Audyt gliwice015 3

Piotr Rościszewski
Piotr Rościszewskiprojektant um PTTK

Gliwickie odcinki tras rowerowych nr 15 i 376 należą do najstarszych z gliwickich tras rowerowych. Od poprzedniego audytu w 2012 r. niewiele się zmieniło. Brakuje coraz więcej znaków, a pozostałe są uszkodzone lub wypłowiałe. Tablice informacyjne częściowo są nieaktualne, a niektóre niewłaściwie powieszone. Drogi dla rowerów to w wielu przypadkach bardzo nielubiane przez rowerzystów przysłowiowe śmieszki. Niektóre drogi również proszą się o remont, ponieważ po deszczu nie bardzo nadają się do jazdy rowerem.

mgr inż. Piotr Rościszewski
Sprawozdanie z audytu trasy rowerowej nr 15 i 376 w Gliwicach
w dniach 2015-11-14, 2016-04-07, 2016-05-21 i 2016-05-23
Odcinek trasy nr 15 centrum (ul. Zwycięstwa – pl. Mickiewicza) – Ostropa – Karnowiec, granica
Gliwic
Odcinek trasy nr 376 ul. Sowińskiego – Karnowiec, granica Gliwic
A. Mapa odcinka trasy nr 15 Gliwice – Kotlarnia
Według założeń być może kiedyś trasa zaczynająca się obecnie w Gliwicach i prowadząca do
kapliczki św. Magdaleny koło Goszyc na granicy woj. śląskiego i opolskiego zostanie przedłużona
i poprowadzi przez Kotlarnię w Gminie Bierawa, Kędzierzyn-Koźle, Reńską Wieś i Walce do
Głogówka.
Odcinek trasy nr 15 był wykonany w 2005 r., a jego oznakowanie znakami kategorii R nastąpiło
w 2009 r. w połączeniu z drobną modernizacją infrastruktury rowerowej. Odcinek trasy nr 376
skracający łuk trasy nr 15 został oznakowany w 2007 r., a w Gminie Sośnicowice – w lipcu 2012 r.
Niniejszy audyt m.in. ma na celu porównanie, co zamieniło się od poprzedniego audytu
przeprowadzonego w maju i sierpniu 2012 r.
Poniżej omówienie znalezionych usterek wraz ze zdjęciami ilustrującymi najciekawsze
spostrzeżenia.
Trasa turystyczna powinna rozpoczynać się w miejscu dobrze skomunikowanym. Miasto zgodziło się
postawić przy dworcu tablicę z drogowskazem kierującym do początku trasy, ale w związku
z przebudową dworca kolejowego miejsce to stało się nieaktualne (zdjęcie 1). Oznakowana trasa
rozpoczyna się przy skrzyżowaniu ul. Zwycięstwa i al. Przyjaźni. Od ul. Młyńskiej
do pl. Grunwaldzkiego trasa nr 15 w kolorze zielonym biegnie wraz z trasą nr 6 w kolorze
czerwonym. Inne trasy w tym rejonie niż nr 6, 15 i 376 aktualnie nie są oznakowane.
W czasie remontu ul. Wieczorka w 2010 r. został zniszczony przejazd dla rowerzystów,
prawdopodobnie na skutek braku koordynacji w trakcie projektowania i wykonawstwa – odtworzono
go dopiero w 2011 r. Zniszczone zostało oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego przy dojeździe
do skweru Bottrop i na skraju pl. Mickiewicza – brak jest na tym odcinku znaków pionowych
i poziomych oraz wykonano niewygodny i niebezpieczny dla rowerzystów murek.
Na ul. Mickiewicza trasa nr 15 prowadzi jezdnią, natomiast znajdująca się przy ulicy alejka została
dopuszczona do ruchu rowerowego, ale wykonano na niej niezbędnej infrastruktury rowerowej.
Do tego nieudanego rozwiązania dorobiono drogę dla rowerów łączącą tą alejkę z ul. Sowińskiego.
Pierwotnie trasa nr 15 miała biec ul. Kozłowską, ale Miasto nie wyraziło zgody z uwagi na szybką
budowę obwodnicy i nakazało poprowadzenie jej ul. Sowińskiego, przy której miał zostać
wybudowany ciąg pieszo-rowerowy. Obwodnicy i ciągu pieszo-rowerowego nie wybudowano, a ul.
Sowińskiego pełni rolę objazdu. Wskazane jest jak najszybsze przełożenie trasy na ul. Kozłowską.
2
U góry:
B. Mapa odcinka trasy nr 15 w Gliwicach
od ul. Zwycięstwa do pl. Mickiewicza.
Po lewej:
1. Dworzec PKP. Tablica informacyjna
powieszona zbyt wysoko.
Dostępna koncepcja przebudowy układu drogowego ma wiele błędów projektowych dotyczących
infrastruktury rowerowej, które powinny zostać usunięte, aby dworzec kolejowy wraz z jego
otoczeniem był przyjazny dla rowerzystów (plan C).
3
C. Dworzec PKP. Koncepcja przebudowy układu drogowego z propozycjami usunięcia
błędów projektowych dotyczących infrastruktury rowerowej.
Poniżej uwagi dotyczące niezgodności koncepcji przebudowy układu drogowego w rejonie
dworca PKP z koncepcją infrastruktury rowerowej dla Gliwic.
Plac przed dworcem kolejowym (na planie C cyfra 3). Na placu powinny znajdować się nie tylko
miejsca postojowe dla samochodów, ale również stojaki na rowery prywatne i publiczne,
zlokalizowane do 50 m od wejścia do budynku dworcowego, z doprowadzeniem do nich drogi
dla rowerów.
Skrzyżowanie ul. Boh. Getta Warszawskiego z ul. Zwycięstwa (na planie C cyfra 2).
Skrzyżowanie powinno zapewniać płynny ruch rowerowy we wszystkich możliwych kierunkach,
analogicznie, jak dla samochodów. W tym celu należy wykonać 3 przejazdy dla rowerzystów i
niezbędne śluzy dla rowerów. Pas do jazdy na wprost z ul. Zwycięstwa powinien znajdować się
pomiędzy pasami ruchu dla samochodów, po lewej stronie od pasa do skrętu w prawo. W obrębie
skrzyżowania pojawia się kuriozalne odgięcie osi drogi dla rowerów przy przejściu dla pieszych.
Ul. Zwycięstwa (na planie C cyfra 1). Z uwagi na duży ruch pieszy i mały ruch samochodów nie
należy projektować jednokierunkowych dróg dla rowerów, lecz pasy dla rowerów na jezdni. Na
rysunku pokazane są jakieś kuriozalne odgięcia osi dróg dla rowerów przy przejściach dla pieszych.
4
2. Skrzyżowanie al. Przyjaźni z ul. Zwycięstwa. Nadal brak przejazdu dla rowerzystów.
3. Skrzyżowanie al. Przyjaźni z ul. Zwycięstwa. Drogowskazy wraz z tablicą informacyjną
nadal są usytuowane daleko od pasa ruchu dla rowerów. Przekręcony znak początku trasy nr 15
i pochylony słupek „zachęcają” do skorzystania z oferty podróżowania tą trasą.
5
4. Al. Przyjaźni. Obecnie oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego jest słabo widoczne
i sporo pieszych je ignoruje.
5. Al. Przyjaźni, róg ul. Berbeckiego. Tutaj oznakowanie al. Przyjaźni jest prawidłowe
6
