Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Dll epp 5_q1_w4[1]

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Q2 epp he
Q2 epp he
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 5 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Dll epp 5_q1_w4[1] (20)

Anzeige

Dll epp 5_q1_w4[1]

  1. 1. GRADES 1 to 12 DAILY LESSON LOG School: PARTIDA II ELEMENTARY Grade Level: V Teacher: ANNA LIZA A. GRAGASIN Learning Area: EPP-HE Teaching Dates and Time: JUNE 24-28, 2019 (WEEK 4) Quarter: 1ST QUARTER LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman naipamamalas angpang-unawa sa kaalaman atkasanayan sa mga “gawaingpantahanan”at tungkulin at pangangalaga sasarili Weekly Test B. Pamantayan sa Pagaganap naisasagawa angkasanayan sa pangangalagasa sarili at gawaingpantahanan na nakatutulongsa pagsasaayos ngtahanan C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto (Isulat ang code ng bawat kasanayan) 1.Nasusunod angbatayan ng tamang pamamalantsa. 2.Naipapakita angwastong paraan ngpamamalantsa at wastong paggamitng plantsa EPP5HE-0d-8/ Page 22 of 41 1.Naipapakita angmaayos na pag- upo, pagtayo, at paglakad, wastong pananamit,at magalang na pananalita 2.Naisasaugali angpagkain ngmga masustansyangpagkain,pag-iwas sa sakit at di mabuting mga gawain sa kalusugan EPP5HE-0d-9/ Page 22 of 41 Natutupad ang mga tungkulin sap ag-aayos ngtahanan EPP5 HE-0d-10 II. NILALAMAN Ang Pamamalantsa ngDamit PagpapanatilingMaayos na Tindig Tungkulin sa Pag-aayos ngTahanan KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1.Mga pahina sa Gabay ng Guro 2.Mga pahina sa Kagamitang Pang-Mag-aaral 3.Mga pahina sa Teksbuk MakabuluhangGawaing Pantahanan atPangkabuhayan V Texbook: Umunlad sa Paggawa V 4.Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource B. Iba pang Kagamitang Panturo : Plaskards,larawan ngmga kagamitan sa pamamalantsa, Larawan ng batang maayos ang tindig,kumakain ng masustansyang Pagkain,nag-eehersisyo tsart, larawan ngmaayos atmalinis na bahay larawan ngisangmakalat At marumingtahanan III. PAMAMARAAN A. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin PanimulangPagtatasa Panimulang PanimulangPagtatasa Ipasagotsa mga mag-aaral ang sumusunod: PANIMULANG PAGTATASA Ipasagotsa mga mag-aaral ang mga sumusunod:
  2. 2. Pagtatasa PanimulangPagtatasa Ipasagotsa mga mag-aaral ang sumusunod na tanong 1. Anong G anginaalis sa pamamalantsa?_____________ ____ 2.Anong K ang ibangtawag sa plantsahan?________________ 3.SaangO dapatalisin angplug ng plantsa?_______________ 4.Anong B ang nagpapainitng lumangplantsa?_____________ 5.Anong T angtinitiyak sa plantsa bago magsimula?_________ Anong G ang inaalissa pamamalantsa?_____________ ____ . Anong T angtinitiyak sa plantsa bago magsimula?_________ Lagyan ng tsek ( / ) kung tama ang isinasaad ngpangungusap,atekis ( x ) kung mali. _____1. Ugaliing umupo at tumayo nangmaayos. _____2 Walanghalaga angtubig sa kalusugan ngisangtao. _____3.Ang pag-eehersisyo ay nakatutulongsa kalusugan kung isinasagawa nang Regular. _____4. Higit na mahabangoras ng pahinga angkailangan ngmga lumalakingmga Bata. _____5. Ang grow foods ay nagbibigay nginitatlakas sa katawan. 1. Bakitkailangan maging maayos at maganda angating tahanan? 2. Sino-sino angdapat gumanap sa mga tahanan? B. Paghahabi sa layunin ng aralin A.Pangganyak 1.Ganyakin angmga mag-aaral sa pamamagitan ng pagpapakita ng larawan ngisangbatang nakasuotng lukot o gusot na damit. Itanong: Paano ang gagawin upang magingmaganda sa paningin ng iba at maginhawa ang isusuotnatingdamit? A. .Pangganyak Pangganyak Magpakita ng dalawanglarawan: isangbatangkaaya-aya angtindig at tuwid na nakatayo at isangmag- aaral na hukotang tayo. Bigyan ng pagkakataon angmga bata na pag- aralan ang mga larawan.Kung handa na, papiliin angmga bata ng larawanggusto nilangtalakayin. APagganyak. Pangganyak Pagpapakita ngdalawanglarawan. a.a Isangmaayos atmalinis na bahay b.Isangmakalatatmaruming tahanan . Isangmaayos atmalinisna bahay Isang makalatatmaruming tahanan Isangmaayos atmalinisna
