Audyt gliwice006a2

Piotr Rościszewski
Piotr Rościszewskiprojektant um PTTK
mgr inż. Piotr Rościszewski

Sprawozdanie z audytu trasy rowerowej nr 6 w Gliwicach w dniach 2012-07-12
i 2012-07-23
Odcinek Szałsza – Żerniki – Szobiszowice, kościół
        A. Mapa odcinka trasy nr 6 Szałsza – Żerniki – Szobiszowice, kościół

Według założeń być może kiedyś trasa zacznie się w Sławkowie i poprowadzi przez Będzin, Piekary
Śląskie, Bytom-Miechowice, Gliwice, Rudy i Racibórz do Krzanowic. Obecnie oznakowane są trzy
odcinki: 1/ Dabrowa Miejska – Bytom, granica Zabrza koło Rokitnicy, 2/ Szałsza – Szobiszowice –
Gliwice – Sikornik – Kolonia Żernicka – Pilchowice – Stanica – granica Gminy Kuźnia Raciborska,
3/ L. Krasiejów – Nędza – Ciechowice – most na Kanale Ulga w Raciborzu. Wcześniej trasa była
wykonana z Raciborza do Krzanowic, ale oznakowanie zjadł ząb czasu i została tam tylko kreska na
mapie.

Z uwagi na dużą objętość zebranych materiałów graficznych gliwickiego odcinka trasy nr 6 audyt
został podzielony na trzy części. Pierwsza część dotyczy odcinka od Szałszy do Szobiszowic..
Trasa wykorzystuje ciągi pieszo-rowerowe wykonane kilka lat temu, częściowo zmodernizowane
w 2009 r. Po poprzednim audycie i interwencji Śląskiego Klubu Znakarzy Tras Rowerowych PTTK
w Urzędzie Miejskim ilość usterek wyraźnie zmalała, ale pojawiły się nowe – trasa nadal jest
systematycznie degradowana inwestycjami, które psują to, co zostało niegdyś wykonane należycie.
Poniżej omówienie znalezionych usterek na odcinku od Szałszy do Szobiszowic wraz ze zdjęciami
ilustrującymi najciekawsze spostrzeżenia.
2
1. Ul. Żernicka, róg ul. Kuźnicza. Znaki, które znajdowały się tu w 2009 r.,
       po wybudowaniu chodnika znikły (patrz zdj. 3).
 2. Ul. Żernicka. W 2009 r. stał tu bez żadnego uzasadnienia znak C-16.
3
3. Ul. Żernicka. Po wybudowaniu chodnika znak C-16 stoi dalej, a znikły znaki trasy rowerowej.
  4. Żerniki, kościół. Prawidłowo       5. Drogowskazy nieprawidłowo umocowane
 wykonane i umocowane drogowskazy             pod znakiem B-20.
     i tablica informacyjna.
4
             6. Ul. Żernicka. Bałagan ze znakami.
7. Ul. Tarnogórska, wylot ul. Kurpiowskiej. Drzewo przy krawężniku wkrótce zasłoni znaki.
5


Po lewej:

8. Brak możliwości wjazdu na ciąg pieszo-
rowerowy. „Zapomniano” o konieczności
  oznakowanie przejścia dla pieszych
    i przejazdu dla rowerzystów.
U dołu:

 9. W czasie remontu ul. Tarnogórskiej
 ciąg pieszo-rowerowy został zwężony
       z 2,5 m do 1,8 m.
  Obok przystanku jest sporo miejsca,
aby z tyłu poprowadzić drogę dla rowerów.
6
10. Ul. Tarnogórska, róg ul. Ligockiej. Nieaktualne znaki poziome nie zostały wydrapane.
 11. Znaki C-16-13 i R-1 zamiast za skrzyżowaniem, zostały ustawione w jego obrębie.
7
          12. Znak D-6b zamiast przed przejazdem dla rowerzystów,
          został ustawiony dopiero przed przejściem dla pieszych.
  13. Ul. Tarnogórska, róg ul. Granicznej.    14. Słupek ze znakami C-16-13 i R-1
Zastanawia, czemu krawędź chodnika i barierka  wchodzi w skrajnię ciągu pieszo-rowerowego.
   nie biegną prosto, lecz zygzakiem.      Drogowskaz na dole jest przekręcony.
8


