Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
{ÉÉ`ö¬ªÉÉäVÉxÉÉ-13
UôÉjÉÉvªÉÉÊ{ÉEòÉ EòÉ xÉÉ¨É : ʶɱ{ÉÉ ¶É¶ÉÉÆEòxÉ EòIÉÉ : IX
ÊxÉ®úÒIÉhÉtÉÊ{ÉEòÉ EòÉ xÉÉ¨É : ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ VɪÉ...
{ÉÉ`ö¬´ÉºiÉÖ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ : ʴɹɪÉ{É®úEò:- ªÉÖrù ÊEòºÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ xɽþÓ ½èþ*
<ºÉEäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå UôÉjÉÉå EòÉä ...
|ÉÊGòªÉÉ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ
+xÉÖ¨ÉÉÊxÉiÉ ´ÉɺiÉÊ´ÉEò
MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ 1
+vªÉÉÊ{ÉEòÉ UôÉjÉÉå EòÉä nù±ÉÉå ¨Éå ¤ÉÉÄ]õiÉÒ ½èþ* Ê¡ò®ú +vªÉÉ...
|ÉÊGòªÉÉ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ
ªÉÖrù ½þ¨Éä¶ÉÉ Ê´ÉxÉɶÉEòÉ®úÒ ½èþ*
¤ÉäEòºÉÚ®ú ±ÉÉäMÉ <ºÉEäò ʶÉEòÉ®ú ¤ÉxÉ VÉÉiÉä ½éþèþ*
ªÉÖrù ÊEòºÉÒ ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Shilpa lesson plan hindi new

367 Aufrufe

Veröffentlicht am

ict lesson plan

Veröffentlicht in: Bildung
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Shilpa lesson plan hindi new

