Presentación da prosa do primeiro termo do século XX

R
A prosa do 1º terzo do
século XX
- Artigos xornalísticos e ensaísmo político
(Antón Villar Ponte e Lois Porteiro Garea)
- Coleccións de novelas curtas
◦ NOME:
Provén da revista que publicaron desde 1920 a 1936
(levara este nome un álbum de debuxos de Castelao).
Nela publicaron:
Artigos literarios, xornalísticos, etnográficos, políticos,
económicos,...
Traducións de literatura: Ulises de James Joyce,
poemas do alemán Rilke, poemas de Yeats,...
Información sobre as vangardas.
CARACTERÍSTICAS:
◦ Extracción social acomodada
(fidalguía ou burguesía).
◦ Ideoloxía afín ao tradicionalismo
fidalgo:
Galicia:
• País de base labrega.
• Allea ás tensións do mundo
capitalista.
• Onde a elite fidalga debe
cumprir un papel dirixente.
◦ Formación cultural inicial
desvinculada da tradición galega
◦ Formación universitaria e
coñecemento de varios idiomas.
◦ Creadores da prosa moderna
tanto na narrativa coma no
ensaio.
◦ MEMBROS:
◦ Vicente Risco: (Ourense, 1884-1963).
◦ “Ser diferente é ser existente”.
 PENSAMENTO:
Coñecemento da realidade mediante a intuición
directa e a sensibilidade estética.
Non pola razón-experimentación.
Católico integrista.
Dereitismo político.
Reaccionario social.
Negación da filosofía, da técnica e das ciencias
racionalistas propias da cultura occidental.
Espiritualidade de raíces budistas e/ou hinduístas.
Volta aos mitos como xeito de interpretación da
realidade.
Obra
Narrativa curta
◦ Do caso que lle aconteceu ao doutor
Alveiros
◦ A trabe de ouro e a trabe de alquitrán
◦ O lobo da xente
◦ A coutada
◦ Os europeos en Abrantes
Narrativa longa
◦ O porco de pé
Ensaio
◦ Teoría do nacionalismo galego
Presentación da prosa do primeiro termo do século XX
Presentación da prosa do primeiro termo do século XX
Presentación da prosa do primeiro termo do século XX
Presentación da prosa do primeiro termo do século XX
Presentación da prosa do primeiro termo do século XX
Presentación da prosa do primeiro termo do século XX
Presentación da prosa do primeiro termo do século XX
Presentación da prosa do primeiro termo do século XX
Un ollo de vidro. Memorias dun esqueleto (1922)
Cousas I (1926)
Cousas II (1929) [44 textos]
Os dous de sempre (1934)
Retrincos (1934)
Diario (1921)
Sempre en Galiza (1944)
“Alba de gloria” (1949), emotivo discurso
do Día das Letras Galegas en Bos Aires.
Os vellos non deben de namorarse (1941)
“Debaixo do humorismo sempre hai unha grande dor; por iso no ceo non hai humoristas”.
Mark Twain.
Así comeza Un ollo de vidro. Sen dúbida, unha síntese do que serán as sensacións dominantes
na súa obra.
Ilustración de Os dous de sempre
Características da obra:
Sinxeleza expresiva e economía de recursos. Literatura sintética.
PERSONAXES
◦ Fidalguía en decadencia, clases populares, mulleres,
nenos,...
TRATAMENTO
Realismo crítico, simbolismo, humorismo liberador e
ironía.
TEMAS
◦ Dramas humanos: miseria, emigración,
inxustizas, caciquismo,
antigaleguismo,...
◦ Temática filosófica: a Verdade, a
Felicidade, o Fracaso, a Desidia,...
TÉCNICA
Precisión léxica, humorismo, lirismo,...
Trazos selectivos e esenciais que denotan
o fundamental da historia. O resto da
información suxírese de modo connotativo.
Final coidadosamente traballando.
Chámanlle a “Marquesiña” e os seus peíños
endexamais se calzaron.
Vaí á fonte, depelica patacas e chámanlle a
“Marquesiña”.
Non foi á escola por non ter chambra que pór e
chámanlle a “Marquesiña”.
Non probou máis lambetadas que unha pedra de
zucre e chámanlle a “Marquesiña”.
A súa nai é tan probe que traballa de xornaleira
na casa do Marqués.
¡E aínda lle chaman a “Marquesiña”!
Vou contarvos un conto triste.
A pouco de casar, doña Micaela comenzou a
facer camisiñas; mais a súa ilusión abateuse de súpeto e con
