Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Educar en la diversitat

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Jornades educació alzira
Jornades educació alzira
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 22 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

Ähnlich wie Educar en la diversitat (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Educar en la diversitat

 1. 1. EDUCAR EN LA DIVERSITAT: L’AUTÈNTICA EXPERIÈNCIA EDUCATIVA L’encaix de la diversitat de l’alumnat en el sistema educatiu i l’èxit escolar “Per a tots/es, tot” (Rafael Sebastián Guillén Vicente) Tortosa, 22 d’octubre 2016; VI Jornades TDAH Terres de l’Ebre Ricard Marrugat Ber
 2. 2. I. EDUCAR, EDUCADORS I EDUCADORES Activitat humana,activitat comunicativa per transmetre: estímul, motivació, orientació, ajuda, idees, pensaments, sabers, habilitats, normes i pautes de coneixement i de conducta “Tots sabem i tots ignorem, per això sempre aprenem” (P. Freire) Breu reflexió etimològica: Educació «educare», nodrir, oferir coses de fora a dintre, tant material como espiritualment (sentit constructiu o nutrició), desenvolupar, fer créixer, formar... educar. «ducere»: fer sortir, fer aflorar, treure de dintre cap enfora, conduir, guiar, orientar; l'educador condueix, ajuda l'educant a treure fora, a aflorar allò que porta a dintre, ajudar a formar, guiar,
 3. 3. L’educació és el factor clau per al futur d’una societat Tasca col·lectiva → agents implicats en l’acte educatiu → l’escola i la família. En els darrers trenta anys s’ha avançat molt en termes d’equitat Risc de fracàs escolar associat a nivells baixos en l’adquisició de coneixements, a un domini insuficient de les competències bàsiques i a una autonomia personal poc desenvolupada. Identificar les dificultats específiques que es poden presentar en aquest procés, resoldre de manera satisfactòria per evitar disfuncions en el progrés personal i acadèmic de l’alumne. Eix 4 Innovació metodològica i didàctica a les aules: Orientació educativa i inclusió Millora de l’atenció a la diversitat, sota el principi de l’escola inclusiva II.UNA MIRADA ACTUAL: “Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar. Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018”
 4. 4. III. ROL DEL PROFESSORAT L’alumne és el protagonista i regula el seu propi procés d’aprenentatge. Concebre’l de manera global, amb les seves emocions i sentiments, en lloc només l’alumne/a a nivell acadèmic. Canviar el rol del mestre/professor. Que exerceixi de guia i acompanyant de l’alumne/a en els seu procés d’aprenentatge Que siguin els infants els que marquin el ritme de treball en lloc d’homogeneïtzar Basar l’aprenentatge en el treball col·laboratiu en lloc del treball individual. És molt més enriquidor Utilitzar l’avaluació per construir (avaluació continuada i formativa) Treballar conjuntament escola- família, compartir processos i objectius http://natibergada.cat/20-idees-clau-per-construir-lescola-del-segle-xxi
 5. 5. IV. CONCRECIÓ EDUCATIVA I AVALUACIÓ: L’ESCOLA JUSTA Si alguna cosa evidencia l’avaluació és la diversitat de l’alumnat L’aplicació dels criteris d’avaluació permet identificar on estan les dificultats de cada alumne o alumna i el camí que li falta recórrer per arribar a ser “expert” Alumnes que manifesten més dificultats de tot tipus Necessari planificar accions específiques per ajudar-los a superar-les. S’han d’aplicar des del moment en què s’ha detectat que l’alumne/a es troba davant d’un obstacle que no podrà superar de manera autònoma Avaluar per aprendre, Neus Sanmartí 2010
 6. 6. V. SISTEMA EDUCATIU (I) Determina l’orientació com una responsabilitat compartida de l’equip docent per a l’acompanyament de l’alumnat al llarg de la seva escolarització. Proposa una gestió curricular que garanteix una mirada inclusiva. Els objectius de millora educativa han de possibilitar que el màxim d’alumnes finalitzin l’ESO. Qualitat educativa Igualtat oportunitatsAdaptada a les necessitats de l’alumnat Capacitats individuals, socials, intel·lectuals, artístiques, culturals i emocionals Èxit escolar i equitat Què en diu el darrer decret d’ordenació curricular de secundària? DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.
