Audyt gliwice376

Piotr Rościszewski
Piotr Rościszewskiprojektant um PTTK
mgr inż. Piotr Rościszewski

Sprawozdanie z audytu trasy rowerowej nr 376 w Gliwicach w dniu 2012-05-26
Odcinek od ul. J. Śliwki / ul. Orlickiego do ul. Sowińskiego.
               A. Mapa trasy nr 376 Gliwice – Rachowice.
     B. Mapa odcinka trasy nr 376 od ul. Orlickiego do ul. Sowińskiego w Gliwicach.

Na odcinku trasy nr 376 od ul. Orlickiego do ul. Sowińskiego jest kilka nierozwiązanych problemów:
na odgałęzieniu od ul. Orlickiego, na ul. Nadbrzeżnej oraz na skrzyżowaniu z ul. Kozielską
i ul. Andersa. Odcinek ten został wykonany w 2007 r.
2
     C. Skrzyżowanie ul. Orlickiego, ul. J. Śliwki, ul. Armii Krajowej i ul. Portowej.

Trasa nr 376 rozpoczyna się przejściem dla pieszych – przebudowa skrzyżowania planowana była
odrębnie wraz z budową Drogowej Trasy Średnicowej, ale pomimo upływu nie została dotąd
przeprowadzona. Ewidentnym brakiem jest zupełny brak oznakowania trasy na odgałęzieniu od trasy
nr 6, a także to, że znaki trasy nr 376 zostały wykonane nieprawidłowo w kolorze czerwonym, takim
samym jak trasa nr 6, zamiast w przewidzianym dla tej trasy kolorze czarnym. Kolejnym brakiem jest
to, że przy chodniku na moście nie ustawiono znaków dopuszczających ruch rowerowy. Nie została
też rozwiązana sprawa przejazdu z jezdni ul. Nadbrzeżnej na chodnik.
3


                        1. Trasa nr 6. Skrzyżowanie ul. Orlickiego,
                       ul. J. Śliwki, ul. Armii Krajowej i ul. Portowej.
                       Ani śladu, że tutaj rozpoczyna się trasa nr 376,
                          nieprawidłowo oznakowana w kolorze
                         czerwonym, zamiast w kolorze czarnym
                             – nie ma ani drogowskazu,
                            ani znaku początku trasy R-1a.
2 i 3. Po drugiej stronie skrzyżowania przy ul. Nadrzecznej pierwsze znaki trasy nr 376.
4
 4 i 5. Ul. Orlickiego, wylot ul. Nadrzecznej.
    Tradycyjnie zapomniano wykonać
 przejazd dla rowerzystów umożliwiający
 przejazd rowerem z chodnika na jezdnię,
     a przy chodniku brak znaków
    dopuszczających jazdę rowerem.
   Nie wykonano też odcinka chodnika
umożliwiającego wjazd i zjazd poza obrębem
         skrzyżowania.
5
 6. Ul. Nadrzeczna stanowi główny dojazd do strefy hipermarketu Carrefour od strony miasta.
    Przy modernizacji ulicy „zaoszczędzono” na budowie ciągu pieszo-rowerowego.
7. Asfaltowa droga z ruchem samochodowym    8. Ul. Góry Chełmskiej. Znak R-1b podwieszony
  ograniczonym do dojazdu do działek.      pod znakiem A-7 niezgodnie z przepisami.
6
        D. Ul. Kozielska między wylotem ul. Gagarina a zjazdem na osiedle.
        Linia przerywana fioletowa, to proponowana korekta przebiegu trasy.