bágoas nos ollos meteu nun frasco de augardente o froito
merado dos seus amores.
Doña Micaela escribeu nun papeliño: "Adolfo,
12 de maio de 1887". Pegou o papeliño no frasco e, dispois
de bicalo tristemente, gardouno no armario das sabáns de
liño.
Non vos riades, porque o conto é triste.
Aínda non decorreran catro meses e doña
Micaela comenzou a traballar novamente nas camisiñas. A
boa fidalga regalábase cavilando no herdeiro que xa estaba
en camiño do mundo, e por segunda vez doña Micaela ollou
murchas as súas ilusións de nai, e con fonda tristura meteu
en augardente o novo froito dos seus amores.
Doña Micaela escribeu: "Rosa, 7 de xaneiro de
1888".
Pegou o papeliño no frasco e moi amargurada
gardouno no armario das sabáns de liño.
Non vos riades, porque o conto é triste.
A probe señora chorou tres veces máis e
meteu en outros tantos frascos de augardente un "Pedro", un
"Ramón" e unha "Alicia".
Non vos riades.
A boa fidalga decatouse de que non
aloumiñaría endexamais un fillo verdadeiro e cos
seus grandes azos maternals adicou a vida enteira ó
coidado garimoso dos frascos de augardente. ¡Triste
vida!
Non; non vos riades, porque o caso é
triste.
Cando unha fanada ilusión cumplía
anos, doña Micaela remudáballe o augardente.
Tódolos días bicaba os frascos e arrombaba os
laciños de seda que cinguían as vincas dos frascos
de "Rosa" e de "Alicia".
A boa fidalga chegou a vella e tiña
criadas de tanto ben que andaban coas chaves dos
armarios e gobernaban a casa.
Un día chegou diante de doña Micaela
unha das criadas. Viña tan cortada que non podía
falar; mais a probe muller tirou consigo no chan e
pouco a pouco foi confesando antre saloucos:
-¡Perdón, miña ama! ¡A¡, qué desgracia,
señora! 0 señorito "Adolfo" caeume das mans e
rompeuse.
E no intre doña Micaela esmoreceuse
para sempre.
No mar había un afogado e a vila mariñeira
ensumírase no silenzo e na tristura.
Amairana o vento, acougara o mar, trunfara o
sol no ceo. E a vila non acordaba nin quencía, como se aínda
fose noite, coma se as xentes mariñeiras refugasen as
regalías de Deus. A luz do día embazada polas angurias da
traxedia.
No mar encalmado ían e viñan os barcos en
procura do corpo de Ramón. Na eirexa da vila unha muller e
un rapaciño choraban diante do Cristo miragreiro.
Eisí decorreron oito días no silenzo e na
tristura.
E unha mañán atracou ó peirán da ribeira o
barco que portaba o corpo de Ramón.
A vila chorou de xeito arrepiante e con mostras
de fondo door soterraron no adro da eirexa o corpo do
afogado.
E cando Ramón ficou na compaña de tódolos
mortos da feligresía, a vila alentou forte, reviveu con
esperanza e as xentes volveron a cantar no seu traballo
cotián.
A terra non quere perder o corpo que nos
empresta e os mariñeiros tamén obedecen ós seus
mandados porque tamén son de terra. Se eisí non fose, ¡que
mellor leito para un mariñeiro que o fondo do mar!
Ramón Otero Pedrayo (Ourense, 1988-1976)
(Fidalgo, conservador e romántico)
◦ PENSAMENTO:
◦ Tradicionalismo católico.
◦ Liberalismo humanista.
Pazo de Trasalba
(Ourense)
OBRA
Ensaio
◦ Histórico-culturais
◦ Arredor de si
◦ Devalar
◦ A romería de Xelmírez
◦ Fra Vernero
◦ Histórico-realistas
◦ O mesón dos ermos
◦ Os camiños da vida
◦ Pantelas, home libre
◦ O purgatorio de don Ramiro
◦ O señorito da Reboraina
Novela
◦ Xeográfico
◦ Xeografía física (en Historia de Galiza)
◦ De viaxes
◦ Pelerinaxes
◦ Polos vieiros da saudade
◦ Biografías
◦ Libro dos amigos
◦ Síntese histórica
◦ Ensayo histórico sobre la cultura gallega
◦ Teatro
◦ A lagarada
◦ Teatro de máscaras
◦ Rosalía
◦ O fidalgo e a noite
◦ Noite compostelá
◦ O desengano do prioiro
◦ Xornalista
◦ El Pueblo Gallego
◦ Heraldo de Galicia
◦ La Noche
Rafael Dieste (Rianxo, 1899-1981)
Obra
