Audyt Gliwice Perseusza

Piotr Rościszewski
Piotr Rościszewskiprojektant um PTTK

Audyt dotyczy zgodności drogi dla rowerów (ciągu pieszo-rowerowego) z Prawem o Ruchu Drogowym i innymi zasadami projektowania, czyli tzw. dobrą praktyką inżynierską, a w szczególności z krakowskimi standardami projektowania infrastruktury rowerowej.

mgr inż. Piotr Rościszewski

Sprawozdanie z audytu ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Pionierów
i ul. Perseusza w Gliwicach w dniu 2012-03-23

Dokumentację modernizacji ul. Pionierów i ul. Perseusza wraz z ciągiem pieszo-rowerowym przy
tych ulicach wykonała firma Eurodroga w Gliwicach w grudniu 2007 r. Realizacja projektu
zakończyła się w listopadzie 2011 r.
Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż tych ulic istniał już wcześniej, ale miał bardzo kręty przebieg,
m.in. 5 razy przekraczał jezdnię obu ulic i prawie na całej długości miał nawierzchnię żwirową.
         Zakres modernizacji ul. Perseusza i wylotów ulic poprzecznych

Przebieg. Jak widać na powyższym planie, ul. Perseusza ma 4 zakręty. Po modernizacji kierowcy
muszą pokonać dodatkowo 3 zakręty na rondzie, od którego będzie odgałęziać się łącznik
do ul. Portowej z wiaduktem nad torami kolejowymi.
Rowerzyści musieli wcześniej pokonywać kilkanaście zakrętów, a po modernizacji ilość zakrętów
wzrosła do co najmniej 30, co będzie skutecznie zniechęcać rowerzystów do pokonywania tego
slalomu giganta. Szczegóły zostały omówione w dalszej części sprawozdania.
Szerokość ścieżki rowerowej. Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych
pkt. 7.11 określa minimalną szerokość dwukierunkowego ciągu pieszo-rowerowego na 4,0 m, przy
czym droga dla rowerów przedstawiona na rys. 7.11.5 powinna mieć co najmniej 2,5 m, podczas gdy
wykonana ścieżka ma tylko 2,0 m szerokości.
Nawierzchnia. Jedynym prawidłowym rozwiązaniem byłaby dobrze wykonana nawierzchnia asfaltowa
i takiej właśnie nawierzchni od lat oczekują wszyscy rowerzyści. Zamiast tego tradycyjnie rowerzyści
zostali uraczeni betonowa kostką fazowaną, chociaż trzeba przyznać, że stosunkowo dobrze ułożoną.
2
             Nawierzchnia z betonowej kostki fazowanej
Obniżenia krawężników w większości można zaaprobować, chociaż rzadko kiedy uskok ma
przepisowe nie więcej niż 1 cm. Większość uskoków można oszacować na 2-3 cm, co oznacza,
że w ogóle nie powinny były zostać odebrane od wykonawcy przez inspektora nadzoru. Rowerzyści
powinni mieć zapewnioną wygodną jazdę, bez niepotrzebnego łamania niwelety i podrzucania roweru
na krawężnikach.
            Nieprzepisowe obniżenie krawężnika przy rondzie
Zdarzają się też takie wpadki, jak na skrzyżowaniu z poprzecznym ciągiem pieszo-rowerowym
nieopodal ul. Oriona, gdzie w ogóle zapomniano o obniżeniu krawężnika. Należy też zwrócić uwagę
na to, że nie został wykonany dojazd do przejazdu od strony ścieżki.
3
     Brak obniżonego krawężnika przy źle oznakowanym przejeździe dla rowerzystów
            oraz brak dojazdu do przejazdu od strony ścieżki
Niepotrzebne zakręty. Z uwagi na brak ogólnopolskich standardów infrastruktury rowerowej
projektanci powinni kierować się tzw. dobrą praktyką inżynierską, sięgając m.in. do
krakowskich standardów technicznych tej infrastruktury, dostępnych m.in. pod adresem
http://www.bip.krakow.pl/wladze/zarzadzenia/pliki/zp_2103_04.pdf. Zdumiewa, że projektanci nie
zastosowali tych standardów, ani nie sprawdziły tego osoby odbierające projekt w Zarządzie Dróg
Miejskich. Zgodnie ze standardami (i ze zdrowym rozsądkiem) droga dla rowerów powinna biec
prosto, a jak już zajdzie konieczność zaprojektowania zakrętów, to łuki poziome powinny mieć
promień R = 20 m, a wyjątkowo R = 10 m, a przy skrzyżowaniach R = 4 m, tymczasem w projekcie
nagminnie występują miejsca, gdzie ścieżka załamuje się zupełnie niepotrzebnie, a promienie łuków
mają promień mniejszy od R = 4 m. Przy skrzyżowaniach ścieżka uporczywie trzyma się krawężnika,
zamiast zmierzać w stronę przejazdu dla rowerzystów bez zbędnych zakrętów, a przy wylocie
ul. Oriona inwestor i projektant zupełnie „zapomnieli” o wykonaniu przejazdu dla rowerzystów.
Zgodnie z opinią Zespołu ds. Ścieżek Rowerowych GDDKiA opublikowanej pod adresem
http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/i/infrastruktura-
rowerowa_3000/documents/opinia_odginanie__3_.pdf oś ścieżki rowerowej nie powinna odginać się w
rejonie skrzyżowań od osi jezdni, jeżeli nie jest to niezbędne.
Ciągłość ścieżki. Ścieżka rowerowa jest ustawiczne przerywana na splotach z chodnikiem, a także na
zjazdach gospodarczych, z tym, że z uwagi na stosowanie jednakowej kostki betonowej jest to
uciążliwe jedynie pod względem orientacyjnym, powodując niepotrzebny dyskomfort psychiczny
u rowerzystów poruszających się ścieżką. Jednocześnie kierowcy powinni mieć jednoznaczny sygnał, że
przecinając wyraźnie wydzieloną ścieżkę nie mają na niej pierwszeństwa, niezależnie od konieczności
zaprojektowania przy niej odpowiednich znaków drogowych pionowych i poziomych.
Oznakowanie. Stale powtarzają się takie błędy. Znaki poziome P-11 „przejazd dla rowerzystów”
mają jeden rząd kostek zamiast dwóch. Droga dla rowerów ma nienaruszalną skrajnię 20 cm od jej
krawędzi, tymczasem w skrajni zostały umieszczone niemal wszystkie znaki stojące przy tej drodze.
4
    Po lewej rondo na ul. Pionierów – nieprawidłowo ustawiony słupek znaku drogowego
     Po prawej przykład – prawidłowo ustawiony wysięgnik ze znakami drogowymi
                   (Zawadzkie, ul. Opolska)
Poniżej kilkanaście ważniejszych błędów dotyczących całej trasy ścieżki rowerowej.
     Rondo na ul. Pionierów – droga dla rowerów zamiast jednego zakrętu ma 3 zakręty
5
        Rondo na ul. Pionierów – prawidłowe wyprofilowanie zakrętu
                 Rondo na ul. Pionierów
– nieprawidłowo wykonany znak P-11 „przejazd dla rowerzystów” (brak drugiego rzędu kostek)
     i nieprawidłowo ustawiony znak A-7 „ustąp pierwszeństwa” za przejazdem
6

