Aktualitātes bērnu tiesību nodrošināšanā izglītības iestādēs

Centre for Public Policy PROVIDUS
Centre for Public Policy PROVIDUSCentre for Public Policy PROVIDUS
Aktualitātes bērnu tiesību 
nodrošināšanā 
izglītības iestādēs 
Inga Millere 
Departamenta direktore, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 
Rīga 10.10.2014.
Inspekcijā saņemtās sūdzības par izglītības 
iestādēm 
2012./2013. mācību gadā - 152 sūdzības 
2012./2013. mācību gadā - 168 sūdzības 
No tām: 
2012./2013. mācību gadā 
- par skolām – 119, tostarp par internātskolām - 22 
- par pirmsskolas izglītības iestādēm – 33 
2013./2014. mācību gadā 
- par skolām – 125, tostarp par internātskolām - 24 
- par pirmsskolas izglītības iestādēm – 43
Visbiežāk konstatētie pārkāpumi 2013.gadā 
Vispārizglītojoš 
ās un speciālās 
skolas 
Internātskolas un 
specialās internātskolas 
Pirmsskolas un 
speciālās pirmsskolas 
izglītības iestādes 
Emocionāla un/ vai 
fiziska vardarbība pret 
bērnu (sastādīti 
administratīvā 
pārkāpuma protokoli) 
7 
5 
0 
Nepedagoģisku 
metožu lietošana 
konfliktsituāciju 
risināšanā 
19 5 2 
Pedagogi neiesaistās 
bērnu problēmu 
risināšanā 
19 7 7 
Vienaudžu 
savstarpējā emocionālā 
un/ vai fiziskā vardarbība 
40 11 2 
Nav pieprasītas 
izziņas no Soda reģistra 
par darbinieku iespējamo 
sodāmību 
12 3 8
Vardarbība pret bērnu 
(atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumam ar 
grozījumiem, kas izdarīti 30.05.2013) 
•Vardarbība — visu veidu fiziska vai emocionāla cietsirdība, seksuāla 
vardarbība, nolaidība vai cita veida izturēšanās, kas apdraud vai var 
apdraudēt bērna veselību, dzīvību, attīstību vai pašcieņu; 
•Fiziska vardarbība — bērna veselībai vai dzīvībai bīstams apzināts 
spēka pielietojums saskarsmē ar bērnu vai apzināta bērna pakļaušana 
kaitīgu faktoru, tai skaitā tabakas dūmu, iedarbībai; 
•Emocionāla vardarbība — bērna pašcieņas aizskaršana vai 
psiholoģiska ietekmēšana (draudot viņam, lamājot, pazemojot viņu, 
bērna klātbūtnē vardarbīgi izturoties pret viņa tuvinieku vai citādi 
kaitējot viņa emocionālajai attīstībai);
Fiziska un emocionāla vardarbība pret bērnu 
Par fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu — 
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit eiro. 
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā 
pēc administratīvā soda uzlikšanas vai tās izdarījušas valsts vai 
pašvaldību institūciju amatpersonas vai darbinieki, - uzliek 
naudas sodu no trīsdesmit pieciem līdz divsimt desmit eiro. 
Administratīvā atbildība
Bērnu tiesību aizsardzības likums 
- Izglītības likums 
- Vispārējās izglītības likums 
- Civillikums (Ģimenes tiesību daļa) 
- Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 
Normatīvie akti
Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra 
noteikumi Nr.1338 
“Kārtība, kādā nodrošināma 
izglītojamo drošība izglītības 
iestādēs un to organizētajos 
pasākumos” 
Normatīvie akti
5.1 Ja izglītojamais izglītības iestādē apdraud savu vai citu 
personu drošību, veselību vai dzīvību: 
5.11. pedagogs informē vadītāju par izglītojamā uzvedību; 
5.1 2. vadītājs nodrošina izglītojamam, mācības citā telpā sociālā 
pedagoga, izglītības psihologa vai cita pedagoga klātbūtnē. 
Mācības citā telpā var ilgt no vienas mācību stundas līdz mācību 
dienas beigām; 
II1. nodaļa 
Vadītāja rīcība, ja izglītojamais apdraud savu vai 
citu personu drošību, veselību vai dzīvību
5.1 3. vadītājs rakstiski (papīra vai elektroniska 
dokumenta formā) nosūta izglītojamā vecākiem 
informāciju par izglītojamā uzvedību un nepieciešamo 
vecāku sadarbību ar izglītības iestādi; 
5.1 4. vadītājs rīkojumā nosaka atbalsta personāla 
pienākumus, lai veicinātu turpmāko sadarbību ar 
izglītojamo un vecākiem un izstrādātu atbalsta 
pasākumus atbilstoši izglītojamā vajadzībām un 
situācijai 
II1. nodaļa 
Vadītāja rīcība, ja izglītojamais apdraud savu 
vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību
Starpinstitucionālā sadarbība dod iespēju: 
•veiksmīgāk un ātrāk atrisināt problēmsituācijas, ietaupot 
institūciju resursus, atšķirībā no gadījumiem, kad kādu 
situācijas risināšanu uzņemas tikai viena institūcija; 
•nodrošināt bērna tūlītējās vajadzības, kā arī ilgtermiņa 
vajadzības (vajadzību pēc drošības, aprūpes un īpašas 
palīdzības) 
•saņemt informāciju, lai savlaicīgi varētu nodrošināt gadījumu 
risināšanu; 
•pieņemt lēmumus, pamatojoties uz objektīvu informāciju 
Starpinstitucionālā sadarbība kā resurss 
problēmsituāciju risināšanā
• http://www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/sistemiska_pie 
eja_uzvedibas_problemu_risinasana/ 
• http://www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/pozitivas_disci 
plinesanas_metodes/ 
• http://www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/paligs_pedago 
giem/?doc=3541&page= 
• Bāriņtiesām un pašvaldību sociālajiem dienestiem par bāriņtiesas un sociālā darba speciālista darbam ar ģimeni un citu 
speciālistu sadarbību 
(www.bti.gov.lv/lat/barintiesas/metodiskie_ieteikumi_/?doc=1 
809&page=); 
• „Izglītības iestādes, sociālā dienesta, bāriņtiesas un citu iestāžu kompetence starpinstitucionālajā sadarbībā, veicot 
preventīvo darbu un risinot vardarbības gadījumus pret bērnu” 
(www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/metodiskie_ieteikumi 
_darba_ar_berniem/?doc=1384&page=) 
VBTAI metodiskie ieteikumi
Paldies par uzmanību! 
Adrese: Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002 
Tālrunis: 67 359 128 
Fakss: 67 359 159 
E-pasts: pasts@bti.gov.lv 
www.bti.gov.lv
1 von 12