Po lewej:

    15. Zjazd na drogę nr 88.
 Nie poszerzono dojazdu dla rowerów.
    Przejazd dla rowerzystów
  ma nieprawidłową szerokość 1,5 m.
U dołu:

   16. Chodnik został uzupełniony
   kostką w kolorze czerwonym,
 zarezerwowanym dla drogi dla rowerów.
9


Po lewej:

   17. Zjazd do stacji paliw. Nadal
 nie wykonano czerwonego tła na jezdni
    w miejsce dotychczasowego
przejścia dla pieszych. Znaki pionowe D-6
   nie zostały zamienione na D-6b.
U dołu:

18. Ul. Tarnogórska, róg ul. Lublinieckiej.
Obniżenie krawężników przy przejeździe
   przez ul. Lubliniecką wykonane
niedokładnie, częściowo są zbyt wysokie.
10
U góry:

 19. Ul. Tarnogórska, Radiostacja. Znaki
  pionowe są niewłaściwie umocowane.

Po lewej:

  20. Lokalizacja tablicy informacyjnej
  i drogowskazów zostały poprawiona.
11
21. Ul. Lubliniecka, róg ul. Michałowskiego. Nadal nie wykonano obniżenia krawężnika
   przy zjeździe na ul. Michałowskiego między słupem a przejściem dla pieszych.
          22. Ul. Bernardyńska, róg ul. Orląt Śląskich.
     Nadal nie wykonano prawidłowych znaków poziomych P-10 i P-11.
12
   23. Z powodu braku prawidłowo wykonanych znaków poziomych P-10 i P-11
        rowerzyści nadal trafiają na wysoki krawężnik i słup.
24. Ul. Orląt Śląskich. Znaki D-6b i T-27 wchodzą w skrajnię ciągu pieszo-rowerowego.
Znak R-3b powieszony jest w odwrotnym kierunku i brak jest w tym miejscu znaku R-1.
13


Po lewej:

  25. Nadal brak jest znaku C-16-13
  określającego ciąg pieszo-rowerowy.
U dołu:

      26. Ul. Floriańska.
     Brak jest znaku C-16-13
  określającego ciąg pieszo-rowerowy.
  Po lewej przekręcony drogowskaz.
14
    27. Znak B-2 został zasłonięty żywopłotem. Czy taki znak w ogóle jest ważny? Brak
 przeciwwskazań, aby dopuścić ruch rowerowy w obu kierunkach i powiesić pod znakiem tabliczkę
                       T-22.
28. Objazd ul. Patrolową. Znak R-1b zamiast być ustawionym w widocznym miejscu po lewej stronie
    ulicy nadal stoi w krzakach po prawej stronie na zakręcie i jest zupełnie niewidoczny.
15


Po lewej:

  29. Ten znak też stoi w krzakach.
U dołu:

 30. Ul. Toszecka. wylot ul. Patrolowej.
Brak jest możliwości wjazdu na zbyt wąski
   ciąg pieszo-rowerowy z powodu
  bezprawnie postawionego ogrodzenia
     (patrz plan B na str. 16).
16
 31. Ul. Floriańska. Jak zgadnąć, że jest to ulica jednokierunkowa? Brak przeciwwskazań,
aby dopuścić ruch rowerowy w obu kierunkach i powiesić pod znakiem D-3 tabliczkę T-22.
     B. Szobiszowice, stary kościół. Tak powinno wyglądać to skrzyżowanie.
17
   32 i 33. Ul. Toszecka, wyloty ul. Floriańskiej i ul. Uszczyka. Po jednej stronie (u góry)
wykonano ½ znaku poziomego P-11 i przegrodzono przejazd barierką, a po drugiej stronie (u dołu)
   miejsce zaprojektowanego przejazdu dla rowerzystów zostało przegrodzone barierką.
18
34 i 35. Wyloty ul. Floriańskiej i ul. Uszczyka. Niepotrzebne przejazdy dla rowerzystów
     nie zastąpią nie wykonanego prawidłowo przejazdu przez ul. Toszecką.
19


                              36. Szobiszowice, stary kościół.
                              Zbyt wysoko powieszona tablica
                                  informacyjna.
Wnioski
Odcinek trasy rowerowej nr 6 na odcinku Szałsza – Żerniki – Szobiszowice, kościół jest niezbyt
starannie utrzymany, nie brakuje miejsc, które nigdy nie zostały wykonane zgodnie z projektem,
a także różnych nowych błędów i braków w oznakowaniu ogólnym infrastruktury rowerowej,
a oznakowanie turystyczne wymaga uzupełnienia lub poprawienia zamocowania.

