Audyt sosnowiecokr

Piotr Rościszewski
Piotr Rościszewskiprojektant um PTTK
mgr inż. Piotr Rościszewski
Sprawozdanie z audytu Szlaku Rowerowego Dawnego Pogranicza
w dniu 2013-02-01
 A. Przebieg Szlaku Rowerowego Dawnego Pogranicza (fragment jednej z tablic informacyjnych)
Pomysł trasy biegnącej wzdłuż południowej granicy Sosnowca nie jest nowy, jednakże z uwagi
na brak zainteresowania ze strony Urzędu Miejskiego w Sosnowcu propozycja takiego szlaku została
umieszczona w koncepcji Śląskiej Sieci Tras Rowerowych dopiero pod koniec 2010 r. jako trasa
nr 465 w kolorze czerwonym – okrężna wokół Sosnowca. Omawiany szlak został oznakowany
pod koniec 2012 r., przy czym jego przebieg odbiega od pierwotnych ustaleń na północ
od Modrzejowa oraz na odcinku Park Tysiąclecia – Milowice.
2
  B. Schemat planowanej Śląskiej Sieci Tras Rowerowych z trasą nr 465 w okolicach Sosnowca
Przebieg. Dużą zaletą szlaku jest to, że prawie w całości przebiega drogami, na których nie ma ruchu
samochodowego, a w miejscach skrzyżowań z ulicami znajdują się przejazdy dla rowerzystów.
Przebieg szlaku ma kilka prowizorek, które powinny być zastąpione prawidłowymi rozwiązaniami:
  1. Na północ od Modrzejowa szlak miał przecinać ul. Orląt Lwowskich prowadząc pod most na
    Przemszy, gdzie należało wyprofilować skarpę, żeby poprowadzić na tym odcinku nową
    ścieżkę. Zamiast tego obok przejścia dla pieszych przez ul. Orląt Lwowskich został wykonany
    przejazd dla rowerzystów, ale „zapomniano” o wykonaniu obniżonych krawężników.
  2. Na skraju osiedla Ludmiła szlak dochodzi do ul. Mikołajczyka. Prowizoryczne połączenie
    wylotów dwóch dróg zostało wykonane poprzez rozjeżdżenie zarośli samochodem. Nie jest to
    właściwy sposób wykonywania tras dla rowerzystów.
  3. Na południe od Radochy szlak przecina ul. Ostrogórską. Obok przejścia dla pieszych został
    wykonany przejazd dla rowerzystów, ale „zapomniano” o wykonaniu obniżonych
    krawężników.
  4. W pobliżu stadionu MOSiR-u nie wiadomo, czy szlak prowadzi aleją, czy ścieżką po wale
    przeciwpowodziowym.
  5. Odcinek szlaku Park Tysiąclecia – Milowice został poprowadzony tak, że kończy się ślepo
    przy ul. Baczyńskiego, bez możliwości jego przedłużenia w kierunku północnym. Według
    koncepcji Śląskiej Sieci Tras Rowerowych trasa nr 465 miała biec przez park bardziej
    na zachód do Os. Pekin, następnie omijać od zachodu cmentarz w Milowicach, po czym
    prowadzić na wschód do Os. P. Dziekana w Czeladzi i Pogoni w Sosnowcu. Jest tez
    możliwość poprowadzenia szlaku z Parku Tysiąclecia wprost do Os. Kalety i Pogoni,
    ale z ominięciem Milowic.
3
U góry:

  1. Modrzejów, ul. Orląt Lwowskich.
 Przejazd dla rowerzystów, na którym
„zapomniano” o obniżeniu krawężników”.

Po lewej:

   2. Ludmiła, ul. Mikołajczyka.
  Prowizoryczne połączenie wylotów
 dwóch dróg zostało wykonane poprzez
  rozjeżdżenie zarośli samochodem.
4
                 3. Radocha, ul. Ostrogórska.
     Przejazd dla rowerzystów, na którym „zapomniano” o obniżeniu krawężników”.
Nawierzchnia. Szlak rowerowy ogranicza się praktycznie tylko do oznakowania. Spore odcinki
szlaku mają nadal nawierzchnię gruntową lub tłuczniową, z dziurami i koleinami, które w przypadku
złych warunków atmosferycznych stają się trudne do przebycia rowerem. Temat ten nie został
dokładnie zbadany z uwagi na pokrywę śnieżną.
Stosunkowo dobrze został wykonany przejazd dla rowerzystów przez ul. Sobieskiego nieopodal
Stawu Stawiki. Nawierzchnię asfaltową ma aleja nad Brynicą od tego stawu do mostu za ośrodkiem
MOSiR-u. Dobrze utrzymane są dostosowane do ruchu pieszo-rowerowego dawne kolejowe obiekty
inżynierskie – mosty na Czarnej Przemszy i Brynicy oraz wiadukt nad drogą S86.
Znaki. Standardowe oznakowanie szlaku rowerowego tworzą znaki typu R-1. Wykonawca szlaku
zastosował modyfikację znaków, zarówno metalowych, jak i malowanych. Wszystkie znaki oprócz
czarnej obwódki mają na zewnątrz dodatkową drugą, białą obwódkę.
Tabliczki znaków zamiast z metalowej blachy wykonane są z tworzywa sztucznego,
bez zaokrąglonych narożników, niektóre naklejki z folii nie pokrywają całej powierzchni znaku,
a ślady naklejania są wyraźnie widoczne, co nie powinno mieć miejsca. Całe lico znaku powinno
stanowić jednolity wydruk. Niektóre znaki przykręcane są do podłoża wkrętami przebijającymi lico,
w sposób wyraźnie widoczny. Wkręty powinny mieć płaskie główki, zagłębione w płytce znaku, a
lico znaku powinno być naklejane po przykręceniu płytki do konstrukcji wsporczej.
Znaki malowane mają inny kształt, niż znaki na tabliczkach, mają niewłaściwie i niepotrzebnie
zaokrąglone narożniki. Z uwagi na lepszą widoczność zaleca się, aby nie wykonywać na nich czarnej
obwódki, tymczasem wykonawca zadał sobie dużo trudu, aby je mimo tego wykonać.
Wybór miejsca pod znaki. Niektóre znaki malowane są na obiektach, które się do tego nie nadają
z uwagi na zbyt małe rozmiary lub są niewidoczne.
5
U góry:

     4. Dawny wiadukt kolejowy
        nad drogą nr S86.

Po lewej:

  5. Dawny most kolejowy na Brynicy.
6

Po lewej:

 6. Znak R-1. Folia przylepiona do tabliczki
 z tworzywa sztucznego,. Folia przylepiona
   do tabliczki z tworzywa sztucznego,
    bez zaokrąglonych narożników.

U dołu:

   7. Szczegóły mocowania znaków
      do słupka metalowego.
7
  8. Znak R-1b, z niestarannie wykonanym licem z folii i niewłaściwym zamocowaniem,
                z wkrętami przebijającymi lico.
       9. Znak malowany,
z niewłaściwie zaokrąglonymi narożnikami    10. Znak malowany na zbyt cienkim słupie.
  i niepotrzebnie wykonaną obwódką.
8

Usytuowanie znaków. Zgodnie z rozporządzeniami o znakach drogowych i instrukcją znakowania
szlaków turystycznych znaki typu R-1 powinny znajdować się w miejscach dobrze widocznych,
blisko krawędzi drogi i na odpowiedniej wysokości, tj. 2,0÷2,5 m nad powierzchnią drogi. Żaden z
tych warunków nie został zachowany. Zdarzają się znaki usytuowane z dala od drogi, w miejscach
niewidocznych do momentu, kiedy się obok nich przejeżdża, chociaż w zimie gałęzie nie są pokryte
liśćmi, a spora część znaków umieszczona jest bardzo nisko.
  11 i 12. Znaki usytuowane zbyt daleko od drogi, a w drugim przypadku również zbyt nisko.
Częstotliwość znaków i braki w oznakowaniu. Początek i koniec szlaku powinien
być oznaczony znakami R-1a (z kropką), tymczasem na szlaku nie ma ani jednego
takiego znaku z czterech, jakie powinny się na nim znajdować. Znaki R-1
(z paskiem) powinny znajdować się za każdym skrzyżowaniem, włączając w to
początki szlaku, tymczasem w wielu przypadkach nie ma w tych miejscach ani
jednego takiego znaku. Niekiedy zamiast za skrzyżowaniami znaki zostały
umieszczone między nimi. Brak oznakowania powoduje, że w pobliżu stadionu
MOSiR-u nie wiadomo, czy szlak prowadzi aleją, czy ścieżką po wale          C. Wzór
przeciwpowodziowym.                                 znaku R-1a
Skrzyżowania, na których szlak zakręca lub trudno zorientować się co do jego dalszego przebiegu,
powinny poprzedzać znaki ze strzałkami. Najczęściej stosowane są znaki R-1b (ze strzałką w lewo
lub w prawo), chociaż niekiedy dla fałszywie pojętej oszczędności znajdują się za skrzyżowaniem,
czyli w miejscu, w którym rowerzysta z nich nie skorzysta. Na zakrętach znaki
R-1b i R-1 powinny się nawzajem uzupełniać, tymczasem tutaj występują zamiennie, utrudniając
rowerzystom znalezienie dalszej drogi. Typowym błędem znakarskim jest umieszczanie obu znaków
R-1b na jednym słupku, a na szlaku znaleziono ich kilka. Niezbyt profesjonalnie wygląda znak,
na którym rower skierowany jest w lewo, a strzałka w prawo.
Wykonawca zupełnie nie zna możliwości, jakie daje zastosowanie znaków R-3a, R-3b i R-3c,
pozwalających przejechać wygodniej przez rozległe skrzyżowania, zamiast wypatrywania
znaków R-1b usytuowanych byle gdzie w ich obrębie.
9
13 i 14. Brak znaków R-1 za skrzyżowaniami (u dołu pod znakiem C-13/16).
10
                  D. Przykład prawidłowego oznakowania szlaku
                        rowerowego na zakręcie
                  (instrukcja znakowania szlaków rowerowych).   15÷17. Znaki R-1b mocowane lub malowane „oszczędnościowo”
na jednym słupku za skrzyżowaniem (znaki te powinny zapowiadać zakręt
   i znajdować w miejscu umożliwiającym rozpoczęcie manewru).
11
  E, F i G. Znaki oznaczające kierunek jazdy na najbliższym skrzyżowaniu R-3a, R-3b i R-3c,
    umieszczane przed rozległymi skrzyżowaniami i skomplikowanymi zakrętami trasy.

