Audyt gliwice016 2

Piotr Rościszewski
Piotr Rościszewskiprojektant um PTTK

W 2012 r. odbył się poprzedni audyt tej trasy - wyniki są pod adresami: http://www.slideshare.net/proso2/audyt-gliwice016a http://www.slideshare.net/proso2/audyt-gliwice016b

mgr inż. Piotr Rościszewski
Sprawozdanie z audytu trasy rowerowej nr 16 w Gliwicach
w dniach 2016-04-04 i 2016-04-07
Odcinek: dworzec PKP – pl. Piłsudskiego – ul. J. Śliwki – ul. Portowa – Stare Łabędy – granica
Gminy Rudziniec
A. Mapa odcinka trasy nr 16 Gliwice – Rudziniec
Według założeń koncepcji Śląskiej Sieci Tras Rowerowych trasa nr 16 ma początek w Gliwicach,
a kiedyś być może skończy się w Nysie, prowadząc m.in. przez Rudziniec, Ujazd, Górę Św. Anny,
skrajem Zdzieszowic i Gogolina oraz przez Krapkowice. Jako pierwsza oznakowała swój odcinek
Gmina Ujazd w 2002 r. Od 2012 r. trasa jest oznakowana od granicy Gliwic z gminą Rudziniec
aż do Nowego Budu na granicy między gminami Krapkowice i Strzeleczki. Niestety z wyjątkiem
Starostwa Powiatowego w Gliwicach i Gminy Rudziniec pozostałe gminy nie dbają o swoje odcinki
tej trasy rowerowej.
Chociaż oznakowanie gliwickiego docinka trasy nr 16 nie powinno przysparzać dużych problemów,
nigdy nie zostało wykonane. Trasa prowadzi istniejącymi ciągami pieszo-rowerowymi
od al. Przyjaźni do pl. Piłsudskiego oraz dalej al. Wybrzeże Wojska Polskiego i ul. Portową. Ostatnio
został usunięty mankament, jakim był brak przejazdu dla rowerzystów przez ul. Orlickiego.
Nieznacznie zmodernizowana została alejka między pl. Piłsudskiego a al. Wybrzeże Wojska
Polskiego. Na swoją modernizację czekają inne drogi, m.in. ścieżka nad Kłodnicą w Starych
Łabędach i droga na przedłużeniu ul. Rzeczyckiej do granicy miasta.
W 2012 r. z uwagi na dużą objętość zebranych materiałów graficznych gliwickiego odcinka trasy
nr 16 audyt został podzielony na dwie części. Obecna wersja audytu przedstawia cały odcinek trasy
w granicach Gliwic. Poniżej zdjęcia wraz z znalezionymi usterkami na tym odcinku.
Od ul. Zwycięstwa do pl. Piłsudskiego trasa nr 16 (planowany kolor żółty) biegnie wraz z trasą nr 15
w kolorze zielonym.
2
B. Mapa odcinka trasy nr 16 w Gliwicach od dworca PKP do ul. Portowej.
Trasa turystyczna powinna rozpoczynać się
w miejscu dobrze skomunikowanym,
W Gliwicach dla trasy nr 16 jest to dworzec
kolejowy. Niegdyś miasto zgodziło się
postawić przy dworcu tablicę
z drogowskazem kierującym do początku
trasy nr 15 przy al. Przyjaźni,
ale w związku z przebudową dworca
kolejowego miejsce to stało się nieaktualne
(zdjęcie 1).
Brak jest informacji, jak będzie wyglądał
dojazd do dworca kolejowego i gdzie
znajdzie sie miejsce na odtworzenie
informacji o trasach rowerowych.
Dostępna koncepcja przebudowy układu
drogowego ma wiele błędów projektowych
dotyczących infrastruktury rowerowej,
które powinny zostać usunięte, aby dworzec
kolejowy wraz z jego otoczeniem był
przyjazny dla rowerzystów (zdjęcie 2).
1. Dworzec PKP.
Zdjęcie archiwalne tablicy informacyjnej
i drogowskazu kierującego do trasy
rowerowej nr 15.
3
C. Dworzec PKP. Koncepcja przebudowy układu drogowego z propozycjami usunięcia
błędów projektowych dotyczących infrastruktury rowerowej.
Poniżej uwagi dotyczące niezgodności koncepcji przebudowy układu drogowego w rejonie
dworca PKP z koncepcją infrastruktury rowerowej dla Gliwic.
Plac przed dworcem kolejowym (na planie cyfra 3). Na placu powinny znajdować się nie tylko
miejsca postojowe dla samochodów, ale również stojaki na rowery prywatne i publiczne,
zlokalizowane do 50 m od wejścia do budynku dworcowego, z doprowadzeniem do nich drogi
dla rowerów.
Skrzyżowanie ul. Boh. Getta Warszawskiego z ul. Zwycięstwa (na planie cyfra 2). Skrzyżowanie
powinno zapewniać płynny ruch rowerowy we wszystkich możliwych kierunkach, analogicznie,
jak dla samochodów. W tym celu należy wykonać 3 przejazdy dla rowerzystów i niezbędne śluzy
dla rowerów. Pas do jazdy na wprost z ul. Zwycięstwa powinien znajdować się pomiędzy pasami
ruchu dla samochodów, po lewej stronie od pasa do skrętu w prawo. W obrębie skrzyżowania
pojawia się kuriozalne odgięcie osi drogi dla rowerów przy przejściu dla pieszych.
4
Ul. Zwycięstwa (na planie cyfra 1). Z uwagi na duży ruch pieszy i mały ruch samochodów nie należy
projektować jednokierunkowych dróg dla rowerów, lecz pasy dla rowerów na jezdni. Na rysunku
pokazane są jakieś kuriozalne odgięcia osi dróg dla rowerów przy przejściach dla pieszych.
2. Skrzyżowanie al. Przyjaźni z ul. Zwycięstwa. Nadal brak przejazdu dla rowerzystów.
3. Skrzyżowanie al. Przyjaźni z ul. Zwycięstwa. Drogowskazy wraz z tablicą informacyjną
nadal są usytuowane daleko od pasa ruchu dla rowerów. Przekręcony znak początku trasy nr 15
i pochylony słupek „zachęcają” do skorzystania z oferty podróżowania tą trasą.
5
4. Al. Przyjaźni. Obecnie oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego jest słabo widoczne
i sporo pieszych je ignoruje.
5. Al. Przyjaźni, róg ul. Berbeckiego. Tutaj oznakowanie al. Przyjaźni jest prawidłowe
6
6. Ul. Berbeckiego, róg al. Przyjaźni. Znak informujący o drodze dla rowerów jest przekręcony
w odwrotnym kierunku – rowerzyści powinni przeskoczyć przez barierkę i jechać jezdnią.
7. Ul. Wybrzeże AK, róg ul. Berbeckiego. Trudno mówić o jakości oznakowania poziomego.
Brak konsekwencji – na moście nie ma podziału na pasy dla pieszych i rowerów.
7
8. Al. Wybrzeże WP, róg ul. Berbeckiego. Po przebudowie ul. Wybrzeże WP nie ma samochodów
parkujących na dojeździe do mostu i jest prawidłowo obniżony krawężnik.
Zdumiewa zupełny brak znaku z oznaczeniem drogi dla rowerów, w 2012 r. też go tu nie było –
formalnie rowerzyści powinni poruszać się tu pieszo chodnikiem.
To wszystko pod czujnym okiem Urzędu Miejskiego, koordynującego infrastrukturę rowerową!
9. Pl. Piłsudskiego. Drogowskazy nadal źle umocowane,
a tablica informacyjna nadal na niewłaściwej wysokości.
8
10. Pl. Piłsudskiego. Przejazd dla rowerzystów jest lepiej wymalowany niż w 2012 r., ale oznako-
wanie nadal jest niezgodne z przepisami (zamiast drugiego rzędu kostek jest linia przerywana).
W skrajni drogi dla rowerów nie wolno stawiać słupów! Koordynacja znów zawiodła!
11. Pl. Piłsudskiego. Zdumiewa zupełny brak znaku z oznaczeniem drogi dla rowerów,
