Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Último(20)

Anzeige

ดิน สรุป slide.pdf

 1. https://www.sanook.com/news/7645166/
 2. 15 ม.ค. 2562 องค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีน (ซีเอ็นซา) ปลูกต้นฝ้ายบนยานสารวจอวกาศ ฉางเอ๋อ 4 การทดลองปลูกพืชภายใต้ สภาวะสุญญากาศ อุณหภูมิขึ้นลงฮวบฮาบ รังสีอันตรายเข้มข้น ไม่ได้ปลูกบนดินของดวงจันทร์ตรงๆ ถังที่บุด้วยฉนวนหุ้มหลายชั้น ระบบปรับอากาศขนาดเล็ก เสบียงให้กับนักบินอวกาศได้โดยไม่ต้องขนไปจากโลก
 3. ถ้าเราปลูกพืชโดยใช้ดินจากดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะ พืชจะสามารถเจริญเติบโตได้ไหม ดาวพุธ แรงโน้มถ่วงน้อยมาก และไม่มีบรรยากาศ พื้นผิวดาวร้อนมาก ส่วนด้านที่หันทิศตรงข้ามดวงอาทิตย์ เย็นมาก เตาไฟแช่แข็ง ดาวศุกร์ ชั้นบรรยากาศที่ประกอบไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ร้อนมาก ดาวอังคาร อุณหภูมิพื้นผิวค่อนข้างเย็น อยู่ที่ประมาณ -65 องศาเซลเซียส ดาวพฤหัส ก๊าซหรือของเหลวขนาดใหญ่ ที่ไม่มีส่วนที่เป็นของแข็งเหมือนโลก ดาวเสาร์ ก๊าซและของเหลวสีค่อนข้าง เหลือง ดาวยูเรนัส แก๊สขนาดใหญ่ ประกอบด้วยก๊าซและของเหลว ต้นอ่อนฝ้ายที่งอกบนยานฉางเอ๋อ-4 แห้งตายแล้ว ช่วงเวลาที่ด้านดังกล่าวแทบไม่ได้รับแสงอาทิตย์นั้นมีอุณหภูมิต่าสุดถึง -170 องศาเซลเซียส การตายของต้นอ่อนนี้เป็นสิ่งที่คาดการณ์ไว้แล้ว
 4. 12 มกราคม 2560 แผ่นน้าแข็งมหึมาขนาดเท่ากรุงลอนดอน ได้แยกตัวออกมาจาก แผ่นน้าแข็งใหญ่ที่ปกคลุมขั้วโลก ทาให้ระดับน้าทะเลสูงขึ้น 6.5 ฟุต หากเกิดวิกฤตน้าท่วมทาให้โลกปกคลุมไปด้วย น้าทะเล นักเรียนคิดว่าจะส่งผลกระทบอะไรเมื่อ โลกไม่มีพื้นดิน
 5. กาเนิดดิน ดินประกอบขึ้นจากหินที่ผุพัง จึงมีองค์ประกอบเป็นแร่ดินเหนียว (Clay mineral) หินบนเปลือกโลก ได้แก่ เฟลด์สปาร์ ควอรตซ์ ไมก้า การผุพังของแร่เฟลด์สปาร์ น้าฝนจะละลายคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ กรดคาร์บอนิก แร่เฟลด์สปาร์ที่อยู่ในหิน แตกสลายเป็นเม็ดทราย (ซิลิกา), แร่ดินเหนียว (Clay mineral), ประจุโซเดียม แคลเซียม และโปแตสเซียมในรูปของสารละลาย อนินทรียวัตถุ หินซึ่งผุพังสึกกร่อนเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย อินทรียวัตถุ การเน่าเปื่อยผุพังหรือสลายตัวของซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกัน น้า สารละลายซึ่งพบอยู่ในช่องระหว่างเม็ดดิน อากาศ ไนโตรเจน ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์
 6. (O-horizon) ชั้นอินทรีย์วัตถุสารอินทรีย์สะสมตัวอยู่มาก มักมีสีเทาหรือเทาดา (A-horizon) ดินชั้นบนน้าซึมผ่านจากชั้นบนทาปฏิกิริยากับแร่บางชนิด เกิดการ สลายตัวของแร่ สารละลายที่ได้จะซึมผ่านลงไปสะสม ตัวในชั้นต่อไปทาให้ดินชั้นนี้มีสีจาง (B-horizon) ดินชั้นล่าง การสะสมตัวของแร่จากสาร ละลายที่ไหลลงมา จากชั้น A มีเนื้อแน่น ความชื้นสูง ชั้นดิน มักมีสีแดง หรือน้าตาลแดงตามสีแร่ที่มาสะสมตัวอยู่ (C-horizon) ชั้นหินที่หินบางส่วนผุพัง กลายเป็นดินปะปนกับเศษหิน ที่ แตกหัก มาจากชั้นหินดาน (R-horizon) เป็นชั้นหินดาน ที่ชั้น หินเดิม ยังไม่มีการผุพังสลายตัว