Niewłaściwie został wykonany przejazd dla rowerzystów – znak P-11 zamiast 2 rzędów kostek ma
tylko jeden, co praktycznie uniemożliwia zidentyfikowanie go przez kierowców samochodów
i rowerzystów jako przejazdu dla rowerzystów. Jest to tym bardziej uciążliwe, że według Prawa
o Ruchu Drogowym obowiązującym od kwietnia 2011 r. rowerzyści mają pierwszeństwo ma
przejazdach przylegających do rond, co zresztą sygnalizuje znak A-7 znajdujący się przed rondem na
projekcie, a na zdjęciu został nieprawidłowo zlokalizowany za przejazdem. Dla pewności od strony
ronda przed przejazdem również powinien zostać umieszczony znak A-7.
Kolejnym błędem jest pominięcie oznakowania dojazdu do ogródków działkowych, skompilowanego
tutaj z trasą rowerową – brak przerwy w linii P-4 na umieszczenie znaku P-1.

Nieopodal znajduje się zjazd do bazy samochodowej. Po 4 miesiącach od ukończenia przebudowy
ul. Pionierów znaki poziome przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów już zanikły.
             Ul. Pionierów, zjazd do bazy samochodowej
     – znaki poziome przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów już zanikły
7
       Ul. Pionierów, przejście dla pieszych między przystankami autobusowymi
– droga dla rowerów robi jakieś dziwne zygzaki, zamiast prowadzić prosto, jak na rysunku po prawej,
       znaki drogowe nieprawidłowo umieszczone w skrajni drogi dla rowerów
Przy wylocie ul. Wielkiej Niedźwiedzicy ul. Pionierów przechodzi w ul. Perseusza. Droga dla
rowerów na tym odcinku ma kilka zupełnie niepotrzebnych zakrętów, utrudniających jazdę rowerem,
a także zmniejszających bezpieczeństwo ruchu drogowego. Niewłaściwie został wykonany przejazd
dla rowerzystów – znak P-11 zamiast 2 rzędów kostek ma tylko jeden, co praktycznie uniemożliwia
zidentyfikowanie go przez kierowców samochodów i rowerzystów jako przejazdu dla rowerzystów.
Dodatkowym utrudnieniem są znaki drogowe pionowe wchodzące w skrajnię drogi dla rowerów
Według Prawa o Ruchu Drogowym obowiązującym od kwietnia 2011 r. rowerzyści mają
pierwszeństwo ma przejazdach, jeżeli jadą wzdłuż głównej ulicy, co kierowcom samochodów
powinien sygnalizować znak B-20 „stop” ustawiony przy wylocie ul. Wielkiej Niedźwiedzicy,
tymczasem został nieprawidłowo zlokalizowany za przejazdem.
8
Skrzyżowanie ul. Pionierów, ul. Perseusza i ul. Wielkiej Niedźwiedzicy (po prawej)
      – niepotrzebne zbliżenie drogi dla rowerów do krawężnika
Skrzyżowanie ul. Pionierów, ul. Perseusza i ul. Wielkiej Niedźwiedzicy (po prawej)
   – niepotrzebne oddalenie przejazdu dla rowerzystów od skrzyżowania
9

       Skrzyżowanie
    ul. Pionierów, ul. Perseusza
i ul. Wielkiej Niedźwiedzicy (po prawej)

Na rysunku po lewej propozycja
wyprostowania drogi dla rowerów
w sposób przyjazny dla rowerzystów.
10
   Skrzyżowanie ul. Pionierów, ul. Perseusza i ul. Wielkiej Niedźwiedzicy (po prawej)
– nieprawidłowo wykonany znak P-11 „przejazd dla rowerzystów” (brak drugiego rzędu kostek)
        i nieprawidłowo ustawiony znak B-20 „stop” za przejazdem
   Skrzyżowanie ul. Pionierów, ul. Perseusza i ul. Wielkiej Niedźwiedzicy (po prawej)
     – droga dla rowerów robi jakieś dziwne zygzaki, zamiast prowadzić prosto,
    a przejazd utrudniają wchodzące w skrajnię ścieżki słupki znaków drogowych
11
    Ul. Perseusza, wylot ul. Kopernika – zbyt małe łuki poziome drogi dla rowerów,
nieprawidłowo wykonany znak P-11 „przejazd dla rowerzystów” (brak drugiego rzędu kostek),
         nieprawidłowo ustawiony znak B-20 „stop” za przejazdem,
     przejazd utrudniają wchodzące w skrajnię ścieżki słupki znaków drogowych

                         Nic nie stało na przeszkodzie, aby na drodze
                         dla rowerów zastosować łuki poziome
                         o promieniach co najmniej R = 20 m.
12


