Kronberga ilona 21_10_2014_prokurori

Centre for Public Policy PROVIDUS
Centre for Public Policy PROVIDUSCentre for Public Policy PROVIDUS
Prokuroru loma 
sabiedrībā un 
tieslietu sistēmā 
Ilona Kronberga, 
domnīcas PROVIDUS vadošā pētniece 
2014.gada 21.oktobrī
Prokuratūras darbības mērķis – 
sabiedrības interešu aizstāvība 
krimināltiesisko un citu tiesību 
normu piemērošanas jomās, 
vienlaikus nodrošinot katra indivīda 
tiesību ievērošanu
Prokurori – 
tiesu sistēmai piederīgas 
amatpersonas, kuras piedalās lietu 
izskatīšanā tiesā un veic citus 
pienākumus saskaņā ar likumu
Prokuratūras kompetences: 
• uzrauga pirmstiesas izmeklēšanas un operatīvās 
darbības, valsts drošības iestāžu izlūkošanas un 
pretizlūkošanas procesu un valsts noslēpuma aizsardzības 
sistēmas atbilstību tiesību normām; 
• veic pirmstiesas izmeklēšanu; 
• uzsāk un veic kriminālvajāšanu; 
• uztur valsts apsūdzību; 
• uzrauga sodu izpildi; 
• aizsargā personu un valsts tiesības un likumīgās 
intereses; 
• iesniedz prasības pieteikumu vai iesniegumu tiesā; 
• piedalās lietu izskatīšanā tiesā.
Prokuratūra ir tiesu varas iestāde, kura 
nav uzlūkojama vien kā prokuroru 
profesionāla kopība, bet institūcija, 
kam starp citām tiesību aizsardzības 
iestādēm ir specifiska un būtiska loma 
tiesiskuma nodrošināšanā, tai skaitā 
personu tiesību aizsardzībā, valstī 
kopumā.
Tikai savstarpēji mērķtiecīgi 
sadarbojoties iestāžu funkciju līmenī un 
nodrošinot attīstību, kas balstīta uz 
vieniem mērķiem un vērtībām, 
ir iespējams efektīvs tiesību aizsardzības 
iestāžu kopīgā darba rezultāts – 
sabiedrības aizsardzība pret likuma 
pārkāpumiem un indivīdu tiesību 
nodrošināšana.
Prokurors 
nekalpo kriminālprocesam, 
bet sabiedrības drošībai.
Eiropas Savienības dalībvalstu tiesību aizsardzības 
sistēmas balstītas ne tikai vienotās vērtībās, bet šīs 
vērtības ietverošās tiesību normas ir jāpiemēro visiem 
saprotamā un pieņemamā veidā. 
Šo apsvērumu ievērošanai ir būtiska loma: 
• sastopoties ar jauniem, tai skaitā starptautiskiem, 
izaicinājumiem organizētās noziedzības novēršanas 
jomā; 
• vairojot personu un sabiedrības ticību tiesiskumam 
un uzticību tiesību normu piemērotājiem.
1. Rekomendācija Rec (2000)19 
prokurors tiek definēts kā valsts amatpersona, 
kas sabiedrības vārdā un tās interesēs nodrošina 
tiesību normu piemērošanu gadījumos, kad par 
likuma pārkāpumiem ir jāpiemēro 
krimināltiesiska sankcija, ņemot vērā gan 
personu tiesības, gan nepieciešamību pēc 
efektīvas rīcības
2. Rekomendācija Rec (2000)19 
prokuroru misija ir rīkoties sabiedrības, ne sevis 
paša labā, nedz vadoties no jebkādiem 
politiskiem vai ekonomiskiem apsvērumiem, 
proti, prokurors ir tas, kas atbild par 
krimināltiesiskās sistēmas efektivitāti kopumā un 
vadās no sabiedrības interesēm
3. Rekomendācija Rec (2000)19 
prokuroru kvalifikācijas pilnveide ir 
gan pienākums, gan tiesības, kas 
īstenojamas kā pirms kļūšanas par 
prokuroru, tā visas prokurora 
profesionālās karjeras laikā
Prokuroram nepieciešamās zināšanas un 
prasmes I 
zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai 
persona varētu sākt strādāt par prokuroru (principi, 
uz kuriem balstās prokurora amata pienākumi un 
profesionālās ētikas normas; starptautiskie tiesību 
akti, kas saistās ar prokurora darba specifiku, jo 
sevišķi cilvēktiesību aktu pārzināšana; darba 
organizācija un cilvēkresursu vadība tieslietu jomā; 
darba profesionālās vērtēšanas kritēriji, 
prokuratūras darbības mērķi un uzdevumi)
Prokuroram nepieciešamās zināšanas un 
prasmes II 
zināšanas un prasmes, lai prokurors varētu atbilstoši 
izvirzītajiem uzdevumiem un noziedzības novēršanas 
prioritātēm pildīt savus amata pienākumus ikdienā 
(tieslietu nozares aktualitāšu pārzināšana); speciālu 
zināšanu un prasmju apguve atbilstoši konkrētā posma 
noziedzības dinamikai un veidiem; padziļinātu zināšanu 
un prasmju apguve atsevišķās nozarēs (piemēram, 
tehnoloģijas, finanses, valodas); kā arī prasmes 
vispārīgajā starptautiskajā sadarbībā un zināšanas par 
starptautisko sadarbību krimināllietās.
Lai prokuroram sniegtu 
nepieciešamās zināšanas un prasmes 
nepieciešama prokuroru izglītības 
koncepcija (apstiprināta pieeja, veids), 
kas ir daļa no vispārējās prokuratūras 
attīstības stratēģijas.
Prokuroriem ir 
jāpārzina lielākā daļa tiesību nozaru 
normu un kopumā ir jābūt vairāk 
vispusīgi izglītotiem cilvēkiem, nevis 
šauras nozares speciālistiem.
