Τυπολόγιο κι ασκήσεις Κβαντομηχανικής.pdf

Μαυρουδης Μακης
Μαυρουδης ΜακηςPhysicist um 2 gym stavroupolis Thessaloniki

Φυσική Γ' Λυκείου

1
Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ
΢τοιχεία κβαντομηχανικήσ - Συπολόγιο για θζματα Β και Γ
Α. Φωσ – Φωτόνια (κυματική και ςωματιδιακή φφςη)
Τα κυματικά μεγζκθ: λ (μικοσ κφματοσ, m)
Σ (περίοδοσ, s)
f (ςυχνότθτα, Hz)
Τα ςωματιδιακά μεγζκθ: Ε (ενζργεια φωτονίου, J)
p (ορμι φωτονίου, kg·m/s)
Κυματικά και ςωματιδιακά μεγζκθ: c (ταχφτθτα διάδοςθσ του φωτόσ – ταχφτθτα φωτονίου, m/s)
I (ζνταςθ ακτινοβολίασ, J/m2
s=W/m2
)
P (ιςχφσ ακτινοβολίασ, W)
Στακερζσ : h=6,6·10-34
Js (ςτακερά Planck)
c=3·108
m/s (ταχφτθτα του φωτόσ ςτο κενό)
Οι ςχζςεισ: 1. c f

  

(κεμελιϊδθσ εξίςωςθ κυματικισ)
2.
c
hf h
  

(ενζργεια φωτονίου κατά Planck)
3. hf

   (ολικι ενζργεια Ν φωτονίων)
4. E pc
 (αναλογικι ςχζςθ ενζργειασ και ορμισ φωτονίου)
5.
E hf h
p
c c
  

(αντιςτρ. αναλογικι ςχζςθ ορμισ φωτονίου και μικουσ κφματοσ)
6.
E Nhf P
S t S t S

   
 
(ζνταςθ ακτινοβολίασ – εξαρτάται από τθ ςυχνότθτά τθσ, αλλά και
τον αρικμό φωτονίων που εκπζμπονται ανά μονάδα χρόνου)
2
Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ
Β. Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Τα μεγζκθ: f0 (ςυχνότθτα κατωφλίου, Hz)
φ (ζργο εξαγωγισ, J)
V (τάςθ ανόδου - κακόδου, V)
V0 (τάςθ αποκοπισ, V)
Ke (μζγιςτθ κινθτικι ενζργεια εξερχόμενου θλεκτρονίου, J)
i (ζνταςθ φωτορεφματοσ, Α)
N
t
(αρικμόσ φωτονίων που προςπίπτουν ςτθν κάκοδο ανά μονάδα χρόνου και αρικμόσ
θλεκτρονίων που εξζρχονται από τθν κάκοδο ανά μονάδα χρόνου, αν κάκε φωτόνιο
απορροφάται από ζνα θλεκτρόνιο)
Οι ςχζςεισ: 1. 0
f
h

 (αναλογικι ςχζςθ ςυχνότθτασ κατωφλίου και ζργου εξαγωγισ –
εξαρτϊνται μόνο από το υλικό τθσ κακόδου)
2. e 0 0
hc
E hf hf hf f f

          

(φωτοθλεκτρικι εξίςωςθ Einstein –
αρχι διατιρθςθσ τθσ ενζργειασ)
3. e F e
W eV

 
       (ΘΜΚΕ για τθν επιταχυνόμενθ κίνθςθ του
θλεκτρονίου, υπό τάςθ V, μζςα ςτο θλεκτρικό πεδίο)
4. e F e 0 e 0 0
W 0 eV eV hf eV


             
0 0
hf hf
V f f
e e e
  
     (α. ςχζςθ κινθτικισ ενζργειασ εξερχόμενου
θλεκτρονίου με τθν τάςθ αποκοπισ και β. ςχζςθ τάςθσ αποκοπισ με τθ ςυχνότθτα φωτονίου.
Η τάςθ αποκοπισ εξαρτάται από τθ ςυχνότθτα του προςπίπτοντοσ φωτονίου και το ζργο
εξαγωγισ του μετάλλου τθσ κακόδου)
5.
q Ne
i
t t
  (ζνταςθ φωτορεφματοσ – εξαρτάται από τον αρικμό θλεκτρονίων που
εξζρχονται από τθν κάκοδο ανά μονάδα χρόνου, Ν/t)
3
Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ
V
i f=ςτακερι
-V0
Ι
2Ι
f
Κe
f0
-φ
f
v0
f0
-φ/e
Σα διαγράμματα: 1.
 Διάγραμμα ζνταςθσ φωτορεφματοσ, I και τάςθσ ανόδου –
κακόδου, V, για δφο διαφορετικζσ εντάςεισ ακτινοβολίασ, με
ίδια ςυχνότθτα και διπλάςιο αρικμό φωτονίων πρόςπτωςθσ
ανά μονάδα χρόνου,
E N hf
S t t S

  

.
 Η τάςθ αποκοπισ είναι ςτακερι, γιατί εξαρτάται από τθ
ςυχνότθτα του προςπίπτοντοσ φωτονίου και το ζργο
εξαγωγισ του μετάλλου τθσ κακόδου, που είναι ςτακερά.
 Το φωτορεφμα διπλαςιάηεται, γιατί διπλαςιάηεται ο αρικμόσ φωτονίων που προςπίπτουν ςτθν
κάκοδο ανά μονάδα χρόνου,
N
t
και κατά ςυνζπεια και ο αρικμόσ θλεκτρονίων που εξζρχονται από
τθν κάκοδο ανά μονάδα χρόνου (αν κάκε φωτόνιο απορροφάται από ζνα θλεκτρόνιο).
2.
 Διάγραμμα τθσ μζγιςτθσ κινθτικισ ενζργειασ του εξερχόμενου
θλεκτρονίου ςυναρτιςει τθσ ςυχνότθτασ f τθσ προςπίπτουςασ
ακτινοβολίασ, e 0 0
hf hf hf f f
       .
 Κλίςθ τθσ ευκείασ: θ ςτακερά h.
 Τα θλεκτρόνια εξζρχονται οριακά για ςυχνότθτα ίςθ με τθ
ςυχνότθτα κατωφλίου, f0. Η ευκεία αν προεκτακεί ςτα αρνθτικά
τζμνει τον άξονα y ςε τιμι με μζτρο ίςο με το ζργο εξαγωγισ, φ.