w 2012 r. też go tu nie było – formalnie rowerzyści powinni poruszać się jezdnią.
Kolejny „kwiatek” pod okiem Urzędu Miejskiego, koordynującego infrastrukturę rowerową
9
12. Pl. Piłsudskiego. Z drugiej strony placu na drodze dla rowerów również nie ma znaku pionowego.
13. Pl. Piłsudskiego. W miejscu obecnego parkingu była mocno zdewastowana droga dla rowerów
o nawierzchni tłuczniowej. Zgodnie z koncepcją infrastruktury rowerowej należało zastąpić ją
prawidłowo wykonaną drogą dla rowerów o nawierzchni asfaltowej. Zamiast tego rowerzyści
otrzymali w tym miejscu kolejną pokraczną ścieżkę o nawierzchni tłuczniowej, prowadzącą
zygzakiem obok wcinającego się w nią zbyt dużego parkingu – zgodnie ze standardami
droga dla rowerów powinna mieć łuki o promieniu co najmniej 20 m.
10
14. Al. Wybrzeże Wojska Polskiego. Przy alejce prowadzącej do pl. Piłsudskiego
pojawił się znak legalizujący jazdę rowerem.
15. Al. Wybrzeże Wojska Polskiego. Obniżony został krawężnik,
poprawiona została nawierzchnia zjazdu i oznakowanie.
11
16. Nawierzchnia alei prosi się o remont! Teren jest nieoświetlony, więc w nocy łatwo o wypadek
17. Ul. Orlickiego, wylot ul. Wybrzeże Wojska Polskiego. Aleja kończy się ślepo – połączenie dróg
dla rowerów zostało z rozmysłem zniszczone podczas budowy DTŚ-ki
12
18. Ul. Orlickiego, wylot ul. Wybrzeże Wojska Polskiego. Po prawej al. Wybrzeże WP kończy się
ślepo – połączenie dróg dla rowerów zostało z rozmysłem zniszczone podczas budowy DTŚ-ki.
„Znikł” znak dopuszczający ruch rowerowy na al. Wybrzeże Wojska Polskiego
19. Ul. Orlickiego, wylot al. Wybrzeże Wojska Polskiego. Zgodnie z przepisami rowerzyści
powinni przejść pieszo prowadzącymi zygzakami wąskimi chodnikami
13
D. Skrzyżowanie Drogowej Trasy Średnicowej (ul. Portowej)
z ul. Orlickiego, ul. J. Śliwki, ul. Armii Krajowej i ul. Nadrzeczną
(kolorem czerwonym zostały zaznaczone brakujące elementy infrastruktury rowerowej)
W zrealizowanym bez zmian projekcie DTŚ-ki znajduje się wiele błędów, których usunięcie
sugerowała wykonana w 2013 r. koncepcja infrastruktury rowerowej dla Gliwic. Niestety sugestie te
zostały przez Urząd Miejski w całości zignorowane i nie zadbano o poprawienie dokumentacji.
Uwagi w koncepcji były następujące:
a) Projekt odtwarza niektóre istniejące połączenia, nie uwzględniając potrzeby dalszej
rozbudowy sieci tras rowerowych. Nie zostało wykonane połączenie z al. Wybrzeże Wojska
Polskiego i nie dokończono połączenia z ul. Nadrzeczną. Nie uwzględniono też potrzeby
wykonania nowego ciągu pieszo-rowerowego po drugiej stornie ul. J. Śliwki.
b) Przejazdy dla rowerzystów powinny umożliwiać poruszanie się rowerem bez konieczności
wykonywania skomplikowanych i niebezpiecznych manewrów – ilość łuków poziomych
powinna zostać ograniczona do niezbędnego minimum.
14
c) Należy doprojektować brakujący ciąg pieszo-rowerowy po drugiej stronie ul. J. Śliwki,
z uwagi na brak odpowiedniej rozpiętości przęsła wiaduktu najprościej z doprojektowaniem
przejazdu dla rowerzystów po jego drugiej stronie.
d) Należy doprojektować połączenie z ul. Wybrzeże Wojska Polskiego i przejazd
dla rowerzystów u wylotu ul. Nadrzecznej (docelowo ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż tej ulicy).
Należy wiedzieć, że skrzyżowanie to jest ważnym węzłem ruchu rowerowego, w którym przecinają
się trasy rowerowe nr 6, 16, 17 i 376 Śląskiej Sieci Tras Rowerowych.
Trasy nr 6 i 17 (ul. Orlickiego – ul. J. Śliwki) nie ma przejazdów dla rowerzystów w osi dróg
dla rowerów, a jakieś bezsensowne odgięcia ze słupami i barierkami, które zamieniają przejazd
w swoisty tor przeszkód (tu zdjęcie 20). Nie wykonano drogi dla rowerów po północnej stronie
ul. J. Śliwki (końcowa część pkt a) powyższych uwag).
Trasa nr 16 (al. Wybrzeże Wojska Polskiego – ul. Portowa) również ma przejazdy dla rowerzystów
stanowiące swoisty tor przeszkód (zdjęcia 20 i 21), brak jest połączenia, o którym wspominają
zdjęcia 17÷19 oraz pkt. d) powyższych uwag.
Trasa nr 376 (ul. Nadbrzeżna) odgałęzia się od skrzyżowania wyżej wymienionych tras, przecina
ul. Orlickiego wraz z trasą nr 16 i kieruje się do jezdni ul. Nadbrzeżnej, gdzie „zapomniano”
o prawidłowym połączeniu ciągu pieszo-rowerowego z tą ulicą.
Przepisy zabraniają stosowania przycisków na przejazdach dla rowerzystów – jak widać „poziom”
sygnalizacji dla rowerzystów nie jest odpowiedni, skoro przyciski tutaj występują, a naciśnięcie
niektórych wymaga zejścia z roweru i przedostania się na druga stronę przejścia dla pieszych!
20. Skrzyżowanie DTŚ-ki na ul. Orlickiego i ul. J. Śliwki, wylot ul. Armii Krajowej.
Tor przeszkód między przejazdem dla rowerzystów a mostem ze słupami sygnalizacji świetlnej
i oświetleniowym po środku drogi dla rowerów
15
21. Zjazd z DTŚ-ki na ul. Orlickiego i ul. J. Śliwki. Tor przeszkód między przejazdami
dla rowerzystów, ze słupem oświetleniowym po środku drogi dla rowerów
22. Ul. Portowa. Początek ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej niefazowanej
(poprzednio była tu nawierzchnia żwirowa), powinien tutaj znajdować się znak C-16-13,
ale dopiero za miejscem, w którym łączą się obie odnogi ciągu
16
23. Ul. Portowa. Przejazd pod mostem drogi nr 88
24. Ul. Portowa. Zadbano o zachowanie skrajni pod tablicą drogowskazową,
ale zapomniano o zjeździe na druga stronę ul. Portowej.
17
Po lewej:
25. Ul. Portowa. Koniec odcinka ciągu pieszo-
rowerowego a nawierzchnią z kostki betonowej
niefazowanej, z niestarannie wykonaną rampą
o nawierzchni tłuczniowej
U dołu:
26 i 27. Ul. Portowa. Obok siebie stoją dwa znaki
-nie rozebrany nieaktualny znak drogowy B-9
i identyczny nowy znak
18
28. Ul. Portowa. Po wybudowaniu DTŚ-ki „zapomniano” o postawieniu aktualnego znaku C-16-13
E. Mapa fragmentu odcinka trasy nr 16 w Gliwicach wzdłuż do ul. Portowej.
19
29. Ul. Portowa. Od 2012 r. nadal nie został określony sposób przejazdu rowerami przez parking.,
poza tym brakuje znaku C-16a/13a oznaczającego koniec ciągu pieszo-rowerowego
30. Ul. Portowa. Przejazd dla rowerzystów na drugą stronę ulicy, bardzo słabo widoczny
20
31. Ul. Portowa, początek ciągu pieszo-rowerowego po północnej stronie ulicy.
Pod znakiem C-13/16 pojawia się jednorazowo znak R-1 czerwony, jedyny na ul. Portowej (!)