Poniżej najważniejsze z zauważonych usterek budowlanych i w oznakowaniu:
 1. Należy umożliwić wjazd z ul. Kurpiowskiej na ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Tarnogórskiej.
  „Zapomniano” o konieczności oznakowania przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów.
 2. Wskazane jest wyprostować krawędź chodnika i barierka przy ul. Tarnogórskiej na rogu
  ul. Granicznej, ażeby nie biegły zygzakiem.
 3. Wskazane jest poszerzyć dojazd do przejazdu dla rowerzystów przez zjazd na drogę nr 88
  z zastosowaniem czerwonej kostki, a sam przejazd poszerzyć do przepisowej szerokości 2,0 m.
 4. Należy wykonać czerwone tło na jezdni w miejsce dotychczasowego przejścia dla pieszych przez
  zjazd do stacji paliw oraz. wymienić znaki pionowe D-6 na D-6b.
 5. Należy poprawić wysokość krawężników na ul. Tarnogórskiej przy przejeździe przez
  ul. Lubliniecką.
 6. Należy wykonać obniżenie krawężnika przy zjeździe z ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż
  ul. Lublinieckiej na ul. Michałowskiego, między słupem a przejściem dla pieszych.
 7. Należy zamontować lustra przy wylocie ul. Owocowej na ul. Polną z uwagi na zupełny brak
  widoczności lub oznakować skrzyżowanie znakami pionowymi A-5 i poziomymi P-14.
 8. Należy zamienić przejście dla pieszych z przejazdem dla rowerzystów przez ul. Bernardyńską,
  co pozwoli uniknąć wykonania obniżenia krawężnika przy obecnym przejeździe.
20
 9. Trasa rowerowa prowadzi w jedna stronę ul. Floriańską, a w drugim kierunku korzysta z objazdu
  ul. Sztabu Powstańczego, ul. Patrolową i ul. Toszecką. Na ul. Floriańskiej należy dopuścić ruch
  rowerowy w obu kierunkach, wieszając pod znakami B-2 i D-3 tabliczki T-22. Do zmiany należy
  dostosować też oznakowanie znakami kategorii R.
10. Należy umożliwić wjazd z ul. Patrolowej na ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Toszeckiej.
  poszerzając wjazd i obniżając krawężnik.
11. Należy wykonać skrzyżowanie ul. Toszeckiej z ul. Uszczyka i ul. Floriańską zgodnie z projektem
  trasy rowerowej nr 6, a w szczególności należy wykonać i poprawnie oznakować 2 przejazdy
  dla rowerów, co pozwoli uniknąć wykonywania przez rowerzystów niebezpiecznych
  i niewygodnych   manewrów    wokół   skrzyżowania.  W   przypadku   wprowadzenia
  dwukierunkowego ruchu rowerów na ul. Floriańskiej wykonanie drugiego przejazdu przez ul.
  Toszecką będzie niekonieczne.
12. Należy uzupełnić braki w oznakowaniu znakami C-16-13 i poprawić zamocowanie znaków
  przekręconych. Słupki znaków drogowych należy usunąć poza skrajnię drogi dla rowerów.
13. Wzdłuż całej trasy występują liczne braki w oznakowaniu znakami kategorii R. Należy uzupełnić
  braki w oznakowaniu i poprawić zamocowanie znaków przekręconych, a także obniżyć
  wysokość zamocowania niektórych tablic informacyjnych. Należy też zadbać, aby znaki nie były
  zasłonięte gałęziami.