 7. 7. V. SISTEMA EDUCATIU (II) PREÀMBUL: els centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya adeqüin llur acció educativa per a atendre la diversitat i les necessitats educatives específiques, promoguin la inclusió dels alumnes i s’adaptin millor a llur entorn socioeconòmic. La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de tots els col·lectius La inclusió escolar i la cohesió social La qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les competències bàsiques i la consecució de l’excel·lència, en un context d’equitat PRINCIPIS RECTORS: I la LEC? Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació
 8. 8. http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/linies-estrategiques/pla-govern-xi/ V. SISTEMA EDUCATIU (III) I el pla de govern?? (XI legislatura) Eix 1, Un país més just: un nou estat del benestar per a tothom
 9. 9. VI. DIVERSITAT! Hi ha algun model d’organització humana que no sigui divers? Quina diversitat? La diversitat és un fet natural i social Diversitat d’idees, experiències i aptituds prèvies, d’estils d’aprenentatge, ritmes d’aprenentatge,interessos, motivacions i expectatives, capacitats i ritmes de treball RECONEIXEMENT DE LA DIVERSITAT Prendre mesures segregadores amb l’alumnat vulnerable Model educatiu i curricular que faciliti l’aprenentatge de tot l’alumnat des de la diversitat. http://www.ub.edu/ice/jornades/inclusio
 10. 10. Què cal fer per atendre la diversitat? Document d’orientació sobre l’atenció a la diversitat a l’ESO Setembre 2013 Personalització de l’ensenyament → Ajustament a les característiques dels alumnes Potenciar l’autonomia de l’alumne → Autoregulació Diversificar organització de l’aula → Dos a l’aula, intervenció professionals USEE Estructuració cooperativa de l’aprenentatge → Aprenentatge entre iguals Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació → Accés als aprenentatges
 11. 11. Diversitat, Desigualtat, Diferència (La fórmula D3 Jordi Collet- Antoni Tort) ATENCIÓ diversitat Basada en pràctiques homogeneitzadores/ desigualtat •Mantenen els nivells de partida (capitals familiars), •Etiquetatge •“Profecies autoacomplertes” • Impedeix l’aprenentatge i la motivació entre iguals diferència pedagògica Posada en valor de les Diferències Indispensable col·laboració en UN entorn d’aprenentatge.
 12. 12. Els canvis de paradigma en els models de concepció i atenció a la diversitat individu sistema dèficits/incapacitats necessitats educatives model deficitari model competencial model terapèutic model educatiu cultura del hàndicap cultura de la diferència o de la diversitat compensació inclusió. http://diarieducacio.cat/de-limperi-del-diagnostic-a-la-cura-personal-deficits-i-competencies/
 13. 13. Pràctiques docents Mantenir un nivell alt d’interaccions amb l’alumnat Mantenir un alt nivell de resposta de l’alumnat Mantenir un nivell apropiat d’èxit en les tasques Promoure l’interès de l’alumne en els temes Utilitzar metodologies de treball en petit grup Incrementar el nivell de consciència i motivació Equips docents Col·laboració de tot l’equip docent i assumpció de pautes comunes. Traspàs d’informació relativa a l’alumne un cop finalitzat el curs Afavorir el treball autònom de l’alumnat i crear un clima emocional positiu. Cura de la tutoria de grup per ajudar a la comprensió del TDAH Ajuts visuals per ordenar i guiar les tasques d’aprenentatge Identi-ficar les fortaleses dels infants i a estimular-les El TDAH: detecció i actuació en l’àmbit educatiu. Guia per a mestres i professors Educació primària Educació secundària obligatòria
 14. 14. Col·laboració entre l’escola i la família “Els alumnes amb TDAH han de realitzar i mantenir un alt nivell d’esforç en el treball escolar per tenir èxit; per això és imprescindible la col·laboració familiar. “ Eliminar les barreres que poden obstaculitzar la col·laboració Promoure la confiança per compartir la responsabilitat per l’èxit escolar Establir uns procediments per comunicar-se efectivament “Jo de petit tenia TDAH, però, com que això no es coneixia, deien que era trapella i nerviós, que em distreia i que era incapaç d’estar-me un minut assegut. Suspenia a l’escola i els meus pares estaven molt preocupats. Amb el temps no m’he curat, però he après a canalitzar aquest excés d’energia de forma constructiva. Vaig tenir la sort de trobar persones que em van ajudar en l’adolescència”. Luís Rojas Marcos, professor de psiquiatria de la Universitat de Nova York
