Audyt gliwice006 3

Piotr Rościszewski
Piotr Rościszewskiprojektant um PTTK

Gliwicki odcinek trasy rowerowej nr 6 jest najstarszą z gliwickich tras rowerowych. Od poprzedniego audytu w 2012 r. niewiele się zmieniło. Brakuje coraz więcej znaków, a pozostałe są uszkodzone lub wypłowiałe. Tablice informacyjne częściowo są nieaktualne, a niektóre również zniszczone lub niewłaściwie powieszone. Drogi dla rowerów to w wielu przypadkach bardzo nielubiane przez rowerzystów przysłowiowe śmieszki. Niektóre drogi również proszą się o remont, ponieważ nie bardzo nadają się do jazdy rowerem.

mgr inż. Piotr Rościszewski
Sprawozdanie z audytu trasy rowerowej nr 6 w Gliwicach w dniu 2016-05-21
i 2016-05-23
Odcinek Szałsza – Żerniki – Szobiszowice, kościół – centrum centrum, pl. Mickiewicza – Sikornik –
Kolonia Żernicka
A. Mapa gliwickiego odcinka trasy nr 6
Według założeń być może kiedyś trasa zacznie się w Sławkowie i poprowadzi przez Będzin, Piekary
Śląskie, Bytom-Miechowice, Gliwice, Rudy i Racibórz do Krzanowic. Obecnie oznakowane są trzy
odcinki: 1/ Dabrowa Miejska – Bytom, granica Zabrza koło Rokitnicy, 2/ Szałsza – Szobiszowice –
Gliwice – Sikornik – Kolonia Żernicka – Pilchowice – Stanica – granica Gminy Kuźnia Raciborska,
3/ L. Krasiejów – Nędza – Ciechowice – most na Kanale Ulga w Raciborzu. Wcześniej trasa była
wykonana z Raciborza do Krzanowic, ale oznakowanie zjadł ząb czasu i została tam tylko kreska
na mapie. Od Parku Zielona w Dąbrowie Górniczej do zamku w Będzinie tras jest oznakowana
niestandardowo.
Odcinek trasy od Teatru Muzycznego do granicy Gliwic był wykonany chyba w 2001 r., a odcinek
od Szobiszowic do Teatru Muzycznego w 2002 r. Jego oznakowanie znakami kategorii R nastąpiło
w latach 2006 i 2009 w połączeniu z modernizacją infrastruktury rowerowej. Od tego czasu następuje
degradacja trasy z uwagi na brak należytej troski ze strony Urzędu Miejskiego i Zarządu Dróg
Miejskich. W ostatnich 4 latach od audytu w lipcu 2012 r. niewiele się zmieniło. Wymienione
poprzednio usterki nie zostały usunięte i pojawiły się nowe, również wymagające ich usunięcia.
2
1 i 2. Szałsza-Kuźnica. Brak znak oznaczających początek i koniec oznakowanego odcinka trasy,
drogowskazu oraz znaku potwierdzającego kierunek jazdy w stronę Gliwic
3
W dwóch miejscach proponowana jest korekta przebiegu trasy rowerowej – ta na ul. J. Śliwki
wymaga przebudowy chodnika na ciąg pieszo-rowerowy, a ta druga dotyczy ominięcia skweru
z czołgiem-pomnikiem i przełożenia trasy na ul. Młyńską. Poprawiło się oznakowanie przejazdów
dla rowerzystów. Negatywnymi akcentami są: barokowe załomy drogi dla rowerów na skrzyżowaniu
z Drogową Trasą Średnicową oraz popsucie odcinka drogi rowerowej przy skrzyżowaniu
ul. Wieczorka i ul. Korfantego. Na odcinku Sikornik – Kolonia Żernicka oznakowanie trasy zanikło.
B. Plan odcinka trasy nr 6 w Gliwicach od granicy z Szałszą do pl. Mickiewicza w centrum
4
Po lewej:
3. Osiedle Żerniki. Droga wjazdowa
do Gliwic o nawierzchni tłuczniowej
nie jest zbyt dobrze utrzymana
U dołu:
4. Ul. Żernicka, róg ul. Kuźnicza. Znaki
trasy rowerowej, które znajdowały się tu
w 2009 r., po wybudowaniu chodnika
znikły i nigdy nie zostały uzupełnione
5
5. Żerniki, kościół. Tablica informacyjna
i wymagające wymiany drogowskazy
6. Drogowskazy nadal są nieprawidłowo
umocowane pod znakiem B-20
7. Ul. Tarnogórska, wylot ul. Kurpiowskiej. Brak możliwości wjazdu na ciąg pieszo-rowerowy.
„Zapomniano” o konieczności oznakowania przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów
6
8. Ul. Tarnogórska, wylot ul. Kurpiowskiej. Może warto wybudować ciąg pieszo-rowerowy
pomiędzy zjazdem do marketu a ul. Tarnogórską?
9. W czasie remontu ul. Tarnogórskiej ciąg pieszo-rowerowy został tutaj zwężony z 2,5 m do 2,1 m.
Obok przystanku jest sporo miejsca, aby z tyłu poprowadzić drogę dla rowerów
7
10. Ul. Tarnogórska, na północ od ul. Ligockiej.
W czasie remontu nie wykorzystano miejsca
na poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego, lecz
zwężono go z 2,5 m do 2,4 m
11. Ul. Tarnogórska, róg ul. Ligockiej.
Nieaktualne znaki poziome
nadal nie zostały usunięte
12. Znaki C-16-13 i R-1 zamiast za skrzyżowaniem, nadal są ustawione w jego obrębie
8
13. Przejazd dla rowerzystów zgodnie ze standardami nie powinien być odsunięty od skrzyżowania,
ponadto brakuje prawidłowo wykonanego obniżenia krawężnika
14. Po lewej zalecana w standardach infrastruktury rowerowej prawidłowa lokalizacja
przejazdu dla rowerzystów na przedłużeniu drogi dla rowerów
15. Po prawej nieprawidłowa, niedopuszczalna lokalizacja przejazdu dla rowerzystów z uwagi
na konieczność wykonywania przez rowerzystów niebezpiecznych manewrów wprowadzających
w błąd kierowców samochodów co do ich dalszego kierunku jazdy
9
16. Ul. Tarnogórska, róg ul. Granicznej. Geometria skrzyżowania wymusza zlokalizowanie przejazdu
dla rowerzystów skośnie do ul. Tarnogórskiej
17. Ul. Graniczna. Część ulicy jest jednokierunkowa
– wskazane jest dopuszczenie ruchu rowerowego w obu kierunkach
10
18. Słupek ze znakami C-16-13 i R-1 wchodzi w skrajnię ciągu pieszo-rowerowego.
Pomiędzy drzewami jest dość miejsca na drogę dla rowerów omijającą przystanek autobusowy
19. Rowerzyści zmuszeni są do przejazdu przez peron przystanku autobusowego.
Pomiędzy drzewami jest dość miejsca na drogę dla rowerów omijającą przystanek autobusowy
11
Po lewej:
20. Ul. Tarnogórska. Drzewo, które
znajduje się w skrajni drogi dla rowerów
prawdopodobnie uschło
i powinno zostać usunięte
U dołu:
21. Ul. Tarnogórska, róg ul. Zamenhoffa.
Brak przejazdu dla rowerzystów.
Wskazana przebudowa, aby zachować
ciągłość drogi dla rowerów
12
22 i 23. Ul. Tarnogórska, zjazd na drogę nr 88. Dojazdy do przejazdu dla rowerzystów wymagają
przebudowy. Przejazd nadal ma nieprawidłową szerokość 1,5 m.
13
24÷26. Zjazd do stacji paliw. Nadal
nie wykonano przejazdu dla rowerzystów.
Znaki pionowe D-6
nie zostały zamienione na D-6b.
Krawężniki nadal ni są prawidłowo
obniżone.
Należy zastanowić się nad przebudową
zjazdu tak, aby był zgodny ze standardami
infrastruktury rowerowej – patrz rysunek
14
Po lewej:
27. Ul. Tarnogórska, zjazd przy wiadukcie
nad drogą nr 88. Brak przejazdu
dla rowerzystów. Wskazana przebudowa,
aby zachować ciągłość drogi dla rowerów
U dołu:
28 i 29. Ul. Tarnogórska, róg ul. Lublinieckiej.
Obok przystanku jest sporo miejsca, aby z tyłu
poprowadzić drogę dla rowerów.
Znak D-6b ustawiony jest w skrajni
drogi dla rowerów
15
30. Ul. Tarnogórska, róg ul. Lublinieckiej. Nadal nie wykonano prawidłowego obniżenia krawężnika,
a nawierzchnia na przejeździe dla rowerzystów nie powinna mieć wstawki z niestarannie ułożonego
bruku granitowego
31. Ul. Tarnogórska, Radiostacja. Oznakowanie trasy rowerowej wymaga wymiany
16
32. Słupek tablicy informacyjnej wymaga poprawnego umocowania w gruncie
33. Ul. Lubliniecka, róg ul. Michałowskiego. Nadal nie wykonano obniżenia krawężnika
między słupem a przejściem dla pieszych
17
U góry:
34. Ul. Bernardyńska, róg ul. Orląt
Śląskich. Nadal nie wykonano
prawidłowych
znaków poziomych P-10 i P-11
– znak P-11 powinien znajdować się
od strony skrzyżowania,
a nie trafiać prosto w słup
i w nie obniżony krawężnik
Po lewej:
35. Nadal brak jest znaku C-16-13
umożliwiającego przejazd rowerem
ciągiem pieszo-rowerowym
18
36. Ul. Orląt Śląskich. Znaki D-6b i T-27 nadal wchodzą w skrajnię ciągu pieszo-rowerowego
37. Ul. Floriańska. Nowy nieprawidłowo obniżony krawężnik. Brak jest znaku C-16-13 określającego
ciąg pieszo-rowerowy. Po lewej nieprawidłowo usytuowany stary drogowskaz.
19
U góry:
38. Ul. Orląt Śląskich. Znak wymaga
wymiany na nowy
Po lewej:
39. Połączenie ul. Floriańskiej
z ul. Sztabu Powstańczego.
Brak oznakowania trasy rowerowej –
wskazana zmiana przebiegu opisana
przy następnych zdjęciach
20
40 i 41. Ul. Floriańska. Brak przeciwwskazań, aby dopuścić ruch rowerowy w obu kierunkach
i powiesić pod znakami B-2 i D-3 tabliczki T-22 „Nie dotyczy rowerów”
21
U góry i po lewej:
42 i 43. Ul. Toszecka. wylot ul. Patrolowej.
Nadal brak jest możliwości legalnego
wjazdu na ciąg pieszo-rowerowy.
Razi przekręcony znak C-16-13 i piasek,
który stwarza niebezpieczeństwo
przewrócenia sie rowerzysty
Na następnej stronie u góry:
44. Szobiszowice, stary kościół.
Zbyt wysoko powieszona i przekręcona
tablica informacyjna. Drogowskazy
wymagają wymiany na nowe
22
C. Szobiszowice. Tak powinno wyglądać skrzyżowanie ul. Toszeckiej z ul. Uszczyka i ul. Floriańską
– ruch rowerowy po winien korzystać z 2 przejazdów dla rowerzystów w poprzek ul. Toszeckiej,
bez konieczności lawirowania po przejazdach dla rowerzystów
przy wylotach ul. Floriańskiej i ul. Uszczyka.
23
45 i 46. U góry prawidłowo wykonany przejazd dla rowerzystów przy kościele,
a u dołu miejsce zaprojektowanego przejazdu dla rowerzystów nadal jest przegrodzone barierką
24
47 i 48. Wyloty ul. Floriańskiej i ul. Uszczyka. Te przejazdy dla rowerzystów
nie zastąpią nie wykonanego drugiego przejazdu przez ul. Toszecką
25
49 i 50. Ul. Nad Torami, wiadukt kolejowy. Po lewej drogowskazy w 2012 r.
Po prawej zdjęcie z 2016 r. – drogowskazy i słupki wymagają wymiany na nowe
51. Ul. Kasztanowa. To miejsce wymaga pilnie modernizacji – pokrycia asfaltem starego bruku
26
52. Znak kierujący na ciąg pieszo-rowerowy jest
zasłonięty gałęziami
53. Znak wymaga wymiany na nowy
54. Ul. J. Śliwki, róg ul. Kasztanowej. Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego wymaga remontu
27
55. Ul. J. Śliwki, róg ul. Kasztanowej.
Krawężnik przy przejeździe dla rowerzystów wymaga obniżenia
56. Ul. J. Śliwki, przystanek autobusowy po stronie południowej.
Ciąg pieszo-rowerowy z konieczności prowadzi przez peron
28
