Audyt swietochlcz3

Piotr Rościszewski
Piotr Rościszewskiprojektant um PTTK

Z uwagi na dużą objętość dokument został podzielony na 3 części.

Piotr Rościszewski. Audyt tras rowerowych w Świętochłowicach w dniu 2011-08-04
                                                    29

– przy połączeniu chodnika z alejką nie wykonano łuku poziomego,
– na ul. Żelaznej nie wykonano obniżonego krawężnika i nie ustawiono znaków,
Piotr Rościszewski. Audyt tras rowerowych w Świętochłowicach w dniu 2011-08-04
                                                    30

– na ul. Bolesława Chrobrego kolejne
 znaki zostały umieszczone w zaroślach,
– w pobliżu miejsca odpoczynkowego
 został pozostawiony nieestetyczny gruz,
Piotr Rościszewski. Audyt tras rowerowych w Świętochłowicach w dniu 2011-08-04
                                                    31


– nie wykonano nawierzchni żwirowej na północnym odcinku trasy nr 748 (pkt. 49÷61), przy czym
 na odcinku pkt. 49÷55 nawierzchnia jest częściowo wykonana, ale ma liczne płytkie dziury, dalej
 występują odcinki tonące w błocie i głębokie koleiny,
Piotr Rościszewski. Audyt tras rowerowych w Świętochłowicach w dniu 2011-08-04
                                                    32
– nie ukończono budowy przepustów – np. nie wykonano
  ścianek nad końcami przepustu z rur betonowych, jak
 na załączonym rysunku (ujęte w przedmiarze robót),
Piotr Rościszewski. Audyt tras rowerowych w Świętochłowicach w dniu 2011-08-04
                                                     33

– na odgałęzieniu prowadzącym do bunkra źle wyprofilowano zakręt – odcinek o mniejszym
 nachyleniu powinien być na zakręcie, a o większym pochyleniu na dojazdach do zakrętu,
– niektóre znaki zostały ustawione za daleko lub za blisko skrzyżowania (patrz zdjęcie na stronie 31
 i zdjęcie poniżej),
Piotr Rościszewski. Audyt tras rowerowych w Świętochłowicach w dniu 2011-08-04
                                                    34

– oznakowanie końca (początku) trasy znajduje się zbyt daleko od ul. Kolonia Zygmunt – powinno
 być przesunięte bliżej ulicy o ok. 10 m, jak na dolnym zdjęciu, aby mogło zostać zauważone
 z ulicy,
Piotr Rościszewski. Audyt tras rowerowych w Świętochłowicach w dniu 2011-08-04
                                                    35

Trasa nr 750 prowadzi po trochu alejkami i ciągami pieszo-rowerowymi, jezdniami bocznych ulic
i zmodernizowanymi drogami żwirowymi. Zaletą tej trasy są też m.in. przejazdy dla rowerzystów
z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ul. Chorzowskiej i ul. Bieszczadzkiej.
Usterki to:
– przy dojeździe do skrzyżowania z ul. Chorzowską brak jest przejścia dla pieszych i źle
 namalowano symbol roweru (patrz strona 22)
– znaki tras nr 747 i 750 ustawiono zbyt blisko przejazdu przez ul. Bieszczadzką,
– droga dla rowerów została wykonana niezgodnie z projektem – nie ma możliwości płynnego
 wjazdu na przejazd rowerowy, ponadto zastosowano kostkę fazowaną zamiast asfaltu,
Piotr Rościszewski. Audyt tras rowerowych w Świętochłowicach w dniu 2011-08-04
                                                    36

– na Plantach zamiast asfaltu ulżono
 nawierzchnię z kostki fazowanej,
 ponadto  nie wykonano  łuków
 poziomych,
– zamiast znaków C-16-13 zostały ustawione znaki C-13/16 i C-16/13, które stosuje się tylko
 w przypadku wykonania na nawierzchni znaków poziomych P-2,
Piotr Rościszewski. Audyt tras rowerowych w Świętochłowicach w dniu 2011-08-04
                                                    37

– na końcu Plantów nie załatano dziury w drodze dojazdowej – według projektu miała być w tym
 miejscu nowa nawierzchnia asfaltowa,
– brak oznakowania skrętu z ciągu
 pieszo-rowerowego na drogę żwirową
 przy cmentarzu,
Piotr Rościszewski. Audyt tras rowerowych w Świętochłowicach w dniu 2011-08-04
                                                    38

– przy rogu cmentarza na drodze pozostały niezabezpieczone małe studzienki,
– koło Lipin znaki nie wiszą na słupku na jednej wysokości,
– odcinek drogi żwirowej dochodzący do ul. Żelaznej w Lipinach ma zupełnie inny przebieg, niż
 w projekcie, w związku z tym trasa robi jakiś bezsensowny zygzak, pozostawiony bez
 oznakowania – trasa powinna trafiać wprost na pas ruchu dla rowerów opisany poniżej,
– na pl. Słowiańskim nie wykonano pasa
 ruchu dla rowerów, ustawiając znaki
 oznaczające drogę dla rowerów przy drodze
 gospodarczej pawilonu usługowego.
Końcowy odcinek trasy nr 750 nie był
sprawdzany.
Piotr Rościszewski. Audyt tras rowerowych w Świętochłowicach w dniu 2011-08-04
                                                      39

Uwagi ogólne. Projekt techniczny wykonany przeze mnie w 2008 r. obejmował:
  a) modernizację chodników i alejek pod utworzenie ciągów pieszo-rowerowych
  b) modernizację dróg gruntowych poprzez dodanie warstwy żwirowej,
  c) poszerzenie ścieżek gruntowych z dodaniem warstwy żwirowej,
  d) organizację ruchu drogowego na modernizowanych chodnikach i drogach,
  e) oznakowanie turystyczne tras rowerowych,
  f) tablice informacyjne i dydaktyczne.
Projekt techniczny wykonany przez „Proj-Bud” w Katowicach obejmował m.in.:
  g) ławki i miejsca odpoczynkowe na terenach zielonych,
  h) uporządkowanie zieleni przy trasach rowerowych, a zwłaszcza przy poszerzaniu ścieżek,
  i) oświetlenie wybranych alejek.
W 2009 r. projekt został okrojony – zrezygnowano z części dróg modernizacji i zamieniono droższe
nawierzchnie na tańsze, m.in. kostkę betonową na asfalt i asfalt na nawierzchnię żwirową,
dostosowano do zmian projekt organizacji ruchu, zmniejszono liczbę nowych ławek i
zrezygnowano z oświetlenia alejek.
A. Modernizacja chodników i alejek. Zgodnie z projektem przeważają nawierzchnie asfaltowe,
jednakże w kilku miejscach dopuszczono się ułożenia odcinków dróg dla rowerów i ciągów pieszo-
rowerowych z kostki betonowej fazowanej – najgorszej z możliwych nawierzchni twardych. W
kilku miejscach zmieniono przebieg trasy w planie i zapominając jednocześnie o potrzebie
wykonania łuków poziomych (trasa nr 130 – str. 6, 9, trasa nr 748 – str. 29 oraz trasa nr 750 – str.
35 i 36). Asfalt jest na ogół równo ułożony, ale zdarzają się miejsca wykonane niezbyt starannie.
Należy wymienić kostkę fazowaną na asfalt lub przynajmniej na kostkę niefazowaną oraz wykonać
brakujące łuki poziome.
Poszerzenie niektórych chodników i alejek umożliwiło rozdzielenie ruchu pieszego i rowerowego
na najbardziej uczęszczanych odcinkach.
Dobrze wywiązano się z dobudowania ramp dla rowerzystów obok istniejących schodów
(przykładowo trasa nr 748 – str. 24). Zmieniony przebieg alejek w planie rzutuje na utrudnienia
w pokonywaniu łuków poziomych (R = 0 m) lub rozprasza uwagę przy pokonywaniu przejazdów
dla rowerzystów.
Mimo zapewnień prasowych o ukończeniu budowy nie wykonano jeszcze drogi dla rowerów przy
skrzyżowaniu ul. Chorzowskiej z ul. Bytomskiej, uzupełnienia alejki na pobliskim osiedlu (trasa
nr 130 – str. 10 i 11), dojazdu do przejazdu przez ul. Bytomską przy pl. Słowiańskim w Lipinach
(trasa nr 748 – str. 28) i pasa ruchu dla rowerów przy tym placu (trasa nr 750 – str. 38).
Dużo partactwa odnotowano przy obniżeniach krawężników, które zgodnie z przepisami powinny
wystawać ponad poziom jezdni nie więcej niż 1 cm. Spora część wykonanych obniżeń nie spełnia
tego warunku, m.in. z powodu użycia niewłaściwych krawężników, które mają wyokrąglenie
krawędzi utrudniające ich sensowne zabudowanie w poziomie jezdni (m.in. trasa nr 130 – str. 8, 12,
13 oraz trasa nr 748 – str. 26 i 28). Niektórych obniżeń nie wykonano (trasa nr 130 – str. 14 i trasa
nr 748 – str. 29). Braki i błędy występują też przy łączeniach nawierzchni (trasa nr 127 – str. 5, trasa
nr 130 – str. 9 i trasa nr 750 – str. 37). Wszystkie niewłaściwie obniżone krawężniki wraz z ich
otoczeniem należy wykonać prawidłowo.
Poza projektem z 2009 r. nawierzchnię asfaltową otrzymały niektóre alejki w Parku Heiloo, ale
duży ruch koło Stawu Wąwóz pozwala na sugestię, że modernizacja powinna objąć alejkę, którą
biegnie trasa nr 130, wraz z jej poszerzeniem umożliwiającym rozdział ruchu pieszego i
rowerowego.
Z uwagi na wyrywkowy charakter audytu nie sprawdzono m.in. ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż
ul. Chorzowskiej w Lipinach.
B i C. Modernizacja dróg i ścieżek gruntowych. Zgodnie z projektem po modernizacji wszystkie
drogi powinny mieć co najmniej nawierzchnię żwirową o szerokości 2 lub 3 m. W praktyce
Piotr Rościszewski. Audyt tras rowerowych w Świętochłowicach w dniu 2011-08-04
                                                     40

