een onderwerp zo te bespreken dat alle fasen achtereenvolgens doorlopen worden. Dat lukt als het gaat om relatief eenvoudige zaken. Het is echter ook goed denkbaar dat voor het doorlopen van de verschillende fasen meerdere vergaderingen nodig zijn. Dit hangt af van het desbetreffende onderwerp, de voorkennis daaromtrent, de beschikbare tijd etc. Vast staat dat voor een optimaal resultaat bij het behandelen van een onderwerp moeten alle fasen doorlopen worden. 2.2 VERGADEREN - DE ROLLEN De deelnemers aan een vergadering hebben elk een eigen rol, met een daarbij behorend takenpakket. De rollen kunnen zijn: voorzitter, secretaris/notulist en deelnemer. Bij elk van de rollen volgt hieronder een toelichting. De voorzitter De kwaliteit en kennis van zaken van een voorzitter zijn in hoge mate bepalend voor het welslagen van een vergadering. Dit brengt voor een voorzitter dus verantwoordelijkheden met zich mee. Die verantwoordelijkheden betreffen: Katern Vergaderen pag.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
 • 8. a. voorwerk * Vaststellen wat de procedures zijn. * Vaststellen wie worden uitgenodigd. * Overleg met de notulist. * Onderwerpen voorbereiden. * Nadenken over inleiding van onderwerpen. * Nadenken over mogelijke reacties van aanwezigen en hoe daarmee om te gaan. b. tijdens de vergadering * Agendapunten duidelijk en volledig introduceren. * Doelstellingen agendapunten bewaken. * Discussie en participatie van aanwezigen stimuleren. * De sfeer bewaken. * Discussie geregeld samenvatten, ter verduidelijking. * Wijzen op overeenkomsten/tegenstrijdigheden in discussie. * Onderwerpen bewaken / afdwalen voorkomen. * De tijd bewaken. * Voorstellen formuleren om in stemming te brengen. * Resultaten van stemming/besluiten goed onder woorden brengen. * Aangeven hoe besluiten moeten worden uitgevoerd. c. nawerk * In de gaten houden of actiepunten worden uitgevoerd. * Bijdragen aan de uitvoering van genomen besluiten. * Controleren of notulen tijdig worden verspreid (binnen 1 week). * Signaleren van tekenen van onvrede e.d. na afloop van een vergadering en daar goed op reageren. Een goede voorzitter heeft zowel oog voor de taakgerichte activiteiten als voor de groepsgerichte activiteiten. Het is van groot belang dat goed is vastgelegd wat de rol van de voorzitter in een vergadering is: mag hij zich in een discussie mengen om het resultaat van een vergadering te beïnvloeden, of wordt hij geacht zich neutraal op te stellen en is hij vooral bewaker van de procedures ? de notulist/secretaris De notulist/secretaris is verantwoordelijk voor de praktische voorbereiding van een vergadering. Hij draagt meestal zorg voor onderstaande punten. Het is wel zo, dat de uitvoering van diverse taken dikwijls in onderling overleg geregeld wordt, zodat de onderstaande takenlijsten er ook anders uit kunnen zien. a. voorwerk * Het vaststellen van de agenda (in overleg met de voorzitter). * (eventueel) Het bepalen van een vergaderdatum. * Het reserveren van een vergaderruimte. * Het opstellen van de uitnodiging. * Het samenvatten van ingekomen stukken. Katern Vergaderen pag.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
 • 9. * Versturen van uitnodiging, agenda en vergaderstukken. b. tijdens de vergadering * Het maken van aantekeningen om te gebruiken voor de notulen. c. nawerk * Het uitwerken van de aantekeningen tot goede notulen. * Het uitwerken van een actiepuntenlijst. * Het versturen van notulen en actiepuntenlijst naar betrokkenen. de deelnemer De deelnemer aan een vergadering draagt in hoge mate zelf bij aan de zinnigheid van de vergadering door zich goed voor te bereiden, constructief mee te doen en door zich in te zetten voor de implementatie van genomen besluiten. a. voorwerk * Notulen / actiepuntenlijst vorige vergadering doornemen. * De agenda doornemen. * Meegestuurde stukken goed bestuderen. * Vragen, opmerkingen e.d. noteren. b. tijdens de vergadering Deelnemers aan een vergadering beïnvloeden elkaar met woorden, gebaren, een houding, door status of door belangen die meespelen in een