Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Curriculum disciplinar Curriculum competencial

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Currículum i Competències
Currículum i Competències
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 29 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Ähnlich wie Curriculum disciplinar Curriculum competencial (20)

Weitere von Ramon Grau (20)

Anzeige

Curriculum disciplinar Curriculum competencial

 1. 1. Currículum disciplinar Currículum competencial Ramon Grau
 2. 2. El currículum ha de garantir que en acabar l´educació obligatòria tot l’alumnat tingui un bon domini de certes competències COMPETÈNCIES COMUNICATIVES 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 2. Competències artística i cultural COMPETÈNCIES METODOLÒGIQUES 3. Tractament de la informació i competència digital 4. Competència matemàtica 5. Competència d’aprendre a aprendre COMPETÈNCIES PERSONALS 6. Competències d’autonomia i iniciativa personal COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES PER CONVIURE I HABITAR EL MÓN 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 8. Competència social i ciutadana Permeten comprendre i expressar la realitat, els pensaments i els sentiments Permeten resoldre autònomament problemes que es presenten en la vida quotidiana de les persones, faciliten l’autoformació Permeten el desenvolupament de la personalitat i l'afirmació de la identitat personal Permeten actuacions reflexives, crítiques i adequades sobre el seu entorn
 3. 3. ► Continuar aprenent de manera cada vegada més eficaç i autònoma d’acord amb els propis objectius i necessitats, i valorar que l’aprenentatge és un element que enriqueix la vida personal i social i que és, per tant, mereixedor de l’esforç que requereix . Competència d’aprendre a aprendre ► Obtenir informació –tant individualment com en col·laboració– i, molt especialment, per transformar-la en coneixement propi, relacionant i integrant aquest nou coneixement amb els coneixements previs i amb la pròpia experiència personal i sabent-lo aplicar en situacions semblants i contextos diversos. ► Conèixer les pròpies potencialitats i carències, traient profit de les primeres i tenint motivació i voluntat per superar les segones des d’una expectativa d’èxit, augmentant progressivament la seguretat per afrontar nous reptes d’aprenentatge. ► Tenir consciència i regulació conscient d’aquelles capacitats que entren en joc en l’aprenentatge: l’atenció, la concentració, la memòria, la comprensió i l’expressió lingüística, entre d’altres. ► Usar tècniques facilitadores de l’autoregulació dels aprenentatges com les bases d’orientació, els plans de treball, i emprar diferents estratègies i tècniques d’estudi, de treball cooperatiu, col·laboratiu i per projectes, de resolució de problemes, de planificació i organització d’activitats i temps de forma efectiva . ► Fomentar el pensament creatiu, la curiositat de plantejar-se preguntes, identificar i plantejar la diversitat de respostes possibles davant una mateixa situació utilitzant el pensament estratègic: ser conscient del que se sap i del que cal aprendre, ser conscient de com s’aprèn, ser conscient de com es gestionen i controlen amb eficàcia els processos d’aprenentatge, reformulant les activitats per adequar les seves accions a les fites preteses , autoavaluar-se i autorregular-se, manifestar responsabilitat i compromís personal, saber administrar l’esforç, acceptar les errades i aprendre de i amb les altres persones. Anàlisi de Josep Alsinet
 4. 4. ► Continuar aprenent de manera cada vegada més eficaç i autònoma d’acord amb els propis objectius i necessitats, i valorar que l’aprenentatge és un element que enriqueix la vida personal i social i que és, per tant, mereixedor de l’esforç que requereix . ► Obtenir informació –tant individualment com en col·laboració– i, molt especialment, per transformar-la en coneixement propi, relacionant i integrant aquest nou coneixement amb els coneixements previs i amb la pròpia experiència personal i sabent-lo aplicar en situacions semblants i contextos diversos. ► Conèixer les pròpies potencialitats i carències, traient profit de les primeres i tenint motivació i voluntat per superar les segones des d’una expectativa d’èxit, augmentant progressivament la seguretat per afrontar nous reptes d’aprenentatge. ► Tenir consciència i regulació conscient d’aquelles capacitats que entren en joc en l’aprenentatge: l’atenció, la concentració, la memòria, la comprensió i l’expressió lingüística, entre d’altres. ► Usar tècniques facilitadores de l’autoregulació dels aprenentatges com les bases d’orientació, els plans de treball, i emprar diferents estratègies i tècniques d’estudi, de treball cooperatiu, col·laboratiu i per projectes, de resolució de problemes, de planificació i organització d’activitats i temps de forma efectiva . ► Fomentar el pensament creatiu, la curiositat de plantejar-se preguntes, identificar i plantejar la diversitat de respostes possibles davant una mateixa situació utilitzant el pensament estratègic: ser conscient del que se sap i del que cal aprendre, ser conscient de com s’aprèn, ser conscient de com es gestionen i controlen amb eficàcia els processos d’aprenentatge, reformulant les activitats per adequar les seves accions a les fites preteses , autoavaluar-se i autorregular-se, manifestar responsabilitat i compromís personal, saber administrar l’esforç, acceptar les errades i aprendre de i amb les altres persones. Competència d’aprendre a aprendre