6. Ul. Berbeckiego, róg al. Przyjaźni. Znak informujący o drodze dla rowerów jest przekręcony
w odwrotnym kierunku – rowerzyści powinni przeskoczyć przez barierkę i jechać jezdnią.
7. Ul. Wybrzeże AK, róg ul. Berbeckiego. Trudno mówić o jakości oznakowania poziomego.
Brak konsekwencji – na moście nie ma podziału na pasy dla pieszych i rowerów.
7
8. Al. Wybrzeże WP, róg ul. Berbeckiego. Po przebudowie ul. Wybrzeże WP nie ma samochodów
parkujących na dojeździe do mostu i jest prawidłowo obniżony krawężnik.
Zdumiewa zupełny brak znaku z oznaczeniem drogi dla rowerów, w 2012 r. też go tu nie było –
formalnie rowerzyści powinni poruszać się tu pieszo chodnikiem.
To wszystko pod czujnym okiem Urzędu Miejskiego, koordynującego infrastrukturę rowerową!
9. Pl. Piłsudskiego. Drogowskazy nadal źle umocowane,
a tablica informacyjna nadal na niewłaściwej wysokości.
8
D. Plan odcinka trasy nr 15 w Gliwicach od pl. Piłsudskiego w centrum do granicy z dzielnicą
Ostropa
10. Pl. Piłsudskiego. Przejazd dla rowerzystów jest lepiej wymalowany niż w 2012 r., ale oznako-
wanie nadal jest niezgodne z przepisami (zamiast drugiego rzędu kostek jest linia przerywana).
W skrajni drogi dla rowerów nie wolno stawiać słupów! Koordynacja znów zawiodła!
9
11÷13. Pl. Piłsudskiego.
Droga dla rowerów wydzielona z chodnika.
Znak C-13 znajduje sie tylko z jednej strony
drogi dla rowerów. Z drugiej strony brak
znaków C-13 i C-16-13.
Przy wyjeździe z placu nawierzchnia
drogi dla rowerów wymaga remontu
10
14. Ul. Powstańców Warszawy. Ciąg pieszo-rowerowy nigdy nie został ukończony
– pozostała nawierzchnia tłuczniowa i brakuje znaków C-16/13 i C-16-13
15. Ul. Powstańców Warszawy. Znak C-16/13 zamiast na początku ciągu pieszo-rowerowego stoi
dopiero w miejscu, w którym zaczyna się odcinek z betonowej kostki.
11
16. Rozwidlenie trasy nr 15
i planowanej trasy nr 17.
17. Znak R-1 nadal jest powieszony zbyt nisko.
18. Ul. Orlickiego. Przejazd dla rowerzystów ma nieprawidłową, zbyt małą szerokość
12
19. Ul. Powstańców Warszawy. Prawidłowo wykonany przejazd dla rowerzystów.
20. Powstańców Warszawy. Ciąg pieszo-rowerowy wymaga remontu nawierzchni
13
21. Ul. Powstańców Warszawy,
róg ul. Młyńskiej. Przed restauracją
znajdują się gazony ograniczające
szerokość ciągu pieszo-rowerowego
– należy je przesunąć tak, aby nie
ograniczały ruchu.
Nieaktualne znaki poziome nadal nie
zostały usunięte
22. Nie opodal na ciągu pieszo-rowerowym
wciąż parkują samochody
(naprzeciw Komendy Policji!).
14
23. Skwer Bottrop. Asfaltowa droga dla rowerów. Nadal brak znaku R-1 trasy rowerowej.
24. Nadal Brak znaku C-13a informującego o końcu drogi dla rowerów.
15
Po lewej:
25. Nadal Brak znaku R-1
pod znakiem C-16/13.
Znak R-1 pod znakiem C-13
nadal nie został wymieniony na nowy
U dołu:
26. Wyjazd ze skweru Bottrop
na ul. Wieczorka. Droga dla rowerów
trafia nieprawidłowo na lewo od drzewa,
zamiast na przejazd dla rowerzystów
16
E. Pl. Mickiewicza, skrzyżowanie ul. Wieczorka z ul. Korfantego.
Tak powinno wyglądać to skrzyżowanie – odcinki drogi dla rowerów
i przejazdy dla rowerzystów są połączone ze sobą.
W czasie remontu ul. Wieczorka w 2010 r. został zniszczony przejazd dla rowerzystów,
prawdopodobnie na skutek braku koordynacji w trakcie projektowania i wykonawstwa – odtworzono
go dopiero w 2011 r. Zniszczone zostało oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego przy dojeździe
do skweru Bottrop i na skraju pl. Mickiewicza – brak jest na tym odcinku znaków pionowych
i poziomych oraz wykonano niewygodny i niebezpieczny dla rowerzystów murek.
17
27. Brak czytelnego połączenia miedzy droga dla rowerów a przejazdem dla rowerzystów, który
zlokalizowano po prawej stronie przy ścianie znajdującego się tam budynku (poza zdjęciem)
28. Ul. Wieczorka. Przejazd dla rowerzystów nadal trafia w nie obniżone krawężniki
i słupki utrudniające przejazd rowerem
18
29 i 30. Nadal stoi nieaktualna tablica
informacyjna, a niektóre drogowskazy
również wymagają wymiany na nowe
19
31 i 32. Pl. Mickiewicza.
Po lewej ciąg pieszo-rowerowy w 2005 r.
przed remontem ul. Wieczorka
U dołu „teoretyczny” ciąg pieszo-rowerowy.
Brak znaków pionowych i poziomych
ciągu pieszo-rowerowego
oraz niebezpieczny murek wchodzący
w skrajnię drogi dla rowerów.
20
33 i 34. Ul. Korfantego, wylot na ul. Wieczorka.
Brak prawidłowego oznakowania ciągu pieszo-rowerowego
21
Po lewej:
35. Ul. Korfantego, róg ul. Miarki.
Prawidłowo wykonany
przejazd dla rowerzystów.
Brak znaku trasy rowerowej
U dołu:
36. Ul. Korfantego, róg ul. Miarki.
Ul. Miarki powinna zostać dopuszczona
do dwukierunkowego ruchu rowerów
22
37 i 38. Ul. Kościuszki, róg ul. Korfantego i ul. Zawiszy Czarnego.
Droga dla rowerów i przejazdy dla rowerzystów w obrębie skrzyżowania
23
39 i 40. Ul. Kościuszki, róg ul. Korfantego i ul. Zawiszy Czarnego. Wylot ul. Zawiszy Czarnego
– na dolnym zdjęciu brak oznakowania wskazującego na sposób przejazdu rowerem
24
41 i 42. Pl. Grunwaldzki. Po lewej zdjęcie z 2012 r. z tablicą informacyjną i drogowskazami.
Po prawej aktualne zdjęcie – pozostała tylko tablica
43 i 44. Na rozwidleniu znajduje się stary nieaktualny drogowskaz, jest aktualny znak trasy nr 6,
natomiast brak jest znaku trasy nr 15. Znaki są częściowo zasłonięte gałęziami – za skrzyżowaniem
widać tylko słupek
25
F. Projekt połączenia ul. Zawiszy Czarnego z ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Mickiewicza.
ZDM nie wyraził zgody, aby projekt modernizacji trasy rowerowej nr 15 obejmował pas ruchu
dla rowerów zaczynający się w obrębie skrzyżowania podając, że miejsce to jest bardzo niebezpieczne
(patrz kolor zielony na planie D), po czym zrealizowano to, co rzekomo było bardzo niebezpieczne.
Trasa rowerowa prowadzi nadal gładką asfaltową jezdnią ul. Mickiewicza, a nie zdewastowaną aleją
