Anzeige

WHLP1.docx

Values Education Teacher um Camp Vicente Lim National High School
23. Mar 2023
WHLP1.docx
WHLP1.docx
WHLP1.docx
WHLP1.docx
Anzeige
WHLP1.docx
WHLP1.docx
Nächste SlideShare
Karahasan sa PaaralanKarahasan sa Paaralan
Wird geladen in ... 3
1 von 6
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

WHLP1.docx

  1. Araw at Oras Mga Gawain LUNES Mayo 17, 2021 14.1. Nakikilala ang mga uri, sanhi at epekto ng mga umiiral na karahasan sa paaralan EsP8IPIVc- 14.1 PANIMULA PAKSA: Karahasan sa Paaralan (Basahin at aralin ang mga sumusunod, maaaring magsaliksik sa internet ukol sa paksa) Kahit hindi man tayu napasok sa paaralan ngayong taon pero hindi lingid sa iyo ang mga balitang may mga kaguluhan na nagaganap sa paaralan, kaguluhan na maaaring nakararating sa kaalaman ng mga guro na nabibigyang-pansin at naisasaayos, ngunit maaaring mas marami rito ang lingid sa kaalaman ng mga namamahala ng paaralan dahil pilit na itinatago at pinagtatakpan. Haaay… masalimuot ano? Sa araling ito, bibigyang-tuon ang iba’t ibang mga karahasan na nangyayari sa paaralan. Bakit nga ba ito nagaganap? Bakit mahalagang umiwas sa anumang uri ng karahasan sa paaralan? Bakit mahalagang ito ay mapigilan? Gawain sa Pagkatuto 1: Magbigay ng tatlong karahasan na iyong naranasan sa buhay.Isulat kung paano mo ito nalampasan o napagtagumpayan. Karahasan na naranasan Paano ko ito napagtagumpayan? Lagyan ng tsek ang kahon Ganap na natapos Hindi kumpletong tapos ____________________________ Pangalan at Pirma ng Magulang MARTES Mayo 18, 2021 14.1. Nakikilala ang mga uri, sanhi at epekto ng mga umiiral na karahasan sa paaralan Dalawang pangunahing karahasan: 1. Ang Pambubulas o Bullying Ang pambubulas o bullying ay isang sinasadya at madalas na malisyosong pagtatangka ng isang tao o pangkat na saktan ang katawan o isipan ng isa o mahigit pang biktima . Uri ng Pambubulas pahina 1
  2. EsP8IPIVc- 14.1 1. Pasalitang Pambubulas. Pagsasalita o pagsusulat ng masasamang salita laban sa isang tao. Kasama rito ang pangangantyaw, pangungutya, panunukso, panlalait, pang-aasar, paninigaw, pagmumura, pang-iinsulto, pagpapahiya sa iyo sa harap ng maraming tao, at iba pa. 2. Sosyal o Relasyonal na Pambubulas. Ito ay may layuning sirain ang reputasyon at ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Kasama rito ang hindi pagtanggap saisang tao o sadyang pang-iiwan sa kaniya sa maraming pagkakataon, panghihikayat sa ibang mag-aaral na huwag makipagkaibigan sa isang partikular na indibidwal o pangkat, pagkakalat ng tsismis, pagpapahiya sa isang tao sa gitna ng nakararami at iba pa. 3. Pisikal na Pambubulas. Ito ay ang pisikal na pananakit sa isang indibidwal o pangkat at paninira ng kaniyang mga pag-aari. Kasama rito ang panununtok, paninipa, pananampal, pangungurot, o ang biglang pag-alis ng upuan habang nakatalikod upang matumba ang nakaupo. Kabilang din dito ang pagkuha at pagsira sa gamit o pagpapakita ng hindi magagandang sensyas ng kamay. Profile ng mga Karakter sa Pambubulas Ang Nambubulas 1. Mas malamang na napalaki ng isang pamilyang napabayaan na gawin ang lahat ng kaniyang gustong gawin at hindi napaaalalahanan lalo na sa mga hindi tamang nagagawa. 2. Hindi naramdaman sa kaniyang pamilya ang pagmamahal 3. Hindi napalago ang komunikasyon at ugnayan sa loob ng pamilya. 