Prokuroru sākotnējās apmācības, stažēšanās, 
tālākās apmācības un prokuroru darba 
novērtēšanas jautājumi ir cieši saistīti ar 
prokuratūras mērķtiecīgu darba organizāciju un 
regulāru plānošanu. 
Šis aspekts ir būtisks nodrošinot pēctecīgu 
prokuratūras attīstības politiku ilgākā laika 
periodā un tieši saistīts ar nepieciešamo finanšu 
resursu piesaisti prokuratūras kvalitatīvam 
darbam, līdz ar to arī efektīvai noziedzības 
novēršanas politikas pastāvēšanai valstī kopumā.
Prokurors vienlaikus ir 
• ar plašām zināšanās jurisprudencē; 
• lēmumu pieņēmējs; 
• problēmu risinātājs; 
• stratēģisks plānotājs; 
• prokurora un prokuratūras kā institūcijas 
tēla veidotājs sabiedrībā.
Lai noskaidrotu, ko Latvijas sabiedrība 
sagaida no prokuratūras un prokuroriem, 
no 2014.gada 6.-12.augustam tika veikta 
sabiedrības aptauja
Kādam jābūt prokuroram? I 
• 44% no aptaujātajiem uzskatīja, ka 
prokuroram ir jābūt godīgam, 
objektīvam un taisnīgam; 
• 19% uzskatīja, ka prokuroram ir jābūt 
neatkarīgam, paškritiskam un 
pacietīgam;
Kādam jābūt prokuroram? II 
• 17% uzskatīja, ka prokuroriem nepieciešamās 
īpašības ir rūpība, atbildība un atsaucība; 
• 11% pauda, ka prokuroram jābūt tolerantam, 
iecietīgam un konfidenciālam, bet 
• 9% norādīja, ka prokuroram nepieciešamās 
īpašības ir mērķtiecīgums, pašpārliecinātība un 
stingrība.
Kādi prokurori ir bijuši saskarsmē ar jums, 
jūsu paziņām vai ģimenes locekļiem? 
• 29% aptaujāto norādīja, ka prokurori ir bijuši vienaldzīgi 
pret viņu vajadzībām; 
• 26% uzskatīja, ka prokurori saskarsmē atstājuši 
profesionālu iespaidu un darījuši savu darbu; 
• 24% atzina, ka prokurori ir bijuši mierīgi, laipni un 
atstājuši labu iespaidu uz aptaujāto; 
• 18% norādīja, ka prokurors nav bijis ieinteresēts 
sadarboties, bet viens cilvēks bija norādījis, ka prokurors 
saskarsmē ar viņu ir bijis rupjš un nepacietīgs.
Sabiedrība no prokuratūras 
visvairāk sagaida 
godīgumu, objektīvu attieksmi un taisnīgu 
risinājumu, bet aptaujāto personu pieredze 
saskarsmē ar prokuroriem 50% gadījumu ir 
bijusi vai nu ļoti pozitīva un laba, vai citos 
50% gadījumu prokuroru attieksme tikusi 
vērtēta kā vienaldzīga, bez intereses, vai 
nepatīkama.
Prokurora amata pienākumu 
veikšanai nepieciešamās zināšanas I 
• principi, uz kuriem balstās prokurora amata pienākumi 
un profesionālās ētikas normas; 
• starptautiskie tiesību akti (tai skaitā Eiropas Savienības 
tiesības ), kas saistās ar prokurora darba specifiku, jo 
sevišķi cilvēktiesību aktu pārzināšana; darba 
organizācija un cilvēkresursu vadība tieslietu jomā; 
• darba profesionālās vērtēšanas kritēriji, prokuratūras 
darbības mērķi un uzdevumi; 
• organizētās noziedzības aspekti;
Prokurora amata pienākumu 
veikšanai nepieciešamās zināšanas II 
• noziegumi, kas izdarīti izmantojot automatizētās datu 
apstrādes sistēmas; 
• liecinieku un cietušo aizsardzība; 
• noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi un to specifika; 
• noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un krāpšana un 
citi; 
• pārrobežu un starptautiskā noziedzība, starptautiskā 
sadarbība krimināllietās un citas jomas.
Prokuroram nepieciešamās prasmes I 
• lai varētu atbilstoši izvirzītajiem uzdevumiem 
un noziedzības novēršanas prioritātēm pildīt 
savus amata pienākumus ikdienā (tieslietu 
nozares aktualitāšu pārzināšana); 
• lai analizētu situāciju un pieņemtu lēmumus 
atbilstoši konkrētā posma noziedzības dinamikai 
un veidiem; 
• komunikācijā un darba organizācijā;
Prokuroram nepieciešamās prasmes II 
• prasmes un iemaņas sadarbībai ar dažādām 
iestādēm nacionālā un starptautiskā līmenī; 
• ar praktisku ievirzi atsevišķās nozarēs, jo sevišķi 
tehnoloģiju un finanšu jomā, kā arī jāpārzina 
svešvalodas; 
• vispārīgās starptautiskās sadarbības 
jautājumos un citās jomās.
Prokurora kvalitatīvam un efektīvam 
darbam ir liela nozīme vispārējā 
noziedzības prevencijā: efektīvi 
pārstāvot sabiedrības intereses 
prokurors vairo cieņu pret likumu.
Ar mērķi izzināt prokuroru viedokli par 
profesionālās izaugsmes, karjeras un 
tālākizglītības iespējām un to novērtējumu, 
strādājot Latvijas Republikas Prokuratūrā 
no 2014.gada 6.-12.augustam tika 
aptaujāti 135 Latvijā praktizējoši 
prokurori.
• 39% no aptaujātajiem prokuroriem pauda 
uzskatu, ka sabiedrībai par prokurora darbu būtu 
jāzina daudz vairāk, jo tas atvieglotu prokuroru 
ikdienas darbu, savstarpējo sapratni un vairotu 
tiesiskumu valstī kopumā; 
• 35% uzskatīja, ka prokurori šobrīd ir augsti 
kvalificētas valsts amatpersonas, kas apzinās 
savus mērķus un lomu tieslietu sistēmā.