Recomendados

Audyt gliwice006b2 von
Audyt gliwice006b2Audyt gliwice006b2
Audyt gliwice006b2Piotr Rościszewski
222 views19 Folien
Audyt gliwice003a von
Audyt gliwice003aAudyt gliwice003a
Audyt gliwice003aPiotr Rościszewski
277 views23 Folien
Audyt gliwice006b von
Audyt gliwice006bAudyt gliwice006b
Audyt gliwice006bPiotr Rościszewski
223 views18 Folien
Audyt gliwice395 von
Audyt gliwice395Audyt gliwice395
Audyt gliwice395Piotr Rościszewski
100 views18 Folien
1 pismopttk+raport+uwagi von
1 pismopttk+raport+uwagi1 pismopttk+raport+uwagi
1 pismopttk+raport+uwagiPiotr Rościszewski
215 views9 Folien
Audyt gliwice015a2 von
Audyt gliwice015a2Audyt gliwice015a2
Audyt gliwice015a2Piotr Rościszewski
205 views18 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Audyt gliwice006 3 von
Audyt gliwice006 3Audyt gliwice006 3
Audyt gliwice006 3Piotr Rościszewski
120 views68 Folien
Audyt sosnowiecokr von
Audyt sosnowiecokrAudyt sosnowiecokr
Audyt sosnowiecokrPiotr Rościszewski
522 views12 Folien
Audyt rudziniec von
Audyt rudziniecAudyt rudziniec
Audyt rudziniecPiotr Rościszewski
655 views18 Folien
Audyt pilchowice von
Audyt pilchowiceAudyt pilchowice
Audyt pilchowicePiotr Rościszewski
643 views12 Folien
Audyt rudaslotr von
Audyt rudaslotrAudyt rudaslotr
Audyt rudaslotrPiotr Rościszewski
377 views56 Folien
Audyt gliwice015 von
Audyt gliwice015Audyt gliwice015
Audyt gliwice015Piotr Rościszewski
465 views16 Folien

Was ist angesagt?(20)

Destacado

Audyt katowice109 von
Audyt katowice109Audyt katowice109
Audyt katowice109Piotr Rościszewski
518 views12 Folien
Europejskie Wyzwanie Rowerowe: Ręczne dodawanie tras von
Europejskie Wyzwanie Rowerowe: Ręczne dodawanie trasEuropejskie Wyzwanie Rowerowe: Ręczne dodawanie tras
Europejskie Wyzwanie Rowerowe: Ręczne dodawanie trasMediaAM
7.3K views5 Folien
Audyt pyskowice von
Audyt pyskowiceAudyt pyskowice
Audyt pyskowicePiotr Rościszewski
283 views6 Folien
Audyt gieraltowice von
Audyt gieraltowiceAudyt gieraltowice
Audyt gieraltowicePiotr Rościszewski
387 views10 Folien
Audyt gliwice029b von
Audyt gliwice029bAudyt gliwice029b
Audyt gliwice029bPiotr Rościszewski
437 views15 Folien
Uwagi rozpznak von
Uwagi rozpznakUwagi rozpznak
Uwagi rozpznakPiotr Rościszewski
467 views9 Folien

Destacado(20)

Europejskie Wyzwanie Rowerowe: Ręczne dodawanie tras von MediaAM
Europejskie Wyzwanie Rowerowe: Ręczne dodawanie trasEuropejskie Wyzwanie Rowerowe: Ręczne dodawanie tras
Europejskie Wyzwanie Rowerowe: Ręczne dodawanie tras
MediaAM7.3K views
Sezon 2015 2016-w_liczbach von Trojmiasto.pl
Sezon 2015 2016-w_liczbachSezon 2015 2016-w_liczbach
Sezon 2015 2016-w_liczbach
Trojmiasto.pl16.5K views
Obywatele Rowerzyści :: Krakowski Dialog Cykliczny von KrakowMiastemRowerow
Obywatele Rowerzyści :: Krakowski Dialog CyklicznyObywatele Rowerzyści :: Krakowski Dialog Cykliczny
Obywatele Rowerzyści :: Krakowski Dialog Cykliczny

Similar a Audyt gliwice006a2

Audyt gliwice016 2 von
Audyt gliwice016 2Audyt gliwice016 2
Audyt gliwice016 2Piotr Rościszewski
459 views31 Folien
Audyt katowice001 von
Audyt katowice001Audyt katowice001
Audyt katowice001Piotr Rościszewski
471 views23 Folien
Audyt knurow von
Audyt knurowAudyt knurow
Audyt knurowPiotr Rościszewski
334 views10 Folien
Audyt gliwicemickiewicza von
Audyt gliwicemickiewiczaAudyt gliwicemickiewicza
Audyt gliwicemickiewiczaPiotr Rościszewski
273 views18 Folien
Audyt gliwice371 von
Audyt gliwice371Audyt gliwice371
Audyt gliwice371Piotr Rościszewski
534 views19 Folien
Audyt gliwice395a von
Audyt gliwice395aAudyt gliwice395a
Audyt gliwice395aPiotr Rościszewski
155 views16 Folien