Drogowskazy. Powinny być częścią standardowego oznakowania szlaku rowerowego jako znaki
typu R-3. Wykonawca szlaku zupełnie zaniechał ich ustawienia, posiłkując się niestandardowymi
strzałkami na tablicach informacyjnych.
     H. Instant drogowskazy
                               I. Wzór drogowskazu R-3
  wkomponowane w tablice informacyjne.
             18. Jedna z tablic informacyjnych przy szlaku.
12

Tablice informacyjne. Ustawienie przy szlaku kilku tablic informacyjnych jest dobrym pomysłem,
ale jej autorzy zamiast koncentrować się na szlaku i jego otoczeniu, to zajmują się reklamowaniem
miasta, w którym jak dotąd nie ma żadnych innych szlaków, ani nawet nie ma ich projektów. Bardzo
skąpa jest środkowa część tablicy, na której zamiast planu fragmentu miasta jest tylko kilka
schematycznych kresek. Kilometraż zamiast przy szlaku pomiędzy punktami węzłowymi został
umieszczony przy odrębnej kresce pod schematem. Po lewej stronie tablicy została umieszczony
mały planik Sosnowca z wykazem zabytków, ale nawet nie zaznaczono na nim przebiegu szlaku
rowerowego, za to nie wiadomo dlaczego zaznaczono na nim prostokątem centrum miasta. Po prawej
stronie umieszczone zostały zdjęcia, które tylko częściowo mają jakiś związek ze szlakiem.
Nie zaznaczono na schemacie i na planiku, gdzie znajdują się sfotografowane obiekty. W przypadku
tej tablicy hasło „Sosnowiec łączy” wydaje się hasłem bez pokrycia. Trudno domyśleć się jak można
dojechać na szlak rowerowy z sąsiednich miast, a zwłaszcza z Katowic i Mysłowic.
Podsumowanie
 1. Przebieg szlaku. Szlak Rowerowy Dawnego Pogranicza biegnie wzdłuż południowej granicy
  Sosnowca od Trójkąta Trzech Cesarzy do Parku Tysiąclecia, kończąc się na skraju Milowic.
  Dużą zaletą szlaku jest to, że prawie w całości przebiega drogami, na których nie ma ruchu
  samochodowego, a w miejscach skrzyżowań z ulicami znajdują się przejazdy dla rowerzystów.
  a/ Szkoda, że „zapomniano” o obniżeniu krawężników przy przejazdach przez ul. Orląt
    Lwowskich i ul. Ostrogórskiej.
  b/ W przypadku przedłużania szlaku w kierunku północnym niezbędna będzie zmiana przebiegu
    obecnego odcinka Park Tysiąclecia – Milowice.
 2. Śląska Sieć Tras Rowerowych. Szlak powinien zostać dostosowany do koncepcji tej sieci jako
  trasa nr 465, a jego oznakowanie powinno zostać wykonane jako standardowe zgodnie
  z instrukcją znakowania szlaków turystycznych PTTK.
 3. Nawierzchnia szlaku. Spore odcinki szlaku mają nadal nawierzchnię gruntową lub tłuczniową,
  z dziurami i koleinami, które w przypadku złych warunków atmosferycznych stają się trudne
  do przebycia rowerem. Dobrze utrzymane są dostosowane do ruchu pieszo-rowerowego dawne
  kolejowe obiekty inżynierskie – mosty na Czarnej Przemszy i Brynicy oraz wiadukt
  nad drogą S86.
 4. Oznakowanie szlaku znakami kategorii R. Oznakowanie nie zostało wykonane prawidłowo –
  znaki nie są zgodne ze standardowymi wzorami znaków drogowych i znaków szlaków
  rowerowych PTTK, chociaż różnice te są niewielkie. Zdziwienie budzą znaki malowane
  z zaokrąglonymi narożami.
 5. Usytuowanie znaków. Niepokój budzi dość rzadkie oznakowanie, szacunkowo można określić,
  że brak jest połowy potrzebnych znaków. Brak jest znaków początku i końca szlaku R-1a, brak
  znaków R-1 za niektórymi skrzyżowaniami i znaków R-1b przed sporą częścią zakrętów, a przed
  skomplikowanymi skrzyżowaniami nie są używane znaki R-3a, R-3b i R-3c. Na niektórych
  zakrętach znaki R-1b zostały umieszczone za skrzyżowaniami, w kilku przypadkach
  „oszczędnościowo” na jednym słupku, a niekiedy w miejscach niewidocznych nawet zimą, gdy
  na gałęziach nie ma liści. Niektóre znaki malowane są na obiektach, które się do tego nie nadają
  z uwagi na zbyt małe rozmiary. Niektóre znaki znajdują się daleko w bok od krawędzi drogi,
  a inne bardzo nisko, chociaż powinny znajdować się na wysokości 2,0÷2,5 m nad powierzchnią
  drogi.
 6. Drogowskazy. Na szlaku brak jest prawidłowo wykonanych drogowskazów.
 7. Tablice informacyjne wymagają ponownego przemyślenia. Powinny propagować turystykę
  rowerową, a nie przypadkowe obiekty w Sosnowcu.
Uwaga. Audyt nie zawiera kompletnego wykazu mankamentów dotyczących przebiegu, stanu dróg
i oznakowania Szlaku Rowerowego Dawnego Pogranicza. Rozwiązania wszystkich problemów
powinny znaleźć się w dokumentacji modernizacji tego szlaku.
Gliwice, 2013-02-04