• 17% no aptaujātajiem pauda, ka prokurors sabiedrības 
acīs vispirms ir tiesu varas pārstāvis un valsts 
amatpersona, prokurors sabiedrībā asociējas ar valsts 
varu un būtu pilnīgi pietiekami, ja sabiedrībā būtu 
minimāla izpratne par prokurora darbu, bet 
• 1% no aptaujātajiem uzskatīja, ka prokurors ir valsts 
amatpersona, kas veic Prokuratūras likuma 2.pantā 
noteiktās specifiskās prokuratūras funkcijas, tāpēc 
sabiedrībai plašāka informācija par prokuratūras darbu 
nav nepieciešama.
• 29% no visiem aptaujātajiem 
prokuroriem norādīja, ka visvairāk 
viņiem pietrūkst zināšanu 
grāmatvedībā un finanšu jomā, bet 
• 27% norādīja, ka ir nepietiekamas 
zināšanas par dažādu tehnoloģiju 
lietošanu.
• 21% jeb 66 cilvēki norādīja, ka ikdienas darbā 
pietrūkst angļu valodas zināšanu un prasmju, 
bet 
• 2 prokurori (1%) vēlētos uzlabot krievu valodas 
zināšanas; 
• 10% prokuroru uzskatīja, ka viņiem trūkst 
zināšanu par Krimināllikuma un kriminālprocesa 
tiesību normu piemērošanu, jo sevišķi saistībā ar 
jauniem grozījumiem šajos tiesību aktos.
12% aptaujāto prokuroru norādīja dažādas 
tiesību nozares un apakšnozares, kurās viņi 
uzskatīja savas zināšanas par nepietiekamām 
un vēlētos tās uzlabot: 
civiltiesības, administratīvās tiesības un finanšu 
tiesības; grāmatvedība, komerctiesības, korporatīvās 
tiesības un Eiropas Savienības tiesības; nodokļu 
tiesības, darba tiesības, ekoloģiskās tiesības un 
cilvēktiesības; administratīvo procesu, kriminālistiku un 
operatīvās darbības teoriju; starptautiskās tiesības un 
starptautisko civilprocesu.
• Neviens no aptaujātajiem prokuroriem 
neuzskatīja, ka viņa kvalifikācija būtu tik augsta, 
ka tā vairs nebūtu jāuzlabo, vai arī pēdējos 5 
gados nebūtu piedalījies kādā kvalifikācijas 
paaugstināšanas pasākumā. 
• lielākā daļa prokuroru labprāt piedalās 
kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos un 
vēlētos, lai šādu iespēju būtu vairāk.
1. Prokuroriem tika jautāts, vai šobrīd 
pastāvošajā profesionālās darbības 
novērtēšanā tiek pietiekami ņemti vērā 
prokuroru centieni paaugstināt savu 
kvalifikāciju. 
28% no aptaujātajiem norādīja, ka reizi piecos 
gados informē atestācijas komisiju par saviem 
sasniegumiem kvalifikācijas paaugstināšanā, kas 
novērtē prokurora profesionālo izaugsmi 
attiecīgajā periodā un tas ir pietiekami.
2. Vai tiek pietiekami ņemti vērā prokuroru 
centieni paaugstināt savu kvalifikāciju? 
21% aptaujāto norādīja, ka esošā prokuroru 
kvalifikācijas paaugstināšanas sistēma nav efektīva 
un tajā būtu jāveic izmaiņas, bet 20% prokuroru 
uzskata, ka esošais prokuroru novērtēšanas 
mehānisms nav efektīvs un tajā būtu jāveic 
izmaiņas.
3. Vai tiek pietiekami ņemti vērā prokuroru 
centieni paaugstināt savu kvalifikāciju? 
14% no aptaujātajiem norādīja, ka vienu reizi gadā 
piedalās pārrunās ar savu tiešo priekšnieku, kuru laikā 
kopā analizē paveikto kvalifikācijas paaugstināšanā, kā 
arī plāno nepieciešamos pasākumus kvalifikācijas 
paaugstināšanai nākotnē un reizi piecos gados piedalās 
atestācijas komisijā.
4. Vai tiek pietiekami ņemti vērā prokuroru 
centieni paaugstināt savu kvalifikāciju? 
11% no aptaujātajiem prokuroriem norādīja, ka 
reizi gadā notiek pārrunas ar viņu tiešo 
priekšnieku, kuru laikā prokurors informē viņu 
par savu progresu kvalifikācijas celšanā un tas 
tiek ņemts vērā pietiekoši.
5. Vai tiek pietiekami ņemti vērā prokuroru 
centieni paaugstināt savu kvalifikāciju? 
7% no aptaujātajiem pauda viedokli, ka esošā 
prokuroru kvalifikācijas paaugstināšanas sistēma 
nav efektīva un tajā būtu jāveic izmaiņas.
6. Kādai būtu jābūt prokuroru kvalifikācijas 
paaugstināšanas sistēmai un ar kādām 
metodēm tas būtu veicams? 
26% no aptaujātajiem atzina, ka būtu vēlams, lai 
prokuratūras vadība varētu piedāvāt nepieciešamās 
apmācības programmas, kas tiek izstrādātas uz gadu, lai 
prokurori varētu plānot savu laiku jau gada sākumā.
7. Kādai būtu jābūt prokuroru kvalifikācijas 
paaugstināšanas sistēmai un ar kādām 
metodēm tas būtu veicams? 
• 25% prokuroru norādīja, ka prokuroriem vairāk 
nepieciešamas nevis lekcijas par tēmām, bet semināru 
veida diskusijas par jaunākajām aktualitātēm, bet 
• 22% uzsvēra, ka profesionālās pilnveides sistēmai ir 
jābūt plānveidīgai un pirms tās izstrādes būtu jāaptaujā 
prokurori par viņu tālākizglītības vajadzībām.