podczas gdy trasa nr 16 ma mieć kolor żółty. Czystość nadal nie jest mocną stroną tego odcinka.
Po lewej:
32. Ul. Portowa. Z drugiej strony również pojawia
się znak R-1b czerwony, ale nadal brakuje
znaku C-13a oznaczającego koniec
drogi dla rowerów po tej stronie ulicy
Na ciągu pieszo-rowerowym po północnej stronie
ul. Portowej trasa nr 16 (planowany kolor żółty)
pokrywa się z lokalną trasą rowerową
oznakowaną niestandardowo w kolorze
czerwonym – obecnie są na niej tylko 2 znaki
pokazane na załączonych zdjęciach 31 i 32.
21
33. Ul. Portowa, wylot ul. Edisona. Objazd budowy DTŚ-ki zaowocował wykonaniem
i pozostawieniem w tym miejscu przejazdu dla rowerzystów
34. Ul. Portowa. Nadal brak przejazdu dla rowerzystów.
22
35. Ul. Portowa, wylot ul. Heweliusza. Brak przejazdu dla rowerzystów w osi drogi dla rowerów
zmusza rowerzystów do wykonywania niebezpiecznych manewrów. Brak jest nawet odsunięcia
drogi dla rowerów od krawężnika w obrębie skrzyżowania.
Na dodatek jest tu nawierzchnia z paskudną betonową kostką fazowaną
36. Ul. Portowa. Nadal jest tu niewłaściwe oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego.
Propozycja teleportacji nie jest pożądanym zjawiskiem dla rowerzystów. I ta paskudna kostka!
23
37 i 38. Ul. Portowa. Dobrze oznakowane przejazdy dla rowerzystów
39 i 40. Ul. Portowa. Niestety na jednym z przejazdów
jest partacko wykonane obniżenie krawężnika
24
41. Ul. Portowa. Zwężenie ciągu zostało prawidłowo oznakowane, ale znak stoi przekręcony
42. Ul. Portowa. Wąski odcinek ciągu pieszo-rowerowego z nawierzchnią asfaltową. Podział ciągu
w miejscu, gdzie praktycznie nie ma ruchu pieszego jest czystą sztuką dla sztuki.
25
43. Ul. Portowa, nowy zjazd z ulicy. Nieprawidłowo wykonany przejazd dla rowerzystów
– należy rozebrać ogrodzenie z reklamami i „wyprostować” ciąg.
44. Ul. Portowa, koniec ciągu pieszo-rowerowego. Przejazd dla rowerzystów.
Brak jest oznakowania ciągu znakami C-16/13 w kierunku centrum miasta
i znakami C-16-13 lub C-13a w kierunku Łabęd
26
45. Ul. Portowa, jaz na Kłodnicy. Na drodze dopuszczony ruch rowerowy.
F. Mapa odcinka trasy nr 16 w Gliwicach w Starych Łabędach.
27
46. Droga o nawierzchni żwirowej
– dojazdowa do ul. Niepaszyckiej
47. Ścieżka nad Kłodnicą
– lokalnie wymaga wyrównania nawierzchni
G. Skrzyżowanie trasy nr 16 z ul. Staromiejską w Starych Łabędach.
28
48. Ul. Staromiejska, dojazd do ul. Portowej. Wyjazd ze ścieżki uniemożliwia
linia podwójna ciągła P-4, która powinna być zamieniona na linię P-1e.
Potrzebne jest wykonanie obniżenia krawężnika.
49. Ul. Staromiejska, dojazd do ul. Portowej. Ten krótki odcinek najlepiej przejechać jezdnią.
29
50. Ul. Rzeczycka, końcowy odcinek ulicy. Po prawej widoczny stary znak trasy nr 16 wykonany
ponad 15 lat temu przez Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej.
51. Droga polna na przedłużeniu ul. Rzeczyckiej, nawierzchnia drogi wymaga modernizacji
30
52. Droga Łabędy – Rzeczyce. Wyremontowany odcinek drogi od granicy Gliwic w stronę Rzeczyc
Uwagi ogólne
Planowana trasa rowerowa nr 16 ma w granicach Gliwic podobne mankamenty, jakie były na niej
w 2012 r. W tym czasie skorygowano kilka krawężników, wymalowano kilka przejazdów
dla rowerzystów i zmieniono przebieg ciągu pieszo-rowerowego przy pl. Piłsudskiego, dla odmiany
„popsuto” ciągi pieszo-rowerowe przy skrzyżowaniu DTŚ-ki z ul. Orlickiego i ul. J. Śliwki,
zamieniając je w swoisty tor przeszkód dla rowerzystów, a także wybudowano nieprawidłowo zjazd
do portu z meandrami drogi dla rowerów. Wyraźnej poprawie uległ odcinek ciągu pieszo-
rowerowego prowadzący obok Drogowej Trasy Średnicowej. Trwa remont otoczenia dworca PKP,
a koncepcja przebudowy układu drogowego w tym rejonie jest nieprzyjazna dla rowerzystów
i niezgodna z koncepcją infrastruktury rowerowej w Gliwicach wykonanej przez Inkom Katowice w
2013 r. Planowana trasa rowerowa nr 16 wymaga modernizacji nawierzchni drogi Łabędy – Rzeczyce
na przedłużeniu ul. Rzeczyckiej w Gliwicach.
Uwagi szczegółowe:
1. Brak jest przejazdu dla rowerzystów przez ul. Zwycięstwa na skrzyżowaniu z al. Przyjaźni.
2. Należy uporządkować oznakowanie ciągów pieszo-rowerowych na ul. Berbeckiego,
pl. Piłsudskiego i al. Wybrzeże Wojska Polskiego oraz odnowić oznakowanie poziome, również
na al. Przyjaźni.
3. Należy wykonać nawierzchnię asfaltową na alejce łączącej pl. Piłsudskiego z al. Wybrzeże
Wojska Polskiego.
4. Niezbędny jest remont nawierzchni asfaltowej al. Wybrzeże Wojska Polskiego.
5. Należy usunąć poważne błędy powstałe w wyniku budowy Drogowej Trasy Średnicowej
w rejonie jej skrzyżowania z ul. Orlickiego i ul. J. Śliwki.
− drogi dla rowerów nie mogą stanowić swoistego toru przeszkód, urągającego zasadom
współżycia społecznego, ze słupami po środku dróg dla rowerów,
31
− drogi dla rowerów w tym rejonie należało wykonać zgodnie z przyjętymi w 2013 r.
standardami infrastruktury rowerowej, tj. z przejazdami rowerowymi w osiach dróg
dla rowerów, z usunięciem wszelkich słupów ze skrajni dróg dla rowerów, z usunięciem
przycisków sygnalizacji świetlnej i zsynchronizowaniem tej sygnalizacji pod kątem ruchu
rowerowego,
− należy wykonać brakujące elementy infrastruktury rowerowej, a w szczególności połączenie
ciągów pieszo-rowerowych przy ul. Orlickiego i al. Wybrzeże Wojska Polskiego.
6. Należy wykonać przejazdy dla rowerzystów przez wyloty zjazdów na posesje.
7. Należy poprawić geometrię ciągu pieszo-rowerowego przy przejeździe przez wylot
ul. Heweliusza (brak łuków poziomych i niepotrzebne zygzaki).
8. Należy zmienić oznakowanie w rejonie zatoki autobusowej tak, aby umożliwić legalny przejazd
rowerem.
9. Niezbędne jest wycięcie roślinności w skrajni ścieżki nad Kłodnicą między drogą prowadzącą
do ul. Niepaszyckiej a ul. Staromiejską w Starych Łabędach.
10. Należy wybudować wyjazd ze ścieżki nad Kłodnicą na ul. Staromiejską – wykonać obniżony
krawężnik i namalować linię P-1e w miejsce linii P-4.
11. Należy dokonać modernizacji nawierzchni drogi Łabędy – Rzeczyce na przedłużeniu
ul. Rzeczyckiej.
12. Należy wykonać standardowe oznakowanie całego gliwickiego odcinka trasy nr 16, likwidując
2 niestandardowe znaki kategorii R występujące przy ul. Portowej.