większość dróg wykonano o szerokości 3 m, co na pewno ułatwi turystyczną lub rekreacyjną jazdę
rowerem. Mieszanka żwirowa jest na ogół równo ułożona, ale zdarzają się miejsca pofałdowane,
sporadycznie zdarza się już nawierzchnia zniszczona przez motocykle.
Jak dotąd nie zostały wykonane odcinki tras nr 130 w Lasku Chropaczowskim i nr 748 od schronu
koło Goduli do ul. Kolonia Zygmunt na granicy z Bytomiem, przy czym pierwszego z tych
odcinków w ogóle nie rozpoczęto budować – tonie w błocie lub wymaga jazdy po korzeniach i nie
uprzątniętym tłuczniu po rozebranym torze kolejowym (str. 15 i 17). Północny odcinek trasy nr 748
jest nadal placem budowy z dziurami pełnymi błota, głębokimi koleinami i nie ukończonym
przepustem (str. 31÷33). Można spodziewać się, że odcinki tras nr 127 i 127 wyglądają podobnie,
jak trasa nr 130.
D. Organizacja ruchu drogowego. Zgodnie z projektem odcinki dróg dla rowerów miały otrzymać
znaki pionowe C-13 i poziome P-23, ciągi pieszo-rowerowe przy drogach publicznych miały
otrzymać w zależności od sytuacji oznakowanie pionowe C-16-13, C-13/16 i C-16/13 lub B-1+T-
22, z zaniechaniem pełnego oznakowania alejek i dróg poza pasami dróg publicznych. Zmiany
w zastosowanych nawierzchniach alejek spowodowały, że ustawione znaki nie pasują do aktualnej
sytuacji (trasa nr 130 – str. 6, 12 oraz trasa nr 750 – str. 36). Czymś „oryginalnym” jest znak C-13
ustawiony przy nie istniejącym pasie ruchu dla rowerów na pl. Słowiańskim (trasa nr 750 – str. 38).
Dużą zaletą jest wykonanie zgodnie z projektem wszystkich sygnalizatorów świetlnych, w których
zamieniono symbole pieszych S-5 na symbole pieszych i rowerów S-5/S-6, z równoczesnym
wykonaniem znaków poziomych P-11 i oznakowaniem dojazdów naprowadzających rowerzystów
do przejazdów (z wyjątkiem braku dojazdu do przejazdu w Lipinach – trasa nr 748 – str. 28).
Pozostałe przejazdy dla rowerzystów również zostały wykonane zgodnie z projektem i oznakowane
znakami pionowymi D-6b i poziomymi P-11. Zauważono, że znak D-6b przy ul. Powstańców
Śląskich został ustawiony na chodniku, a nie poza jego skrajnią (trasa nr 130 – str. 7). Drobnym
mankamentem jest nie usunięcie przęsła barierki U-12 przy przejściu przez ul. Bytomską koło
Parku Skałka (trasa nr 4 – str. 2).
Dużym mankamentem jest brak przejazdu dla rowerzystów na granicy Chorzowa pomiędzy
ul. Ślężan a ul. Opolską, nie ujęty w projekcie. Jego brak jest wynikiem braku koordynacji
pomiędzy oboma Urzędami Miejskimi, częściowo został zastąpiony wjazdem na ciąg pieszo-
rowerowy w strefie skrzyżowania (trasa nr 127 – str. 4).
E. Oznakowanie turystyczne tras rowerowych składa się ze znaków typu R-1 i odmian znaków
od R-3a do R-3d, drogowskazów typu R-3 oraz tablic informacyjnych – omówionych w następnym
punkcie.
Znaki typu R-1 (i odmiany znaków od R-3a do R-3d). Pod względem technicznym oznakowanie
powinno być zróżnicowane w celu poprawy jego „wandaloodporności” i ograniczenia kradzieży.
Podstawą „wandaloodporności” jest stosowanie znaków malowanych głównie na pniach drzew –
bez zgody projektanta zupełnie zrezygnowano ze stosowania znaków malowanych. W tym samym
celu wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, projekt nakazuje wieszanie znaków na istniejących
słupach lub stosowanie słupków drewnianych – bez zgody projektanta ułatwiono sobie pracę,
stosując wszędzie nowe słupki metalowe, które są najbardziej podatne na akty wandalizmu i
kradzieże, ponadto nie zadbano o właściwe umocowanie słupków w gruncie, ułatwiając ich
wyrywanie (str. 6 i 16). Wobec stwierdzonych aktów wandalizmu trudno oceniać, czy wszystkie
znaki zostały ustawione. Stwierdzono brak znaków w miejscach, gdzie nie wykonano jeszcze robót
drogowych.
Wykonawca wyraźnie pogubił się w kilku miejscach, stawiając znaki gdzie popadnie, bez
uwzględnienia zmienionej przez siebie geometrii dróg i alejek. Przy ul. Sudeckiej znaki początku
trasy nr 747 zostały powieszone pod drogowskazami trasy nr 130 (str. 11). W Lasku
Chropaczowskim przy dawnym torowisku znaki zakrętu zamocowano w odwrotnych kierunkach
(trasa nr 130 – str. 17), a znaki R-1 mają zamiast niebieskiego kolor zielony. Obok Stawu Foryśka
Piotr Rościszewski. Audyt tras rowerowych w Świętochłowicach w dniu 2011-08-04
                                                     41