8. Kādai būtu jābūt prokuroru kvalifikācijas 
paaugstināšanas sistēmai un ar kādām 
metodēm tas būtu veicams? 
• 12% prokuroru pauda uzskatu, ka prokurori būtu 
jāapmāca izmantojot tīmeklī pieejamus apmācības 
moduļus (e-mācības), lai nebūtu jākavē dēļ mācībām 
darbs, bet 
• 9% norādīja, ka apmācības sistēmai ir jābūt 
individualizētai, lai tā atbilstu katra prokurora vajadzībām; 
• 5% no aptaujātajiem pauda, ka pašreizējā kvalifikācijas 
paaugstināšanas sistēma ir pietiekami laba un inovācijas 
nav nepieciešamas.
Secinājumi no prokuroru aptaujas 
rezultātiem I 
• Sabiedrībai par prokuratūras darbu būtu nepieciešams 
vairāk informācijas, jo tas varētu atvieglot prokuroru 
ikdienas darbu; 
• Prokurori lepojas ar savu darbu prokuratūrā un 
uzskata sevi par augsti kvalificētām tieslietu sistēmas 
amatpersonām, kuru galvenajām īpašībām ir jābūt 
godīgumam, objektivitātei un taisnīgumam ; 
• Prokuroriem šobrīd visvairāk nepieciešamas zināšanas 
finanšu, grāmatvedības un tehnoloģiju jomā;
Secinājumi no prokuroru aptaujas 
rezultātiem II 
• Lielākā daļa prokuroru piedalās kvalifikācijas 
paaugstināšanas pasākumos: gan tajos ko organizē 
prokuratūra, gan pēc pašu iniciatīvas. Labprāt 
apmeklē seminārus un konferences, ja rodas tāda 
iespēja; 
• Pastāvošo kvalifikācijas novērtēšanas un pilnveides 
sistēmu 52% prokuroru atzīst par labu vai 
apmierinošu, bet 48% uzskata, ka tā ir jāuzlabo;
Secinājumi no prokuroru aptaujas 
rezultātiem III 
• Prokuroru kvalifikācijas paaugstināšanas sistēma ir jāattīsta 
plānveidīgi, vismaz plānojot to gadu uz priekšu; prokurori pirms 
apmācības sistēmas izstrādes ir jāaptaujā, izzinot viņu vajadzības, 
mācību tēmām ir jāatbilst katra individuālajām vajadzībām. 
Prokuroriem vēlamās mācību formas ir e-apmācības un dažādi 
diskusiju semināri par aktuālākajām tēmām; 
• Prokuroru mācību programmās var iesaistīt pasniedzējus, 
kuriem ir nepieciešamās zināšanas nozarē, vēlams apmācīt 
lektorus no pieredzējušāko un motivētāko prokuroru vidus, kā arī 
piesaistīt speciālistus no ārvalstīm.
No kādiem elementiem sastāv 
profesionālās pilnveides sistēma? 
• mērķa grupu mācību vajadzību noteikšana; 
• mācību norises laika, vietas, cilvēku un finanšu 
resursu, tehniskā nodrošinājuma un citu resursu 
plānošana; 
• ieviešana un mācību procesa norises 
organizatoriskais nodrošinājuma; 
• vērtēšana, jeb atgriezeniskā saikne. Katra posma 
īstenošanai nepieciešami gan finanšu un cilvēku, 
gan laika resursi.
Paldies par uzmanību! 
www.twitter.com/providuslv 
www.facebook.com/providuslv 
vards.uzvards@providus.lv 
providus@providus.lv 
+37167039251 
www.providus.lv 
www.cietusajiem.lv 
www.socialauznemejdarbiba.lv 
www.democracyoneday.com 
www.dzivotlatvija.lv 
www.korupcijas-c.wikidot.com
1 von 47

Recomendados

Digitālā Ēra 2016 - Agnese Boboviča - Privātā dzīve un žurnālistika von
Digitālā Ēra 2016 - Agnese Boboviča - Privātā dzīve un žurnālistikaDigitālā Ēra 2016 - Agnese Boboviča - Privātā dzīve un žurnālistika
Digitālā Ēra 2016 - Agnese Boboviča - Privātā dzīve un žurnālistikaAndris Soroka
519 views14 Folien
Pt 1 temats von
Pt 1 tematsPt 1 temats
Pt 1 tematsViktors V
1.9K views21 Folien
Preventīvie Piespiedu līdzekļi: Cilvēktiesību un prevencijas samērošanas aspekti von
Preventīvie Piespiedu līdzekļi: Cilvēktiesību un prevencijas samērošanas aspektiPreventīvie Piespiedu līdzekļi: Cilvēktiesību un prevencijas samērošanas aspekti
Preventīvie Piespiedu līdzekļi: Cilvēktiesību un prevencijas samērošanas aspektiAndrejs Judins
582 views25 Folien
Tiesiskie aspekti von
Tiesiskie aspektiTiesiskie aspekti
Tiesiskie aspektiJaunradesNams
1.2K views14 Folien
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis von
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķisNoziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis Centre for Public Policy PROVIDUS
4.9K views18 Folien
Nepilngadīgo likumpārkāpumu novēršana – Valsts policijas perspektīva von
Nepilngadīgo likumpārkāpumu novēršana – Valsts policijas perspektīvaNepilngadīgo likumpārkāpumu novēršana – Valsts policijas perspektīva
Nepilngadīgo likumpārkāpumu novēršana – Valsts policijas perspektīvaCentre for Public Policy PROVIDUS
1.2K views10 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Kronberga ilona 21_10_2014_prokurori

Vienota pieeja cietušo atbalsta sistēmai von
Vienota pieeja cietušo atbalsta sistēmaiVienota pieeja cietušo atbalsta sistēmai
Vienota pieeja cietušo atbalsta sistēmaiCentre for Public Policy PROVIDUS
386 views17 Folien
Cietušā tiesības, to nodrošināšanas garantijas Latvijas kriminālprocesā von
Cietušā tiesības, to nodrošināšanas garantijas Latvijas kriminālprocesāCietušā tiesības, to nodrošināšanas garantijas Latvijas kriminālprocesā
Cietušā tiesības, to nodrošināšanas garantijas Latvijas kriminālprocesāCentre for Public Policy PROVIDUS
1.4K views20 Folien