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Audyt knurowAudyt knurow
Audyt knurowPiotr Rościszewski
265 views51 Folien

Was ist angesagt?(20)

Audyt knurowAudyt knurow
Audyt knurow
Piotr Rościszewski265 views
Audyt gliwice015 3Audyt gliwice015 3
Audyt gliwice015 3
Piotr Rościszewski181 views
Audyt gliwice376Audyt gliwice376
Audyt gliwice376
Piotr Rościszewski391 views
Audyt konclkAudyt konclk
Audyt konclk
Piotr Rościszewski106 views
Audyt gliwice006 3Audyt gliwice006 3
Audyt gliwice006 3
Piotr Rościszewski120 views
Audyt kozlepolcerekiew1Audyt kozlepolcerekiew1
Audyt kozlepolcerekiew1
Piotr Rościszewski159 views
Audyt pilchowiceAudyt pilchowice
Audyt pilchowice
Piotr Rościszewski643 views
Audyt zawiercie1Audyt zawiercie1
Audyt zawiercie1
Piotr Rościszewski184 views
Audyt zabrzeokrAudyt zabrzeokr
Audyt zabrzeokr
Piotr Rościszewski711 views
Audyt swietochlcz3Audyt swietochlcz3
Audyt swietochlcz3
Piotr Rościszewski346 views
Audyt swietochlcz1Audyt swietochlcz1
Audyt swietochlcz1
Piotr Rościszewski243 views
Audyt pyskowiceAudyt pyskowice
Audyt pyskowice
Piotr Rościszewski283 views
Audyt rudziniecAudyt rudziniec
Audyt rudziniec
Piotr Rościszewski655 views
Audyt rudaslotrAudyt rudaslotr
Audyt rudaslotr
Piotr Rościszewski377 views
Audyt sosnowiecokrAudyt sosnowiecokr
Audyt sosnowiecokr
Piotr Rościszewski522 views
Audyt gliwice015bAudyt gliwice015b
Audyt gliwice015b
Piotr Rościszewski364 views
Audyt piekaryslAudyt piekarysl
Audyt piekarysl
Piotr Rościszewski190 views
Audyt gliwice395Audyt gliwice395
Audyt gliwice395
Piotr Rościszewski100 views
Audyt prudnikmosznaAudyt prudnikmoszna
Audyt prudnikmoszna
Piotr Rościszewski1.4K views
Audyt wielowiesAudyt wielowies
Audyt wielowies
Piotr Rościszewski580 views

Destacado(14)

Zakupy odzieżowe w sieciZakupy odzieżowe w sieci
Zakupy odzieżowe w sieci
Ceneo1.6K views
99
9
Dorota3.3K views
Budowa KomputeraBudowa Komputera
Budowa Komputera
Joanna Maria5.1K views
2020
20
Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe5.3K views
3 narzedzia-do-zarzadzania-emocjami3 narzedzia-do-zarzadzania-emocjami
3 narzedzia-do-zarzadzania-emocjami
Krzysztof Skubis1.3K views
Plan Działań Wspierających Plan Działań Wspierających
Plan Działań Wspierających
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi9.8K views
KpkKpk
Kpk
Robert Szymczak1.8K views
Malarz-tapeciarzMalarz-tapeciarz
Malarz-tapeciarz
adam malinowski2K views
Podstawy bhp 1Podstawy bhp 1
Podstawy bhp 1
Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe4.4K views

Similar a Audyt gliwice016 2

Similar a Audyt gliwice016 2(20)