57. Ul. J. Śliwki, przystanek autobusowy po stronie północnej.
W przypadku utworzenia ciągu pieszo-rowerowego rowerzyści mogliby przejeżdżać z tyłu za wiatą
58 i 59. Ul. J. Śliwki, strona północna. Po wycięciu drzew jest sporo miejsca
na proponowany ciąg pieszo-rowerowy, z przewężeniem pokazanym na zdjęciu po prawej stronie
29
D. Plan skrzyżowania ul. Orlickiego i ul. Śliwki z ul. Nadrzeczną, ul. Wybrzeże Armii Krajowej
i łącznicami z Drogową Trasą Średnicową. Na planie zaznaczono, jak powinny przebiegać przez to
skrzyżowanie trasy rowerowe. Trasa nr 6 została zaznaczona kolorem czerwonym, a jej proponowany
wariant kolorem pomarańczowym.
30
W zrealizowanym bez zmian projekcie DTŚ-ki znajduje się wiele błędów, których usunięcie
sugerowała wykonana w 2013 r. koncepcja infrastruktury rowerowej dla Gliwic. Niestety sugestie te
zostały przez Urząd Miejski w całości zignorowane i nie zadbano o poprawienie dokumentacji.
Uwagi w koncepcji były następujące:
a. Projekt odtwarza niektóre istniejące połączenia, nie uwzględniając potrzeby dalszej
rozbudowy sieci tras rowerowych. Nie zostało wykonane połączenie z al. Wybrzeże Wojska
Polskiego i nie dokończono połączenia z ul. Nadrzeczną. Nie uwzględniono też potrzeby
wykonania nowego ciągu pieszo-rowerowego po drugiej stornie ul. J. Śliwki.
b. Przejazdy dla rowerzystów powinny umożliwiać poruszanie się rowerem bez konieczności
wykonywania skomplikowanych i niebezpiecznych manewrów – ilość łuków poziomych
powinna zostać ograniczona do niezbędnego minimum.
c. Należy doprojektować brakujący ciąg pieszo-rowerowy po drugiej stronie ul. J. Śliwki,
z uwagi na brak odpowiedniej rozpiętości przęsła wiaduktu najprościej z doprojektowaniem
przejazdu dla rowerzystów po jego drugiej stronie.
d. Należy doprojektować połączenie z ul. Wybrzeże Wojska Polskiego i przejazd
dla rowerzystów u wylotu ul. Nadrzecznej (docelowo ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż tej ulicy).
Należy wiedzieć, że skrzyżowanie to jest ważnym węzłem ruchu rowerowego, w którym przecinają
się trasy rowerowe nr 6, 16, 17 i 376 Śląskiej Sieci Tras Rowerowych.
Trasy nr 6 i 17 (ul. Orlickiego – ul. J. Śliwki, na planie D oznaczone kolorem czerwonym) nie ma
przejazdów dla rowerzystów w osi dróg dla rowerów, a jakieś bezsensowne odgięcia ze słupami
i barierkami, które zamieniają przejazd w swoisty tor przeszkód (tu zdjęcia 62÷65 i 69).
Nie wykonano drogi dla rowerów po północnej stronie ul. J. Śliwki (końcowa część pkt a.
powyższych uwag, na planie D oznaczone kolorem pomarańczowym).
Trasa nr 16 (al. Wybrzeże Wojska Polskiego – ul. Portowa, na planie D oznaczona kolorem żółtym)
również ma przejazdy dla rowerzystów stanowiące swoisty tor przeszkód (zdjęcia 68 i 69), brak jest
połączenia ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ul. Orlickiego z ul. Wojska Polskiego.
Trasa nr 376 (ul. Nadbrzeżna, na planie D oznaczona kolorem czarnym) odgałęzia się
od skrzyżowania wyżej wymienionych tras, przecina ul. Orlickiego wraz z trasą nr 16 i kieruje się
do jezdni ul. Nadbrzeżnej, gdzie „zapomniano” o prawidłowym połączeniu ciągu pieszo-rowerowego
z tą ulicą.
Przepisy zabraniają stosowania przycisków na przejazdach dla rowerzystów – jak widać „poziom”
sygnalizacji dla rowerzystów nie jest odpowiedni, skoro przyciski tutaj występują, a naciśnięcie
niektórych wymaga zejścia z roweru i przedostania się na drugą stronę przejścia dla pieszych!
60. Po lewej zalecana w standardach infrastruktury rowerowej prawidłowa lokalizacja
przejazdu dla rowerzystów na przedłużeniu drogi dla rowerów
61. Po prawej nieprawidłowa, niedopuszczalna lokalizacja przejazdu dla rowerzystów z uwagi
na konieczność wykonywania przez rowerzystów niebezpiecznych manewrów wprowadzających
w błąd kierowców samochodów co do ich dalszego kierunku jazdy
31
62 i 63. Ul. J. Śliwki, zjazd z DTŚ-ki (na planie C u góry po prawej stronie). Przejazdy
dla rowerzystów powinny znajdować się w osi drogi dla rowerów, bez barokowych odgięć,
powinny mieć szerokość 3,0 m, a wszystkie słupy należy przenieść poza skrajnię drogi dla rowerów
32
Po lewej:
64. Ul. J. Śliwki, ciąg pieszo-rowerowy
pod DTŚ-ką (na planie C po prawej stronie)
U dołu:
65. Ul. J. Śliwki, zjazd na DTŚ-kę
(na planie C po środku po prawej stronie).
Przejazd dla rowerzystów powinien
znajdować się w osi drogi dla rowerów,
bez barokowego odgięcia, powinien mieć
szerokość 3,0 m, a wszystkie słupy należy
przenieść poza skrajnię drogi dla rowerów
33
U dołu:
66. Ul. J. Śliwki, zjazd na DTŚ-kę
(na planie C u góry po lewej stronie).
Przejazd dla rowerzystów
powinien znajdować się
na lewo od przejścia dla pieszych
Po lewej:
67. Ul. J. Śliwki, proponowany ciąg
pieszo-rowerowy pod DTŚ-ką
(na planie C po lewej stronie)
34
68. Ul. J. Śliwki, zjazd z DTŚ-ki (na planie C po środku po lewej stronie). Proponowany jest
przejazd dla rowerzystów w miejscu, gdzie aktualnie znajduje sie napis „STOP”.
69. Skrzyżowanie DTŚ-ki na ul. Orlickiego i ul. J. Śliwki, wylot ul. Armii Krajowej.
Przejazd dla rowerzystów powinien znajdować się w osi drogi dla rowerów,
bez barokowego odgięcia, powinien mieć szerokość 3,0 m,
a wszystkie słupy należy przenieść poza skrajnię drogi dla rowerów
35
70. Ul. Orlickiego, róg ul. Wyspiańskiego. Rozwidlenie trasy nr 6 i planowanej trasy nr 17.
Drogowskazy wymagają wymiany
71. Brak przycisku dla rowerzystów, aby mogli włączyć sygnalizację przejazdu dla rowerzystów.
Nieaktualne znaki poziome nadal nie zostały usunięte
36
72. Nadal nie wymieniono obu szkieł
w sygnalizatorach z S-5 na S-5/S-6.
73. Zjazd na drogę między ogródkami
działkowymi. Niebezpieczny ubytek nawierzchni
74 i 75. Ul. Jasnogórska, róg ul. Młyńskiej. Po lewej wylot ul. Młyńskiej, na której obowiązywał
niegdyś zakaz ruchu, a po prawej przejazd dla rowerzystów z nadal zbyt wysokimi krawężnikami.
Proponowana zmiana przebiegu trasy i poprowadzenie jej ul. Młyńską
37
76. Ul. Młyńska na odcinku między ul. Jasnogórską a ul. Powstańców Warszawy.
Obecnie nie obowiązuje tutaj zakaz ruchu
77. Skrzyżowanie ul. Powstańców Warszawy z ul. Młyńską. Obecnie trasa prowadzi przez przejazd
dla rowerzystów. Proponowana jest zmiana i poprowadzenie trasy jezdnią ul. Młyńskiej
38
78. Skwer Bottrop. Asfaltowa droga dla rowerów. Nadal brak znaku R-1 trasy rowerowej.
79. Nadal Brak znaku C-13a informującego o końcu drogi dla rowerów.
39
Po lewej:
80. Nadal Brak znaku R-1
pod znakiem C-16/13.
Znak R-1 pod znakiem C-13
nadal nie został wymieniony na nowy
U dołu:
81. Wyjazd ze skweru Bottrop
na ul. Wieczorka. Droga dla rowerów
trafia nieprawidłowo na lewo od drzewa,
zamiast na przejazd dla rowerzystów
40
E. Pl. Mickiewicza, skrzyżowanie ul. Wieczorka z ul. Korfantego.
Tak powinno wyglądać to skrzyżowanie – odcinki drogi dla rowerów
i przejazdy dla rowerzystów są połączone ze sobą.
W czasie remontu ul. Wieczorka w 2010 r. został zniszczony przejazd dla rowerzystów,
prawdopodobnie na skutek braku koordynacji w trakcie projektowania i wykonawstwa – odtworzono
go dopiero w 2011 r. Zniszczone zostało oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego przy dojeździe
do skweru Bottrop i na skraju pl. Mickiewicza – brak jest na tym odcinku znaków pionowych
i poziomych oraz wykonano niewygodny i niebezpieczny dla rowerzystów murek.
41
76. Brak czytelnego połączenia miedzy droga dla rowerów a przejazdem dla rowerzystów, który
zlokalizowano po prawej stronie przy ścianie znajdującego się tam budynku (poza zdjęciem)
77. Ul. Wieczorka. Przejazd dla rowerzystów nadal trafia w nie obniżone krawężniki
i słupki utrudniające przejazd rowerem
42
78 i 79. Nadal stoi nieaktualna tablica
informacyjna, a niektóre drogowskazy
również wymagają wymiany na nowe
43
80 i 81. Pl. Mickiewicza.
Po lewej ciąg pieszo-rowerowy w 2005 r.
przed remontem ul. Wieczorka
U dołu „teoretyczny” ciąg pieszo-rowerowy.
Brak znaków pionowych i poziomych
ciągu pieszo-rowerowego
oraz niebezpieczny murek wchodzący
w skrajnię drogi dla rowerów.
44
82 i 83. Ul. Korfantego, wylot na ul. Wieczorka.
Brak prawidłowego oznakowania ciągu pieszo-rowerowego
45
F. Plan odcinka trasy nr 6 w Gliwicach od pl. Mickiewicza w centrum do Kolonii Żernickiej
46
Po lewej:
84. Ul. Korfantego, róg ul. Miarki.
Prawidłowo wykonany
przejazd dla rowerzystów.
Brak znaku trasy rowerowej
U dołu:
85. Ul. Korfantego, róg ul. Miarki.
Ul. Miarki powinna zostać dopuszczona
do dwukierunkowego ruchu rowerów
47
86 i 87. Ul. Kościuszki, róg ul. Korfantego i ul. Zawiszy Czarnego.
Droga dla rowerów i przejazdy dla rowerzystów w obrębie skrzyżowania
48
88 i 89. Ul. Kościuszki, róg ul. Korfantego i ul. Zawiszy Czarnego. Wylot ul. Zawiszy Czarnego
– na dolnym zdjęciu brak oznakowania wskazującego na sposób przejazdu rowerem
49
U góry:
90 i 91. Pl. Grunwaldzki. Po lewej zdjęcie
z 2012 r. z tablicą informacyjną
i drogowskazami. Po prawej aktualne zdjęcie
– pozostała tylko tablica
Po lewej:
92. Na rozwidleniu znajduje się stary
nieaktualny drogowskaz, jest aktualny znak trasy
nr 6, natomiast brak jest znaku trasy nr 15.
Znaki są częściowo zasłonięte gałęziami
50
93. Ul. Kazimierza Wielkiego. Po lewej rozpoczyna się ciąg pieszo-rowerowy,
natomiast znak R-1 mylnie sugeruje kontynuowanie jazdy jezdnią
94. Ul. Kazimierza Wielkiego. Niestandardowy ciąg pieszo-rowerowy –zamiast asfaltu zastosowano
betonową kostkę fazowaną, a część dla rowerów ma tylko 1,5 m szerokości.
51
95 i 96. Ul. Zygmunta Starego, róg ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Słowackiego.
Niestarannie wykonany przejazd dla rowerzystów – powinien znajdować się tuż obok barierek.
Kosz na śmieci stoi w skrajni drogi dla rowerów.
52
U góry:
97. Brak czytelnego połączenia
z przejazdem dla rowerzystów
Po lewej:
98. Znak R-1 wymaga wymiany na nowy
53
99. Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zygmunta Starego i ul. Nowy Świat.
Nie widać znaków C-16-13 i R-1
100. Ul. Nowy Świat, róg ul. Sikornik. Ciąg pieszo-rowerowy wymaga remontu
Zupełnie zaniedbane oznakowanie trasy rowerowej, m.in. nieaktualny wzór znaku C-16-13
54
Po lewej:
101. Tablica informacyjna jest nieaktualna
i wypłowiała – wymaga wymiany
U dołu:
102. Dobrze wykonane przejazdy
dla rowerzystów kontrastują
ze starym słupem
stojącym po środku drogi dla rowerów
55
103. Modernizacja sygnalizacji świetlnej polegała na tym, że w skrajni drogi dla rowerów
postawiony został kolejny słup, na którym „zapomniano” umieścić przycisk
włączający sygnalizację świetlną przejazdu dla rowerzystów
104. Zaniedbane oznakowanie trasy rowerowej – nieaktualny wzór znaku C-13/16 i zepsuty znak R-1
56
Po lewej:
105. Skrzyżowanie ul. Sikornik z ul. Kosów.
Zmiana strony ciągu pieszo-rowerowego
przeznaczonego dla rowerzystów.
Widoczna nowa wysepka poprawiająca
bezpieczeństwo ruchu drogowego.
U dołu:
106. Niestety krawężniki na wysepce
nie zostały należycie obniżone
57
107 i 108. Skrzyżowanie ul. Sikornik z ul. Czajki. Przejazd dla rowerzystów nadal trafia
na studzienkę ściekową i dziurę tuż przy drodze dla rowerów
58
Po lewej:
109. Tablica informacyjna jest nieaktualna
i zniszczona – wymaga wymiany
U dołu:
110. Ul. Sikornik. Zarząd Dróg Miejskich
najwyraźniej nie rozróżnia parkingu
od ciągu pieszo-rowerowego.
Według ustnych zapewnień w 2006 r.
samochody miały zostać przeniesione na
nowy parking, a funkcja ciągu pieszo-
rowerowego miała zostać przywrócona
59
111 i 112. Wylot ul. Sikornik na ul. Kormoranów. Tutaj najlepiej widać „twórcze” podejście
Zarządu Dróg Miejskich do przepisów ruchu drogowego. Na końcu parkingu
absurdalny znak końca drogi dla rowerów! Znak R-1 wymaga wymiany
60
113. Wylot ul. Sikornik na ul. Kormoranów.
Przekręcony stary znak trasy rowerowej i zepsuty znak R-1
114. Koniec ul. Kormoranów. Samochód zastawia wjazd na drogę dla rowerów.
Razi nieaktualny wzór znaku C-13 i brak znaku R-1
61
115. Ul. Pliszki, róg ul. Kruczej. Przy wykonywaniu znaków poziomych „zapomniano” o przejeździe
dla rowerzystów. Jak legalnie skręcić w lewo z drogi dla rowerów w ul. Pliszki?
116. Ul. Pliszki, róg ul. Kruczej. Brak znaku A-24 „rowerzyści” i znaku R-1b
62
U góry:
117. Ul. Biegusa, róg ul. Bielika. Znak R-
1b, który powinien zapowiadać zakręt trasy
rowerowej w prawo, został umieszczony
dopiero za zakrętem
Po lewej:
118. Brak znaku R-1b, który powinien
zapowiadać zakręt trasy rowerowej
w lewo
63
U góry:
119. Ul. Bielika. Brak znaków R-1
U dołu:
120. Ul. Bielika. Nawierzchnia drogi
wymaga solidnego remontu
64
121 i 122. U góry rozwidlenie drogi gospodarczej z ul. Bielika. Na dole rozwidlenie drogi serwisowej
autostrady A4 i drogi gospodarczej. Zupełny brak oznakowania trasy rowerowej
65
123 i 124. Rozwidlenie drogi serwisowej
autostrady A4 i drogi gospodarczej.
Zupełny brak oznakowania trasy rowerowej
Wyjątkiem jest informacja,
że po drodze serwisowej autostrady
wolno jeździć rowerami
66
125. Kolonia Żernicka, ul. Wiśniowa – pierwsze skrzyżowanie poza granicą Gliwic.
Znak trasy rowerowej kieruje na drogę serwisową autostrady A4
126. Widok z wiaduktu nad autostradą koło Kolonii Żernickiej na drogę serwisową,
którą poprowadzi trasa rowerowa. Na pierwszym planie znak trasy rowerowej
67
Uwagi ogólne
Gliwicki odcinek trasy rowerowej nr 6 jest stosunkowo dobrze utrzymany w porównaniu z innymi
gliwickimi trasami, ale nie brakuje miejsc, które nigdy nie zostały wykonane zgodnie z projektem,
różnych błędów i braków w oznakowaniu ogólnym infrastruktury rowerowej, a oznakowanie
turystyczne wymaga pilnie remontu. Wskazane są korekty przebiegu trasy na ul. Floriańskiej
w Szobiszowicach, na ul. J. Śliwki i na ul. Młyńskiej, przy czym tylko na ul. J. Śliwki zamiana
wymaga wybudowania ciągu pieszo-rowerowego, a pozostałe wyłącznie zmian w organizacji ruchu
drogowego.
Uwagi szczegółowe:
1. Należy umożliwić wjazd z ul. Kurpiowskiej na ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Tarnogórskiej.
„Zapomniano” o konieczności oznakowania przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów.
2. Na ul. Tarnogórskiej wskazane jest wykonanie odcinków dróg dla rowerów omijających
przystanki autobusowe.
3. Wskazane jest przebudowanie przejazdu dla rowerzystów przez zjazd na drogę nr 88
wraz z dojazdami.
4. Niezbędne jest przebudowanie zjazdu do stacji paliw w celu uzyskania ciągłości drogi
dla rowerów.
5. Należy poprawić przejazd dla rowerzystów przez ul. Lubliniecką z usunięciem fragmentu
z nawierzchnią z bruku granitowego i wykonaniem prawidłowo obniżonych krawężników.
6. Należy wykonać obniżenie krawężnika przy zjeździe z ciągu pieszo-rowerowego przy
skrzyżowaniu ul. Lublinieckiej z ul. Michałowskiego.
7. Należy zamienić przejście dla pieszych z przejazdem dla rowerzystów przez ul. Bernardyńską,
co pozwoli uniknąć wykonania obniżenia krawężnika przy obecnym przejeździe.
8. Trasa rowerowa prowadzi w jedną stronę ul. Floriańską, a w drugim kierunku korzysta z objazdu
ul. Sztabu Powstańczego, ul. Patrolową i ul. Toszecką. Na ul. Floriańskiej należy dopuścić ruch
rowerowy w obu kierunkach, wieszając pod znakami B-2 i D-3 tabliczki T-22 „Nie dotyczy
rowerów”. Do zmiany należy dostosować też oznakowanie znakami kategorii R.
9. Należy umożliwić wjazd z ul. Patrolowej na ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Toszeckiej.
poszerzając wjazd i usuwając zanieczyszczenia nawierzchni.
10. Należy wykonać brakujący przejazd dla rowerzystów na skrzyżowaniu ul. Toszeckiej
z ul. Uszczyka i ul. Floriańską, co pozwoli uniknąć wykonywania przez rowerzystów
niebezpiecznych i niewygodnych manewrów wokół skrzyżowania.
11. W rejonie Żernik i Szobiszowic należy uzupełnić braki w oznakowaniu znakami C-16-13
i poprawić zamocowanie znaków przekręconych. Słupki znaków drogowych należy usunąć poza
skrajnię drogi dla rowerów.
12. Należy wykonać skrzyżowanie ul. Toszeckiej z ul. Uszczyka i ul. Floriańską zgodnie z projektem
trasy rowerowej nr 6, a w szczególności należy wykonać i poprawnie oznakować 2 przejazdy
dla rowerów, co pozwoli uniknąć wykonywania przez rowerzystów niebezpiecznych
i niewygodnych manewrów wokół skrzyżowania.
13. Należy usunąć poważne błędy powstałe w wyniku budowy Drogowej Trasy Średnicowej
w rejonie jej skrzyżowania z ul. Orlickiego i ul. J. Śliwki.
− drogi dla rowerów nie mogą stanowić swoistego toru przeszkód, urągającego zasadom
współżycia społecznego, ze słupami w skrajni dróg dla rowerów,
− drogi dla rowerów w tym rejonie należało wykonać zgodnie z przyjętymi w 2013 r.
standardami infrastruktury rowerowej, tj. z przejazdami rowerowymi w osiach dróg
dla rowerów, z usunięciem wszelkich słupów ze skrajni dróg dla rowerów, z usunięciem
przycisków sygnalizacji świetlnej i zsynchronizowaniem tej sygnalizacji pod kątem ruchu
rowerowego,
− należy wykonać brakujące elementy infrastruktury rowerowej, a w szczególności połączenie
ciągów pieszo-rowerowych przy ul. Orlickiego i al. Wybrzeże Wojska Polskiego.
68
14. Należy rozważyć wykonanie ciągu pieszo-rowerowego po północnej stronie ul. J. Śliwki
wraz z przeniesieniem na ten ciąg trasy rowerowej nr 6.
15. Należy wyremontować najbardziej zniszczone fragmenty nawierzchni drogi dla rowerów
przy ul. Orlickiego, a w miarę możliwości zamienić kostkę betonową na nawierzchnię asfaltową.
16. Należy dokończyć wykonanie przejazdu dla rowerzystów przez ul. Orlickiego poprzez wymianę
szkieł z sygnałami S-5 na szkła z sygnałami S-5/S-6 i usunięcie nieaktualnych linii poziomych.
17. Należy rozważyć „wyprostowanie” trasy rowerowej nr 6, poprzez poprowadzenie jej przez
zamknięty dla ruchu samochodowego odcinek ul. Młyńskiej, likwidując kręty odcinek ciągu
pieszo-rowerowego na skwerze obok czołgu-pomnika.
18. Przejazd dla rowerzystów przez ul. Wieczorka wymaga wykonania prawidłowych obniżeń
krawężników i oznakowania poziomego tak, aby przejazd trafiał na wylot drogi dla rowerów
prowadzącej przez skwer Bottrop.
19. Ciąg pieszo-rowerowy na skraju pl. Mickiewicza wymaga wykonania oznakowania pionowego
i poziomego.
20. Na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ul. Korfantego i ul. Zawiszy Czarnego wskazane jest
poprawienie czytelności dojazdu do przejazdów dla rowerzystów od strony ul. Zawiszy
Czarnego, a dojazd do przejazdu od strony ul. Korfantego powinien zostać odgrodzony od strony
jezdni słupkami blokującymi U-12c.
21. Przejazd dla rowerzystów przez ul. Zygmunta Starego należy wykonać bliżej skrzyżowania,
tuż obok końca ogrodzenia U-12a (lepsza widoczność skrzyżowania).
22. Przenieść w inne miejsce słupy znajdujące się na drodze dla rowerów na skrzyżowaniu ul. Nowy
Świat z ul. Sikornik.
23. Oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Sikornik pomiędzy ul. Czajki
a ul. Kormoranów powinien być zamieniony na oznakowanie parkingu do czasu jego budowy
w innym miejscu. Należy sfinalizować wybudowanie nowego parkingu tak, jak to było
planowane w 2006 r.
24. Wyjazd z ciągu pieszo-rowerowego na ul. Pliszki wymaga wykonania przejazdu dla
rowerzystów.
25. Niektóre odcinki ciągów pieszo-rowerowych i dróg gospodarczych wymagają remontu.
26. Wzdłuż całej trasy występują liczne zniszczenia i braki w oznakowaniu znakami kategorii R.
Należy uzupełnić braki w oznakowaniu, wymienić znaki zniszczone lub nieaktualne na nowe
i poprawić zamocowanie znaków przekręconych, a także obniżyć wysokość zamocowania
niektórych tablic informacyjnych. Niektóre drogowskazy i tablice informacyjne mają nieaktualną
treść. Należy też zadbać, aby znaki nie były zasłonięte gałęziami.