                           Skrzyżowanie ul. Perseusza i ul. Bereniki
                          – zbyt małe łuki poziome drogi dla rowerów,
                               nieprawidłowo wykonany
                            znak P-11 „przejazd dla rowerzystów”
                              (brak drugiego rzędu kostek),
                          i nieprawidłowo ustawiony znak B-20 „stop”
                                  za przejazdem,
                           przejazd utrudniają wchodzące w skrajnię
                             ścieżki słupki znaków drogowych
Na rondzie na skrzyżowaniu ul. Perseusza z ul. Gwiazdy Polarnej droga dla rowerów ma kilka łuków
o małych promieniach, utrudniających jazdę rowerem, a także zmniejszających bezpieczeństwo ruchu
drogowego.
         Ul. Perseusza, rondo na skrzyżowaniu z ul. Gwiazdy Polarnej
          – droga dla rowerów „przyczepiona” do krawężnika ronda,
       znaki drogowe nieprawidłowo umieszczone w skrajni drogi dla rowerów
13
   Ul. Perseusza, rondo na skrzyżowaniu z ul. Gwiazdy Polarnej
    – droga dla rowerów „przyczepiona” do krawężnika ronda,
znaki drogowe nieprawidłowo umieszczone w skrajni drogi dla rowerów
   Ul. Perseusza, rondo na skrzyżowaniu z ul. Gwiazdy Polarnej
      – droga dla rowerów robi jakieś dziwne zygzaki
znaki drogowe nieprawidłowo umieszczone w skrajni drogi dla rowerów
14

Niewłaściwie zostały wykonane przejazdy dla rowerzystów – znak P-11 zamiast 2 rzędów kostek ma
tylko jeden, co praktycznie uniemożliwia zidentyfikowanie go przez kierowców samochodów
i rowerzystów jako przejazdu dla rowerzystów. Jest to tym bardziej uciążliwe, że według Prawa
o Ruchu Drogowym obowiązującym od kwietnia 2011 r. rowerzyści mają pierwszeństwo ma
przejazdach przylegających do rond, co zresztą sygnalizuje znak A-7 znajdujący się przed rondem.
Dodatkowym utrudnieniem są znaki drogowe pionowe wchodzące w skrajnię drogi dla rowerów.
 Ul. Perseusza, rondo na skrzyżowaniu z ul. Gwiazdy Polarnej – zbyt małe łuki poziome drogi dla
   rowerów, nieprawidłowo wykonane znaki P-11 „przejazd dla rowerzystów” (brak drugiego
     rzędu kostek), część znaków zanika po 4 miesiącach od zakończenia przebudowy,
       przejazd utrudnia wchodzący w skrajnię ścieżki słupek znaków drogowych
15
Ul. Perseusza, rondo na skrzyżowaniu z ul. Gwiazdy Polarnej
 – prawidłowe wyprofilowanie zakrętów dróg dla rowerów
16


                         Ul. Perseusza, przystanek autobusowy
                          koło ronda – droga dla rowerów
                           robi jakieś dziwne zygzaki,
                            zamiast prowadzić prosto,
                           znaki drogowe nieprawidłowo
                        umieszczone w skrajni drogi dla rowerów
Ul. Perseusza, skrzyżowanie z ciągiem pieszo-rowerowym nieopodal wylotu ul. Oriona
            – brak oznakowania bocznego ciągu
17

Droga dla rowerów kończy się nieoczekiwanie przy wylocie ul. Oriona, przy czy, nie ma możliwości
zjazdu z niej ani na ul. Perseusza z uwagi na brak obniżonego krawężnika, ani na ul. Oriona,
ponieważ kończy się ślepo przejściem dla pieszych, tak jakby inwestor i projektant zapomnieli, że
rower służy do jeżdżenia. Brak jest też możliwości wjazdu na drogę dla rowerów zarówno z ul.
Perseusza, jak i ul. Oriona, a znak początku ciągu pieszo-rowerowego jest widoczny tylko od strony
ul. Oriona.
Skrzyżowanie to powinno być poprawione poprzez wykonanie przejazdu dla rowerzystów przez
ul. Oriona i dodatkowo wykonanie obniżonego krawężnika umożliwiającego wjazd na ścieżkę
z ul. Perseusza od strony północnej.
  Ul. Perseusza, wylot ul. Oriona – droga dla rowerów zakręca przy krawężniku, bez możliwości
      zjazdu na ul. Perseusza, a także bez możliwości wjazdu na nią z drugiej strony
18
Ul. Perseusza, wylot ul. Oriona – droga dla rowerów zakręca przy krawężniku, bez możliwości
     zjazdu na ul. Oriona, a także bez możliwości wjazdu na nią z drugiej strony
  Ul. Perseusza, wylot ul. Oriona – propozycja rozwiązania możliwości zjazdu na jezdnię
 ul. Perseusza i ul. Oriona oraz wjazdu z tych ulic na ścieżkę rowerową poprzez wykonanie
           przejazdu dla rowerzystów i obniżonego krawężnika
  oraz wykonanie znaku pionowego C-16/13 i znaku poziomego P-1 w miejsce znaku P-4
19