◦ Dos arquivos do trasno (1926, contos)
◦ A fiestra baldeira (1927, teatro)
Temas
 Misterio e extraordinario (nun ambiente real ou
racional).
 Pobreza, morte, desilusión, emigración,
sufrimento, marxinación,...
Características
◦ Mestura do popular:
◦ interpelacións ao oínte
◦ digresións
◦ historias dentro da historia
◦ E do culto:
◦ rica adxectivación
◦ rupturas temporais
◦ comezo in media res
◦ finais abertos
Eran de alá da montaña. Dunha desas aldeas de nome bravo e silvestre que repousan perdidas entre calados cumios. ¡Longa viaxe fixeran —no rexo carro de bois, que rinchaba,
xemía e daba tombos polos agres camiños montesíos— para lle dar cumprimento ó antollo do vello!
Moito tempo tivera en segredo aquel desexo. Un día coa mimosa curtidade dun neno que pide unha lambetada posta, como nun altar, nos máis altos andeis do armario, o avó
tatexou o seu capricho. El nunca vira o tren. El non quería morrer sen velo tren. A filla e o xenro riron boamente daquela tolería. O pobre vello, non tiña volta, estaba xa un
pouquiño lelo. ¡Pasaba a vía tan lonxe!
E ademais ¿que demos lle importaba ós seus anos ve-lo tren? En troques o neto púxose da parte do avó. E petou testudo cos zoquiños no chan. ¡Eu quero ve-lo tren! Catro
reflexións ó vello e catro azoutas ó pícaro e todo quedou en nada pola primeira vez. Pero repetiuse a escena, soubo o cura do conto e, con aquela sorrinte calma do abade
experimentado que comprende e transixe, volveu polo avó e o neto. ¡Que diaño! O vello estaba rufo, curado polo sol e o arume dos piñeiros, e non había de rendelo moito a viaxe.
Así foi que puxeron no carro un feixe de palla para asento do vello, e meteron nun tarabelo unha forte merenda. E moi de matinada puxéronse en camiño, ata chegaren ó ignorado
e esquecido apeadeiro, onde agardan inquedos o milagre.
Como un estraño rebuldar de gatos —así lle pareceu ó neno— correu ó lonxe, por riba dun piñeiral, unha fumareda, e un primeiro asubío foise espetar no ceo. E outro, imperioso e
longo, axiña denunciou, o tremer da terra, a veciñanza do Non Visto. ¡Alí viña xa o tren, unha riola de monstros ben mandados, co altivo capitán de ferro á fronte! ¡Medraba,
medraba!
Salaios de condenados, sichos brancos, topadas, trasacordos, e deseguida todo ficou en grande silencio diante dos ollos abraiados dun labrego vello e dun neno que aquel día
estreara uns zoquiños novos. Foi só un pequeno intre de repouso. Non baixou ningún viaxeiro. Case ningún abicou. Subiron moi apresa nun coche de terceira dúas mulleres
atrancadas de cestos, máis torpes canto máis espavorecidas polo apremo. O tren parecía sufri-la impertinencia das moitas cortesías cando se está apurado.
E fuxiu de novo, cheo de indiferencia como para non se lembrar máis do pobre apeadeiro podrecido. O neto fala moito. ¡Como corría o tren! ¡E non levaba cabalos! E había un
neno coma el que abicara pola fiestriña. Un neno ben vestido, de cara fina, que tiña nos ollos esa expresión dos ricos nenos das cidades, que andan en tren e viven en casas moi
altas. Aquel neno non se asombraba de ir en tren. ¡Que secreta finura había naquela indiferencia! E tamén ía unha señorita cunha teíña liviá como as que fan as arañas, cubrindo a
face... Unha teíña morada.
O vello fala pouco. Vai satisfeito pero un tanto tristeiro. Naquel mundo que lostregara un intre diante del, abesullaba moitas cousas endexamais presentidas alá nas altas toxeiras.
Había máis mundos que o seu. Mundos embruxados, ledos e tentadores. Mais el, xa, malpocado...
De súpeto o rapaciño dixo:
—Eu, cando medre, tamén hei de andar en tren.
As engurras do vello teceron unha sombría tristura. O rexo carro de bois volvía rinchando, xemendo e dando tombos para a aldea de nome bravo e silvestre perdida entre calados
cumios.
1 von 25

