Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepcija

Centre for Public Policy PROVIDUS
Centre for Public Policy PROVIDUSCentre for Public Policy PROVIDUS
PREVENTĪVO
PIESPIEDU LĪDZEKĻU
    KONCEPCIJA
        INDRA GRATKOVSKA
        TIESLIETU MINISTRIJAS
    KRIMINĀLTIESĪBU DEPARTAMENTA
              DIREKTORE



        #prevencija // @providus // @Tieslietas
Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepcija
(PPL koncepcija)
Kriminālsodu politikas koncepcija (apstiprināta ar
Ministru kabineta 09.01.2009.rīkojumu Nr.6)

 izsludināta VSS 10.11.2011. (prot.Nr.44 24. §)
 VSS-1271


Mērķis: mainīt uzsvaru no vardarbības             seku
novēršanas uz cīņu ar vardarbības cēloņiem.

                   #prevencija // @providus // @Tieslietas
PPL koncepcijā paredzēto risinājumu pamatā:

Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas
1.pants:
“Pienākums ievērot cilvēktiesības.
Augstās Līgumslēdzējas Puses nodrošinās ikvienam, kas atrodas to
jurisdikcijā, šīs Konvencijas I sadaļā minētās tiesības un brīvības.”

LR Satversmes 89.pants:
„Valsts atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības saskaņā ar šo Satversmi,
likumiem un Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem.”

LR Satversmes 111.pants:
„Valsts aizsargā cilvēku veselību un garantē ikvienam medicīniskās
palīdzības minimumu.”
                         #prevencija // @providus // @Tieslietas
AIZSARGĀT: (1) aizliegt pamattiesību pārkāpumus +
        noteikt juridisko atbildību par pārkāpumiem;
      (2) veikt pasākumus pārkāpumu novēršanai.

LR Satversmes 116.pants:
„Personas tiesības, kas noteiktas Satversmes 96., 97., 98., 100., 102.,
103., 106. un 108. pantā, var ierobežot likumā paredzētajos
gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts
iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību.”

LR Satversmes 105.pants:
“Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji
sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā
ar likumu. [...]”
                        #prevencija // @providus // @Tieslietas
ECT 09.06.2009. sprieduma lietā Opuz v. Turkey 144. un 153.
punkts:
„Atsevišķos gadījumos valsts iestāžu iejaukšanās personu privātajā vai
ģimenes dzīvē var būt nepieciešama, lai aizsargātu citu personu veselību
un tiesības vai novērstu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu.”
„Tad, kad valsts iestādēm esošā apdraudošā situācija ir zināma, tās nevar
atsaukties uz cietušā attieksmi pret to un neveikt atbilstošus pasākumus,
kas varētu novērst agresora radīto apdraudējumu personas fiziskajai
integritātei.”.

Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievieti un
vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu 4.panta pirmā daļa:
„Dalībvalstīm nepieciešams īstenot tiesiskos un citus pasākumus, lai
veicinātu un aizsargātu katra cilvēka, īpaši sieviešu, tiesības dzīvot bez
vardarbības publiskajā un privātajā sfērā.”
                         #prevencija // @providus // @Tieslietas
PPL koncepcijā risinātā pamatproblēma:
Valsts un pašvaldību institūciju ļoti ierobežotās iespējas
novērst vardarbību pat tad, kad apdraudējums ir
acīmredzams.

 Institūciju novēlota rīcība vardarbības riska novēršanai
    - lielākoties vērsta uz pagātni – spēj reaģēt un rīkoties,
    kad sodāms nodarījums jau ir izdarīts.
 Represīvo līdzekļu dominēšana – maz līdzekļu vardarbības
cēloņu risināšanai.
 Pašlaik jau esošie preventīvie piespiedu vai brīvprātīga
rakstura pasākumi neveido vienotu, organizētu sistēmu.

                      #prevencija // @providus // @Tieslietas
Preventīvie piespiedu līdzekļi (PPL) – pasākumi vardarbības
novēršanai, lai panāktu personas un sabiedrības lielāku drošību.