znaki sygnalizują nie istniejący zakręt trasy nr 748 (str. 27). Na ul. Korfantego na rozwidleniu tras
nr 747 i 750 (str. 21) znaki zostały powieszone w odwrotnej kolejności (na sąsiednim rozwidleniu
niejsye znaki powieszono prawidłowo). W kilku miejscach znaki zostały powieszone za blisko
zakrętu (np. str. 23, 33 i 35), a na innych zbyt daleko od zakrętu (str. 31, 34 i 35). Znaki powinny
być powieszone na jednej wysokości, tymczasem np. na trasie nr 750 koło Lipin umieszczono je na
różnych wysokościach (str. 38). W kilku miejscach znaki zostały umieszczone w zaroślach –
należało zmienić lokalizację słupków lub wyciąć gałęzie zasłaniające znaki (np. str. 17. 27 i 30).
W projekcie na planach sytuacyjnych zakradło się kilka błędów kreślarskich, które zostały
powtórzone przez wykonawcę w terenie. Wynika stąd, że wykonawca zamiast korzystać z całego
projektu, a zwłaszcza ze wzorów i wykazów znaków oraz zestawień dla producenta znaków, gdzie
zostały podane prawidłowe wzory i ilości znaków, zczytywał wzory z planów! Wynika stąd,
że wykonawca nie zna przedmiotu umowy – powinien wiedzieć, że na trasie zielono-czarnej nie
umieszcza się znaków czerwono-niebieskich (str. 3), na trasie niebieskiej znaków zielonych (trasa
nr 130, pkt. 36), a na podwójnym zakręcie w prawo nie umieszcza się znaku podwójnego zakrętu
w lewo (str. 19). Zupełnie niezrozumiałe jest zastosowanie wymyślonych przez wykonawcę wzorów
znaków ostrzegających przed stromym podjazdem lub zjazdem, podczas gdy prawidłowe wzory
znajdowały się w projekcie (trasa nr 748 – str. 26).
Drogowskazy typu R-3. W projekcie na planach sytuacyjnych znajdują się jedynie wskazania,
gdzie i jak umieszczać drogowskazy. Wykonawca, zamiast korzystać z zamieszczonego w projekcie
wykazu drogowskazów dla producenta znaków, zczytywał uproszczone wzory z planów! Przykłady
tej niefrasobliwości znajdują się na str. 11, 19, 20 i 27.
W konsekwencji wszystkie drogowskazy mają nieprawidłową treść i muszą być wymienione na
prawidłowe, w razie potrzeby z uwzględnieniem zmiany lokalizacji.
Zczytywanie napisów z planów powoduje humorystyczne sytuacje, np. obok Muzeum przy
ul. Dworcowej drogowskazy kierują do Muzeum w drugą stronę (str. 20).
Niektóre lokalizacje drogowskazów zostały zmienione co powoduje, że nie wskazują prawidłowo
dalszej drogi, np. przy Stawie Foryśka (str. 27).
Zauważono brak drogowskazów kierujących do Stawu Wąwóz.
F. Tablice informacyjne i dydaktyczne.
Tablice informacyjne powinny stanowić część systemu oznakowania tras rowerowych, ułatwiając
orientację w sieci tych tras. Projekt przewidywał ustawienie 32 takich tablic (fragment tablicy
znajduje się na str. 1), na końcach wykonywanych odcinków tras rowerowych i na skrzyżowaniach
tych tras. W trakcie audytu nie stwierdzono ustawienia ani jednej tablicy.
Tablice dydaktyczne projektowane są wyłącznie na życzenie Inwestora. Zaprojektowano
10 wzorów tablic do ustawienia przeważnie obok tablic informacyjnych. Zamiast tablic dobrze
opracowanych pod względem merytorycznym Urząd Miejski ustawił własną wersję tablic, z których
usunięto część informacji, zastępując je dekoracyjnymi kołami i wzorkami. Są ładniejsze, ale
zawierają błędy literowe, miejscami nieciekawe teksty i nie retuszowane zdjęcia. Na ten temat
istnieje odrębna korespondencja między zespołem autorskim a Urzędem Miejskim. Niestety uwagi
autorów zostały zignorowane, ze szkodą dla oglądających je turystów i mieszkańców
Świętochłowic.
W czasie audytu stwierdzono, że została zmieniona lokalizacja tablicy dotyczącej Stawu Wąwóz, co
utrudnia odnalezienie tego miejsca. Zniszczona została tablica o Lasku Chropaczowskim. Zamiast
najciekawszej tablicy o Świętochłowicach zostały ustawione w mieście tablice o Parku Skałka.
G. Ławki i miejsca odpoczynkowe.
Ławki zostały ustawione tak, aby nie kolidowały z ruchem rowerowym. Problemem są m.in. stare
ławki w Parku Heiloo, które z tym ruchem kolidują i powinny zostać przestawione lub usunięte
(trasy nr 130 i 748 – str. 8).
Wykonano około 10 miejsc odpoczynkowych, przy czym została zmieniona lokalizacja niektórych
Piotr Rościszewski. Audyt tras rowerowych w Świętochłowicach w dniu 2011-08-04
                                                     42

z nich, co nie ma większego wpływu na ich użyteczność (jak na str. 24 i 30). Przy drodze do Goduli
miejsce odpoczynkowe sąsiaduje z nieuprzątniętym gruzem.
H. Uporządkowanie zieleni.
Wycięte zostały wszystkie drzewa i usunięte zarośla kolidujące z budowanymi odcinkami dróg
żwirowych.
Na końcu trasy nr 130 drogowskaz kieruje w stronę Bytomia-Łagiewnik, tymczasem droga
graniczna zawalona jest śmieciami, prawdopodobnie z sąsiadującej z drogą posesji (str. 18).
Niezależnie od realizowanego projektu śmieci należy bezzwłocznie usunąć.
Podsumowanie.
Z uwagi na wyrywkowy charakter audytu poniższy tekst nie stanowi podstawy do wykonania
kompletu poprawek w celu likwidacji usterek i braków występujących na przeglądanych trasach,
a jedynie pozwala na stwierdzenie, że należy sporządzić pełen wykaz usterek i braków w celu
umożliwienia oddania do użytku prawidłowo wykonanej sieci tras rowerowych.
Realizacja tras rowerowych w wielu miejscach odbiega od zatwierdzonego projektu technicznego,
przy czym część zmian jest korzystna, a niektóre ze zmian są znacznym utrudnieniem dla
rowerzystów lub wręcz uniemożliwiają korzystanie z tych tras.
Poniżej najważniejsze uwagi szczegółowe:
1. Modernizacja chodników i alejek. Zgodnie z projektem przeważają nawierzchnie asfaltowe, na
  ogół równo ułożone.
  Wykonaną niezgodnie z projektem kostkę fazowaną należy wymienić na asfalt lub przynajmniej
  na kostkę niefazowaną oraz wykonać brakujące łuki poziome.
  Mimo zapewnień prasowych o ukończeniu budowy nie wykonano jeszcze kilku krótkich
  odcinków dróg dla rowerów.
  Wszystkie niewłaściwie obniżone krawężniki wraz z ich otoczeniem należy wykonać
  prawidłowo.
  Poza projektem nawierzchnię asfaltową otrzymały niektóre alejki w Parku Heiloo.
  Z powodu dużego ruchu koło Stawu Wąwóz modernizacja powinna objąć alejkę, którą biegnie
  trasa nr 130, wraz z jej poszerzeniem umożliwiającym rozdział ruchu pieszego i rowerowego.
2. Modernizacja dróg i ścieżek gruntowych. Większość dróg o nawierzchni wykonano
  o szerokości 3 m, co na pewno ułatwi turystyczną lub rekreacyjną jazdę rowerem. Mieszanka
  żwirowa jest na ogół równo ułożona, ale zdarzają się miejsca pofałdowane, sporadycznie zdarza
  się już nawierzchnia zniszczona przez motocykle.
  Jak dotąd nie zostały wykonane odcinki tras w Lasku Chropaczowskim i północny odcinek trasy
  nr 748, który jest nadal placem budowy z dziurami pełnymi błota, głębokimi koleinami i nie
  ukończonym przepustem.
3. Organizacja ruchu drogowego. Zgodnie z projektem odcinki dróg dla rowerów otrzymały
  znaki pionowe C-13 i poziome P-23, a ciągi pieszo-rowerowe przy drogach publicznych –
  w zależności od sytuacji oznakowanie pionowe C-16-13, C-13/16 i C-16/13 lub B-1+T-22.
  Zmiany geometrii alejek i ich nawierzchni spowodowały, że ustawione i wymalowane znaki nie
  pasują do aktualnej sytuacji.
  Dużą zaletą jest wykonanie zgodnie z projektem wszystkich sygnalizatorów świetlnych,
  w których zamieniono symbole pieszych S-5 na symbole pieszych i rowerów S-5/S-6,
  z równoczesnym wykonaniem znaków poziomych P-11 i oznakowaniem dojazdów
  naprowadzających rowerzystów do przejazdów (z wyjątkiem braku dojazdu do przejazdu
  w Lipinach). Pozostałe przejazdy dla rowerzystów również zostały wykonane zgodnie
  z projektem i oznakowane znakami pionowymi D-6b i poziomymi P-11.
  Dużym mankamentem jest brak przejazdu dla rowerzystów na granicy Chorzowa pomiędzy
  ul. Ślężan a ul. Opolską, nie ujęty w projekcie. Jego brak jest wynikiem braku koordynacji
  pomiędzy Urzędami Miejskimi Chorzowa i Świętochłowic.
Piotr Rościszewski. Audyt tras rowerowych w Świętochłowicach w dniu 2011-08-04
                                                     43

