Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

สขร.1 พฤศจิกายน 2558

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
งานนำเสนอ2
งานนำเสนอ2
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 6 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

Aktuellste (20)

สขร.1 พฤศจิกายน 2558

  1. 1. 1/6 วงเงินที่ จะ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา ซื้อหรือ จ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 1 จัดซื้อแบบพิมพ์ต่างๆ จานวน 5 รายการ###### ######ตกลงราคาโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนเป็ นผู้เสนอราคาราย10/2559 4,476.05 4,476.05 เดียว 2-พ.ย.-58 2 จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน เก ้าอี้พลาสติก80,500 80,500ตกลงราคาร ้านนันทิยาการค ้า ร ้านนันทิยาการค ้า เป็ นผู้เสนอราคาราย11/2559 จานวน 350 ตัว 80,500 80,500 เดียว 4-พ.ย.-58 3 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร ้างตามโครงการบ ้าน###### ######ตกลงราคาร ้านสุชินพาณิชย์ ร ้านสุชินพาณิชย์ เป็ นผู้เสนอราคาราย12/2559 ท ้องถิ่นไทยเทิดไท ้องค์ราชันย์ จานวน 9 หลังคาเรือนๆ ละ 20,000.- บาท 180,000 180,000 เดียว 9-พ.ย.-58 4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับการจัดทากระทง23,405 23,405ตกลงราคานายคมเพชร วัชระดิษฐ์ นายคมเพชร วัชระดิษฐ์ เป็ นผู้เสนอราคาราย13/2559 จานวน 36 รายการ 23,405 23,405 เดียว 18-พ.ย.-58 5 จัดซื้อวัสดุสานักงาน สานักงานปลัด35,150 35,150ตกลงราคาร ้านนันทิยาการค ้า ร ้านนันทิยาการค ้า เป็ นผู้เสนอราคาราย14/2559 จานวน 1 รายการ 35,150 35,150 เดียว 27-พ.ย.-58 6 จัดซื้อวัสดุสานักงาน ส่วนการศึกษาฯ24,050 24,050ตกลงราคาร ้านนันทิยาการค ้า ร ้านนันทิยาการค ้า เป็ นผู้เสนอราคาราย15/2559 จานวน 1 รายการ 24,050 24,050 เดียว 27-พ.ย.-58 7 จ ้างเหมาบริการบุคคลรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่12,000 12,000ตกลงราคานายชัยสิทธิ์ จรรยา นายชัยสิทธิ์ จรรยา เป็ นผู้เสนอราคาราย20/2559 งานด ้านผู้ช่วยช่างเขียนแบบ ส่วนโยธา 12,000 12,000 เดียว 1-พ.ย.-58 8 จ ้างเหมาโครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน6,000 6,000ตกลงราคานายณรงค์ศักดิ์ มณีกันธังนายณรงค์ศักดิ์ มณีกันธังเป็ นผู้เสนอราคาราย25/2559 ทรัพย์สิน ประจาเดือนพฤศจิกายน 2558 6,000 6,000 เดียว 1-พ.ย.-58 9 จ ้างเหมาโครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน6,000 6,000ตกลงราคานายยชญ์ชวินทร์ เหมืองคานายยชญ์ชวินทร์ เหมืองคาเป็ นผู้เสนอราคาราย26/2559 ทรัพย์สิน ประจาเดือนพฤศจิกายน 2558 6,000 6,000 เดียว 1-พ.ย.-58 10 จ ้างเหมาโครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน6,000 6,000ตกลงราคานางสาวอรูณี คนอยู่ นางสาวอรูณี คนอยู่ เป็ นผู้เสนอราคาราย24/2559 ทรัพย์สิน ประจาเดือนพฤศจิกายน 2558 6,000 6,000 เดียว 1-พ.ย.-58 11 จ ้างเหมาโครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน6,000 6,000ตกลงราคานางสาวกัญญารัตน์ มณีกันธังนางสาวกัญญารัตน์ มณีกันธังเป็ นผู้เสนอราคาราย21/2559 ทรัพย์สิน ประจาเดือนพฤศจิกายน 2558 6,000 6,000 เดียว 1-พ.ย.-58 12 จ ้างเหมาโครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน6,000 6,000ตกลงราคานางสาวณัฐกานต์ สวนนิถานางสาวณัฐกานต์ สวนนิถาเป็ นผู้เสนอราคาราย22/2559 ทรัพย์สิน ประจาเดือนพฤศจิกายน 2558 6,000 6,000 เดียว 1-พ.ย.-58 13 จ ้างเหมาโครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน6,000 6,000ตกลงราคานางสาวอรทัย สายโนวงค์นางสาวอรทัย สายโนวงค์เป็ นผู้เสนอราคาราย23/2559 ทรัพย์สิน ประจาเดือนพฤศจิกายน 2558 6,000 6,000 เดียว 1-พ.ย.-58 สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนตาบลวังโพรง อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 (วิธีตกลงราคา) ลา ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วิธี ซื้อ/ จ้าง เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสรุป แบบ สขร.1