Η κινθτικι ενζργεια δεν μπορεί να πάρει αρνθτικζσ τιμζσ, αλλά προεκτείνουμε τθν ευκεία
ςτα αρνθτικά, γιατί ζτςι προκφπτει ζμμεςα το ζργο εξαγωγισ, φ.
3.
 Διάγραμμα τθσ τάςθσ αποκοπισ ςυναρτιςει τθσ ςυχνότθτασ f τθσ
προςπίπτουςασ ακτινοβολίασ,
0 0
hf hf
V f f
e e e
  
     .
 Κλίςθ τθσ ευκείασ θ ςτακερά h/e.
 Τα θλεκτρόνια εξζρχονται οριακά για ςυχνότθτα ίςθ με τθ ςυχνότθτα κατωφλίου. Η ευκεία, αν
προεκτακεί ςτα αρνθτικά, τζμνει τον άξονα y ςε τιμι με μζτρο ίςο με το ζργο εξαγωγισ ανά
φορτίο θλεκτρονίου – πειραματικι διαδικαςία για τον υπολογιςμό του ζργου εξαγωγισ φ και
τθσ ςτακεράσ h, από τθν κλίςθ τθσ ευκείασ και τα ςθμεία τομισ τθσ γραφικισ παράςταςθσ με
τουσ δφο άξονεσ).
4
Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ
P
Pe
Pϋ
φ
-Pϋ
Γ. Φαινόμενο Compton
Τα μεγζκθ: λ (μικοσ κφματοσ προςπίπτοντοσ φωτονίου ςε ακίνθτο κι ελεφκερο θλεκτρόνιο, m),
λ΄ (μικοσ κφματοσ ςκεδαηόμενου φωτονίου, m),
Εφ (ενζργεια προςπίπτοντοσ φωτονίου, J),
Εφ΄ (ενζργεια ςκεδαηόμενου φωτονίου, J),
Ke (κινθτικι ενζργεια ςκεδαηόμενου θλεκτρονίου μετά τθ ςκζδαςθ, J),
p (ορμι προςπίπτοντοσ φωτονίου, kgm/s),
p΄ (ορμι ςκεδαηόμενου φωτονίου, kgm/s),
φ (γωνία ανάμεςα ςτθν κατεφκυνςθ κίνθςθσ των δφο φωτονίων)
Οι ςχζςεισ: 1.  
h
΄ 1
mc
      (αφξθςθ του μικουσ κφματοσ ςτο φωτόνιο (λϋ>λ), κατά τθ
ςκζδαςθ με ακίνθτο θλεκτρόνιο – ςυνζπεια αρχισ διατιρθςθσ
τθσ ενζργειασ και τθσ ΑΔΟ ςτο ςφςτθμα φωτονίου – θλεκτρονίου)
2. e
c c
΄ hf hf΄ h h
΄
 
       
 
(ΑΔΕ για τθ ςκζδαςθ του φωτονίου με θλεκτρόνιο)
3.  
e e
p p p΄ p p p΄
      (ΑΔΟ για τθ ςκζδαςθ
του φωτονίου το θλεκτρόνιο)
4. 2 2
e
p p p΄ 2pp΄ (180 )
     
2 2
e
h h
p p p΄ 2pp΄ p p΄
΄
       
 
5. c
h
2,4pm
mc
   (μικοσ κφματοσ Compton – ςτακερά)
6. max
2h
΄
mc
    (μζγιςτο μικοσ κφματοσ ςκεδαηόμενου φωτονίου, για ςκζδαςθ
1800
, με ςυνφ=-1)
7. e,max ,min
max
c c
΄ h h
΄
 
      
 
(μζγιςτθ κινθτικι ενζργεια ςκεδαηόμενου
θλεκτρονίου, για ςκζδαςθ 1800
)
5
Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ
8. max
e
max max
΄
h h
p p p΄ h
΄ ΄
  
    
  
(ορμι ςκεδαηόμενου θλεκτρονίου, για ςκζδαςθ 1800
)
ΠΡΟ΢ΟΧΗ όταν τα προςπίπτοντα φωτόνια ζχουν πολφ μικρό μικοσ κφματοσ (μικρότερο από 0,01nm),
τότε το ςκεδαηόμενο θλεκτρόνιο μπορεί να ζχει πολφ μεγάλθ κινθτικι ενζργεια και δεν ιςχφουν οι
ςχζςεισ τθσ κλαςικισ φυςικισ:
2
2 e
e e e
p
1
p m , m ,
2 2m
      
Δ. Κυματική φφςη τησ φλησ κατά Louis de Broglie
Σε κάκε κινοφμενο ςωματίδιο ορμισ p αντιςτοιχεί μικοσ κφματοσ λ.
Οι ςχζςεισ: 1.
h
p
  (αντιςτρόφωσ αναλογικι ςχζςθ ορμισ ςωματιδίου και μικουσ κφματοσ de Broglie)
2.
2
2
1 p
p m , m ,
2 2m
       (αν θ ταχφτθτα του ςωματιδίου είναι πολφ μικρότερθ τθσ
ταχφτθτασ του φωτόσ, c)
Ε. ΢υμπληρωματικζσ ςχζςεισ
1. maxT .
   (νόμοσ Wien για τθν ακτινοβολία μζλανοσ ςϊματοσ – το μικοσ κφματοσ,
λmax , που αντιςτοιχεί ςτθ μζγιςτθ ζνταςθ ακτινοβολίασ και θ απόλυτθ
κερμοκραςία, Τ, είναι αντιςτρόφωσ ανάλογα μεγζκθ)
2. x
h
p x
2
  

(θ αβεβαιότθτα τθσ τιμισ τθσ ορμισ και κζςθσ ςε κάποιο άξονα ζχουν
γινόμενο μεγαλφτερο ι ίςο τθσ ςτακεράσ h/2π)
3.
h
E t
2
  

(θ αβεβαιότθτα τθσ τιμισ τθσ ενζργειασ ενόσ ςυςτιματοσ και θ χρονικι
διάρκεια που το ςφςτθμα παραμζνει ςε μια κατάςταςθ ζχουν
γινόμενο μεγαλφτερο ι ίςο τθσ ςτακεράσ h/2π)
4.
2
P dV
  (θ πικανότθτα P να βρεκεί ζνα ςωματίδιο ςε όγκο dV, ιςοφται με το
γινόμενο του τετραγϊνου του μζτρου τθσ κυματοςυνάρτθςθσ Ψ επί τον όγκο dV)
5. 19
1eV 1,6 10 J