Podsumowanie. Śląska Inicjatywa Rowerowa przed modernizacją ul. Pionierów i ul. Perseusza przesłała do
Zarządu Dróg Miejskich pismo z licznymi uwagami, z których większość została zignorowana. Pismo to
zostało opublikowane na stronie http://www.slideshare.net/RoweroweGliwice/ddr-perseusza-projekt-12 .
  1. Należy żałować, że Zarząd Dróg Miejskich zmarnował szansę wykonania drogi dla rowerów
    z prawdziwego zdarzenia, wykonaną zgodnie z dość popularnymi już w Polsce krakowskimi
    standardami technicznymi infrastruktury rowerowej.
  2. Droga dla rowerów powinna mieć co najmniej takie same parametry, jak jezdnia, przy której
    prowadzi, tymczasem ma znacznie gorszą nawierzchnię z betonowej kostki fazowanej.
  3. Droga dla rowerów ma znacznie więcej zakrętów niż jezdnia, w większości o bardzo małych
    promieniach łuków.
  4. Droga dla rowerów z przylegającym do niej chodnikiem powinna mieć co najmniej 2,5 m
    szerokości, a zamiast tego ma tylko 2,0 m, co powoduje dodatkowy niepotrzebny dyskomfort
    jazdy.
  5. Obniżenia krawężników w większości można zaaprobować, chociaż rzadko kiedy uskok ma
    przepisowe nie więcej niż 1 cm. Większość uskoków można oszacować na 2-3 cm,
    co oznacza, że w ogóle nie powinny były zostać odebrane od wykonawcy.
  6. Wykonawstwo ścieżki zupełnie nie uwzględnia faktu zmiany w kwietniu 2011 r. Prawa
    o Ruchu Drogowym – znaki A-7 „ustąp pierwszeństwa” i B-20 „stop” ustawiono „po
    staremu” między przejazdami dla rowerzystów a skrzyżowaniami jezdni.
  7. Znaki poziome P-11 „przejazd dla rowerzystów” wykonano w sposób zupełnie nieczytelny,
    a w związku z tym niebezpieczny – zamiast dwóch rzędów kostek wykonano tylko jeden,
    przy czym część znaków wykonano bardzo niestarannie tak, że niektóre z nich zanikły już po
    4 miesiącach od ukończenia modernizacji ulic.
  8. Droga dla rowerów ma skrajnię 20 cm od jej krawędzi, tymczasem w skrajni zostały
    umieszczone niemal wszystkie znaki stojące przy tej drodze.
  9. Droga dla rowerów kończy się przy wylocie ul. Oriona, przy czy, nie ma możliwości zjazdu
    z niej ani na ul. Perseusza, ani na ul. Oriona, ponieważ kończy się ślepo przejściem dla
    pieszych. Brak jest też możliwości wjazdu na drogę dla rowerów zarówno z ul. Perseusza, jak
    i ul. Oriona.
  10. Znaki E-12a oznaczające trasę rowerową Centrum – Czechowice zostały odtworzone
    w sposób chaotyczny w miejscach zupełnie przypadkowych.
Wnioski.
 1. Z wprowadzeniem większości uwag niestety trzeba będzie zaczekać do następnej
   modernizacji.
 2. Należy bezwzględnie wyegzekwować od wykonawcy prawidłowe wykonanie obniżeń
   krawężników, przynajmniej tych, które obecnie mają ponad 2 cm wysokości.
 3. Znaki A-7 i B-20 należy ustawić zgodnie z obecnym Prawem o Ruchu Drogowym tak, aby
   obejmowały przejazdy dla rowerzystów znajdujące się w obrębie skrzyżowań.
 4. Należy wykonać poprawnie wszystkie znaki P-11.
 5. Należy wszystkie znaki pionowe ustawić poza skrajnią ciągu pieszo-rowerowego, a razie
   potrzeby umocować znaki na wysięgnikach nad ciagiem.
 6. Należy poprawić skrzyżowanie ul. Perseusza i ul. Oriona tak, aby dało się je przejechać
   rowerem poprzez wykonanie przejazdu dla rowerzystów przez ul. Oriona i dodatkowo
   wykonanie obniżonego krawężnika umożliwiającego wjazd na ścieżkę z ul. Perseusza od
   strony północnej.
 7. Znaki E-12a powinny być docelowo zastąpione znakami R-1 i R-3 trasy rowerowej nr 17
   Śląskiej Sieci Tras Rowerowych według oddzielnego projektu.

Recomendados

Audyt gliwice395 von
Audyt gliwice395Audyt gliwice395
Audyt gliwice395Piotr Rościszewski
100 views18 Folien
Audyt gliwice016 2 von
Audyt gliwice016 2Audyt gliwice016 2
Audyt gliwice016 2Piotr Rościszewski
459 views31 Folien
Audyt gliwice006c2 von
Audyt gliwice006c2Audyt gliwice006c2
Audyt gliwice006c2Piotr Rościszewski
254 views23 Folien
DDR Perseusza - projekt 1.2 von
DDR Perseusza - projekt 1.2DDR Perseusza - projekt 1.2
DDR Perseusza - projekt 1.2Robert
926 views15 Folien
Audyt katowiceak von
Audyt katowiceakAudyt katowiceak
Audyt katowiceakPiotr Rościszewski
666 views6 Folien
Prelekcja16c von
Prelekcja16cPrelekcja16c
Prelekcja16cPiotr Rościszewski
151 views63 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Audyt gliwice006b2 von
Audyt gliwice006b2Audyt gliwice006b2
Audyt gliwice006b2Piotr Rościszewski
222 views19 Folien
Audyt gliwice016a von
Audyt gliwice016aAudyt gliwice016a
Audyt gliwice016aPiotr Rościszewski
353 views14 Folien
Audyt gliwice006c von
Audyt gliwice006cAudyt gliwice006c
Audyt gliwice006cPiotr Rościszewski
233 views19 Folien
Audyt gliwicemickiewicza von
Audyt gliwicemickiewiczaAudyt gliwicemickiewicza
Audyt gliwicemickiewiczaPiotr Rościszewski
273 views18 Folien
Audyt katowice001 von
Audyt katowice001Audyt katowice001
Audyt katowice001Piotr Rościszewski
471 views23 Folien
Audyt gliwice015 von
Audyt gliwice015Audyt gliwice015
Audyt gliwice015Piotr Rościszewski
465 views16 Folien

Destacado

Audyt gliwice017b von
Audyt gliwice017bAudyt gliwice017b
Audyt gliwice017bPiotr Rościszewski
358 views14 Folien
Fragment dokumentu STeR dotyczący pasów rowerowych von
Fragment dokumentu STeR dotyczący pasów rowerowychFragment dokumentu STeR dotyczący pasów rowerowych
Fragment dokumentu STeR dotyczący pasów rowerowychTrojmiasto.pl
5.3K views6 Folien
Audyt gieraltowice von
Audyt gieraltowiceAudyt gieraltowice
Audyt gieraltowicePiotr Rościszewski
387 views10 Folien
Andrzejpiotrowiczbypad 1214895438742721 9 von
Andrzejpiotrowiczbypad 1214895438742721 9Andrzejpiotrowiczbypad 1214895438742721 9
Andrzejpiotrowiczbypad 1214895438742721 9Stowarzyszenie Rowerowy Wałbrzych
360 views31 Folien
Andrzej Kassenberg: Transport a zmiany klimatu von
Andrzej Kassenberg: Transport a zmiany klimatuAndrzej Kassenberg: Transport a zmiany klimatu
Andrzej Kassenberg: Transport a zmiany klimatumiastowruchu
2K views26 Folien
Konfa Sejm 2010 03 05 Kopta von
Konfa Sejm 2010 03 05 KoptaKonfa Sejm 2010 03 05 Kopta
Konfa Sejm 2010 03 05 KoptaStowarzyszenie Rowerowy Wałbrzych
754 views34 Folien