PPL piemērošanas mērķis: novērst vardarbību nākotnē, nevis sodīt
par pagātnē izdarīto, proti:
•aizsargāt apdraudētās personas;
•novērst apdraudējuma cēloņus un veicinošos apstākļus.

Mērķa grupa: personas no 11 gadu vecuma, kuru uzvedībā tiks
konstatēti vardarbības riski vai kuras citādi radīs vai varēs radīt
vardarbības risku.

Vardarbības risks: apdraudējums citas personas vai personu
dzīvībai, veselībai, dzimumneaizskaramībai, tikumībai vai brīvībai.

                       #prevencija // @providus // @Tieslietas
Preventīvo       piespiedu          līdzekļu
piemērošana
 savlaicīga reaģēšana uz vardarbības riskiem un
izmaiņām tajos;
 institūciju savstarpēja sadarbība;
 individualizēta pieeja problēmu risināšanā



                    #prevencija // @providus // @Tieslietas
Valsts un pašvaldību institūciju sadarbība -
  informācijas apmaiņa par iespējamu vardarbības risku


Pienākums ziņot    Pienākums ziņot starpinstitucionālās
kompetentajām     sadarbības grupai
institūcijām      Grupas pašvaldību līmenī, kurās iesaistīti
            pārstāvji no:
            -Pašvaldības sociālā dienesta;
            -Pašvaldības policijas (ja ir);
VPD un brīvības    -Valsts policijas;
atņemšanas       -Bāriņtiesas;
iestāžu pienākums   -Valsts probācijas dienesta
izvērtēt iespējamo             +
risku “klientiem”   citi speciālisti, kas nepieciešami konkrētajā
            gadījumā
                      #prevencija // @providus // @Tieslietas
Starpinstitucionālās sadarbības grupu darbība:

 vardarbības riska un tā cēloņu vispusīga izvērtēšana


 kopīga lēmuma pieņemšana:

   - vai nepieciešama PPL piemērošana;
   - kādi PPL būs visatbilstošākie un efektīvākie;
   - uz kādu termiņu PPL piemērojami



                     #prevencija // @providus // @Tieslietas
Individualizēta pieeja – plašs dažādu PPL klāsts
vardarbības riska un tā cēloņu novēršanai:
personas uzraudzība, tai skaitā:

 pienākums ziņot par dzīvesvietu un darba vai mācību vietu, kā arī
izbraukšanu no dzīvesvietas;
 pienākums noteiktā laikā atrasties noteiktā vietā;
 aizliegums tuvoties noteiktai vietai;
 aizliegums piedalīties noteiktos publiskos vai citos pasākumos;
 aizliegums tuvoties un sazināties ar noteiktu personu vai personu
loku;
 aizliegums lietot apreibinošas vielas;
pienākums saņemt sociāli rehabilitējošus pasākumus (speciālistu
konsultācijas, sociāli rehabilitējošas programmas);
                       #prevencija // @providus // @Tieslietas
2) rehabilitējošās aizsardzības noteikšana

- palīdzība dokumentu noformēšanā,
- palīdzība dzīvesvietas meklēšanā,
- nodarbinātības pasākumi,
- psiholoģiskā palīdzība un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

3) preventīvā drošības nauda




                       #prevencija // @providus // @Tieslietas
Intervences pasākumu samērīgums un atbilstība konkrētai
situācijai:
 vardarbības riska regulāra izvērtēšana, lai savlaicīgi reaģētu uz
izmaiņām
 piemēroto PPL pārskatīšana, lai piemērotu atbilstošākos un
efektīvākos līdzekļus

