Mentoringa programma. Projektu vadība. 3.daļa

Centre for Public Policy PROVIDUS
Centre for Public Policy PROVIDUSCentre for Public Policy PROVIDUS
Prezentācija sagatavota mentoringa programmas ietvaros projektā „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3” ietvaros
(līg.Nr.IF/2013/1.a/1), ko īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja”’ sadarbībā ar biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”. Projektu (līdz)finansē
Eiropas Savienība. Projekta īstenošana tiek līdzfinansēta 75% apmērā no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% apmērā no valsts
budžeta līdzekļiem. Prezentācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par mentoru programmas saturu atbild
biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”.
Mentoringa programma.
Projektu vadība. 3.daļa
Agnese Lešinska, juriste
Nodarbības mērķis/aim of the
workshop
Uzzināt (find out):
1. Kā plānot nepieciešamos cilvēkresursus (how
to plan human resources)
2. Kā sagatavot laika grafiku (how to prepare
time schedule)
3. Kā sagatavot budžetu (how to plan expenses)
Problēmas koks/Problem tree
Consequences
Main
problem
Causes
Projekta mērķu izstrāde/Aim of the
project
• Projekta mērķis ir POZITĪVS rezultāts, kuru
vēlamies sasniegt/What we would like to
achieve?
• Atrisinot problēmu
Problēma
Problem
MĒRĶIS
Aim
Lielā plānošanas matrica
Problēma
Problem
Mērķis
Aim
Uzdevums
Activity
Uzdevums
Activity
Mērķis
Aim
Uzdevums
Activity
Uzdevumu saskaldīšana
•Darbi/tasks
•Darbi/tasks
Uzdevums
Activity
•Darbi/tasks
•Darbi/tasks
Uzdevums
Activity
Tātad/so..
Mums ir (we have):
• projekta mērķis (aim of the project)
• Uzdevumu saraksts (list of activities)
• Darbu sarakts (list of tasks)
• Mums ir apzinātas iesaistītās personas (we
have stakeholders)
Nepieciešamie cilvēkresursi (human
resources)
- Laba projekta komanda ir «lielā veiksmes
atslēga» (good project team is a guarantee of
the success)
- Katrs dara to ko prot vislabāk (everyone does
what he/she can and knows how to do it)
- Ja trūkst prasmju –piesaistām papildus (if
some skills are missing – outsource them)
Projekta komanda (Project team)
• Projekta vadītājs (Project director)
• Grāmatvedis (Accountant)
• Aktivitāšu veicēji (others)
Plānojot aktivitātes (when you are
planning your activities)
• Projekta rakstīšanas procesa noteikt, kurš
veiks konkrēto aktivitāti (you have to be sure
who will do what)
• Aktivitāte = persona (Activity =responsible
person)
Piemērs (example)
• Atbildīgie (responsible
persons)Uzdevums
• Agnese (main person)
• Ieva (administrative
assistent)
Sagatavot un
novadīt semināru
To organize seminar
Riski (risks)
• Slikta plānošana = haoss projektā
• Slikta plānošana = neprecīzs budžets
• Slikta plānošana = grūti sasniegt mērķus
Weak planning = chaoss in the project
Uzdevums (Task)
• Sagatavojam pienākumu sarakstu uzdevumam
- noorganizēt konferenci un norādīt
iesaistāmo personu loku
Activity – organize conference (split in tasks +
identify key persons to be involved (per role))
Uzdevums (Task)
• Sagatavojam pienākumu sarakstu uzdevumam
- projekta komandas tikšanās un norādīt
iesaistāmo personu loku
Activity – organize meeting of project team (split
in tasks + identify key persons to be involved
(per role))
Projekta komanda (project team)
1) Darbinieki (employees)
2) Partneri (partner organizations)
3) Ārpakalpojumi (outsourced staff)
Iesaistāmo personu kategorijas
(Personas we should involve)
• Administratīvais personāls (administrative
staff) – grāmatvedis, jurists (accountant, legal
advisor, etc)
• Atbalsta personāls (support staff) – asistents,
tulks (assistent, interpreter, etc)
• Satura veidotāji (key persons)
• Citi (others)
Partnerības (Partnership)
• Partneri – organizācijas, kuras strādā ar
līdzīgiem jautājumiem (Partnership
organizations – works with similar issues)
• Partneri – gan valsts institūcijas, gan NVO
(NGO or state institutions)
Partneru pienākumi (Partners tasks)
• Līdzvērtīgi pienākumi (similar tasks)
• Līdzfinansējuma pienākumi (co-financing
responsibility)
• Līdzatbildība par projekta rezultātiem (co-
responsibilty to reach the goals)
Partnerības (Partnership)
• Kopā strādājot labāki rezultāti (together -
better results)
• Obligāti jāizvērtē Partneru kapacitāte/spējas
(evaluate capability of Partner to implement
the project)
Ārpakalpojumi (outsourced staff)
• Tulks
