Más contenido relacionado

Projecte de centre

 1. Projectes de Centre: cap a on orientar-los? Ramon Grau, març del 2012 Cicle de Xerrades: Cap a on va l'educació? Sant Quirze del Vallès
 2. Bases d’un projecte de centre en un institut públic Excel·lència Equitat Formació integral
 3. Què vol dir un PROJECTE DE CENTRE? Finalitats educatives Bases COMPARTIDES Excel·lència Equitat per la comunitat educativa Formació integral Estratègies d’intervenció
 4. Quines FINALITATS EDUCATIVES es poden formular a partir d’aquestes bases? Excel·lència Equitat Formació integral Els millors resultats educatius per a tot l’alumnat Un grau màxim de cohesió social
 5. Quines ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ poden desplegar aquestes finalitats educatives? Excel·lència Els millors resultats educatius per a tot l’alumnat Equitat Un grau màxim de cohesió social Formació integral BASES D’UN PROJECTE FINALITATS EDUCATIVES Personalització de l’aprenentatge Principi d’activitat de l’alumne 6ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ Foment de l’autonomia i presa de decisions Expertesa en el procés de la informació idees Agrupacions múltiples de caràcter heterogeni Coordinació amb l’entorn
 6. Personalització dels aprenentatges ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ ACCIONS DERIVADES Diversificació dels camins curriculars: projectes personals i de grup. Diversificació del context d’activitat a l’aula: context diversificat, treball cooperatiu, … Diversificació de recursos per a l’aprenentatge, de diversificació de formes d’evidenciar els aprenentatges ... en un context de seguiment continuat acadèmic i personal (tutoria personalitzada)
 7. Principi d’activitat de l’alumne ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ ACCIONS DERIVADES Organització de les activitats d’aprenentatge per tal de promoure el treball personal (en context individual, o de grup) Canvi en el rol que exerceix l’alumne i el professorat ... en un context d’activitat de l’alumne sota el control/supervisió del professorat
 8. Foment de l’autonomia i la presa de decisions ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ ACCIONS DERIVADES Necessitat d’organitzar processos, accions, decidir sobre objectes d’estudi, sobre fonts d’informació i productes, necessitat de transformar idees en accions: planificar Afavorir processos de reflexió sobre l’aprenentatge, introducció d’elements d’interacció entre iguals per tal d’avaluar les feines fetes – qualitat, participació, implicació-: avaluar ... en un context d’activitat de l’alumne sota el control/supervisió del professorat
 9. Expertesa en el processament de la informació ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ ACCIONS DERIVADES Realitzar activitats de descobriment d’informació i d’idees (dades, significats, imatges ...): explorar Formular i rebre preguntes, posar en comú idees, col·laborar amb altres: intercanviar Plasmar externament idees i conceptes, traslladar a d’altres llenguatges, comunicar visions, exposar processos, conclusions: expressar ... en un context d’activitat de l’alumne sota el control/supervisió del professorat
 10. Agrupacions heterogènies ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ ACCIONS DERIVADES Establiment del criteri d'heterogeneïtat en totes les agrupacions (grups classe, grups de treball a la classe) Generar nous àmbits de treball que impliquin canvi de grup i de persones amb qui es treballa (comissions, taller, àmbits de treball, treball globalitzat, projecte de recerca, …) ... en un context d’aula inclusiva, que contempla i treballa a partir de les diferències
 11. Coordinació amb l’entorn ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ ACCIONS DERIVADES Mecanismes d’integració de l’entorn al centre Mecanismes d’integració del centre a l’entorn ... en un context de permeabilitat, confiança i col·laboració amb l’entorn