Starpinstitucionālās sadarbības grupas konkrētu gadījumu
pārskatīs:
- ne retāk kā vienreiz gadā;
- kad to lūdz persona, kurai šie preventīvie piespiedu līdzekļi ir piemēroti;
- kad persona ir pārkāpusi viņai piemēroto preventīvo piespiedu līdzekli;
- kad to ierosina kāda no valsts vai pašvaldību institūcijām vai ir
informācija, kas dod pamatu uzskatīt, ka apdraudējuma intensitāte ir
mainījusies
                          #prevencija // @providus // @Tieslietas
PPL piemērošana neatliekamības kārtībā:

 pagaidu  lēmums (10 dienas max)
 piemēro Valsts vai pašvaldības policijas darbinieks;
piemēro personas uzraudzību:
    - pienākumu noteiktā laikā atrasties noteiktā vietā;
    - aizliegumu tuvoties noteiktai vietai;
    - aizliegumu tuvoties un sazināties ar noteiktu personu
 lēmums pārskatāms starpinstitucionālās sadarbības grupā


                      #prevencija // @providus // @Tieslietas
Kā PPL sistēma palīdzēs
nepilngadīgo noziedzības
   prevencijā?

        #prevencija // @providus // @Tieslietas
Situācija Nr.1 : bērns       –  vardarbības         riska
apdraudētais (“cietušais”)
 galvenokārt vardarbības ģimenē situācijas;

 vardarbības risku radošai personai piemēro 1 vai vairākus
PPL, tai skaitā (ja nepieciešams) – aizliegumu tuvoties/sazināties
ar ģimeni un tuvoties kopīgajam mājoklim;
 palīdzība bērnam un/vai “cietušajam”          pieaugušajam
rehabilitējošās aizsardzības ietvaros


                        #prevencija // @providus // @Tieslietas
Situācija Nr.2: bērns, kas rada vardarbības risku
 bērnam, kas sasniedzis 11 gadu vecumu, piemēro 1 vai vairākus
PPL;
jāievēro speciāli nosacījumi, piemērojot PPL:
 aizliegums tuvoties savai dzīvesvietai – nosakāms, ja ir
konkrēta vieta, uz kuru bērnam doties un kur viņš būs pieaugušo
uzraudzībā;
 preventīvā drošības nauda – ierobežotas piemērošanas iespējas,
jo nepilngadīgajam var nebūt savu ienākumu;
 iespējams piemērot paralēli audzinoša rakstura piespiedu
līdzekļiem vai kriminālsodiem

                      #prevencija // @providus // @Tieslietas
Situācija Nr.3: bērns riska situācijā
 PPL mērķa grupā? – vecāki, kuri tieši nerada vardarbības
risku, tomēr tiem trūkst prasmes vai vēlmes audzināt savu
bērnu.
Vecāku rīcības rezultāts – uzvedības problēmas bērnam.
  Iespēja vecākiem (vienam/abiem) piemērot sociāli
rehabilitējošas programmas par bērnu audzināšanu, saskarsmi
u.tml.



                     #prevencija // @providus // @Tieslietas
PA L D I ES !
     In d r a G r a t k o v s k a
         Tieslietu ministrijas
    Krimināltiesību departamenta
               direktore
           + 371 67036961
    Indra.Gratkovska@tm.gov.lv
           #prevencija // @providus // @Tieslietas
1 von 19

Recomendados

Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis von
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķisNoziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis Centre for Public Policy PROVIDUS
4.9K views18 Folien
Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepcija von
Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepcijaPreventīvo piespiedu līdzekļu koncepcija
Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepcijaCentre for Public Policy PROVIDUS
452 views15 Folien
Nepilngadīgo likumpārkāpumu novēršana – Valsts policijas perspektīva von
Nepilngadīgo likumpārkāpumu novēršana – Valsts policijas perspektīvaNepilngadīgo likumpārkāpumu novēršana – Valsts policijas perspektīva
Nepilngadīgo likumpārkāpumu novēršana – Valsts policijas perspektīvaCentre for Public Policy PROVIDUS
1.2K views10 Folien
PROVIDUS ziņojums projektā von
PROVIDUS ziņojums projektāPROVIDUS ziņojums projektā
PROVIDUS ziņojums projektāCentre for Public Policy PROVIDUS
1.3K views49 Folien
Preventīvie Piespiedu līdzekļi: Cilvēktiesību un prevencijas samērošanas aspekti von
Preventīvie Piespiedu līdzekļi: Cilvēktiesību un prevencijas samērošanas aspektiPreventīvie Piespiedu līdzekļi: Cilvēktiesību un prevencijas samērošanas aspekti
Preventīvie Piespiedu līdzekļi: Cilvēktiesību un prevencijas samērošanas aspektiAndrejs Judins
582 views25 Folien
Vardarbības apkarošana ģimenē un cietušo aizsardzība pret vardarbību von
Vardarbības apkarošana ģimenē un cietušo aizsardzība pret vardarbībuVardarbības apkarošana ģimenē un cietušo aizsardzība pret vardarbību
Vardarbības apkarošana ģimenē un cietušo aizsardzība pret vardarbībuTieslietu ministrija
1.5K views27 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepcija

Ilona Kronberga. Radot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi.Fokusā: Prevencij... von
Ilona Kronberga. Radot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi.Fokusā: Prevencij...Ilona Kronberga. Radot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi.Fokusā: Prevencij...
Ilona Kronberga. Radot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi.Fokusā: Prevencij...Bērna Labklājības centrs
1K views22 Folien
Cilvēkdrošības pārvaldīšana krīzes apstākļos von
Cilvēkdrošības pārvaldīšana krīzes apstākļosCilvēkdrošības pārvaldīšana krīzes apstākļos
Cilvēkdrošības pārvaldīšana krīzes apstākļosnacionalaidentitate
721 views10 Folien
Sākotnējā kontakta nozīme saskarsmē ar cietušo - Valsts policijas prakse von
Sākotnējā kontakta nozīme saskarsmē ar cietušo - Valsts policijas prakseSākotnējā kontakta nozīme saskarsmē ar cietušo - Valsts policijas prakse
Sākotnējā kontakta nozīme saskarsmē ar cietušo - Valsts policijas prakseCentre for Public Policy PROVIDUS
601 views15 Folien
Aktualitātes bērnu tiesību nodrošināšanā izglītības iestādēs von
Aktualitātes bērnu tiesību nodrošināšanā izglītības iestādēsAktualitātes bērnu tiesību nodrošināšanā izglītības iestādēs
Aktualitātes bērnu tiesību nodrošināšanā izglītības iestādēsCentre for Public Policy PROVIDUS
643 views12 Folien
Cietušo vajadzības: jauna perspektīva Valsts probācijas dienesta darbā von
Cietušo vajadzības: jauna perspektīva Valsts probācijas dienesta darbāCietušo vajadzības: jauna perspektīva Valsts probācijas dienesta darbā
Cietušo vajadzības: jauna perspektīva Valsts probācijas dienesta darbāCentre for Public Policy PROVIDUS
1K views20 Folien
No ētikas dilemmām līdz cilvēktiesību pārkāpumiem von
No ētikas dilemmām līdz cilvēktiesību pārkāpumiemNo ētikas dilemmām līdz cilvēktiesību pārkāpumiem
No ētikas dilemmām līdz cilvēktiesību pārkāpumiemCentre for Public Policy PROVIDUS
850 views9 Folien

Similar a Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepcija(20)

Ilona Kronberga. Radot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi.Fokusā: Prevencij... von Bērna Labklājības centrs
Ilona Kronberga. Radot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi.Fokusā: Prevencij...Ilona Kronberga. Radot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi.Fokusā: Prevencij...
Ilona Kronberga. Radot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi.Fokusā: Prevencij...
Cilvēkdrošības pārvaldīšana krīzes apstākļos von nacionalaidentitate
Cilvēkdrošības pārvaldīšana krīzes apstākļosCilvēkdrošības pārvaldīšana krīzes apstākļos
Cilvēkdrošības pārvaldīšana krīzes apstākļos
Nepilngadīgais cietušais: tiesiskais ietvars von Andrejs Judins
Nepilngadīgais cietušais: tiesiskais ietvarsNepilngadīgais cietušais: tiesiskais ietvars
Nepilngadīgais cietušais: tiesiskais ietvars
Andrejs Judins900 views
Solvita Olsena: Sievietes reproduktīvās tiesības Latvijā von SkeptiCafe
Solvita Olsena: Sievietes reproduktīvās tiesības LatvijāSolvita Olsena: Sievietes reproduktīvās tiesības Latvijā
Solvita Olsena: Sievietes reproduktīvās tiesības Latvijā
SkeptiCafe627 views