4. Oznakowanie turystyczne tras rowerowych.
  Znaki typu R-1 (i odmiany znaków od R-3a do R-3d). Bez zgody projektanta zupełnie
  zrezygnowano ze stosowania znaków malowanych i drewnianych stosując wszędzie znaki
  i słupki metalowe, które są najbardziej podatne na akty wandalizmu i kradzieże, ponadto nie
  zadbano o właściwe umocowanie słupków w gruncie, ułatwiając ich wyrywanie.
  Wobec stwierdzonych aktów wandalizmu trudno oceniać, czy wszystkie znaki zostały ustawione.
  Stwierdzono brak znaków w miejscach, gdzie nie wykonano jeszcze robót drogowych.
  Wykonawca wyraźnie pogubił się w kilku miejscach, stawiając znaki gdzie popadnie, bez
  uwzględnienia zmienionej przez siebie geometrii dróg i alejek.
  W projekcie na planach sytuacyjnych zakradło się kilka błędów kreślarskich, które zostały
  powtórzone przez wykonawcę w terenie. Wynika stąd, że wykonawca zamiast korzystać z całego
  projektu, a zwłaszcza ze wzorów i wykazów znaków oraz zestawień dla producenta znaków,
  gdzie zostały podane prawidłowe wzory i ilości znaków, zczytywał wzory z planów!
  Tym sposobem na trasach znalazły się „obce” kolory tras i nieprawidłowe wzory znaków.
  Zupełnie niezrozumiałe jest zastosowanie wymyślonych przez wykonawcę wzorów znaków
  ostrzegających przed stromym podjazdem lub zjazdem.
  Drogowskazy typu R-3. Wykonawca, zamiast korzystać z zamieszczonego w projekcie wykazu
  drogowskazów, zczytywał uproszczone wzory z planów! W konsekwencji wszystkie
  drogowskazy mają nieprawidłową treść i muszą być wymienione na zaprojektowane, w razie
  potrzeby z uwzględnieniem zmiany lokalizacji.
  Zczytywanie napisów z planów powoduje humorystyczne sytuacje, np. obok Muzeum przy
  ul. Dworcowej drogowskazy kierują do Muzeum w drugą stronę.
  Niektóre lokalizacje drogowskazów zostały zmienione co powoduje, że nie wskazują
  prawidłowo dalszej drogi, np. przy Stawie Foryśka. Zauważono brak drogowskazów do Stawu
  Wąwóz.
5. Tablice informacyjne i dydaktyczne.
  Projekt przewidywał ustawienie 32 tablic informacyjnych. na W trakcie audytu nie stwierdzono
  ustawienia ani jednej tablicy.
  Zaprojektowano 10 wzorów tablic dydaktycznych. Zamiast tablic dobrze opracowanych pod
  względem merytorycznym Urząd Miejski ustawił własną wersję tablic, z których usunięto część
  informacji, zastępując je dekoracyjnymi kołami i wzorkami. Są ładniejsze, ale zawierają błędy
  literowe, miejscami nieciekawe teksty i nie retuszowane zdjęcia. Niestety uwagi autorów zostały
  zignorowane, ze szkodą dla oglądających je turystów i mieszkańców Świętochłowic.
  W czasie audytu stwierdzono, że została zmieniona lokalizacja tablicy dotyczącej Stawu Wąwóz,
  co utrudnia odnalezienie tego miejsca. Zniszczona została tablica o Lasku Chropaczowskim.
  Zamiast najciekawszej tablicy o Świętochłowicach zostały ustawione w mieście tablice o Parku
  Skałka.
6. Ławki i miejsca odpoczynkowe.
  Ławki zostały ustawione tak, aby nie kolidowały z ruchem rowerowym. Problemem są m.in.
  stare ławki w Parku Heiloo, które z tym ruchem kolidują i powinny zostać przestawione lub
  usunięte.
  Wykonano około 10 miejsc odpoczynkowych, przy czym została zmieniona lokalizacja
  niektórych z nich, co nie ma większego wpływu na ich użyteczność. Przy drodze do Goduli
  miejsce odpoczynkowe sąsiaduje z nieuprzątniętym gruzem.
7. Uporządkowanie zieleni.
  Wycięte zostały wszystkie drzewa i usunięte zarośla kolidujące z budowanymi odcinkami dróg
  żwirowych.
  Na końcu trasy nr 130 drogowskaz kieruje w stronę Bytomia-Łagiewnik, tymczasem droga
  graniczna zawalona jest śmieciami, prawdopodobnie z sąsiadującej z drogą posesji. Niezależnie
  od realizowanego projektu śmieci należy bezzwłocznie usunąć.

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(20)

Audyt gliwice376Audyt gliwice376
Audyt gliwice376
Piotr Rościszewski391 views
Audyt zawiercie1Audyt zawiercie1
Audyt zawiercie1
Piotr Rościszewski184 views
Audyt sosnowiecokrAudyt sosnowiecokr
Audyt sosnowiecokr
Piotr Rościszewski522 views
Audyt rudziniecAudyt rudziniec
Audyt rudziniec
Piotr Rościszewski655 views
Audyt gliwice029bAudyt gliwice029b
Audyt gliwice029b
Piotr Rościszewski437 views
Audyt gliwice004 2Audyt gliwice004 2
Audyt gliwice004 2
Piotr Rościszewski89 views
Audyt gliwice006 3Audyt gliwice006 3
Audyt gliwice006 3
Piotr Rościszewski120 views
Audyt gliwicedts 2Audyt gliwicedts 2
Audyt gliwicedts 2
Piotr Rościszewski179 views
Audyt gliwice003 2Audyt gliwice003 2
Audyt gliwice003 2
Piotr Rościszewski91 views
Audyt rudaslotrAudyt rudaslotr
Audyt rudaslotr
Piotr Rościszewski377 views
Audyt gliwice395bAudyt gliwice395b
Audyt gliwice395b
Piotr Rościszewski95 views
Audy rybnikkoncobwAudy rybnikkoncobw
Audy rybnikkoncobw
Piotr Rościszewski543 views
Audyt gliwice033 1Audyt gliwice033 1
Audyt gliwice033 1
Piotr Rościszewski104 views
Audyt prudnikmosznaAudyt prudnikmoszna
Audyt prudnikmoszna
Piotr Rościszewski1.4K views
Audyt konclkAudyt konclk
Audyt konclk
Piotr Rościszewski106 views
Audyt kozlepolcerekiew1Audyt kozlepolcerekiew1
Audyt kozlepolcerekiew1
Piotr Rościszewski159 views
Audyt gieraltowiceAudyt gieraltowice
Audyt gieraltowice
Piotr Rościszewski387 views
Audyt tgAudyt tg
Audyt tg
Piotr Rościszewski394 views
Audyt wielowiesAudyt wielowies
Audyt wielowies
Piotr Rościszewski580 views
Audyt niegowaAudyt niegowa
Audyt niegowa
Piotr Rościszewski507 views

Destacado(20)

Uwagi instrwimUwagi instrwim
Uwagi instrwim
Piotr Rościszewski603 views
1 um gliwice1204101 um gliwice120410
1 um gliwice120410
Piotr Rościszewski261 views
2 uw dopismaum2 uw dopismaum
2 uw dopismaum
Piotr Rościszewski392 views
Konfa Sejm 2010 03 05 HaaseKonfa Sejm 2010 03 05 Haase
Konfa Sejm 2010 03 05 Haase
Stowarzyszenie Rowerowy Wałbrzych619 views
1 pismopttk+raport+uwagi1 pismopttk+raport+uwagi
1 pismopttk+raport+uwagi
Piotr Rościszewski215 views
Uwagi rozpznakUwagi rozpznak
Uwagi rozpznak
Piotr Rościszewski467 views
Audyt gliwice003aAudyt gliwice003a
Audyt gliwice003a
Piotr Rościszewski277 views
Audyt gliwice003bAudyt gliwice003b
Audyt gliwice003b
Piotr Rościszewski235 views
Uwagi1Uwagi1
Uwagi1
Piotr Rościszewski333 views
Audyt gliwice017aAudyt gliwice017a
Audyt gliwice017a
Piotr Rościszewski274 views
Audyt katowiceakAudyt katowiceak
Audyt katowiceak
Piotr Rościszewski666 views
Audyt katowice103aAudyt katowice103a
Audyt katowice103a
Piotr Rościszewski425 views
St z gliw13031St z gliw13031
St z gliw13031
Piotr Rościszewski203 views
Audyt gliwice371Audyt gliwice371
Audyt gliwice371
Piotr Rościszewski534 views
Audyt gliwice006c2Audyt gliwice006c2
Audyt gliwice006c2
Piotr Rościszewski254 views
Konfa Sejm 2010 03 05 KoptaKonfa Sejm 2010 03 05 Kopta
Konfa Sejm 2010 03 05 Kopta
Stowarzyszenie Rowerowy Wałbrzych754 views
Audyt katowice109Audyt katowice109
Audyt katowice109
Piotr Rościszewski518 views
Andrzejpiotrowiczbypad 1214895438742721 9Andrzejpiotrowiczbypad 1214895438742721 9
Andrzejpiotrowiczbypad 1214895438742721 9
Stowarzyszenie Rowerowy Wałbrzych360 views