  (θ μονάδα ενζργειασ θλεκτρονιοβόλτ)
6
Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ
Κe (10
-19
J)
1/3
-2,2
4,4
1 f (10
15
Ηz)
Μία άςκηςη για κάθε ενότητα
Α. Δζςμθ φωτεινισ μονοχρωματικισ ακτινοβολίασ Χ, αποτελείται από Ν=1018
φωτόνια και εκπζμπεται
από μεταλλικι επιφάνεια S=10cm2
ςε χρονικό διάςτθμα t=0,1s. To μικοσ κφματοσ τθσ ακτινοβολίασ
είναι λ=10-10
m και θ διάδοςθ γίνεται ςτο κενό. Nα υπολογίςετε:
α. τθ ςυχνότθτα και τθν περίοδο τθσ ακτινοβολίασ. (3·1018
Hz, 1/3·10-18
s)
β. τθν ολικι ενζργεια τθσ φωτεινισ δζςμθσ. (19,8·102
J)
γ. τθν ζνταςθ τθσ ακτινοβολίασ. (19,8·106
W/m2
)
δ. τθν ορμι του κάκε φωτονίου. (6,6·10-24
kgm/s)
Δίνονται οι ςτακερζσ: h=6,6·10-34
Js, c=3·108
m/s.
Β. Στθν κάκοδο κυκλϊματοσ φωτοθλεκτρικοφ φαινομζνου προςπίπτουν Ν=1016
φωτόνια
μονοχρωματικοφ φωτόσ ανά δευτερόλεπτο, που ζχουν ορμι p=2,2·10-27
kgm/s. Τα θλεκτρόνια που
εξζρχονται από τθν κάκοδο ζχουν μζγιςτθ κινθτικι ενζργεια Ke,max=2,75eV. Η διαφορά δυναμικοφ
μεταξφ ανόδου – κακόδου είναι V=1V. Nα υπολογίςετε:
α. τθ ςυχνότθτα και το μικοσ κφματοσ τθσ ακτινοβολίασ. (1015
Hz, 3·10-7
m)
β. τθ ςυχνότθτα κατωφλίου και το ζργο εξαγωγισ του μετάλλου. (1/3·1015
Hz, 2,2·10-19
J)
γ. τθν ταχφτθτα με τθν οποία φτάνουν τα ταχφτερα θλεκτρόνια ςτθν άνοδο. ( 6 m
3
s
2
10
3
)
δ. τθν ζνταςθ του φωτορεφματοσ, αν κάκε φωτόνιο που προςπίπτει ςτθν κάκοδο απορροφάται από
ζνα θλεκτρόνιο που απαιτεί τθν ελάχιςτθ ενζργεια για να εξζλκει από τθν κάκοδο. (1,6mA)
ε. τθν τάςθ αποκοπισ, αν αναςτρζψουμε τθ διαφορά δυναμικοφ ανόδου – κακόδου. (2,75V)
ςτ. Να γίνει το διάγραμμα τθσ μζγιςτθσ κινθτικισ ενζργειασ των
εξερχόμενων θλεκτρονίων ςυναρτιςει τθσ ςυχνότθτασ f τθσ
προςπίπτουςασ ακτινοβολίασ για το ςυγκεκριμζνο μζταλλο.
Δίνονται οι ςτακερζσ: h=6,6·10-34
Js, c=3·108
m/s, e=1,6 ·10-19
C,
me=9·10-31
kg.
7
Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ
P
Pe
Pϋ
φ
-Pϋ
Γ. Σε πείραμα ςκζδαςθσ φωτονίων ςε ακίνθτα κι ελεφκερα θλεκτρόνια κάποιου υλικοφ, τα φωτόνια τθσ
προςπίπτουςασ ακτινοβολίασ ζχουν ςυχνότθτα f=3·1020
Hz και το ςκεδαηόμενο φωτόνιο κινείται ςε
κατεφκυνςθ που ςχθματίηει γωνία φ=90ο
, ςε ςχζςθ με τθν αρχικι κατεφκυνςθ του φωτονίου. Να
υπολογίςετε:
α. το μικοσ κφματοσ του ςκεδαηόμενου φωτονίου. (3,3pm)
β. τθν κινθτικι ενζργεια του θλεκτρονίου μετά τθ ςκζδαςθ. (13,8·10-14
J)
γ. το μζτρο και τθν κατεφκυνςθ τθσ ορμισ του θλεκτρονίου μετά τθ
ςκζδαςθ. (6,9·10-22
kgm/s, εφφ=1/3,3)
δ. το μζγιςτο μικοσ κφματοσ του ςκεδαηόμενου φωτονίου, αν ςκεδαηότανε
υπό άλλθ γωνία. (5,6pm)
Δίνονται οι ςτακερζσ: h=6,6·10-34
Js, c=3·108
m/s,
2 2
2,3 6,6 2 6,9
   