udającą ciąg pieszo-rowerowy, z udziwnionym oznakowaniem, które na szczęście nie nakazuje
rowerzystom, aby z niego korzystać.
26
45. Ul. Zawiszy Czarnego. Tutaj miała zaczynać się droga dla rowerów.
Brak czytelnego oznakowania trasy rowerowej
46. Skrzyżowanie ul. Zawiszy Czarnego i ul. Mickiewicza. Początek pasa ruchu dla rowerów
27
Po lewej:
47. Skrzyżowanie
ul. Zawiszy Czarnego i ul. Mickiewicza.
Trasa nadal prowadzi jezdnią
ul. Mickiewicza.
Przepisy zabraniają umieszczania znaków
kategorii R-1 pod znakami D-1
U dołu:
48. Skrzyżowanie
ul. Mickiewicza z ul. Sobieskiego.
Zapomniano, że rower jest pojazdem,
a nie dekoracją pieszego.
Brak jest przejazdu dla rowerzystów.
28
49 i 50 Ul. Mickiewicza, wyloty ul. Małej i ul. Ligonia. Brak przejścia dla pieszych i przejazdu
dla rowerzystów wraz ze znakami D-6b. Samochody parkują w miejscach, w którym obowiązuje
zakaz zatrzymywania! Podobne błędy występują na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Puszkina
29
51. Ul. Mickiewicza, jezdnia. Asfalt gładki jak stół – kierowcy samochodów traktowani są jak ludzie
pierwszej kategorii. Niestety braki w oznakowaniu trasy rowerowej nie są uzupełniane
52. Ul. Mickiewicza, ciąg pieszo-rowerowy. Zwietrzały, nierówny asfalt na pasie dla rowerów
– rowerzyści traktowani są jak ludzie drugiej kategorii
30
53. Ul. Mickiewicza, ciąg pieszo-rowerowy. Niedbale obniżone krawężniki
G. Skrzyżowanie ul. Daszyńskiego z al. Mickiewicza, ul. Kozłowską i ul. Sowińskiego.
Na rysunku na dole wylot ul. Mickiewicza i ciągu pieszo-rowerowego.
Linią zieloną zaznaczony tor jazdy rowerzystów, korzystających z trasy nr 15,
a linią jasnozieloną proponowaną zmianę przebiegu trasy nr 15.
Rowerzyści praktycznie nie korzystają z nowej infrastruktury rowerowej
31
H. Skrzyżowanie ul. Daszyńskiego z al. Mickiewicza, ul. Kozłowską i ul. Sowińskiego
– propozycja rozwiązania ruchu rowerowego w rejonie tego skrzyżowania według koncepcji
infrastruktury rowerowej wykonana przez Inkom Katowice w 2013 r.
54. Skrzyżowanie ul. Daszyńskiego z al. Mickiewicza, ul. Kozłowską i ul. Sowińskiego.
Znak R-1 zamiast przy wylocie ul. Mickiewicza, został ustawiony gdzieś z boku
– zgodnie z przepisami powinien stać nie dalej niż 2,0 m od krawężnika
32
55 i 56. Do tego miejsca ciąg pieszo-rowerowy oznakowany jest znakami B-1 i T-22.
Od przejścia dla pieszych powinien obowiązywać znak C-13/16, którego tu nie postawiono.
Nie postawiono również znaków dla przeciwnego kierunku ruchu
33
57 i 58. Oznakowanie, które było dopasowane do poprzedniej geometrii skrzyżowania,
teraz zostało ustawione zupełnie bez sensu – znak R-1 nie kieruje rowerzystów w ul. Sowińskiego,
drogowskazy ustawione są tyłem do kierunku jazdy, a tablica informacyjna jest niedostępna
dla rowerzystów korzystających z jezdni, a nie z drogi dla rowerów (patrz plan E)
59. Przejazd dla rowerzystów przez ul. Daszyńskiego
nie ma prawidłowo obniżonych wszystkich krawężników
34
60. Wylot ul. Sowińskiego. To jedyny fragment drogi dla rowerów, z którego muszą korzystać
rowerzyści korzystający z trasy nr 15 – na przejeździe dla rowerzystów powinni skręcić w prawo
i przejechać przez rondo jezdnią do wylotu ul. Mickiewicza
61. Ul. Sowińskiego, róg ul. Radiowej. Prawidłowa geometria wjazdu na drogę dla rowerów,
ale znak C-13/16 został ustawiony gdzieś z boku i jest mało widoczny
35
62 i 63. Droga dla rowerów niepotrzebnie meandruje przy skrzyżowaniu z ul. Radiową.
Niepokoi niewłaściwie obniżony krawężnik i brak znaków C-13/16 i C-16/13.
36
Pierwotnie trasa nr 15 miała biec
ul. Kozłowską, ale Miasto nie wyraziło
zgody z uwagi na szybką budowę
obwodnicy i nakazało poprowadzenie jej
ul. Sowińskiego, przy której miał zostać
wybudowany ciąg pieszo-rowerowy.
Obwodnicy i ciągu pieszo-rowerowego nie
wybudowano, a ul. Sowińskiego pełni rolę
objazdu. Wskazane jest jak najszybsze
przełożenie trasy na ul. Kozłowską.
64 i 65. ul. Sowińskiego,
wylot ul. Orzeszkowej.
Przepisy zabraniają wieszania znaków
zakazu nad znakami kategorii R.
W drugim kierunku brakuje znaku R-1
37
66 i 67. Skrzyżowanie ul. Sowińskiego z ul. Okulickiego. Brak znaków trasy rowerowej.
38
68 i 69. Zakręty trasy rowerowej – zupełny brak oznakowania
39
70 i 71. Skrzyżowanie ul. Daszyńskiego
z al. Mickiewicza, ul. Kozłowską
i ul. Sowińskiego.
W przypadku przełożenia trasy nr 15
nr ul. Kozłowską wskazane byłoby
dobudowanie odcinka drogi dla rowerów
od przejazdu dla rowerzystów
przez ul. Sowińskiego do ul. Kozłowskiej,
a następnie wzdłuż ul. Kozłowskiej
do wylotu ul. Radiowej
40
72. Ul. Kozłowska, róg ul. Radiowej – po lewej miejsce na dobudowanie drogi dla rowerów
73. Ul. Kozłowska, róg ul. Radiowej.
Wskazana modernizacja nawierzchni drogi i pokrycie jej asfaltem
41
74 i 75. Droga gospodarcza na przedłużeniu ul. Kozłowskiej – wskazany remont nawierzchni
I. Plan odcinka trasy nr 15 w Gliwicach w granicach dzielnicy Ostropa
42
76 i 77. Skrzyżowanie dróg polnych
koło Ostropy, rozwidlenie tras nr 15 i 376
Początek oznakowanego odcinka
trasy nr 376.
Brak oznakowania trasy nr 15
i znaku R-1 trasy nr 376
43
Po lewej:
78. Droga polna na przedłużeniu
ul. Południowej
– wskazany remont nawierzchni
U dołu:
79. Ul. Południowa, wylot drogi polnej
prowadzącej do ul. Tokarskiej
– zupełny brak oznakowania
44
80. Ostropa, ul. Nauczycielska.
Zakaz ruchu nie dotyczy rowerów
81. Ostropa, skrzyżowanie ul. Geodetów
z ul. Nauczycielską i ul. Piekarską.
Znak R powinien być na oddzielnym słupku
za drogowskazami
82. Ostropa, ul. Piekarska. Dawny kościół parafialny p.w. św. Jerzego,
część murowana z 2. poł. XV w., część drewniana z 1668 r.
45
83 i 84. Ostropa, ul. Piekarska i ul. Architektów. Oznakowanie wymaga pilnie remontu
85. Droga na przedłużeniu ul. Ciesielskiej. Znaki wkrótce znowu zostaną przesłonięte gałęziami
46