Similar a Audyt swietochlcz3

Audyt knurowAudyt knurow
Audyt knurowPiotr Rościszewski
334 views10 Folien

Similar a Audyt swietochlcz3(20)

Audyt swietochlcz2Audyt swietochlcz2
Audyt swietochlcz2
Piotr Rościszewski235 views
Audyt katowice001Audyt katowice001
Audyt katowice001
Piotr Rościszewski471 views
Audyt gliwicedtsAudyt gliwicedts
Audyt gliwicedts
Piotr Rościszewski320 views
Audyt gliwice016 2Audyt gliwice016 2
Audyt gliwice016 2
Piotr Rościszewski459 views
Audyt gliwice395Audyt gliwice395
Audyt gliwice395
Piotr Rościszewski100 views
Audyt knurowAudyt knurow
Audyt knurow
Piotr Rościszewski334 views
Audyt gliwice370Audyt gliwice370
Audyt gliwice370
Piotr Rościszewski391 views
Audyt gliwice006b2Audyt gliwice006b2
Audyt gliwice006b2
Piotr Rościszewski222 views
Audyt gliwice015a2Audyt gliwice015a2
Audyt gliwice015a2
Piotr Rościszewski205 views
Prelekcja16cPrelekcja16c
Prelekcja16c
Piotr Rościszewski151 views
Estakada_Perseusza-PortowaEstakada_Perseusza-Portowa
Estakada_Perseusza-Portowa
Robert372 views
Audyt gliwice029 2Audyt gliwice029 2
Audyt gliwice029 2
Piotr Rościszewski85 views
Audyt gliwice015bAudyt gliwice015b
Audyt gliwice015b
Piotr Rościszewski364 views
Audyt Gliwice PerseuszaAudyt Gliwice Perseusza
Audyt Gliwice Perseusza
Piotr Rościszewski556 views
Audyt katowice109aAudyt katowice109a
Audyt katowice109a
Piotr Rościszewski429 views
Audyt gliwice395aAudyt gliwice395a
Audyt gliwice395a
Piotr Rościszewski155 views
Audyt toszek 384i388Audyt toszek 384i388
Audyt toszek 384i388
Piotr Rościszewski369 views
Audyt toszek 018i030Audyt toszek 018i030
Audyt toszek 018i030
Piotr Rościszewski266 views

Más de Piotr Rościszewski(20)

PrelekcjaBeboki23_2.pdfPrelekcjaBeboki23_2.pdf
PrelekcjaBeboki23_2.pdf
Piotr Rościszewski12 views
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdf
Piotr Rościszewski4 views
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdf
Piotr Rościszewski2 views
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdf
Piotr Rościszewski4 views
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdf
Piotr Rościszewski5 views
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf
Piotr Rościszewski4 views
PrelekcjaTeznie23_cz6_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz6_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz6_w6_new.pdf
Piotr Rościszewski4 views
PrelekcjaBeboki23.pdfPrelekcjaBeboki23.pdf
PrelekcjaBeboki23.pdf
Piotr Rościszewski16 views
PrelekcjaTeznie23_cz4_w3_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz4_w3_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz4_w3_new.pdf
Piotr Rościszewski9 views
PrelekcjaLaweczki23_cz1_sl_w4.pdfPrelekcjaLaweczki23_cz1_sl_w4.pdf
PrelekcjaLaweczki23_cz1_sl_w4.pdf
Piotr Rościszewski4 views
PrelekcjaTeznie22_cz3_w5.pdfPrelekcjaTeznie22_cz3_w5.pdf
PrelekcjaTeznie22_cz3_w5.pdf
Piotr Rościszewski24 views
PrelekcjaTeznie22_cz5_w5.pdfPrelekcjaTeznie22_cz5_w5.pdf
PrelekcjaTeznie22_cz5_w5.pdf
Piotr Rościszewski40 views
PrelekcjaTeznie22_cz4_w2.pdfPrelekcjaTeznie22_cz4_w2.pdf
PrelekcjaTeznie22_cz4_w2.pdf
Piotr Rościszewski38 views
Przepisy22-UwagiPR.pdfPrzepisy22-UwagiPR.pdf
Przepisy22-UwagiPR.pdf
Piotr Rościszewski60 views
PrelekcjaTeznie22_cz1_w6.pdfPrelekcjaTeznie22_cz1_w6.pdf
PrelekcjaTeznie22_cz1_w6.pdf
Piotr Rościszewski51 views
PrelekcjaTeznie22_cz2B_w6.pdfPrelekcjaTeznie22_cz2B_w6.pdf
PrelekcjaTeznie22_cz2B_w6.pdf
Piotr Rościszewski53 views
PrelekcjaTeznie22_cz2A_w6.pdfPrelekcjaTeznie22_cz2A_w6.pdf
PrelekcjaTeznie22_cz2A_w6.pdf
Piotr Rościszewski24 views
PrelekcjaGaski21.pdfPrelekcjaGaski21.pdf
PrelekcjaGaski21.pdf
Piotr Rościszewski12 views
PrelekcjaTrolle22.pdfPrelekcjaTrolle22.pdf
PrelekcjaTrolle22.pdf
Piotr Rościszewski41 views
PrelekcjaLaweczki22_cz2_op_w4.pdfPrelekcjaLaweczki22_cz2_op_w4.pdf
PrelekcjaLaweczki22_cz2_op_w4.pdf
Piotr Rościszewski11 views

