Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Cietušā tiesības, to nodrošināšanas garantijas Latvijas kriminālprocesā

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 17 Anzeige

Cietušā tiesības, to nodrošināšanas garantijas Latvijas kriminālprocesā

Herunterladen, um offline zu lesen

Prezentācija reģionālo semināru ietvaros projektā "Atbalsta sistēma noziegumos cietušajiem - Latvijā un citur".

Plašāk par reģionālajiem semināriem: http://www.providus.lv/public/27818.html
Plašāk par projektu: http://www.providus.lv/public/27560.html

Prezentācija reģionālo semināru ietvaros projektā "Atbalsta sistēma noziegumos cietušajiem - Latvijā un citur".

Plašāk par reģionālajiem semināriem: http://www.providus.lv/public/27818.html
Plašāk par projektu: http://www.providus.lv/public/27560.html

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (12)

Weitere von Centre for Public Policy PROVIDUS (20)

Anzeige

Cietušā tiesības, to nodrošināšanas garantijas Latvijas kriminālprocesā

 1. 1. CIETUŠĀ TIESĪBAS, TO NODROŠINĀŠANAS GARANTIJAS LATVIJAS KRIMINĀLPROCESĀ. Ilona Bulgakova, zvērināta advokāte, Dr.iur., Latvijas Biznesa koledžas docente
 2. 2. I Cietušais kriminālprocesā – jauns skatījums • EP Parlamenta un Padomes direktīva 2012/29/ES (2012.gada 25.oktobris) ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/220/TI
 3. 3. Iesnieguma saņemšana no cietušā iestādē – vai kriminālprocesa sastāvdaļa? • (22) Brīdis, kad ir iesniegta sūdzība, pieder pie kriminālprocesa. • Atbilstoši KPL – formāli kriminālprocess sākas ar lēmuma par KP uzsākšanu • Tomēr kriminālprocesuālās attiecības veidojas iesniedzēja (potenciāla cietušā) un procesa virzītāja starpā pirms KP uzsākts KPL 369.panta otrās daļas 1.punkts KPL 370.pants
 4. 4. Cietušais – policija. Atgriezeniskā saikne • (24) Paziņojot par noziegumu, cietušajiem būtu jāsaņem rakstisks apliecinājums par viņa sūdzību, kurā jānorāda: • Nozieguma veids, laiks, vieta • Jebkurš nozieguma radītais zaudējums • Lietas numurs un nozieguma paziņošanas laiks un vieta
 5. 5. Spēkā esošajā KPL redakcijā cietušo personu tiesību garantijas uz informācijas saņemšanu par iesniegumu KPL 372.panta piektā daļa – info par KP uzsākšanu nosūta personai, kas bija iesniegusi ziņas par noziedzīgu nodarījumu KPL 373.panta pirmā daļa – info par atteikšanos uzsākt KP paziņo personai, kura iesniedza ziņas par iespējamu noziedzīga nodarījuma izdarīšanu
 6. 6. Spēkā esošajā KPL redakcijā cietušo personu tiesību garantijas uz informācijas saņemšanu par KP izbeigšanu un iepazīšanos ar lietas materiāliem • KPL 392¹. panta piektā daļa - Par pieņemto lēmumu izbeigt KP nekavējoties paziņo personai, pēc kuras iesnieguma tika uzsākts kriminālprocess.  • Tiesības saņemt lēmuma kopiju par kriminālprocesa izbeigšanu, • Tiesības 10 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas iepazīties ar krimināllietas materiāliem, • Ja kriminālprocess tiek izbeigts kādā tā daļā, tad cietušajam ir tiesības iepazīties ar tiem krimināllietas materiāliem, kas tieši attiecas uz viņu (formāli - pretruna ar KPL 98.panta pirmās daļas 8.punktu- tiem materiāliem, kuri tieši attiecas uz noziedzīgu nodarījumu, ar kuru viņam nodarīts kaitējums)
 7. 7. Tiesības uz iesnieguma pieņemšanu un izskatīšanu • (25) nevajadzētu atteikt cietušā sūdzības  iesniegšanas apliecinājumu, ja ziņošana par  noziedzīgu nodarījumu ir novēlota bailēs aiz  atriebības, pazemojuma vai apkaunojuma • Speciāla norma KPL nav, tomēr praksē jārespektē cietušā tiesības uz iesnieguma pieņemšanu un izskatīšanu
 8. 8. Cietušo tiesības zināt par kriminālprocesa virzību un ietekmēt pirmstiesas procesa kvalitāti un objektivitāti (I) • KPL 98.panta pirmās daļas 1.punkts • Tiesības iepazīties ar kriminālprocesa reģistru KPL 334.pantā noteiktajā termiņā (nekavējoties, triju darba dienu laikā pēc cietušā pieteikuma saņemšanas) un 335.panta paredzētajā kārtībā • Tiesības pieteikt noraidījumu tajā ierakstītajām amatpersonām