86 i 87. Ostropa, droga do Kozłowa – wskazany prawdziwy remont nawierzchni

88 i 89. Ostropa, droga do Kozłowa, rozwidlenie tras rowerowych – brak jest części znaków.
Ktoś bardzo kompetentny na trasach zielonej i czarnej umieścił znak czerwony!
47
90. Droga polna na północ od Ostropy
– wskazany remont nawierzchni
91. Droga polna na północ od Ostropy.
Znaki R-1 zasłonięte zaroślami.
Inne znaki na trasie nr 376 zupełnie
się nie zachowały
92. Droga polna na północ od Ostropy – wskazany prawdziwy remont nawierzchni
48
93. Ostropa, droga do Kozłowa,
Od granicy Gliwic stan oznakowania tras
rowerowych poprawia się
49
Uwagi ogólne
Odcinek trasy rowerowej nr 15 w centrum Gliwic nie wymaga poważnych nakładów na modernizację
nawierzchni, jednak nie brakuje na niej miejsc, które nie zostały wykonane zgodnie z projektem i
nadal nie zostały poprawione. Niezbędne jest uporządkowanie oznakowania istniejących ciągów
pieszo-rowerowych. Trwa remont otoczenia dworca PKP, a koncepcja przebudowy układu
drogowego w tym rejonie jest nieprzyjazna dla rowerzystów i niezgodna z koncepcją infrastruktury
rowerowej w Gliwicach wykonanej przez Inkom Katowice w 2013 r.
Trasa rowerowa nr 15 coraz pilniej wymaga prawidłowo wykonanej modernizacji na ul.
Mickiewicza, gdzie była zaprojektowana droga dla rowerów wraz z przejazdami dla rowerzystów,
zmiany przebiegu z ul. Sowińskiego na ul. Kozłowską oraz remontu nawierzchni poza terenami
zabudowanymi.
Nie brakuje różnych błędów i braków w oznakowaniu ogólnym infrastruktury rowerowej,
a oznakowanie turystyczne również wymaga pilnie remontu, zwłaszcza poza terenem zabudowanym,
gdzie pozostały tylko pojedyncze znaki. Istniejący odcinek trasy nr 376 również wymaga remontu
nawierzchni i ponownego oznakowania.
Warto pamiętać, że droga dla rowerów jest taką samą drogą, jak jezdnia dla samochodów. Nie ma
żadnego merytorycznego uzasadnienia, dlaczego jezdnia ma równą nawierzchnię asfaltową, a droga
dla rowerów wzdłuż ul. Mickiewicza ma nawierzchnię bardzo nierówną, nie nadającą się do jazdy
rowerem.
Uwagi szczegółowe:
1. Brak jest przejazdu dla rowerzystów przez ul. Zwycięstwa na skrzyżowaniu z al. Przyjaźni.
2. Należy uporządkować oznakowanie ciągów pieszo-rowerowych m.in. na ul. Berbeckiego,
pl. Piłsudskiego i ul. Powstańców Warszawy.
3. Przejazdy dla rowerzystów na pl. Piłsudskiego i ul. Młyńskiej wymagają wykonania
prawidłowego oznakowania poziomego.
4. Należy przypilnować, aby na ciągu pieszo-rowerowym przed Komendą Policji nie parkowały
samochody.
5. Przejazd dla rowerzystów przez ul. Wieczorka wymaga wykonania prawidłowych obniżeń
krawężników i oznakowania poziomego tak, aby przejazd trafiał na wylot drogi dla rowerów
prowadzącej przez skwer Bottrop.
6. Ciąg pieszo-rowerowy na skraju pl. Mickiewicza wymaga wykonania oznakowania pionowego
i poziomego.
7. Na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ul. Korfantego i ul. Zawiszy Czarnego wskazane jest
poprawienie czytelności dojazdu do przejazdów dla rowerzystów od strony ul. Zawiszy
Czarnego, a dojazd do przejazdu od strony ul. Korfantego powinien zostać odgrodzony od strony
jezdni słupkami blokującymi U-12c.
8. Należy wykonać prawidłowo odcinek drogi dla rowerów łączący ul. Zawiszy Czarnego z pasem
dla rowerzystów wzdłuż ul. Mickiewicza, a także wyremontować nawierzchnię pasa ruchu
dla rowerów wzdłuż ul. Mickiewicza, zapewniając jej ten sam standard, co jezdnia tej ulicy.
Równocześnie należy wykonać przejazdy dla rowerzystów przez ul. Sobieskiego, ul. Małą,
ul. Puszkina i ul. Ligonia.
9. Należy wykonać ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Mickiewicza i ul. Sowińskiego
z ul. Kozłowską i przenieść trasę rowerową z ul. Sowińskiego na ul. Kozłowską.
10. Należy wykonać ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Sowińskiego konsekwentnie po południowej
stronie jezdni.
11. Odcinki tras nr 15 i 376 o nawierzchni tłuczniowej wymagają solidnego remontu. Dotyczy to
również drogi gospodarczej na przedłużeniu ul. Kozłowskiej.
12. Wzdłuż całej trasy występują liczne braki i błędy w oznakowaniu znakami kategorii R,
a drogowskazy i tablice informacyjne mają nieaktualną treść. Należy uzupełnić braki
w oznakowaniu i wymienić znaki zniszczone lub nieaktualne na nowe.

Recomendados

Audyt gliwice017 2 von
Audyt gliwice017 2Audyt gliwice017 2
Audyt gliwice017 2Piotr Rościszewski
112 views47 Folien
Audyt gliwice006 3 von
Audyt gliwice006 3Audyt gliwice006 3
Audyt gliwice006 3Piotr Rościszewski
120 views68 Folien
Audy rybnikkoncobw von
Audy rybnikkoncobwAudy rybnikkoncobw
Audy rybnikkoncobwPiotr Rościszewski
543 views23 Folien
Audyt gliwice376 von
Audyt gliwice376Audyt gliwice376
Audyt gliwice376Piotr Rościszewski
391 views17 Folien
Audyt zawiercie1 von
Audyt zawiercie1Audyt zawiercie1
Audyt zawiercie1Piotr Rościszewski
184 views89 Folien
Audyt gliwice003 2 von
Audyt gliwice003 2Audyt gliwice003 2
Audyt gliwice003 2Piotr Rościszewski
91 views48 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Audyt zabrzeokr von
Audyt zabrzeokrAudyt zabrzeokr
Audyt zabrzeokrPiotr Rościszewski
711 views28 Folien
Audyt gliwice004 2 von
Audyt gliwice004 2Audyt gliwice004 2
Audyt gliwice004 2Piotr Rościszewski
89 views22 Folien
Audyt pyskowice von
Audyt pyskowiceAudyt pyskowice
Audyt pyskowicePiotr Rościszewski
283 views6 Folien
Audyt gliwice395b von
Audyt gliwice395bAudyt gliwice395b
Audyt gliwice395bPiotr Rościszewski
95 views15 Folien
Audyt pilchowice von
Audyt pilchowiceAudyt pilchowice
Audyt pilchowicePiotr Rościszewski
643 views12 Folien
Audyt sosnowiecokr von
Audyt sosnowiecokrAudyt sosnowiecokr
Audyt sosnowiecokrPiotr Rościszewski
522 views12 Folien