Recomendados

Audyt gliwice017 2 von
Audyt gliwice017 2Audyt gliwice017 2
Audyt gliwice017 2Piotr Rościszewski
112 views47 Folien
Audyt gliwice015 3 von
Audyt gliwice015 3Audyt gliwice015 3
Audyt gliwice015 3Piotr Rościszewski
181 views49 Folien
Audyt gliwice004 2 von
Audyt gliwice004 2Audyt gliwice004 2
Audyt gliwice004 2Piotr Rościszewski
89 views22 Folien
Audyt rudaslotr von
Audyt rudaslotrAudyt rudaslotr
Audyt rudaslotrPiotr Rościszewski
377 views56 Folien
Audyt gliwice033 1 von
Audyt gliwice033 1Audyt gliwice033 1
Audyt gliwice033 1Piotr Rościszewski
104 views46 Folien
Audyt gliwice003 2 von
Audyt gliwice003 2Audyt gliwice003 2
Audyt gliwice003 2Piotr Rościszewski
91 views48 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Audyt zawiercie1 von
Audyt zawiercie1Audyt zawiercie1
Audyt zawiercie1Piotr Rościszewski
184 views89 Folien
Audyt pilchowice von
Audyt pilchowiceAudyt pilchowice
Audyt pilchowicePiotr Rościszewski
643 views12 Folien
Audyt rudziniec von
Audyt rudziniecAudyt rudziniec
Audyt rudziniecPiotr Rościszewski
655 views18 Folien
Audy rybnikkoncobw von
Audy rybnikkoncobwAudy rybnikkoncobw
Audy rybnikkoncobwPiotr Rościszewski
543 views23 Folien
Audyt gliwice395b von
Audyt gliwice395bAudyt gliwice395b
Audyt gliwice395bPiotr Rościszewski
95 views15 Folien
Audyt sosnowiecokr von
Audyt sosnowiecokrAudyt sosnowiecokr
Audyt sosnowiecokrPiotr Rościszewski
522 views12 Folien