• Moderators
• Eksperti
- jo vairāk ārpakalpojumi, jo mazāks finansiāls
labums organizācijai
(more outsourced staff less budget for
organization)
Lai sāktu budžeta veidošanu (to plan
budget)
• Jums jāzina (you should know):
1) Aktivitātes - Activities
2) Uzdevumus - Tasks
3) Iesaistītās personas + Partneri – Staff +
Partners
4) Laika grafiku! – Time line
Laika grafika plānošana
1. Katra aktivitāte seko nākošai (each activity
followed by next activity)
2. Katra aktivitāte sākas un beidzas noteiktā laikā
(activity begins and ends in planned time)
3. Jāplāno ir katra galvenā aktivitāte (you have to
put on a time line each main activity)
Laika grafika plānošana
• Katrai aktivitātei savs laiks (each activity on
specific time)
• Sākam ar plānošanu (starts with planning
process)
• Beidzam ar izvērtēšanu (ends with evaluation
of results)
Piemērs (example)
Activity Jan Febr March Apr
Planning
Training
Evaluation
Reports
Ņemiet vērā
• Katras aktivitātes uzdevumi jāplāno atsevišķi!
(prepare time line for each activity)
• Bet to parasti neliek pie projekta (it is not a
part of project proposal)
• Info ir iekšējai lietošanai (it is to help you
organize activities)
Example
Organize conference
Month 1 Month 2
wk1 wk2 wk3 wk4 wk1 wk2 wk3 wk4
Meeting with project
team x
Meeting with speakers x
Find place,
moderators x
Prepare materials x x
Uzdevums (task)
• Sagatavot laika grafiku aktivitātei – izveidot
organizācijas web lapu
(prepare time line for activity – establish web
page for your organization)
• Jānorāda – veicamie uzdevumi, laika grafiku
(split in tasks + show time line)
• Pārrunājam
Budžeta plānošana (planning of the
budget)
Kas jāņem vērā (keep in mind):
1. Cik aktivitātes (how many activities)
2. Cik ilgas/lielas (how big/long)
3. Kādi cilvēki jāiesaista (staff to be involved)
4. Kāda noslodze (workloud)
5. Partneri? (partners?)
6. Ārpakalpojumi (tehniskā palīdzība +
cilvēkresursi) (outsourced staff + technical
equipment)
Budžeta sastāvdaļas
• Noteikumi jāmeklē finansētāja noteikumos
(rules search in call for proposal)
• Nereti diezgan atšķirīgas (may vary)
• Katrs izdevums, lai īstenotu aktivitāti (budget
is to cover project expenses)
Budžeta sastāvdaļas
• Esiet taupīgi!!! (do not waste $)
• Ikvienā projektā vajag līdzfinansējumu (you
should have funding to co-finance)
Budžeta sastāvdaļas
• Personālizmaksas (Staff costs):
1) Administratīvais personāls (admin personal)
2) Eksperti (exsperts)
• Transporta izdevumi (travel costs) :
1) Sabiedriskais transports (local transport)
2) Avio izdevumi (avio expenses)
Budžeta sastāvdaļas
• Biroja izdevumi (office expenses):
1) Papīrs, toneris (paper, toner)
2) Tēja, kafija (tea, cofee)
• Aktivitāšu izdevumi (activity costs):
1) Ēdināšana, pasākumu telpu noma (rent of
place, catering)
2) Tulks, moderators (interpeter, moderator)
Budžeta sastāvdaļas
• Pozīcija + vienības + skaits + vienības izmaksas
= kopā
(description of expenses +units+ number of
units+ unit costs, = total)
• Vienības? (Units?) – gabali, dalībnieki, dienas
utt (persons, days, pieces, etc)
Pētnieks – diena – 10 – EUR 50 = EUR 500
Budžeta matrica
Pozīcija Vienība
Vienību
skaits
Vienības
izmaksa KOPĀ
1. Kancelejas preces 0,00
1.1. 0,00
1.2. 0,00
2. Ēdināšana 0,00
2.1. 0,00
2.2. 0,00
3. Transporta izdevumi 0,00
3.1. 0,00
3.2. 0,00
KOPĀ: EUR 0,00
Risku analīze (risks)
Risks ir jebkāds notikums vai apstāklis, kas rada
nenoteiktību par rezultātu sasniegšanu. (risk i
1) Jāapzina riski (identify risks)
2) Jāizvērtē risku iestāšanās iespējamība
(evaluate)
3) Jāpiedāvā risku mazināšanas pasākumi
(propose solutions)
Riski (clasification of risks)
• Iekšējie riska faktori (inside):
- Darbinieku maiņa (staff changes)
- $ pārtēriņš (over-expenditure)
• Ārējie riska faktori (outside)
- Telpas nav pieejamas (lack of place)
- Nepiesakās dalībnieki (lack of participants)
Iestāšanās iespējamība
• Augsta – vairāk kā <70%> no iespējas, ka
iestāsies (High -more than 70%)
• Vidēja – starp <30%> un <70%> no iespējas, ka
iestāsies (middle – between 30% un 70%)
• Zema– zem <30%> no iespējas, ka iestāsies
(low – less than 30%)
PALDIES PAR UZMANĪBU!
@providuslv
@agneselesinska
facebook.com/providuslv
agnese.lesinska@providus.lv
providus@providus.lv
+37167039251
PROVIDUS.LV
cietusajiem.lv
socialauznemejdarbiba.lv
democracyoneday.com
dzivotlatvija.lv
korupcijas-c.wikidot.com
1 von 38