c
h
pm
mc
  .
Δ. Μια μπάλα μάηασ 100gr προςπίπτει κάκετα ςε οριηόντιο δάπεδο, ζχοντασ κινθτικι ενζργεια Κ1=5J
και μετά τθν κροφςθ του, ζχει κατακόρυφθ ταχφτθτα μζτρου υ2=5m/s. Nα υπολογίςετε:
α. το μζτρο τθσ μεταβολισ τθσ ορμισ τθσ μπάλασ. (1,5kgm/s)
β. το μικοσ κφματοσ de Broglie που αντιςτοιχεί ςτθ μπάλα πριν τθν κροφςθ. (6,6·10-34
m)
γ. το ποςοςτό μεταβολισ του μικουσ κφματοσ τθσ μπάλασ κατά τθν κροφςθ. (-50%)
δ. τθ ςυχνότθτα ενόσ φωτονίου με ίδιο μικοσ κφματοσ μ’ αυτό τθσ μπάλασ, πριν τθν κροφςθ. Υπάρχουν
φωτόνια με τζτοια ςυχνότθτα; (0,45·1042
Hz)
Δίνονται οι ςτακερζσ: h=6,6·10-34
Js, c=3·108
m/s.
Κι ζνα ποίημα «κβαντικό»
Επηπρώο ε πνίεζε απερζάλεηαη ην απόιπην
Από κηθξνί καζαίλνπκε ζ’ έλαλ θόζκν
αηηηόηεηαο θαη ζηγνπξηάο, κα θάπνηε
θηάλνπλ νη αβεβαηόηεηεο θη ακθηβνιίεο
θη αξρίδνπλ λα κπιέθνληαη ζηα πόδηα καο.
Κη όιν δηεξωηόκαζηε ηη δελ ππνινγίζακε,
8
Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ
ηη δελ κεηξήζακε ζωζηά, δηθαηνινγνύκελνη
πωο εγθιωβηζηήθακε ζε ζπζηήκαηα ρανηηθά
θη αγλνώληαο ηα εγγελή άηνπα ηεο δωήο καο.
Χαλόκαζηε κέζα ζε θαηαζηάζεηο αλύπαξθηεο,
λνζηαιγνύκε γεγνλόηα πνπ δελ ζπλέβεζαλ πνηέ
θαη ζην ηέινο, βξίζθνπκε ηηο όπνηεο ιύζεηο
ζηα θπζηθά θαη κεηαθπζηθά καο πξνβιήκαηα
κέζα ζε όλεηξα πνπ έρνπλ δήζεη θάπνηνη άιινη.
Αθήλνληαο ηε δηεγεξκέλε λεόηεηα ηνπ πάζνπο
θη εθπέκπνληαο ην δαλεηθό θωο, γπξίδω απόηνκα
ζηε ζαιπωξή ηεο ζεκειηώδνπο κνπ ζέζεο,
αγωληώληαο γηα ηα κέιινληα, αθνύ πηα γλωξίδω
όηη γηα λα κάζω ηελ ελέξγεηα πνπ ζα κε ζώζεη
πξέπεη λα παξακείλω εδώ γηα άπεηξν ρξόλν.
Μέρξη λα βιαζηήζεη ε ζηγή ηεο ζρεηηθόηεηαο
κέρξη λα θαξπίζεη ε απνδνρή ηεο αγλωζίαο κνπ
κέρξη λ’ απνθύγω ηελ θελή πνιπινγία κνπ
κέρξη λα μεξηδώζω ηελ θνύθηα πεξεθάληα κνπ,
ηα γξάκκαηα πνπ απηζώλω ζηα ραξηηά κνπ
ζ’ αξλνύληαη λα ζηέθνληαη αθίλεηα θη ππάθνπα
κέζα ζηηο ιέμεηο πνπ απεξίζθεπηα ηα βάδω,
θηλνύκελα απξνζδηόξηζηα, αιιάδνληαο ζέζεηο
θη επηβάιινληάο κνπ ζωζηηθά ηελ απόιπηε ζηωπή.

Recomendados

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2004/ Θέματα και Λύσεις von
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2004/ Θέματα και ΛύσειςΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2004/ Θέματα και Λύσεις
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2004/ Θέματα και ΛύσειςHOME
883 views9 Folien
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2006/ Θέματα και Λύσεις von
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2006/ Θέματα και ΛύσειςΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2006/ Θέματα και Λύσεις
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2006/ Θέματα και ΛύσειςHOME
762 views7 Folien
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2006/ Θέματα και Λύσεις von
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2006/ Θέματα και ΛύσειςΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2006/ Θέματα και Λύσεις
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2006/ Θέματα και ΛύσειςHOME
1.9K views7 Folien
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2003/ Θέματα και Λύσεις von
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2003/ Θέματα και ΛύσειςΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2003/ Θέματα και Λύσεις
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2003/ Θέματα και ΛύσειςHOME
750 views10 Folien
Θέματα Φυσικής Γ Λυκείου von
Θέματα Φυσικής Γ ΛυκείουΘέματα Φυσικής Γ Λυκείου
Θέματα Φυσικής Γ ΛυκείουStathis Gourzis
304 views5 Folien
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ von
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣIoannis Padiotis
800 views33 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Τυπολόγιο κι ασκήσεις Κβαντομηχανικής.pdf

2014 06 20 θεματα γ γενικης φυσικη von
2014 06 20 θεματα γ γενικης φυσικη2014 06 20 θεματα γ γενικης φυσικη
2014 06 20 θεματα γ γενικης φυσικηnmandoulidis
1.1K views2 Folien
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2009/ Β΄ Φάση von
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2009/ Β΄ ΦάσηΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2009/ Β΄ Φάση
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2009/ Β΄ ΦάσηHOME
693 views9 Folien
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2005/ Θέματα και Λύσεις von
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2005/ Θέματα και ΛύσειςΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2005/ Θέματα και Λύσεις
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2005/ Θέματα και ΛύσειςHOME
1.9K views8 Folien
Nόμος Ohm- Φύλλα δραστηριοτήτων von
Nόμος Ohm- Φύλλα δραστηριοτήτωνNόμος Ohm- Φύλλα δραστηριοτήτων
Nόμος Ohm- Φύλλα δραστηριοτήτωνNikos Papastamatiou
2.5K views27 Folien
Exercises19 von
Exercises19Exercises19
Exercises19Marios Costa
480 views3 Folien
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σ-Λ ΚΒΑΝΤΟMHXANIKH.pdf von
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σ-Λ ΚΒΑΝΤΟMHXANIKH.pdfΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σ-Λ ΚΒΑΝΤΟMHXANIKH.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σ-Λ ΚΒΑΝΤΟMHXANIKH.pdfΜαυρουδης Μακης
5 views2 Folien

Similar a Τυπολόγιο κι ασκήσεις Κβαντομηχανικής.pdf(20)