Was ist angesagt?(20)

Destacado

SAP BUSINESS INTELLIGENCE von
SAP BUSINESS INTELLIGENCESAP BUSINESS INTELLIGENCE
SAP BUSINESS INTELLIGENCEVongani Simango
65 views1 Folie
EGMP Course Certificate von
EGMP Course CertificateEGMP Course Certificate
EGMP Course CertificateArundhati Deshmukh
80 views2 Folien
Johann Fuchs_Resume_2016 von
Johann Fuchs_Resume_2016Johann Fuchs_Resume_2016
Johann Fuchs_Resume_2016Hans Fuchs
152 views6 Folien
Propósitos 2017 von
Propósitos 2017Propósitos 2017
Propósitos 2017Sidinei Kauer
1.1K views59 Folien
Nhận thức cơ bản: Tiêu chuẩn 5S von
Nhận thức cơ bản: Tiêu chuẩn 5SNhận thức cơ bản: Tiêu chuẩn 5S
Nhận thức cơ bản: Tiêu chuẩn 5Shoasengroup
3.2K views21 Folien

Similar a Audyt gliwice015 3

Audyt gliwice016 2 von
Audyt gliwice016 2Audyt gliwice016 2
Audyt gliwice016 2Piotr Rościszewski
459 views31 Folien
Audyt gliwice395a von
Audyt gliwice395aAudyt gliwice395a
Audyt gliwice395aPiotr Rościszewski
155 views16 Folien
Audyt gliwice395 von
Audyt gliwice395Audyt gliwice395
Audyt gliwice395Piotr Rościszewski
100 views18 Folien
Audyt gliwice015a2 von
Audyt gliwice015a2Audyt gliwice015a2
Audyt gliwice015a2Piotr Rościszewski
205 views18 Folien
Audyt gliwicedts von
Audyt gliwicedtsAudyt gliwicedts
Audyt gliwicedtsPiotr Rościszewski
320 views7 Folien
Audyt gliwicemickiewicza von
Audyt gliwicemickiewiczaAudyt gliwicemickiewicza
Audyt gliwicemickiewiczaPiotr Rościszewski
273 views18 Folien

Similar a Audyt gliwice015 3(20)

Más de Piotr Rościszewski

PrelekcjaBeboki23_2.pdf von
PrelekcjaBeboki23_2.pdfPrelekcjaBeboki23_2.pdf
PrelekcjaBeboki23_2.pdfPiotr Rościszewski
14 views58 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
7 views83 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
4 views74 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdfPiotr Rościszewski
9 views70 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdfPiotr Rościszewski
9 views53 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
5 views114 Folien

Más de Piotr Rościszewski(20)