Audyt swietochlcz3

 • 1. Piotr Rościszewski. Audyt tras rowerowych w Świętochłowicach w dniu 2011-08-04 29 – przy połączeniu chodnika z alejką nie wykonano łuku poziomego, – na ul. Żelaznej nie wykonano obniżonego krawężnika i nie ustawiono znaków,
 • 2. Piotr Rościszewski. Audyt tras rowerowych w Świętochłowicach w dniu 2011-08-04 30 – na ul. Bolesława Chrobrego kolejne znaki zostały umieszczone w zaroślach, – w pobliżu miejsca odpoczynkowego został pozostawiony nieestetyczny gruz,
 • 3. Piotr Rościszewski. Audyt tras rowerowych w Świętochłowicach w dniu 2011-08-04 31 – nie wykonano nawierzchni żwirowej na północnym odcinku trasy nr 748 (pkt. 49÷61), przy czym na odcinku pkt. 49÷55 nawierzchnia jest częściowo wykonana, ale ma liczne płytkie dziury, dalej występują odcinki tonące w błocie i głębokie koleiny,
 • 4. Piotr Rościszewski. Audyt tras rowerowych w Świętochłowicach w dniu 2011-08-04 32 – nie ukończono budowy przepustów – np. nie wykonano ścianek nad końcami przepustu z rur betonowych, jak na załączonym rysunku (ujęte w przedmiarze robót),
 • 5. Piotr Rościszewski. Audyt tras rowerowych w Świętochłowicach w dniu 2011-08-04 33 – na odgałęzieniu prowadzącym do bunkra źle wyprofilowano zakręt – odcinek o mniejszym nachyleniu powinien być na zakręcie, a o większym pochyleniu na dojazdach do zakrętu, – niektóre znaki zostały ustawione za daleko lub za blisko skrzyżowania (patrz zdjęcie na stronie 31 i zdjęcie poniżej),
 • 6. Piotr Rościszewski. Audyt tras rowerowych w Świętochłowicach w dniu 2011-08-04 34 – oznakowanie końca (początku) trasy znajduje się zbyt daleko od ul. Kolonia Zygmunt – powinno być przesunięte bliżej ulicy o ok. 10 m, jak na dolnym zdjęciu, aby mogło zostać zauważone z ulicy,
 • 7. Piotr Rościszewski. Audyt tras rowerowych w Świętochłowicach w dniu 2011-08-04 35 Trasa nr 750 prowadzi po trochu alejkami i ciągami pieszo-rowerowymi, jezdniami bocznych ulic i zmodernizowanymi drogami żwirowymi. Zaletą tej trasy są też m.in. przejazdy dla rowerzystów z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ul. Chorzowskiej i ul. Bieszczadzkiej. Usterki to: – przy dojeździe do skrzyżowania z ul. Chorzowską brak jest przejścia dla pieszych i źle namalowano symbol roweru (patrz strona 22) – znaki tras nr 747 i 750 ustawiono zbyt blisko przejazdu przez ul. Bieszczadzką, – droga dla rowerów została wykonana niezgodnie z projektem – nie ma możliwości płynnego wjazdu na przejazd rowerowy, ponadto zastosowano kostkę fazowaną zamiast asfaltu,
 • 8. Piotr Rościszewski. Audyt tras rowerowych w Świętochłowicach w dniu 2011-08-04 36 – na Plantach zamiast asfaltu ulżono nawierzchnię z kostki fazowanej, ponadto nie wykonano łuków poziomych, – zamiast znaków C-16-13 zostały ustawione znaki C-13/16 i C-16/13, które stosuje się tylko w przypadku wykonania na nawierzchni znaków poziomych P-2,
 • 9. Piotr Rościszewski. Audyt tras rowerowych w Świętochłowicach w dniu 2011-08-04 37 – na końcu Plantów nie załatano dziury w drodze dojazdowej – według projektu miała być w tym miejscu nowa nawierzchnia asfaltowa, – brak oznakowania skrętu z ciągu pieszo-rowerowego na drogę żwirową przy cmentarzu,
 • 10. Piotr Rościszewski. Audyt tras rowerowych w Świętochłowicach w dniu 2011-08-04 38 – przy rogu cmentarza na drodze pozostały niezabezpieczone małe studzienki, – koło Lipin znaki nie wiszą na słupku na jednej wysokości, – odcinek drogi żwirowej dochodzący do ul. Żelaznej w Lipinach ma zupełnie inny przebieg, niż w projekcie, w związku z tym trasa robi jakiś bezsensowny zygzak, pozostawiony bez oznakowania – trasa powinna trafiać wprost na pas ruchu dla rowerów opisany poniżej, – na pl. Słowiańskim nie wykonano pasa ruchu dla rowerów, ustawiając znaki oznaczające drogę dla rowerów przy drodze gospodarczej pawilonu usługowego. Końcowy odcinek trasy nr 750 nie był sprawdzany.
 • 11. Piotr Rościszewski. Audyt tras rowerowych w Świętochłowicach w dniu 2011-08-04 39 Uwagi ogólne. Projekt techniczny wykonany przeze mnie w 2008 r. obejmował: a) modernizację chodników i alejek pod utworzenie ciągów pieszo-rowerowych b) modernizację dróg gruntowych poprzez dodanie warstwy żwirowej, c) poszerzenie ścieżek gruntowych z dodaniem warstwy żwirowej, d) organizację ruchu drogowego na modernizowanych chodnikach i drogach, e) oznakowanie turystyczne tras rowerowych, f) tablice informacyjne i dydaktyczne. Projekt techniczny wykonany przez „Proj-Bud” w Katowicach obejmował m.in.: g) ławki i miejsca odpoczynkowe na terenach zielonych, h) uporządkowanie zieleni przy trasach rowerowych, a zwłaszcza przy poszerzaniu ścieżek, i) oświetlenie wybranych alejek. W 2009 r. projekt został okrojony – zrezygnowano z części dróg modernizacji i zamieniono droższe nawierzchnie na tańsze, m.in. kostkę betonową na asfalt i asfalt na nawierzchnię żwirową, dostosowano do zmian projekt organizacji ruchu, zmniejszono liczbę nowych ławek i zrezygnowano z oświetlenia alejek. A. Modernizacja chodników i alejek. Zgodnie z projektem przeważają nawierzchnie asfaltowe, jednakże w kilku miejscach dopuszczono się ułożenia odcinków dróg dla rowerów i ciągów pieszo- rowerowych z kostki betonowej fazowanej – najgorszej z możliwych nawierzchni twardych. W kilku miejscach zmieniono przebieg trasy w planie i zapominając jednocześnie o potrzebie wykonania łuków poziomych (trasa nr 130 – str. 6, 9, trasa nr 748 – str. 29 oraz trasa nr 750 – str. 35 i 36). Asfalt jest na ogół równo ułożony, ale zdarzają się miejsca wykonane niezbyt starannie. Należy wymienić kostkę fazowaną na asfalt lub przynajmniej na kostkę niefazowaną oraz wykonać brakujące łuki poziome. Poszerzenie niektórych chodników i alejek umożliwiło rozdzielenie ruchu pieszego i rowerowego na najbardziej uczęszczanych odcinkach. Dobrze wywiązano się z dobudowania ramp dla rowerzystów obok istniejących schodów (przykładowo trasa nr 748 – str. 24). Zmieniony przebieg alejek w planie rzutuje na utrudnienia w pokonywaniu łuków poziomych (R = 0 m) lub rozprasza uwagę przy pokonywaniu przejazdów dla rowerzystów. Mimo zapewnień prasowych o ukończeniu budowy nie wykonano jeszcze drogi dla rowerów przy skrzyżowaniu ul. Chorzowskiej z ul. Bytomskiej, uzupełnienia alejki na pobliskim osiedlu (trasa nr 130 – str. 10 i 11), dojazdu do przejazdu przez ul. Bytomską przy pl. Słowiańskim w Lipinach (trasa nr 748 – str. 28) i pasa ruchu dla rowerów przy tym placu (trasa nr 750 – str. 38). Dużo partactwa odnotowano przy obniżeniach krawężników, które zgodnie z przepisami powinny wystawać ponad poziom jezdni nie więcej niż 1 cm. Spora część wykonanych obniżeń nie spełnia tego warunku, m.in. z powodu użycia niewłaściwych krawężników, które mają wyokrąglenie krawędzi utrudniające ich sensowne zabudowanie w poziomie jezdni (m.in. trasa nr 130 – str. 8, 12, 13 oraz trasa nr 748 – str. 26 i 28). Niektórych obniżeń nie wykonano (trasa nr 130 – str. 14 i trasa nr 748 – str. 29). Braki i błędy występują też przy łączeniach nawierzchni (trasa nr 127 – str. 5, trasa nr 130 – str. 9 i trasa nr 750 – str. 37). Wszystkie niewłaściwie obniżone krawężniki wraz z ich otoczeniem należy wykonać prawidłowo. Poza projektem z 2009 r. nawierzchnię asfaltową otrzymały niektóre alejki w Parku Heiloo, ale duży ruch koło Stawu Wąwóz pozwala na sugestię, że modernizacja powinna objąć alejkę, którą biegnie trasa nr 130, wraz z jej poszerzeniem umożliwiającym rozdział ruchu pieszego i rowerowego. Z uwagi na wyrywkowy charakter audytu nie sprawdzono m.in. ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Chorzowskiej w Lipinach. B i C. Modernizacja dróg i ścieżek gruntowych. Zgodnie z projektem po modernizacji wszystkie drogi powinny mieć co najmniej nawierzchnię żwirową o szerokości 2 lub 3 m. W praktyce