Audyt gliwice003aAudyt gliwice003a
Audyt gliwice003a
Piotr Rościszewski277 views
Audyt gliwice016aAudyt gliwice016a
Audyt gliwice016a
Piotr Rościszewski353 views
Audyt gliwice015a2Audyt gliwice015a2
Audyt gliwice015a2
Piotr Rościszewski205 views
Audyt gliwicedtsAudyt gliwicedts
Audyt gliwicedts
Piotr Rościszewski320 views
Audyt gliwice395aAudyt gliwice395a
Audyt gliwice395a
Piotr Rościszewski155 views
Audyt gliwicemickiewiczaAudyt gliwicemickiewicza
Audyt gliwicemickiewicza
Piotr Rościszewski273 views
Audyt gliwice003bAudyt gliwice003b
Audyt gliwice003b
Piotr Rościszewski235 views
Audyt gliwice016bAudyt gliwice016b
Audyt gliwice016b
Piotr Rościszewski247 views
Audyt gliwice006b2Audyt gliwice006b2
Audyt gliwice006b2
Piotr Rościszewski222 views
Audyt gliwice371Audyt gliwice371
Audyt gliwice371
Piotr Rościszewski534 views
Audyt gliwice370Audyt gliwice370
Audyt gliwice370
Piotr Rościszewski391 views
Audyt gliwice015Audyt gliwice015
Audyt gliwice015
Piotr Rościszewski465 views
Audyt gliwice006a2Audyt gliwice006a2
Audyt gliwice006a2
Piotr Rościszewski257 views
Audyt gliwicesklodowskiejAudyt gliwicesklodowskiej
Audyt gliwicesklodowskiej
Piotr Rościszewski213 views
Audyt katowice001Audyt katowice001
Audyt katowice001
Piotr Rościszewski471 views
Audyt gliwice006c2Audyt gliwice006c2
Audyt gliwice006c2
Piotr Rościszewski254 views
Prelekcja16cPrelekcja16c
Prelekcja16c
Piotr Rościszewski151 views
Audyt gliwice029 2Audyt gliwice029 2
Audyt gliwice029 2
Piotr Rościszewski85 views
Audyt gliwiceokulickiegoAudyt gliwiceokulickiego
Audyt gliwiceokulickiego
Piotr Rościszewski205 views
Audyt gliwice017aAudyt gliwice017a
Audyt gliwice017a
Piotr Rościszewski274 views

Más de Piotr Rościszewski(20)

PrelekcjaBeboki23_2.pdfPrelekcjaBeboki23_2.pdf
PrelekcjaBeboki23_2.pdf
Piotr Rościszewski12 views
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdf
Piotr Rościszewski4 views
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdf
Piotr Rościszewski2 views
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdf
Piotr Rościszewski4 views
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdf
Piotr Rościszewski5 views
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf
Piotr Rościszewski4 views
PrelekcjaTeznie23_cz6_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz6_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz6_w6_new.pdf
Piotr Rościszewski4 views
PrelekcjaBeboki23.pdfPrelekcjaBeboki23.pdf
PrelekcjaBeboki23.pdf
Piotr Rościszewski16 views
PrelekcjaTeznie23_cz4_w3_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz4_w3_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz4_w3_new.pdf
Piotr Rościszewski9 views
PrelekcjaLaweczki23_cz1_sl_w4.pdfPrelekcjaLaweczki23_cz1_sl_w4.pdf
PrelekcjaLaweczki23_cz1_sl_w4.pdf
Piotr Rościszewski4 views
PrelekcjaTeznie22_cz3_w5.pdfPrelekcjaTeznie22_cz3_w5.pdf
PrelekcjaTeznie22_cz3_w5.pdf
Piotr Rościszewski24 views
PrelekcjaTeznie22_cz5_w5.pdfPrelekcjaTeznie22_cz5_w5.pdf
PrelekcjaTeznie22_cz5_w5.pdf
Piotr Rościszewski40 views
PrelekcjaTeznie22_cz4_w2.pdfPrelekcjaTeznie22_cz4_w2.pdf
PrelekcjaTeznie22_cz4_w2.pdf
Piotr Rościszewski38 views
Przepisy22-UwagiPR.pdfPrzepisy22-UwagiPR.pdf
Przepisy22-UwagiPR.pdf
Piotr Rościszewski60 views
PrelekcjaTeznie22_cz1_w6.pdfPrelekcjaTeznie22_cz1_w6.pdf
PrelekcjaTeznie22_cz1_w6.pdf
Piotr Rościszewski51 views
PrelekcjaTeznie22_cz2B_w6.pdfPrelekcjaTeznie22_cz2B_w6.pdf
PrelekcjaTeznie22_cz2B_w6.pdf
Piotr Rościszewski53 views
PrelekcjaTeznie22_cz2A_w6.pdfPrelekcjaTeznie22_cz2A_w6.pdf
PrelekcjaTeznie22_cz2A_w6.pdf
Piotr Rościszewski24 views
PrelekcjaGaski21.pdfPrelekcjaGaski21.pdf
PrelekcjaGaski21.pdf
Piotr Rościszewski12 views
PrelekcjaTrolle22.pdfPrelekcjaTrolle22.pdf
PrelekcjaTrolle22.pdf
Piotr Rościszewski41 views
PrelekcjaLaweczki22_cz2_op_w4.pdfPrelekcjaLaweczki22_cz2_op_w4.pdf
PrelekcjaLaweczki22_cz2_op_w4.pdf
Piotr Rościszewski11 views