Wzdłuż ul. Kozielskiej został wykonany odcinek drogi dla rowerów pomiędzy wylotem ul. Gagarina
a zjazdem na osiedle. Od strony ul. Gagarina można przejechać swobodnie z jedni na drogę dla
rowerów, natomiast nie opodal zjazdu na osiedle znajduje się przejście dla pieszych z sygnalizacją
świetlną, przy którym ciągłość trasy rowerowej została przerwana – po prostu tego odcinka nigdy nie
wybudowano. Z jego geometrii wynika, że problemem nie jest wybudowanie przejazdu dla
rowerzystów, ale przewężenie chodnika między tym miejscem a ciągiem pieszo-rowerowym na
skraju osiedla. Rozwiązaniem może być wykonanie przejazdu dla rowerzystów przez ul. Kozielską
na przedłużeniu tego ciągu i połączenie go z ciągiem biegnącym wzdłuż ul. Kozielskiej. Wymaga
to również przestawienia słupa z wysięgnikiem sygnalizacji świetlnej.
Odcinek ciągu pieszo-rowerowego prowadzący skrajem Osiedla Gwardii Ludowej jest zbyt wąski
i nie powinien być dzielony na części dla pieszych i rowerów. Nawierzchnia została wykonana
z nielubianej przez rowerzystów betonowej kostki fazowanej, która daje opór jazdy aż o 30 %
większy od jazdy po asfalcie. W przypadku poszerzania tego ciągu należy na części dla rowerów
zastosować nawierzchnię asfaltową. Na odcinku pomiędzy pawilonami handlowymi a ul. Andersa
jest duży ruch pieszych, a w związku z tym należy wydzielić ruch rowerowy poprzez budowę drogi
dla rowerów.
7
U góry:

  9. Ul. Kozielska, wylot ul. Gagarina.
Początek krótkiego ciągu pieszo-rowerowego.

Po lewej:

  10. Koniec ciągu pieszo-rowerowego.
8
11. Ul. Kozielska. Doga dla rowerów zamiast skręcać kończy się nieoczekiwanie znakiem C-13a.
 12. Może zapomniano wykonać znaki poziome P-11 oznaczające przejazd dla rowerzystów
  i zmienić szkła w sygnalizatorach na S-5/6? Może zapomniano też poszerzyć chodnik?
9
13. Po prostu należało wykonać przejazd dla rowerzystów w tym miejscu …
        14. … i przedłużyć ciąg pieszo-rowerowy,
  przestawiając wcześniej słup z wysięgnikiem sygnalizacji świetlnej.
10


     15 i 16. W drugim kierunku
 ciąg pieszo-rowerowy również kończy się
 nieoczekiwanie znakiem C-13a ustawionym
tak, że widać go dopiero po minięciu znaków
   końca strefy zamieszkania i ruchu.
11
17 i 18. Skraj Os. Gwardii Ludowej, ciąg pieszo-rowerowy. Ciąg pieszo-rowerowego ma tylko 3,0 m
     szerokości i w związku z tym nie powinien być sztucznie dzielony na dwie części.
     Widoczne nieprawidłowe oznakowanie skrzyżowań z innymi alejkami osiedlowymi
        – powinny zostać namalowane linie ciągłe z przejściami dla pieszych.
12


19 i 20. Skraj Os. Gwardii Ludowej, ciąg
      pieszo-rowerowy.
 Widoczne bałaganiarskie kształtowanie
 otoczenia ciągu pieszo-rowerowego.
Należało wydzielić pas ruchu dla rowerów
      w „strefie handlu”.
 U dołu widać wyraźnie, że należałoby
 wykonać nową drogę dla rowerów obok
        chodnika.
13
        E. Ul. Andersa między zjazdem na osiedle a wylotem ul. Mieszka I.
        Linia przerywana fioletowa, to proponowana korekta przebiegu trasy.

Wzdłuż ul. Andersa został niegdyś oznakowany odcinek ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy
przejściem dla pieszych przez ul. Andersa a przejściem dla pieszych przez wylot ul. Mieszka I,
ale oznakowanie zanikło na skutek zaanektowania chodnika przez kwiaciarnię. Pomiędzy zjazdem
na osiedle a wylotem ul. Mieszka I ciągłość trasy rowerowej została przerwana – po prostu tego
odcinka nigdy nie wybudowano tak, jak należy. Z geometrii ul. Andersa wynika, że problemem nie
jest wybudowanie przejazdów dla rowerzystów, ale przewężenie chodnika z powodu istnienia tu
kwiaciarni. Rozwiązaniem może być dopuszczenie ruchu rowerów po chodniku po stronie północnej
ul. Andersa i umożliwienie rowerzystom przejechanie w poprzek jezdni ul. Andersa na wysokości
wylotu ul. Mieszka I. Skrzyżowanie tych ulic jest objęte sygnalizacją świetlną (widoczna linia P-14
po prawej stronie zdjęcia), co powinno rowerzystom ułatwić przejazd.
Obecnie oznakowany odcinek trasy nr 376 kończy się na wylocie ul. Mieszka I na ul. Sowińskiego.
Ewidentnym brakiem jest zupełny brak oznakowania trasy nr 376 na odgałęzieniu od biegnącej
jezdnią ul. Sowińskiego trasy nr 15. Sytuacja ta pogorszy się po wybudowaniu wzdłuż ul.
Sowińskiego drogi dla rowerów, której projekt w ogóle nie uwzględnia istnienia trasy nr 376.
14
21 i 22. Ul. Andersa. Ciąg pieszo-rowerowego nieoczekiwanie kończy się ślepo przejście dla
   pieszych, bez możliwości zjazdu na jezdnię w kierunku wskazanym na znaku R-1b.
15
U góry:

 23. W kierunku przeciwnym zamiast znaku
 ciągu pieszo-rowerowego został ustawiony
      znak B-1 z tabliczką T-22
(być może był prawidłowy przed ustawieniem
     słupków wygradzających).

Po lewej:

  24. Nieprawidłowe oznakowanie trasy
      rowerowej znakami R-1b
 (co do zasady znaki te należy umieszczać
    dla każdego kierunku wyłącznie
przed zakrętem, a więc w żadnym przypadku
  nie mogą wisieć na jednym słupku tak,
     jak na widocznym zdjęciu.
16
 25. Może zapomniano wykonać znaki poziome P-11 oznaczające przejazd dla rowerzystów
i zmienić szkła w sygnalizatorach na S-5/6? Miejsca nie brakuje – wystarczy zwęzić przejście.
26. Ul. Andersa, wylot ul. Mieszka I. Kwiaciarnia „zaanektowała” część chodnika przeznaczoną
      na drogę dla rowerów. „Znikły” znaki oznaczające ciąg pieszo-rowerowy.
17
27. Ul. Sowińskiego, wylot ul. Mieszka I. Znak R-1 powieszony nieprawidłowo pod znakiem zakazu.
     Brak znaków określających początek i koniec oznakowanego odcinka trasy nr 376.

Podsumowanie
Rower jest pojazdem, tak samo, jak samochód. Kierowcom samochodów nie każe się wyłączać
silnika i przepychać swoje pojazdy przez skrzyżowanie. Ta sama reguła powinna obowiązywać w
przypadku rowerzystów. Wykonywanie ciągów pieszo-rowerowych, na których kilkakrotnie należy
prowadzić rower, jest poważnym zaniedbaniem, świadczącym o lekceważącym traktowaniu
rowerzystów. Zasadniczym sposobem pokonywania skrzyżowań w przypadku dróg dla rowerów są
przejazdy dla rowerzystów, a więc ich brak powinien być jak najszybciej uzupełniony.
Warto pamiętać, że droga dla rowerów jest taką samą drogą, jak jezdnia dla samochodów. Nie ma
żadnego merytorycznego uzasadnienia, dlaczego jezdnia ma nawierzchnię asfaltową, a droga
dla rowerów na skraju Osiedla Gwardii Ludowej o wiele gorszą nawierzchnię z kostki betonowej.

Wnioski
1. W projekcie budowy Drogowej Trasy Średnicowej należy uwzględnić budowę przejazdu dla
  rowerzystów przez wylot ul. Orlickiego.
2. Należy wykonać przejazdy dla rowerzystów przez ul. Kozielską i ul. Andersa w takim miejscu,
  aby rowerzyści nie musieli prowadzić roweru , natomiast mogli korzystać z bliskości istniejącego
  przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną.
3. W projekcie przebudowy ul. Sowińskiego należy uwzględnić włączenie trasy rowerowej nr 376
  w projektowaną wzdłuż niej drogę dla rowerów.
4. Należy oznakować trasę rowerową nr 376 zgodnie ze standardami Śląskiej Sieci Tras
  Rowerowych (wniosek ten był zgłaszany w Wydziale Inwestycji i Remontów w trakcie jej
  budowy w 2007 r.).

