Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Betong, klimatanpassning & infrastrukturen, Johan Silfwerbrand, KTH.pdf(20)

Más de Svenska Betongföreningen(20)

Anzeige

Betong, klimatanpassning & infrastrukturen, Johan Silfwerbrand, KTH.pdf

 1. Betong, klimatanpassning & infrastrukturen Johan Silfwerbrand, KTH Betongföreningens webbinarium, 1 februari 2023
 2. Innehåll • Klimatförändringar • Åtgärder för att anpassa samhället till klimatförändringarna • Forskning vid KTH • Trafikverket & anpassning • Betongens roll • Konsekvenser för avlopps- & dagvattensystem • Exempel från Stockholm, Köpenhamn & RISE • Identifierade forskningsbehov 2 2 J SILFWERBRAND, BETONGFÖRENINGENS WEBBINARIUM, 1/2 '23
 3. 3 J SILFWERBRAND, BETONGFÖRENINGENS WEBBINARIUM, 1/2 '23 Nässjö 16 januari 2023 Aftonbladet, 17/1 2023
 4. Klimatförändringar
 5. Litteratur- & förstudie 5 J SILFWERBRAND, BETONGFÖRENINGENS WEBBINARIUM, 1/2 '23 2011 Klimatanpassning av infrastrukturen – en förstudie J Silfwerbrand, KTH Litteraturstudier, studiebesök, intervjuer Finansiärer: InfraSweden 2030 & KTH 2022-23
 6. Anpassning Minskning Klimatförändringar Strategier 6 J SILFWERBRAND, BETONGFÖRENINGENS WEBBINARIUM, 1/2 '23
 7. Anpassning Minskning Klimatförändringar Inventering av konsekvenser Begränsning av konsekvenser Ändrade laster Förutsättningar för nyproduktion Ökad övervakning Skyddsåtgärder Förstärkning Förflyttning Strategier – anpassning 7 J SILFWERBRAND, BETONGFÖRENINGENS WEBBINARIUM, 1/2 '23
 8. KTH 8 J SILFWERBRAND, BETONGFÖRENINGENS WEBBINARIUM, 1/2 '23
 9. KTH Climate Action Centre 9 J SILFWERBRAND, BETONGFÖRENINGENS WEBBINARIUM, 1/2 '23
 10. KTH Climate Action Centre • Centrum skapat 2022. • Behandlar både minskning & anpassning. • Flertalet projekt om minskning. • Exempel på projekt kring anpassning: • att identifiera hot mot Ghana & Bangladesh från klimatförändringarna. • att identifiera grupper av människor som förväntas bli mest utsatta vid översvämning i staden • hur beslutsfattare kan hantera stora osäkerheter förknippade med klimatförändringarna. • etik i praktiken för anpassning till stigande havsnivåer. • … och så min förstudie. 10 J SILFWERBRAND, BETONGFÖRENINGENS WEBBINARIUM, 1/2 '23
 11. Trafikverket 11 J SILFWERBRAND, BETONGFÖRENINGENS WEBBINARIUM, 1/2 '23
 12. Trafikverket • 2012-: Trafikverket deltar i ett myndighetsnätverk (med 21 myndigheter ledda av SMHI) för klimatanpassning. • 2014: Trafikverket tog fram en klimatanpassningsstrategi. • 2016: Trafikverket antog en handlingsplan innehållande 20 aktiviteter. • 2017: Denna uppdaterades med en version 2. 12 J SILFWERBRAND, BETONGFÖRENINGENS WEBBINARIUM, 1/2 '23
 13. Trafikverkets klimatanpassningsstrategi 1. Skapa förutsättningar för effektivt arbete med klimatanpassning. 2. Förebygga negativa följder av klimatets påverkan genom att skapa robusta anläggningar. 3. Hantera effekter av klimatets påverkan. 13 J SILFWERBRAND, BETONGFÖRENINGENS WEBBINARIUM, 1/2 '23
 14. Förväntade effekter (urval) på transport- infrastrukturen enl. TrV Klimatförändring Effekter på transportinfrastrukturen Havsnivåhöjning - Havsvatten tränger in i tunnlar - Vägar & järnvägar blir översvämmade Grundvattennivåförändring - Markstabiliteten kan försämras & skada grundläggningen Kraftig nederbörd & höga flöden - Risken för erosion, bortspolning, översvämning, ras & skred ökar Ökad medeltemperatur - Tjälperioden förkortas vilket leder till problem för skogsindustrin - Ökad användning av tösalter i delar av Sverige Värmebölja & torka - Spårbildningen på asfaltvägar ökar - Risken för fukt, mögel & korrosion ökar Brand - Trafik intill skogsbränder kan behöva stoppas 14 J SILFWERBRAND, BETONGFÖRENINGENS WEBBINARIUM, 1/2 '23