Audyt gliwice016 2

 • 1. mgr inż. Piotr Rościszewski Sprawozdanie z audytu trasy rowerowej nr 16 w Gliwicach w dniach 2016-04-04 i 2016-04-07 Odcinek: dworzec PKP – pl. Piłsudskiego – ul. J. Śliwki – ul. Portowa – Stare Łabędy – granica Gminy Rudziniec A. Mapa odcinka trasy nr 16 Gliwice – Rudziniec Według założeń koncepcji Śląskiej Sieci Tras Rowerowych trasa nr 16 ma początek w Gliwicach, a kiedyś być może skończy się w Nysie, prowadząc m.in. przez Rudziniec, Ujazd, Górę Św. Anny, skrajem Zdzieszowic i Gogolina oraz przez Krapkowice. Jako pierwsza oznakowała swój odcinek Gmina Ujazd w 2002 r. Od 2012 r. trasa jest oznakowana od granicy Gliwic z gminą Rudziniec aż do Nowego Budu na granicy między gminami Krapkowice i Strzeleczki. Niestety z wyjątkiem Starostwa Powiatowego w Gliwicach i Gminy Rudziniec pozostałe gminy nie dbają o swoje odcinki tej trasy rowerowej. Chociaż oznakowanie gliwickiego docinka trasy nr 16 nie powinno przysparzać dużych problemów, nigdy nie zostało wykonane. Trasa prowadzi istniejącymi ciągami pieszo-rowerowymi od al. Przyjaźni do pl. Piłsudskiego oraz dalej al. Wybrzeże Wojska Polskiego i ul. Portową. Ostatnio został usunięty mankament, jakim był brak przejazdu dla rowerzystów przez ul. Orlickiego. Nieznacznie zmodernizowana została alejka między pl. Piłsudskiego a al. Wybrzeże Wojska Polskiego. Na swoją modernizację czekają inne drogi, m.in. ścieżka nad Kłodnicą w Starych Łabędach i droga na przedłużeniu ul. Rzeczyckiej do granicy miasta. W 2012 r. z uwagi na dużą objętość zebranych materiałów graficznych gliwickiego odcinka trasy nr 16 audyt został podzielony na dwie części. Obecna wersja audytu przedstawia cały odcinek trasy w granicach Gliwic. Poniżej zdjęcia wraz z znalezionymi usterkami na tym odcinku. Od ul. Zwycięstwa do pl. Piłsudskiego trasa nr 16 (planowany kolor żółty) biegnie wraz z trasą nr 15 w kolorze zielonym.
 • 2. 2 B. Mapa odcinka trasy nr 16 w Gliwicach od dworca PKP do ul. Portowej. Trasa turystyczna powinna rozpoczynać się w miejscu dobrze skomunikowanym, W Gliwicach dla trasy nr 16 jest to dworzec kolejowy. Niegdyś miasto zgodziło się postawić przy dworcu tablicę z drogowskazem kierującym do początku trasy nr 15 przy al. Przyjaźni, ale w związku z przebudową dworca kolejowego miejsce to stało się nieaktualne (zdjęcie 1). Brak jest informacji, jak będzie wyglądał dojazd do dworca kolejowego i gdzie znajdzie sie miejsce na odtworzenie informacji o trasach rowerowych. Dostępna koncepcja przebudowy układu drogowego ma wiele błędów projektowych dotyczących infrastruktury rowerowej, które powinny zostać usunięte, aby dworzec kolejowy wraz z jego otoczeniem był przyjazny dla rowerzystów (zdjęcie 2). 1. Dworzec PKP. Zdjęcie archiwalne tablicy informacyjnej i drogowskazu kierującego do trasy rowerowej nr 15.
 • 3. 3 C. Dworzec PKP. Koncepcja przebudowy układu drogowego z propozycjami usunięcia błędów projektowych dotyczących infrastruktury rowerowej. Poniżej uwagi dotyczące niezgodności koncepcji przebudowy układu drogowego w rejonie dworca PKP z koncepcją infrastruktury rowerowej dla Gliwic. Plac przed dworcem kolejowym (na planie cyfra 3). Na placu powinny znajdować się nie tylko miejsca postojowe dla samochodów, ale również stojaki na rowery prywatne i publiczne, zlokalizowane do 50 m od wejścia do budynku dworcowego, z doprowadzeniem do nich drogi dla rowerów. Skrzyżowanie ul. Boh. Getta Warszawskiego z ul. Zwycięstwa (na planie cyfra 2). Skrzyżowanie powinno zapewniać płynny ruch rowerowy we wszystkich możliwych kierunkach, analogicznie, jak dla samochodów. W tym celu należy wykonać 3 przejazdy dla rowerzystów i niezbędne śluzy dla rowerów. Pas do jazdy na wprost z ul. Zwycięstwa powinien znajdować się pomiędzy pasami ruchu dla samochodów, po lewej stronie od pasa do skrętu w prawo. W obrębie skrzyżowania pojawia się kuriozalne odgięcie osi drogi dla rowerów przy przejściu dla pieszych.
 • 4. 4 Ul. Zwycięstwa (na planie cyfra 1). Z uwagi na duży ruch pieszy i mały ruch samochodów nie należy projektować jednokierunkowych dróg dla rowerów, lecz pasy dla rowerów na jezdni. Na rysunku pokazane są jakieś kuriozalne odgięcia osi dróg dla rowerów przy przejściach dla pieszych. 2. Skrzyżowanie al. Przyjaźni z ul. Zwycięstwa. Nadal brak przejazdu dla rowerzystów. 3. Skrzyżowanie al. Przyjaźni z ul. Zwycięstwa. Drogowskazy wraz z tablicą informacyjną nadal są usytuowane daleko od pasa ruchu dla rowerów. Przekręcony znak początku trasy nr 15 i pochylony słupek „zachęcają” do skorzystania z oferty podróżowania tą trasą.
 • 5. 5 4. Al. Przyjaźni. Obecnie oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego jest słabo widoczne i sporo pieszych je ignoruje. 5. Al. Przyjaźni, róg ul. Berbeckiego. Tutaj oznakowanie al. Przyjaźni jest prawidłowe
 • 6. 6 6. Ul. Berbeckiego, róg al. Przyjaźni. Znak informujący o drodze dla rowerów jest przekręcony w odwrotnym kierunku – rowerzyści powinni przeskoczyć przez barierkę i jechać jezdnią. 7. Ul. Wybrzeże AK, róg ul. Berbeckiego. Trudno mówić o jakości oznakowania poziomego. Brak konsekwencji – na moście nie ma podziału na pasy dla pieszych i rowerów.
 • 7. 7 8. Al. Wybrzeże WP, róg ul. Berbeckiego. Po przebudowie ul. Wybrzeże WP nie ma samochodów parkujących na dojeździe do mostu i jest prawidłowo obniżony krawężnik. Zdumiewa zupełny brak znaku z oznaczeniem drogi dla rowerów, w 2012 r. też go tu nie było – formalnie rowerzyści powinni poruszać się tu pieszo chodnikiem. To wszystko pod czujnym okiem Urzędu Miejskiego, koordynującego infrastrukturę rowerową! 9. Pl. Piłsudskiego. Drogowskazy nadal źle umocowane, a tablica informacyjna nadal na niewłaściwej wysokości.
 • 8. 8 10. Pl. Piłsudskiego. Przejazd dla rowerzystów jest lepiej wymalowany niż w 2012 r., ale oznako- wanie nadal jest niezgodne z przepisami (zamiast drugiego rzędu kostek jest linia przerywana). W skrajni drogi dla rowerów nie wolno stawiać słupów! Koordynacja znów zawiodła! 11. Pl. Piłsudskiego. Zdumiewa zupełny brak znaku z oznaczeniem drogi dla rowerów, w 2012 r. też go tu nie było – formalnie rowerzyści powinni poruszać się jezdnią. Kolejny „kwiatek” pod okiem Urzędu Miejskiego, koordynującego infrastrukturę rowerową