 15. 15. VI. ESCOLA INCLUSIVA (I) → Per què un model inclusiu? La inclusió escolar i la cohesió social són dos dels principis que garanteixen la inclusió social de totes les persones en tots els àmbits de la vida. Compensa les possibles desigualtats a l’interior del sistema educatiu i garanteix la inclusió de tots els alumnes Facilita l’assoliment d’una igualtat d’oportunitats real. Respecta la diversitat i difumina la uniformitat com a valor d’aquest sistema Personalitza l’aprenentatge perquè cada alumne pugui desenvolupar al màxim les seves potencialitats. Contempla expectatives d’èxit per a tothom. Crea nous marcs de convivència i genera noves complicitats que afavoreixen l’equitat Facilita que els alumnes puguin aprendre i conviure junts en uns entorns que permetin desenvolupar al màxim el talent
 16. 16. VI. INCLUSIÓ (II) Sensibilització al claustre sobre la necessitat de treballar per un model inclusiu que doni resposta a la diversitat de l’alumnat. Registre en els documents del centre dels valors de l’escola inclusiva i les estratègies que facilitin la seva consecució. Ús dels protocols d’àmbit convivencial a fi d’evitar qualsevol tipus de discriminació. Compromís manifest amb tots els membres de la comunitat. Estructura organitzativa en el centre que afavoreixi l’educació inclusiva i l’atenció a la diversitat. Banc de materials i recursos que facilitin l’atenció a la diversitat. Formació docent en hàbits i estratègies que potenciïn l’educació inclusiva. → Com s’organitza un centre inclusiu? CENTRE
 17. 17. Tractament en el marc de l’acció tutorial, mesures, estratègies i actuacions per educar l’alumnat en el respecte a la diversitat i la inclusió. Desenvolupament d’un currículum inclusiu. Aplicació estratègies i metodologies que afavoreixen l’educació inclusiva i l’atenció a la diversitat. Disseny d’estratègies concretes per implicar les famílies VI. INCLUSIÓ (III) Sensibilització a les famílies en la necessitat d’educar els seus fills i filles en la inclusió i el respecte a la diversitat. Contacte amb xarxes de centres que treballen l’educació inclusiva i l’atenció a la diversitat. Coordinació amb les administracions locals i institucions per dur a terme actuacions concretes de foment de l’educació inclusiva. AULAENTORN
 18. 18. VI. INCLUSIÓ (IV) → Escola inclusiva = Inclusió Escolar ? Escola Inclusiva Inclusió escolar Els centres s’adapten a les necessitats dels alumnes “Juntos pero no revueltos”, comprensivitat L’alumne és un més L’alumne invisible → I al final, les prioritats •Disponibilitat de recursos d’ordre personal, tècnic i material que actualment disposa el sistema educatiu, optimització de la reconversió dels centres d’educació •La sensibilització i la formació dels mestres i professors a fi de per ser capaços de respondre a l’escolarització de TOTS els seus alumnes, •Reflex normatiu d’acord amb el principi d’escola inclusiva on les mesures adoptades condueixin a un sistema educatiu que no només inclou,sinó que escolaritza, educa, d’acord amb les necessitats dels alumnes, igual que ho ha de fer amb tots els altres alumnes i junt amb ells. •Participació activa dels pares dels alumnes en l’avaluació de les necessitats educatives del seus fills i en l’elaboració, revisió i avaluació continuada dels Plans personalitzats Josep Maria Jarque/diari de l’educació
 19. 19. Criteris per a l'organització pedagògica del centre Organització dels grups d’alumnes El centre planteja com a grup natural d’ensenyament-aprenentatge grups heterogenis en ratio aproximades de 17-18 alumnes. (3 tutories/4subgrups); Consideració els alumnes i el grup com a nucli de l’activitat educativa L’atenció a la diversitat en el centre s’efectua per part de tots i cadascun dels professors i professores Reducció de nombre de profes als equips docents Reflexió i valoració sobre l’alumnat en el moment de la formacio dels grups. VII. CRITERIS ORGANITZATIUS NOFC INS TERRA ALTA
 20. 20. Criteris de formació dels equips docents Priorització de la capacitat/voluntat per poder impartir més d'una materia i assignació del professorat a pocs nivells diferents Tutors/es més experimentats als cursos més estratègics (1r i 4t d'ESO) Cultura del coneixement compartit i l'intercanvi d'experiencies entre els docents del mateix equip Participació de manera activa en els mecanismes de coordinacio i en la visió compartida de la globalitat dels aprenentatges.
 21. 21. Criteris per a l’atenció de la diversitat de l’alumnat, d’acord amb el principi d’educació inclusiva Mesures de suport escolar en tot el procés d’aprenentatge i adaptacions en la programació ordinària Mesures de tractament curricular adaptat d’acord amb les competències i expectatives Funcionalitat de la comissió d’atenció a la diversitat Atenció a les necessitats de l'alumnat en els entorns escolars ordinaris Intervenció dels professionals USEE a l’aula ordinària (assessorament als docents, suport directe a l’alumnat.) Codocència/Dos professors/es a la mateixa aula per potenciar el progrés del grup
 22. 22. No ens faci por pensar com ser, entre tots, més feliços

×