  3. 3. baha. Isangmakalatatmaruming tahanan Itanong: Alin sa dalawanglarawan ang nagustuhan ninyo? Bakit? C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin B.Paglalahad .Ipakilalaangkahulugan ng pamamaplantsa bilangisang paraan ngpag-aalissa mga lukot sa damitna dulotng paglalaba upang maibalik ito sa dating hugis atanyo na matatagpuan sa Alamin Natin sa LM B.Paglalahad Ipabasa ang Alamin Natin sa LM Paglalahad Ipabasa angAlamin Natin sa LM D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Talakayin angwastong pamamalantsa na nasaLinangin Natin sa LM . Anu-ano ang mga tuntuning dapatsundin sa pamamalantsa upang higitna mapabuti ang mga damit na pinalantsa? Talakayin angtamangayos ng sarilin tindig .Magtalakayan sa tulongngmga sumusunod: 1.Anu-ano ang naidudulotng pagsasagawa ngkusang-loob sa anumang tungkulin ng mag-aral sa pag-aayos ngtahanan? 2.Matiwasay ba angpamumuhay kung ang bawat tungkulin sa pag- aayos ngtahanan ay natutupad ng bawat miyembro ng pamilya? Bakit? E. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 Pagpapalalimngkaalaman 1.Pumili ngtatlong mag-aaral na magpapakita ngwastong hakbangsa pamamalantsa at ang ibangmag-aaral ay masusingmagmamasid. 2.Pagkatapos gamitin ng mga mag-aaral angmga wastong hakbangsa pamamalantsa, maghanap sila ngpartner upang ipakita angnayaringGawain. 3.Alamin kung naunawaan ang aralin.Sagutin angmga sumusunod na tanong. a.Anu-ano ang mga kagamitang kailanganggamitin sa pamamalantsa? C.PagpapalalimngKaalaman Ipagawa ang Linanagin Natin sa LM C.PagpapalalimngKaalaman a.Ipabasa angLinangin Natin sa LM b.Magtalakayan sa tulongngmga sumusunod: 1.Ano ang kahalagahan ng pagtupad sa tungkulin ngbawat kasapi ngmag-anak? 2.Anu-ano ang mga tungkulin ng bawat kasapi ngmag-anak? 3.Anu-ano ang tungkulin ng magulangsa kaniyangmag-anak?
  4. 4. b.Anu-ano angmga wastong hakbangsa pamamalantsa? Anu-ano ang mga tuntuning dapatsundin sa pamamalantsa upang higitna mapabuti ang mga damit na pinalantsa F. Paglinang sa Kabihasan (Tungo sa Formative Assessment) G. Paglalapat ng aralin sa pang- araw-araw na buhay Pagsasanib Edukasyong Pagpapakatao Anong pag-uugali ang ipinakikita saginawang pamamalantsa? Pagsasanib MAPEH Isa-isahin angmga ehersisyong ginagawa sa asignaturang pagpapalakas ngkatawan.Alin sa mga ito ang sa palagay ninyo ay nakapagpapanatili ngmaayos na tindig? Pagsasanib Edukasyong Pagkakatao Ano ang nadarama mo pagkatapos magampanan ang mga tungkulin sa pag-aayos ngtahanan? H. Paglalahat ng Arallin E.Paglalahat Bakitmahalagangmatutong mamalantsa ngdamit o kasuotan? E.Paglalahat Ano angmaidudulotng wastong pagtayo,pag-upo at paglakad? Ano angkauganayan ng masustansyangpagkain sa pagpapanatili ngmaayos na tindig? Paglalahat Ipabasa angTandaan Natin sa LM I. Pagtataya ng Aralin Pangwakas na Pagtataya Pangwakas na Pagtataya Sagutan angGawin Natin sa LM Pangwakas na Pagtataya Ipagawa angGawin Natin sa LM PANGWAKAS NA PAGTATAYA IpasagotangGawin Natin sa LM J. Karagdagang gawain para sa takdang-aralin at remediation PagpapayamangGawain Ipagawa angPagyamanin Natin sa LM Pagpapayaman ngGawain: Ipagawa angPagyamanin Natin sa LM PAGPAPAYAMANG GAWAIN Ipagawa angPagyamanin Natin sa LM IV. Mga Tala V. Pagninilay A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin
  5. 5. D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyunan sa tulong ng aking punungguro at superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro? Inihanda ni: ANNA LIZA A. GRAGASIN T- III Pansin: LUIS M. MANALANG SR. School Head

×