 • 9. 9 12. Pl. Piłsudskiego. Z drugiej strony placu na drodze dla rowerów również nie ma znaku pionowego. 13. Pl. Piłsudskiego. W miejscu obecnego parkingu była mocno zdewastowana droga dla rowerów o nawierzchni tłuczniowej. Zgodnie z koncepcją infrastruktury rowerowej należało zastąpić ją prawidłowo wykonaną drogą dla rowerów o nawierzchni asfaltowej. Zamiast tego rowerzyści otrzymali w tym miejscu kolejną pokraczną ścieżkę o nawierzchni tłuczniowej, prowadzącą zygzakiem obok wcinającego się w nią zbyt dużego parkingu – zgodnie ze standardami droga dla rowerów powinna mieć łuki o promieniu co najmniej 20 m.
 • 10. 10 14. Al. Wybrzeże Wojska Polskiego. Przy alejce prowadzącej do pl. Piłsudskiego pojawił się znak legalizujący jazdę rowerem. 15. Al. Wybrzeże Wojska Polskiego. Obniżony został krawężnik, poprawiona została nawierzchnia zjazdu i oznakowanie.
 • 11. 11 16. Nawierzchnia alei prosi się o remont! Teren jest nieoświetlony, więc w nocy łatwo o wypadek 17. Ul. Orlickiego, wylot ul. Wybrzeże Wojska Polskiego. Aleja kończy się ślepo – połączenie dróg dla rowerów zostało z rozmysłem zniszczone podczas budowy DTŚ-ki
 • 12. 12 18. Ul. Orlickiego, wylot ul. Wybrzeże Wojska Polskiego. Po prawej al. Wybrzeże WP kończy się ślepo – połączenie dróg dla rowerów zostało z rozmysłem zniszczone podczas budowy DTŚ-ki. „Znikł” znak dopuszczający ruch rowerowy na al. Wybrzeże Wojska Polskiego 19. Ul. Orlickiego, wylot al. Wybrzeże Wojska Polskiego. Zgodnie z przepisami rowerzyści powinni przejść pieszo prowadzącymi zygzakami wąskimi chodnikami
 • 13. 13 D. Skrzyżowanie Drogowej Trasy Średnicowej (ul. Portowej) z ul. Orlickiego, ul. J. Śliwki, ul. Armii Krajowej i ul. Nadrzeczną (kolorem czerwonym zostały zaznaczone brakujące elementy infrastruktury rowerowej) W zrealizowanym bez zmian projekcie DTŚ-ki znajduje się wiele błędów, których usunięcie sugerowała wykonana w 2013 r. koncepcja infrastruktury rowerowej dla Gliwic. Niestety sugestie te zostały przez Urząd Miejski w całości zignorowane i nie zadbano o poprawienie dokumentacji. Uwagi w koncepcji były następujące: a) Projekt odtwarza niektóre istniejące połączenia, nie uwzględniając potrzeby dalszej rozbudowy sieci tras rowerowych. Nie zostało wykonane połączenie z al. Wybrzeże Wojska Polskiego i nie dokończono połączenia z ul. Nadrzeczną. Nie uwzględniono też potrzeby wykonania nowego ciągu pieszo-rowerowego po drugiej stornie ul. J. Śliwki. b) Przejazdy dla rowerzystów powinny umożliwiać poruszanie się rowerem bez konieczności wykonywania skomplikowanych i niebezpiecznych manewrów – ilość łuków poziomych powinna zostać ograniczona do niezbędnego minimum.
 • 14. 14 c) Należy doprojektować brakujący ciąg pieszo-rowerowy po drugiej stronie ul. J. Śliwki, z uwagi na brak odpowiedniej rozpiętości przęsła wiaduktu najprościej z doprojektowaniem przejazdu dla rowerzystów po jego drugiej stronie. d) Należy doprojektować połączenie z ul. Wybrzeże Wojska Polskiego i przejazd dla rowerzystów u wylotu ul. Nadrzecznej (docelowo ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż tej ulicy). Należy wiedzieć, że skrzyżowanie to jest ważnym węzłem ruchu rowerowego, w którym przecinają się trasy rowerowe nr 6, 16, 17 i 376 Śląskiej Sieci Tras Rowerowych. Trasy nr 6 i 17 (ul. Orlickiego – ul. J. Śliwki) nie ma przejazdów dla rowerzystów w osi dróg dla rowerów, a jakieś bezsensowne odgięcia ze słupami i barierkami, które zamieniają przejazd w swoisty tor przeszkód (tu zdjęcie 20). Nie wykonano drogi dla rowerów po północnej stronie ul. J. Śliwki (końcowa część pkt a) powyższych uwag). Trasa nr 16 (al. Wybrzeże Wojska Polskiego – ul. Portowa) również ma przejazdy dla rowerzystów stanowiące swoisty tor przeszkód (zdjęcia 20 i 21), brak jest połączenia, o którym wspominają zdjęcia 17÷19 oraz pkt. d) powyższych uwag. Trasa nr 376 (ul. Nadbrzeżna) odgałęzia się od skrzyżowania wyżej wymienionych tras, przecina ul. Orlickiego wraz z trasą nr 16 i kieruje się do jezdni ul. Nadbrzeżnej, gdzie „zapomniano” o prawidłowym połączeniu ciągu pieszo-rowerowego z tą ulicą. Przepisy zabraniają stosowania przycisków na przejazdach dla rowerzystów – jak widać „poziom” sygnalizacji dla rowerzystów nie jest odpowiedni, skoro przyciski tutaj występują, a naciśnięcie niektórych wymaga zejścia z roweru i przedostania się na druga stronę przejścia dla pieszych! 20. Skrzyżowanie DTŚ-ki na ul. Orlickiego i ul. J. Śliwki, wylot ul. Armii Krajowej. Tor przeszkód między przejazdem dla rowerzystów a mostem ze słupami sygnalizacji świetlnej i oświetleniowym po środku drogi dla rowerów
 • 15. 15 21. Zjazd z DTŚ-ki na ul. Orlickiego i ul. J. Śliwki. Tor przeszkód między przejazdami dla rowerzystów, ze słupem oświetleniowym po środku drogi dla rowerów 22. Ul. Portowa. Początek ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej niefazowanej (poprzednio była tu nawierzchnia żwirowa), powinien tutaj znajdować się znak C-16-13, ale dopiero za miejscem, w którym łączą się obie odnogi ciągu
 • 16. 16 23. Ul. Portowa. Przejazd pod mostem drogi nr 88 24. Ul. Portowa. Zadbano o zachowanie skrajni pod tablicą drogowskazową, ale zapomniano o zjeździe na druga stronę ul. Portowej.
 • 17. 17 Po lewej: 25. Ul. Portowa. Koniec odcinka ciągu pieszo- rowerowego a nawierzchnią z kostki betonowej niefazowanej, z niestarannie wykonaną rampą o nawierzchni tłuczniowej U dołu: 26 i 27. Ul. Portowa. Obok siebie stoją dwa znaki -nie rozebrany nieaktualny znak drogowy B-9 i identyczny nowy znak
 • 18. 18 28. Ul. Portowa. Po wybudowaniu DTŚ-ki „zapomniano” o postawieniu aktualnego znaku C-16-13 E. Mapa fragmentu odcinka trasy nr 16 w Gliwicach wzdłuż do ul. Portowej.
 • 19. 19 29. Ul. Portowa. Od 2012 r. nadal nie został określony sposób przejazdu rowerami przez parking., poza tym brakuje znaku C-16a/13a oznaczającego koniec ciągu pieszo-rowerowego 30. Ul. Portowa. Przejazd dla rowerzystów na drugą stronę ulicy, bardzo słabo widoczny