Recomendados

Audyt sosnowiecokr von
Audyt sosnowiecokrAudyt sosnowiecokr
Audyt sosnowiecokrPiotr Rościszewski
522 views12 Folien
Audyt gliwice017 2 von
Audyt gliwice017 2Audyt gliwice017 2
Audyt gliwice017 2Piotr Rościszewski
112 views47 Folien
Audyt gliwice015 3 von
Audyt gliwice015 3Audyt gliwice015 3
Audyt gliwice015 3Piotr Rościszewski
181 views49 Folien
Audyt zawiercie1 von
Audyt zawiercie1Audyt zawiercie1
Audyt zawiercie1Piotr Rościszewski
184 views89 Folien
Audyt zabrzeokr von
Audyt zabrzeokrAudyt zabrzeokr
Audyt zabrzeokrPiotr Rościszewski
711 views28 Folien
Audyt piekarysl von
Audyt piekaryslAudyt piekarysl
Audyt piekaryslPiotr Rościszewski
190 views16 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Audyt gliwice006 3 von
Audyt gliwice006 3Audyt gliwice006 3
Audyt gliwice006 3Piotr Rościszewski
120 views68 Folien
Audyt rudziniec von
Audyt rudziniecAudyt rudziniec
Audyt rudziniecPiotr Rościszewski
655 views18 Folien
Audy rybnikkoncobw von
Audy rybnikkoncobwAudy rybnikkoncobw
Audy rybnikkoncobwPiotr Rościszewski
543 views23 Folien
Audyt gliwicedts 2 von
Audyt gliwicedts 2Audyt gliwicedts 2
Audyt gliwicedts 2Piotr Rościszewski
179 views31 Folien
Audyt pyskowice von
Audyt pyskowiceAudyt pyskowice
Audyt pyskowicePiotr Rościszewski
283 views6 Folien
Audyt rudaslotr von
Audyt rudaslotrAudyt rudaslotr
Audyt rudaslotrPiotr Rościszewski
377 views56 Folien

Was ist angesagt?(20)

Destacado

1 um gliwice120410 von
1 um gliwice1204101 um gliwice120410
1 um gliwice120410Piotr Rościszewski
261 views7 Folien
Audyt katowice001 von
Audyt katowice001Audyt katowice001
Audyt katowice001Piotr Rościszewski
471 views23 Folien
Audyt gliwice006a von
Audyt gliwice006aAudyt gliwice006a
Audyt gliwice006aPiotr Rościszewski
210 views24 Folien
St z gliw13031 von
St z gliw13031St z gliw13031
St z gliw13031Piotr Rościszewski
203 views2 Folien
Audyt katowice103a von
Audyt katowice103aAudyt katowice103a
Audyt katowice103aPiotr Rościszewski
425 views15 Folien
Wiadukt DK81/Świerczewskiego (Łaziska Górne) von
Wiadukt DK81/Świerczewskiego (Łaziska Górne) Wiadukt DK81/Świerczewskiego (Łaziska Górne)
Wiadukt DK81/Świerczewskiego (Łaziska Górne) Robert
294 views1 Folie

Destacado(20)

Wiadukt DK81/Świerczewskiego (Łaziska Górne) von Robert
Wiadukt DK81/Świerczewskiego (Łaziska Górne) Wiadukt DK81/Świerczewskiego (Łaziska Górne)
Wiadukt DK81/Świerczewskiego (Łaziska Górne)
Robert294 views
Informacje o kursie von przemek90
Informacje o kursieInformacje o kursie
Informacje o kursie
przemek90186 views
Sezon 2015 2016-w_liczbach von Trojmiasto.pl
Sezon 2015 2016-w_liczbachSezon 2015 2016-w_liczbach
Sezon 2015 2016-w_liczbach
Trojmiasto.pl16.5K views
Andrzej Kassenberg: Transport a zmiany klimatu von miastowruchu
Andrzej Kassenberg: Transport a zmiany klimatuAndrzej Kassenberg: Transport a zmiany klimatu
Andrzej Kassenberg: Transport a zmiany klimatu
miastowruchu2K views
RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 von spstaszow
RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
spstaszow1.2K views

Similar a Audyt gliwice376

Audyt gliwice003a von
Audyt gliwice003aAudyt gliwice003a
Audyt gliwice003aPiotr Rościszewski
277 views23 Folien
Audyt gliwice006b2 von
Audyt gliwice006b2Audyt gliwice006b2
Audyt gliwice006b2Piotr Rościszewski
222 views19 Folien
Audyt gliwice006a2 von
Audyt gliwice006a2Audyt gliwice006a2
Audyt gliwice006a2Piotr Rościszewski
257 views20 Folien
Audyt gliwice016 2 von
Audyt gliwice016 2Audyt gliwice016 2
Audyt gliwice016 2Piotr Rościszewski
459 views31 Folien
Audyt gliwice015a2 von
Audyt gliwice015a2Audyt gliwice015a2
Audyt gliwice015a2Piotr Rościszewski
205 views18 Folien
Audyt gliwice015 von
Audyt gliwice015Audyt gliwice015
Audyt gliwice015Piotr Rościszewski
465 views16 Folien