 15. Anläggningsdelar (urval) som påverkas negativt enl. TrV Anläggning Anläggningsdel Järnväg - Byggnader innehållande (ej fukttålig) elektronik - Kontaktledning, spår, banvall, pumpstationer & avvattningssystem Väg - Vägbank, beläggning, pumpstationer, portaler, skyltar med stort vindfång, elektrisk utrustning Bro - Grundläggning, slänter, koner, lätta överbyggnader & rörbroar - Långa broar med omliggande stora öppna ytor & öppningsbara broar - Hängbroar, snedkabelbroar & bågbroar med konstruktionsdelar över vägbanan Tunnel - Sprutbetong & ytförstärkning - Bergskärningar & tunnelmynningar - Hela tunneln 15 J SILFWERBRAND, BETONGFÖRENINGENS WEBBINARIUM, 1/2 '23
 16. Trafikverkets handlingsplan (2017) – konkreta anpassningsåtgärder (6 av 20) • Ta fram metoder för att avgöra när och var olika åtgärder är kostnadseffektiva för klimatanpassning. (Nr 8). • Anpassa nybyggnader och ombyggnader till nuvarande och framtida klimat. (Nr 10). • Öka befintliga väg- och järnvägsanläggningars motståndskraft mot klimatanpassning. (Nr 12). • Åtgärda systematiska brister, t.ex. underdimensionerade trummor. (Nr. 13). • Anpassa underhållsmetoder till förändringar i klimatets påverkan. (Nr 14). • Förstärkningsmaterial, t.ex. reservbroar. (Nr 20). 16 J SILFWERBRAND, BETONGFÖRENINGENS WEBBINARIUM, 1/2 '23
 17. Trafikverkets FoI-plan 2022-27 • Planen ”omfattar sju portföljer och ett program för järnvägsområdet” (54 s): • Planera, vidmakthålla, möjliggöra, bygga, sjöfartsområdet, luftfartsområdet och strategiska initiativ • 4 första portföljerna: 147 identifierade ”prioriterade forsknings- och innovationsteman”. • Inom ”strategiska initiativ” listas 39 forskningsfrågor. • Klimatförändringar & klimatanpassning spelar en mycket underordnad roll. • Orden ”klimatförändring” (eller ”klimatförändringar”) och ”anpassning” i denna betydelse förekommer bara 5 resp. 4 gånger. 17 J SILFWERBRAND, BETONGFÖRENINGENS WEBBINARIUM, 1/2 '23
 18. Undantagen om klimatförändring/ - anpassning • Kunskapsutveckling inom klimatanpassningsområdet. • Öka förståelsen för hur klimatförändringar kommer att påverka transportinfrastrukturen. • Utveckla och demonstrera analysmodeller för att kunna klassa, värdera och prioritera åtgärder för klimat- anpassning av den befintliga transportinfrastrukturen. • Klimatförändringar och effekter på lång sikt – vilken strukturell anpassning kan komma att behövas – för levande städer och landsbygder? 18 J SILFWERBRAND, BETONGFÖRENINGENS WEBBINARIUM, 1/2 '23
 19. Betongens roll 19 J SILFWERBRAND, BETONGFÖRENINGENS WEBBINARIUM, 1/2 '23
 20. Klimatförändringar & betongkonstruktionen Last Effekt på lasten Temperaturskillnader Ökande: vägar, broar Regnmängder Ökande: platta tak Snölaster Minskande (kan öka lokalt) Vindlaster Ökande Egentyngd Marginell Krympning Svagt minskande Jordtryck, is, påsegling, brand Svåra att bedöma 20 J SILFWERBRAND, BETONGFÖRENINGENS WEBBINARIUM, 1/2 '23 Silfwerbrand (2011)
 21. Anpassning till klimatförändringar • Betong är ett robust material och kommer att kunna konkurrera väl också i högre temperaturer, mot högre vindlaster, ökad fuktighet och mer frekventa bränder. • Betong har en given roll i energiomställningen (vindkraft, vågkraft, vattenkraft, kärnreaktorer) • Betong kan också användas för att reducera effekterna av klimatförändring: Barriärer mot översvämning och höjda havsnivåer, ombyggnad av dammar, nya VA-system och genomsläppliga ytor i städer. 21 J SILFWERBRAND, BETONGFÖRENINGENS WEBBINARIUM, 1/2 '23