Was ist angesagt?(20)

Destacado

Prelekcja16c von
Prelekcja16cPrelekcja16c
Prelekcja16cPiotr Rościszewski
151 views63 Folien
Uw doinst 14 von
Uw doinst 14Uw doinst 14
Uw doinst 14Piotr Rościszewski
623 views7 Folien
Audyt gliwice015a2 von
Audyt gliwice015a2Audyt gliwice015a2
Audyt gliwice015a2Piotr Rościszewski
205 views18 Folien
1.ins znrow14 von
1.ins znrow141.ins znrow14
1.ins znrow14Piotr Rościszewski
1.5K views100 Folien
Audyt gliwice395 von
Audyt gliwice395Audyt gliwice395
Audyt gliwice395Piotr Rościszewski
100 views18 Folien
Audyt gliwice029 2 von
Audyt gliwice029 2Audyt gliwice029 2
Audyt gliwice029 2Piotr Rościszewski
85 views22 Folien

Similar a Audyt gliwice006 3

Audyt gliwice006a2 von
Audyt gliwice006a2Audyt gliwice006a2
Audyt gliwice006a2Piotr Rościszewski
257 views20 Folien
Audyt gliwice006b2 von
Audyt gliwice006b2Audyt gliwice006b2
Audyt gliwice006b2Piotr Rościszewski
222 views19 Folien
Audyt gliwice003a von
Audyt gliwice003aAudyt gliwice003a
Audyt gliwice003aPiotr Rościszewski
277 views23 Folien
Audyt gliwice003b von
Audyt gliwice003bAudyt gliwice003b
Audyt gliwice003bPiotr Rościszewski
235 views21 Folien
Audyt gliwice016 2 von
Audyt gliwice016 2Audyt gliwice016 2
Audyt gliwice016 2Piotr Rościszewski
459 views31 Folien
Audyt gliwice015b von
Audyt gliwice015bAudyt gliwice015b
Audyt gliwice015bPiotr Rościszewski
364 views24 Folien

Similar a Audyt gliwice006 3(19)

Más de Piotr Rościszewski

PrelekcjaBeboki23_2.pdf von
PrelekcjaBeboki23_2.pdfPrelekcjaBeboki23_2.pdf
PrelekcjaBeboki23_2.pdfPiotr Rościszewski
14 views58 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
7 views83 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
4 views74 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdfPiotr Rościszewski
9 views70 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdfPiotr Rościszewski
9 views53 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
5 views114 Folien

Más de Piotr Rościszewski(20)