Recomendados

Méndez Ferrín por Tania Pose von
Méndez Ferrín por Tania PoseMéndez Ferrín por Tania Pose
Méndez Ferrín por Tania PoseMarlou
702 views24 Folien
As vangardas von
As vangardasAs vangardas
As vangardasMrc558688
876 views13 Folien
Na noite estrelecida von
Na noite estrelecidaNa noite estrelecida
Na noite estrelecidaIgnacio Rodiño
6.3K views10 Folien
5. A poesía galega entre 1936 e 1976 von
5. A poesía galega entre 1936 e 19765. A poesía galega entre 1936 e 1976
5. A poesía galega entre 1936 e 1976Lourenço Alvarez Ruiz
13.7K views23 Folien
Celso Emilio Ferreiro: Longa noite de pedra von
Celso Emilio Ferreiro: Longa noite de pedraCelso Emilio Ferreiro: Longa noite de pedra
Celso Emilio Ferreiro: Longa noite de pedraprofelinguagalega
7K views15 Folien
La literatura al segle XIX von
La literatura al segle XIXLa literatura al segle XIX
La literatura al segle XIXieslt
7.2K views12 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

cabanillas von
cabanillascabanillas
cabanillasxenevra
2.4K views61 Folien
La renovació literària dels anys 20 i 30 von
La renovació literària dels anys 20 i 30La renovació literària dels anys 20 i 30
La renovació literària dels anys 20 i 30montse.ciberta
19.6K views10 Folien
As vangardas na lit. galega von
As vangardas na lit. galegaAs vangardas na lit. galega
As vangardas na lit. galegatrafegandoronseis
55.5K views55 Folien
A prosa do primeiro terzo do século XX von
A prosa do primeiro terzo do século XXA prosa do primeiro terzo do século XX
A prosa do primeiro terzo do século XXxenevra
235 views119 Folien
LITERATURA CATALANA. Moviments literaris XIX i XX von
LITERATURA CATALANA. Moviments literaris XIX i XXLITERATURA CATALANA. Moviments literaris XIX i XX
LITERATURA CATALANA. Moviments literaris XIX i XXjoanpol
1.4K views24 Folien
Ramón Otero pedrayo von
Ramón Otero pedrayoRamón Otero pedrayo
Ramón Otero pedrayotrafegandoronseis
10K views19 Folien

Was ist angesagt?(20)

cabanillas von xenevra
cabanillascabanillas
cabanillas
xenevra2.4K views
La renovació literària dels anys 20 i 30 von montse.ciberta
La renovació literària dels anys 20 i 30La renovació literària dels anys 20 i 30
La renovació literària dels anys 20 i 30
montse.ciberta19.6K views
A prosa do primeiro terzo do século XX von xenevra
A prosa do primeiro terzo do século XXA prosa do primeiro terzo do século XX
A prosa do primeiro terzo do século XX
xenevra235 views
LITERATURA CATALANA. Moviments literaris XIX i XX von joanpol
LITERATURA CATALANA. Moviments literaris XIX i XXLITERATURA CATALANA. Moviments literaris XIX i XX
LITERATURA CATALANA. Moviments literaris XIX i XX
joanpol1.4K views
Literatura galega contemporánea (esquema despregable) von Román Landín
Literatura galega contemporánea (esquema despregable)Literatura galega contemporánea (esquema despregable)
Literatura galega contemporánea (esquema despregable)
Román Landín2.3K views
Visions i cants, de joan maragall von Josep Ferrer
Visions i cants, de joan maragallVisions i cants, de joan maragall
Visions i cants, de joan maragall
Josep Ferrer1.3K views
risco von xenevra
riscorisco
risco
xenevra1.6K views
Vicent Andrés Estellés: comentari poemes; Cançó de bressol i És així, si us p... von Patrícia Rodríguez
Vicent Andrés Estellés: comentari poemes; Cançó de bressol i És així, si us p...Vicent Andrés Estellés: comentari poemes; Cançó de bressol i És així, si us p...
Vicent Andrés Estellés: comentari poemes; Cançó de bressol i És així, si us p...
Vangardas Galegas von noagaliza
Vangardas GalegasVangardas Galegas
Vangardas Galegas
noagaliza3.5K views
Fue una clara tarde triste y soñolienta von Bru Ribera
Fue una clara tarde triste y soñolientaFue una clara tarde triste y soñolienta
Fue una clara tarde triste y soñolienta
Bru Ribera8.1K views
Dos arquivos do trasno. Rafael Dieste (por Yaiza Otero) von Marlou
Dos arquivos do trasno. Rafael Dieste (por Yaiza Otero)Dos arquivos do trasno. Rafael Dieste (por Yaiza Otero)
Dos arquivos do trasno. Rafael Dieste (por Yaiza Otero)
Marlou1K views
La narrativa dels anys 70 fins a... paloma i claudia von Amparo
La narrativa dels anys 70 fins a... paloma i claudiaLa narrativa dels anys 70 fins a... paloma i claudia
La narrativa dels anys 70 fins a... paloma i claudia
Amparo9.4K views
Noucentisme von P. J.
NoucentismeNoucentisme
Noucentisme
P. J.10.5K views