Recomendados

Mentoringa programma. Projektu vadība. 2.daļa von
Mentoringa programma.Projektu vadība. 2.daļaMentoringa programma.Projektu vadība. 2.daļa
Mentoringa programma. Projektu vadība. 2.daļaCentre for Public Policy PROVIDUS
1.2K views22 Folien
Mentoringa programma. Projektu vadība. 1.daļa von
Mentoringa programma.Projektu vadība. 1.daļaMentoringa programma.Projektu vadība. 1.daļa
Mentoringa programma. Projektu vadība. 1.daļaCentre for Public Policy PROVIDUS
1.7K views27 Folien
Ievads mentoringa pieejā 2 von
Ievads mentoringa pieejā 2Ievads mentoringa pieejā 2
Ievads mentoringa pieejā 2Centre for Public Policy PROVIDUS
1K views8 Folien
Līdzdalības iespējas un interneta līdzdalības rīki von
Līdzdalības iespējas un interneta līdzdalības rīkiLīdzdalības iespējas un interneta līdzdalības rīki
Līdzdalības iespējas un interneta līdzdalības rīkiCentre for Public Policy PROVIDUS
881 views11 Folien
Projekta izstrāde von
Projekta izstrādeProjekta izstrāde
Projekta izstrādeEdgars Grigorjevs
23K views33 Folien
Projektu nedēļa von
Projektu nedēļaProjektu nedēļa
Projektu nedēļaEdgars Bajaruns
7.4K views15 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Projektu metode Rolands Ozols von
Projektu metode Rolands OzolsProjektu metode Rolands Ozols
Projektu metode Rolands OzolseTwinning Latvia
3K views52 Folien
Prezentācija par projektu vadību von
Prezentācija par projektu vadībuPrezentācija par projektu vadību
Prezentācija par projektu vadībuCentre for Public Policy PROVIDUS
12.5K views30 Folien
"Prezentācija nodarbību mācību kursa "Līdzdalības iespējas un interneta līdzd... von
"Prezentācija nodarbību mācību kursa "Līdzdalības iespējas un interneta līdzd..."Prezentācija nodarbību mācību kursa "Līdzdalības iespējas un interneta līdzd...
"Prezentācija nodarbību mācību kursa "Līdzdalības iespējas un interneta līdzd...Centre for Public Policy PROVIDUS
761 views11 Folien
Ievads mentoringa pieejā. 1.daļa von
Ievads mentoringa pieejā. 1.daļaIevads mentoringa pieejā. 1.daļa
Ievads mentoringa pieejā. 1.daļaCentre for Public Policy PROVIDUS
1K views8 Folien
Klasiskā un iteratīvā projektu vadīšanas metode - atšķirības un kopīgais von
Klasiskā un iteratīvā projektu vadīšanas metode - atšķirības un kopīgaisKlasiskā un iteratīvā projektu vadīšanas metode - atšķirības un kopīgais
Klasiskā un iteratīvā projektu vadīšanas metode - atšķirības un kopīgaisWhiteflo
4.3K views41 Folien
Projektu vadība von
Projektu vadībaProjektu vadība
Projektu vadībaEdmunds Sulzanoks
4.6K views59 Folien