Destacado(20)

Fragment dokumentu STeR dotyczący pasów rowerowych von Trojmiasto.pl
Fragment dokumentu STeR dotyczący pasów rowerowychFragment dokumentu STeR dotyczący pasów rowerowych
Fragment dokumentu STeR dotyczący pasów rowerowych
Trojmiasto.pl5.3K views
Andrzej Kassenberg: Transport a zmiany klimatu von miastowruchu
Andrzej Kassenberg: Transport a zmiany klimatuAndrzej Kassenberg: Transport a zmiany klimatu
Andrzej Kassenberg: Transport a zmiany klimatu
miastowruchu2K views
Obywatele Rowerzyści :: Krakowski Dialog Cykliczny von KrakowMiastemRowerow
Obywatele Rowerzyści :: Krakowski Dialog CyklicznyObywatele Rowerzyści :: Krakowski Dialog Cykliczny
Obywatele Rowerzyści :: Krakowski Dialog Cykliczny
RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 von spstaszow
RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
spstaszow1.2K views

Similar a Audyt Gliwice Perseusza

Audyt gliwice015 3 von
Audyt gliwice015 3Audyt gliwice015 3
Audyt gliwice015 3Piotr Rościszewski
181 views49 Folien
Audyt gliwice017 2 von
Audyt gliwice017 2Audyt gliwice017 2
Audyt gliwice017 2Piotr Rościszewski
112 views47 Folien
Audyt piekarysl von
Audyt piekaryslAudyt piekarysl
Audyt piekaryslPiotr Rościszewski
190 views16 Folien
Audyt gliwice376 von
Audyt gliwice376Audyt gliwice376
Audyt gliwice376Piotr Rościszewski
391 views17 Folien
Audyt gliwicedts 2 von
Audyt gliwicedts 2Audyt gliwicedts 2
Audyt gliwicedts 2Piotr Rościszewski
179 views31 Folien
Audy rybnikkoncobw von
Audy rybnikkoncobwAudy rybnikkoncobw
Audy rybnikkoncobwPiotr Rościszewski
543 views23 Folien

Similar a Audyt Gliwice Perseusza(20)

Estakada_Perseusza-Portowa_v2 von Robert
Estakada_Perseusza-Portowa_v2Estakada_Perseusza-Portowa_v2
Estakada_Perseusza-Portowa_v2
Robert488 views
Estakada_Perseusza-Portowa von Robert
Estakada_Perseusza-PortowaEstakada_Perseusza-Portowa
Estakada_Perseusza-Portowa
Robert372 views

Más de Piotr Rościszewski

PrelekcjaBeboki23_2.pdf von
PrelekcjaBeboki23_2.pdfPrelekcjaBeboki23_2.pdf
PrelekcjaBeboki23_2.pdfPiotr Rościszewski
14 views58 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
7 views83 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
4 views74 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdfPiotr Rościszewski
9 views70 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdfPiotr Rościszewski
9 views53 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
5 views114 Folien

Más de Piotr Rościszewski(20)