Similar a Audyt gliwice376(20)

Más de Piotr Rościszewski

PrelekcjaBeboki23_2.pdf von
PrelekcjaBeboki23_2.pdfPrelekcjaBeboki23_2.pdf
PrelekcjaBeboki23_2.pdfPiotr Rościszewski
14 views58 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
7 views83 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
4 views74 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdfPiotr Rościszewski
8 views70 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdfPiotr Rościszewski
8 views53 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
4 views114 Folien

Más de Piotr Rościszewski(20)

Audyt gliwice376

 • 1. mgr inż. Piotr Rościszewski Sprawozdanie z audytu trasy rowerowej nr 376 w Gliwicach w dniu 2012-05-26 Odcinek od ul. J. Śliwki / ul. Orlickiego do ul. Sowińskiego. A. Mapa trasy nr 376 Gliwice – Rachowice. B. Mapa odcinka trasy nr 376 od ul. Orlickiego do ul. Sowińskiego w Gliwicach. Na odcinku trasy nr 376 od ul. Orlickiego do ul. Sowińskiego jest kilka nierozwiązanych problemów: na odgałęzieniu od ul. Orlickiego, na ul. Nadbrzeżnej oraz na skrzyżowaniu z ul. Kozielską i ul. Andersa. Odcinek ten został wykonany w 2007 r.
 • 2. 2 C. Skrzyżowanie ul. Orlickiego, ul. J. Śliwki, ul. Armii Krajowej i ul. Portowej. Trasa nr 376 rozpoczyna się przejściem dla pieszych – przebudowa skrzyżowania planowana była odrębnie wraz z budową Drogowej Trasy Średnicowej, ale pomimo upływu nie została dotąd przeprowadzona. Ewidentnym brakiem jest zupełny brak oznakowania trasy na odgałęzieniu od trasy nr 6, a także to, że znaki trasy nr 376 zostały wykonane nieprawidłowo w kolorze czerwonym, takim samym jak trasa nr 6, zamiast w przewidzianym dla tej trasy kolorze czarnym. Kolejnym brakiem jest to, że przy chodniku na moście nie ustawiono znaków dopuszczających ruch rowerowy. Nie została też rozwiązana sprawa przejazdu z jezdni ul. Nadbrzeżnej na chodnik.
 • 3. 3 1. Trasa nr 6. Skrzyżowanie ul. Orlickiego, ul. J. Śliwki, ul. Armii Krajowej i ul. Portowej. Ani śladu, że tutaj rozpoczyna się trasa nr 376, nieprawidłowo oznakowana w kolorze czerwonym, zamiast w kolorze czarnym – nie ma ani drogowskazu, ani znaku początku trasy R-1a. 2 i 3. Po drugiej stronie skrzyżowania przy ul. Nadrzecznej pierwsze znaki trasy nr 376.
 • 4. 4 4 i 5. Ul. Orlickiego, wylot ul. Nadrzecznej. Tradycyjnie zapomniano wykonać przejazd dla rowerzystów umożliwiający przejazd rowerem z chodnika na jezdnię, a przy chodniku brak znaków dopuszczających jazdę rowerem. Nie wykonano też odcinka chodnika umożliwiającego wjazd i zjazd poza obrębem skrzyżowania.
 • 5. 5 6. Ul. Nadrzeczna stanowi główny dojazd do strefy hipermarketu Carrefour od strony miasta. Przy modernizacji ulicy „zaoszczędzono” na budowie ciągu pieszo-rowerowego. 7. Asfaltowa droga z ruchem samochodowym 8. Ul. Góry Chełmskiej. Znak R-1b podwieszony ograniczonym do dojazdu do działek. pod znakiem A-7 niezgodnie z przepisami.