Similar a Mentoringa programma. Projektu vadība. 3.daļa

Finansejuma piesaiste von
Finansejuma piesaisteFinansejuma piesaiste
Finansejuma piesaistekriic
1.5K views25 Folien
Projektu vadība von
Projektu vadībaProjektu vadība
Projektu vadībaFranklinCovey Latvia
418 views3 Folien
digitālie mācību materiāli von
digitālie mācību materiālidigitālie mācību materiāli
digitālie mācību materiāliGatis Sersnevs
1.2K views67 Folien
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva... von
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva..."Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...Centre for Public Policy PROVIDUS
555 views8 Folien
LNPVA IT SIG Motivaacija 30.04.2015 von
LNPVA IT SIG Motivaacija 30.04.2015LNPVA IT SIG Motivaacija 30.04.2015
LNPVA IT SIG Motivaacija 30.04.2015Liva Steinberga
457 views30 Folien
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva... von
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva..."Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...Centre for Public Policy PROVIDUS
609 views6 Folien

Similar a Mentoringa programma. Projektu vadība. 3.daļa(8)

Más de Centre for Public Policy PROVIDUS

Do law enforcement agencies have an obligation to communicate? von
Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?
Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?Centre for Public Policy PROVIDUS
376 views6 Folien
Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and... von
Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...
Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...Centre for Public Policy PROVIDUS
929 views27 Folien
KONCEPTUĀLĀS DILEMMAS EIROPAS POLITIKAS INICIATĪVĀM BRĪVAS DARBASPĒKA KUSTĪBA... von
KONCEPTUĀLĀS DILEMMAS EIROPAS POLITIKAS INICIATĪVĀM BRĪVAS DARBASPĒKA KUSTĪBA...KONCEPTUĀLĀS DILEMMAS EIROPAS POLITIKAS INICIATĪVĀM BRĪVAS DARBASPĒKA KUSTĪBA...
KONCEPTUĀLĀS DILEMMAS EIROPAS POLITIKAS INICIATĪVĀM BRĪVAS DARBASPĒKA KUSTĪBA...Centre for Public Policy PROVIDUS
867 views15 Folien
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis von
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķisNoziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis Centre for Public Policy PROVIDUS
4.9K views18 Folien
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis von
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķisNoziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis Centre for Public Policy PROVIDUS
381 views7 Folien
Raising an Effective Watchdog von
Raising an Effective WatchdogRaising an Effective Watchdog
Raising an Effective WatchdogCentre for Public Policy PROVIDUS
755 views17 Folien

Más de Centre for Public Policy PROVIDUS(19)