Recomendados

Audyt gliwice376 von
Audyt gliwice376Audyt gliwice376
Audyt gliwice376Piotr Rościszewski
391 views17 Folien
Audyt piekarysl von
Audyt piekaryslAudyt piekarysl
Audyt piekaryslPiotr Rościszewski
190 views16 Folien
Audyt zawiercie1 von
Audyt zawiercie1Audyt zawiercie1
Audyt zawiercie1Piotr Rościszewski
184 views89 Folien
Audyt zabrzeokr von
Audyt zabrzeokrAudyt zabrzeokr
Audyt zabrzeokrPiotr Rościszewski
711 views28 Folien
Audyt pilchowice von
Audyt pilchowiceAudyt pilchowice
Audyt pilchowicePiotr Rościszewski
643 views12 Folien
Audyt gliwice015 3 von
Audyt gliwice015 3Audyt gliwice015 3
Audyt gliwice015 3Piotr Rościszewski
181 views49 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Audyt gliwice003 2 von
Audyt gliwice003 2Audyt gliwice003 2
Audyt gliwice003 2Piotr Rościszewski
91 views48 Folien
Audyt pyskowice von
Audyt pyskowiceAudyt pyskowice
Audyt pyskowicePiotr Rościszewski
283 views6 Folien
Audyt gliwice006 3 von
Audyt gliwice006 3Audyt gliwice006 3
Audyt gliwice006 3Piotr Rościszewski
120 views68 Folien
Audyt swietochlcz1 von
Audyt swietochlcz1Audyt swietochlcz1
Audyt swietochlcz1Piotr Rościszewski
243 views14 Folien
Audyt gliwicedts 2 von
Audyt gliwicedts 2Audyt gliwicedts 2
Audyt gliwicedts 2Piotr Rościszewski
179 views31 Folien
Audy rybnikkoncobw von
Audy rybnikkoncobwAudy rybnikkoncobw
Audy rybnikkoncobwPiotr Rościszewski
543 views23 Folien

Was ist angesagt?(20)

Destacado

Definicje3c von
Definicje3cDefinicje3c
Definicje3cPiotr Rościszewski
736 views9 Folien
Sezon 2015 2016-w_liczbach von
Sezon 2015 2016-w_liczbachSezon 2015 2016-w_liczbach
Sezon 2015 2016-w_liczbachTrojmiasto.pl
16.5K views4 Folien
Znaki r von
Znaki rZnaki r
Znaki rPiotr Rościszewski
1.2K views36 Folien
Audyt gliwice006b von
Audyt gliwice006bAudyt gliwice006b
Audyt gliwice006bPiotr Rościszewski
223 views18 Folien
Audyt gliwice006c von
Audyt gliwice006cAudyt gliwice006c
Audyt gliwice006cPiotr Rościszewski
233 views19 Folien
2 uw dopismaum von
2 uw dopismaum2 uw dopismaum
2 uw dopismaumPiotr Rościszewski
392 views7 Folien