 5. 5. ► Usar tècniques facilitadores de l’autoregulació dels aprenentatges com les bases d’orientació, els plans de treball, i emprar diferents estratègies i tècniques d’estudi, de treball cooperatiu, col·laboratiu i per projectes, de resolució de problemes, de planificació i organització d’activitats i temps de forma efectiva . Competència d’aprendre a aprendre Podem assegurar que tots els membres del claustre són prou capaços en aquest aspecte de la competència?
 6. 6. ① Les competències bàsiques són un ideal, l’adjectiu bàsiques pot generar una certa confusió (pot fer pensar que és el mínim) ② Necessitem un definició de síntesi (FIDEL, COMPARTIDA i OPERATIVA), que es desglossi en un número mínim d’ítems o aspectes referits a cada competència. Dues observacions: Distingir en el que és bàsic allò que és imprescindible d’allò que és desitjable . (voleu dir que l’escola, l’institut, pot amb tot?) *
 7. 7. Desenvolupar un sistema personal d’aprenentatge, tot desenvolupant la capacitat d’autoregulació i el pensament estratègic. Competència d’aprendre a aprendre A. Explicitar el que s’ha d’aprendre i planificar com fer-ho B. Plantejar preguntes, concretar-les i formular hipòtesis C. Obtenir informació i relacionar-la amb coneixements propis D. Autoavaluar-se o fer-ho conjuntament per exemple ... (o no!)
 8. 8. ► Conèixer diferents estratègies per a la comprensió i ús de textos no lineals, interactius i multimèdia en diferents contextos comunicatius. Tractament de la informació i competència digital ► Cercar, captar, seleccionar, registrar i processar la informació, amb l’ús de tècniques i estratègies diverses segons la font i els suports que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital). ► Dominar llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i les seves pautes de decodifcació i transferència. ► Dominar les destreses relacionades amb el raonament per organitzar la informació, relacionar-la, analitzar-la, sintetitzar-la i fer inferències i deduccions de distint nivell de complexitat; en definitiva, comprendre-la i integrar-la en els esquemes previs del coneixement. ► Aplicar els recursos tecnològics disponibles, en especial les TIC, per resoldre situacions reals (d’aprenentatge, de relació, de treball, d’oci...) de manera creativa, eficient, responsable i crítica . ► Comunicar la informació i els coneixements adquirits emprant, de manera creativa, recursos expressius que incorporin, no solament diferents llenguatges i tècniques específiques, sinó també les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació. ► Treballar en entorns col·laboratius ampliant els entorns de comunicació, per participar en comunitats d’aprenentatge formals i informals. ► Mobilitzar estratègies d’ús davant els canvis de programari i maquinari que van sorgint. Anàlisi de Josep Alsinet
 9. 9. ► Conèixer diferents estratègies per a la comprensió i ús de textos no lineals, interactius i multimèdia en diferents contextos comunicatius. ► Cercar, captar, seleccionar, registrar i processar la informació, amb l’ús de tècniques i estratègies diverses segons la font i els suports que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital). ► Dominar llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i les seves pautes de decodifcació i transferència. ► Dominar les destreses relacionades amb el raonament per organitzar la informació, relacionar-la, analitzar-la, sintetitzar-la i fer inferències i deduccions de distint nivell de complexitat; en definitiva, comprendre-la i integrar-la en els esquemes previs del coneixement. ► Aplicar els recursos tecnològics disponibles, en especial les TIC, per resoldre situacions reals (d’aprenentatge, de relació, de treball, d’oci...) de manera creativa, eficient, responsable i crítica . ► Comunicar la informació i els coneixements adquirits emprant, de manera creativa, recursos expressius que incorporin, no solament diferents llenguatges i tècniques específiques, sinó també les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació. ► Treballar en entorns col·laboratius ampliant els entorns de comunicació, per participar en comunitats d’aprenentatge formals i informals. ► Mobilitzar estratègies d’ús davant els canvis de programari i maquinari que van sorgint. Tractament de la informació i competència digital
 10. 10. ► Comunicar la informació i els coneixements adquirits emprant, de manera creativa, recursos expressius que incorporin, no solament diferents llenguatges i tècniques específiques, sinó també les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació. Tractament de la informació i competència digital Podem assegurar que tots els membres del claustre són prou capaços en aquest aspecte de la competència?
 11. 11. Desenvolupar la capacitat de processar la informació, convertint-la en coneixement tot fent ús dels recursos digitals. A Ús d’entorns virtuals de treball i aprenentatge B. Accés autònom a la informació, selecció i contextualització. C. Transmissió d’informació amb suports digitals Tractament de la informació i competència digital per exemple ... (o no!)
 12. 12. per exemple ... (o no!)
 13. 14. Quin és el problema?