Destacado

O galego no primeiro terzo do século XX von
O galego no primeiro terzo do século XXO galego no primeiro terzo do século XX
O galego no primeiro terzo do século XXxenevra
5.1K views26 Folien
Biografía de Mary Shelley e o mito de Frankenstein. von
Biografía de Mary Shelley e o mito de Frankenstein. Biografía de Mary Shelley e o mito de Frankenstein.
Biografía de Mary Shelley e o mito de Frankenstein. rcms9
830 views48 Folien
tema2_09 von
tema2_09tema2_09
tema2_09xenevra
1.1K views25 Folien
O galego no primeiro terzo do século xx von
O galego no primeiro terzo do século xxO galego no primeiro terzo do século xx
O galego no primeiro terzo do século xxManuel Antón Mosteiro García
6.1K views11 Folien
Estrutura e formación de palabras (tema 3) von
Estrutura e formación de palabras (tema 3)Estrutura e formación de palabras (tema 3)
Estrutura e formación de palabras (tema 3)Celia Díaz
18.6K views7 Folien
A formación de palabras: a derivación (os prefixos e os sufixos) von
A formación de palabras: a derivación (os prefixos e os sufixos)A formación de palabras: a derivación (os prefixos e os sufixos)
A formación de palabras: a derivación (os prefixos e os sufixos)Román Landín
28.9K views31 Folien

Destacado(6)

O galego no primeiro terzo do século XX von xenevra
O galego no primeiro terzo do século XXO galego no primeiro terzo do século XX
O galego no primeiro terzo do século XX
xenevra5.1K views
Biografía de Mary Shelley e o mito de Frankenstein. von rcms9
Biografía de Mary Shelley e o mito de Frankenstein. Biografía de Mary Shelley e o mito de Frankenstein.
Biografía de Mary Shelley e o mito de Frankenstein.
rcms9830 views
tema2_09 von xenevra
tema2_09tema2_09
tema2_09
xenevra1.1K views
Estrutura e formación de palabras (tema 3) von Celia Díaz
Estrutura e formación de palabras (tema 3)Estrutura e formación de palabras (tema 3)
Estrutura e formación de palabras (tema 3)
Celia Díaz18.6K views
A formación de palabras: a derivación (os prefixos e os sufixos) von Román Landín
A formación de palabras: a derivación (os prefixos e os sufixos)A formación de palabras: a derivación (os prefixos e os sufixos)
A formación de palabras: a derivación (os prefixos e os sufixos)
Román Landín28.9K views

Similar a Presentación da prosa do primeiro termo do século XX

2.1. a poesía de vangarda. características xerais von
2.1. a poesía de vangarda. características xerais2.1. a poesía de vangarda. características xerais
2.1. a poesía de vangarda. características xeraisLourenço Alvarez Ruiz
2.8K views21 Folien
Vangardas-1 von
Vangardas-1Vangardas-1
Vangardas-1Lourenço Alvarez Ruiz
5K views16 Folien
Os días das letras galegas von
Os días das letras galegasOs días das letras galegas
Os días das letras galegasfontexeriabib
517 views53 Folien
castelao von
castelaocastelao
castelaoxenevra
2.9K views47 Folien
Boletín abril 2012 von
Boletín abril 2012Boletín abril 2012
Boletín abril 2012martafp
275 views2 Folien
Día das Letras Galegas von
Día das Letras GalegasDía das Letras Galegas
Día das Letras Galegasfontexeriabib
418 views25 Folien

Similar a Presentación da prosa do primeiro termo do século XX(20)

Os días das letras galegas von fontexeriabib
Os días das letras galegasOs días das letras galegas
Os días das letras galegas
fontexeriabib517 views
castelao von xenevra
castelaocastelao
castelao
xenevra2.9K views
Boletín abril 2012 von martafp
Boletín abril 2012Boletín abril 2012
Boletín abril 2012
martafp275 views
Os días das letras galegas von fontexeriabib
Os días das letras galegasOs días das letras galegas
Os días das letras galegas
fontexeriabib491 views
Antoloxía LiteGalXX 1916-36 von Marlou
Antoloxía LiteGalXX 1916-36Antoloxía LiteGalXX 1916-36
Antoloxía LiteGalXX 1916-36
Marlou1.9K views
Díaz castro. letras galegas 2014 von Marlou
Díaz castro. letras galegas 2014Díaz castro. letras galegas 2014
Díaz castro. letras galegas 2014
Marlou4K views
Rexurdimento von xenevra
RexurdimentoRexurdimento
Rexurdimento
xenevra6K views
Rosalía1 von Carmen165
Rosalía1Rosalía1
Rosalía1
Carmen16518.2K views
Raiola de lecturas-- guía para o verán 2017 von Xenza
 Raiola de lecturas-- guía para o verán 2017 Raiola de lecturas-- guía para o verán 2017
Raiola de lecturas-- guía para o verán 2017
Xenza301 views
Memorias dun neno labrego von iesasorey
Memorias dun neno labregoMemorias dun neno labrego
Memorias dun neno labrego
iesasorey1K views

