Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de רפי אלדור(20)

Anzeige

מוצרים מובנים בשוק הישראלי

 1. ©‫לפרופסור‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫הישראלי‬ ‫בשוק‬ ‫מובנים‬ ‫מוצרים‬
 2. ©‫לפרופסור‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫הקדמה‬ ‫מובנים‬ ‫במוצרים‬ ‫הושקעו‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ structured products”" ‫דולרים‬ ‫םירלוד ינוילירטריליוני‬ -‫ל‬ ‫ומעל‬ ‫בעולם‬10‫בישראל‬ ₪ ‫מיליארד‬
 3. ©‫לפרופסור‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫מובנים‬ ‫מוצרים‬ ‫המכילים‬ ‫השקעות‬ ‫לסלי‬ ‫גנרי‬ ‫שם‬ ‫הם‬ ‫מובנים‬ ‫מוצרים‬ ‫אג"ח,מניות,אופציות,סחורות‬ ‫כגון‬ , ‫שונים‬ ‫רכיבים‬ .‫אחת‬ ‫כמקשה‬ ‫ללקוח‬ ‫המוצעים‬ , ‫וכדומה‬
 4. ©‫לפרופסור‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫המוצר‬ ‫חשוף‬ ‫אליו‬ ‫הבסיס‬ ‫נכס‬ ‫סוג‬ ‫למניות‬ ‫המובנה-חשיפה‬ ."‫המניות‬ ‫למדד‬ ‫בחלקו‬ ‫הצמוד‬ ‫"פיקדון‬ :‫לדוגמא‬ ‫את‬ ‫בחזרה‬ ‫מקבל‬ ‫המשקיע‬ ‫בסיומן‬ ‫לשנתיים‬ ‫השקעה‬ ‫בתוספת‬ ‫השקעתו‬80%-‫ה‬ ‫מניות‬ ‫מדד‬ ‫מעליית‬ P&S.
 5. ©‫לפרופסור‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫המוצר‬ ‫חשוף‬ ‫אליו‬ ‫הבסיס‬ ‫נכס‬ ‫סוג‬ ‫לריבית‬ ‫חשיפה‬ -‫המובנה‬ : ‫לדוגמא‬ 10Year 7%, 0%-7% Callable Daily Range Accrual Note -‫ל‬ ‫השקעה‬10‫של‬ ‫שנתי‬ ‫בשיעור‬ ‫קופון‬ ‫הנותנת‬ ‫שנים‬7%‫זמן‬ ‫כל‬ , -‫ה‬ ‫שריבית‬LIBOR‫שבין‬ ‫בטווח‬ ‫היא‬ ‫חודשים‬ ‫לשלושה‬0%-7%. -‫ה‬ ‫ריבית‬ ‫כאשר‬LIBOR‫של‬ ‫קופון‬ ‫נותנת‬ ‫אג"ח‬ ‫הטווח‬ ‫בתוך‬ ‫אינה‬0%. ‫ריבית‬ ‫בו‬ ‫יום‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ ‫נצבר‬ ‫הקופון‬ ‫דהיינו‬ , ‫יומי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫נעשה‬ ‫החישוב‬ -‫ה‬LIBOR.‫הקובע‬ ‫בטווח‬ ‫היא‬
 6. ©‫לפרופסור‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫המוצר‬ ‫חשוף‬ ‫אליו‬ ‫הבסיס‬ ‫נכס‬ ‫סוג‬ ‫לאשראי‬ ‫חשיפה‬ -‫המובנה‬ : ‫דוגמא‬ 8Year LIBOR +1.5% Israel Electric Credit Linked Note -‫ה‬ ‫ריבית‬ ‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫קופון‬ ‫נותן‬ ‫זה‬ ‫מובנה‬ ‫מוצר‬LIBOR-‫ל‬6 ‫בתוספת‬ ‫חודשים‬1.5%‫שחברת‬ ‫זמן‬ ‫כל‬ ‫משולמות‬ ‫והקרן‬ ‫הריבית‬ . ‫את‬ ‫לשלם‬ ‫ממשיכה‬ ‫הישראלית‬ ‫החשמל‬.‫חובותיה‬
 7. ©‫לפרופסור‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ -‫המושקע‬ ‫ההון‬ ‫על‬ ‫ההגנה‬ ‫היקף‬ ‫דוגמאות‬ “”Capital Protection‫מלא‬ ‫החזר‬ ‫המבטיחים‬ ‫מוצרים‬ ‫המניות‬ ‫למדד‬ ‫בחלקו‬ ‫הצמוד‬ ‫פיקדון‬ " : ‫לדוגמא‬ .‫הקרן‬ ‫"של‬ “Wealth Protection" : ‫מלא‬ ‫החזר‬ ‫המבטיחים‬ ‫מוצרים‬ -‫ל‬ ‫השקעה‬ : ‫לדוגמא‬ .‫מינימלית‬ ‫תשואה‬ ‫בתוספת‬ ‫הקרן‬ ‫של‬5 ‫מראש‬ ‫מוגדרת‬ ‫עבורה‬ ‫שנים‬25‫נקבעת‬ ‫התקופה‬ ‫בתום‬ .‫מניות‬ ,‫ביותר‬ ‫הקטן‬ (‫מוחלט‬ ‫השינוי)בערך‬ ‫שיעור‬ ‫עם‬ ‫המניה‬ ‫שיעור‬ ‫בתוספת‬ ‫השקעתו‬ ‫את‬ ‫תקופה‬ ‫בתום‬ ‫מקבל‬ ‫והמשקיע‬ -‫מ‬ ‫פחות‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ,(‫מוחלט‬ ‫בערך‬ ) ‫הזה‬ ‫השינוי‬2%‫לשנה‬ .