Más de Centre for Public Policy PROVIDUS

Do law enforcement agencies have an obligation to communicate? von
Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?
Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?Centre for Public Policy PROVIDUS
375 views6 Folien
Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and... von
Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...
Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...Centre for Public Policy PROVIDUS
929 views27 Folien
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva... von
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva..."Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...Centre for Public Policy PROVIDUS
609 views6 Folien
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva... von
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva..."Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...Centre for Public Policy PROVIDUS
596 views6 Folien
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva... von
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva..."Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...Centre for Public Policy PROVIDUS
555 views8 Folien
"Prezentācija nodarbību mācību kursa "Līdzdalības iespējas un interneta līdzd... von
"Prezentācija nodarbību mācību kursa "Līdzdalības iespējas un interneta līdzd..."Prezentācija nodarbību mācību kursa "Līdzdalības iespējas un interneta līdzd...
"Prezentācija nodarbību mācību kursa "Līdzdalības iespējas un interneta līdzd...Centre for Public Policy PROVIDUS
761 views11 Folien

Más de Centre for Public Policy PROVIDUS(20)

Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepcija

 • 1. PREVENTĪVO PIESPIEDU LĪDZEKĻU KONCEPCIJA INDRA GRATKOVSKA TIESLIETU MINISTRIJAS KRIMINĀLTIESĪBU DEPARTAMENTA DIREKTORE #prevencija // @providus // @Tieslietas
 • 2. Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepcija (PPL koncepcija) Kriminālsodu politikas koncepcija (apstiprināta ar Ministru kabineta 09.01.2009.rīkojumu Nr.6)  izsludināta VSS 10.11.2011. (prot.Nr.44 24. §) VSS-1271 Mērķis: mainīt uzsvaru no vardarbības seku novēršanas uz cīņu ar vardarbības cēloņiem. #prevencija // @providus // @Tieslietas
 • 3. PPL koncepcijā paredzēto risinājumu pamatā: Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 1.pants: “Pienākums ievērot cilvēktiesības. Augstās Līgumslēdzējas Puses nodrošinās ikvienam, kas atrodas to jurisdikcijā, šīs Konvencijas I sadaļā minētās tiesības un brīvības.” LR Satversmes 89.pants: „Valsts atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības saskaņā ar šo Satversmi, likumiem un Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem.” LR Satversmes 111.pants: „Valsts aizsargā cilvēku veselību un garantē ikvienam medicīniskās palīdzības minimumu.” #prevencija // @providus // @Tieslietas
 • 4. AIZSARGĀT: (1) aizliegt pamattiesību pārkāpumus + noteikt juridisko atbildību par pārkāpumiem; (2) veikt pasākumus pārkāpumu novēršanai. LR Satversmes 116.pants: „Personas tiesības, kas noteiktas Satversmes 96., 97., 98., 100., 102., 103., 106. un 108. pantā, var ierobežot likumā paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību.” LR Satversmes 105.pants: “Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. [...]” #prevencija // @providus // @Tieslietas