 7. นักเรียนมีวิธีทราบได้อย่างไรว่าดินเค็มหรือดินเปรี้ยว ดินเค็ม (saline soil) ปริมาณเกลือที่ละลายอยู่ในสารละลายดินมาก ทาให้พืชเกิดอาการขาดน้า และมีการสะสมไอออนที่เป็นพิษในพืชมาก ทาให้เกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารพืชด้วย ดินเค็มในประเทศไทยแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ดินเค็มบก ดินเค็มชายทะเล ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งเกลือมาจากหินเกลือใต้ดิน น้าใต้ดินเค็มหรือหินทราย หินดินดานที่อมเกลือ อยู่ ลักษณะของดินเค็มที่ จะเห็นขุยเกลือขึ้นตามผิวดิน ดินเค็มชายทะเล สาเหตุการเกิดดินเค็มชายทะเลเนื่องมาจากการได้รับอิทธิพลจากการขึ้นลงของน้าทะเลโดยตรง องค์ประกอบของเกลือในดินเค็มเกิดจากการรวมตัวของธาตุที่มีประจุบวกพวกโซเดียม แมกนีเซียม แคลเซียม รวมกับธาตุที่ประจุลบ เช่น คลอไรด์ ซัลเฟต ไบคาร์บอเนต และ คาร์บอเนต
 8. ดินเปรี้ยว หรือดินกรด (Acid soil) หมายถึง ดินที่มีค่า pH วัดได้ต่ากว่า 7.0 ดินเปรี้ยวจัด ดินกรดจัด หรือดินกรดกามะถัน (Acid sulfate soil) เป็นดินทีเกิดจาก การตกตะกอนของน้าทะเลหรือตะกอนน้ากร่อย ที่มีสารประกอบของกามะถันซึ่ง จะถูกเปลี่ยนเป็นกรดกามะถัน ความอุดมสมบูรณ์ต่า ขาดธาตุอาหารที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่าง รุนแรง เช่นขาดธาตุฟอสฟอรัส ไนโตรเจน แถมยังมีธาตุอาหารบางชนิดเกินความจาเป็น ธาตุเหล็ก อลูมิเนียม ดินกรดหรือดินกรดธรรมดา เป็นดินเก่าแก่อายุมากซึ่งพบได้โดยทั่วไป ดินกรด เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่เขตร้อนชื้นมีฝนตกชุก ดินที่ผ่านกระบวนการชะล้างหรือ ดินที่ถูกใช้ประโยชน์มาเป็นเวลานาน
 9. ดินจืด เกิดจากการปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้าๆ พืชจะมีการใช้แร่ธาตุลักษณะเดียวตลอด ทาให้ดินจืด จาเป็นต้องปลูกพืชหมุนเวียน เช่น การปลูกพืชตระกูลถั่ว
 10. วิธีปรับปรุงดินเหนียวให้เหมาะสาหรับปลูกพืช ดินเหนียวเป็นดินที่มีลักษณะเนื้อละเอียด น้าซึมผ่านได้ยากบางครั้งรดน้าข้างบนจนเละเป็นโคลน แต่ด้านใต้ผิวดินยังเป็นผงฝุ่น ปรับปรุงดินโดยการใส่อินทรียวัตถุที่มีลักษณะละเอียดและอุ้มน้าได้ดี ฟางข้าว แกลบ ขี้เลื่อยต่างๆ ผสมคลุกเคล้าไปกับดิน เพื่อให้คุณลักษณะทางกายภาพของดินเปลี่ยนไปให้การดูดซึมน้าและน้าไหลผ่านได้ดีขึ้น และเมื่อเวลาผ่านไปอินทรียวัตถุเหล่านี้ก็จะสลายตัวและรวมตัวเข้ากับดินเหนียว ทาให้ดินมีคุณลักษณะที่ดีขึ้นจนสามารถปลูกพืชได้ตามปกติ ปัญหาดินเหนียวจากก้นบ่อที่พอโดนแดดหน่อยก็จะแข็งเป็นหินแต่พอโดนน้าก็จะเหนียว หากต้องการเร่งปฏิกิริยา ให้การย่อยสลายตัวของอินทรียวัตถุที่ผสมคลุกเคล้ากับดินเหนียว ย่อยสลายเร็วขึ้นก็สามารถนาน้าหมักชีวภาพมาผสมน้าในอัตรา 1 ลิตรต่อน้า 30 ลิตร ราดลงบนดินที่ผสมอินทรียวัตถุแล้วทุกๆ 5 – 7 วัน ก็จะสามารถย่นระยะเวลาการย่อยสลายตัวของอินทรียวัตถุได้
 11. หากพืชขาด ไนโตรเจนจะเจริญเติบโตช้า ใบจะแห้ง ตั้งแต่ปลายใบจนถึงแกนกลาง เป็นสีเหลืองหรือสีน้าตาล ใบหลุดร่วง มีภาวะพร่องคลอโรฟีลล์ ไนโตรเจน บารุงต้น พืชโตเร็ว ออกดอกออกผลสมบูรณ์ หากพืชขาด ฟอสฟอรัส ใบจะสีเขียวเข้มผิดปกติ จนถึงสีม่วง อาจมีการสะสมรงควัตถุ แอนโทไซยานินเพิ่มมากขึ้น ต้นจะสีม่วงแดง ใบแก่ร่วง ลาต้นสั้นไม่แข็งแรง ฟอสฟอรัส บารุงราก ให้ดูดสารอาหารแร่ธาตุดีขึ้น หากพืชขาด โพแทสเซียม ขอบใบจะไหม้มีสีเหลือง แห้ง มีการตายของเนื้อใบ โพแทสเซียม บารุงผล ทาให้การสะสมแป้งและน้าตาลดีขึ้น
Anzeige