Más de rcms9

Tres fragmentos obras de Shakespeare en vídeo von
Tres fragmentos obras de Shakespeare en vídeoTres fragmentos obras de Shakespeare en vídeo
Tres fragmentos obras de Shakespeare en vídeorcms9
101 views1 Folie
Rabelais von
RabelaisRabelais
Rabelaisrcms9
789 views17 Folien
Montaigne von
Montaigne Montaigne
Montaigne rcms9
404 views16 Folien
Maquiavelo von
MaquiaveloMaquiavelo
Maquiavelorcms9
386 views12 Folien
Erasmo von
ErasmoErasmo
Erasmorcms9
293 views10 Folien
O renacimiento literario von
O renacimiento literarioO renacimiento literario
O renacimiento literariorcms9
426 views13 Folien

Más de rcms9(9)

Tres fragmentos obras de Shakespeare en vídeo von rcms9
Tres fragmentos obras de Shakespeare en vídeoTres fragmentos obras de Shakespeare en vídeo
Tres fragmentos obras de Shakespeare en vídeo
rcms9101 views
Rabelais von rcms9
RabelaisRabelais
Rabelais
rcms9789 views
Montaigne von rcms9
Montaigne Montaigne
Montaigne
rcms9404 views
Maquiavelo von rcms9
MaquiaveloMaquiavelo
Maquiavelo
rcms9386 views
Erasmo von rcms9
ErasmoErasmo
Erasmo
rcms9293 views
O renacimiento literario von rcms9
O renacimiento literarioO renacimiento literario
O renacimiento literario
rcms9426 views
O Renacimiento na literatura von rcms9
O Renacimiento na literaturaO Renacimiento na literatura
O Renacimiento na literatura
rcms9331 views
O Renacemento literario von rcms9
O Renacemento literarioO Renacemento literario
O Renacemento literario
rcms9154 views
Poesía trobadoresca von rcms9
Poesía trobadorescaPoesía trobadoresca
Poesía trobadoresca
rcms9523 views