Destacado(20)

Sezon 2015 2016-w_liczbach von Trojmiasto.pl
Sezon 2015 2016-w_liczbachSezon 2015 2016-w_liczbach
Sezon 2015 2016-w_liczbach
Trojmiasto.pl16.5K views
Obywatele Rowerzyści :: Krakowski Dialog Cykliczny von KrakowMiastemRowerow
Obywatele Rowerzyści :: Krakowski Dialog CyklicznyObywatele Rowerzyści :: Krakowski Dialog Cykliczny
Obywatele Rowerzyści :: Krakowski Dialog Cykliczny
Prezentacja bialystok-2011-polimer von adaliopl
Prezentacja bialystok-2011-polimerPrezentacja bialystok-2011-polimer
Prezentacja bialystok-2011-polimer
adaliopl652 views
Wiadukt DK81/Świerczewskiego (Łaziska Górne) von Robert
Wiadukt DK81/Świerczewskiego (Łaziska Górne) Wiadukt DK81/Świerczewskiego (Łaziska Górne)
Wiadukt DK81/Świerczewskiego (Łaziska Górne)
Robert294 views

Similar a Audyt sosnowiecokr

Audyt gliwice006a2 von
Audyt gliwice006a2Audyt gliwice006a2
Audyt gliwice006a2Piotr Rościszewski
257 views20 Folien
Audyt gliwice006b2 von
Audyt gliwice006b2Audyt gliwice006b2
Audyt gliwice006b2Piotr Rościszewski
222 views19 Folien
Audyt gliwice003a von
Audyt gliwice003aAudyt gliwice003a
Audyt gliwice003aPiotr Rościszewski
277 views23 Folien
Audyt gliwice395 von
Audyt gliwice395Audyt gliwice395
Audyt gliwice395Piotr Rościszewski
100 views18 Folien
Audyt gliwice015a2 von
Audyt gliwice015a2Audyt gliwice015a2
Audyt gliwice015a2Piotr Rościszewski
205 views18 Folien
1 pismopttk+raport+uwagi von
1 pismopttk+raport+uwagi1 pismopttk+raport+uwagi
1 pismopttk+raport+uwagiPiotr Rościszewski
215 views9 Folien

Similar a Audyt sosnowiecokr(20)

Más de Piotr Rościszewski

PrelekcjaBeboki23_2.pdf von
PrelekcjaBeboki23_2.pdfPrelekcjaBeboki23_2.pdf
PrelekcjaBeboki23_2.pdfPiotr Rościszewski
14 views58 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
7 views83 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
4 views74 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdfPiotr Rościszewski
9 views70 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdfPiotr Rościszewski
9 views53 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
5 views114 Folien

Más de Piotr Rościszewski(20)