 8. ©‫לפרופסור‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ -‫המושקע‬ ‫ההון‬ ‫על‬ ‫ההגנה‬ ‫היקף‬ ‫הגנה‬ ‫ללא‬ ‫מובנים‬ ‫מוצרים‬ ‫מניית‬ ‫לערך‬ ‫השווה‬ ‫בסכום‬ ‫לשנה‬ ‫השקעה‬ :‫דוגמא‬IBM. ‫בתוספת‬ ‫השקעתו‬ ‫סכום‬ ‫את‬ ‫השנה‬ ‫בתום‬ ‫יקבל‬ ‫המשקיע‬ 10%-‫ב‬ ‫ירד‬ ‫המניה‬ ‫מחיר‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ,30%.‫יותר‬ ‫או‬ ‫מניית‬ ‫את‬ ‫יקבל‬ ‫כזה‬ ‫במקרה‬IBM.
 9. ©‫לפרופסור‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫העיתוי‬ ‫המוצרים‬ ‫של‬ ‫הנוכחית‬ ‫לפריחה‬ ‫כלכלה‬ ‫היבטי‬ ‫יש‬ ‫בישראל‬ ‫המובנים‬ .‫ושיווק‬ ‫מיסוי‬ .‫אלו‬ ‫היבטים‬ ‫ננתח‬
 10. ©‫לפרופסור‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫כלכלה‬ ,‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫המערבי‬ ‫בעולם‬ ‫הריבית‬ ‫שערי‬ ‫ירידת‬ ‫את‬ ‫הפכה‬ ,‫השישים‬ ‫שנות‬ ‫מאז‬ ‫ביקרו‬ ‫לא‬ ‫בו‬ ‫היסטורי‬ ‫לשפל‬ ‫גבוה‬ ‫בדירוג‬ ‫ואג"ח‬ ‫פיקדונות‬ ,‫הסולידיים‬ ‫ההשקעה‬ ‫אפיקי‬ ‫בשנת‬ ‫המניות‬ ‫שוקי‬ ‫נפילת‬ .‫אטרקטיביים‬ ‫ללא‬2000‫ובשנת‬ 2008‫להעריך‬ ,‫רב‬ ‫כסף‬ ‫שהפסידו‬ ‫רבים‬ ‫למשקיעים‬ ‫גרמה‬ , .‫מדי‬ ‫גבוהה‬ ‫זו‬ ‫בתקופה‬ ‫במניות‬ ‫בהשקעה‬ ‫הסיכון‬ ‫רמת‬ ‫כי‬ ‫רמת‬ ‫המשלבים‬ ‫השקעה‬ ‫לאפיקי‬ ‫ביקוש‬ ‫נוצר‬ ‫ההון‬ ‫בשוקי‬ .‫יחסית‬ ‫גבוהה‬ ‫תשואה‬ ‫קבלת‬ ‫ואפשרות‬ ‫נמוכה‬ ‫סיכון‬
 11. ©‫לפרופסור‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫שיווק‬ .‫מרכיביו‬ ‫מתיאור‬ ‫פשוט‬ ‫המוצר‬ ‫תאור‬ – ‫פשטות‬ ‫למדד‬ ‫בחלקו‬ ‫הצמוד‬ ‫"פיקדון‬ ‫כמו‬ ‫פשוט‬ ‫מוצר‬ ‫אפילו‬ ‫ממרכיביו‬ ‫ולהסבר‬ ‫לתיאור‬ ‫יותר‬ ‫קל‬ "‫המניות‬ -‫ה‬ ‫מדד‬ ‫על‬ ‫רכש‬ ‫אופציית‬ ‫הכוללים‬S&P‫ופיקדון‬ ‫מובנים‬ ‫מוצרים‬ ‫של‬ ‫האקזוטיים‬ ‫מרכיביהם‬ .‫שקלי‬ ‫רובם‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מובנים‬ ‫אינם‬ ‫פשוט‬ ,‫יותר‬ ‫מסובכים‬ ,‫נכונה‬ ‫אריזה‬ ‫ללא‬ ‫וממילא‬ ,‫הלקוחות‬ ‫של‬ ‫המכריע‬ .‫לשיווק‬ ‫ניתנים‬ ‫ואינם‬ ‫כמעט‬