Mentoringa programma. Projektu vadība. 3.daļa

 • 1. Prezentācija sagatavota mentoringa programmas ietvaros projektā „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3” ietvaros (līg.Nr.IF/2013/1.a/1), ko īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja”’ sadarbībā ar biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta īstenošana tiek līdzfinansēta 75% apmērā no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% apmērā no valsts budžeta līdzekļiem. Prezentācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par mentoru programmas saturu atbild biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”. Mentoringa programma. Projektu vadība. 3.daļa Agnese Lešinska, juriste
 • 2. Nodarbības mērķis/aim of the workshop Uzzināt (find out): 1. Kā plānot nepieciešamos cilvēkresursus (how to plan human resources) 2. Kā sagatavot laika grafiku (how to prepare time schedule) 3. Kā sagatavot budžetu (how to plan expenses)
 • 4. Projekta mērķu izstrāde/Aim of the project • Projekta mērķis ir POZITĪVS rezultāts, kuru vēlamies sasniegt/What we would like to achieve? • Atrisinot problēmu Problēma Problem MĒRĶIS Aim
 • 7. Tātad/so.. Mums ir (we have): • projekta mērķis (aim of the project) • Uzdevumu saraksts (list of activities) • Darbu sarakts (list of tasks) • Mums ir apzinātas iesaistītās personas (we have stakeholders)
 • 8. Nepieciešamie cilvēkresursi (human resources) - Laba projekta komanda ir «lielā veiksmes atslēga» (good project team is a guarantee of the success) - Katrs dara to ko prot vislabāk (everyone does what he/she can and knows how to do it) - Ja trūkst prasmju –piesaistām papildus (if some skills are missing – outsource them)
 • 9. Projekta komanda (Project team) • Projekta vadītājs (Project director) • Grāmatvedis (Accountant) • Aktivitāšu veicēji (others)
 • 10. Plānojot aktivitātes (when you are planning your activities) • Projekta rakstīšanas procesa noteikt, kurš veiks konkrēto aktivitāti (you have to be sure who will do what) • Aktivitāte = persona (Activity =responsible person)
 • 11. Piemērs (example) • Atbildīgie (responsible persons)Uzdevums • Agnese (main person) • Ieva (administrative assistent) Sagatavot un novadīt semināru To organize seminar
 • 12. Riski (risks) • Slikta plānošana = haoss projektā • Slikta plānošana = neprecīzs budžets • Slikta plānošana = grūti sasniegt mērķus Weak planning = chaoss in the project
 • 13. Uzdevums (Task) • Sagatavojam pienākumu sarakstu uzdevumam - noorganizēt konferenci un norādīt iesaistāmo personu loku Activity – organize conference (split in tasks + identify key persons to be involved (per role))
 • 14. Uzdevums (Task) • Sagatavojam pienākumu sarakstu uzdevumam - projekta komandas tikšanās un norādīt iesaistāmo personu loku Activity – organize meeting of project team (split in tasks + identify key persons to be involved (per role))
 • 15. Projekta komanda (project team) 1) Darbinieki (employees) 2) Partneri (partner organizations) 3) Ārpakalpojumi (outsourced staff)
 • 16. Iesaistāmo personu kategorijas (Personas we should involve) • Administratīvais personāls (administrative staff) – grāmatvedis, jurists (accountant, legal advisor, etc) • Atbalsta personāls (support staff) – asistents, tulks (assistent, interpreter, etc) • Satura veidotāji (key persons) • Citi (others)
 • 17. Partnerības (Partnership) • Partneri – organizācijas, kuras strādā ar līdzīgiem jautājumiem (Partnership organizations – works with similar issues) • Partneri – gan valsts institūcijas, gan NVO (NGO or state institutions)
 • 18. Partneru pienākumi (Partners tasks) • Līdzvērtīgi pienākumi (similar tasks) • Līdzfinansējuma pienākumi (co-financing responsibility) • Līdzatbildība par projekta rezultātiem (co- responsibilty to reach the goals)
 • 19. Partnerības (Partnership) • Kopā strādājot labāki rezultāti (together - better results) • Obligāti jāizvērtē Partneru kapacitāte/spējas (evaluate capability of Partner to implement the project)
 • 20. Ārpakalpojumi (outsourced staff) • Tulks • Moderators • Eksperti - jo vairāk ārpakalpojumi, jo mazāks finansiāls labums organizācijai (more outsourced staff less budget for organization)