Audyt sosnowiecokr

 • 1. mgr inż. Piotr Rościszewski Sprawozdanie z audytu Szlaku Rowerowego Dawnego Pogranicza w dniu 2013-02-01 A. Przebieg Szlaku Rowerowego Dawnego Pogranicza (fragment jednej z tablic informacyjnych) Pomysł trasy biegnącej wzdłuż południowej granicy Sosnowca nie jest nowy, jednakże z uwagi na brak zainteresowania ze strony Urzędu Miejskiego w Sosnowcu propozycja takiego szlaku została umieszczona w koncepcji Śląskiej Sieci Tras Rowerowych dopiero pod koniec 2010 r. jako trasa nr 465 w kolorze czerwonym – okrężna wokół Sosnowca. Omawiany szlak został oznakowany pod koniec 2012 r., przy czym jego przebieg odbiega od pierwotnych ustaleń na północ od Modrzejowa oraz na odcinku Park Tysiąclecia – Milowice.
 • 2. 2 B. Schemat planowanej Śląskiej Sieci Tras Rowerowych z trasą nr 465 w okolicach Sosnowca Przebieg. Dużą zaletą szlaku jest to, że prawie w całości przebiega drogami, na których nie ma ruchu samochodowego, a w miejscach skrzyżowań z ulicami znajdują się przejazdy dla rowerzystów. Przebieg szlaku ma kilka prowizorek, które powinny być zastąpione prawidłowymi rozwiązaniami: 1. Na północ od Modrzejowa szlak miał przecinać ul. Orląt Lwowskich prowadząc pod most na Przemszy, gdzie należało wyprofilować skarpę, żeby poprowadzić na tym odcinku nową ścieżkę. Zamiast tego obok przejścia dla pieszych przez ul. Orląt Lwowskich został wykonany przejazd dla rowerzystów, ale „zapomniano” o wykonaniu obniżonych krawężników. 2. Na skraju osiedla Ludmiła szlak dochodzi do ul. Mikołajczyka. Prowizoryczne połączenie wylotów dwóch dróg zostało wykonane poprzez rozjeżdżenie zarośli samochodem. Nie jest to właściwy sposób wykonywania tras dla rowerzystów. 3. Na południe od Radochy szlak przecina ul. Ostrogórską. Obok przejścia dla pieszych został wykonany przejazd dla rowerzystów, ale „zapomniano” o wykonaniu obniżonych krawężników. 4. W pobliżu stadionu MOSiR-u nie wiadomo, czy szlak prowadzi aleją, czy ścieżką po wale przeciwpowodziowym. 5. Odcinek szlaku Park Tysiąclecia – Milowice został poprowadzony tak, że kończy się ślepo przy ul. Baczyńskiego, bez możliwości jego przedłużenia w kierunku północnym. Według koncepcji Śląskiej Sieci Tras Rowerowych trasa nr 465 miała biec przez park bardziej na zachód do Os. Pekin, następnie omijać od zachodu cmentarz w Milowicach, po czym prowadzić na wschód do Os. P. Dziekana w Czeladzi i Pogoni w Sosnowcu. Jest tez możliwość poprowadzenia szlaku z Parku Tysiąclecia wprost do Os. Kalety i Pogoni, ale z ominięciem Milowic.
 • 3. 3 U góry: 1. Modrzejów, ul. Orląt Lwowskich. Przejazd dla rowerzystów, na którym „zapomniano” o obniżeniu krawężników”. Po lewej: 2. Ludmiła, ul. Mikołajczyka. Prowizoryczne połączenie wylotów dwóch dróg zostało wykonane poprzez rozjeżdżenie zarośli samochodem.
 • 4. 4 3. Radocha, ul. Ostrogórska. Przejazd dla rowerzystów, na którym „zapomniano” o obniżeniu krawężników”. Nawierzchnia. Szlak rowerowy ogranicza się praktycznie tylko do oznakowania. Spore odcinki szlaku mają nadal nawierzchnię gruntową lub tłuczniową, z dziurami i koleinami, które w przypadku złych warunków atmosferycznych stają się trudne do przebycia rowerem. Temat ten nie został dokładnie zbadany z uwagi na pokrywę śnieżną. Stosunkowo dobrze został wykonany przejazd dla rowerzystów przez ul. Sobieskiego nieopodal Stawu Stawiki. Nawierzchnię asfaltową ma aleja nad Brynicą od tego stawu do mostu za ośrodkiem MOSiR-u. Dobrze utrzymane są dostosowane do ruchu pieszo-rowerowego dawne kolejowe obiekty inżynierskie – mosty na Czarnej Przemszy i Brynicy oraz wiadukt nad drogą S86. Znaki. Standardowe oznakowanie szlaku rowerowego tworzą znaki typu R-1. Wykonawca szlaku zastosował modyfikację znaków, zarówno metalowych, jak i malowanych. Wszystkie znaki oprócz czarnej obwódki mają na zewnątrz dodatkową drugą, białą obwódkę. Tabliczki znaków zamiast z metalowej blachy wykonane są z tworzywa sztucznego, bez zaokrąglonych narożników, niektóre naklejki z folii nie pokrywają całej powierzchni znaku, a ślady naklejania są wyraźnie widoczne, co nie powinno mieć miejsca. Całe lico znaku powinno stanowić jednolity wydruk. Niektóre znaki