 • 6. 6 D. Ul. Kozielska między wylotem ul. Gagarina a zjazdem na osiedle. Linia przerywana fioletowa, to proponowana korekta przebiegu trasy. Wzdłuż ul. Kozielskiej został wykonany odcinek drogi dla rowerów pomiędzy wylotem ul. Gagarina a zjazdem na osiedle. Od strony ul. Gagarina można przejechać swobodnie z jedni na drogę dla rowerów, natomiast nie opodal zjazdu na osiedle znajduje się przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną, przy którym ciągłość trasy rowerowej została przerwana – po prostu tego odcinka nigdy nie wybudowano. Z jego geometrii wynika, że problemem nie jest wybudowanie przejazdu dla rowerzystów, ale przewężenie chodnika między tym miejscem a ciągiem pieszo-rowerowym na skraju osiedla. Rozwiązaniem może być wykonanie przejazdu dla rowerzystów przez ul. Kozielską na przedłużeniu tego ciągu i połączenie go z ciągiem biegnącym wzdłuż ul. Kozielskiej. Wymaga to również przestawienia słupa z wysięgnikiem sygnalizacji świetlnej. Odcinek ciągu pieszo-rowerowego prowadzący skrajem Osiedla Gwardii Ludowej jest zbyt wąski i nie powinien być dzielony na części dla pieszych i rowerów. Nawierzchnia została wykonana z nielubianej przez rowerzystów betonowej kostki fazowanej, która daje opór jazdy aż o 30 % większy od jazdy po asfalcie. W przypadku poszerzania tego ciągu należy na części dla rowerów zastosować nawierzchnię asfaltową. Na odcinku pomiędzy pawilonami handlowymi a ul. Andersa jest duży ruch pieszych, a w związku z tym należy wydzielić ruch rowerowy poprzez budowę drogi dla rowerów.
 • 7. 7 U góry: 9. Ul. Kozielska, wylot ul. Gagarina. Początek krótkiego ciągu pieszo-rowerowego. Po lewej: 10. Koniec ciągu pieszo-rowerowego.
 • 8. 8 11. Ul. Kozielska. Doga dla rowerów zamiast skręcać kończy się nieoczekiwanie znakiem C-13a. 12. Może zapomniano wykonać znaki poziome P-11 oznaczające przejazd dla rowerzystów i zmienić szkła w sygnalizatorach na S-5/6? Może zapomniano też poszerzyć chodnik?
 • 9. 9 13. Po prostu należało wykonać przejazd dla rowerzystów w tym miejscu … 14. … i przedłużyć ciąg pieszo-rowerowy, przestawiając wcześniej słup z wysięgnikiem sygnalizacji świetlnej.
 • 10. 10 15 i 16. W drugim kierunku ciąg pieszo-rowerowy również kończy się nieoczekiwanie znakiem C-13a ustawionym tak, że widać go dopiero po minięciu znaków końca strefy zamieszkania i ruchu.
 • 11. 11 17 i 18. Skraj Os. Gwardii Ludowej, ciąg pieszo-rowerowy. Ciąg pieszo-rowerowego ma tylko 3,0 m szerokości i w związku z tym nie powinien być sztucznie dzielony na dwie części. Widoczne nieprawidłowe oznakowanie skrzyżowań z innymi alejkami osiedlowymi – powinny zostać namalowane linie ciągłe z przejściami dla pieszych.
 • 12. 12 19 i 20. Skraj Os. Gwardii Ludowej, ciąg pieszo-rowerowy. Widoczne bałaganiarskie kształtowanie otoczenia ciągu pieszo-rowerowego. Należało wydzielić pas ruchu dla rowerów w „strefie handlu”. U dołu widać wyraźnie, że należałoby wykonać nową drogę dla rowerów obok chodnika.
 • 13. 13 E. Ul. Andersa między zjazdem na osiedle a wylotem ul. Mieszka I. Linia przerywana fioletowa, to proponowana korekta przebiegu trasy. Wzdłuż ul. Andersa został niegdyś oznakowany odcinek ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy przejściem dla pieszych przez ul. Andersa a przejściem dla pieszych przez wylot ul. Mieszka I, ale oznakowanie zanikło na skutek zaanektowania chodnika przez kwiaciarnię. Pomiędzy zjazdem na osiedle a wylotem ul. Mieszka I ciągłość trasy rowerowej została przerwana – po prostu tego odcinka nigdy nie wybudowano tak, jak należy. Z geometrii ul. Andersa wynika, że problemem nie jest wybudowanie przejazdów dla rowerzystów, ale przewężenie chodnika z powodu istnienia tu kwiaciarni. Rozwiązaniem może być dopuszczenie ruchu rowerów po chodniku po stronie północnej