Recomendados

Bērnu un jauniešu uzvedības risku noteikšana un vadība kā likumpārkāpumu prev... von
Bērnu un jauniešu uzvedības risku noteikšana un vadība kā likumpārkāpumu prev...Bērnu un jauniešu uzvedības risku noteikšana un vadība kā likumpārkāpumu prev...
Bērnu un jauniešu uzvedības risku noteikšana un vadība kā likumpārkāpumu prev...Centre for Public Policy PROVIDUS
745 views18 Folien
Profilaktiskais darbs ar nepilngadījagiem likupārkāpējiem pašvaldībās von
Profilaktiskais darbs ar nepilngadījagiem likupārkāpējiem pašvaldībāsProfilaktiskais darbs ar nepilngadījagiem likupārkāpējiem pašvaldībās
Profilaktiskais darbs ar nepilngadījagiem likupārkāpējiem pašvaldībāsCentre for Public Policy PROVIDUS
2.1K views18 Folien
Bērnu drošība izglītības iestādēs von
Bērnu drošība izglītības iestādēsBērnu drošība izglītības iestādēs
Bērnu drošība izglītības iestādēsCentre for Public Policy PROVIDUS
1K views14 Folien
Skolas loma bērna sociālās uzvedības veidošanā von
Skolas loma bērna sociālās uzvedības veidošanāSkolas loma bērna sociālās uzvedības veidošanā
Skolas loma bērna sociālās uzvedības veidošanāCentre for Public Policy PROVIDUS
580 views22 Folien
Daiga Eiduka Sociālā riska ģimenes ar bērniem Latvijā – situācijas raksturojums von
Daiga Eiduka Sociālā riska ģimenes ar bērniem Latvijā – situācijas raksturojumsDaiga Eiduka Sociālā riska ģimenes ar bērniem Latvijā – situācijas raksturojums
Daiga Eiduka Sociālā riska ģimenes ar bērniem Latvijā – situācijas raksturojumsSOS Children'sVillages Latvia
3.5K views10 Folien
Radot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi. Ilona Kronberga von
Radot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi. Ilona KronbergaRadot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi. Ilona Kronberga
Radot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi. Ilona KronbergaCentre for Public Policy PROVIDUS
1.3K views22 Folien