 • 12. Piotr Rościszewski. Audyt tras rowerowych w Świętochłowicach w dniu 2011-08-04 40 większość dróg wykonano o szerokości 3 m, co na pewno ułatwi turystyczną lub rekreacyjną jazdę rowerem. Mieszanka żwirowa jest na ogół równo ułożona, ale zdarzają się miejsca pofałdowane, sporadycznie zdarza się już nawierzchnia zniszczona przez motocykle. Jak dotąd nie zostały wykonane odcinki tras nr 130 w Lasku Chropaczowskim i nr 748 od schronu koło Goduli do ul. Kolonia Zygmunt na granicy z Bytomiem, przy czym pierwszego z tych odcinków w ogóle nie rozpoczęto budować – tonie w błocie lub wymaga jazdy po korzeniach i nie uprzątniętym tłuczniu po rozebranym torze kolejowym (str. 15 i 17). Północny odcinek trasy nr 748 jest nadal placem budowy z dziurami pełnymi błota, głębokimi koleinami i nie ukończonym przepustem (str. 31÷33). Można spodziewać się, że odcinki tras nr 127 i 127 wyglądają podobnie, jak trasa nr 130. D. Organizacja ruchu drogowego. Zgodnie z projektem odcinki dróg dla rowerów miały otrzymać znaki pionowe C-13 i poziome P-23, ciągi pieszo-rowerowe przy drogach publicznych miały otrzymać w zależności od sytuacji oznakowanie pionowe C-16-13, C-13/16 i C-16/13 lub B-1+T- 22, z zaniechaniem pełnego oznakowania alejek i dróg poza pasami dróg publicznych. Zmiany w zastosowanych nawierzchniach alejek spowodowały, że ustawione znaki nie pasują do aktualnej sytuacji (trasa nr 130 – str. 6, 12 oraz trasa nr 750 – str. 36). Czymś „oryginalnym” jest znak C-13 ustawiony przy nie istniejącym pasie ruchu dla rowerów na pl. Słowiańskim (trasa nr 750 – str. 38). Dużą zaletą jest wykonanie zgodnie z projektem wszystkich sygnalizatorów świetlnych, w których zamieniono symbole pieszych S-5 na symbole pieszych i rowerów S-5/S-6, z równoczesnym wykonaniem znaków poziomych P-11 i oznakowaniem dojazdów naprowadzających rowerzystów do przejazdów (z wyjątkiem braku dojazdu do przejazdu w Lipinach – trasa nr 748 – str. 28). Pozostałe przejazdy dla rowerzystów również zostały wykonane zgodnie z projektem i oznakowane znakami pionowymi D-6b i poziomymi P-11. Zauważono, że znak D-6b przy ul. Powstańców Śląskich został ustawiony na chodniku, a nie poza jego skrajnią (trasa nr 130 – str. 7). Drobnym mankamentem jest nie usunięcie przęsła barierki U-12 przy przejściu przez ul. Bytomską koło Parku Skałka (trasa nr 4 – str. 2). Dużym mankamentem jest brak przejazdu dla rowerzystów na granicy Chorzowa pomiędzy ul. Ślężan a ul. Opolską, nie ujęty w projekcie. Jego brak jest wynikiem braku koordynacji pomiędzy oboma Urzędami Miejskimi, częściowo został zastąpiony wjazdem na ciąg pieszo- rowerowy w strefie skrzyżowania (trasa nr 127 – str. 4). E. Oznakowanie turystyczne tras rowerowych składa się ze znaków typu R-1 i odmian znaków od R-3a do R-3d, drogowskazów typu R-3 oraz tablic informacyjnych – omówionych w następnym punkcie. Znaki typu R-1 (i odmiany znaków od R-3a do R-3d). Pod względem technicznym oznakowanie powinno być zróżnicowane w celu poprawy jego „wandaloodporności” i ograniczenia kradzieży. Podstawą „wandaloodporności” jest stosowanie znaków malowanych głównie na pniach drzew – bez zgody projektanta zupełnie zrezygnowano ze stosowania znaków malowanych. W tym samym celu wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, projekt nakazuje wieszanie znaków na istniejących słupach lub stosowanie słupków drewnianych – bez zgody projektanta ułatwiono sobie pracę, stosując wszędzie nowe słupki metalowe, które są najbardziej podatne na akty wandalizmu i kradzieże, ponadto nie zadbano o właściwe umocowanie słupków w gruncie, ułatwiając ich wyrywanie (str. 6 i 16). Wobec stwierdzonych aktów wandalizmu trudno oceniać, czy wszystkie znaki zostały ustawione. Stwierdzono brak znaków w miejscach, gdzie nie wykonano jeszcze robót drogowych. Wykonawca wyraźnie pogubił się w kilku miejscach, stawiając znaki gdzie popadnie, bez uwzględnienia zmienionej przez siebie geometrii dróg i alejek. Przy ul. Sudeckiej znaki początku trasy nr 747 zostały powieszone pod drogowskazami trasy nr 130 (str. 11). W Lasku Chropaczowskim przy dawnym torowisku znaki zakrętu zamocowano w odwrotnych kierunkach (trasa nr 130 – str. 17), a znaki R-1 mają zamiast niebieskiego kolor zielony. Obok Stawu Foryśka
 • 13. Piotr Rościszewski. Audyt tras rowerowych w Świętochłowicach w dniu 2011-08-04 41 znaki sygnalizują nie istniejący zakręt trasy nr 748 (str. 27). Na ul. Korfantego na rozwidleniu tras nr 747 i 750 (str. 21) znaki zostały powieszone w odwrotnej kolejności (na sąsiednim rozwidleniu niejsye znaki powieszono prawidłowo). W kilku miejscach znaki zostały powieszone za blisko zakrętu (np. str. 23, 33 i 35), a na innych zbyt daleko od zakrętu (str. 31, 34 i 35). Znaki powinny być powieszone na jednej wysokości, tymczasem np. na trasie nr 750 koło Lipin umieszczono je na różnych wysokościach (str. 38). W kilku miejscach znaki zostały umieszczone w zaroślach – należało zmienić lokalizację słupków lub wyciąć gałęzie zasłaniające znaki (np. str. 17. 27 i 30). W projekcie na planach sytuacyjnych zakradło się kilka błędów kreślarskich, które zostały powtórzone przez wykonawcę w terenie. Wynika stąd, że wykonawca zamiast korzystać z całego projektu, a zwłaszcza ze wzorów i wykazów znaków oraz zestawień dla producenta znaków, gdzie zostały podane prawidłowe wzory i ilości znaków, zczytywał wzory z planów! Wynika stąd, że wykonawca nie zna przedmiotu umowy – powinien wiedzieć, że na trasie zielono-czarnej nie umieszcza się znaków czerwono-niebieskich (str. 3), na trasie niebieskiej znaków zielonych (trasa nr 130, pkt. 36), a na podwójnym zakręcie w prawo nie umieszcza się znaku podwójnego zakrętu w lewo (str. 19). Zupełnie niezrozumiałe jest zastosowanie wymyślonych przez wykonawcę wzorów znaków ostrzegających przed stromym podjazdem lub zjazdem, podczas gdy prawidłowe wzory znajdowały się w projekcie (trasa nr 748 – str. 26). Drogowskazy typu R-3. W projekcie na planach sytuacyjnych znajdują się jedynie wskazania, gdzie i jak umieszczać drogowskazy. Wykonawca, zamiast korzystać z zamieszczonego w projekcie wykazu drogowskazów dla producenta znaków, zczytywał uproszczone wzory z planów! Przykłady tej niefrasobliwości znajdują się na str. 11, 19, 20 i 27. W konsekwencji wszystkie drogowskazy mają nieprawidłową treść i muszą być wymienione na prawidłowe, w razie potrzeby z uwzględnieniem zmiany lokalizacji. Zczytywanie napisów z planów powoduje humorystyczne sytuacje, np. obok Muzeum przy ul. Dworcowej drogowskazy kierują do Muzeum w drugą stronę (str. 20). Niektóre lokalizacje drogowskazów zostały zmienione co powoduje, że nie wskazują prawidłowo dalszej drogi, np. przy Stawie Foryśka (str. 27). Zauważono brak drogowskazów kierujących do Stawu Wąwóz. F. Tablice informacyjne i dydaktyczne. Tablice informacyjne powinny stanowić część systemu oznakowania tras rowerowych, ułatwiając orientację w sieci tych tras. Projekt przewidywał ustawienie 32 takich tablic (fragment tablicy znajduje się na str. 1), na końcach wykonywanych odcinków tras rowerowych i na skrzyżowaniach tych tras. W trakcie audytu nie stwierdzono ustawienia ani jednej tablicy. Tablice dydaktyczne projektowane są wyłącznie na życzenie Inwestora. Zaprojektowano 10 wzorów tablic do ustawienia przeważnie obok tablic informacyjnych. Zamiast tablic dobrze opracowanych pod względem merytorycznym Urząd Miejski ustawił własną wersję tablic, z których usunięto część informacji, zastępując je dekoracyjnymi kołami i wzorkami. Są ładniejsze, ale zawierają błędy literowe, miejscami nieciekawe teksty i nie retuszowane zdjęcia. Na ten temat istnieje odrębna korespondencja między zespołem autorskim a Urzędem Miejskim. Niestety uwagi autorów zostały zignorowane, ze szkodą dla oglądających je turystów i mieszkańców Świętochłowic. W czasie audytu stwierdzono, że została zmieniona lokalizacja tablicy dotyczącej Stawu Wąwóz, co utrudnia odnalezienie tego miejsca. Zniszczona została tablica o Lasku Chropaczowskim. Zamiast najciekawszej tablicy o Świętochłowicach zostały ustawione w mieście tablice o Parku Skałka. G. Ławki i miejsca odpoczynkowe. Ławki zostały ustawione tak, aby nie kolidowały z ruchem rowerowym. Problemem są m.in. stare ławki w Parku Heiloo, które z tym ruchem kolidują i powinny zostać przestawione lub usunięte (trasy nr 130 i 748 – str. 8). Wykonano około 10 miejsc odpoczynkowych, przy czym została zmieniona lokalizacja niektórych