ul. Andersa i umożliwienie rowerzystom przejechanie w poprzek jezdni ul. Andersa na wysokości wylotu ul. Mieszka I. Skrzyżowanie tych ulic jest objęte sygnalizacją świetlną (widoczna linia P-14 po prawej stronie zdjęcia), co powinno rowerzystom ułatwić przejazd. Obecnie oznakowany odcinek trasy nr 376 kończy się na wylocie ul. Mieszka I na ul. Sowińskiego. Ewidentnym brakiem jest zupełny brak oznakowania trasy nr 376 na odgałęzieniu od biegnącej jezdnią ul. Sowińskiego trasy nr 15. Sytuacja ta pogorszy się po wybudowaniu wzdłuż ul. Sowińskiego drogi dla rowerów, której projekt w ogóle nie uwzględnia istnienia trasy nr 376.
 • 14. 14 21 i 22. Ul. Andersa. Ciąg pieszo-rowerowego nieoczekiwanie kończy się ślepo przejście dla pieszych, bez możliwości zjazdu na jezdnię w kierunku wskazanym na znaku R-1b.
 • 15. 15 U góry: 23. W kierunku przeciwnym zamiast znaku ciągu pieszo-rowerowego został ustawiony znak B-1 z tabliczką T-22 (być może był prawidłowy przed ustawieniem słupków wygradzających). Po lewej: 24. Nieprawidłowe oznakowanie trasy rowerowej znakami R-1b (co do zasady znaki te należy umieszczać dla każdego kierunku wyłącznie przed zakrętem, a więc w żadnym przypadku nie mogą wisieć na jednym słupku tak, jak na widocznym zdjęciu.
 • 16. 16 25. Może zapomniano wykonać znaki poziome P-11 oznaczające przejazd dla rowerzystów i zmienić szkła w sygnalizatorach na S-5/6? Miejsca nie brakuje – wystarczy zwęzić przejście. 26. Ul. Andersa, wylot ul. Mieszka I. Kwiaciarnia „zaanektowała” część chodnika przeznaczoną na drogę dla rowerów. „Znikły” znaki oznaczające ciąg pieszo-rowerowy.
 • 17. 17 27. Ul. Sowińskiego, wylot ul. Mieszka I. Znak R-1 powieszony nieprawidłowo pod znakiem zakazu. Brak znaków określających początek i koniec oznakowanego odcinka trasy nr 376. Podsumowanie Rower jest pojazdem, tak samo, jak samochód. Kierowcom samochodów nie każe się wyłączać silnika i przepychać swoje pojazdy przez skrzyżowanie. Ta sama reguła powinna obowiązywać w przypadku rowerzystów. Wykonywanie ciągów pieszo-rowerowych, na których kilkakrotnie należy prowadzić rower, jest poważnym zaniedbaniem, świadczącym o lekceważącym traktowaniu rowerzystów. Zasadniczym sposobem pokonywania skrzyżowań w przypadku dróg dla rowerów są przejazdy dla rowerzystów, a więc ich brak powinien być jak najszybciej uzupełniony. Warto pamiętać, że droga dla rowerów jest taką samą drogą, jak jezdnia dla samochodów. Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia, dlaczego jezdnia ma nawierzchnię asfaltową, a droga dla rowerów na skraju Osiedla Gwardii Ludowej o wiele gorszą nawierzchnię z kostki betonowej. Wnioski 1. W projekcie budowy Drogowej Trasy Średnicowej należy uwzględnić budowę przejazdu dla rowerzystów przez wylot ul. Orlickiego. 2. Należy wykonać przejazdy dla rowerzystów przez ul. Kozielską i ul. Andersa w takim miejscu, aby rowerzyści nie musieli prowadzić roweru , natomiast mogli korzystać z bliskości istniejącego przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną. 3. W projekcie przebudowy ul. Sowińskiego należy uwzględnić włączenie trasy rowerowej nr 376 w projektowaną wzdłuż niej drogę dla rowerów. 4. Należy oznakować trasę rowerową nr 376 zgodnie ze standardami Śląskiej Sieci Tras Rowerowych (wniosek ten był zgłaszany w Wydziale Inwestycji i Remontów w trakcie jej budowy w 2007 r.).