Cietušo atbalsta sistēmas nozīme tiesībsargājošo iestāžu darbā von
Cietušo atbalsta sistēmas nozīme tiesībsargājošo iestāžu darbāCietušo atbalsta sistēmas nozīme tiesībsargājošo iestāžu darbā
Cietušo atbalsta sistēmas nozīme tiesībsargājošo iestāžu darbāCentre for Public Policy PROVIDUS
550 views27 Folien
Izmeklēšanas institūta būtība brīvības atņemšanas iestādēs von
Izmeklēšanas institūta būtība brīvības atņemšanas iestādēsIzmeklēšanas institūta būtība brīvības atņemšanas iestādēs
Izmeklēšanas institūta būtība brīvības atņemšanas iestādēsCentre for Public Policy PROVIDUS
739 views27 Folien
Cietušo vajadzības: jauna perspektīva Valsts probācijas dienesta darbā von
Cietušo vajadzības: jauna perspektīva Valsts probācijas dienesta darbāCietušo vajadzības: jauna perspektīva Valsts probācijas dienesta darbā
Cietušo vajadzības: jauna perspektīva Valsts probācijas dienesta darbāCentre for Public Policy PROVIDUS
1K views20 Folien
Cietušais. Cietušā vajadzības. Kriminālprocess von
Cietušais. Cietušā vajadzības. KriminālprocessCietušais. Cietušā vajadzības. Kriminālprocess
Cietušais. Cietušā vajadzības. KriminālprocessCentre for Public Policy PROVIDUS
1K views16 Folien

Más de Centre for Public Policy PROVIDUS

Do law enforcement agencies have an obligation to communicate? von
Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?
Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?Centre for Public Policy PROVIDUS
375 views6 Folien
Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and... von
Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...
Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...Centre for Public Policy PROVIDUS
929 views27 Folien
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva... von
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva..."Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...Centre for Public Policy PROVIDUS
609 views6 Folien
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva... von
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva..."Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...Centre for Public Policy PROVIDUS
596 views6 Folien
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva... von
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva..."Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...Centre for Public Policy PROVIDUS
555 views8 Folien
"Prezentācija nodarbību mācību kursa "Līdzdalības iespējas un interneta līdzd... von
"Prezentācija nodarbību mācību kursa "Līdzdalības iespējas un interneta līdzd..."Prezentācija nodarbību mācību kursa "Līdzdalības iespējas un interneta līdzd...
"Prezentācija nodarbību mācību kursa "Līdzdalības iespējas un interneta līdzd...Centre for Public Policy PROVIDUS
761 views11 Folien

Más de Centre for Public Policy PROVIDUS(20)

Kronberga ilona 21_10_2014_prokurori

 • 1. Prokuroru loma sabiedrībā un tieslietu sistēmā Ilona Kronberga, domnīcas PROVIDUS vadošā pētniece 2014.gada 21.oktobrī
 • 2. Prokuratūras darbības mērķis – sabiedrības interešu aizstāvība krimināltiesisko un citu tiesību normu piemērošanas jomās, vienlaikus nodrošinot katra indivīda tiesību ievērošanu
 • 3. Prokurori – tiesu sistēmai piederīgas amatpersonas, kuras piedalās lietu izskatīšanā tiesā un veic citus pienākumus saskaņā ar likumu
 • 4. Prokuratūras kompetences: • uzrauga pirmstiesas izmeklēšanas un operatīvās darbības, valsts drošības iestāžu izlūkošanas un pretizlūkošanas procesu un valsts noslēpuma aizsardzības sistēmas atbilstību tiesību normām; • veic pirmstiesas izmeklēšanu; • uzsāk un veic kriminālvajāšanu; • uztur valsts apsūdzību; • uzrauga sodu izpildi; • aizsargā personu un valsts tiesības un likumīgās intereses; • iesniedz prasības pieteikumu vai iesniegumu tiesā; • piedalās lietu izskatīšanā tiesā.
 • 5. Prokuratūra ir tiesu varas iestāde, kura nav uzlūkojama vien kā prokuroru profesionāla kopība, bet institūcija, kam starp citām tiesību aizsardzības iestādēm ir specifiska un būtiska loma tiesiskuma nodrošināšanā, tai skaitā personu tiesību aizsardzībā, valstī kopumā.
 • 6. Tikai savstarpēji mērķtiecīgi sadarbojoties iestāžu funkciju līmenī un nodrošinot attīstību, kas balstīta uz vieniem mērķiem un vērtībām, ir iespējams efektīvs tiesību aizsardzības iestāžu kopīgā darba rezultāts – sabiedrības aizsardzība pret likuma pārkāpumiem un indivīdu tiesību nodrošināšana.
 • 7. Prokurors nekalpo kriminālprocesam, bet sabiedrības drošībai.
 • 8. Eiropas Savienības dalībvalstu tiesību aizsardzības sistēmas balstītas ne tikai vienotās vērtībās, bet šīs vērtības ietverošās tiesību normas ir jāpiemēro visiem saprotamā un pieņemamā veidā. Šo apsvērumu ievērošanai ir būtiska loma: • sastopoties ar jauniem, tai skaitā starptautiskiem, izaicinājumiem organizētās noziedzības novēršanas jomā; • vairojot personu un sabiedrības ticību tiesiskumam un uzticību tiesību normu piemērotājiem.