2014 06 20 θεματα γ γενικης φυσικη von nmandoulidis
2014 06 20 θεματα γ γενικης φυσικη2014 06 20 θεματα γ γενικης φυσικη
2014 06 20 θεματα γ γενικης φυσικη
nmandoulidis1.1K views
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2009/ Β΄ Φάση von HOME
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2009/ Β΄ ΦάσηΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2009/ Β΄ Φάση
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2009/ Β΄ Φάση
HOME693 views
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2005/ Θέματα και Λύσεις von HOME
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2005/ Θέματα και ΛύσειςΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2005/ Θέματα και Λύσεις
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2005/ Θέματα και Λύσεις
HOME1.9K views
Nόμος Ohm- Φύλλα δραστηριοτήτων von Nikos Papastamatiou
Nόμος Ohm- Φύλλα δραστηριοτήτωνNόμος Ohm- Φύλλα δραστηριοτήτων
Nόμος Ohm- Φύλλα δραστηριοτήτων
Nikos Papastamatiou2.5K views
Δομή ατόμου κατά Bohr von DimPapadopoulos
Δομή ατόμου κατά BohrΔομή ατόμου κατά Bohr
Δομή ατόμου κατά Bohr
DimPapadopoulos3.3K views
δομή ατόμου κατά Bohr von DimPapadopoulos
δομή ατόμου κατά Bohrδομή ατόμου κατά Bohr
δομή ατόμου κατά Bohr
DimPapadopoulos1.6K views
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2008/ Θέματα και Λύσεις von HOME
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2008/ Θέματα και ΛύσειςΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2008/ Θέματα και Λύσεις
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2008/ Θέματα και Λύσεις
HOME1.9K views
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ von Ioannis Padiotis
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Ioannis Padiotis1.7K views
Φασματομετρία Ακτινών Χ von AthanasiosTrigkas
Φασματομετρία Ακτινών ΧΦασματομετρία Ακτινών Χ
Φασματομετρία Ακτινών Χ
AthanasiosTrigkas109 views
Τυπολόγιο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών von Theodoros Leftheroudis
Τυπολόγιο Ηλεκτρονικών ΕπικοινωνιώνΤυπολόγιο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Τυπολόγιο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2007/ Θέματα και Λύσεις von HOME
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2007/ Θέματα και ΛύσειςΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2007/ Θέματα και Λύσεις
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2007/ Θέματα και Λύσεις
HOME2K views
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2007/ Θέματα και Λύσεις von HOME
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2007/ Θέματα και ΛύσειςΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2007/ Θέματα και Λύσεις
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2007/ Θέματα και Λύσεις
HOME711 views

Más de Μαυρουδης Μακης

ΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptx von
ΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptxΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptx
ΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptxΜαυρουδης Μακης
14 views10 Folien
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdf von
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdfΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdf
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdfΜαυρουδης Μακης
66 views76 Folien
Α-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdf von
Α-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdfΑ-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdf
Α-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdfΜαυρουδης Μακης
24 views11 Folien
TheoryA.pdf von
TheoryA.pdfTheoryA.pdf
TheoryA.pdfΜαυρουδης Μακης
8 views12 Folien
1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf von
1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf
1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdfΜαυρουδης Μακης
20 views3 Folien
Ασκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docx von
Ασκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docxΑσκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docx
Ασκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docxΜαυρουδης Μακης
18 views3 Folien

Más de Μαυρουδης Μακης(20)

ΦΥΛΛΟ+ΕΡΓΑΣΙΑΣ+ΘΕΣΗ+ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ+ΑΠΟΣΤΑΣΗ+ΜΕΣΗ+ΤΑΧΥΤΗΤΑ.pdf von Μαυρουδης Μακης
ΦΥΛΛΟ+ΕΡΓΑΣΙΑΣ+ΘΕΣΗ+ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ+ΑΠΟΣΤΑΣΗ+ΜΕΣΗ+ΤΑΧΥΤΗΤΑ.pdfΦΥΛΛΟ+ΕΡΓΑΣΙΑΣ+ΘΕΣΗ+ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ+ΑΠΟΣΤΑΣΗ+ΜΕΣΗ+ΤΑΧΥΤΗΤΑ.pdf
ΦΥΛΛΟ+ΕΡΓΑΣΙΑΣ+ΘΕΣΗ+ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ+ΑΠΟΣΤΑΣΗ+ΜΕΣΗ+ΤΑΧΥΤΗΤΑ.pdf

Último

Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... von
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...gymkeram
12 views16 Folien
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf von
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfTheresa Giakoumatou
71 views65 Folien
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2 von
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2EmployEdu
127 views4 Folien
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... von
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...ssuser9e6212
517 views7 Folien
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 von
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023gymkeram
23 views255 Folien
ATT00004.pdf von
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf2dimkoryd
110 views3 Folien

Último(20)

Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... von gymkeram
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
gymkeram12 views
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf von Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2 von EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
EmployEdu127 views
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212517 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
gymkeram23 views
ATT00004.pdf von 2dimkoryd
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf
2dimkoryd110 views
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39 von ssuser43d27b
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ssuser43d27b17 views
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 von EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
EmployEdu89 views
Politexneio_2023.pptx von 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist39 views
Veroia in Autumn.pdf von dpavlidou
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdf
dpavlidou11 views
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου von Roy Akanthopoulou
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουΘ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212557 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 views
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx von 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
7gymnasiokavalas40 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx von ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c13 views
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. von ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b31 views
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf von 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo1.1K views