 12. ©‫לפרופסור‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫שיווק-המשך‬ ‫בעבודתם‬ ‫וטברסקי‬ ‫כהנמן‬ ‫תיארו‬ ‫אותה‬ ‫תופעה‬ – "‫"מסגור‬ ‫בשנת‬ ‫זכה‬ ‫כהנמן‬ ‫)דניאל‬2002.( ‫לכלכלה‬ ‫נובל‬ ‫בפרס‬ ‫יכולה‬ ,‫זהות‬ ‫אלטרנטיבות‬ ‫של‬ ‫שונה‬ ‫הצגה‬ ,‫דהיינו‬ , "‫"מסגור‬ .‫הפרט‬ ‫בחירת‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ :‫החלופות‬ ‫באחת‬ ‫להשקיע‬ ‫שוקל‬ ‫פרט‬ ‫כי‬ ‫נניח‬ ‫להפסיד‬ ‫סיכון‬ ‫עם‬ ‫מניות‬ ‫מדדי‬ ‫על‬ ‫רכש‬ ‫אופציות‬ ‫הכולל‬ ‫תיק‬ ,‫גבוה‬ ‫לרווח‬ ‫סיכוי‬ ‫לחילופין‬ ‫או‬ ‫ששולמה‬ ‫הפרמיה‬ ‫כל‬ ‫את‬ .‫קבועה‬ ‫ריבית‬ ‫הנותן‬ ‫פיקדון‬ ‫בתוספת‬ ‫במידה‬ ‫לרווח‬ ‫סיכוי‬ ‫ובנוסף‬ ‫מובטחת‬ ‫ההשקעה‬ ‫קרן‬ ‫בו‬ ‫תיק‬ .‫עולה‬ ‫המניות‬ ‫ומדד‬
 13. ©‫לפרופסור‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫שיווק-המשך‬ ‫בית‬ ‫הכלכלה,משקי‬ ‫בספרי‬ ‫הכתוב‬ ‫למרות‬ – ‫סחירות‬ ‫חוסר‬ ‫כיוון‬ ‫סחירות‬ ‫חוסר‬ ‫מעדיפים‬ ,‫מוסדיים‬ ‫משקיעים‬ ‫ואפילו‬ ‫רבים‬ ‫מיום‬ ‫משתנה‬ ‫אינו‬ ‫המשקיע‬ ‫בעיני‬ ‫הפיקדון‬ ‫ערך‬ ‫זה‬ ‫שבמצב‬ .‫ליום‬ ‫לגודל‬ ‫יתרונות‬ ‫יש‬ ‫המסחריים‬ ‫לבנקים‬ – ‫לגודל‬ ‫יתרונות‬ ‫המובנים‬ ‫הפיקדונות‬ ‫ביצירת‬ ,‫הפיננסיים‬ ‫המכשירים‬ ‫ברכישת‬ ‫לצורכי‬ ‫המותאמות‬ ‫ביחידות‬ ,‫קטנים‬ ‫לפיקדונות‬ ‫ובחלוקתם‬ – ‫ל‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫חוב‬ ‫אגרות‬ ,‫לדוגמא‬ .‫המשקיעים‬8 ‫של‬ ‫בתשואה‬ ‫נסחרות‬ ‫שנים‬6%)1.5%‫אגרות‬ ‫תשואת‬ ‫מעל‬ .(‫ארה"ב‬ ‫ממשלת‬ ‫של‬ ‫החוב‬
 14. ©‫לפרופסור‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ (‫)יחידים,חברות‬ ‫–דיון‬ ‫מיסוי‬ ‫אוטומטי‬ ‫לקיזוז‬ ‫אפשרות‬ ‫חוסר‬
 15. ©‫לפרופסור‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫מובנים‬ ‫מוצרים‬ ‫השוק‬ ‫מחיר‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫לעדכון‬ ‫התייחסות‬
Anzeige