Audyt Gliwice Perseusza

 • 1. mgr inż. Piotr Rościszewski Sprawozdanie z audytu ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Pionierów i ul. Perseusza w Gliwicach w dniu 2012-03-23 Dokumentację modernizacji ul. Pionierów i ul. Perseusza wraz z ciągiem pieszo-rowerowym przy tych ulicach wykonała firma Eurodroga w Gliwicach w grudniu 2007 r. Realizacja projektu zakończyła się w listopadzie 2011 r. Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż tych ulic istniał już wcześniej, ale miał bardzo kręty przebieg, m.in. 5 razy przekraczał jezdnię obu ulic i prawie na całej długości miał nawierzchnię żwirową. Zakres modernizacji ul. Perseusza i wylotów ulic poprzecznych Przebieg. Jak widać na powyższym planie, ul. Perseusza ma 4 zakręty. Po modernizacji kierowcy muszą pokonać dodatkowo 3 zakręty na rondzie, od którego będzie odgałęziać się łącznik do ul. Portowej z wiaduktem nad torami kolejowymi. Rowerzyści musieli wcześniej pokonywać kilkanaście zakrętów, a po modernizacji ilość zakrętów wzrosła do co najmniej 30, co będzie skutecznie zniechęcać rowerzystów do pokonywania tego slalomu giganta. Szczegóły zostały omówione w dalszej części sprawozdania. Szerokość ścieżki rowerowej. Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych pkt. 7.11 określa minimalną szerokość dwukierunkowego ciągu pieszo-rowerowego na 4,0 m, przy czym droga dla rowerów przedstawiona na rys. 7.11.5 powinna mieć co najmniej 2,5 m, podczas gdy wykonana ścieżka ma tylko 2,0 m szerokości. Nawierzchnia. Jedynym prawidłowym rozwiązaniem byłaby dobrze wykonana nawierzchnia asfaltowa i takiej właśnie nawierzchni od lat oczekują wszyscy rowerzyści. Zamiast tego tradycyjnie rowerzyści zostali uraczeni betonowa kostką fazowaną, chociaż trzeba przyznać, że stosunkowo dobrze ułożoną.
 • 2. 2 Nawierzchnia z betonowej kostki fazowanej Obniżenia krawężników w większości można zaaprobować, chociaż rzadko kiedy uskok ma przepisowe nie więcej niż 1 cm. Większość uskoków można oszacować na 2-3 cm, co oznacza, że w ogóle nie powinny były zostać odebrane od wykonawcy przez inspektora nadzoru. Rowerzyści powinni mieć zapewnioną wygodną jazdę, bez niepotrzebnego łamania niwelety i podrzucania roweru na krawężnikach. Nieprzepisowe obniżenie krawężnika przy rondzie Zdarzają się też takie wpadki, jak na skrzyżowaniu z poprzecznym ciągiem pieszo-rowerowym nieopodal ul. Oriona, gdzie w ogóle zapomniano o obniżeniu krawężnika. Należy też zwrócić uwagę na to, że nie został wykonany dojazd do przejazdu od strony ścieżki.
 • 3. 3 Brak obniżonego krawężnika przy źle oznakowanym przejeździe dla rowerzystów oraz brak dojazdu do przejazdu od strony ścieżki Niepotrzebne zakręty. Z uwagi na brak ogólnopolskich standardów infrastruktury rowerowej projektanci powinni kierować się tzw. dobrą praktyką inżynierską, sięgając m.in. do krakowskich standardów technicznych tej infrastruktury, dostępnych m.in. pod adresem http://www.bip.krakow.pl/wladze/zarzadzenia/pliki/zp_2103_04.pdf. Zdumiewa, że projektanci nie zastosowali tych standardów, ani nie sprawdziły tego osoby odbierające projekt w Zarządzie Dróg Miejskich. Zgodnie ze standardami (i ze zdrowym rozsądkiem) droga dla rowerów powinna biec prosto, a jak już zajdzie konieczność zaprojektowania zakrętów, to łuki poziome powinny mieć promień R = 20 m, a wyjątkowo R = 10 m, a przy skrzyżowaniach R = 4 m, tymczasem w projekcie nagminnie występują miejsca, gdzie ścieżka załamuje się zupełnie niepotrzebnie, a promienie łuków mają promień mniejszy od R = 4 m. Przy skrzyżowaniach ścieżka uporczywie trzyma się krawężnika, zamiast zmierzać w stronę przejazdu dla rowerzystów bez zbędnych zakrętów, a przy wylocie ul. Oriona inwestor i projektant zupełnie „zapomnieli” o wykonaniu przejazdu dla rowerzystów. Zgodnie z opinią Zespołu ds. Ścieżek Rowerowych GDDKiA opublikowanej pod adresem http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/i/infrastruktura- rowerowa_3000/documents/opinia_odginanie__3_.pdf oś ścieżki rowerowej nie powinna odginać się w rejonie skrzyżowań od osi jezdni, jeżeli nie jest to niezbędne. Ciągłość ścieżki. Ścieżka rowerowa jest ustawiczne przerywana na splotach z chodnikiem, a także na zjazdach gospodarczych, z tym, że z uwagi na stosowanie jednakowej kostki betonowej jest to uciążliwe jedynie pod względem orientacyjnym, powodując niepotrzebny dyskomfort psychiczny u rowerzystów poruszających się ścieżką. Jednocześnie kierowcy powinni mieć jednoznaczny sygnał, że przecinając wyraźnie wydzieloną ścieżkę nie mają na niej pierwszeństwa, niezależnie od konieczności zaprojektowania przy niej odpowiednich znaków drogowych pionowych i poziomych. Oznakowanie. Stale powtarzają się takie błędy. Znaki poziome P-11 „przejazd dla rowerzystów” mają jeden rząd kostek zamiast dwóch. Droga dla rowerów ma nienaruszalną skrajnię 20 cm od jej krawędzi, tymczasem w skrajni zostały umieszczone niemal wszystkie znaki stojące przy tej drodze.
 • 4. 4 Po lewej rondo na ul. Pionierów – nieprawidłowo ustawiony słupek znaku drogowego Po prawej przykład – prawidłowo ustawiony wysięgnik ze znakami drogowymi (Zawadzkie, ul. Opolska) Poniżej kilkanaście ważniejszych błędów dotyczących całej trasy ścieżki rowerowej. Rondo na ul. Pionierów – droga dla rowerów zamiast jednego zakrętu ma 3 zakręty
 • 5. 5 Rondo na ul. Pionierów – prawidłowe wyprofilowanie zakrętu Rondo na ul. Pionierów – nieprawidłowo wykonany znak P-11 „przejazd dla rowerzystów” (brak drugiego rzędu kostek) i nieprawidłowo ustawiony znak A-7 „ustąp pierwszeństwa” za przejazdem