Más contenido relacionado

Más de Centre for Public Policy PROVIDUS

Do law enforcement agencies have an obligation to communicate? von
Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?
Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?Centre for Public Policy PROVIDUS
376 views6 Folien
Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and... von
Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...
Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...Centre for Public Policy PROVIDUS
929 views27 Folien
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva... von
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva..."Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...Centre for Public Policy PROVIDUS
609 views6 Folien
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva... von
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva..."Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...Centre for Public Policy PROVIDUS
596 views6 Folien
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva... von
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva..."Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...Centre for Public Policy PROVIDUS
555 views8 Folien
"Prezentācija nodarbību mācību kursa "Līdzdalības iespējas un interneta līdzd... von
"Prezentācija nodarbību mācību kursa "Līdzdalības iespējas un interneta līdzd..."Prezentācija nodarbību mācību kursa "Līdzdalības iespējas un interneta līdzd...
"Prezentācija nodarbību mācību kursa "Līdzdalības iespējas un interneta līdzd...Centre for Public Policy PROVIDUS
761 views11 Folien

Más de Centre for Public Policy PROVIDUS(20)

Aktualitātes bērnu tiesību nodrošināšanā izglītības iestādēs

 • 1. Aktualitātes bērnu tiesību nodrošināšanā izglītības iestādēs Inga Millere Departamenta direktore, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija Rīga 10.10.2014.
 • 2. Inspekcijā saņemtās sūdzības par izglītības iestādēm 2012./2013. mācību gadā - 152 sūdzības 2012./2013. mācību gadā - 168 sūdzības No tām: 2012./2013. mācību gadā - par skolām – 119, tostarp par internātskolām - 22 - par pirmsskolas izglītības iestādēm – 33 2013./2014. mācību gadā - par skolām – 125, tostarp par internātskolām - 24 - par pirmsskolas izglītības iestādēm – 43
 • 3. Visbiežāk konstatētie pārkāpumi 2013.gadā Vispārizglītojoš ās un speciālās skolas Internātskolas un specialās internātskolas Pirmsskolas un speciālās pirmsskolas izglītības iestādes Emocionāla un/ vai fiziska vardarbība pret bērnu (sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli) 7 5 0 Nepedagoģisku metožu lietošana konfliktsituāciju risināšanā 19 5 2 Pedagogi neiesaistās bērnu problēmu risināšanā 19 7 7 Vienaudžu savstarpējā emocionālā un/ vai fiziskā vardarbība 40 11 2 Nav pieprasītas izziņas no Soda reģistra par darbinieku iespējamo sodāmību 12 3 8
 • 4. Vardarbība pret bērnu (atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumam ar grozījumiem, kas izdarīti 30.05.2013) •Vardarbība — visu veidu fiziska vai emocionāla cietsirdība, seksuāla vardarbība, nolaidība vai cita veida izturēšanās, kas apdraud vai var apdraudēt bērna veselību, dzīvību, attīstību vai pašcieņu; •Fiziska vardarbība — bērna veselībai vai dzīvībai bīstams apzināts spēka pielietojums saskarsmē ar bērnu vai apzināta bērna pakļaušana kaitīgu faktoru, tai skaitā tabakas dūmu, iedarbībai; •Emocionāla vardarbība — bērna pašcieņas aizskaršana vai psiholoģiska ietekmēšana (draudot viņam, lamājot, pazemojot viņu, bērna klātbūtnē vardarbīgi izturoties pret viņa tuvinieku vai citādi kaitējot viņa emocionālajai attīstībai);