 • 14. Piotr Rościszewski. Audyt tras rowerowych w Świętochłowicach w dniu 2011-08-04 42 z nich, co nie ma większego wpływu na ich użyteczność (jak na str. 24 i 30). Przy drodze do Goduli miejsce odpoczynkowe sąsiaduje z nieuprzątniętym gruzem. H. Uporządkowanie zieleni. Wycięte zostały wszystkie drzewa i usunięte zarośla kolidujące z budowanymi odcinkami dróg żwirowych. Na końcu trasy nr 130 drogowskaz kieruje w stronę Bytomia-Łagiewnik, tymczasem droga graniczna zawalona jest śmieciami, prawdopodobnie z sąsiadującej z drogą posesji (str. 18). Niezależnie od realizowanego projektu śmieci należy bezzwłocznie usunąć. Podsumowanie. Z uwagi na wyrywkowy charakter audytu poniższy tekst nie stanowi podstawy do wykonania kompletu poprawek w celu likwidacji usterek i braków występujących na przeglądanych trasach, a jedynie pozwala na stwierdzenie, że należy sporządzić pełen wykaz usterek i braków w celu umożliwienia oddania do użytku prawidłowo wykonanej sieci tras rowerowych. Realizacja tras rowerowych w wielu miejscach odbiega od zatwierdzonego projektu technicznego, przy czym część zmian jest korzystna, a niektóre ze zmian są znacznym utrudnieniem dla rowerzystów lub wręcz uniemożliwiają korzystanie z tych tras. Poniżej najważniejsze uwagi szczegółowe: 1. Modernizacja chodników i alejek. Zgodnie z projektem przeważają nawierzchnie asfaltowe, na ogół równo ułożone. Wykonaną niezgodnie z projektem kostkę fazowaną należy wymienić na asfalt lub przynajmniej na kostkę niefazowaną oraz wykonać brakujące łuki poziome. Mimo zapewnień prasowych o ukończeniu budowy nie wykonano jeszcze kilku krótkich odcinków dróg dla rowerów. Wszystkie niewłaściwie obniżone krawężniki wraz z ich otoczeniem należy wykonać prawidłowo. Poza projektem nawierzchnię asfaltową otrzymały niektóre alejki w Parku Heiloo. Z powodu dużego ruchu koło Stawu Wąwóz modernizacja powinna objąć alejkę, którą biegnie trasa nr 130, wraz z jej poszerzeniem umożliwiającym rozdział ruchu pieszego i rowerowego. 2. Modernizacja dróg i ścieżek gruntowych. Większość dróg o nawierzchni wykonano o szerokości 3 m, co na pewno ułatwi turystyczną lub rekreacyjną jazdę rowerem. Mieszanka żwirowa jest na ogół równo ułożona, ale zdarzają się miejsca pofałdowane, sporadycznie zdarza się już nawierzchnia zniszczona przez motocykle. Jak dotąd nie zostały wykonane odcinki tras w Lasku Chropaczowskim i północny odcinek trasy nr 748, który jest nadal placem budowy z dziurami pełnymi błota, głębokimi koleinami i nie ukończonym przepustem. 3. Organizacja ruchu drogowego. Zgodnie z projektem odcinki dróg dla rowerów otrzymały znaki pionowe C-13 i poziome P-23, a ciągi pieszo-rowerowe przy drogach publicznych – w zależności od sytuacji oznakowanie pionowe C-16-13, C-13/16 i C-16/13 lub B-1+T-22. Zmiany geometrii alejek i ich nawierzchni spowodowały, że ustawione i wymalowane znaki nie pasują do aktualnej sytuacji. Dużą zaletą jest wykonanie zgodnie z projektem wszystkich sygnalizatorów świetlnych, w których zamieniono symbole pieszych S-5 na symbole pieszych i rowerów S-5/S-6, z równoczesnym wykonaniem znaków poziomych P-11 i oznakowaniem dojazdów naprowadzających rowerzystów do przejazdów (z wyjątkiem braku dojazdu do przejazdu w Lipinach). Pozostałe przejazdy dla rowerzystów również zostały wykonane zgodnie z projektem i oznakowane znakami pionowymi D-6b i poziomymi P-11. Dużym mankamentem jest brak przejazdu dla rowerzystów na granicy Chorzowa pomiędzy ul. Ślężan a ul. Opolską, nie ujęty w projekcie. Jego brak jest wynikiem braku koordynacji pomiędzy Urzędami Miejskimi Chorzowa i Świętochłowic.
 • 15. Piotr Rościszewski. Audyt tras rowerowych w Świętochłowicach w dniu 2011-08-04 43 4. Oznakowanie turystyczne tras rowerowych. Znaki typu R-1 (i odmiany znaków od R-3a do R-3d). Bez zgody projektanta zupełnie zrezygnowano ze stosowania znaków malowanych i drewnianych stosując wszędzie znaki i słupki metalowe, które są najbardziej podatne na akty wandalizmu i kradzieże, ponadto nie zadbano o właściwe umocowanie słupków w gruncie, ułatwiając ich wyrywanie. Wobec stwierdzonych aktów wandalizmu trudno oceniać, czy wszystkie znaki zostały ustawione. Stwierdzono brak znaków w miejscach, gdzie nie wykonano jeszcze robót drogowych. Wykonawca wyraźnie pogubił się w kilku miejscach, stawiając znaki gdzie popadnie, bez uwzględnienia zmienionej przez siebie geometrii dróg i alejek. W projekcie na planach sytuacyjnych zakradło się kilka błędów kreślarskich, które zostały powtórzone przez wykonawcę w terenie. Wynika stąd, że wykonawca zamiast korzystać z całego projektu, a zwłaszcza ze wzorów i wykazów znaków oraz zestawień dla producenta znaków, gdzie zostały podane prawidłowe wzory i ilości znaków, zczytywał wzory z planów! Tym sposobem na trasach znalazły się „obce” kolory tras i nieprawidłowe wzory znaków. Zupełnie niezrozumiałe jest zastosowanie wymyślonych przez wykonawcę wzorów znaków ostrzegających przed stromym podjazdem lub zjazdem. Drogowskazy typu R-3. Wykonawca, zamiast korzystać z zamieszczonego w projekcie wykazu drogowskazów, zczytywał uproszczone wzory z planów! W konsekwencji wszystkie drogowskazy mają nieprawidłową treść i muszą być wymienione na zaprojektowane, w razie potrzeby z uwzględnieniem zmiany lokalizacji. Zczytywanie napisów z planów powoduje humorystyczne sytuacje, np. obok Muzeum przy ul. Dworcowej drogowskazy kierują do Muzeum w drugą stronę. Niektóre lokalizacje drogowskazów zostały zmienione co powoduje, że nie wskazują prawidłowo dalszej drogi, np. przy Stawie Foryśka. Zauważono brak drogowskazów do Stawu Wąwóz. 5. Tablice informacyjne i dydaktyczne. Projekt przewidywał ustawienie 32 tablic informacyjnych. na W trakcie audytu nie stwierdzono ustawienia ani jednej tablicy. Zaprojektowano 10 wzorów tablic dydaktycznych. Zamiast tablic dobrze opracowanych pod względem merytorycznym Urząd Miejski ustawił własną wersję tablic, z których usunięto część informacji, zastępując je dekoracyjnymi kołami i wzorkami. Są ładniejsze, ale zawierają błędy literowe, miejscami nieciekawe teksty i nie retuszowane zdjęcia. Niestety uwagi autorów zostały zignorowane, ze szkodą dla oglądających je turystów i mieszkańców Świętochłowic. W czasie audytu stwierdzono, że została zmieniona lokalizacja tablicy dotyczącej Stawu Wąwóz, co utrudnia odnalezienie tego miejsca. Zniszczona została tablica o Lasku Chropaczowskim. Zamiast najciekawszej tablicy o Świętochłowicach zostały ustawione w mieście tablice o Parku Skałka. 6. Ławki i miejsca odpoczynkowe. Ławki zostały ustawione tak, aby nie kolidowały z ruchem rowerowym. Problemem są m.in. stare ławki w Parku Heiloo, które z tym ruchem kolidują i powinny zostać przestawione lub usunięte. Wykonano około 10 miejsc odpoczynkowych, przy czym została zmieniona lokalizacja niektórych z nich, co nie ma większego wpływu na ich użyteczność. Przy drodze do Goduli miejsce odpoczynkowe sąsiaduje z nieuprzątniętym gruzem. 7. Uporządkowanie zieleni. Wycięte zostały wszystkie drzewa i usunięte zarośla kolidujące z budowanymi odcinkami dróg żwirowych. Na końcu trasy nr 130 drogowskaz kieruje w stronę Bytomia-Łagiewnik, tymczasem droga graniczna zawalona jest śmieciami, prawdopodobnie z sąsiadującej z drogą posesji. Niezależnie od realizowanego projektu śmieci należy bezzwłocznie usunąć.