4. Ginamitan ng pananakit bilang pagdisiplina 5. Nakita ang pagiging marahas ng magulang na magdudulot ng pagkakaroon ng damdamin ng poot sa kapwa at malaon ay makaramdam ng kasiyahan sa pananakit sa iba Ang Binubulas Ano naman ang madalas na sanhi kung bakit nabubulas ang isang tao? 1. Kaibahang Pisikal(physically different). -- maaaring pakakaroon ng kapansanan sa katawan, masyadong mataba o payat, mahina o astigin, masyadong matangkad o bansot, at iba pa. 2. Kakaibang Istilo ng Pananamit(dresses up differently) --- kung ikaw ay babae,maaaring magiging target ka nila kung masyadong maiksi o bulgar ka sa iyong pananamit, o di kaya masyado namang mahaba o balot ang katawan o konserbatibo ka kung manamit. 3. Oryentasyong sekswal(sexual orientation) - Lapitin ka ng mga mambubulas kung nakikitaan ka nila ng pagiging mahina bilang isang lalaki o di kaya sa pagiging astigin mo bilang isang babae. 4. Madaling mapikon (short-tempered) -- Matutuwa ang isang nambubulas kung makikitang kagyat ang galit na ipakikita kapag tinutukso o kinukutya. Alam nilang nakaaapekto ang kanilang ginagawa kung kaya matutuwa silang ito ay ulit-uliting gawin. 5. Balisa at di panatag sa sarili (anxious and insecure). Ang kawalan ng seguridad sa sarili ay isang palatandaan ng kahinaan. Madali itong nakikita ng mga nambubulas. pahina 2
  3. 6. Mababa ang tingin sa sarili (low self-esteem). Maging ang kawalan ng tiwala ay isang napakagandang indikasyon na magiging madali para sa isang mambubulas na maipakita ang kaniyang nakahihigit na kapangyarihan. Mas tumataas ang tiwala nila sa kanilang sarili kung nakikita nilang walang kakayahan ang kanilang binubulas na ipakita ang kaniyang kakayahan at kalakasan. 7. Tahimik at lumalayo sa nakararami (quiet and withdrawn). 8. Wala kang kakayahang ipagtanggol ang sarili (inability to defend oneself) laban sa kanila. Mga Epekto ng Pambubulas Ayon nga kay Michael Diamond, Direktor ng Plan Philippines, “Nakababahala ang palaki nang palaking bilang ng mga nabibiktima ng pambubulas dahil ang mga biktima nito ay mayroong posibilidad na makalinang ng pagiging mailap at ng takot na makaaapekto sa pamamaraan ng kanilang pakikipag-ugnayan sa kanilang kapwa, makahahadlang sa kanilang pakikilahok sa paaralan at makapagpapababa ng kanilang marka sa pag-aaral”. Mas higit pa rito, maaari itong magdulot ng takot sa pagharap ng mga bata sa lipunan. Magdudulot ito ng madalas na pagliban sa klase na malaon ay magbubunga ng paghinto sa pag-aaral at pagayaw na muli pang bumalik sa paaralan. Gawain sa Pagkatuto 2: Isulat ang salitang TAMA kung tama ang nilalaman ng pangungusap at MALI kung mali ang pangungusap. ______ 1. Ang biktima ng pambubulas ay madalas na kakaunti ang kaibigan o maaaring walang kaibigan. ______ 2. Ang pambubulas na ito ay magdudulot ng stress sa biktima na malaon ay magdudulot ng mahinang pangangatawan laban sa sakit at impeksyon kung kaya mas marami sa nakararanas ng ganito ay nagiging sakitin. ______ 3. Isa pa sa posibleng epekto sa biktima ng pambubulas ay ang posibiliad na sila mismo ay maging marahas, maaaring sa panahon ng pambubulas o sa hinaharap. ______ 4. Mahalagang maunawaan ng lahat ng kabataan na hindi normal na kasama sa paglago ang pagiging biktima ng pananakit ng kapwa. ______ 5. Maging ang pambubulas ay mayroon ding epekto sa taong gumagawa nito. Mayroong panandalian at pangmatagalang epekto ang kanilang gawing pambubulas. Sila ay mas malamang na masangkot sa mga mapanganib na gawain bilang bata at maging sa kanilang pagtanda. Lagyan ng tsek ang kahon Ganap na natapos. Hindi kumpletong tapos ____________________________ Pirma ng Magulang MIYERKULES Mayo 19, 2021 Paglahok sa Fraternity o Gang Fraternity o Gang ay.. 1. Pagsasamahan ng tatlo o mahigit pang indibidwal; pahina 3