 • 9. 1. Rekomendācija Rec (2000)19 prokurors tiek definēts kā valsts amatpersona, kas sabiedrības vārdā un tās interesēs nodrošina tiesību normu piemērošanu gadījumos, kad par likuma pārkāpumiem ir jāpiemēro krimināltiesiska sankcija, ņemot vērā gan personu tiesības, gan nepieciešamību pēc efektīvas rīcības
 • 10. 2. Rekomendācija Rec (2000)19 prokuroru misija ir rīkoties sabiedrības, ne sevis paša labā, nedz vadoties no jebkādiem politiskiem vai ekonomiskiem apsvērumiem, proti, prokurors ir tas, kas atbild par krimināltiesiskās sistēmas efektivitāti kopumā un vadās no sabiedrības interesēm
 • 11. 3. Rekomendācija Rec (2000)19 prokuroru kvalifikācijas pilnveide ir gan pienākums, gan tiesības, kas īstenojamas kā pirms kļūšanas par prokuroru, tā visas prokurora profesionālās karjeras laikā
 • 12. Prokuroram nepieciešamās zināšanas un prasmes I zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai persona varētu sākt strādāt par prokuroru (principi, uz kuriem balstās prokurora amata pienākumi un profesionālās ētikas normas; starptautiskie tiesību akti, kas saistās ar prokurora darba specifiku, jo sevišķi cilvēktiesību aktu pārzināšana; darba organizācija un cilvēkresursu vadība tieslietu jomā; darba profesionālās vērtēšanas kritēriji, prokuratūras darbības mērķi un uzdevumi)
 • 13. Prokuroram nepieciešamās zināšanas un prasmes II zināšanas un prasmes, lai prokurors varētu atbilstoši izvirzītajiem uzdevumiem un noziedzības novēršanas prioritātēm pildīt savus amata pienākumus ikdienā (tieslietu nozares aktualitāšu pārzināšana); speciālu zināšanu un prasmju apguve atbilstoši konkrētā posma noziedzības dinamikai un veidiem; padziļinātu zināšanu un prasmju apguve atsevišķās nozarēs (piemēram, tehnoloģijas, finanses, valodas); kā arī prasmes vispārīgajā starptautiskajā sadarbībā un zināšanas par starptautisko sadarbību krimināllietās.
 • 14. Lai prokuroram sniegtu nepieciešamās zināšanas un prasmes nepieciešama prokuroru izglītības koncepcija (apstiprināta pieeja, veids), kas ir daļa no vispārējās prokuratūras attīstības stratēģijas.
 • 15. Prokuroriem ir jāpārzina lielākā daļa tiesību nozaru normu un kopumā ir jābūt vairāk vispusīgi izglītotiem cilvēkiem, nevis šauras nozares speciālistiem.
 • 16. Prokuroru sākotnējās apmācības, stažēšanās, tālākās apmācības un prokuroru darba novērtēšanas jautājumi ir cieši saistīti ar prokuratūras mērķtiecīgu darba organizāciju un regulāru plānošanu. Šis aspekts ir būtisks nodrošinot pēctecīgu prokuratūras attīstības politiku ilgākā laika periodā un tieši saistīts ar nepieciešamo finanšu resursu piesaisti prokuratūras kvalitatīvam darbam, līdz ar to arī efektīvai noziedzības novēršanas politikas pastāvēšanai valstī kopumā.
 • 17. Prokurors vienlaikus ir • ar plašām zināšanās jurisprudencē; • lēmumu pieņēmējs; • problēmu risinātājs; • stratēģisks plānotājs; • prokurora un prokuratūras kā institūcijas tēla veidotājs sabiedrībā.
 • 18. Lai noskaidrotu, ko Latvijas sabiedrība sagaida no prokuratūras un prokuroriem, no 2014.gada 6.-12.augustam tika veikta sabiedrības aptauja
 • 19. Kādam jābūt prokuroram? I • 44% no aptaujātajiem uzskatīja, ka prokuroram ir jābūt godīgam, objektīvam un taisnīgam; • 19% uzskatīja, ka prokuroram ir jābūt neatkarīgam, paškritiskam un pacietīgam;
 • 20. Kādam jābūt prokuroram? II • 17% uzskatīja, ka prokuroriem nepieciešamās īpašības ir rūpība, atbildība un atsaucība; • 11% pauda, ka prokuroram jābūt tolerantam, iecietīgam un konfidenciālam, bet • 9% norādīja, ka prokuroram nepieciešamās īpašības ir mērķtiecīgums, pašpārliecinātība un stingrība.
 • 21. Kādi prokurori ir bijuši saskarsmē ar jums, jūsu paziņām vai ģimenes locekļiem? • 29% aptaujāto norādīja, ka prokurori ir bijuši vienaldzīgi pret viņu vajadzībām; • 26% uzskatīja, ka prokurori saskarsmē atstājuši profesionālu iespaidu un darījuši savu darbu; • 24% atzina, ka prokurori ir bijuši mierīgi, laipni un atstājuši labu iespaidu uz aptaujāto; • 18% norādīja, ka prokurors nav bijis ieinteresēts sadarboties, bet viens cilvēks bija norādījis, ka prokurors saskarsmē ar viņu ir bijis rupjš un nepacietīgs.
 • 22. Sabiedrība no prokuratūras visvairāk sagaida godīgumu, objektīvu attieksmi un taisnīgu risinājumu, bet aptaujāto personu pieredze saskarsmē ar prokuroriem 50% gadījumu ir bijusi vai nu ļoti pozitīva un laba, vai citos 50% gadījumu prokuroru attieksme tikusi vērtēta kā vienaldzīga, bez intereses, vai nepatīkama.