 22. Konsekvenser för avlopps- & dagvattensystem • Ökad nederbörd & översvämning kanske allvarligaste konsekvensen av klimatförändringar för vårt land. • Avlopps- & dagvattensystem är i många fall gamla & skadade. • De är dimensionerade för 2-10-års-regnet (dammar är dimensionerade för 1000-års- regnet). • Mycket högre miljökrav idag – bräddning ej hållbar metod. 22 J SILFWERBRAND, BETONGFÖRENINGENS WEBBINARIUM, 1/2 '23
 23. Vattenmagasinet Ormen • Ormen eller Stockholmsormen är en bräddavloppstunnel för dagvatten under Östermalm i Stockholm. • Ormen färdigställdes 1994 och kan ta hand om 35 miljoner liter dagvatten • Ormen fungerar som ett utjämningsmagasin för att samla dagvattnen under flödestopparna. • Ormen sträcker sig mellan Roslagstull och Karlavägen. Den är 2,7 kilometer lång och har en diameter på 3,5 meter. (Wikipedia) 23 J SILFWERBRAND, BETONGFÖRENINGENS WEBBINARIUM, 1/2 '23
 24. Köpenhamns skyfallsplan • Delar av Köpenhamns avloppssystem är 150 år. • Dimensionering för 10-årsregn. • Ny skyfallsplan 2012 (översvämning 2011). • Kombinerade åtgärder av ett utvecklat vattenledningsnät under & över mark, med lösningar som fördröjer vattnet. • Mål: Köpenhamn skyfallssäkrad till ca 2030-2040. 24 J SILFWERBRAND, BETONGFÖRENINGENS WEBBINARIUM, 1/2 '23 Troell & Thidell, SLU (2018)
 25. Blågrågröna systemlösningar • Vatten • Hårdgjorda ytor • Växtlighet 25 J SILFWERBRAND, BETONGFÖRENINGENS WEBBINARIUM, 1/2 '23
 26. ”Klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor” (RISE m.fl.) 26 J SILFWERBRAND, BETONGFÖRENINGENS WEBBINARIUM, 1/2 '23 Systemlösning för dagvattenhantering vid Lilla Vallen, Växjö. Tv. vägkroppen till höger närmast träden är uppbygg enligt principen för dränasfalt. T.h. principskiss som visar uppbyggnad av dränasfalt (Sörelius m.fl., 2017).
 27. Framtida forskning 27 J SILFWERBRAND, BETONGFÖRENINGENS WEBBINARIUM, 1/2 '23
 28. Hållbarhet & högskolans FoU • Minskning av klimatförändringar • Anpassning till klimatförändringar 2020 2025 2030 2035 2040 2045 Dr-proj Impl Idé Dr-proj Impl Dr-proj Impl 28 J SILFWERBRAND, BETONGFÖRENINGENS WEBBINARIUM, 1/2 '23
 29. InfraSweden 2030 – Projektutlysning 29 J SILFWERBRAND, BETONGFÖRENINGENS WEBBINARIUM, 1/2 '23 Anpassning av transportinfrastrukturen för att möta klimatförändringar Utlysningen stänger den 2 februari 2023. Beslut i mars.
 30. Forskning inom anpassning – några förslag 1 (2) • Översyn av framtida laster – statistiken måste kompletteras med prognoser • Utveckling av skydd för kustnära konstruktioner & anläggningar • Effektiva, estetiska & materialsnåla skyddsvallar • Fortsatt forskning kring blågrågröna ytor i staden 30 J SILFWERBRAND, BETONGFÖRENINGENS WEBBINARIUM, 1/2 '23
 31. Forskning inom anpassning – några förslag 2 (2) • Effektiva metoder för att flytta byggnader • Grundläggning som tål översvämning (hus på plintar?) • FoU för att ta vara på positiva effekter av klimat- förändringar (mindre uppvärmningsbehov, kortare vinter, längre byggsäsong, …) 31 J SILFWERBRAND, BETONGFÖRENINGENS WEBBINARIUM, 1/2 '23
 32. Slutord • Betong har många fördelar som ger hållbarhet: Tillgängliga, billiga material, hållfasthet, beständighet, livslängd, värmelagring, brandsäkerhet, ljudisolering, formbarhet. • Se över betongproduktionen så att varje ton cement används för hållfasthet & beständighet. • Påskynda CCS-teknik, så kan cement & betong bli klimatneutrala. • Betong har en viktig roll i samhällets & den byggda miljöns klimatanpassning. 32 J SILFWERBRAND, BETONGFÖRENINGENS WEBBINARIUM, 1/2 '23 Ekonomi Miljö Social
Anzeige