Más de Piotr Rościszewski

PrelekcjaBeboki23_2.pdf von
PrelekcjaBeboki23_2.pdfPrelekcjaBeboki23_2.pdf
PrelekcjaBeboki23_2.pdfPiotr Rościszewski
14 views58 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
7 views83 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
4 views74 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdfPiotr Rościszewski
10 views70 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdfPiotr Rościszewski
9 views53 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
5 views114 Folien

Más de Piotr Rościszewski(20)

Audyt gliwice006a2

 • 1. mgr inż. Piotr Rościszewski Sprawozdanie z audytu trasy rowerowej nr 6 w Gliwicach w dniach 2012-07-12 i 2012-07-23 Odcinek Szałsza – Żerniki – Szobiszowice, kościół A. Mapa odcinka trasy nr 6 Szałsza – Żerniki – Szobiszowice, kościół Według założeń być może kiedyś trasa zacznie się w Sławkowie i poprowadzi przez Będzin, Piekary Śląskie, Bytom-Miechowice, Gliwice, Rudy i Racibórz do Krzanowic. Obecnie oznakowane są trzy odcinki: 1/ Dabrowa Miejska – Bytom, granica Zabrza koło Rokitnicy, 2/ Szałsza – Szobiszowice – Gliwice – Sikornik – Kolonia Żernicka – Pilchowice – Stanica – granica Gminy Kuźnia Raciborska, 3/ L. Krasiejów – Nędza – Ciechowice – most na Kanale Ulga w Raciborzu. Wcześniej trasa była wykonana z Raciborza do Krzanowic, ale oznakowanie zjadł ząb czasu i została tam tylko kreska na mapie. Z uwagi na dużą objętość zebranych materiałów graficznych gliwickiego odcinka trasy nr 6 audyt został podzielony na trzy części. Pierwsza część dotyczy odcinka od Szałszy do Szobiszowic.. Trasa wykorzystuje ciągi pieszo-rowerowe wykonane kilka lat temu, częściowo zmodernizowane w 2009 r. Po poprzednim audycie i interwencji Śląskiego Klubu Znakarzy Tras Rowerowych PTTK w Urzędzie Miejskim ilość usterek wyraźnie zmalała, ale pojawiły się nowe – trasa nadal jest systematycznie degradowana inwestycjami, które psują to, co zostało niegdyś wykonane należycie. Poniżej omówienie znalezionych usterek na odcinku od Szałszy do Szobiszowic wraz ze zdjęciami ilustrującymi najciekawsze spostrzeżenia.
 • 2. 2 1. Ul. Żernicka, róg ul. Kuźnicza. Znaki, które znajdowały się tu w 2009 r., po wybudowaniu chodnika znikły (patrz zdj. 3). 2. Ul. Żernicka. W 2009 r. stał tu bez żadnego uzasadnienia znak C-16.
 • 3. 3 3. Ul. Żernicka. Po wybudowaniu chodnika znak C-16 stoi dalej, a znikły znaki trasy rowerowej. 4. Żerniki, kościół. Prawidłowo 5. Drogowskazy nieprawidłowo umocowane wykonane i umocowane drogowskazy pod znakiem B-20. i tablica informacyjna.
 • 4. 4 6. Ul. Żernicka. Bałagan ze znakami. 7. Ul. Tarnogórska, wylot ul. Kurpiowskiej. Drzewo przy krawężniku wkrótce zasłoni znaki.
 • 5. 5 Po lewej: 8. Brak możliwości wjazdu na ciąg pieszo- rowerowy. „Zapomniano” o konieczności oznakowanie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów. U dołu: 9. W czasie remontu ul. Tarnogórskiej ciąg pieszo-rowerowy został zwężony z 2,5 m do 1,8 m. Obok przystanku jest sporo miejsca, aby z tyłu poprowadzić drogę dla rowerów.
 • 6. 6 10. Ul. Tarnogórska, róg ul. Ligockiej. Nieaktualne znaki poziome nie zostały wydrapane. 11. Znaki C-16-13 i R-1 zamiast za skrzyżowaniem, zostały ustawione w jego obrębie.