 • 6. 6 Niewłaściwie został wykonany przejazd dla rowerzystów – znak P-11 zamiast 2 rzędów kostek ma tylko jeden, co praktycznie uniemożliwia zidentyfikowanie go przez kierowców samochodów i rowerzystów jako przejazdu dla rowerzystów. Jest to tym bardziej uciążliwe, że według Prawa o Ruchu Drogowym obowiązującym od kwietnia 2011 r. rowerzyści mają pierwszeństwo ma przejazdach przylegających do rond, co zresztą sygnalizuje znak A-7 znajdujący się przed rondem na projekcie, a na zdjęciu został nieprawidłowo zlokalizowany za przejazdem. Dla pewności od strony ronda przed przejazdem również powinien zostać umieszczony znak A-7. Kolejnym błędem jest pominięcie oznakowania dojazdu do ogródków działkowych, skompilowanego tutaj z trasą rowerową – brak przerwy w linii P-4 na umieszczenie znaku P-1. Nieopodal znajduje się zjazd do bazy samochodowej. Po 4 miesiącach od ukończenia przebudowy ul. Pionierów znaki poziome przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów już zanikły. Ul. Pionierów, zjazd do bazy samochodowej – znaki poziome przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów już zanikły
 • 7. 7 Ul. Pionierów, przejście dla pieszych między przystankami autobusowymi – droga dla rowerów robi jakieś dziwne zygzaki, zamiast prowadzić prosto, jak na rysunku po prawej, znaki drogowe nieprawidłowo umieszczone w skrajni drogi dla rowerów Przy wylocie ul. Wielkiej Niedźwiedzicy ul. Pionierów przechodzi w ul. Perseusza. Droga dla rowerów na tym odcinku ma kilka zupełnie niepotrzebnych zakrętów, utrudniających jazdę rowerem, a także zmniejszających bezpieczeństwo ruchu drogowego. Niewłaściwie został wykonany przejazd dla rowerzystów – znak P-11 zamiast 2 rzędów kostek ma tylko jeden, co praktycznie uniemożliwia zidentyfikowanie go przez kierowców samochodów i rowerzystów jako przejazdu dla rowerzystów. Dodatkowym utrudnieniem są znaki drogowe pionowe wchodzące w skrajnię drogi dla rowerów Według Prawa o Ruchu Drogowym obowiązującym od kwietnia 2011 r. rowerzyści mają pierwszeństwo ma przejazdach, jeżeli jadą wzdłuż głównej ulicy, co kierowcom samochodów powinien sygnalizować znak B-20 „stop” ustawiony przy wylocie ul. Wielkiej Niedźwiedzicy, tymczasem został nieprawidłowo zlokalizowany za przejazdem.
 • 8. 8 Skrzyżowanie ul. Pionierów, ul. Perseusza i ul. Wielkiej Niedźwiedzicy (po prawej) – niepotrzebne zbliżenie drogi dla rowerów do krawężnika Skrzyżowanie ul. Pionierów, ul. Perseusza i ul. Wielkiej Niedźwiedzicy (po prawej) – niepotrzebne oddalenie przejazdu dla rowerzystów od skrzyżowania
 • 9. 9 Skrzyżowanie ul. Pionierów, ul. Perseusza i ul. Wielkiej Niedźwiedzicy (po prawej) Na rysunku po lewej propozycja wyprostowania drogi dla rowerów w sposób przyjazny dla rowerzystów.
 • 10. 10 Skrzyżowanie ul. Pionierów, ul. Perseusza i ul. Wielkiej Niedźwiedzicy (po prawej) – nieprawidłowo wykonany znak P-11 „przejazd dla rowerzystów” (brak drugiego rzędu kostek) i nieprawidłowo ustawiony znak B-20 „stop” za przejazdem Skrzyżowanie ul. Pionierów, ul. Perseusza i ul. Wielkiej Niedźwiedzicy (po prawej) – droga dla rowerów robi jakieś dziwne zygzaki, zamiast prowadzić prosto, a przejazd utrudniają wchodzące w skrajnię ścieżki słupki znaków drogowych
 • 11. 11 Ul. Perseusza, wylot ul. Kopernika – zbyt małe łuki poziome drogi dla rowerów, nieprawidłowo wykonany znak P-11 „przejazd dla rowerzystów” (brak drugiego rzędu kostek), nieprawidłowo ustawiony znak B-20 „stop” za przejazdem, przejazd utrudniają wchodzące w skrajnię ścieżki słupki znaków drogowych Nic nie stało na przeszkodzie, aby na drodze dla rowerów zastosować łuki poziome o promieniach co najmniej R = 20 m.
 • 12. 12 Skrzyżowanie ul. Perseusza i ul. Bereniki – zbyt małe łuki poziome drogi dla rowerów, nieprawidłowo wykonany znak P-11 „przejazd dla rowerzystów” (brak drugiego rzędu kostek), i nieprawidłowo ustawiony znak B-20 „stop” za przejazdem, przejazd utrudniają wchodzące w skrajnię ścieżki słupki znaków drogowych Na rondzie na skrzyżowaniu ul. Perseusza z ul. Gwiazdy Polarnej droga dla rowerów ma kilka łuków o małych promieniach, utrudniających jazdę rowerem, a także zmniejszających bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ul. Perseusza, rondo na skrzyżowaniu z ul. Gwiazdy Polarnej – droga dla rowerów „przyczepiona” do krawężnika ronda, znaki drogowe nieprawidłowo umieszczone w skrajni drogi dla rowerów
 • 13. 13 Ul. Perseusza, rondo na skrzyżowaniu z ul. Gwiazdy Polarnej – droga dla rowerów „przyczepiona” do krawężnika ronda, znaki drogowe nieprawidłowo umieszczone w skrajni drogi dla rowerów Ul. Perseusza, rondo na skrzyżowaniu z ul. Gwiazdy Polarnej – droga dla rowerów robi jakieś dziwne zygzaki znaki drogowe nieprawidłowo umieszczone w skrajni drogi dla rowerów
 • 14. 14 Niewłaściwie zostały wykonane przejazdy dla rowerzystów – znak P-11 zamiast 2 rzędów kostek ma tylko jeden, co praktycznie uniemożliwia zidentyfikowanie go przez kierowców samochodów i rowerzystów jako przejazdu dla rowerzystów. Jest to tym bardziej uciążliwe, że według Prawa o Ruchu Drogowym obowiązującym od kwietnia 2011 r. rowerzyści mają pierwszeństwo ma przejazdach przylegających do rond, co zresztą sygnalizuje znak A-7 znajdujący się przed rondem. Dodatkowym utrudnieniem są znaki drogowe pionowe wchodzące w skrajnię drogi dla rowerów. Ul. Perseusza, rondo na skrzyżowaniu z ul. Gwiazdy Polarnej – zbyt małe łuki poziome drogi dla rowerów, nieprawidłowo wykonane znaki P-11 „przejazd dla rowerzystów” (brak drugiego rzędu kostek), część znaków zanika po 4 miesiącach od zakończenia przebudowy, przejazd utrudnia wchodzący w skrajnię ścieżki słupek znaków drogowych