przykręcane są do podłoża wkrętami przebijającymi lico, w sposób wyraźnie widoczny. Wkręty powinny mieć płaskie główki, zagłębione w płytce znaku, a lico znaku powinno być naklejane po przykręceniu płytki do konstrukcji wsporczej. Znaki malowane mają inny kształt, niż znaki na tabliczkach, mają niewłaściwie i niepotrzebnie zaokrąglone narożniki. Z uwagi na lepszą widoczność zaleca się, aby nie wykonywać na nich czarnej obwódki, tymczasem wykonawca zadał sobie dużo trudu, aby je mimo tego wykonać. Wybór miejsca pod znaki. Niektóre znaki malowane są na obiektach, które się do tego nie nadają z uwagi na zbyt małe rozmiary lub są niewidoczne.
 • 5. 5 U góry: 4. Dawny wiadukt kolejowy nad drogą nr S86. Po lewej: 5. Dawny most kolejowy na Brynicy.
 • 6. 6 Po lewej: 6. Znak R-1. Folia przylepiona do tabliczki z tworzywa sztucznego,. Folia przylepiona do tabliczki z tworzywa sztucznego, bez zaokrąglonych narożników. U dołu: 7. Szczegóły mocowania znaków do słupka metalowego.
 • 7. 7 8. Znak R-1b, z niestarannie wykonanym licem z folii i niewłaściwym zamocowaniem, z wkrętami przebijającymi lico. 9. Znak malowany, z niewłaściwie zaokrąglonymi narożnikami 10. Znak malowany na zbyt cienkim słupie. i niepotrzebnie wykonaną obwódką.
 • 8. 8 Usytuowanie znaków. Zgodnie z rozporządzeniami o znakach drogowych i instrukcją znakowania szlaków turystycznych znaki typu R-1 powinny znajdować się w miejscach dobrze widocznych, blisko krawędzi drogi i na odpowiedniej wysokości, tj. 2,0÷2,5 m nad powierzchnią drogi. Żaden z tych warunków nie został zachowany. Zdarzają się znaki usytuowane z dala od drogi, w miejscach niewidocznych do momentu, kiedy się obok nich przejeżdża, chociaż w zimie gałęzie nie są pokryte liśćmi, a spora część znaków umieszczona jest bardzo nisko. 11 i 12. Znaki usytuowane zbyt daleko od drogi, a w drugim przypadku również zbyt nisko. Częstotliwość znaków i braki w oznakowaniu. Początek i koniec szlaku powinien być oznaczony znakami R-1a (z kropką), tymczasem na szlaku nie ma ani jednego takiego znaku z czterech, jakie powinny się na nim znajdować. Znaki R-1 (z paskiem) powinny znajdować się za każdym skrzyżowaniem, włączając w to początki szlaku, tymczasem w wielu przypadkach nie ma w tych miejscach ani jednego takiego znaku. Niekiedy zamiast za skrzyżowaniami znaki zostały umieszczone między nimi. Brak oznakowania powoduje, że w pobliżu stadionu MOSiR-u nie wiadomo, czy szlak prowadzi aleją, czy ścieżką po wale C. Wzór przeciwpowodziowym. znaku R-1a Skrzyżowania, na których szlak zakręca lub trudno zorientować się co do jego dalszego przebiegu, powinny poprzedzać znaki ze strzałkami. Najczęściej stosowane są znaki R-1b (ze strzałką w lewo lub w prawo), chociaż niekiedy dla fałszywie pojętej oszczędności znajdują się za skrzyżowaniem, czyli w miejscu, w którym rowerzysta z nich nie skorzysta. Na zakrętach znaki R-1b i R-1 powinny się nawzajem uzupełniać, tymczasem tutaj występują zamiennie, utrudniając rowerzystom znalezienie dalszej drogi. Typowym błędem znakarskim jest umieszczanie obu znaków R-1b na jednym słupku, a na szlaku znaleziono ich kilka. Niezbyt profesjonalnie wygląda znak, na którym rower skierowany jest w lewo, a strzałka w prawo. Wykonawca zupełnie nie zna możliwości, jakie daje zastosowanie znaków R-3a, R-3b i R-3c, pozwalających przejechać wygodniej przez rozległe skrzyżowania, zamiast wypatrywania znaków R-1b usytuowanych byle gdzie w ich obrębie.
 • 9. 9 13 i 14. Brak znaków R-1 za skrzyżowaniami (u dołu pod znakiem C-13/16).
 • 10. 10 D. Przykład prawidłowego oznakowania szlaku rowerowego na zakręcie (instrukcja znakowania szlaków rowerowych). 15÷17. Znaki R-1b mocowane lub malowane „oszczędnościowo” na jednym słupku za skrzyżowaniem (znaki te powinny zapowiadać zakręt i znajdować w miejscu umożliwiającym rozpoczęcie manewru).
 • 11. 11 E, F i G. Znaki oznaczające kierunek jazdy na najbliższym skrzyżowaniu R-3a, R-3b i R-3c, umieszczane przed rozległymi skrzyżowaniami i skomplikowanymi zakrętami trasy. Drogowskazy. Powinny być częścią standardowego oznakowania szlaku rowerowego jako znaki typu R-3. Wykonawca szlaku zupełnie zaniechał ich ustawienia, posiłkując się niestandardowymi strzałkami na tablicach informacyjnych. H. Instant drogowskazy I. Wzór drogowskazu R-3 wkomponowane w tablice informacyjne. 18. Jedna z tablic informacyjnych przy szlaku.
