ریشه معرفی مرکز دولتی صدور گواهی الکتر زیرساخت کلید عمومی ;کاتالوگ مفاهیم کاربردها و کاربری امضای دیج (pki) public key infrastructure pki اصالت، اسناد، الکترونیکی
Mehr anzeigen