Presentación da prosa do primeiro termo do século XX

 • 1. A prosa do 1º terzo do século XX - Artigos xornalísticos e ensaísmo político (Antón Villar Ponte e Lois Porteiro Garea) - Coleccións de novelas curtas
 • 2. ◦ NOME: Provén da revista que publicaron desde 1920 a 1936 (levara este nome un álbum de debuxos de Castelao). Nela publicaron: Artigos literarios, xornalísticos, etnográficos, políticos, económicos,... Traducións de literatura: Ulises de James Joyce, poemas do alemán Rilke, poemas de Yeats,... Información sobre as vangardas.
 • 3. CARACTERÍSTICAS: ◦ Extracción social acomodada (fidalguía ou burguesía). ◦ Ideoloxía afín ao tradicionalismo fidalgo: Galicia: • País de base labrega. • Allea ás tensións do mundo capitalista. • Onde a elite fidalga debe cumprir un papel dirixente. ◦ Formación cultural inicial desvinculada da tradición galega ◦ Formación universitaria e coñecemento de varios idiomas. ◦ Creadores da prosa moderna tanto na narrativa coma no ensaio.
 • 4. ◦ MEMBROS: ◦ Vicente Risco: (Ourense, 1884-1963). ◦ “Ser diferente é ser existente”.  PENSAMENTO: Coñecemento da realidade mediante a intuición directa e a sensibilidade estética. Non pola razón-experimentación. Católico integrista. Dereitismo político. Reaccionario social. Negación da filosofía, da técnica e das ciencias racionalistas propias da cultura occidental. Espiritualidade de raíces budistas e/ou hinduístas. Volta aos mitos como xeito de interpretación da realidade.
 • 5. Obra Narrativa curta ◦ Do caso que lle aconteceu ao doutor Alveiros ◦ A trabe de ouro e a trabe de alquitrán ◦ O lobo da xente ◦ A coutada ◦ Os europeos en Abrantes Narrativa longa ◦ O porco de pé Ensaio ◦ Teoría do nacionalismo galego
 • 14. Un ollo de vidro. Memorias dun esqueleto (1922) Cousas I (1926) Cousas II (1929) [44 textos] Os dous de sempre (1934) Retrincos (1934) Diario (1921) Sempre en Galiza (1944) “Alba de gloria” (1949), emotivo discurso do Día das Letras Galegas en Bos Aires. Os vellos non deben de namorarse (1941)
 • 15. “Debaixo do humorismo sempre hai unha grande dor; por iso no ceo non hai humoristas”. Mark Twain. Así comeza Un ollo de vidro. Sen dúbida, unha síntese do que serán as sensacións dominantes na súa obra. Ilustración de Os dous de sempre
 • 16. Características da obra: Sinxeleza expresiva e economía de recursos. Literatura sintética. PERSONAXES ◦ Fidalguía en decadencia, clases populares, mulleres, nenos,... TRATAMENTO Realismo crítico, simbolismo, humorismo liberador e ironía. TEMAS ◦ Dramas humanos: miseria, emigración, inxustizas, caciquismo, antigaleguismo,... ◦ Temática filosófica: a Verdade, a Felicidade, o Fracaso, a Desidia,... TÉCNICA Precisión léxica, humorismo, lirismo,... Trazos selectivos e esenciais que denotan o fundamental da historia. O resto da información suxírese de modo connotativo. Final coidadosamente traballando.
 • 17. Chámanlle a “Marquesiña” e os seus peíños endexamais se calzaron. Vaí á fonte, depelica patacas e chámanlle a “Marquesiña”. Non foi á escola por non ter chambra que pór e chámanlle a “Marquesiña”. Non probou máis lambetadas que unha pedra de zucre e chámanlle a “Marquesiña”. A súa nai é tan probe que traballa de xornaleira na casa do Marqués. ¡E aínda lle chaman a “Marquesiña”!
 • 18. Vou contarvos un conto triste. A pouco de casar, doña Micaela comenzou a facer camisiñas; mais a súa ilusión abateuse de súpeto e con bágoas nos ollos meteu nun frasco de augardente o froito merado dos seus amores. Doña Micaela escribeu nun papeliño: "Adolfo, 12 de maio de 1887". Pegou o papeliño no frasco e, dispois de bicalo tristemente, gardouno no armario das sabáns de liño. Non vos riades, porque o conto é triste. Aínda non decorreran catro meses e doña Micaela comenzou a traballar novamente nas camisiñas. A boa fidalga regalábase cavilando no herdeiro que xa estaba en camiño do mundo, e por segunda vez doña Micaela ollou murchas as súas ilusións de nai, e con fonda tristura meteu en augardente o novo froito dos seus amores. Doña Micaela escribeu: "Rosa, 7 de xaneiro de 1888". Pegou o papeliño no frasco e moi amargurada gardouno no armario das sabáns de liño. Non vos riades, porque o conto é triste. A probe señora chorou tres veces máis e meteu en outros tantos frascos de augardente un "Pedro", un "Ramón" e unha "Alicia". Non vos riades. A boa fidalga decatouse de que non aloumiñaría endexamais un fillo verdadeiro e cos seus grandes azos maternals adicou a vida enteira ó coidado garimoso dos frascos de augardente. ¡Triste vida! Non; non vos riades, porque o caso é triste. Cando unha fanada ilusión cumplía anos, doña Micaela remudáballe o augardente. Tódolos días bicaba os frascos e arrombaba os laciños de seda que cinguían as vincas dos frascos de "Rosa" e de "Alicia". A boa fidalga chegou a vella e tiña criadas de tanto ben que andaban coas chaves dos armarios e gobernaban a casa. Un día chegou diante de doña Micaela unha das criadas. Viña tan cortada que non podía falar; mais a probe muller tirou consigo no chan e pouco a pouco foi confesando antre saloucos: -¡Perdón, miña ama! ¡A¡, qué desgracia, señora! 0 señorito "Adolfo" caeume das mans e rompeuse. E no intre doña Micaela esmoreceuse para sempre.