Audyt gliwice015 3

 • 1. mgr inż. Piotr Rościszewski Sprawozdanie z audytu trasy rowerowej nr 15 i 376 w Gliwicach w dniach 2015-11-14, 2016-04-07, 2016-05-21 i 2016-05-23 Odcinek trasy nr 15 centrum (ul. Zwycięstwa – pl. Mickiewicza) – Ostropa – Karnowiec, granica Gliwic Odcinek trasy nr 376 ul. Sowińskiego – Karnowiec, granica Gliwic A. Mapa odcinka trasy nr 15 Gliwice – Kotlarnia Według założeń być może kiedyś trasa zaczynająca się obecnie w Gliwicach i prowadząca do kapliczki św. Magdaleny koło Goszyc na granicy woj. śląskiego i opolskiego zostanie przedłużona i poprowadzi przez Kotlarnię w Gminie Bierawa, Kędzierzyn-Koźle, Reńską Wieś i Walce do Głogówka. Odcinek trasy nr 15 był wykonany w 2005 r., a jego oznakowanie znakami kategorii R nastąpiło w 2009 r. w połączeniu z drobną modernizacją infrastruktury rowerowej. Odcinek trasy nr 376 skracający łuk trasy nr 15 został oznakowany w 2007 r., a w Gminie Sośnicowice – w lipcu 2012 r. Niniejszy audyt m.in. ma na celu porównanie, co zamieniło się od poprzedniego audytu przeprowadzonego w maju i sierpniu 2012 r. Poniżej omówienie znalezionych usterek wraz ze zdjęciami ilustrującymi najciekawsze spostrzeżenia. Trasa turystyczna powinna rozpoczynać się w miejscu dobrze skomunikowanym. Miasto zgodziło się postawić przy dworcu tablicę z drogowskazem kierującym do początku trasy, ale w związku z przebudową dworca kolejowego miejsce to stało się nieaktualne (zdjęcie 1). Oznakowana trasa rozpoczyna się przy skrzyżowaniu ul. Zwycięstwa i al. Przyjaźni. Od ul. Młyńskiej do pl. Grunwaldzkiego trasa nr 15 w kolorze zielonym biegnie wraz z trasą nr 6 w kolorze czerwonym. Inne trasy w tym rejonie niż nr 6, 15 i 376 aktualnie nie są oznakowane. W czasie remontu ul. Wieczorka w 2010 r. został zniszczony przejazd dla rowerzystów, prawdopodobnie na skutek braku koordynacji w trakcie projektowania i wykonawstwa – odtworzono go dopiero w 2011 r. Zniszczone zostało oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego przy dojeździe do skweru Bottrop i na skraju pl. Mickiewicza – brak jest na tym odcinku znaków pionowych i poziomych oraz wykonano niewygodny i niebezpieczny dla rowerzystów murek. Na ul. Mickiewicza trasa nr 15 prowadzi jezdnią, natomiast znajdująca się przy ulicy alejka została dopuszczona do ruchu rowerowego, ale wykonano na niej niezbędnej infrastruktury rowerowej. Do tego nieudanego rozwiązania dorobiono drogę dla rowerów łączącą tą alejkę z ul. Sowińskiego. Pierwotnie trasa nr 15 miała biec ul. Kozłowską, ale Miasto nie wyraziło zgody z uwagi na szybką budowę obwodnicy i nakazało poprowadzenie jej ul. Sowińskiego, przy której miał zostać wybudowany ciąg pieszo-rowerowy. Obwodnicy i ciągu pieszo-rowerowego nie wybudowano, a ul. Sowińskiego pełni rolę objazdu. Wskazane jest jak najszybsze przełożenie trasy na ul. Kozłowską.
 • 2. 2 U góry: B. Mapa odcinka trasy nr 15 w Gliwicach od ul. Zwycięstwa do pl. Mickiewicza. Po lewej: 1. Dworzec PKP. Tablica informacyjna powieszona zbyt wysoko. Dostępna koncepcja przebudowy układu drogowego ma wiele błędów projektowych dotyczących infrastruktury rowerowej, które powinny zostać usunięte, aby dworzec kolejowy wraz z jego otoczeniem był przyjazny dla rowerzystów (plan C).
 • 3. 3 C. Dworzec PKP. Koncepcja przebudowy układu drogowego z propozycjami usunięcia błędów projektowych dotyczących infrastruktury rowerowej. Poniżej uwagi dotyczące niezgodności koncepcji przebudowy układu drogowego w rejonie dworca PKP z koncepcją infrastruktury rowerowej dla Gliwic. Plac przed dworcem kolejowym (na planie C cyfra 3). Na placu powinny znajdować się nie tylko miejsca postojowe dla samochodów, ale również stojaki na rowery prywatne i publiczne, zlokalizowane do 50 m od wejścia do budynku dworcowego, z doprowadzeniem do nich drogi dla rowerów. Skrzyżowanie ul. Boh. Getta Warszawskiego z ul. Zwycięstwa (na planie C cyfra 2). Skrzyżowanie powinno zapewniać płynny ruch rowerowy we wszystkich możliwych kierunkach, analogicznie, jak dla samochodów. W tym celu należy wykonać 3 przejazdy dla rowerzystów i niezbędne śluzy dla rowerów. Pas do jazdy na wprost z ul. Zwycięstwa powinien znajdować się pomiędzy pasami ruchu dla samochodów, po lewej stronie od pasa do skrętu w prawo. W obrębie skrzyżowania pojawia się kuriozalne odgięcie osi drogi dla rowerów przy przejściu dla pieszych. Ul. Zwycięstwa (na planie C cyfra 1). Z uwagi na duży ruch pieszy i mały ruch samochodów nie należy projektować jednokierunkowych dróg dla rowerów, lecz pasy dla rowerów na jezdni. Na rysunku pokazane są jakieś kuriozalne odgięcia osi dróg dla rowerów przy przejściach dla pieszych.
 • 4. 4 2. Skrzyżowanie al. Przyjaźni z ul. Zwycięstwa. Nadal brak przejazdu dla rowerzystów. 3. Skrzyżowanie al. Przyjaźni z ul. Zwycięstwa. Drogowskazy wraz z tablicą informacyjną nadal są usytuowane daleko od pasa ruchu dla rowerów. Przekręcony znak początku trasy nr 15 i pochylony słupek „zachęcają” do skorzystania z oferty podróżowania tą trasą.
 • 5. 5 4. Al. Przyjaźni. Obecnie oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego jest słabo widoczne i sporo pieszych je ignoruje. 5. Al. Przyjaźni, róg ul. Berbeckiego. Tutaj oznakowanie al. Przyjaźni jest prawidłowe
 • 6. 6 6. Ul. Berbeckiego, róg al. Przyjaźni. Znak informujący o drodze dla rowerów jest przekręcony w odwrotnym kierunku – rowerzyści powinni przeskoczyć przez barierkę i jechać jezdnią. 7. Ul. Wybrzeże AK, róg ul. Berbeckiego. Trudno mówić o jakości oznakowania poziomego. Brak konsekwencji – na moście nie ma podziału na pasy dla pieszych i rowerów.
 • 7. 7 8. Al. Wybrzeże WP, róg ul. Berbeckiego. Po przebudowie ul. Wybrzeże WP nie ma samochodów parkujących na dojeździe do mostu i jest prawidłowo obniżony krawężnik. Zdumiewa zupełny brak znaku z oznaczeniem drogi dla rowerów, w 2012 r. też go tu nie było – formalnie rowerzyści powinni poruszać się tu pieszo chodnikiem. To wszystko pod czujnym okiem Urzędu Miejskiego, koordynującego infrastrukturę rowerową! 9. Pl. Piłsudskiego. Drogowskazy nadal źle umocowane, a tablica informacyjna nadal na niewłaściwej wysokości.
 • 8. 8 D. Plan odcinka trasy nr 15 w Gliwicach od pl. Piłsudskiego w centrum do granicy z dzielnicą Ostropa 10. Pl. Piłsudskiego. Przejazd dla rowerzystów jest lepiej wymalowany niż w 2012 r., ale oznako- wanie nadal jest niezgodne z przepisami (zamiast drugiego rzędu kostek jest linia przerywana). W skrajni drogi dla rowerów nie wolno stawiać słupów! Koordynacja znów zawiodła!
 • 9. 9 11÷13. Pl. Piłsudskiego. Droga dla rowerów wydzielona z chodnika. Znak C-13 znajduje sie tylko z jednej strony drogi dla rowerów. Z drugiej strony brak znaków C-13 i C-16-13. Przy wyjeździe z placu nawierzchnia drogi dla rowerów wymaga remontu
 • 10. 10 14. Ul. Powstańców Warszawy. Ciąg pieszo-rowerowy nigdy nie został ukończony – pozostała nawierzchnia tłuczniowa i brakuje znaków C-16/13 i C-16-13 15. Ul. Powstańców Warszawy. Znak C-16/13 zamiast na początku ciągu pieszo-rowerowego stoi dopiero w miejscu, w którym zaczyna się odcinek z betonowej kostki.