 14. 15. Currículum disciplinar Currículum competencial Articulat al voltant de les matèries Matèries centrades en objectius, continguts, criteris d’avaluació disciplinaris Organitzat en base a competències Les matèries esdevenen un vehicle per tal d’assolir les competències Quin és el problema?
 15. 16. Currículum disciplinar Currículum competencial Articulat al voltant de les matèries Matèries centrades en objectius, continguts, criteris d’avaluació disciplinaris Organitzat en base a competències Les matèries esdevenen un vehicle per tal d’assolir les competències Currículum competencial que manté les matèries Quin és el problema?
 16. 17. Per on començar? Primer: Tenir clar què significa el treball a l’aula orientat a les competències.
 17. 18. continguts estratègies d’ensenyament estratègies d’aprenentatge avaluació gestió de l’aula enfocament formal enfocament aplicat metodologies expositives metodologies interactives retenir informació coneixement estratègic usar el coneixement avaluació psicomètrica avaluació formadora gestió centralitzada (treball individual, treball en grup) gestió autònoma MODEL DIDÀCTIC
 18. 19. continguts estratègies d’ensenyament estratègies d’aprenentatge avaluació gestió de l’aula enfocament formal enfocament aplicat metodologies expositives metodologies interactives retenir informació coneixement estratègic usar el coneixement avaluació psicomètrica avaluació formadora gestió centralitzada (treball individual, treball en grup) gestió autònoma MODEL DIDÀCTIC
 19. 20. continguts estratègies d’ensenyament estratègies d’aprenentatge avaluació gestió de l’aula MODEL DIDÀCTIC Quins valors d’aquestes variables, quines decisions sobre els components del model didàctic faciliten: la funcionalitat dels aprenentatges? la transversalitat dels continguts? el treball autònom de l’alumnat?
 20. 21. ► Se estimulen les discussions de treball entre l'alumnat? En quina activitat? Ens pot ajudar preguntar-nos si en les unitats, seqüències didàctiques o blocs d’activitats: ► S'aborden problemes i fets de la vida real, fins i tot les seves implicacions socials? Com s’evidencia ? ► Es tracten qüestions d’actualitat? Quines? ► Es fan connexions entre els continguts i situacions amb una certa rellevància persona, social o cultural? ► Es planteja inicialment alguna pregunta, debat, cas o testimoni? ► S’incorporen, s’usen i es treballen, instruments bàsics procedents d’altres matèries com llengua i matemàtiques? ► Es treballen de forma coordinada continguts propis d’altres àrees? ► Hi ha oportunitat perquè l'alumnat treballi en petit grup? (1)
 21. 22. Ens pot ajudar preguntar-nos si en les unitats, seqüències didàctiques o blocs d’activitats: ► L’alumnat té ocasió de planificar algun procés, decidir sobre algun recurs, sobre alguna de les accions que cal fer per aprendre? ► Hi ha algun instrument que afavoreixi l’autoregulació? Quin? ► S’expliciten els criteris d’avaluació? Quin paper juga l’alumnat en la seva explicitació? ► Hi ha alguna activitat que permeti a l’alumnat l’apropiació dels criteris d’avaluació? ► Hi ha alguna activitat de coavaluació o d’avaluació mútua? ► Es demana a l’alumnat que faci alguna cosa amb els aprenentatges desenvolupats? Quina? ► Hi ha la possibilitat d'aplicar allò que s'aprèn a noves situacions? Hi ha activitats d’aplicació? Quines? (2)
 22. 23. Per on començar? Primer: Tenir clar què significa el treball a l’aula orientat a les competències. Segon: Estendre i potenciar les bones pràctiques de persones o equips.
 23. 24. Per on començar? Primer: Tenir clar què significa el treball a l’aula orientat a les competències. Segon: Estendre i potenciar les bones pràctiques de persones o equips del centre. És una bona pràctica perquè està en la línia del treball competencial - Com compartir-la? - Com estendre-la? Qui s’hi incorpora? - Com coordinar-ne el seguiment? - Com institucionalitzar-la?
 24. 25. Per on començar? Primer: Tenir clar què significa el treball a l’aula orientat a les competències. Segon: Estendre i potenciar les bones pràctiques de persones o equips. Tercer: Cercar noves iniciatives (innovar). Innovar per tal d’obrir noves línies de treball competencial - Qui impulsa la innovació? Com? (lideratge pedagògic, grup impulsor) - Quines persones, àrees o àmbits hi participen? - Com integrar la innovació en la cultura del centre?
 25. 26. Annexos
 26. 27. per a cada projecte, quines matèries hi estan implicades? Sobre quines competències s’incideix?
 27. 28.     Autonomia de l’alumnat           E l professorat intervé delimitant els recursos, la informació necessària, i les accions que cal efectuar. També controla el temps i la progressió de la feina L’alumnat determina l’organització del procés, decideix quina informació necessita i els recursos que utilitzarà. Igualment intervé en decisions relacionades amb temps i el control del ritme de la feina. El professorat negocia algunes de les atribucions amb l’alumnat per tal que els nois i noies adquireixin responsabilitats i compromisos Autonomia limitada Màxima autonomia
 28. 29. (i moltes altres possibilitats per cedir responsabilitats) alumnat alumnat alumnat alumnat alumnat alumnat alumnat alumnat alumnat professorat alumnat alumnat alumnat professorat professorat alumnat alumnat professorat professorat professorat alumnat professorat professorat professorat professorat realització accions determinació accions organització feines localització recursos determinació de la informació necessària Problema, Tasca

×