 • 19. No mar había un afogado e a vila mariñeira ensumírase no silenzo e na tristura. Amairana o vento, acougara o mar, trunfara o sol no ceo. E a vila non acordaba nin quencía, como se aínda fose noite, coma se as xentes mariñeiras refugasen as regalías de Deus. A luz do día embazada polas angurias da traxedia. No mar encalmado ían e viñan os barcos en procura do corpo de Ramón. Na eirexa da vila unha muller e un rapaciño choraban diante do Cristo miragreiro. Eisí decorreron oito días no silenzo e na tristura. E unha mañán atracou ó peirán da ribeira o barco que portaba o corpo de Ramón. A vila chorou de xeito arrepiante e con mostras de fondo door soterraron no adro da eirexa o corpo do afogado. E cando Ramón ficou na compaña de tódolos mortos da feligresía, a vila alentou forte, reviveu con esperanza e as xentes volveron a cantar no seu traballo cotián. A terra non quere perder o corpo que nos empresta e os mariñeiros tamén obedecen ós seus mandados porque tamén son de terra. Se eisí non fose, ¡que mellor leito para un mariñeiro que o fondo do mar!
 • 20. Ramón Otero Pedrayo (Ourense, 1988-1976) (Fidalgo, conservador e romántico) ◦ PENSAMENTO: ◦ Tradicionalismo católico. ◦ Liberalismo humanista.
 • 22. OBRA Ensaio ◦ Histórico-culturais ◦ Arredor de si ◦ Devalar ◦ A romería de Xelmírez ◦ Fra Vernero ◦ Histórico-realistas ◦ O mesón dos ermos ◦ Os camiños da vida ◦ Pantelas, home libre ◦ O purgatorio de don Ramiro ◦ O señorito da Reboraina Novela ◦ Xeográfico ◦ Xeografía física (en Historia de Galiza) ◦ De viaxes ◦ Pelerinaxes ◦ Polos vieiros da saudade ◦ Biografías ◦ Libro dos amigos ◦ Síntese histórica ◦ Ensayo histórico sobre la cultura gallega
 • 23. ◦ Teatro ◦ A lagarada ◦ Teatro de máscaras ◦ Rosalía ◦ O fidalgo e a noite ◦ Noite compostelá ◦ O desengano do prioiro ◦ Xornalista ◦ El Pueblo Gallego ◦ Heraldo de Galicia ◦ La Noche
 • 24. Rafael Dieste (Rianxo, 1899-1981) Obra ◦ Dos arquivos do trasno (1926, contos) ◦ A fiestra baldeira (1927, teatro) Temas  Misterio e extraordinario (nun ambiente real ou racional).  Pobreza, morte, desilusión, emigración, sufrimento, marxinación,... Características ◦ Mestura do popular: ◦ interpelacións ao oínte ◦ digresións ◦ historias dentro da historia ◦ E do culto: ◦ rica adxectivación ◦ rupturas temporais ◦ comezo in media res ◦ finais abertos
 • 25. Eran de alá da montaña. Dunha desas aldeas de nome bravo e silvestre que repousan perdidas entre calados cumios. ¡Longa viaxe fixeran —no rexo carro de bois, que rinchaba, xemía e daba tombos polos agres camiños montesíos— para lle dar cumprimento ó antollo do vello! Moito tempo tivera en segredo aquel desexo. Un día coa mimosa curtidade dun neno que pide unha lambetada posta, como nun altar, nos máis altos andeis do armario, o avó tatexou o seu capricho. El nunca vira o tren. El non quería morrer sen velo tren. A filla e o xenro riron boamente daquela tolería. O pobre vello, non tiña volta, estaba xa un pouquiño lelo. ¡Pasaba a vía tan lonxe! E ademais ¿que demos lle importaba ós seus anos ve-lo tren? En troques o neto púxose da parte do avó. E petou testudo cos zoquiños no chan. ¡Eu quero ve-lo tren! Catro reflexións ó vello e catro azoutas ó pícaro e todo quedou en nada pola primeira vez. Pero repetiuse a escena, soubo o cura do conto e, con aquela sorrinte calma do abade experimentado que comprende e transixe, volveu polo avó e o neto. ¡Que diaño! O vello estaba rufo, curado polo sol e o arume dos piñeiros, e non había de rendelo moito a viaxe. Así foi que puxeron no carro un feixe de palla para asento do vello, e meteron nun tarabelo unha forte merenda. E moi de matinada puxéronse en camiño, ata chegaren ó ignorado e esquecido apeadeiro, onde agardan inquedos o milagre. Como un estraño rebuldar de gatos —así lle pareceu ó neno— correu ó lonxe, por riba dun piñeiral, unha fumareda, e un primeiro asubío foise espetar no ceo. E outro, imperioso e longo, axiña denunciou, o tremer da terra, a veciñanza do Non Visto. ¡Alí viña xa o tren, unha riola de monstros ben mandados, co altivo capitán de ferro á fronte! ¡Medraba, medraba! Salaios de condenados, sichos brancos, topadas, trasacordos, e deseguida todo ficou en grande silencio diante dos ollos abraiados dun labrego vello e dun neno que aquel día estreara uns zoquiños novos. Foi só un pequeno intre de repouso. Non baixou ningún viaxeiro. Case ningún abicou. Subiron moi apresa nun coche de terceira dúas mulleres atrancadas de cestos, máis torpes canto máis espavorecidas polo apremo. O tren parecía sufri-la impertinencia das moitas cortesías cando se está apurado. E fuxiu de novo, cheo de indiferencia como para non se lembrar máis do pobre apeadeiro podrecido. O neto fala moito. ¡Como corría o tren! ¡E non levaba cabalos! E había un neno coma el que abicara pola fiestriña. Un neno ben vestido, de cara fina, que tiña nos ollos esa expresión dos ricos nenos das cidades, que andan en tren e viven en casas moi altas. Aquel neno non se asombraba de ir en tren. ¡Que secreta finura había naquela indiferencia! E tamén ía unha señorita cunha teíña liviá como as que fan as arañas, cubrindo a face... Unha teíña morada. O vello fala pouco. Vai satisfeito pero un tanto tristeiro. Naquel mundo que lostregara un intre diante del, abesullaba moitas cousas endexamais presentidas alá nas altas toxeiras. Había máis mundos que o seu. Mundos embruxados, ledos e tentadores. Mais el, xa, malpocado... De súpeto o rapaciño dixo: —Eu, cando medre, tamén hei de andar en tren. As engurras do vello teceron unha sombría tristura. O rexo carro de bois volvía rinchando, xemendo e dando tombos para a aldea de nome bravo e silvestre perdida entre calados cumios.