discussie. Ieders inbreng wordt door een complex van factoren bepaald: de mate waarin men geïnformeerd is en de functie die iemand bekleedt, maar ook of iemand vermoeid is, of kwaad of "melig". Om met een gemêleerd gezelschap toch tot een zinnige vergadering te komen zijn twee principes van groot belang: er moet op gelet worden dat men elkaar begrijpt. Termen en begrippen die gehanteerd worden, moeten helder zijn. Daarnaast moet er ruimte en respect zijn voor ieders mening. Deelnemers aan een vergadering kunnen zelf bijdragen aan een goed vergaderklimaat door met aandacht naar elkaar te luisteren, zo nodig om nadere uitleg te vragen en te reageren op de ander. Deelnemers aan een vergadering leveren, als het goed is, een bepaalde bijdrage. Die bijdrage kan procesgericht zijn of taakgericht. Procesgericht wil zeggen: gericht op het bevorderen van de communicatie, zorgen dat mensen aan het woord komen, tegenstellingen of compromissen onder woorden brengen. Taakgericht betekent dat men zich richt op de vergaderdoelen, bijvoorbeeld door oplossingen voor problemen te formuleren of argumenten in een discussie in te brengen. Beide soorten bijdragen zijn belangrijk voor een goede vergadering. c. nawerk * Afspraken actiepuntenlijst (mee helpen) uitvoeren. Katern Vergaderen pag.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
 • 10. 2.3 VERGADEREN - DE SPELREGELS Bij de "rollen" in een vergadering horen taken, zoals je hebt kunnen lezen in 2.2. Voor de uitvoering van sommige taken bestaan duidelijke spelregels. Deze worden hieronder toegelicht. Vaste afspraken en procedures Het gaat bij vergaderen niet alleen om doel en inhoud. Aandacht voor goede afspraken en procedures is ook noodzakelijk. Hiermee wordt voorkomen dat verwarring ontstaat. Over de volgende punten moeten zeker afspraken gemaakt worden: * Wie neemt deel aan de vergadering en wat is de status van de aanwezigen (leden, belanghebbenden, belangstellenden, waarnemers). * Wat is het minimum aantal leden voor de vergadering. Als het aantal aanwezigen een vastge- steld minimum niet haalt, mag de vergadering geen besluiten nemen. * Hoe wordt informatie verspreid: Wie krijgt de info, wanneer wordt e.e.a. verstuurd. * Wie mag voorstellen indienen. * Wie mag het woord voeren. * Hoe wordt beschikbare spreektijd verdeeld. * Wie leidt de vergadering. * Wie mag mede beslissen. * Hoe vindt de besluitvorming plaats. M.b.t. het laatste punt zijn er een aantal mogelijkheden: * Iedereen moet vóór zijn. Een dergelijke voorwaarde kan belangrijk zijn als iedereen moet bijdragen aan de uitvoering van een besluit. * De meerderheid beslist. (Bijv. de helft + 1, of 2/3 van het aantal aanwezigen moet vóór zijn). * Niemand heeft bezwaar. Besluiten op deze basis worden vaak genomen wanneer het gaat om overlegsituaties * Één persoon beslist, nadat de vergadering gehoord is. Deze procedure wordt wel gevolgd, als één persoon verantwoordelijk is voor de uitvoering van een besluit. * Een voorstel wordt verworpen, als er ook maar één persoon tegen is. Deze persoon gebruikt dan het vetorecht. Deze vorm van besluiten nemen is zinvol als een besluit grote gevolgen heeft voor elk van de deelnemers aan een vergadering. Vaak zijn er statuten of reglementen waarin procedures zijn vastgelegd. Zo niet, dan moeten ze per vergadering worden omschreven. De voorzitter speelt hier dan een belangrijke rol. De uitnodiging Een uitnodiging is noodzakelijk om een vergadering te kunnen organiseren. In zo'n uitnodiging hoort in elk geval het volgende te staan: * Wie de deelnemers aan de vergadering zijn. * De plaats waar de vergadering gehouden wordt (adres en eventueel telefoonnummer). * De datum waarop de vergadering gehouden wordt, met jaartal. Katern Vergaderen pag.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