 • 7. 7 12. Znak D-6b zamiast przed przejazdem dla rowerzystów, został ustawiony dopiero przed przejściem dla pieszych. 13. Ul. Tarnogórska, róg ul. Granicznej. 14. Słupek ze znakami C-16-13 i R-1 Zastanawia, czemu krawędź chodnika i barierka wchodzi w skrajnię ciągu pieszo-rowerowego. nie biegną prosto, lecz zygzakiem. Drogowskaz na dole jest przekręcony.
 • 8. 8 Po lewej: 15. Zjazd na drogę nr 88. Nie poszerzono dojazdu dla rowerów. Przejazd dla rowerzystów ma nieprawidłową szerokość 1,5 m. U dołu: 16. Chodnik został uzupełniony kostką w kolorze czerwonym, zarezerwowanym dla drogi dla rowerów.
 • 9. 9 Po lewej: 17. Zjazd do stacji paliw. Nadal nie wykonano czerwonego tła na jezdni w miejsce dotychczasowego przejścia dla pieszych. Znaki pionowe D-6 nie zostały zamienione na D-6b. U dołu: 18. Ul. Tarnogórska, róg ul. Lublinieckiej. Obniżenie krawężników przy przejeździe przez ul. Lubliniecką wykonane niedokładnie, częściowo są zbyt wysokie.
 • 10. 10 U góry: 19. Ul. Tarnogórska, Radiostacja. Znaki pionowe są niewłaściwie umocowane. Po lewej: 20. Lokalizacja tablicy informacyjnej i drogowskazów zostały poprawiona.
 • 11. 11 21. Ul. Lubliniecka, róg ul. Michałowskiego. Nadal nie wykonano obniżenia krawężnika przy zjeździe na ul. Michałowskiego między słupem a przejściem dla pieszych. 22. Ul. Bernardyńska, róg ul. Orląt Śląskich. Nadal nie wykonano prawidłowych znaków poziomych P-10 i P-11.
 • 12. 12 23. Z powodu braku prawidłowo wykonanych znaków poziomych P-10 i P-11 rowerzyści nadal trafiają na wysoki krawężnik i słup. 24. Ul. Orląt Śląskich. Znaki D-6b i T-27 wchodzą w skrajnię ciągu pieszo-rowerowego. Znak R-3b powieszony jest w odwrotnym kierunku i brak jest w tym miejscu znaku R-1.
 • 13. 13 Po lewej: 25. Nadal brak jest znaku C-16-13 określającego ciąg pieszo-rowerowy. U dołu: 26. Ul. Floriańska. Brak jest znaku C-16-13 określającego ciąg pieszo-rowerowy. Po lewej przekręcony drogowskaz.
 • 14. 14 27. Znak B-2 został zasłonięty żywopłotem. Czy taki znak w ogóle jest ważny? Brak przeciwwskazań, aby dopuścić ruch rowerowy w obu kierunkach i powiesić pod znakiem tabliczkę T-22. 28. Objazd ul. Patrolową. Znak R-1b zamiast być ustawionym w widocznym miejscu po lewej stronie ulicy nadal stoi w krzakach po prawej stronie na zakręcie i jest zupełnie niewidoczny.
 • 15. 15 Po lewej: 29. Ten znak też stoi w krzakach. U dołu: 30. Ul. Toszecka. wylot ul. Patrolowej. Brak jest możliwości wjazdu na zbyt wąski ciąg pieszo-rowerowy z powodu bezprawnie postawionego ogrodzenia (patrz plan B na str. 16).
 • 16. 16 31. Ul. Floriańska. Jak zgadnąć, że jest to ulica jednokierunkowa? Brak przeciwwskazań, aby dopuścić ruch rowerowy w obu kierunkach i powiesić pod znakiem D-3 tabliczkę T-22. B. Szobiszowice, stary kościół. Tak powinno wyglądać to skrzyżowanie.
 • 17. 17 32 i 33. Ul. Toszecka, wyloty ul. Floriańskiej i ul. Uszczyka. Po jednej stronie (u góry) wykonano ½ znaku poziomego P-11 i przegrodzono przejazd barierką, a po drugiej stronie (u dołu) miejsce zaprojektowanego przejazdu dla rowerzystów zostało przegrodzone barierką.
 • 18. 18 34 i 35. Wyloty ul. Floriańskiej i ul. Uszczyka. Niepotrzebne przejazdy dla rowerzystów nie zastąpią nie wykonanego prawidłowo przejazdu przez ul. Toszecką.