Audyt gliwice006 3

 • 1. mgr inż. Piotr Rościszewski Sprawozdanie z audytu trasy rowerowej nr 6 w Gliwicach w dniu 2016-05-21 i 2016-05-23 Odcinek Szałsza – Żerniki – Szobiszowice, kościół – centrum centrum, pl. Mickiewicza – Sikornik – Kolonia Żernicka A. Mapa gliwickiego odcinka trasy nr 6 Według założeń być może kiedyś trasa zacznie się w Sławkowie i poprowadzi przez Będzin, Piekary Śląskie, Bytom-Miechowice, Gliwice, Rudy i Racibórz do Krzanowic. Obecnie oznakowane są trzy odcinki: 1/ Dabrowa Miejska – Bytom, granica Zabrza koło Rokitnicy, 2/ Szałsza – Szobiszowice – Gliwice – Sikornik – Kolonia Żernicka – Pilchowice – Stanica – granica Gminy Kuźnia Raciborska, 3/ L. Krasiejów – Nędza – Ciechowice – most na Kanale Ulga w Raciborzu. Wcześniej trasa była wykonana z Raciborza do Krzanowic, ale oznakowanie zjadł ząb czasu i została tam tylko kreska na mapie. Od Parku Zielona w Dąbrowie Górniczej do zamku w Będzinie tras jest oznakowana niestandardowo. Odcinek trasy od Teatru Muzycznego do granicy Gliwic był wykonany chyba w 2001 r., a odcinek od Szobiszowic do Teatru Muzycznego w 2002 r. Jego oznakowanie znakami kategorii R nastąpiło w latach 2006 i 2009 w połączeniu z modernizacją infrastruktury rowerowej. Od tego czasu następuje degradacja trasy z uwagi na brak należytej troski ze strony Urzędu Miejskiego i Zarządu Dróg Miejskich. W ostatnich 4 latach od audytu w lipcu 2012 r. niewiele się zmieniło. Wymienione poprzednio usterki nie zostały usunięte i pojawiły się nowe, również wymagające ich usunięcia.
 • 2. 2 1 i 2. Szałsza-Kuźnica. Brak znak oznaczających początek i koniec oznakowanego odcinka trasy, drogowskazu oraz znaku potwierdzającego kierunek jazdy w stronę Gliwic
 • 3. 3 W dwóch miejscach proponowana jest korekta przebiegu trasy rowerowej – ta na ul. J. Śliwki wymaga przebudowy chodnika na ciąg pieszo-rowerowy, a ta druga dotyczy ominięcia skweru z czołgiem-pomnikiem i przełożenia trasy na ul. Młyńską. Poprawiło się oznakowanie przejazdów dla rowerzystów. Negatywnymi akcentami są: barokowe załomy drogi dla rowerów na skrzyżowaniu z Drogową Trasą Średnicową oraz popsucie odcinka drogi rowerowej przy skrzyżowaniu ul. Wieczorka i ul. Korfantego. Na odcinku Sikornik – Kolonia Żernicka oznakowanie trasy zanikło. B. Plan odcinka trasy nr 6 w Gliwicach od granicy z Szałszą do pl. Mickiewicza w centrum
 • 4. 4 Po lewej: 3. Osiedle Żerniki. Droga wjazdowa do Gliwic o nawierzchni tłuczniowej nie jest zbyt dobrze utrzymana U dołu: 4. Ul. Żernicka, róg ul. Kuźnicza. Znaki trasy rowerowej, które znajdowały się tu w 2009 r., po wybudowaniu chodnika znikły i nigdy nie zostały uzupełnione
 • 5. 5 5. Żerniki, kościół. Tablica informacyjna i wymagające wymiany drogowskazy 6. Drogowskazy nadal są nieprawidłowo umocowane pod znakiem B-20 7. Ul. Tarnogórska, wylot ul. Kurpiowskiej. Brak możliwości wjazdu na ciąg pieszo-rowerowy. „Zapomniano” o konieczności oznakowania przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów
 • 6. 6 8. Ul. Tarnogórska, wylot ul. Kurpiowskiej. Może warto wybudować ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy zjazdem do marketu a ul. Tarnogórską? 9. W czasie remontu ul. Tarnogórskiej ciąg pieszo-rowerowy został tutaj zwężony z 2,5 m do 2,1 m. Obok przystanku jest sporo miejsca, aby z tyłu poprowadzić drogę dla rowerów
 • 7. 7 10. Ul. Tarnogórska, na północ od ul. Ligockiej. W czasie remontu nie wykorzystano miejsca na poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego, lecz zwężono go z 2,5 m do 2,4 m 11. Ul. Tarnogórska, róg ul. Ligockiej. Nieaktualne znaki poziome nadal nie zostały usunięte 12. Znaki C-16-13 i R-1 zamiast za skrzyżowaniem, nadal są ustawione w jego obrębie
 • 8. 8 13. Przejazd dla rowerzystów zgodnie ze standardami nie powinien być odsunięty od skrzyżowania, ponadto brakuje prawidłowo wykonanego obniżenia krawężnika 14. Po lewej zalecana w standardach infrastruktury rowerowej prawidłowa lokalizacja przejazdu dla rowerzystów na przedłużeniu drogi dla rowerów 15. Po prawej nieprawidłowa, niedopuszczalna lokalizacja przejazdu dla rowerzystów z uwagi na konieczność wykonywania przez rowerzystów niebezpiecznych manewrów wprowadzających w błąd kierowców samochodów co do ich dalszego kierunku jazdy
 • 9. 9 16. Ul. Tarnogórska, róg ul. Granicznej. Geometria skrzyżowania wymusza zlokalizowanie przejazdu dla rowerzystów skośnie do ul. Tarnogórskiej 17. Ul. Graniczna. Część ulicy jest jednokierunkowa – wskazane jest dopuszczenie ruchu rowerowego w obu kierunkach
 • 10. 10 18. Słupek ze znakami C-16-13 i R-1 wchodzi w skrajnię ciągu pieszo-rowerowego. Pomiędzy drzewami jest dość miejsca na drogę dla rowerów omijającą przystanek autobusowy 19. Rowerzyści zmuszeni są do przejazdu przez peron przystanku autobusowego. Pomiędzy drzewami jest dość miejsca na drogę dla rowerów omijającą przystanek autobusowy
 • 11. 11 Po lewej: 20. Ul. Tarnogórska. Drzewo, które znajduje się w skrajni drogi dla rowerów prawdopodobnie uschło i powinno zostać usunięte U dołu: 21. Ul. Tarnogórska, róg ul. Zamenhoffa. Brak przejazdu dla rowerzystów. Wskazana przebudowa, aby zachować ciągłość drogi dla rowerów
 • 12. 12 22 i 23. Ul. Tarnogórska, zjazd na drogę nr 88. Dojazdy do przejazdu dla rowerzystów wymagają przebudowy. Przejazd nadal ma nieprawidłową szerokość 1,5 m.
 • 13. 13 24÷26. Zjazd do stacji paliw. Nadal nie wykonano przejazdu dla rowerzystów. Znaki pionowe D-6 nie zostały zamienione na D-6b. Krawężniki nadal ni są prawidłowo obniżone. Należy zastanowić się nad przebudową zjazdu tak, aby był zgodny ze standardami infrastruktury rowerowej – patrz rysunek
 • 14. 14 Po lewej: 27. Ul. Tarnogórska, zjazd przy wiadukcie nad drogą nr 88. Brak przejazdu dla rowerzystów. Wskazana przebudowa, aby zachować ciągłość drogi dla rowerów U dołu: 28 i 29. Ul. Tarnogórska, róg ul. Lublinieckiej. Obok przystanku jest sporo miejsca, aby z tyłu poprowadzić drogę dla rowerów. Znak D-6b ustawiony jest w skrajni drogi dla rowerów
 • 15. 15 30. Ul. Tarnogórska, róg ul. Lublinieckiej. Nadal nie wykonano prawidłowego obniżenia krawężnika, a nawierzchnia na przejeździe dla rowerzystów nie powinna mieć wstawki z niestarannie ułożonego bruku granitowego 31. Ul. Tarnogórska, Radiostacja. Oznakowanie trasy rowerowej wymaga wymiany
 • 16. 16 32. Słupek tablicy informacyjnej wymaga poprawnego umocowania w gruncie 33. Ul. Lubliniecka, róg ul. Michałowskiego. Nadal nie wykonano obniżenia krawężnika między słupem a przejściem dla pieszych
 • 17. 17 U góry: 34. Ul. Bernardyńska, róg ul. Orląt Śląskich. Nadal nie wykonano prawidłowych znaków poziomych P-10 i P-11 – znak P-11 powinien znajdować się od strony skrzyżowania, a nie trafiać prosto w słup i w nie obniżony krawężnik Po lewej: 35. Nadal brak jest znaku C-16-13 umożliwiającego przejazd rowerem ciągiem pieszo-rowerowym
 • 18. 18 36. Ul. Orląt Śląskich. Znaki D-6b i T-27 nadal wchodzą w skrajnię ciągu pieszo-rowerowego 37. Ul. Floriańska. Nowy nieprawidłowo obniżony krawężnik. Brak jest znaku C-16-13 określającego ciąg pieszo-rowerowy. Po lewej nieprawidłowo usytuowany stary drogowskaz.
 • 19. 19 U góry: 38. Ul. Orląt Śląskich. Znak wymaga wymiany na nowy Po lewej: 39. Połączenie ul. Floriańskiej z ul. Sztabu Powstańczego. Brak oznakowania trasy rowerowej – wskazana zmiana przebiegu opisana przy następnych zdjęciach
 • 20. 20 40 i 41. Ul. Floriańska. Brak przeciwwskazań, aby dopuścić ruch rowerowy w obu kierunkach i powiesić pod znakami B-2 i D-3 tabliczki T-22 „Nie dotyczy rowerów”
 • 21. 21 U góry i po lewej: 42 i 43. Ul. Toszecka. wylot ul. Patrolowej. Nadal brak jest możliwości legalnego wjazdu na ciąg pieszo-rowerowy. Razi przekręcony znak C-16-13 i piasek, który stwarza niebezpieczeństwo przewrócenia sie rowerzysty Na następnej stronie u góry: 44. Szobiszowice, stary kościół. Zbyt wysoko powieszona i przekręcona tablica informacyjna. Drogowskazy wymagają wymiany na nowe
 • 22. 22 C. Szobiszowice. Tak powinno wyglądać skrzyżowanie ul. Toszeckiej z ul. Uszczyka i ul. Floriańską – ruch rowerowy po winien korzystać z 2 przejazdów dla rowerzystów w poprzek ul. Toszeckiej, bez konieczności lawirowania po przejazdach dla rowerzystów przy wylotach ul. Floriańskiej i ul. Uszczyka.
 • 23. 23 45 i 46. U góry prawidłowo wykonany przejazd dla rowerzystów przy kościele, a u dołu miejsce zaprojektowanego przejazdu dla rowerzystów nadal jest przegrodzone barierką
 • 24. 24 47 i 48. Wyloty ul. Floriańskiej i ul. Uszczyka. Te przejazdy dla rowerzystów nie zastąpią nie wykonanego drugiego przejazdu przez ul. Toszecką
 • 25. 25 49 i 50. Ul. Nad Torami, wiadukt kolejowy. Po lewej drogowskazy w 2012 r. Po prawej zdjęcie z 2016 r. – drogowskazy i słupki wymagają wymiany na nowe 51. Ul. Kasztanowa. To miejsce wymaga pilnie modernizacji – pokrycia asfaltem starego bruku
 • 26. 26 52. Znak kierujący na ciąg pieszo-rowerowy jest zasłonięty gałęziami 53. Znak wymaga wymiany na nowy 54. Ul. J. Śliwki, róg ul. Kasztanowej. Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego wymaga remontu
 • 27. 27 55. Ul. J. Śliwki, róg ul. Kasztanowej. Krawężnik przy przejeździe dla rowerzystów wymaga obniżenia 56. Ul. J. Śliwki, przystanek autobusowy po stronie południowej. Ciąg pieszo-rowerowy z konieczności prowadzi przez peron
 • 28. 28 57. Ul. J. Śliwki, przystanek autobusowy po stronie północnej. W przypadku utworzenia ciągu pieszo-rowerowego rowerzyści mogliby przejeżdżać z tyłu za wiatą 58 i 59. Ul. J. Śliwki, strona północna. Po wycięciu drzew jest sporo miejsca na proponowany ciąg pieszo-rowerowy, z przewężeniem pokazanym na zdjęciu po prawej stronie