 • 5. Fiziska un emocionāla vardarbība pret bērnu Par fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit eiro. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai tās izdarījušas valsts vai pašvaldību institūciju amatpersonas vai darbinieki, - uzliek naudas sodu no trīsdesmit pieciem līdz divsimt desmit eiro. Administratīvā atbildība
 • 6. Bērnu tiesību aizsardzības likums - Izglītības likums - Vispārējās izglītības likums - Civillikums (Ģimenes tiesību daļa) - Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums Normatīvie akti
 • 7. Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumi Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” Normatīvie akti
 • 8. 5.1 Ja izglītojamais izglītības iestādē apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību: 5.11. pedagogs informē vadītāju par izglītojamā uzvedību; 5.1 2. vadītājs nodrošina izglītojamam, mācības citā telpā sociālā pedagoga, izglītības psihologa vai cita pedagoga klātbūtnē. Mācības citā telpā var ilgt no vienas mācību stundas līdz mācību dienas beigām; II1. nodaļa Vadītāja rīcība, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību
 • 9. 5.1 3. vadītājs rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta formā) nosūta izglītojamā vecākiem informāciju par izglītojamā uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību ar izglītības iestādi; 5.1 4. vadītājs rīkojumā nosaka atbalsta personāla pienākumus, lai veicinātu turpmāko sadarbību ar izglītojamo un vecākiem un izstrādātu atbalsta pasākumus atbilstoši izglītojamā vajadzībām un situācijai II1. nodaļa Vadītāja rīcība, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību
 • 10. Starpinstitucionālā sadarbība dod iespēju: •veiksmīgāk un ātrāk atrisināt problēmsituācijas, ietaupot institūciju resursus, atšķirībā no gadījumiem, kad kādu situācijas risināšanu uzņemas tikai viena institūcija; •nodrošināt bērna tūlītējās vajadzības, kā arī ilgtermiņa vajadzības (vajadzību pēc drošības, aprūpes un īpašas palīdzības) •saņemt informāciju, lai savlaicīgi varētu nodrošināt gadījumu risināšanu; •pieņemt lēmumus, pamatojoties uz objektīvu informāciju Starpinstitucionālā sadarbība kā resurss problēmsituāciju risināšanā
 • 11. • http://www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/sistemiska_pie eja_uzvedibas_problemu_risinasana/ • http://www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/pozitivas_disci plinesanas_metodes/ • http://www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/paligs_pedago giem/?doc=3541&page= • Bāriņtiesām un pašvaldību sociālajiem dienestiem par bāriņtiesas un sociālā darba speciālista darbam ar ģimeni un citu speciālistu sadarbību (www.bti.gov.lv/lat/barintiesas/metodiskie_ieteikumi_/?doc=1 809&page=); • „Izglītības iestādes, sociālā dienesta, bāriņtiesas un citu iestāžu kompetence starpinstitucionālajā sadarbībā, veicot preventīvo darbu un risinot vardarbības gadījumus pret bērnu” (www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/metodiskie_ieteikumi _darba_ar_berniem/?doc=1384&page=) VBTAI metodiskie ieteikumi
 • 12. Paldies par uzmanību! Adrese: Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002 Tālrunis: 67 359 128 Fakss: 67 359 159 E-pasts: pasts@bti.gov.lv www.bti.gov.lv