  2. 2. 2/6 วงเงินที่ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา ซื้อหรือ จ ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 14 จ ้างเหมาจัดทาป้ายงานลอยกระทง ประจาปี720 720ตกลงราคาร ้านบัณฑิตสปอร์ต ร ้านบัณฑิตสปอร์ต เป็ นผู้เสนอราคาราย28/2559 2558 จานวน 2 ป้าย 720 720 เดียว 20-พ.ย.-58 15 จ ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง4,650 4,650ตกลงราคานางทวี สร ้อยทอง นางทวี สร ้อยทอง เป็ นผู้เสนอราคาราย29/2559 พร ้อมเครื่องดื่ม จานวน 31 คน ประชุมสภา 4,650 4,650 เดียว 20-พ.ย.-58 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2558 ในวันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2558 16 จ ้างเหมาแต่งตัวนางนพมาศ จานวน 1 คน5,000 5,000ตกลงราคานายคมเพชร วัชระดิษฐ์ นายคมเพชร วัชระดิษฐ์ เป็ นผู้เสนอราคาราย30/2559 5,000 5,000 เดียว 23-พ.ย.-58 17 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการปรับเกรด###### ######ตกลงราคาร ้านนิตการโยธา ร ้านนิตการโยธา เป็ นผู้เสนอราคาราย31/2559 กลบหลุมบ่อ ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร พร ้อมเสริมผิวจราจร ด ้วยวัสดุลูกรัง139,000 139,000 เดียว 25-พ.ย.-58 ปริมาณไม่น้อยกว่าที่องค์การบริหารส่วนตาบลวังโพรง สายทางบ ้านวังขวัญ-วังพลับ หมู่ที่ 2 18 จ ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องพร ้อมกรอง4,093 4,093ตกลงราคาบริษัท แอล เอ พี เทรดดิ้ง (2004) จากัดบริษัท แอล เอ พี เทรดดิ้ง (2004) จากัดเป็ นผู้เสนอราคาราย32/2559 เครื่อง และเปลี่ยนอะไหล่ส่วนที่สึกหรอรถยนต์ส่วนกลาง 4,093 4,093 เดียว 26-พ.ย.-58 ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังโพรง ยี่ห ้อเชฟโรเลต บร 2863 พิษณุโลก จานวน 8 รายการ 19 จ ้างเหมาล ้างทาความสะอาดพร ้อมเติมน้ายา13,200 13,200ตกลงราคาร ้านรุ่งเซอร์วิส ร ้านรุ่งเซอร์วิส เป็ นผู้เสนอราคาราย33/2559 เครื่องปรับอากาศ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังโพรง จานวน 11 เครื่อง13,200 13,200 เดียว 27-พ.ย.-58 สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนตาบลวังโพรง อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 (วิธีตกลงราคา) ลา ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วิธี ซื้อ/ เหตุผลที่ คัดเลือก แบบ สขร.1แบบ สขร.1แบบ สขร.1แบบ สขร.1แบบ สขร.1แบบ สขร.1 (ลงชื่อ) ผู้รายงาน (ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ แบบ สขร.1แบบ สขร.1
  3. 3. 3/6 วงเงินที่ จะ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา ซื้อหรือ จ ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 1 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ###### ######กรณีพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามเป็ นผู้เสนอราคาราย1/2559 ภาคเรียนที่ 2/2558 ชั้นอนุบาล - ป.6 88,435.20 88,435.20 เดียว 2-พ.ย.-58 นมถุง 21 วัน (ราคา 6.58 บาท) จานวน 640 คน สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนตาบลวังโพรง อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 (วิธีกรณีพิเศษ) ลา ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วิธี ซื้อ/ จ้าง เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสรุป แบบ สขร.1แบบ สขร.1แบบ สขร.1แบบ สขร.1แบบ สขร.1แบบ สขร.1 (ลงชื่อ) ผู้รายงาน ( นางสาวชุติมา ทองมี ) (ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ ( นางอัญญ์ณภัค ดาด้วง ) แบบ สขร.1แบบ สขร.1
  4. 4. 4/6 ที่และวันที่ของสัญญา ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
  5. 5. 5/6 ที่และวันที่ของสัญญา ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
  6. 6. 6/6 ที่และวันที่ของสัญญา ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

×