 • 21. Lai sāktu budžeta veidošanu (to plan budget) • Jums jāzina (you should know): 1) Aktivitātes - Activities 2) Uzdevumus - Tasks 3) Iesaistītās personas + Partneri – Staff + Partners 4) Laika grafiku! – Time line
 • 22. Laika grafika plānošana 1. Katra aktivitāte seko nākošai (each activity followed by next activity) 2. Katra aktivitāte sākas un beidzas noteiktā laikā (activity begins and ends in planned time) 3. Jāplāno ir katra galvenā aktivitāte (you have to put on a time line each main activity)
 • 23. Laika grafika plānošana • Katrai aktivitātei savs laiks (each activity on specific time) • Sākam ar plānošanu (starts with planning process) • Beidzam ar izvērtēšanu (ends with evaluation of results)
 • 24. Piemērs (example) Activity Jan Febr March Apr Planning Training Evaluation Reports
 • 25. Ņemiet vērā • Katras aktivitātes uzdevumi jāplāno atsevišķi! (prepare time line for each activity) • Bet to parasti neliek pie projekta (it is not a part of project proposal) • Info ir iekšējai lietošanai (it is to help you organize activities)
 • 26. Example Organize conference Month 1 Month 2 wk1 wk2 wk3 wk4 wk1 wk2 wk3 wk4 Meeting with project team x Meeting with speakers x Find place, moderators x Prepare materials x x
 • 27. Uzdevums (task) • Sagatavot laika grafiku aktivitātei – izveidot organizācijas web lapu (prepare time line for activity – establish web page for your organization) • Jānorāda – veicamie uzdevumi, laika grafiku (split in tasks + show time line) • Pārrunājam
 • 28. Budžeta plānošana (planning of the budget) Kas jāņem vērā (keep in mind): 1. Cik aktivitātes (how many activities) 2. Cik ilgas/lielas (how big/long) 3. Kādi cilvēki jāiesaista (staff to be involved) 4. Kāda noslodze (workloud) 5. Partneri? (partners?) 6. Ārpakalpojumi (tehniskā palīdzība + cilvēkresursi) (outsourced staff + technical equipment)
 • 29. Budžeta sastāvdaļas • Noteikumi jāmeklē finansētāja noteikumos (rules search in call for proposal) • Nereti diezgan atšķirīgas (may vary) • Katrs izdevums, lai īstenotu aktivitāti (budget is to cover project expenses)
 • 30. Budžeta sastāvdaļas • Esiet taupīgi!!! (do not waste $) • Ikvienā projektā vajag līdzfinansējumu (you should have funding to co-finance)
 • 31. Budžeta sastāvdaļas • Personālizmaksas (Staff costs): 1) Administratīvais personāls (admin personal) 2) Eksperti (exsperts) • Transporta izdevumi (travel costs) : 1) Sabiedriskais transports (local transport) 2) Avio izdevumi (avio expenses)
 • 32. Budžeta sastāvdaļas • Biroja izdevumi (office expenses): 1) Papīrs, toneris (paper, toner) 2) Tēja, kafija (tea, cofee) • Aktivitāšu izdevumi (activity costs): 1) Ēdināšana, pasākumu telpu noma (rent of place, catering) 2) Tulks, moderators (interpeter, moderator)
 • 33. Budžeta sastāvdaļas • Pozīcija + vienības + skaits + vienības izmaksas = kopā (description of expenses +units+ number of units+ unit costs, = total) • Vienības? (Units?) – gabali, dalībnieki, dienas utt (persons, days, pieces, etc) Pētnieks – diena – 10 – EUR 50 = EUR 500
 • 34. Budžeta matrica Pozīcija Vienība Vienību skaits Vienības izmaksa KOPĀ 1. Kancelejas preces 0,00 1.1. 0,00 1.2. 0,00 2. Ēdināšana 0,00 2.1. 0,00 2.2. 0,00 3. Transporta izdevumi 0,00 3.1. 0,00 3.2. 0,00 KOPĀ: EUR 0,00
 • 35. Risku analīze (risks) Risks ir jebkāds notikums vai apstāklis, kas rada nenoteiktību par rezultātu sasniegšanu. (risk i 1) Jāapzina riski (identify risks) 2) Jāizvērtē risku iestāšanās iespējamība (evaluate) 3) Jāpiedāvā risku mazināšanas pasākumi (propose solutions)
 • 36. Riski (clasification of risks) • Iekšējie riska faktori (inside): - Darbinieku maiņa (staff changes) - $ pārtēriņš (over-expenditure) • Ārējie riska faktori (outside) - Telpas nav pieejamas (lack of place) - Nepiesakās dalībnieki (lack of participants)
 • 37. Iestāšanās iespējamība • Augsta – vairāk kā <70%> no iespējas, ka iestāsies (High -more than 70%) • Vidēja – starp <30%> un <70%> no iespējas, ka iestāsies (middle – between 30% un 70%) • Zema– zem <30%> no iespējas, ka iestāsies (low – less than 30%)