 • 23. Prokurora amata pienākumu veikšanai nepieciešamās zināšanas I • principi, uz kuriem balstās prokurora amata pienākumi un profesionālās ētikas normas; • starptautiskie tiesību akti (tai skaitā Eiropas Savienības tiesības ), kas saistās ar prokurora darba specifiku, jo sevišķi cilvēktiesību aktu pārzināšana; darba organizācija un cilvēkresursu vadība tieslietu jomā; • darba profesionālās vērtēšanas kritēriji, prokuratūras darbības mērķi un uzdevumi; • organizētās noziedzības aspekti;
 • 24. Prokurora amata pienākumu veikšanai nepieciešamās zināšanas II • noziegumi, kas izdarīti izmantojot automatizētās datu apstrādes sistēmas; • liecinieku un cietušo aizsardzība; • noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi un to specifika; • noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un krāpšana un citi; • pārrobežu un starptautiskā noziedzība, starptautiskā sadarbība krimināllietās un citas jomas.
 • 25. Prokuroram nepieciešamās prasmes I • lai varētu atbilstoši izvirzītajiem uzdevumiem un noziedzības novēršanas prioritātēm pildīt savus amata pienākumus ikdienā (tieslietu nozares aktualitāšu pārzināšana); • lai analizētu situāciju un pieņemtu lēmumus atbilstoši konkrētā posma noziedzības dinamikai un veidiem; • komunikācijā un darba organizācijā;
 • 26. Prokuroram nepieciešamās prasmes II • prasmes un iemaņas sadarbībai ar dažādām iestādēm nacionālā un starptautiskā līmenī; • ar praktisku ievirzi atsevišķās nozarēs, jo sevišķi tehnoloģiju un finanšu jomā, kā arī jāpārzina svešvalodas; • vispārīgās starptautiskās sadarbības jautājumos un citās jomās.
 • 27. Prokurora kvalitatīvam un efektīvam darbam ir liela nozīme vispārējā noziedzības prevencijā: efektīvi pārstāvot sabiedrības intereses prokurors vairo cieņu pret likumu.
 • 28. Ar mērķi izzināt prokuroru viedokli par profesionālās izaugsmes, karjeras un tālākizglītības iespējām un to novērtējumu, strādājot Latvijas Republikas Prokuratūrā no 2014.gada 6.-12.augustam tika aptaujāti 135 Latvijā praktizējoši prokurori.
 • 29. • 39% no aptaujātajiem prokuroriem pauda uzskatu, ka sabiedrībai par prokurora darbu būtu jāzina daudz vairāk, jo tas atvieglotu prokuroru ikdienas darbu, savstarpējo sapratni un vairotu tiesiskumu valstī kopumā; • 35% uzskatīja, ka prokurori šobrīd ir augsti kvalificētas valsts amatpersonas, kas apzinās savus mērķus un lomu tieslietu sistēmā.
 • 30. • 17% no aptaujātajiem pauda, ka prokurors sabiedrības acīs vispirms ir tiesu varas pārstāvis un valsts amatpersona, prokurors sabiedrībā asociējas ar valsts varu un būtu pilnīgi pietiekami, ja sabiedrībā būtu minimāla izpratne par prokurora darbu, bet • 1% no aptaujātajiem uzskatīja, ka prokurors ir valsts amatpersona, kas veic Prokuratūras likuma 2.pantā noteiktās specifiskās prokuratūras funkcijas, tāpēc sabiedrībai plašāka informācija par prokuratūras darbu nav nepieciešama.
 • 31. • 29% no visiem aptaujātajiem prokuroriem norādīja, ka visvairāk viņiem pietrūkst zināšanu grāmatvedībā un finanšu jomā, bet • 27% norādīja, ka ir nepietiekamas zināšanas par dažādu tehnoloģiju lietošanu.
 • 32. • 21% jeb 66 cilvēki norādīja, ka ikdienas darbā pietrūkst angļu valodas zināšanu un prasmju, bet • 2 prokurori (1%) vēlētos uzlabot krievu valodas zināšanas; • 10% prokuroru uzskatīja, ka viņiem trūkst zināšanu par Krimināllikuma un kriminālprocesa tiesību normu piemērošanu, jo sevišķi saistībā ar jauniem grozījumiem šajos tiesību aktos.
 • 33. 12% aptaujāto prokuroru norādīja dažādas tiesību nozares un apakšnozares, kurās viņi uzskatīja savas zināšanas par nepietiekamām un vēlētos tās uzlabot: civiltiesības, administratīvās tiesības un finanšu tiesības; grāmatvedība, komerctiesības, korporatīvās tiesības un Eiropas Savienības tiesības; nodokļu tiesības, darba tiesības, ekoloģiskās tiesības un cilvēktiesības; administratīvo procesu, kriminālistiku un operatīvās darbības teoriju; starptautiskās tiesības un starptautisko civilprocesu.
 • 34. • Neviens no aptaujātajiem prokuroriem neuzskatīja, ka viņa kvalifikācija būtu tik augsta, ka tā vairs nebūtu jāuzlabo, vai arī pēdējos 5 gados nebūtu piedalījies kādā kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumā. • lielākā daļa prokuroru labprāt piedalās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos un vēlētos, lai šādu iespēju būtu vairāk.
 • 35. 1. Prokuroriem tika jautāts, vai šobrīd pastāvošajā profesionālās darbības novērtēšanā tiek pietiekami ņemti vērā prokuroru centieni paaugstināt savu kvalifikāciju. 28% no aptaujātajiem norādīja, ka reizi piecos gados informē atestācijas komisiju par saviem sasniegumiem kvalifikācijas paaugstināšanā, kas novērtē prokurora profesionālo izaugsmi attiecīgajā periodā un tas ir pietiekami.
 • 36. 2. Vai tiek pietiekami ņemti vērā prokuroru centieni paaugstināt savu kvalifikāciju? 21% aptaujāto norādīja, ka esošā prokuroru kvalifikācijas paaugstināšanas sistēma nav efektīva un tajā būtu jāveic izmaiņas, bet 20% prokuroru uzskata, ka esošais prokuroru novērtēšanas mehānisms nav efektīvs un tajā būtu jāveic izmaiņas.