Τυπολόγιο κι ασκήσεις Κβαντομηχανικής.pdf

  • 1. 1 Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ ΢τοιχεία κβαντομηχανικήσ - Συπολόγιο για θζματα Β και Γ Α. Φωσ – Φωτόνια (κυματική και ςωματιδιακή φφςη) Τα κυματικά μεγζκθ: λ (μικοσ κφματοσ, m) Σ (περίοδοσ, s) f (ςυχνότθτα, Hz) Τα ςωματιδιακά μεγζκθ: Ε (ενζργεια φωτονίου, J) p (ορμι φωτονίου, kg·m/s) Κυματικά και ςωματιδιακά μεγζκθ: c (ταχφτθτα διάδοςθσ του φωτόσ – ταχφτθτα φωτονίου, m/s) I (ζνταςθ ακτινοβολίασ, J/m2 s=W/m2 ) P (ιςχφσ ακτινοβολίασ, W) Στακερζσ : h=6,6·10-34 Js (ςτακερά Planck) c=3·108 m/s (ταχφτθτα του φωτόσ ςτο κενό) Οι ςχζςεισ: 1. c f      (κεμελιϊδθσ εξίςωςθ κυματικισ) 2. c hf h     (ενζργεια φωτονίου κατά Planck) 3. hf     (ολικι ενζργεια Ν φωτονίων) 4. E pc  (αναλογικι ςχζςθ ενζργειασ και ορμισ φωτονίου) 5. E hf h p c c     (αντιςτρ. αναλογικι ςχζςθ ορμισ φωτονίου και μικουσ κφματοσ) 6. E Nhf P S t S t S        (ζνταςθ ακτινοβολίασ – εξαρτάται από τθ ςυχνότθτά τθσ, αλλά και τον αρικμό φωτονίων που εκπζμπονται ανά μονάδα χρόνου)
  • 2. 2 Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ Β. Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Τα μεγζκθ: f0 (ςυχνότθτα κατωφλίου, Hz) φ (ζργο εξαγωγισ, J) V (τάςθ ανόδου - κακόδου, V) V0 (τάςθ αποκοπισ, V) Ke (μζγιςτθ κινθτικι ενζργεια εξερχόμενου θλεκτρονίου, J) i (ζνταςθ φωτορεφματοσ, Α) N t (αρικμόσ φωτονίων που προςπίπτουν ςτθν κάκοδο ανά μονάδα χρόνου και αρικμόσ θλεκτρονίων που εξζρχονται από τθν κάκοδο ανά μονάδα χρόνου, αν κάκε φωτόνιο απορροφάται από ζνα θλεκτρόνιο) Οι ςχζςεισ: 1. 0 f h   (αναλογικι ςχζςθ ςυχνότθτασ κατωφλίου και ζργου εξαγωγισ – εξαρτϊνται μόνο από το υλικό τθσ κακόδου) 2. e 0 0 hc E hf hf hf f f              (φωτοθλεκτρικι εξίςωςθ Einstein – αρχι διατιρθςθσ τθσ ενζργειασ) 3. e F e W eV           (ΘΜΚΕ για τθν επιταχυνόμενθ κίνθςθ του θλεκτρονίου, υπό τάςθ V, μζςα ςτο θλεκτρικό πεδίο) 4. e F e 0 e 0 0 W 0 eV eV hf eV                 0 0 hf hf V f f e e e         (α. ςχζςθ κινθτικισ ενζργειασ εξερχόμενου θλεκτρονίου με τθν τάςθ αποκοπισ και β. ςχζςθ τάςθσ αποκοπισ με τθ ςυχνότθτα φωτονίου. Η τάςθ αποκοπισ εξαρτάται από τθ ςυχνότθτα του προςπίπτοντοσ φωτονίου και το ζργο εξαγωγισ του μετάλλου τθσ κακόδου) 5. q Ne i t t   (ζνταςθ φωτορεφματοσ – εξαρτάται από τον αρικμό θλεκτρονίων που εξζρχονται από τθν κάκοδο ανά μονάδα χρόνου, Ν/t)
  • 3. 3 Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ V i f=ςτακερι -V0 Ι 2Ι f Κe f0 -φ f v0 f0 -φ/e Σα διαγράμματα: 1.  Διάγραμμα ζνταςθσ φωτορεφματοσ, I και τάςθσ ανόδου – κακόδου, V, για δφο διαφορετικζσ εντάςεισ ακτινοβολίασ, με ίδια ςυχνότθτα και διπλάςιο αρικμό φωτονίων πρόςπτωςθσ ανά μονάδα χρόνου, E N hf S t t S      .  Η τάςθ αποκοπισ είναι ςτακερι, γιατί εξαρτάται από τθ ςυχνότθτα του προςπίπτοντοσ φωτονίου και το ζργο εξαγωγισ του μετάλλου τθσ κακόδου, που είναι ςτακερά.  Το φωτορεφμα διπλαςιάηεται, γιατί διπλαςιάηεται ο αρικμόσ φωτονίων που προςπίπτουν ςτθν κάκοδο ανά μονάδα χρόνου, N t και κατά ςυνζπεια και ο αρικμόσ θλεκτρονίων που εξζρχονται από τθν κάκοδο ανά μονάδα χρόνου (αν κάκε φωτόνιο απορροφάται από ζνα θλεκτρόνιο). 2.  Διάγραμμα τθσ μζγιςτθσ κινθτικισ ενζργειασ του εξερχόμενου θλεκτρονίου ςυναρτιςει τθσ ςυχνότθτασ f τθσ προςπίπτουςασ ακτινοβολίασ, e 0 0 hf hf hf f f        .  Κλίςθ τθσ ευκείασ: θ ςτακερά h.  Τα θλεκτρόνια εξζρχονται οριακά για ςυχνότθτα ίςθ με τθ ςυχνότθτα κατωφλίου, f0. Η ευκεία αν προεκτακεί ςτα αρνθτικά τζμνει τον άξονα y ςε τιμι με μζτρο ίςο με το ζργο εξαγωγισ, φ.  Η κινθτικι ενζργεια δεν μπορεί να πάρει αρνθτικζσ τιμζσ, αλλά προεκτείνουμε τθν ευκεία ςτα αρνθτικά, γιατί ζτςι προκφπτει ζμμεςα το ζργο εξαγωγισ, φ. 3.  Διάγραμμα τθσ τάςθσ αποκοπισ ςυναρτιςει τθσ ςυχνότθτασ f τθσ προςπίπτουςασ ακτινοβολίασ, 0 0 hf hf V f f e e e         .  Κλίςθ τθσ ευκείασ θ ςτακερά h/e.  Τα θλεκτρόνια εξζρχονται οριακά για ςυχνότθτα ίςθ με τθ ςυχνότθτα κατωφλίου. Η ευκεία, αν προεκτακεί ςτα αρνθτικά, τζμνει τον άξονα y ςε τιμι με μζτρο ίςο με το ζργο εξαγωγισ ανά φορτίο θλεκτρονίου – πειραματικι διαδικαςία για τον υπολογιςμό του ζργου εξαγωγισ φ και τθσ ςτακεράσ h, από τθν κλίςθ τθσ ευκείασ και τα ςθμεία τομισ τθσ γραφικισ παράςταςθσ με τουσ δφο άξονεσ).