 • 29. 29 D. Plan skrzyżowania ul. Orlickiego i ul. Śliwki z ul. Nadrzeczną, ul. Wybrzeże Armii Krajowej i łącznicami z Drogową Trasą Średnicową. Na planie zaznaczono, jak powinny przebiegać przez to skrzyżowanie trasy rowerowe. Trasa nr 6 została zaznaczona kolorem czerwonym, a jej proponowany wariant kolorem pomarańczowym.
 • 30. 30 W zrealizowanym bez zmian projekcie DTŚ-ki znajduje się wiele błędów, których usunięcie sugerowała wykonana w 2013 r. koncepcja infrastruktury rowerowej dla Gliwic. Niestety sugestie te zostały przez Urząd Miejski w całości zignorowane i nie zadbano o poprawienie dokumentacji. Uwagi w koncepcji były następujące: a. Projekt odtwarza niektóre istniejące połączenia, nie uwzględniając potrzeby dalszej rozbudowy sieci tras rowerowych. Nie zostało wykonane połączenie z al. Wybrzeże Wojska Polskiego i nie dokończono połączenia z ul. Nadrzeczną. Nie uwzględniono też potrzeby wykonania nowego ciągu pieszo-rowerowego po drugiej stornie ul. J. Śliwki. b. Przejazdy dla rowerzystów powinny umożliwiać poruszanie się rowerem bez konieczności wykonywania skomplikowanych i niebezpiecznych manewrów – ilość łuków poziomych powinna zostać ograniczona do niezbędnego minimum. c. Należy doprojektować brakujący ciąg pieszo-rowerowy po drugiej stronie ul. J. Śliwki, z uwagi na brak odpowiedniej rozpiętości przęsła wiaduktu najprościej z doprojektowaniem przejazdu dla rowerzystów po jego drugiej stronie. d. Należy doprojektować połączenie z ul. Wybrzeże Wojska Polskiego i przejazd dla rowerzystów u wylotu ul. Nadrzecznej (docelowo ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż tej ulicy). Należy wiedzieć, że skrzyżowanie to jest ważnym węzłem ruchu rowerowego, w którym przecinają się trasy rowerowe nr 6, 16, 17 i 376 Śląskiej Sieci Tras Rowerowych. Trasy nr 6 i 17 (ul. Orlickiego – ul. J. Śliwki, na planie D oznaczone kolorem czerwonym) nie ma przejazdów dla rowerzystów w osi dróg dla rowerów, a jakieś bezsensowne odgięcia ze słupami i barierkami, które zamieniają przejazd w swoisty tor przeszkód (tu zdjęcia 62÷65 i 69). Nie wykonano drogi dla rowerów po północnej stronie ul. J. Śliwki (końcowa część pkt a. powyższych uwag, na planie D oznaczone kolorem pomarańczowym). Trasa nr 16 (al. Wybrzeże Wojska Polskiego – ul. Portowa, na planie D oznaczona kolorem żółtym) również ma przejazdy dla rowerzystów stanowiące swoisty tor przeszkód (zdjęcia 68 i 69), brak jest połączenia ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ul. Orlickiego z ul. Wojska Polskiego. Trasa nr 376 (ul. Nadbrzeżna, na planie D oznaczona kolorem czarnym) odgałęzia się od skrzyżowania wyżej wymienionych tras, przecina ul. Orlickiego wraz z trasą nr 16 i kieruje się do jezdni ul. Nadbrzeżnej, gdzie „zapomniano” o prawidłowym połączeniu ciągu pieszo-rowerowego z tą ulicą. Przepisy zabraniają stosowania przycisków na przejazdach dla rowerzystów – jak widać „poziom” sygnalizacji dla rowerzystów nie jest odpowiedni, skoro przyciski tutaj występują, a naciśnięcie niektórych wymaga zejścia z roweru i przedostania się na drugą stronę przejścia dla pieszych! 60. Po lewej zalecana w standardach infrastruktury rowerowej prawidłowa lokalizacja przejazdu dla rowerzystów na przedłużeniu drogi dla rowerów 61. Po prawej nieprawidłowa, niedopuszczalna lokalizacja przejazdu dla rowerzystów z uwagi na konieczność wykonywania przez rowerzystów niebezpiecznych manewrów wprowadzających w błąd kierowców samochodów co do ich dalszego kierunku jazdy
 • 31. 31 62 i 63. Ul. J. Śliwki, zjazd z DTŚ-ki (na planie C u góry po prawej stronie). Przejazdy dla rowerzystów powinny znajdować się w osi drogi dla rowerów, bez barokowych odgięć, powinny mieć szerokość 3,0 m, a wszystkie słupy należy przenieść poza skrajnię drogi dla rowerów
 • 32. 32 Po lewej: 64. Ul. J. Śliwki, ciąg pieszo-rowerowy pod DTŚ-ką (na planie C po prawej stronie) U dołu: 65. Ul. J. Śliwki, zjazd na DTŚ-kę (na planie C po środku po prawej stronie). Przejazd dla rowerzystów powinien znajdować się w osi drogi dla rowerów, bez barokowego odgięcia, powinien mieć szerokość 3,0 m, a wszystkie słupy należy przenieść poza skrajnię drogi dla rowerów
 • 33. 33 U dołu: 66. Ul. J. Śliwki, zjazd na DTŚ-kę (na planie C u góry po lewej stronie). Przejazd dla rowerzystów powinien znajdować się na lewo od przejścia dla pieszych Po lewej: 67. Ul. J. Śliwki, proponowany ciąg pieszo-rowerowy pod DTŚ-ką (na planie C po lewej stronie)
 • 34. 34 68. Ul. J. Śliwki, zjazd z DTŚ-ki (na planie C po środku po lewej stronie). Proponowany jest przejazd dla rowerzystów w miejscu, gdzie aktualnie znajduje sie napis „STOP”. 69. Skrzyżowanie DTŚ-ki na ul. Orlickiego i ul. J. Śliwki, wylot ul. Armii Krajowej. Przejazd dla rowerzystów powinien znajdować się w osi drogi dla rowerów, bez barokowego odgięcia, powinien mieć szerokość 3,0 m, a wszystkie słupy należy przenieść poza skrajnię drogi dla rowerów
 • 35. 35 70. Ul. Orlickiego, róg ul. Wyspiańskiego. Rozwidlenie trasy nr 6 i planowanej trasy nr 17. Drogowskazy wymagają wymiany 71. Brak przycisku dla rowerzystów, aby mogli włączyć sygnalizację przejazdu dla rowerzystów. Nieaktualne znaki poziome nadal nie zostały usunięte
 • 36. 36 72. Nadal nie wymieniono obu szkieł w sygnalizatorach z S-5 na S-5/S-6. 73. Zjazd na drogę między ogródkami działkowymi. Niebezpieczny ubytek nawierzchni 74 i 75. Ul. Jasnogórska, róg ul. Młyńskiej. Po lewej wylot ul. Młyńskiej, na której obowiązywał niegdyś zakaz ruchu, a po prawej przejazd dla rowerzystów z nadal zbyt wysokimi krawężnikami. Proponowana zmiana przebiegu trasy i poprowadzenie jej ul. Młyńską
 • 37. 37 76. Ul. Młyńska na odcinku między ul. Jasnogórską a ul. Powstańców Warszawy. Obecnie nie obowiązuje tutaj zakaz ruchu 77. Skrzyżowanie ul. Powstańców Warszawy z ul. Młyńską. Obecnie trasa prowadzi przez przejazd dla rowerzystów. Proponowana jest zmiana i poprowadzenie trasy jezdnią ul. Młyńskiej
 • 38. 38 78. Skwer Bottrop. Asfaltowa droga dla rowerów. Nadal brak znaku R-1 trasy rowerowej. 79. Nadal Brak znaku C-13a informującego o końcu drogi dla rowerów.
 • 39. 39 Po lewej: 80. Nadal Brak znaku R-1 pod znakiem C-16/13. Znak R-1 pod znakiem C-13 nadal nie został wymieniony na nowy U dołu: 81. Wyjazd ze skweru Bottrop na ul. Wieczorka. Droga dla rowerów trafia nieprawidłowo na lewo od drzewa, zamiast na przejazd dla rowerzystów
 • 40. 40 E. Pl. Mickiewicza, skrzyżowanie ul. Wieczorka z ul. Korfantego. Tak powinno wyglądać to skrzyżowanie – odcinki drogi dla rowerów i przejazdy dla rowerzystów są połączone ze sobą. W czasie remontu ul. Wieczorka w 2010 r. został zniszczony przejazd dla rowerzystów, prawdopodobnie na skutek braku koordynacji w trakcie projektowania i wykonawstwa – odtworzono go dopiero w 2011 r. Zniszczone zostało oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego przy dojeździe do skweru Bottrop i na skraju pl. Mickiewicza – brak jest na tym odcinku znaków pionowych i poziomych oraz wykonano niewygodny i niebezpieczny dla rowerzystów murek.
 • 41. 41 76. Brak czytelnego połączenia miedzy droga dla rowerów a przejazdem dla rowerzystów, który zlokalizowano po prawej stronie przy ścianie znajdującego się tam budynku (poza zdjęciem) 77. Ul. Wieczorka. Przejazd dla rowerzystów nadal trafia w nie obniżone krawężniki i słupki utrudniające przejazd rowerem
 • 42. 42 78 i 79. Nadal stoi nieaktualna tablica informacyjna, a niektóre drogowskazy również wymagają wymiany na nowe
 • 43. 43 80 i 81. Pl. Mickiewicza. Po lewej ciąg pieszo-rowerowy w 2005 r. przed remontem ul. Wieczorka U dołu „teoretyczny” ciąg pieszo-rowerowy. Brak znaków pionowych i poziomych ciągu pieszo-rowerowego oraz niebezpieczny murek wchodzący w skrajnię drogi dla rowerów.
 • 44. 44 82 i 83. Ul. Korfantego, wylot na ul. Wieczorka. Brak prawidłowego oznakowania ciągu pieszo-rowerowego
 • 45. 45 F. Plan odcinka trasy nr 6 w Gliwicach od pl. Mickiewicza w centrum do Kolonii Żernickiej
 • 46. 46 Po lewej: 84. Ul. Korfantego, róg ul. Miarki. Prawidłowo wykonany przejazd dla rowerzystów. Brak znaku trasy rowerowej U dołu: 85. Ul. Korfantego, róg ul. Miarki. Ul. Miarki powinna zostać dopuszczona do dwukierunkowego ruchu rowerów
 • 47. 47 86 i 87. Ul. Kościuszki, róg ul. Korfantego i ul. Zawiszy Czarnego. Droga dla rowerów i przejazdy dla rowerzystów w obrębie skrzyżowania
 • 48. 48 88 i 89. Ul. Kościuszki, róg ul. Korfantego i ul. Zawiszy Czarnego. Wylot ul. Zawiszy Czarnego – na dolnym zdjęciu brak oznakowania wskazującego na sposób przejazdu rowerem
 • 49. 49 U góry: 90 i 91. Pl. Grunwaldzki. Po lewej zdjęcie z 2012 r. z tablicą informacyjną i drogowskazami. Po prawej aktualne zdjęcie – pozostała tylko tablica Po lewej: 92. Na rozwidleniu znajduje się stary nieaktualny drogowskaz, jest aktualny znak trasy nr 6, natomiast brak jest znaku trasy nr 15. Znaki są częściowo zasłonięte gałęziami
 • 50. 50 93. Ul. Kazimierza Wielkiego. Po lewej rozpoczyna się ciąg pieszo-rowerowy, natomiast znak R-1 mylnie sugeruje kontynuowanie jazdy jezdnią 94. Ul. Kazimierza Wielkiego. Niestandardowy ciąg pieszo-rowerowy –zamiast asfaltu zastosowano betonową kostkę fazowaną, a część dla rowerów ma tylko 1,5 m szerokości.
 • 51. 51 95 i 96. Ul. Zygmunta Starego, róg ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Słowackiego. Niestarannie wykonany przejazd dla rowerzystów – powinien znajdować się tuż obok barierek. Kosz na śmieci stoi w skrajni drogi dla rowerów.
 • 52. 52 U góry: 97. Brak czytelnego połączenia z przejazdem dla rowerzystów Po lewej: 98. Znak R-1 wymaga wymiany na nowy