  1. 1. {ÉÉ`ö¬ªÉÉäVÉxÉÉ-13 UôÉjÉÉvªÉÉÊ{ÉEòÉ EòÉ xÉÉ¨É : ʶɱ{ÉÉ ¶É¶ÉÉÆEòxÉ EòIÉÉ : IX ÊxÉ®úÒIÉhÉtÉÊ{ÉEòÉ EòÉ xÉÉ¨É : ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ VɪÉEÞò¹hÉÉ UôÉjɺÉÆJªÉÉ : 50 ºEÚò±É EòÉ xÉÉ¨É : VÉÒ.VÉÒ BSÉ.BºÉ.BºÉ.+ÉË]õMÉ±É iÉÉ®úÒJÉ : 03.08.15 Ê´É¹ÉªÉ : ʽþxnùÒ ºÉ¨ÉªÉ : 40 ʨÉxÉ]õ <EòÉ<Ç : xɽþÓ ¤ÉnÚÄùEò ¤ÉVÉÉBÄ ¤ÉÉĺÉÖ®úÒ EòɱÉÉÄ¶É : 6 {ÉÉ`ö : ʽþ®úÉäʶɨÉÉ |ÉÉäÊHò : EòÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ`ö EòÉ xÉÉ¨É : ʽþ®úÉäʶɨÉÉ EÖò±ÉEòɱÉÉÆ¶É : 6 {ÉÉ`ö¬SɪÉÉÇ =räù¶ªÉú : ªÉÖrù Eäò Ê´ÉxÉɶÉEòÉ®úÒ |ɦÉÉ´ÉÉå ºÉä +´ÉMÉiÉ Eò®úÉxÉÉ* EòÊ´ÉiÉÉ {É®ú +ɺ´ÉÉnùxÉ Ê]õ{{ÉhÉÒ Ê±ÉJÉxÉä EòÒ IɨÉiÉÉ ¤ÉgøÉxÉÉ* ªÉÖrù ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ xɽþÓ ½èþ* <ºÉEäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå +´É¤ÉÉävÉ {ÉènùÉ Eò®úÉxÉÉ* EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ +ɱÉÉ{ÉxÉ Eò®úÉxÉÉ* {ÉÉ`ö¬´ÉºiÉÖ : ʽþ®úÉäʶɨÉÉ +YÉäªÉ
  2. 2. {ÉÉ`ö¬´ÉºiÉÖ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ : ʴɹɪÉ{É®úEò:- ªÉÖrù ÊEòºÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ xɽþÓ ½èþ* <ºÉEäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå UôÉjÉÉå EòÉä ¤ÉÉävÉ Eò®úÉxÉÉ* : ºÉ¨ÉºªÉÉ{É®úEò:- ªÉÖr EòÉ +ºÉ®ú {ÉÒføÒiÉ®ú-{ÉÒføÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ* <ºÉEäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ¤ÉÉävÉ Eò®úÉxÉÉ* +vªÉªÉxÉ IÉäjÉ : ªÉÖrù ½þ¨Éä¶ÉÉ Ê´ÉxÉɶÉEòÉ®úÒ ½èþ* <ºÉEäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå "UôÉjÉÉå' EòÉä ¤ÉÉävÉ Eò®úÉxÉÉ* ºÉ¨ÉºªÉÉ IÉäjÉ : ªÉÖrù EòÉ +ºÉ®ú {ÉÒføÒiÉ®ú-{ÉÒføÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ* <ºÉEäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ¤ÉÉävÉ Eò®úÉxÉÉ* ={ɺɨɺªÉÉ : ªÉÖrù ¨ÉÉxÉ´É {É®ú ½þ¨Éä¶ÉÉ ¤ÉÖ®úÉ |ɦÉÉ´É b÷ɱÉiÉÉ ½èþ* <ºÉEäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ¤ÉÉävÉ Eò®úÉxÉÉ* {ÉÚ´ÉÇvÉÉ®úhÉÉ : ªÉÖrù ÊEòºÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ xɽþÓ ½èþ* <ºÉEäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå UôÉjÉ YÉÉiÉ ½èþ*ú |ÉÊGòªÉÉ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ +xÉÖ¨ÉÉÊxÉiÉ ´ÉɺiÉÊ´ÉEò|ÉÉCEòlÉxÉ +vªÉÉÊ{ÉEòÉ +ɴɶªÉEò ºÉ½þɪÉEò ºÉɨÉÊOɪÉÉå Eäò ºÉÉlÉ EòIÉÉ ¨Éå |É´Éä¶É Eò®úiÉÒ ½èþ* +ʦɴÉÉnùxÉ- |ÉiªÉʦɴÉÉnùxÉ Eäò ¤ÉÉnù ÊMÉxÉiÉÒ ±ÉäEò®ú ¶ªÉɨÉ{É]õ EòɪÉÇ Eò®úiÉÒ ½èþ* {ÉÚ´ÉÇYÉÉxÉú {ÉÚ´ÉÇYÉÉxÉ VÉMÉÉxÉä EäòʱÉB +tÉÊ{ÉEòÉ EÖòUô |ɶxÉ {ÉÚUôiÉÒ ½èþ* +É{É Ê½þ®úÉäʶɨÉÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ºÉÖxÉÉ ½èþ ªÉÉ xɽþÓ? +É{É "ºÉb÷ÉäEÚò' Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ºÉÖxÉÉ ½èþ ªÉÉ xɽþÓ?ú ú =kÉ®ú nåùMÉä ½þÉÄ =kÉ®ú nåùMÉä xɽþÓ