 • 20. 20 31. Ul. Portowa, początek ciągu pieszo-rowerowego po północnej stronie ulicy. Pod znakiem C-13/16 pojawia się jednorazowo znak R-1 czerwony, jedyny na ul. Portowej (!) podczas gdy trasa nr 16 ma mieć kolor żółty. Czystość nadal nie jest mocną stroną tego odcinka. Po lewej: 32. Ul. Portowa. Z drugiej strony również pojawia się znak R-1b czerwony, ale nadal brakuje znaku C-13a oznaczającego koniec drogi dla rowerów po tej stronie ulicy Na ciągu pieszo-rowerowym po północnej stronie ul. Portowej trasa nr 16 (planowany kolor żółty) pokrywa się z lokalną trasą rowerową oznakowaną niestandardowo w kolorze czerwonym – obecnie są na niej tylko 2 znaki pokazane na załączonych zdjęciach 31 i 32.
 • 21. 21 33. Ul. Portowa, wylot ul. Edisona. Objazd budowy DTŚ-ki zaowocował wykonaniem i pozostawieniem w tym miejscu przejazdu dla rowerzystów 34. Ul. Portowa. Nadal brak przejazdu dla rowerzystów.
 • 22. 22 35. Ul. Portowa, wylot ul. Heweliusza. Brak przejazdu dla rowerzystów w osi drogi dla rowerów zmusza rowerzystów do wykonywania niebezpiecznych manewrów. Brak jest nawet odsunięcia drogi dla rowerów od krawężnika w obrębie skrzyżowania. Na dodatek jest tu nawierzchnia z paskudną betonową kostką fazowaną 36. Ul. Portowa. Nadal jest tu niewłaściwe oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego. Propozycja teleportacji nie jest pożądanym zjawiskiem dla rowerzystów. I ta paskudna kostka!
 • 23. 23 37 i 38. Ul. Portowa. Dobrze oznakowane przejazdy dla rowerzystów 39 i 40. Ul. Portowa. Niestety na jednym z przejazdów jest partacko wykonane obniżenie krawężnika
 • 24. 24 41. Ul. Portowa. Zwężenie ciągu zostało prawidłowo oznakowane, ale znak stoi przekręcony 42. Ul. Portowa. Wąski odcinek ciągu pieszo-rowerowego z nawierzchnią asfaltową. Podział ciągu w miejscu, gdzie praktycznie nie ma ruchu pieszego jest czystą sztuką dla sztuki.
 • 25. 25 43. Ul. Portowa, nowy zjazd z ulicy. Nieprawidłowo wykonany przejazd dla rowerzystów – należy rozebrać ogrodzenie z reklamami i „wyprostować” ciąg. 44. Ul. Portowa, koniec ciągu pieszo-rowerowego. Przejazd dla rowerzystów. Brak jest oznakowania ciągu znakami C-16/13 w kierunku centrum miasta i znakami C-16-13 lub C-13a w kierunku Łabęd
 • 26. 26 45. Ul. Portowa, jaz na Kłodnicy. Na drodze dopuszczony ruch rowerowy. F. Mapa odcinka trasy nr 16 w Gliwicach w Starych Łabędach.
 • 27. 27 46. Droga o nawierzchni żwirowej – dojazdowa do ul. Niepaszyckiej 47. Ścieżka nad Kłodnicą – lokalnie wymaga wyrównania nawierzchni G. Skrzyżowanie trasy nr 16 z ul. Staromiejską w Starych Łabędach.
 • 28. 28 48. Ul. Staromiejska, dojazd do ul. Portowej. Wyjazd ze ścieżki uniemożliwia linia podwójna ciągła P-4, która powinna być zamieniona na linię P-1e. Potrzebne jest wykonanie obniżenia krawężnika. 49. Ul. Staromiejska, dojazd do ul. Portowej. Ten krótki odcinek najlepiej przejechać jezdnią.
 • 29. 29 50. Ul. Rzeczycka, końcowy odcinek ulicy. Po prawej widoczny stary znak trasy nr 16 wykonany ponad 15 lat temu przez Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej. 51. Droga polna na przedłużeniu ul. Rzeczyckiej, nawierzchnia drogi wymaga modernizacji
 • 30. 30 52. Droga Łabędy – Rzeczyce. Wyremontowany odcinek drogi od granicy Gliwic w stronę Rzeczyc Uwagi ogólne Planowana trasa rowerowa nr 16 ma w granicach Gliwic podobne mankamenty, jakie były na niej w 2012 r. W tym czasie skorygowano kilka krawężników, wymalowano kilka przejazdów dla rowerzystów i zmieniono przebieg ciągu pieszo-rowerowego przy pl. Piłsudskiego, dla odmiany „popsuto” ciągi pieszo-rowerowe przy skrzyżowaniu DTŚ-ki z ul. Orlickiego i ul. J. Śliwki, zamieniając je w swoisty tor przeszkód dla rowerzystów, a także wybudowano nieprawidłowo zjazd do portu z meandrami drogi dla rowerów. Wyraźnej poprawie uległ odcinek ciągu pieszo- rowerowego prowadzący obok Drogowej Trasy Średnicowej. Trwa remont otoczenia dworca PKP, a koncepcja przebudowy układu drogowego w tym rejonie jest nieprzyjazna dla rowerzystów i niezgodna z koncepcją infrastruktury rowerowej w Gliwicach wykonanej przez Inkom Katowice w 2013 r. Planowana trasa rowerowa nr 16 wymaga modernizacji nawierzchni drogi Łabędy – Rzeczyce na przedłużeniu ul. Rzeczyckiej w Gliwicach. Uwagi szczegółowe: 1. Brak jest przejazdu dla rowerzystów przez ul. Zwycięstwa na skrzyżowaniu z al. Przyjaźni. 2. Należy uporządkować oznakowanie ciągów pieszo-rowerowych na ul. Berbeckiego, pl. Piłsudskiego i al. Wybrzeże Wojska Polskiego oraz odnowić oznakowanie poziome, również na al. Przyjaźni. 3. Należy wykonać nawierzchnię asfaltową na alejce łączącej pl. Piłsudskiego z al. Wybrzeże Wojska Polskiego. 4. Niezbędny jest remont nawierzchni asfaltowej al. Wybrzeże Wojska Polskiego. 5. Należy usunąć poważne błędy powstałe w wyniku budowy Drogowej Trasy Średnicowej w rejonie jej skrzyżowania z ul. Orlickiego i ul. J. Śliwki. − drogi dla rowerów nie mogą stanowić swoistego toru przeszkód, urągającego zasadom współżycia społecznego, ze słupami po środku dróg dla rowerów,
 • 31. 31 − drogi dla rowerów w tym rejonie należało wykonać zgodnie z przyjętymi w 2013 r. standardami infrastruktury rowerowej, tj. z przejazdami rowerowymi w osiach dróg dla rowerów, z usunięciem wszelkich słupów ze skrajni dróg dla rowerów, z usunięciem przycisków sygnalizacji świetlnej i zsynchronizowaniem tej sygnalizacji pod kątem ruchu rowerowego, − należy wykonać brakujące elementy infrastruktury rowerowej, a w szczególności połączenie ciągów pieszo-rowerowych przy ul. Orlickiego i al. Wybrzeże Wojska Polskiego. 6. Należy wykonać przejazdy dla rowerzystów przez wyloty zjazdów na posesje. 7. Należy poprawić geometrię ciągu pieszo-rowerowego przy przejeździe przez wylot ul. Heweliusza (brak łuków poziomych i niepotrzebne zygzaki). 8. Należy zmienić oznakowanie w rejonie zatoki autobusowej tak, aby umożliwić legalny przejazd rowerem. 9. Niezbędne jest wycięcie roślinności w skrajni ścieżki nad Kłodnicą między drogą prowadzącą do ul. Niepaszyckiej a ul. Staromiejską w Starych Łabędach. 10. Należy wybudować wyjazd ze ścieżki nad Kłodnicą na ul. Staromiejską – wykonać obniżony krawężnik i namalować linię P-1e w miejsce linii P-4. 11. Należy dokonać modernizacji nawierzchni drogi Łabędy – Rzeczyce na przedłużeniu ul. Rzeczyckiej. 12. Należy wykonać standardowe oznakowanie całego gliwickiego odcinka trasy nr 16, likwidując 2 niestandardowe znaki kategorii R występujące przy ul. Portowej.