 • 11. 11 16. Rozwidlenie trasy nr 15 i planowanej trasy nr 17. 17. Znak R-1 nadal jest powieszony zbyt nisko. 18. Ul. Orlickiego. Przejazd dla rowerzystów ma nieprawidłową, zbyt małą szerokość
 • 12. 12 19. Ul. Powstańców Warszawy. Prawidłowo wykonany przejazd dla rowerzystów. 20. Powstańców Warszawy. Ciąg pieszo-rowerowy wymaga remontu nawierzchni
 • 13. 13 21. Ul. Powstańców Warszawy, róg ul. Młyńskiej. Przed restauracją znajdują się gazony ograniczające szerokość ciągu pieszo-rowerowego – należy je przesunąć tak, aby nie ograniczały ruchu. Nieaktualne znaki poziome nadal nie zostały usunięte 22. Nie opodal na ciągu pieszo-rowerowym wciąż parkują samochody (naprzeciw Komendy Policji!).
 • 14. 14 23. Skwer Bottrop. Asfaltowa droga dla rowerów. Nadal brak znaku R-1 trasy rowerowej. 24. Nadal Brak znaku C-13a informującego o końcu drogi dla rowerów.
 • 15. 15 Po lewej: 25. Nadal Brak znaku R-1 pod znakiem C-16/13. Znak R-1 pod znakiem C-13 nadal nie został wymieniony na nowy U dołu: 26. Wyjazd ze skweru Bottrop na ul. Wieczorka. Droga dla rowerów trafia nieprawidłowo na lewo od drzewa, zamiast na przejazd dla rowerzystów
 • 16. 16 E. Pl. Mickiewicza, skrzyżowanie ul. Wieczorka z ul. Korfantego. Tak powinno wyglądać to skrzyżowanie – odcinki drogi dla rowerów i przejazdy dla rowerzystów są połączone ze sobą. W czasie remontu ul. Wieczorka w 2010 r. został zniszczony przejazd dla rowerzystów, prawdopodobnie na skutek braku koordynacji w trakcie projektowania i wykonawstwa – odtworzono go dopiero w 2011 r. Zniszczone zostało oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego przy dojeździe do skweru Bottrop i na skraju pl. Mickiewicza – brak jest na tym odcinku znaków pionowych i poziomych oraz wykonano niewygodny i niebezpieczny dla rowerzystów murek.
 • 17. 17 27. Brak czytelnego połączenia miedzy droga dla rowerów a przejazdem dla rowerzystów, który zlokalizowano po prawej stronie przy ścianie znajdującego się tam budynku (poza zdjęciem) 28. Ul. Wieczorka. Przejazd dla rowerzystów nadal trafia w nie obniżone krawężniki i słupki utrudniające przejazd rowerem
 • 18. 18 29 i 30. Nadal stoi nieaktualna tablica informacyjna, a niektóre drogowskazy również wymagają wymiany na nowe
 • 19. 19 31 i 32. Pl. Mickiewicza. Po lewej ciąg pieszo-rowerowy w 2005 r. przed remontem ul. Wieczorka U dołu „teoretyczny” ciąg pieszo-rowerowy. Brak znaków pionowych i poziomych ciągu pieszo-rowerowego oraz niebezpieczny murek wchodzący w skrajnię drogi dla rowerów.
 • 20. 20 33 i 34. Ul. Korfantego, wylot na ul. Wieczorka. Brak prawidłowego oznakowania ciągu pieszo-rowerowego
 • 21. 21 Po lewej: 35. Ul. Korfantego, róg ul. Miarki. Prawidłowo wykonany przejazd dla rowerzystów. Brak znaku trasy rowerowej U dołu: 36. Ul. Korfantego, róg ul. Miarki. Ul. Miarki powinna zostać dopuszczona do dwukierunkowego ruchu rowerów
 • 22. 22 37 i 38. Ul. Kościuszki, róg ul. Korfantego i ul. Zawiszy Czarnego. Droga dla rowerów i przejazdy dla rowerzystów w obrębie skrzyżowania
 • 23. 23 39 i 40. Ul. Kościuszki, róg ul. Korfantego i ul. Zawiszy Czarnego. Wylot ul. Zawiszy Czarnego – na dolnym zdjęciu brak oznakowania wskazującego na sposób przejazdu rowerem
 • 24. 24 41 i 42. Pl. Grunwaldzki. Po lewej zdjęcie z 2012 r. z tablicą informacyjną i drogowskazami. Po prawej aktualne zdjęcie – pozostała tylko tablica 43 i 44. Na rozwidleniu znajduje się stary nieaktualny drogowskaz, jest aktualny znak trasy nr 6, natomiast brak jest znaku trasy nr 15. Znaki są częściowo zasłonięte gałęziami – za skrzyżowaniem widać tylko słupek
 • 25. 25 F. Projekt połączenia ul. Zawiszy Czarnego z ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Mickiewicza. ZDM nie wyraził zgody, aby projekt modernizacji trasy rowerowej nr 15 obejmował pas ruchu dla rowerów zaczynający się w obrębie skrzyżowania podając, że miejsce to jest bardzo niebezpieczne (patrz kolor zielony na planie D), po czym zrealizowano to, co rzekomo było bardzo niebezpieczne. Trasa rowerowa prowadzi nadal gładką asfaltową jezdnią ul. Mickiewicza, a nie zdewastowaną aleją udającą ciąg pieszo-rowerowy, z udziwnionym oznakowaniem, które na szczęście nie nakazuje rowerzystom, aby z niego korzystać.
 • 26. 26 45. Ul. Zawiszy Czarnego. Tutaj miała zaczynać się droga dla rowerów. Brak czytelnego oznakowania trasy rowerowej 46. Skrzyżowanie ul. Zawiszy Czarnego i ul. Mickiewicza. Początek pasa ruchu dla rowerów
 • 27. 27 Po lewej: 47. Skrzyżowanie ul. Zawiszy Czarnego i ul. Mickiewicza. Trasa nadal prowadzi jezdnią ul. Mickiewicza. Przepisy zabraniają umieszczania znaków kategorii R-1 pod znakami D-1 U dołu: 48. Skrzyżowanie ul. Mickiewicza z ul. Sobieskiego. Zapomniano, że rower jest pojazdem, a nie dekoracją pieszego. Brak jest przejazdu dla rowerzystów.
 • 28. 28 49 i 50 Ul. Mickiewicza, wyloty ul. Małej i ul. Ligonia. Brak przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów wraz ze znakami D-6b. Samochody parkują w miejscach, w którym obowiązuje zakaz zatrzymywania! Podobne błędy występują na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Puszkina
 • 29. 29 51. Ul. Mickiewicza, jezdnia. Asfalt gładki jak stół – kierowcy samochodów traktowani są jak ludzie pierwszej kategorii. Niestety braki w oznakowaniu trasy rowerowej nie są uzupełniane 52. Ul. Mickiewicza, ciąg pieszo-rowerowy. Zwietrzały, nierówny asfalt na pasie dla rowerów – rowerzyści traktowani są jak ludzie drugiej kategorii
 • 30. 30 53. Ul. Mickiewicza, ciąg pieszo-rowerowy. Niedbale obniżone krawężniki G. Skrzyżowanie ul. Daszyńskiego z al. Mickiewicza, ul. Kozłowską i ul. Sowińskiego. Na rysunku na dole wylot ul. Mickiewicza i ciągu pieszo-rowerowego. Linią zieloną zaznaczony tor jazdy rowerzystów, korzystających z trasy nr 15, a linią jasnozieloną proponowaną zmianę przebiegu trasy nr 15. Rowerzyści praktycznie nie korzystają z nowej infrastruktury rowerowej
 • 31. 31 H. Skrzyżowanie ul. Daszyńskiego z al. Mickiewicza, ul. Kozłowską i ul. Sowińskiego – propozycja rozwiązania ruchu rowerowego w rejonie tego skrzyżowania według koncepcji infrastruktury rowerowej wykonana przez Inkom Katowice w 2013 r. 54. Skrzyżowanie ul. Daszyńskiego z al. Mickiewicza, ul. Kozłowską i ul. Sowińskiego. Znak R-1 zamiast przy wylocie ul. Mickiewicza, został ustawiony gdzieś z boku – zgodnie z przepisami powinien stać nie dalej niż 2,0 m od krawężnika
 • 32. 32 55 i 56. Do tego miejsca ciąg pieszo-rowerowy oznakowany jest znakami B-1 i T-22. Od przejścia dla pieszych powinien obowiązywać znak C-13/16, którego tu nie postawiono. Nie postawiono również znaków dla przeciwnego kierunku ruchu
 • 33. 33 57 i 58. Oznakowanie, które było dopasowane do poprzedniej geometrii skrzyżowania, teraz zostało ustawione zupełnie bez sensu – znak R-1 nie kieruje rowerzystów w ul. Sowińskiego, drogowskazy ustawione są tyłem do kierunku jazdy, a tablica informacyjna jest niedostępna dla rowerzystów korzystających z jezdni, a nie z drogi dla rowerów (patrz plan E) 59. Przejazd dla rowerzystów przez ul. Daszyńskiego nie ma prawidłowo obniżonych wszystkich krawężników