 • 37. 3. Vai tiek pietiekami ņemti vērā prokuroru centieni paaugstināt savu kvalifikāciju? 14% no aptaujātajiem norādīja, ka vienu reizi gadā piedalās pārrunās ar savu tiešo priekšnieku, kuru laikā kopā analizē paveikto kvalifikācijas paaugstināšanā, kā arī plāno nepieciešamos pasākumus kvalifikācijas paaugstināšanai nākotnē un reizi piecos gados piedalās atestācijas komisijā.
 • 38. 4. Vai tiek pietiekami ņemti vērā prokuroru centieni paaugstināt savu kvalifikāciju? 11% no aptaujātajiem prokuroriem norādīja, ka reizi gadā notiek pārrunas ar viņu tiešo priekšnieku, kuru laikā prokurors informē viņu par savu progresu kvalifikācijas celšanā un tas tiek ņemts vērā pietiekoši.
 • 39. 5. Vai tiek pietiekami ņemti vērā prokuroru centieni paaugstināt savu kvalifikāciju? 7% no aptaujātajiem pauda viedokli, ka esošā prokuroru kvalifikācijas paaugstināšanas sistēma nav efektīva un tajā būtu jāveic izmaiņas.
 • 40. 6. Kādai būtu jābūt prokuroru kvalifikācijas paaugstināšanas sistēmai un ar kādām metodēm tas būtu veicams? 26% no aptaujātajiem atzina, ka būtu vēlams, lai prokuratūras vadība varētu piedāvāt nepieciešamās apmācības programmas, kas tiek izstrādātas uz gadu, lai prokurori varētu plānot savu laiku jau gada sākumā.
 • 41. 7. Kādai būtu jābūt prokuroru kvalifikācijas paaugstināšanas sistēmai un ar kādām metodēm tas būtu veicams? • 25% prokuroru norādīja, ka prokuroriem vairāk nepieciešamas nevis lekcijas par tēmām, bet semināru veida diskusijas par jaunākajām aktualitātēm, bet • 22% uzsvēra, ka profesionālās pilnveides sistēmai ir jābūt plānveidīgai un pirms tās izstrādes būtu jāaptaujā prokurori par viņu tālākizglītības vajadzībām.
 • 42. 8. Kādai būtu jābūt prokuroru kvalifikācijas paaugstināšanas sistēmai un ar kādām metodēm tas būtu veicams? • 12% prokuroru pauda uzskatu, ka prokurori būtu jāapmāca izmantojot tīmeklī pieejamus apmācības moduļus (e-mācības), lai nebūtu jākavē dēļ mācībām darbs, bet • 9% norādīja, ka apmācības sistēmai ir jābūt individualizētai, lai tā atbilstu katra prokurora vajadzībām; • 5% no aptaujātajiem pauda, ka pašreizējā kvalifikācijas paaugstināšanas sistēma ir pietiekami laba un inovācijas nav nepieciešamas.
 • 43. Secinājumi no prokuroru aptaujas rezultātiem I • Sabiedrībai par prokuratūras darbu būtu nepieciešams vairāk informācijas, jo tas varētu atvieglot prokuroru ikdienas darbu; • Prokurori lepojas ar savu darbu prokuratūrā un uzskata sevi par augsti kvalificētām tieslietu sistēmas amatpersonām, kuru galvenajām īpašībām ir jābūt godīgumam, objektivitātei un taisnīgumam ; • Prokuroriem šobrīd visvairāk nepieciešamas zināšanas finanšu, grāmatvedības un tehnoloģiju jomā;
 • 44. Secinājumi no prokuroru aptaujas rezultātiem II • Lielākā daļa prokuroru piedalās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos: gan tajos ko organizē prokuratūra, gan pēc pašu iniciatīvas. Labprāt apmeklē seminārus un konferences, ja rodas tāda iespēja; • Pastāvošo kvalifikācijas novērtēšanas un pilnveides sistēmu 52% prokuroru atzīst par labu vai apmierinošu, bet 48% uzskata, ka tā ir jāuzlabo;
 • 45. Secinājumi no prokuroru aptaujas rezultātiem III • Prokuroru kvalifikācijas paaugstināšanas sistēma ir jāattīsta plānveidīgi, vismaz plānojot to gadu uz priekšu; prokurori pirms apmācības sistēmas izstrādes ir jāaptaujā, izzinot viņu vajadzības, mācību tēmām ir jāatbilst katra individuālajām vajadzībām. Prokuroriem vēlamās mācību formas ir e-apmācības un dažādi diskusiju semināri par aktuālākajām tēmām; • Prokuroru mācību programmās var iesaistīt pasniedzējus, kuriem ir nepieciešamās zināšanas nozarē, vēlams apmācīt lektorus no pieredzējušāko un motivētāko prokuroru vidus, kā arī piesaistīt speciālistus no ārvalstīm.
 • 46. No kādiem elementiem sastāv profesionālās pilnveides sistēma? • mērķa grupu mācību vajadzību noteikšana; • mācību norises laika, vietas, cilvēku un finanšu resursu, tehniskā nodrošinājuma un citu resursu plānošana; • ieviešana un mācību procesa norises organizatoriskais nodrošinājuma; • vērtēšana, jeb atgriezeniskā saikne. Katra posma īstenošanai nepieciešami gan finanšu un cilvēku, gan laika resursi.
 • 47. Paldies par uzmanību! www.twitter.com/providuslv www.facebook.com/providuslv vards.uzvards@providus.lv providus@providus.lv +37167039251 www.providus.lv www.cietusajiem.lv www.socialauznemejdarbiba.lv www.democracyoneday.com www.dzivotlatvija.lv www.korupcijas-c.wikidot.com