 • 11. * Het begin- en sluitingstijdstip van de vergadering. * De doelstelling van de vergadering. * Onderwerp(en) van de vergadering. * Een verwijzing naar de meegestuurde agenda en eventuele stukken ter voorbereiding. De agenda De agenda van een vergadering is een lijst met onderwerpen die tijdens de vergadering behandeld moeten worden. De agenda hoort er als volgt uit te zien: 1. Opening ( evt. met naam) 2. Vaststellen van de agenda 3. Notulen van vorige vergadering - redactioneel - n.a.v. - actiepuntenlijst 4. Ingekomen stukken 5. Mededelingen - voorzitter - anderen Na deze vaste punten volgen de "inhoudelijke" agendapunten. Het ligt voor de hand om urgente kwesties boven aan de agenda te plaatsen. Zulke zaken hoeven dan, in geval van tijdnood, niet te worden doorgeschoven naar een volgende vergadering. Denk ook aan een logische volgorde van te behandelen onderwerpen ! Het is van groot belang om bij het opstellen van de agenda een schatting te maken van de tijd die per onderwerp nodig zal zijn. Daarmee kan voorkomen worden dat een agenda te vol raakt met alle gevolgen van dien. 6. Onderwerp(en) van vergadering, met korte toelichting. Er moet aangegeven worden wat het doel is van dit soort agendapunten: beeldvorming, ontwerpen of besluitvorming. Ook moet verwezen worden naar voorinformatie / stukken die m.b.t. deze punten verstrekt zijn. 7. Rondvraag 8. Vaststellen van volgende vergadering 9. Sluiting met streeftijdstip. Een voorbeeldagenda staat in bijlage 3 het verslag Katern Vergaderen pag.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
 • 12. Een aantal tips voor het maken van een goed verslag: * Neem de agendapunten over. * Let op verschillende visies die besproken worden. * Let op verschillende argumenten. * Let op de grote lijn en streef niet naar letterlijke weergave. * Gebruik de tegenwoordige tijd in het verslag. * Gebruik selectief namen: het is nuttig om aan te geven wie een voorstel doet; ook moeten namen vermeld worden als in een vergadering verschillende partijen deelnemen. Dan moet immers bekend zijn uit welke hoek bepaalde opmerkingen komen. In de meeste andere gevallen kunnen namen achterwege blijven. * Corrigeer geen feiten. Er mag in een verslag alleen weergegeven worden wat ter vergadering gezegd werd. * Voeg geen nieuwe feiten toe. * Neem geen eigen mening op in het verslag. * Geef geen procedure beschrijvingen. Een verslag kan dienen als: * Geheugensteun voor deelnemers. * Voorbereidingsmateriaal voor nieuwe vergadering. * Bevestiging van genomen besluiten. * Bewijsmateriaal in geval van conflicten. * Bron van informatie voor achterban/belangstellenden. * Materiaal waarmee men zich kan verantwoorden. De vorm van een verslag kan variëren van een bijna letterlijke weergave van hetgeen gezegd werd (vooral van belang als men verantwoording moet afleggen aan derden) tot een eenvoudige besluitenlijst, bijvoorbeeld binnen een werkgroep. Het is nuttig om aan een vorm van verslaglegging een actiepuntenlijst toe te voegen. Met behulp daarvan kan men onthouden welke taken men op zich heeft genomen en kan bewaakt worden of deze taken inderdaad en tijdig uitgevoerd zijn. de actiepuntenlijst Een actiepuntenlijst ziet er als volgt uit: DATUM ACTIVITEIT WIE ? WANNEER ? Katern Vergaderen pag.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
 • 13. Katern Vergaderen pag.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
 • 14. 3. CHECKLIST VERGADEREN CHECKLIST VERGADEREN G V O VOORZITTER V * overleg met notulist . . . O * formulering van procedures en randvoorwaarden . . . O * voorbereiding op de agendapunten . . . R NOTULIST / SECR. B * planning / organisatie van de vergadering . . . E * uitnodiging en agenda . . . R * verzamelen van vergaderstukken en bijlagen . . . E * samenvatting ingekomen stukken . . . I DEELNEMER D * agenda en notulen gelezen I * stukken gelezen . . . N * vragen en opmerkingen genoteerd . . . G . . . VOORZITTER * opening van de vergadering . . . U * bewaking van de doelstelling van de agendapunten . . . I * stimuleren van deelnemers . . . T * manier van samenvatten en verduidelijken . . . V * manier waarop voorstellen in stemming worden gebracht . . . O * formulering van afspraken en besluiten . . . E NOTULIST / SECR. R * kwaliteit van de gemaakte aantekeningen tijdens vergad. . . . I * samenvatting van besluiten/afspraken . . . N DEELNEMER G * deelname aan vergadering . . . * taakgerichtheid . . . * sfeergerichtheid . . . VOORZITTER * signaleren knelpunten / onvrede . . . N * controle op uitvoering van actiepunten . . . A * controle op tijdige verspreiding van notulen . . . Z NOTULIST / SECR. O * gemaakte notulen . . . R * verspreiding notulen . . . G DEELNEMER * uitvoeren van punten op actielijst . . . * controle van notulen . . . Katern Vergaderen pag.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