 • 34. 34 60. Wylot ul. Sowińskiego. To jedyny fragment drogi dla rowerów, z którego muszą korzystać rowerzyści korzystający z trasy nr 15 – na przejeździe dla rowerzystów powinni skręcić w prawo i przejechać przez rondo jezdnią do wylotu ul. Mickiewicza 61. Ul. Sowińskiego, róg ul. Radiowej. Prawidłowa geometria wjazdu na drogę dla rowerów, ale znak C-13/16 został ustawiony gdzieś z boku i jest mało widoczny
 • 35. 35 62 i 63. Droga dla rowerów niepotrzebnie meandruje przy skrzyżowaniu z ul. Radiową. Niepokoi niewłaściwie obniżony krawężnik i brak znaków C-13/16 i C-16/13.
 • 36. 36 Pierwotnie trasa nr 15 miała biec ul. Kozłowską, ale Miasto nie wyraziło zgody z uwagi na szybką budowę obwodnicy i nakazało poprowadzenie jej ul. Sowińskiego, przy której miał zostać wybudowany ciąg pieszo-rowerowy. Obwodnicy i ciągu pieszo-rowerowego nie wybudowano, a ul. Sowińskiego pełni rolę objazdu. Wskazane jest jak najszybsze przełożenie trasy na ul. Kozłowską. 64 i 65. ul. Sowińskiego, wylot ul. Orzeszkowej. Przepisy zabraniają wieszania znaków zakazu nad znakami kategorii R. W drugim kierunku brakuje znaku R-1
 • 37. 37 66 i 67. Skrzyżowanie ul. Sowińskiego z ul. Okulickiego. Brak znaków trasy rowerowej.
 • 38. 38 68 i 69. Zakręty trasy rowerowej – zupełny brak oznakowania
 • 39. 39 70 i 71. Skrzyżowanie ul. Daszyńskiego z al. Mickiewicza, ul. Kozłowską i ul. Sowińskiego. W przypadku przełożenia trasy nr 15 nr ul. Kozłowską wskazane byłoby dobudowanie odcinka drogi dla rowerów od przejazdu dla rowerzystów przez ul. Sowińskiego do ul. Kozłowskiej, a następnie wzdłuż ul. Kozłowskiej do wylotu ul. Radiowej
 • 40. 40 72. Ul. Kozłowska, róg ul. Radiowej – po lewej miejsce na dobudowanie drogi dla rowerów 73. Ul. Kozłowska, róg ul. Radiowej. Wskazana modernizacja nawierzchni drogi i pokrycie jej asfaltem
 • 41. 41 74 i 75. Droga gospodarcza na przedłużeniu ul. Kozłowskiej – wskazany remont nawierzchni I. Plan odcinka trasy nr 15 w Gliwicach w granicach dzielnicy Ostropa
 • 42. 42 76 i 77. Skrzyżowanie dróg polnych koło Ostropy, rozwidlenie tras nr 15 i 376 Początek oznakowanego odcinka trasy nr 376. Brak oznakowania trasy nr 15 i znaku R-1 trasy nr 376
 • 43. 43 Po lewej: 78. Droga polna na przedłużeniu ul. Południowej – wskazany remont nawierzchni U dołu: 79. Ul. Południowa, wylot drogi polnej prowadzącej do ul. Tokarskiej – zupełny brak oznakowania
 • 44. 44 80. Ostropa, ul. Nauczycielska. Zakaz ruchu nie dotyczy rowerów 81. Ostropa, skrzyżowanie ul. Geodetów z ul. Nauczycielską i ul. Piekarską. Znak R powinien być na oddzielnym słupku za drogowskazami 82. Ostropa, ul. Piekarska. Dawny kościół parafialny p.w. św. Jerzego, część murowana z 2. poł. XV w., część drewniana z 1668 r.
 • 45. 45 83 i 84. Ostropa, ul. Piekarska i ul. Architektów. Oznakowanie wymaga pilnie remontu 85. Droga na przedłużeniu ul. Ciesielskiej. Znaki wkrótce znowu zostaną przesłonięte gałęziami
 • 46. 46 86 i 87. Ostropa, droga do Kozłowa – wskazany prawdziwy remont nawierzchni 88 i 89. Ostropa, droga do Kozłowa, rozwidlenie tras rowerowych – brak jest części znaków. Ktoś bardzo kompetentny na trasach zielonej i czarnej umieścił znak czerwony!
 • 47. 47 90. Droga polna na północ od Ostropy – wskazany remont nawierzchni 91. Droga polna na północ od Ostropy. Znaki R-1 zasłonięte zaroślami. Inne znaki na trasie nr 376 zupełnie się nie zachowały 92. Droga polna na północ od Ostropy – wskazany prawdziwy remont nawierzchni
 • 48. 48 93. Ostropa, droga do Kozłowa, Od granicy Gliwic stan oznakowania tras rowerowych poprawia się
 • 49. 49 Uwagi ogólne Odcinek trasy rowerowej nr 15 w centrum Gliwic nie wymaga poważnych nakładów na modernizację nawierzchni, jednak nie brakuje na niej miejsc, które nie zostały wykonane zgodnie z projektem i nadal nie zostały poprawione. Niezbędne jest uporządkowanie oznakowania istniejących ciągów pieszo-rowerowych. Trwa remont otoczenia dworca PKP, a koncepcja przebudowy układu drogowego w tym rejonie jest nieprzyjazna dla rowerzystów i niezgodna z koncepcją infrastruktury rowerowej w Gliwicach wykonanej przez Inkom Katowice w 2013 r. Trasa rowerowa nr 15 coraz pilniej wymaga prawidłowo wykonanej modernizacji na ul. Mickiewicza, gdzie była zaprojektowana droga dla rowerów wraz z przejazdami dla rowerzystów, zmiany przebiegu z ul. Sowińskiego na ul. Kozłowską oraz remontu nawierzchni poza terenami zabudowanymi. Nie brakuje różnych błędów i braków w oznakowaniu ogólnym infrastruktury rowerowej, a oznakowanie turystyczne również wymaga pilnie remontu, zwłaszcza poza terenem zabudowanym, gdzie pozostały tylko pojedyncze znaki. Istniejący odcinek trasy nr 376 również wymaga remontu nawierzchni i ponownego oznakowania. Warto pamiętać, że droga dla rowerów jest taką samą drogą, jak jezdnia dla samochodów. Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia, dlaczego jezdnia ma równą nawierzchnię asfaltową, a droga dla rowerów wzdłuż ul. Mickiewicza ma nawierzchnię bardzo nierówną, nie nadającą się do jazdy rowerem. Uwagi szczegółowe: 1. Brak jest przejazdu dla rowerzystów przez ul. Zwycięstwa na skrzyżowaniu z al. Przyjaźni. 2. Należy uporządkować oznakowanie ciągów pieszo-rowerowych m.in. na ul. Berbeckiego, pl. Piłsudskiego i ul. Powstańców Warszawy. 3. Przejazdy dla rowerzystów na pl. Piłsudskiego i ul. Młyńskiej wymagają wykonania prawidłowego oznakowania poziomego. 4. Należy przypilnować, aby na ciągu pieszo-rowerowym przed Komendą Policji nie parkowały samochody. 5. Przejazd dla rowerzystów przez ul. Wieczorka wymaga wykonania prawidłowych obniżeń krawężników i oznakowania poziomego tak, aby przejazd trafiał na wylot drogi dla rowerów prowadzącej przez skwer Bottrop. 6. Ciąg pieszo-rowerowy na skraju pl. Mickiewicza wymaga wykonania oznakowania pionowego i poziomego. 7. Na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ul. Korfantego i ul. Zawiszy Czarnego wskazane jest poprawienie czytelności dojazdu do przejazdów dla rowerzystów od strony ul. Zawiszy Czarnego, a dojazd do przejazdu od strony ul. Korfantego powinien zostać odgrodzony od strony jezdni słupkami blokującymi U-12c. 8. Należy wykonać prawidłowo odcinek drogi dla rowerów łączący ul. Zawiszy Czarnego z pasem dla rowerzystów wzdłuż ul. Mickiewicza, a także wyremontować nawierzchnię pasa ruchu dla rowerów wzdłuż ul. Mickiewicza, zapewniając jej ten sam standard, co jezdnia tej ulicy. Równocześnie należy wykonać przejazdy dla rowerzystów przez ul. Sobieskiego, ul. Małą, ul. Puszkina i ul. Ligonia. 9. Należy wykonać ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Mickiewicza i ul. Sowińskiego z ul. Kozłowską i przenieść trasę rowerową z ul. Sowińskiego na ul. Kozłowską. 10. Należy wykonać ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Sowińskiego konsekwentnie po południowej stronie jezdni. 11. Odcinki tras nr 15 i 376 o nawierzchni tłuczniowej wymagają solidnego remontu. Dotyczy to również drogi gospodarczej na przedłużeniu ul. Kozłowskiej. 12. Wzdłuż całej trasy występują liczne braki i błędy w oznakowaniu znakami kategorii R, a drogowskazy i tablice informacyjne mają nieaktualną treść. Należy uzupełnić braki w oznakowaniu i wymienić znaki zniszczone lub nieaktualne na nowe.