  • 4. 4 Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ P Pe Pϋ φ -Pϋ Γ. Φαινόμενο Compton Τα μεγζκθ: λ (μικοσ κφματοσ προςπίπτοντοσ φωτονίου ςε ακίνθτο κι ελεφκερο θλεκτρόνιο, m), λ΄ (μικοσ κφματοσ ςκεδαηόμενου φωτονίου, m), Εφ (ενζργεια προςπίπτοντοσ φωτονίου, J), Εφ΄ (ενζργεια ςκεδαηόμενου φωτονίου, J), Ke (κινθτικι ενζργεια ςκεδαηόμενου θλεκτρονίου μετά τθ ςκζδαςθ, J), p (ορμι προςπίπτοντοσ φωτονίου, kgm/s), p΄ (ορμι ςκεδαηόμενου φωτονίου, kgm/s), φ (γωνία ανάμεςα ςτθν κατεφκυνςθ κίνθςθσ των δφο φωτονίων) Οι ςχζςεισ: 1.   h ΄ 1 mc       (αφξθςθ του μικουσ κφματοσ ςτο φωτόνιο (λϋ>λ), κατά τθ ςκζδαςθ με ακίνθτο θλεκτρόνιο – ςυνζπεια αρχισ διατιρθςθσ τθσ ενζργειασ και τθσ ΑΔΟ ςτο ςφςτθμα φωτονίου – θλεκτρονίου) 2. e c c ΄ hf hf΄ h h ΄             (ΑΔΕ για τθ ςκζδαςθ του φωτονίου με θλεκτρόνιο) 3.   e e p p p΄ p p p΄       (ΑΔΟ για τθ ςκζδαςθ του φωτονίου το θλεκτρόνιο) 4. 2 2 e p p p΄ 2pp΄ (180 )       2 2 e h h p p p΄ 2pp΄ p p΄ ΄           5. c h 2,4pm mc    (μικοσ κφματοσ Compton – ςτακερά) 6. max 2h ΄ mc     (μζγιςτο μικοσ κφματοσ ςκεδαηόμενου φωτονίου, για ςκζδαςθ 1800 , με ςυνφ=-1) 7. e,max ,min max c c ΄ h h ΄            (μζγιςτθ κινθτικι ενζργεια ςκεδαηόμενου θλεκτρονίου, για ςκζδαςθ 1800 )
  • 5. 5 Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ 8. max e max max ΄ h h p p p΄ h ΄ ΄            (ορμι ςκεδαηόμενου θλεκτρονίου, για ςκζδαςθ 1800 ) ΠΡΟ΢ΟΧΗ όταν τα προςπίπτοντα φωτόνια ζχουν πολφ μικρό μικοσ κφματοσ (μικρότερο από 0,01nm), τότε το ςκεδαηόμενο θλεκτρόνιο μπορεί να ζχει πολφ μεγάλθ κινθτικι ενζργεια και δεν ιςχφουν οι ςχζςεισ τθσ κλαςικισ φυςικισ: 2 2 e e e e p 1 p m , m , 2 2m        Δ. Κυματική φφςη τησ φλησ κατά Louis de Broglie Σε κάκε κινοφμενο ςωματίδιο ορμισ p αντιςτοιχεί μικοσ κφματοσ λ. Οι ςχζςεισ: 1. h p   (αντιςτρόφωσ αναλογικι ςχζςθ ορμισ ςωματιδίου και μικουσ κφματοσ de Broglie) 2. 2 2 1 p p m , m , 2 2m        (αν θ ταχφτθτα του ςωματιδίου είναι πολφ μικρότερθ τθσ ταχφτθτασ του φωτόσ, c) Ε. ΢υμπληρωματικζσ ςχζςεισ 1. maxT .    (νόμοσ Wien για τθν ακτινοβολία μζλανοσ ςϊματοσ – το μικοσ κφματοσ, λmax , που αντιςτοιχεί ςτθ μζγιςτθ ζνταςθ ακτινοβολίασ και θ απόλυτθ κερμοκραςία, Τ, είναι αντιςτρόφωσ ανάλογα μεγζκθ) 2. x h p x 2     (θ αβεβαιότθτα τθσ τιμισ τθσ ορμισ και κζςθσ ςε κάποιο άξονα ζχουν γινόμενο μεγαλφτερο ι ίςο τθσ ςτακεράσ h/2π) 3. h E t 2     (θ αβεβαιότθτα τθσ τιμισ τθσ ενζργειασ ενόσ ςυςτιματοσ και θ χρονικι διάρκεια που το ςφςτθμα παραμζνει ςε μια κατάςταςθ ζχουν γινόμενο μεγαλφτερο ι ίςο τθσ ςτακεράσ h/2π) 4. 2 P dV   (θ πικανότθτα P να βρεκεί ζνα ςωματίδιο ςε όγκο dV, ιςοφται με το γινόμενο του τετραγϊνου του μζτρου τθσ κυματοςυνάρτθςθσ Ψ επί τον όγκο dV) 5. 19 1eV 1,6 10 J    (θ μονάδα ενζργειασ θλεκτρονιοβόλτ)
  • 6. 6 Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ Κe (10 -19 J) 1/3 -2,2 4,4 1 f (10 15 Ηz) Μία άςκηςη για κάθε ενότητα Α. Δζςμθ φωτεινισ μονοχρωματικισ ακτινοβολίασ Χ, αποτελείται από Ν=1018 φωτόνια και εκπζμπεται από μεταλλικι επιφάνεια S=10cm2 ςε χρονικό διάςτθμα t=0,1s. To μικοσ κφματοσ τθσ ακτινοβολίασ είναι λ=10-10 m και θ διάδοςθ γίνεται ςτο κενό. Nα υπολογίςετε: α. τθ ςυχνότθτα και τθν περίοδο τθσ ακτινοβολίασ. (3·1018 Hz, 1/3·10-18 s) β. τθν ολικι ενζργεια τθσ φωτεινισ δζςμθσ. (19,8·102 J) γ. τθν ζνταςθ τθσ ακτινοβολίασ. (19,8·106 W/m2 ) δ. τθν ορμι του κάκε φωτονίου. (6,6·10-24 kgm/s) Δίνονται οι ςτακερζσ: h=6,6·10-34 Js, c=3·108 m/s. Β. Στθν