 • 53. 53 99. Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zygmunta Starego i ul. Nowy Świat. Nie widać znaków C-16-13 i R-1 100. Ul. Nowy Świat, róg ul. Sikornik. Ciąg pieszo-rowerowy wymaga remontu Zupełnie zaniedbane oznakowanie trasy rowerowej, m.in. nieaktualny wzór znaku C-16-13
 • 54. 54 Po lewej: 101. Tablica informacyjna jest nieaktualna i wypłowiała – wymaga wymiany U dołu: 102. Dobrze wykonane przejazdy dla rowerzystów kontrastują ze starym słupem stojącym po środku drogi dla rowerów
 • 55. 55 103. Modernizacja sygnalizacji świetlnej polegała na tym, że w skrajni drogi dla rowerów postawiony został kolejny słup, na którym „zapomniano” umieścić przycisk włączający sygnalizację świetlną przejazdu dla rowerzystów 104. Zaniedbane oznakowanie trasy rowerowej – nieaktualny wzór znaku C-13/16 i zepsuty znak R-1
 • 56. 56 Po lewej: 105. Skrzyżowanie ul. Sikornik z ul. Kosów. Zmiana strony ciągu pieszo-rowerowego przeznaczonego dla rowerzystów. Widoczna nowa wysepka poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego. U dołu: 106. Niestety krawężniki na wysepce nie zostały należycie obniżone
 • 57. 57 107 i 108. Skrzyżowanie ul. Sikornik z ul. Czajki. Przejazd dla rowerzystów nadal trafia na studzienkę ściekową i dziurę tuż przy drodze dla rowerów
 • 58. 58 Po lewej: 109. Tablica informacyjna jest nieaktualna i zniszczona – wymaga wymiany U dołu: 110. Ul. Sikornik. Zarząd Dróg Miejskich najwyraźniej nie rozróżnia parkingu od ciągu pieszo-rowerowego. Według ustnych zapewnień w 2006 r. samochody miały zostać przeniesione na nowy parking, a funkcja ciągu pieszo- rowerowego miała zostać przywrócona
 • 59. 59 111 i 112. Wylot ul. Sikornik na ul. Kormoranów. Tutaj najlepiej widać „twórcze” podejście Zarządu Dróg Miejskich do przepisów ruchu drogowego. Na końcu parkingu absurdalny znak końca drogi dla rowerów! Znak R-1 wymaga wymiany
 • 60. 60 113. Wylot ul. Sikornik na ul. Kormoranów. Przekręcony stary znak trasy rowerowej i zepsuty znak R-1 114. Koniec ul. Kormoranów. Samochód zastawia wjazd na drogę dla rowerów. Razi nieaktualny wzór znaku C-13 i brak znaku R-1
 • 61. 61 115. Ul. Pliszki, róg ul. Kruczej. Przy wykonywaniu znaków poziomych „zapomniano” o przejeździe dla rowerzystów. Jak legalnie skręcić w lewo z drogi dla rowerów w ul. Pliszki? 116. Ul. Pliszki, róg ul. Kruczej. Brak znaku A-24 „rowerzyści” i znaku R-1b
 • 62. 62 U góry: 117. Ul. Biegusa, róg ul. Bielika. Znak R- 1b, który powinien zapowiadać zakręt trasy rowerowej w prawo, został umieszczony dopiero za zakrętem Po lewej: 118. Brak znaku R-1b, który powinien zapowiadać zakręt trasy rowerowej w lewo
 • 63. 63 U góry: 119. Ul. Bielika. Brak znaków R-1 U dołu: 120. Ul. Bielika. Nawierzchnia drogi wymaga solidnego remontu
 • 64. 64 121 i 122. U góry rozwidlenie drogi gospodarczej z ul. Bielika. Na dole rozwidlenie drogi serwisowej autostrady A4 i drogi gospodarczej. Zupełny brak oznakowania trasy rowerowej
 • 65. 65 123 i 124. Rozwidlenie drogi serwisowej autostrady A4 i drogi gospodarczej. Zupełny brak oznakowania trasy rowerowej Wyjątkiem jest informacja, że po drodze serwisowej autostrady wolno jeździć rowerami
 • 66. 66 125. Kolonia Żernicka, ul. Wiśniowa – pierwsze skrzyżowanie poza granicą Gliwic. Znak trasy rowerowej kieruje na drogę serwisową autostrady A4 126. Widok z wiaduktu nad autostradą koło Kolonii Żernickiej na drogę serwisową, którą poprowadzi trasa rowerowa. Na pierwszym planie znak trasy rowerowej
 • 67. 67 Uwagi ogólne Gliwicki odcinek trasy rowerowej nr 6 jest stosunkowo dobrze utrzymany w porównaniu z innymi gliwickimi trasami, ale nie brakuje miejsc, które nigdy nie zostały wykonane zgodnie z projektem, różnych błędów i braków w oznakowaniu ogólnym infrastruktury rowerowej, a oznakowanie turystyczne wymaga pilnie remontu. Wskazane są korekty przebiegu trasy na ul. Floriańskiej w Szobiszowicach, na ul. J. Śliwki i na ul. Młyńskiej, przy czym tylko na ul. J. Śliwki zamiana wymaga wybudowania ciągu pieszo-rowerowego, a pozostałe wyłącznie zmian w organizacji ruchu drogowego. Uwagi szczegółowe: 1. Należy umożliwić wjazd z ul. Kurpiowskiej na ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Tarnogórskiej. „Zapomniano” o konieczności oznakowania przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów. 2. Na ul. Tarnogórskiej wskazane jest wykonanie odcinków dróg dla rowerów omijających przystanki autobusowe. 3. Wskazane jest przebudowanie przejazdu dla rowerzystów przez zjazd na drogę nr 88 wraz z dojazdami. 4. Niezbędne jest przebudowanie zjazdu do stacji paliw w celu uzyskania ciągłości drogi dla rowerów. 5. Należy poprawić przejazd dla rowerzystów przez ul. Lubliniecką z usunięciem fragmentu z nawierzchnią z bruku granitowego i wykonaniem prawidłowo obniżonych krawężników. 6. Należy wykonać obniżenie krawężnika przy zjeździe z ciągu pieszo-rowerowego przy skrzyżowaniu ul. Lublinieckiej z ul. Michałowskiego. 7. Należy zamienić przejście dla pieszych z przejazdem dla rowerzystów przez ul. Bernardyńską, co pozwoli uniknąć wykonania obniżenia krawężnika przy obecnym przejeździe. 8. Trasa rowerowa prowadzi w jedną stronę ul. Floriańską, a w drugim kierunku korzysta z objazdu ul. Sztabu Powstańczego, ul. Patrolową i ul. Toszecką. Na ul. Floriańskiej należy dopuścić ruch rowerowy w obu kierunkach, wieszając pod znakami B-2 i D-3 tabliczki T-22 „Nie dotyczy rowerów”. Do zmiany należy dostosować też oznakowanie znakami kategorii R. 9. Należy umożliwić wjazd z ul. Patrolowej na ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Toszeckiej. poszerzając wjazd i usuwając zanieczyszczenia nawierzchni. 10. Należy wykonać brakujący przejazd dla rowerzystów na skrzyżowaniu ul. Toszeckiej z ul. Uszczyka i ul. Floriańską, co pozwoli uniknąć wykonywania przez rowerzystów niebezpiecznych i niewygodnych manewrów wokół skrzyżowania. 11. W rejonie Żernik i Szobiszowic należy uzupełnić braki w oznakowaniu znakami C-16-13 i poprawić zamocowanie znaków przekręconych. Słupki znaków drogowych należy usunąć poza skrajnię drogi dla rowerów. 12. Należy wykonać skrzyżowanie ul. Toszeckiej z ul. Uszczyka i ul. Floriańską zgodnie z projektem trasy rowerowej nr 6, a w szczególności należy wykonać i poprawnie oznakować 2 przejazdy dla rowerów, co pozwoli uniknąć wykonywania przez rowerzystów niebezpiecznych i niewygodnych manewrów wokół skrzyżowania. 13. Należy usunąć poważne błędy powstałe w wyniku budowy Drogowej Trasy Średnicowej w rejonie jej skrzyżowania z ul. Orlickiego i ul. J. Śliwki. − drogi dla rowerów nie mogą stanowić swoistego toru przeszkód, urągającego zasadom współżycia społecznego, ze słupami w skrajni dróg dla rowerów, − drogi dla rowerów w tym rejonie należało wykonać zgodnie z przyjętymi w 2013 r. standardami infrastruktury rowerowej, tj. z przejazdami rowerowymi w osiach dróg dla rowerów, z usunięciem wszelkich słupów ze skrajni dróg dla rowerów, z usunięciem przycisków sygnalizacji świetlnej i zsynchronizowaniem tej sygnalizacji pod kątem ruchu rowerowego, − należy wykonać brakujące elementy infrastruktury rowerowej, a w szczególności połączenie ciągów pieszo-rowerowych przy ul. Orlickiego i al. Wybrzeże Wojska Polskiego.
 • 68. 68 14. Należy rozważyć wykonanie ciągu pieszo-rowerowego po północnej stronie ul. J. Śliwki wraz z przeniesieniem na ten ciąg trasy rowerowej nr 6. 15. Należy wyremontować najbardziej zniszczone fragmenty nawierzchni drogi dla rowerów przy ul. Orlickiego, a w miarę możliwości zamienić kostkę betonową na nawierzchnię asfaltową. 16. Należy dokończyć wykonanie przejazdu dla rowerzystów przez ul. Orlickiego poprzez wymianę szkieł z sygnałami S-5 na szkła z sygnałami S-5/S-6 i usunięcie nieaktualnych linii poziomych. 17. Należy rozważyć „wyprostowanie” trasy rowerowej nr 6, poprzez poprowadzenie jej przez zamknięty dla ruchu samochodowego odcinek ul. Młyńskiej, likwidując kręty odcinek ciągu pieszo-rowerowego na skwerze obok czołgu-pomnika. 18. Przejazd dla rowerzystów przez ul. Wieczorka wymaga wykonania prawidłowych obniżeń krawężników i oznakowania poziomego tak, aby przejazd trafiał na wylot drogi dla rowerów prowadzącej przez skwer Bottrop. 19. Ciąg pieszo-rowerowy na skraju pl. Mickiewicza wymaga wykonania oznakowania pionowego i poziomego. 20. Na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ul. Korfantego i ul. Zawiszy Czarnego wskazane jest poprawienie czytelności dojazdu do przejazdów dla rowerzystów od strony ul. Zawiszy Czarnego, a dojazd do przejazdu od strony ul. Korfantego powinien zostać odgrodzony od strony jezdni słupkami blokującymi U-12c. 21. Przejazd dla rowerzystów przez ul. Zygmunta Starego należy wykonać bliżej skrzyżowania, tuż obok końca ogrodzenia U-12a (lepsza widoczność skrzyżowania). 22. Przenieść w inne miejsce słupy znajdujące się na drodze dla rowerów na skrzyżowaniu ul. Nowy Świat z ul. Sikornik. 23. Oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Sikornik pomiędzy ul. Czajki a ul. Kormoranów powinien być zamieniony na oznakowanie parkingu do czasu jego budowy w innym miejscu. Należy sfinalizować wybudowanie nowego parkingu tak, jak to było planowane w 2006 r. 24. Wyjazd z ciągu pieszo-rowerowego na ul. Pliszki wymaga wykonania przejazdu dla rowerzystów. 25. Niektóre odcinki ciągów pieszo-rowerowych i dróg gospodarczych wymagają remontu. 26. Wzdłuż całej trasy występują liczne zniszczenia i braki w oznakowaniu znakami kategorii R. Należy uzupełnić braki w oznakowaniu, wymienić znaki zniszczone lub nieaktualne na nowe i poprawić zamocowanie znaków przekręconych, a także obniżyć wysokość zamocowania niektórych tablic informacyjnych. Niektóre drogowskazy i tablice informacyjne mają nieaktualną treść. Należy też zadbać, aby znaki nie były zasłonięte gałęziami.