 9. 9. Cietušo tiesības zināt par kriminālprocesa virzību un ietekmēt pirmstiesas procesa kvalitāti un objektivitāti (II) • Cietušo tiesības iesniegt sūdzību par: KP veikšanai pilnvarotas amatpersonas rīcību (KPL 98.panta pirmās daļas 6.punkts), Pārsūdzēt procesuālos lēmumus pirmstiesas procesā (KPL 98.panta pirmās daļas 7.punkts) – likumā noteiktajos gadījumos, termiņos un kārtībā (sk. KPL 337., 339.pantu) • Cietušo tiesības iesniegt pieteikumu par: Izmeklēšanas un citu darbību veikšanu – KPL 98.panta pirmās daļas 3.punkts (norma izteikta šauri un daļēji dublējas ar KPL 98.panta pirmās daļas 1.punktu)
 10. 10. Cietušo tiesības uz juridisko palīdzību • KPL 97.panta sestā daļa – juridiskās palīdzības sniegšanai cietušais var uzaicināt KPL 79.panta otrajā daļā minētas personas, konkrēti, • 1) zvērināts advokāts; • 2) zvērināta advokāta palīgs; • 3) Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, kurš ieguvis advokāta kvalifikāciju kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm; • 4) ārvalsts advokāts, saskaņā ar Latvijas Republikai saistošu starptautisko līgumu par juridisko palīdzību.
 11. 11. Cietušo - fizisko personu - tiesības uz pārstāvību • 104.pantā minētas personas, kas var būt par cietušo pārstāvi • Jebkura pilngadīga un rīcībspējīga fiziskā persona – uz notariāli apliecinātas pilnvaras pamata (pilnvarojums rakstveidā) • Jebkura pilngadīga un rīcībspējīga fiziskā persona - uz procesa virzītāja rakstveidā noformētas pilnvaras, paraksta cietušais un pārstāvis, bet procesa virzītājs apliecina pušu parakstus (mutiskais pilnvarojums). • Tiesas sēdē mutvārdos doto pilnvarojumu ieraksta tiesas sēdes protokolā. • Advokāta kā pārstāvja tiesības piedalīties kriminālprocesā apliecina orderis.
 12. 12. Nepilngadīgo/rīcībnespējīgo cietušo tiesības uz pārstāvi • KPL 104.panta otrā, trešā daļa • Nepilngadīgo/rīcībnespējīgo fizisko personu – cietušo var pārstāvēt māte, tēvs, aizbildnis/aizgādnis, pilngadīgs brālis (māsa), vecvecāks, bērnu tiesību aizsardzības institūcijas pārstāvis, kā arī NVO pārstāvis, aizgādnis, • Advokāts – KPL 104.panta piektā, sestā daļa
 13. 13. Cietušā – juridiskās personas- tiesības uz pārstāvību Pārstāv fiziskās personas: a) saskaņā ar KPL noteiktajām pilnvarām; b) saskaņā ar pilnvarām, kas noteiktas juridiskās personas darbību regulējošajos dokumentos; c) uz īpaši šim nolūkam izdotas pilnvaras pamata. Pārstāvja pielaišana kriminālprocesā – pilnvarojumu iesniedzot (derīga pilnvara), ar procesa virzītāja lēmumu, ko var uzrakstīt arī rezolūcijas veidā – KPL 105.panta otrā daļa 17.04.13 I.Bulgakova 13
 14. 14. Cietušais krimināltiesiskajā skatījumā • Atsevišķajos noziedzīgo nodarījumu grupās atkarībā no apdraudējuma objekta (aizskartām tiesībām, interesēm) sastāvu dispozīcijās īpaši tiek pasvītrota cietušo aizsardzība, • Piemēram, nepilngadīgais, mazgadīgais, bērns, personas, kas cieta seksuālās vardarbības rezultātā, grūtniece, persona, kas atradusies bezpalīdzības stāvoklī
 15. 15. Juridiskie un psiholoģijas jautājumi • (26) jānodrošina cieņpilna attieksme pret cietušajiem un lai cietušie varētu pieņemt apzinātus lēmumus par savu dalību procesā • Informēšana par jebkāda procesa pašreizējo stāvokli • Informācija, kas cietušajam ļauj pieņemt lēmumu par to, vai lūgt pārskatīt lēmumu par kriminālvajāšanas neveikšanu • Informācijas paziņošanas veids: mutiski, rakstiski, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus
 16. 16. Jautājums diskusijai • Vai reāli tiek nodrošinātas cietušo tiesības kriminālprocesā?
 17. 17. • Paldies par uzmanību!

×