  4. 14.1. Nakikilala ang mga uri, sanhi at epekto ng mga umiiral na karahasan sa paaralan EsP8IPIVc- 14.1 2. Ang mga miyembro nito ay kolektibong kinikilala ang kanilang pangkat sa pamamagitan ng paggamit ng pangkatang pagkakakilanlan (group identity) na kanilang ginagamit upang makalikha ng takot o intimidation, madalas ay ginagamit nila ang isa o mahigit pa sa sumusunod: a. iisang pangalan o pagkakakilanlan b. islogan c. mapagkakakilanlan o palatandaan d. simbolo e. tattoo o iba pang marka sa katawan f. kulay ng damit g. ayos ng buhok h. senyales ng kamay o graffiti 3. Ang tanging layunin ay makilahok o sumali sa masasamang gawain o mga krimen at gumagamit ng karahasan o intimidation upang maisagawa ang mga ito. 4. Ang mga kasapi ay sumasali sa masasamang gawain o krimen na kung ang gagawa ay mga nakatatanda, ay mga krimen na may layuning mas palakasin ang kapangyarihan ng pangkat, reputasyon at pinansyal na panustos sa kanilang mga pangangailangan. 5. Ang samahan ay maaari ding magtaglay ng sumusunod na katangian: a. Mayroon silang sinusunod na mga panuntunan para sa pagsama o paglahok b. Nagkikita ang lahat ng miyembro sa mga on a recurring basis c. Nagbibigay ang mga kasapi nito ng proteksyong pisikal sa mga kapwa kasapi n ito lalo na mula sa mga kapwa gang d. Mayroon silang itinuturing na partikular na lugar na tinatawag na “teritoryo. pahina 4
  5. Huwebes Mayo 20, 2021 14.2. Nasusuri ang mga aspekto ng pagmamahal sa sarili at kapwa na kailangan upang maiwasan at matugunan ang karahasan sa paaralan EsP8IPIVc- 14.2 Pagmamahal sa SARILI, KAPWA, at BUHAY: Mga Sandata laban sa Karahasan sa Paaralan Ang pagmamahal sa sarili ang isa sa pinakamahalagang sandata na magagamit ng isang kabataan upang maiwasan na masangkot sa anumang karahasan sa paaralan. 1. Ang paggalang sa kapwa ay kailangan upang maging ganap ang pagmamahal na inilalaan. Hindi ito hinihingi o binibili, bagkus inaani dahil sa itinanim na paggalang sa kapwa. 2. Ang pagmamahal sa kapwa ay nangangahulugan din ng pag-unawa sa kaniya. 3. Ang pagmamahal sa kapwa ay may kaakibat na katarungan. Ang katarungan, katulad ng natalakay sa mga nagdaang aralin, ay pagbibigay sa kapwa ng nararapat para sa kapwa, ang paggalang sa kaniyang dignidad bilang tao. Lagyan ng tsek ang kahon Ganap na natapos. Hindi kumpletong tapos ____________________________ Pangalan at Pirma ng Magulang BIYERNES Mayo 21, 2021 14.2. Nasusuri ang mga aspekto ng pagmamahal sa sarili at kapwa na kailangan upang maiwasan at matugunan ang karahasan sa paaralan EsP8IP IVc-14.2 Gawain sa Pagkatuto 3: Performance Task Gumuhit ng isang malikhaing paraan kung paano ko maiiwasan ang karahasan sa kapaligran ng buhay ko? Sumulat rin ng maikling paliwanag tungkol sa iyong iginuhit. Maaaring gumamit ng hiwalay na papel sa pagguhit tungkol dito. Lagyan lagi ng pangalan at seksiyon. PAMANTAYAN SA PAGGAWA Pamantayan Puntos Nakuhang Iskor Makahulugan ang iginuhit na larawan kaugnay ang paliwanag 10 Maayos at maliwanag ang konsepto 10 Mayroong kaayusan at kalinisan ang ginawa 5 Kabuuan 25 Lagyan ng tsek ang kahon Ganap na natapos. Hindi kumpletong tapos ____________________________ Pirma ng Magulang pahina 5
  6. SABADO May 22, 2021 (Ayusin at tapusin ang mga hindi natapos na gawain) Personal na Repleksyon sa Aralin/Pagninilay sa Aralin: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Mga komento at mungkahi para sa linggong ito: ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________
Anzeige