κάκοδο κυκλϊματοσ φωτοθλεκτρικοφ φαινομζνου προςπίπτουν Ν=1016 φωτόνια μονοχρωματικοφ φωτόσ ανά δευτερόλεπτο, που ζχουν ορμι p=2,2·10-27 kgm/s. Τα θλεκτρόνια που εξζρχονται από τθν κάκοδο ζχουν μζγιςτθ κινθτικι ενζργεια Ke,max=2,75eV. Η διαφορά δυναμικοφ μεταξφ ανόδου – κακόδου είναι V=1V. Nα υπολογίςετε: α. τθ ςυχνότθτα και το μικοσ κφματοσ τθσ ακτινοβολίασ. (1015 Hz, 3·10-7 m) β. τθ ςυχνότθτα κατωφλίου και το ζργο εξαγωγισ του μετάλλου. (1/3·1015 Hz, 2,2·10-19 J) γ. τθν ταχφτθτα με τθν οποία φτάνουν τα ταχφτερα θλεκτρόνια ςτθν άνοδο. ( 6 m 3 s 2 10 3 ) δ. τθν ζνταςθ του φωτορεφματοσ, αν κάκε φωτόνιο που προςπίπτει ςτθν κάκοδο απορροφάται από ζνα θλεκτρόνιο που απαιτεί τθν ελάχιςτθ ενζργεια για να εξζλκει από τθν κάκοδο. (1,6mA) ε. τθν τάςθ αποκοπισ, αν αναςτρζψουμε τθ διαφορά δυναμικοφ ανόδου – κακόδου. (2,75V) ςτ. Να γίνει το διάγραμμα τθσ μζγιςτθσ κινθτικισ ενζργειασ των εξερχόμενων θλεκτρονίων ςυναρτιςει τθσ ςυχνότθτασ f τθσ προςπίπτουςασ ακτινοβολίασ για το ςυγκεκριμζνο μζταλλο. Δίνονται οι ςτακερζσ: h=6,6·10-34 Js, c=3·108 m/s, e=1,6 ·10-19 C, me=9·10-31 kg.
  • 7. 7 Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ P Pe Pϋ φ -Pϋ Γ. Σε πείραμα ςκζδαςθσ φωτονίων ςε ακίνθτα κι ελεφκερα θλεκτρόνια κάποιου υλικοφ, τα φωτόνια τθσ προςπίπτουςασ ακτινοβολίασ ζχουν ςυχνότθτα f=3·1020 Hz και το ςκεδαηόμενο φωτόνιο κινείται ςε κατεφκυνςθ που ςχθματίηει γωνία φ=90ο , ςε ςχζςθ με τθν αρχικι κατεφκυνςθ του φωτονίου. Να υπολογίςετε: α. το μικοσ κφματοσ του ςκεδαηόμενου φωτονίου. (3,3pm) β. τθν κινθτικι ενζργεια του θλεκτρονίου μετά τθ ςκζδαςθ. (13,8·10-14 J) γ. το μζτρο και τθν κατεφκυνςθ τθσ ορμισ του θλεκτρονίου μετά τθ ςκζδαςθ. (6,9·10-22 kgm/s, εφφ=1/3,3) δ. το μζγιςτο μικοσ κφματοσ του ςκεδαηόμενου φωτονίου, αν ςκεδαηότανε υπό άλλθ γωνία. (5,6pm) Δίνονται οι ςτακερζσ: h=6,6·10-34 Js, c=3·108 m/s, 2 2 2,3 6,6 2 6,9     c h pm mc   . Δ. Μια μπάλα μάηασ 100gr προςπίπτει κάκετα ςε οριηόντιο δάπεδο, ζχοντασ κινθτικι ενζργεια Κ1=5J και μετά τθν κροφςθ του, ζχει κατακόρυφθ ταχφτθτα μζτρου υ2=5m/s. Nα υπολογίςετε: α. το μζτρο τθσ μεταβολισ τθσ ορμισ τθσ μπάλασ. (1,5kgm/s) β. το μικοσ κφματοσ de Broglie που αντιςτοιχεί ςτθ μπάλα πριν τθν κροφςθ. (6,6·10-34 m) γ. το ποςοςτό μεταβολισ του μικουσ κφματοσ τθσ μπάλασ κατά τθν κροφςθ. (-50%) δ. τθ ςυχνότθτα ενόσ φωτονίου με ίδιο μικοσ κφματοσ μ’ αυτό τθσ μπάλασ, πριν τθν κροφςθ. Υπάρχουν φωτόνια με τζτοια ςυχνότθτα; (0,45·1042 Hz) Δίνονται οι ςτακερζσ: h=6,6·10-34 Js, c=3·108 m/s. Κι ζνα ποίημα «κβαντικό» Επηπρώο ε πνίεζε απερζάλεηαη ην απόιπην Από κηθξνί καζαίλνπκε ζ’ έλαλ θόζκν αηηηόηεηαο θαη ζηγνπξηάο, κα θάπνηε θηάλνπλ νη αβεβαηόηεηεο θη ακθηβνιίεο θη αξρίδνπλ λα κπιέθνληαη ζηα πόδηα καο. Κη όιν δηεξωηόκαζηε ηη δελ ππνινγίζακε,
  • 8. 8 Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ ηη δελ κεηξήζακε ζωζηά, δηθαηνινγνύκελνη πωο εγθιωβηζηήθακε ζε ζπζηήκαηα ρανηηθά θη αγλνώληαο ηα εγγελή άηνπα ηεο δωήο καο. Χαλόκαζηε κέζα ζε θαηαζηάζεηο αλύπαξθηεο, λνζηαιγνύκε γεγνλόηα πνπ δελ ζπλέβεζαλ πνηέ θαη ζην ηέινο, βξίζθνπκε ηηο όπνηεο ιύζεηο ζηα θπζηθά θαη κεηαθπζηθά καο πξνβιήκαηα κέζα ζε όλεηξα πνπ έρνπλ δήζεη θάπνηνη άιινη. Αθήλνληαο ηε δηεγεξκέλε λεόηεηα ηνπ πάζνπο θη εθπέκπνληαο ην δαλεηθό θωο, γπξίδω απόηνκα ζηε ζαιπωξή ηεο ζεκειηώδνπο κνπ ζέζεο, αγωληώληαο γηα ηα κέιινληα, αθνύ πηα γλωξίδω όηη γηα λα κάζω ηελ ελέξγεηα πνπ ζα κε ζώζεη πξέπεη λα παξακείλω εδώ γηα άπεηξν ρξόλν. Μέρξη λα βιαζηήζεη ε ζηγή ηεο ζρεηηθόηεηαο κέρξη λα θαξπίζεη ε απνδνρή ηεο αγλωζίαο κνπ κέρξη λ’ απνθύγω ηελ θελή πνιπινγία κνπ κέρξη λα μεξηδώζω ηελ θνύθηα πεξεθάληα κνπ, ηα γξάκκαηα πνπ απηζώλω ζηα ραξηηά κνπ ζ’ αξλνύληαη λα ζηέθνληαη αθίλεηα θη ππάθνπα κέζα ζηηο ιέμεηο πνπ απεξίζθεπηα ηα βάδω, θηλνύκελα απξνζδηόξηζηα, αιιάδνληαο ζέζεηο θη επηβάιινληάο κνπ ζωζηηθά ηελ απόιπηε ζηωπή.