Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Aralin 2. karapatang pantao ( 1987 )

Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 15
1 von 15

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Aralin 2. karapatang pantao ( 1987 )

 1. 1. Artikulo ng Karapatang Pantao ( 1987 ) Artikulo 1 Ang lahat ng mga tao ay isinilang na malaya at pantay-pantay sa karangalan at karapatan. Sila ay pinagkalooban ng katwiran at bughi at dapat magpalagayan ang isa’t isa sa diwa ng pagkakapatiran.
 2. 2. Artikulo ng Karapatang Pantao ( 1987 ) Artikulo 2 a. Ang bawat tao ay karapat-dapat sa lahat ng karapatan at kalayaang nakalahad sa pahayag na ito nang walang anumang uri ng pagtatangi , gaya ng lahi, kulay, kasarian, wika, relihiyon, kuro-kurong pampulitika, o iba pa, pinagmulang bansa, lipunan, ari-arian, kapanganakan, o iba pang katayuan. b. Bukod dito, walang pagtatanging gagawin batay sa katayuang pampulitika, huridiksyunal o pandaigdig ng kalagayan ng bansa o teritoryong kinabibilangan ng isang tao, maging ito ay nagsasarili, itinitiwalag, hindi nakapamamahala sa sarili o nasa ilalim ng anumang katakdaan ng soberaniya.
 3. 3. Artikulo ng Karapatang Pantao ( 1987 ) Artikulo 3 Ang bawat tao ay may karapatan sa buhay, kalayaan, at kapanatagan ng sarili.
 4. 4. Artikulo ng Karapatang Pantao ( 1987 ) Artikulo 4 Ipinagbabawal ang anumang anyo ng pangaalipin at ang pangangalakal ng alipin.
 5. 5. Artikulo ng Karapatang Pantao ( 1987 ) Artikulo 5 Walang sinumang pahihirapan o lalapatan nang malupit, hindi makatao o nakapanlalait na pakikitungo sa kapwa.
 6. 6. Artikulo ng Karapatang Pantao ( 1987 ) Artikulo 6 Ang bawat tao ay may karapatang kilalanin saan mang dako bilang isang tao sa harap ng batas.
 7. 7. Artikulo ng Karapatang Pantao ( 1987 ) Artikulo 7 Ang lahat ay pantay-pantay sa harap ng batas at may karapatan sa walang pagtatangi ng pangangalaga ng batas. Ang lahat ay may pantay na karapatan sa pangangalaga laban sa anumang pagtatangi-tanging nalalabag sa pahayag na ito at laban sa anumang pagbubuyo sa nasabing pagtatangi.
 8. 8. Artikulo ng Karapatang Pantao ( 1987 ) Artikulo 8 Ang bawat tao ay may karapatan sa mabisang lunas ng karampatang mga hukumang pambansa tungkol sa mga gawang pangunahing karapatan na ipinagkaloob sa kanya ng Saligang Batas o ng batas.
 9. 9. Artikulo ng Karapatang Pantao ( 1987 ) Artikulo 9 Walang sinumang ipaiilalim sa hindi makatwirang pagdakip, pagpigil, o pagpapatapon.
 10. 10. Artikulo ng Karapatang Pantao ( 1987 ) Artikulo 10 Ang bawat tao ay may karapatan sa ganap na pagkakapantay-pantay, sa isang makatarungan at hayag na paglilitis ng isang hukumang malaya at walang kinikilingan, sa pagpapasiya ng kanyang mga karapatan at pananagutan at sa anumang paratang na krimen laban sa kanya.
 11. 11. Artikulo ng Karapatang Pantao ( 1987 ) Artikulo 11 a. Ang bawat taong pinararatangan ng pagkakasalang pinarusahan ay may karapatang ituring na walang sala hanggang hindi napatutunayang nagkasala alinsunod sa batas sa isang hayag na paglilitis na ipinagkaroon niya ng lahat ng garantiyang kailangan sa kanyang pagtatanggol.
 12. 12. Artikulo ng Karapatang Pantao ( 1987 ) Artikulo 12 Walang taong isasailalim sa hindi makatwirang panghihimasok sa kanyang pananahimik, pamilya, o pakikipagsulatan sa tuligsa sa kanyang karangalan at mabuting pangalan. Ang bawat tao ay may karapatan sa pangangalaga ng batas laban sa gayong mga panghihimasok o tuligsa.
 13. 13. Artikulo ng Karapatang Pantao ( 1987 ) Artikulo 13 Ang bawat tao ay may karapatan sa kalayaan ng pagkilos at paninirahan sa loob ng hanggahan ng bawat estado.
 14. 14. Artikulo ng Karapatang Pantao ( 1987 ) Artikulo 14 Ang bawat tao ay may karapatang humanap at magtamasa sa ibang bansa ng pagpapakupkop laban sa pag-uusig.
 15. 15. Artikulo ng Karapatang Pantao ( 1987 ) Artikulo 15 Ang bawat tao ay may karapatan sa isang pagkamamamayan.

×