 • 5. ECT 09.06.2009. sprieduma lietā Opuz v. Turkey 144. un 153. punkts: „Atsevišķos gadījumos valsts iestāžu iejaukšanās personu privātajā vai ģimenes dzīvē var būt nepieciešama, lai aizsargātu citu personu veselību un tiesības vai novērstu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu.” „Tad, kad valsts iestādēm esošā apdraudošā situācija ir zināma, tās nevar atsaukties uz cietušā attieksmi pret to un neveikt atbilstošus pasākumus, kas varētu novērst agresora radīto apdraudējumu personas fiziskajai integritātei.”. Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievieti un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu 4.panta pirmā daļa: „Dalībvalstīm nepieciešams īstenot tiesiskos un citus pasākumus, lai veicinātu un aizsargātu katra cilvēka, īpaši sieviešu, tiesības dzīvot bez vardarbības publiskajā un privātajā sfērā.” #prevencija // @providus // @Tieslietas
 • 6. PPL koncepcijā risinātā pamatproblēma: Valsts un pašvaldību institūciju ļoti ierobežotās iespējas novērst vardarbību pat tad, kad apdraudējums ir acīmredzams.  Institūciju novēlota rīcība vardarbības riska novēršanai - lielākoties vērsta uz pagātni – spēj reaģēt un rīkoties, kad sodāms nodarījums jau ir izdarīts.  Represīvo līdzekļu dominēšana – maz līdzekļu vardarbības cēloņu risināšanai.  Pašlaik jau esošie preventīvie piespiedu vai brīvprātīga rakstura pasākumi neveido vienotu, organizētu sistēmu. #prevencija // @providus // @Tieslietas
 • 7. Preventīvie piespiedu līdzekļi (PPL) – pasākumi vardarbības novēršanai, lai panāktu personas un sabiedrības lielāku drošību. PPL piemērošanas mērķis: novērst vardarbību nākotnē, nevis sodīt par pagātnē izdarīto, proti: •aizsargāt apdraudētās personas; •novērst apdraudējuma cēloņus un veicinošos apstākļus. Mērķa grupa: personas no 11 gadu vecuma, kuru uzvedībā tiks konstatēti vardarbības riski vai kuras citādi radīs vai varēs radīt vardarbības risku. Vardarbības risks: apdraudējums citas personas vai personu dzīvībai, veselībai, dzimumneaizskaramībai, tikumībai vai brīvībai. #prevencija // @providus // @Tieslietas
 • 8. Preventīvo piespiedu līdzekļu piemērošana  savlaicīga reaģēšana uz vardarbības riskiem un izmaiņām tajos;  institūciju savstarpēja sadarbība;  individualizēta pieeja problēmu risināšanā #prevencija // @providus // @Tieslietas
 • 9. Valsts un pašvaldību institūciju sadarbība - informācijas apmaiņa par iespējamu vardarbības risku Pienākums ziņot Pienākums ziņot starpinstitucionālās kompetentajām sadarbības grupai institūcijām Grupas pašvaldību līmenī, kurās iesaistīti pārstāvji no: -Pašvaldības sociālā dienesta; -Pašvaldības policijas (ja ir); VPD un brīvības -Valsts policijas; atņemšanas -Bāriņtiesas; iestāžu pienākums -Valsts probācijas dienesta izvērtēt iespējamo + risku “klientiem” citi speciālisti, kas nepieciešami konkrētajā gadījumā #prevencija // @providus // @Tieslietas
 • 10. Starpinstitucionālās sadarbības grupu darbība:  vardarbības riska un tā cēloņu vispusīga izvērtēšana  kopīga lēmuma pieņemšana: - vai nepieciešama PPL piemērošana; - kādi PPL būs visatbilstošākie un efektīvākie; - uz kādu termiņu PPL piemērojami #prevencija // @providus // @Tieslietas