 • 15. 4. GERAADPLEEGDE LITERATUUR Aken, T. van, Jack Diekstra, Paulien Steggink, Vergaderen, Educaboek B.V., Culemborg, 1982 Appelo-Janssen, J., J.C.M. van Herk-Bosch, Vergaderen, Syllabus, C.A.H./Dronten Ouwehand, I., Notuleren, het kan ook anders, Samson, Alphen aan den Rijn/Brussel, 1988 Piët, S., Overleg, vergaderen en Onderhandelen, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1990 Schermer, Klaas, Effectief Vergaderen, Teleac, Utrecht, 1991 Schermer, K., M. Wijn, Vergaderen en Onderhandelen, Bohn Stafleu Van Loghem, Houten/Zaventem, 1992 Katern Vergaderen pag.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
 • 16. BIJLAGE 1 - SHEET "BOBU" MODEL FASE DOEL ACTIVITEITEN 1 Beeldvorming * probleemstelling * informatie verstrekken ( door in- "ter informatie" tern of extern deskundige) * gelegenheid tot vragen stellen * analyse van het probleem (feiten, randvoorwaarden voor oplossingen) 2 Ontwerpen * probleemstelling wordt herhaald * brainstorm m.b.t. oplossingen "ter discussie" * toetsing van de gekozen oplossingen 3 Besluitvorming * keuze voor oplossing/strategie m.b.v. stemprocedure die van "ter beslissing" tevoren is vastgelegd. * afspraken maken over implementatie. 4 Uitvoering * nalopen van de actiepuntenlijst * n.a.v. notulen + actiepuntenlijst "actiepuntenlijst" nagaan wat er van de behandelde punten is uitgevoerd en hoe dat is verlopen. Katern Vergaderen pag.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
 • 17. BIJLAGE 2 SHEET: DOELEN EN FASEN BIJ VERGADEREN Katern Vergaderen pag.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
 • 18. BIJLAGE 3 ( Bron: Syllabus Vergaderen) voorbeeld van een agenda Agenda voor de vergadering van ..........................., te houden op ...................... (dag, datum, jaartal) in ....................., aanvang ..........uur. 1. Opening (Mw. A.H. Jansen) 2. Vaststellen van de agenda. 3. Notulen van de vergadering van .............. - redactioneel - naar aanleiding van de inhoud - actiepuntenlijst 4. ingekomen stukken (secretaris) 5. Mededelingen - voorzitter - commissie A - adviesgroep B - anderen 6. Verhoging contributie, ter informatie, zie bijlage 1 7. Verbouwing kantine, ter discussie, zie bijlage 2 8. Ledenwerfactie, ter beslissing, zie bijlage 3 9. Rondvraag 10 Vaststellen volgende vergadering 11 Sluiting (plm. .... uur) dhr. M.J. van. Duinen, secretaris Katern Vergaderen pag.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
 • 19. BIJLAGE 4 - SAMENVATTING VAN PRAKTISCHE TIPS 1. De uitnodiging: * geef aan voor wie ze bestemd is: Aan de leden van ...... * dagtekenen: Dronten, 10 maart 1996 * aanhef Geachte mevrouw, mijnheer * uitnodiging in de vorm van een zin: Wij nodigen uit u ....... datum:....... plaats: ....... tijd:....... * vergaderonderwerp(en) * oproep tot aanwezigheid * ondertekenen * afzender 2. De agenda * aangeven waarvoor: Agenda voor de vergadering van ...... te houden op ...... * punten aangeven: 1. Opening 2. Notulen van de vergadering van ...... (datum aangeven) 3. Mededelingen 4. ............ .. ............ .. ............ .. Rondvraag .. Sluiting Katern Vergaderen pag.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
 • 20. 3. De notulen * aan- en afweziheid noteren / datum aangeven * per agendapunt notuleren: 1. Opening: de voorzitter opent de vergadering 2. Notulen: de notulen van 2 februari 1996 worden goedgekeurd * geen toneelstukvorm * notulen in tegenwoordige tijd * het gaat om de besluiten, niet om de namen. * ondertekenen Katern Vergaderen pag.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.