Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Centre for Public Policy PROVIDUS(20)

Anzeige

Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepcija

 1. PREVENTĪVO PIESPIEDU LĪDZEKĻU KONCEPCIJA
 2. B ŪT ĪBA: Agrīna vardarbības prevencija (novēršana) –risku un vajadzību novērtēšana
 3. P AM ATP R O BL ĒM A: Valsts un pašvaldību institūciju ļoti ierobežotas iespējas novērst vardarbību pat tad, kad apdraudējums ir acīmredzams. Institūciju novēlota rīcība vardarbības riska novēršanai - lielākoties vērsta uz pagātni – spēj reaģēt un rīkoties, kad sodāms nodarījums jau ir izdarīts.  Represīvo līdzekļu dominēšana – maz līdzekļu vardarbības cēloņu risināšanai. Esošie preventīvie piespiedu vai brīvprātīga rakstura pasākumi neveido vienotu, organizētu sistēmu.
 4. R IS IN ĀJU M S : Preventīvie piespiedu līdzekļi (PPL) – pasākumi vardarbības novēršanai, lai panāktu personas un sabiedrības lielāku drošību. PPL piemērošanas mērķis: novērst vardarbību nākotnē, nevis sodīt par pagātnē izdarīto, proti: •aizsargāt apdraudētās personas; •novērst apdraudējuma cēloņus un veicinošos apstākļus. Mērķa grupa: personas no 11 gadu vecuma, kuru uzvedībā tiks konstatēti vardarbības riski vai kuras citādi radīs vai varēs radīt vardarbības risku. Vardarbības risks: apdraudējums citas personas vai personu dzīvībai, veselībai, dzimumneaizskaramībai, tikumībai vai brīvībai.
 5. Individualizēta pieeja – plašs dažādu PPL klāsts vardarbības riska un tā cēloņu novēršanai: personas uzraudzība - personas uzvedības uzraudzība un tās pakļaušana preventīvo piespiedu līdzekļu piemērotāja norādītajiem ierobežojumiem. Tās ietvaros personai varēs uzlikt dažādus pienākumus un aizliegumus, kas: •vērsti uz personas uzvedības ārēju ietekmēšanu; •vērsti uz to, lai risinātu problēmas, kas ir vardarbības riska pamatā.
 6. Uzvedības ārējai ietekmēšanai / ierobežošanai: pienākums ziņot par dzīvesvietu un darba vai mācību vietu, kā arī izbraukšanu no dzīvesvietas; pienākums noteiktā laikā atrasties noteiktā vietā;  aizliegums tuvoties noteiktai vietai; aizliegums piedalīties noteiktos publiskos vai citos pasākumos;  aizliegums tuvoties un sazināties ar noteiktu personu vai personu loku;  aizliegums lietot apreibinošas vielas;
 7. Vardarbības cēloņu risināšanai: pienākums saņemt sociāli rehabilitējošus pakalpojumus (speciālistu konsultācijas, sociāli rehabilitējošas programmas) *pakalpojumu klāsts nav precizēts – iespējas konkrētam gadījumam izvēlēties visatbilstošākos un efektīvākos sociāli rehabilitējošos pakalpojumus būs tieši atkarīgas no tā, cik plašs būs valsts vai pašvaldību finansēto pakalpojumu klāsts, jo: • bez personas piekrišanas varēs piemērot valsts vai pašvaldības finansētus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus; • ar personas piekrišanu (persona motivēta līdzdarboties) nepieciešamības gadījumā varēs piemērot arī tādus pakalpojumus, kuri ir jāfinansē pašam pakalpojumu saņēmējam.
 8. Atbalsta pasākumi: 2) rehabilitējošās aizsardzības noteikšana - palīdzības sniegšana ne tikai personām, kuras rada apdraudējumu sabiedrībai, bet arī apdraudētajām personām: - palīdzība dokumentu noformēšanā, -palīdzība dzīvesvietas meklēšanā, (pasākumi atbilstoši iespējām - piemēram, informācijas sniegšana, vietas patversmē (tai skaitā – sociālajā patversmē), kopmītnēs vai kādā citā dzīvojamā platībā nodrošināšanā uz laiku, vai, piemēram, sociālā dzīvokļa īres tiesību piešķiršana) - nodarbinātības pasākumi, (piemēram, karjeras plānošanas konsultācijas, speciālistu konsultācijas) - psiholoģiskā palīdzība un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi (var sniegt dažādi sociālo pakalpojumu sniedzēji, krīzes centri, pašvaldību sociālie dienesti. Būtiski, lai persona būtu informēta par esošajām iespējām)
 9. 3) preventīvā drošības nauda - pienākums uz noteiktu laika periodu (ne ilgāku par diviem gadiem) iemaksāt valsts kasē noteiktu naudas summu (50 līdz 5000 latu apmērā), kuru persona zaudēs, ja noteiktajā laika periodā izdarīs vardarbīgo nodarījumu vai nepiedalīsies tai noteiktajās sociālās rehabilitācijas programmās.
 10. PPL piemērošanas mehānisms
 11. Preventīvo piespiedu līdzekļu piemērošana  savlaicīga reaģēšana uz vardarbības riskiem un izmaiņām tajos;  institūciju savstarpēja sadarbība: - informācijas apmaiņa par iespējamo vardarbības risku; - kopīga lēmuma pieņemšana par risinājumu;  individualizēta pieeja problēmu risināšanā
 12. PPL piemērošana parastajā kārtībā: Starpinstitucionālās sadarbības grupas / sadarbības komandas  Grupas pašvaldību līmenī, kurās iesaistīti pārstāvji no: -pašvaldības sociālā dienesta; -pašvaldības policijas (ja ir); -Valsts policijas; -bāriņtiesas; -Valsts probācijas dienesta + citi speciālisti, kas nepieciešami konkrētajā gadījumā. vardarbības riska un tā cēloņu vispusīga izvērtēšana  kopīga lēmuma pieņemšana: - vai nepieciešama PPL piemērošana; - kādi PPL būs visatbilstošākie un efektīvākie; - uz kādu termiņu PPL piemērojami
 13. VARDARBĪBAS ĢIMENĒ NOVĒRŠANAI: PPL piemērošana neatliekamības kārtībā:  pagaidu lēmums (10 dienas max)  piemēros Valsts vai pašvaldības policijas darbinieks; piemēros personas uzraudzību: - pienākumu noteiktā laikā atrasties noteiktā vietā; - aizliegumu tuvoties noteiktai vietai; - aizliegumu tuvoties un sazināties ar noteiktu personu  lēmums pārskatāms starpinstitucionālās sadarbības grupā
 14. Projekta virzība:  IzsludinātsVSS 10.11.2011. (prot.Nr.44 24.§) (VSS-1271) Saskaņotais Koncepcijas projekts iesniedzams MK līdz 2012.gada 1.jūlijam (plānots lūgt termiņa pagarinājumu līdz septembrim);  saskaņā ar MK rīkojuma projektu paredzēts: *līdz 2015.gada 1.februārim - izstrādāt un iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai MK likumprojektu par preventīvajiem piespiedu līdzekļiem, kā arī citus ar koncepcijas īstenošanu saistītos normatīvo aktu projektus; *līdz 2017.gada 1.jūlijam – izstrādāt un iekšlietu ministram iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai MK ar metodiskās vadības īstenošanu un datu bāzes darbību saistītos normatīvo aktu projektus.
 15. PA L D I ES par u anī bu zm !
Anzeige