 • 11. Individualizēta pieeja – plašs dažādu PPL klāsts vardarbības riska un tā cēloņu novēršanai: personas uzraudzība, tai skaitā:  pienākums ziņot par dzīvesvietu un darba vai mācību vietu, kā arī izbraukšanu no dzīvesvietas;  pienākums noteiktā laikā atrasties noteiktā vietā;  aizliegums tuvoties noteiktai vietai;  aizliegums piedalīties noteiktos publiskos vai citos pasākumos;  aizliegums tuvoties un sazināties ar noteiktu personu vai personu loku;  aizliegums lietot apreibinošas vielas; pienākums saņemt sociāli rehabilitējošus pasākumus (speciālistu konsultācijas, sociāli rehabilitējošas programmas); #prevencija // @providus // @Tieslietas
 • 12. 2) rehabilitējošās aizsardzības noteikšana - palīdzība dokumentu noformēšanā, - palīdzība dzīvesvietas meklēšanā, - nodarbinātības pasākumi, - psiholoģiskā palīdzība un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 3) preventīvā drošības nauda #prevencija // @providus // @Tieslietas
 • 13. Intervences pasākumu samērīgums un atbilstība konkrētai situācijai:  vardarbības riska regulāra izvērtēšana, lai savlaicīgi reaģētu uz izmaiņām  piemēroto PPL pārskatīšana, lai piemērotu atbilstošākos un efektīvākos līdzekļus Starpinstitucionālās sadarbības grupas konkrētu gadījumu pārskatīs: - ne retāk kā vienreiz gadā; - kad to lūdz persona, kurai šie preventīvie piespiedu līdzekļi ir piemēroti; - kad persona ir pārkāpusi viņai piemēroto preventīvo piespiedu līdzekli; - kad to ierosina kāda no valsts vai pašvaldību institūcijām vai ir informācija, kas dod pamatu uzskatīt, ka apdraudējuma intensitāte ir mainījusies #prevencija // @providus // @Tieslietas
 • 14. PPL piemērošana neatliekamības kārtībā:  pagaidu lēmums (10 dienas max)  piemēro Valsts vai pašvaldības policijas darbinieks; piemēro personas uzraudzību: - pienākumu noteiktā laikā atrasties noteiktā vietā; - aizliegumu tuvoties noteiktai vietai; - aizliegumu tuvoties un sazināties ar noteiktu personu  lēmums pārskatāms starpinstitucionālās sadarbības grupā #prevencija // @providus // @Tieslietas
 • 15. Kā PPL sistēma palīdzēs nepilngadīgo noziedzības prevencijā? #prevencija // @providus // @Tieslietas
 • 16. Situācija Nr.1 : bērns – vardarbības riska apdraudētais (“cietušais”)  galvenokārt vardarbības ģimenē situācijas;  vardarbības risku radošai personai piemēro 1 vai vairākus PPL, tai skaitā (ja nepieciešams) – aizliegumu tuvoties/sazināties ar ģimeni un tuvoties kopīgajam mājoklim;  palīdzība bērnam un/vai “cietušajam” pieaugušajam rehabilitējošās aizsardzības ietvaros #prevencija // @providus // @Tieslietas
 • 17. Situācija Nr.2: bērns, kas rada vardarbības risku  bērnam, kas sasniedzis 11 gadu vecumu, piemēro 1 vai vairākus PPL; jāievēro speciāli nosacījumi, piemērojot PPL:  aizliegums tuvoties savai dzīvesvietai – nosakāms, ja ir konkrēta vieta, uz kuru bērnam doties un kur viņš būs pieaugušo uzraudzībā;  preventīvā drošības nauda – ierobežotas piemērošanas iespējas, jo nepilngadīgajam var nebūt savu ienākumu;  iespējams piemērot paralēli audzinoša rakstura piespiedu līdzekļiem vai kriminālsodiem #prevencija // @providus // @Tieslietas
 • 18. Situācija Nr.3: bērns riska situācijā  PPL mērķa grupā? – vecāki, kuri tieši nerada vardarbības risku, tomēr tiem trūkst prasmes vai vēlmes audzināt savu bērnu. Vecāku rīcības rezultāts – uzvedības problēmas bērnam.  Iespēja vecākiem (vienam/abiem) piemērot sociāli rehabilitējošas programmas par bērnu audzināšanu, saskarsmi u.tml. #prevencija // @providus // @Tieslietas
 • 19. PA L D I ES ! In d r a G r a t k o v s k a Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta direktore + 371 67036961 Indra.Gratkovska@tm.gov.lv #prevencija // @providus // @Tieslietas