 • 15. 15 Ul. Perseusza, rondo na skrzyżowaniu z ul. Gwiazdy Polarnej – prawidłowe wyprofilowanie zakrętów dróg dla rowerów
 • 16. 16 Ul. Perseusza, przystanek autobusowy koło ronda – droga dla rowerów robi jakieś dziwne zygzaki, zamiast prowadzić prosto, znaki drogowe nieprawidłowo umieszczone w skrajni drogi dla rowerów Ul. Perseusza, skrzyżowanie z ciągiem pieszo-rowerowym nieopodal wylotu ul. Oriona – brak oznakowania bocznego ciągu
 • 17. 17 Droga dla rowerów kończy się nieoczekiwanie przy wylocie ul. Oriona, przy czy, nie ma możliwości zjazdu z niej ani na ul. Perseusza z uwagi na brak obniżonego krawężnika, ani na ul. Oriona, ponieważ kończy się ślepo przejściem dla pieszych, tak jakby inwestor i projektant zapomnieli, że rower służy do jeżdżenia. Brak jest też możliwości wjazdu na drogę dla rowerów zarówno z ul. Perseusza, jak i ul. Oriona, a znak początku ciągu pieszo-rowerowego jest widoczny tylko od strony ul. Oriona. Skrzyżowanie to powinno być poprawione poprzez wykonanie przejazdu dla rowerzystów przez ul. Oriona i dodatkowo wykonanie obniżonego krawężnika umożliwiającego wjazd na ścieżkę z ul. Perseusza od strony północnej. Ul. Perseusza, wylot ul. Oriona – droga dla rowerów zakręca przy krawężniku, bez możliwości zjazdu na ul. Perseusza, a także bez możliwości wjazdu na nią z drugiej strony
 • 18. 18 Ul. Perseusza, wylot ul. Oriona – droga dla rowerów zakręca przy krawężniku, bez możliwości zjazdu na ul. Oriona, a także bez możliwości wjazdu na nią z drugiej strony Ul. Perseusza, wylot ul. Oriona – propozycja rozwiązania możliwości zjazdu na jezdnię ul. Perseusza i ul. Oriona oraz wjazdu z tych ulic na ścieżkę rowerową poprzez wykonanie przejazdu dla rowerzystów i obniżonego krawężnika oraz wykonanie znaku pionowego C-16/13 i znaku poziomego P-1 w miejsce znaku P-4
 • 19. 19 Podsumowanie. Śląska Inicjatywa Rowerowa przed modernizacją ul. Pionierów i ul. Perseusza przesłała do Zarządu Dróg Miejskich pismo z licznymi uwagami, z których większość została zignorowana. Pismo to zostało opublikowane na stronie http://www.slideshare.net/RoweroweGliwice/ddr-perseusza-projekt-12 . 1. Należy żałować, że Zarząd Dróg Miejskich zmarnował szansę wykonania drogi dla rowerów z prawdziwego zdarzenia, wykonaną zgodnie z dość popularnymi już w Polsce krakowskimi standardami technicznymi infrastruktury rowerowej. 2. Droga dla rowerów powinna mieć co najmniej takie same parametry, jak jezdnia, przy której prowadzi, tymczasem ma znacznie gorszą nawierzchnię z betonowej kostki fazowanej. 3. Droga dla rowerów ma znacznie więcej zakrętów niż jezdnia, w większości o bardzo małych promieniach łuków. 4. Droga dla rowerów z przylegającym do niej chodnikiem powinna mieć co najmniej 2,5 m szerokości, a zamiast tego ma tylko 2,0 m, co powoduje dodatkowy niepotrzebny dyskomfort jazdy. 5. Obniżenia krawężników w większości można zaaprobować, chociaż rzadko kiedy uskok ma przepisowe nie więcej niż 1 cm. Większość uskoków można oszacować na 2-3 cm, co oznacza, że w ogóle nie powinny były zostać odebrane od wykonawcy. 6. Wykonawstwo ścieżki zupełnie nie uwzględnia faktu zmiany w kwietniu 2011 r. Prawa o Ruchu Drogowym – znaki A-7 „ustąp pierwszeństwa” i B-20 „stop” ustawiono „po staremu” między przejazdami dla rowerzystów a skrzyżowaniami jezdni. 7. Znaki poziome P-11 „przejazd dla rowerzystów” wykonano w sposób zupełnie nieczytelny, a w związku z tym niebezpieczny – zamiast dwóch rzędów kostek wykonano tylko jeden, przy czym część znaków wykonano bardzo niestarannie tak, że niektóre z nich zanikły już po 4 miesiącach od ukończenia modernizacji ulic. 8. Droga dla rowerów ma skrajnię 20 cm od jej krawędzi, tymczasem w skrajni zostały umieszczone niemal wszystkie znaki stojące przy tej drodze. 9. Droga dla rowerów kończy się przy wylocie ul. Oriona, przy czy, nie ma możliwości zjazdu z niej ani na ul. Perseusza, ani na ul. Oriona, ponieważ kończy się ślepo przejściem dla pieszych. Brak jest też możliwości wjazdu na drogę dla rowerów zarówno z ul. Perseusza, jak i ul. Oriona. 10. Znaki E-12a oznaczające trasę rowerową Centrum – Czechowice zostały odtworzone w sposób chaotyczny w miejscach zupełnie przypadkowych. Wnioski. 1. Z wprowadzeniem większości uwag niestety trzeba będzie zaczekać do następnej modernizacji. 2. Należy bezwzględnie wyegzekwować od wykonawcy prawidłowe wykonanie obniżeń krawężników, przynajmniej tych, które obecnie mają ponad 2 cm wysokości. 3. Znaki A-7 i B-20 należy ustawić zgodnie z obecnym Prawem o Ruchu Drogowym tak, aby obejmowały przejazdy dla rowerzystów znajdujące się w obrębie skrzyżowań. 4. Należy wykonać poprawnie wszystkie znaki P-11. 5. Należy wszystkie znaki pionowe ustawić poza skrajnią ciągu pieszo-rowerowego, a razie potrzeby umocować znaki na wysięgnikach nad ciagiem. 6. Należy poprawić skrzyżowanie ul. Perseusza i ul. Oriona tak, aby dało się je przejechać rowerem poprzez wykonanie przejazdu dla rowerzystów przez ul. Oriona i dodatkowo wykonanie obniżonego krawężnika umożliwiającego wjazd na ścieżkę z ul. Perseusza od strony północnej. 7. Znaki E-12a powinny być docelowo zastąpione znakami R-1 i R-3 trasy rowerowej nr 17 Śląskiej Sieci Tras Rowerowych według oddzielnego projektu.