  3. 3. |ÉÊGòªÉÉ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ +xÉÖ¨ÉÉÊxÉiÉ ´ÉɺiÉÊ´ÉEò MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ 1 +vªÉÉÊ{ÉEòÉ UôÉjÉÉå EòÉä nù±ÉÉå ¨Éå ¤ÉÉÄ]õiÉÒ ½èþ* Ê¡ò®ú +vªÉÉÊ{ÉEòÉ "ºÉb÷ÉäEÚò' {ÉIÉÒ EòÉ ÊSÉjÉ ÊnùJÉÉiÉÒ ½èþ* <ºÉEäò ºÉƤÉÆvÉ EÖòUô |ɶxÉ {ÉÚUôiÉÒ ½èþ* VÉèºÉä:- +É{É Eò¦ÉÒ <ºÉ |ÉEòÉ®ú Eäò {ÉIÉÒ EòÉä näùJÉÉ ½èþ ªÉÉ xɽþÓ? CªÉÉ +É{É <ºÉ ÊSÉjÉ EòÉ xÉÉ¨É ¤ÉiÉÉ ºÉEòiÉä ½èþ? ªÉ½þ {ÉIÉÒ ½þ¨Éå EòÉä<Ç ºÉÆnäù¶É näùiÉÉ ½èþ? MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ 2 Ê¡ò®ú +vªÉÉÊ{ÉEòÉ Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò ªÉÖrù Eäò ºÉƤÉvÉ BEò EòÊ´ÉiÉÉ ½þ¨ÉÉ®äú {ÉÉ`ö¬{ÉÖºiÉEò ¨Éå ½èþ* =ºÉEòÉ xÉÉ¨É ½èþ ʽþ®úÉäʶɨÉÉ* Ê¡ò®ú +vªÉÉÊ{ÉEòÉ {É´É®ú {ÉÉä<x]õ uùÉ®úÉ ªÉÖrù Eäò ºÉƤÉÆvÉ EÖòUô ÊSÉjÉ ÊnùJÉÉiÉÒ ½èþ* nù±ÉÉå ¨Éå SÉSÉÉÇ Eò®úEäò ÊSÉjÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ʱÉJÉxÉä EòÉä Eò½þiÉÒ ½èþ* ÊxÉζSÉiÉ ºÉ¨ÉªÉ näùiÉÒ ½èþ* UôÉjÉ uùÉ®úÉ Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç ±ÉäJÉxÉ EòÉ |ɺiÉÖiÉÒEò®úhÉ Eò®ú´ÉÉiÉÒ ½èþ* ºÉ¨ÉºªÉÉ oùføÒEò®úhÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ oùføÒEò®úhÉ EäòʱÉB +vªÉÉÊ{ÉEòÉ {É´É®ú {ÉÉ<x]õ Eäò WÉÊ®úB ÊnùJÉÉiÉÒ ½èþ* =kÉ®ú nåùMÉä xɽþÓ =kÉ®ú nåùMÉä ºÉb÷ÉäEÚò =kÉ®ú nåùMÉä ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ EòÉ ºÉÆnäù¶É
  4. 4. |ÉÊGòªÉÉ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ ªÉÖrù ½þ¨Éä¶ÉÉ Ê´ÉxÉɶÉEòÉ®úÒ ½èþ* ¤ÉäEòºÉÚ®ú ±ÉÉäMÉ <ºÉEäò ʶÉEòÉ®ú ¤ÉxÉ VÉÉiÉä ½éþèþ* ªÉÖrù ÊEòºÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ xɽþÓ ½èþ* {ÉÖxÉ®ú´É±ÉÉäEòxÉ {ÉÖxÉ®ú´É±ÉÉäEòxÉ EäòʱÉB EÖòUô |ɶxÉ {ÉÚUôiÉÒ ½èþ* ªÉÖrù Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå +É{ÉEòÒ ®úÉªÉ CªÉÉ ½èþ? ½þ¨ÉÉ®äú {ÉÉfø EòÉ xÉÉ¨É CªÉÉ ½èþ? +xÉÖ¤ÉÆvÉEòɪÉÇ ªÉÖrù Ê´ÉxÉɶÉEòÉ®úÒ ½èþ* <ºÉEäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå BEò Ê]õ{{ÉhÉÒ Ê±ÉÊJÉB* +xÉÖ¨ÉÉÊxÉiÉ ´ÉɺiÉÊ´ÉEò =kÉ®ú nåùMÉä ªÉÖrù Ê´ÉxÉɶÉEòÉ®úÒ ½èþ* =kÉ®ú nåùMÉä ʽþ®úÉäʶɨÉÉ

×