 • 19. 19 36. Szobiszowice, stary kościół. Zbyt wysoko powieszona tablica informacyjna. Wnioski Odcinek trasy rowerowej nr 6 na odcinku Szałsza – Żerniki – Szobiszowice, kościół jest niezbyt starannie utrzymany, nie brakuje miejsc, które nigdy nie zostały wykonane zgodnie z projektem, a także różnych nowych błędów i braków w oznakowaniu ogólnym infrastruktury rowerowej, a oznakowanie turystyczne wymaga uzupełnienia lub poprawienia zamocowania. Poniżej najważniejsze z zauważonych usterek budowlanych i w oznakowaniu: 1. Należy umożliwić wjazd z ul. Kurpiowskiej na ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Tarnogórskiej. „Zapomniano” o konieczności oznakowania przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów. 2. Wskazane jest wyprostować krawędź chodnika i barierka przy ul. Tarnogórskiej na rogu ul. Granicznej, ażeby nie biegły zygzakiem. 3. Wskazane jest poszerzyć dojazd do przejazdu dla rowerzystów przez zjazd na drogę nr 88 z zastosowaniem czerwonej kostki, a sam przejazd poszerzyć do przepisowej szerokości 2,0 m. 4. Należy wykonać czerwone tło na jezdni w miejsce dotychczasowego przejścia dla pieszych przez zjazd do stacji paliw oraz. wymienić znaki pionowe D-6 na D-6b. 5. Należy poprawić wysokość krawężników na ul. Tarnogórskiej przy przejeździe przez ul. Lubliniecką. 6. Należy wykonać obniżenie krawężnika przy zjeździe z ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Lublinieckiej na ul. Michałowskiego, między słupem a przejściem dla pieszych. 7. Należy zamontować lustra przy wylocie ul. Owocowej na ul. Polną z uwagi na zupełny brak widoczności lub oznakować skrzyżowanie znakami pionowymi A-5 i poziomymi P-14. 8. Należy zamienić przejście dla pieszych z przejazdem dla rowerzystów przez ul. Bernardyńską, co pozwoli uniknąć wykonania obniżenia krawężnika przy obecnym przejeździe.
 • 20. 20 9. Trasa rowerowa prowadzi w jedna stronę ul. Floriańską, a w drugim kierunku korzysta z objazdu ul. Sztabu Powstańczego, ul. Patrolową i ul. Toszecką. Na ul. Floriańskiej należy dopuścić ruch rowerowy w obu kierunkach, wieszając pod znakami B-2 i D-3 tabliczki T-22. Do zmiany należy dostosować też oznakowanie znakami kategorii R. 10. Należy umożliwić wjazd z ul. Patrolowej na ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Toszeckiej. poszerzając wjazd i obniżając krawężnik. 11. Należy wykonać skrzyżowanie ul. Toszeckiej z ul. Uszczyka i ul. Floriańską zgodnie z projektem trasy rowerowej nr 6, a w szczególności należy wykonać i poprawnie oznakować 2 przejazdy dla rowerów, co pozwoli uniknąć wykonywania przez rowerzystów niebezpiecznych i niewygodnych manewrów wokół skrzyżowania. W przypadku wprowadzenia dwukierunkowego ruchu rowerów na ul. Floriańskiej wykonanie drugiego przejazdu przez ul. Toszecką będzie niekonieczne. 12. Należy uzupełnić braki w oznakowaniu znakami C-16-13 i poprawić zamocowanie znaków przekręconych. Słupki znaków drogowych należy usunąć poza skrajnię drogi dla rowerów. 13. Wzdłuż całej trasy występują liczne braki w oznakowaniu znakami kategorii R. Należy uzupełnić braki w oznakowaniu i poprawić zamocowanie znaków przekręconych, a także obniżyć wysokość zamocowania niektórych tablic informacyjnych. Należy też zadbać, aby znaki nie były zasłonięte gałęziami.