 • 12. 12 Tablice informacyjne. Ustawienie przy szlaku kilku tablic informacyjnych jest dobrym pomysłem, ale jej autorzy zamiast koncentrować się na szlaku i jego otoczeniu, to zajmują się reklamowaniem miasta, w którym jak dotąd nie ma żadnych innych szlaków, ani nawet nie ma ich projektów. Bardzo skąpa jest środkowa część tablicy, na której zamiast planu fragmentu miasta jest tylko kilka schematycznych kresek. Kilometraż zamiast przy szlaku pomiędzy punktami węzłowymi został umieszczony przy odrębnej kresce pod schematem. Po lewej stronie tablicy została umieszczony mały planik Sosnowca z wykazem zabytków, ale nawet nie zaznaczono na nim przebiegu szlaku rowerowego, za to nie wiadomo dlaczego zaznaczono na nim prostokątem centrum miasta. Po prawej stronie umieszczone zostały zdjęcia, które tylko częściowo mają jakiś związek ze szlakiem. Nie zaznaczono na schemacie i na planiku, gdzie znajdują się sfotografowane obiekty. W przypadku tej tablicy hasło „Sosnowiec łączy” wydaje się hasłem bez pokrycia. Trudno domyśleć się jak można dojechać na szlak rowerowy z sąsiednich miast, a zwłaszcza z Katowic i Mysłowic. Podsumowanie 1. Przebieg szlaku. Szlak Rowerowy Dawnego Pogranicza biegnie wzdłuż południowej granicy Sosnowca od Trójkąta Trzech Cesarzy do Parku Tysiąclecia, kończąc się na skraju Milowic. Dużą zaletą szlaku jest to, że prawie w całości przebiega drogami, na których nie ma ruchu samochodowego, a w miejscach skrzyżowań z ulicami znajdują się przejazdy dla rowerzystów. a/ Szkoda, że „zapomniano” o obniżeniu krawężników przy przejazdach przez ul. Orląt Lwowskich i ul. Ostrogórskiej. b/ W przypadku przedłużania szlaku w kierunku północnym niezbędna będzie zmiana przebiegu obecnego odcinka Park Tysiąclecia – Milowice. 2. Śląska Sieć Tras Rowerowych. Szlak powinien zostać dostosowany do koncepcji tej sieci jako trasa nr 465, a jego oznakowanie powinno zostać wykonane jako standardowe zgodnie z instrukcją znakowania szlaków turystycznych PTTK. 3. Nawierzchnia szlaku. Spore odcinki szlaku mają nadal nawierzchnię gruntową lub tłuczniową, z dziurami i koleinami, które w przypadku złych warunków atmosferycznych stają się trudne do przebycia rowerem. Dobrze utrzymane są dostosowane do ruchu pieszo-rowerowego dawne kolejowe obiekty inżynierskie – mosty na Czarnej Przemszy i Brynicy oraz wiadukt nad drogą S86. 4. Oznakowanie szlaku znakami kategorii R. Oznakowanie nie zostało wykonane prawidłowo – znaki nie są zgodne ze standardowymi wzorami znaków drogowych i znaków szlaków rowerowych PTTK, chociaż różnice te są niewielkie. Zdziwienie budzą znaki malowane z zaokrąglonymi narożami. 5. Usytuowanie znaków. Niepokój budzi dość rzadkie oznakowanie, szacunkowo można określić, że brak jest połowy potrzebnych znaków. Brak jest znaków początku i końca szlaku R-1a, brak znaków R-1 za niektórymi skrzyżowaniami i znaków R-1b przed sporą częścią zakrętów, a przed skomplikowanymi skrzyżowaniami nie są używane znaki R-3a, R-3b i R-3c. Na niektórych zakrętach znaki R-1b zostały umieszczone za skrzyżowaniami, w kilku przypadkach „oszczędnościowo” na jednym słupku, a niekiedy w miejscach niewidocznych nawet zimą, gdy na gałęziach nie ma liści. Niektóre znaki malowane są na obiektach, które się do tego nie nadają z uwagi na zbyt małe rozmiary. Niektóre znaki znajdują się daleko w bok od krawędzi drogi, a inne bardzo nisko, chociaż powinny znajdować się na wysokości 2,0÷2,5 m nad powierzchnią drogi. 6. Drogowskazy. Na szlaku brak jest prawidłowo wykonanych drogowskazów. 7. Tablice informacyjne wymagają ponownego przemyślenia. Powinny propagować turystykę rowerową, a nie przypadkowe obiekty w Sosnowcu. Uwaga. Audyt nie zawiera kompletnego wykazu mankamentów dotyczących przebiegu, stanu dróg i oznakowania Szlaku Rowerowego Dawnego Pogranicza. Rozwiązania wszystkich problemów powinny znaleźć się w dokumentacji modernizacji tego szlaku. Gliwice, 2013-02-04