Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
$FFXSODFHU 6DPSOH 4XHVWLRQV 3DJH RI 
$FFXSODFHU 6DPSOH 4XHVWLRQV
(QJOLVK 2QO
5($',1* 2035(+(16,21 1DUUDWLRQ
)RU WKH IROOR...
4XHVWLRQ 
,W LV VDLG WKDW D VPLOH LV XQLYHUVDOO XQGHUVWRRG $QG QRWKLQJ WULJJHUV D VPLOH PRUH
XQLYHUVDOO WKDQ D WDVWH RI VX...
$FFXSODFHU 6DPSOH 4XHVWLRQV 3DJH RI 
4XHVWLRQ 
7KHUH DUH WZR WSHV RI SRWWHU WKDW , GR 7KHUH LV SURGXFWLRQ SRWWHUPXJV WDEO...
$FFXSODFHU 6DPSOH 4XHVWLRQV 3DJH RI 
4XHVWLRQ 
:LWK YDULQJ VXFFHVV PDQ ZRPHQ DURXQG WKH ZRUOG WRGD VWUXJJOH IRU HTXDO ULJ...
$FFXSODFHU 6DPSOH 4XHVWLRQV 3DJH RI 
5($',1* 2035(+(16,21 6HQWHQFH 5HODWLRQVKLSV
)RU WKH IROORZLQJ 6,; TXHVWLRQV
7ZR XQGH...
4XHVWLRQ 
6RFLDO 6WXGLHV FODVVHV IRFXV RQ WKH FRPSOH[LW RI RXU VRFLDO HQYLURQPHQW
7KH VXEMHFW FRPELQHV WKH VWXG RI KLVWRU ...
$FFXSODFHU 6DPSOH 4XHVWLRQV 3DJH RI 
4XHVWLRQ 
.QRZOHGJH RI DQRWKHU ODQJXDJH IRVWHUV JUHDWHU DZDUHQHVV RI FXOWXUDO GLYHUV...
$FFXSODFHU 6DPSOH 4XHVWLRQV 3DJH RI 
6(17(1( 6.,//6 6HQWHQFH RUUHFWLRQ
)RU WKH IROORZLQJ 6(9(1 TXHVWLRQV
6HOHFW WKH EHVW ...
4XHVWLRQ 
7KH EDE ZDV REYLRXVO JHWWLQJ WRR KRW WKHQ 6DP GLG ZKDW KH FRXOG WR FRRO KHU
$ KRW WKHQ 6DP GLG
% KRW 6DP GLG
 KR...
$FFXSODFHU 6DPSOH 4XHVWLRQV 3DJH RI 
4XHVWLRQ 
.QRFNHG VLGHZDV WKH VWDWXH ORRNHG DV LI LW ZRXOG IDOO
$ .QRFNHG VLGHZDV WK...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Accuplacer english

224 Aufrufe

Veröffentlicht am

asdf

Veröffentlicht in: Kunst & Fotos
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Accuplacer english

 1. 1. $FFXSODFHU 6DPSOH 4XHVWLRQV 3DJH RI $FFXSODFHU 6DPSOH 4XHVWLRQV (QJOLVK 2QO 5($',1* 2035(+(16,21 1DUUDWLRQ )RU WKH IROORZLQJ (,*+7 TXHVWLRQV 5HDG WKH VWDWHPHQW RU SDVVDJH DQG WKHQ FKRRVH WKH EHVW DQVZHU WR WKH TXHVWLRQ $QVZHU WKH TXHVWLRQ EDVHG RQ ZKDW LV VWDWHG RU LPSOLHG LQ WKH VWDWHPHQW RU SDVVDJH $QVZHUV DUH RQ SDJH
 2. 2. 4XHVWLRQ ,W LV VDLG WKDW D VPLOH LV XQLYHUVDOO XQGHUVWRRG $QG QRWKLQJ WULJJHUV D VPLOH PRUH XQLYHUVDOO WKDQ D WDVWH RI VXJDU 1HDUO HYHURQH ORYHV VXJDU ,QIDQW VWXGLHV LQGLFDWH WKDW KXPDQV DUH ERUQ ZLWK DQ LQQDWH ORYH RI VZHHWV %DVHG RQ VWDWLVWLFV D ORW RI SHRSOH LQ *UHDW %ULWDLQ PXVW EH VPLOLQJ EHFDXVH RQ DYHUDJH HYHU PDQ ZRPDQ DQG FKLOG LQ WKDW FRXQWU FRQVXPHV QLQHWILYH SRXQGV RI VXJDU HDFK HDU )URP WKLV SDVVDJH LW VHHPV VDIH WR FRQFOXGH WKDW WKH (QJOLVK $ GR QRW NQRZ WKDW WRR PXFK VXJDU LV XQKHDOWK % HDW GHVVHUWV DW HYHU PHDO DUH IRQGHU RI VZHHWV WKDQ PRVW SHRSOH ' KDYH PRUH FDYLWLHV WKDQ DQ RWKHU SHRSOH 4XHVWLRQ 8QHPSORPHQW ZDV WKH RYHUULGLQJ IDFW RI OLIH ZKHQ )UDQNOLQ 5RRVHYHOW EHFDPH 3UHVLGHQW RI WKH 8QLWHG 6WDWHV RQ 0DUFK $Q DQRPDO RI WKH WLPH ZDV WKDW WKH JRYHUQPHQW GLG QRW VVWHPDWLFDOO FROOHFW VWDWLVWLFV RI MREOHVVQHVV DFWXDOO LW GLG QRW VWDUW GRLQJ VR XQWLO 7KH %XUHDX RI /DERU 6WDWLVWLFV ODWHU HVWLPDWHG WKDW SHUVRQV ZHUH RXW RI ZRUN LQ DERXW RQHIRXUWK RI D FLYLOLDQ ODERU IRUFH RI RYHU ILIWRQH PLOOLRQ 5RRVHYHOW VLJQHG WKH )HGHUDO (PHUJHQF 5HOLHI $FW RQ 0D 7KH 3UHVLGHQW VHOHFWHG +DUU / +RSNLQV ZKR KHDGHG WKH 1HZ RUN UHOLHI SURJUDP WR UXQ )(5 $ JLIWHG DGPLQLVWUDWRU +RSNLQV TXLFNO SXW WKH SURJUDP LQWR KLJK JHDU +H JDWKHUHG D VPDOO VWDII LQ :DVKLQJWRQ DQG EURXJKW WKH VWDWH UHOLHI RUJDQL]DWLRQV LQ WR WKH )(5$ VVWHP :KLOH WKH DJHQF WULHG WR SURYLGH DOO WKH QHFHVVLWLHV IRRG FDPH ILUVW LW GZHOOHUV XVXDOO JRW DQ DOORZDQFH IRU IXHO DQG UHQW IRU RQH PRQWK ZDV SURYLGHG LQ FDVH RI HYLFWLRQ 7KLV SDVVDJH LV SULPDULO DERXW $ XQHPSORPHQW LQ WKH ¶V % WKH HIIHFW RI XQHPSORPHQW RQ 8QLWHG 6WDWHV IDPLOLHV 3UHVLGHQW )UDQNOLQ 5RRVHYHOW¶V SUHVLGHQF ' 3UHVLGHQW 5RRVHYHOW¶V )(5$ SURJUDP
 3. 3. $FFXSODFHU 6DPSOH 4XHVWLRQV 3DJH RI 4XHVWLRQ 7KHUH DUH WZR WSHV RI SRWWHU WKDW , GR 7KHUH LV SURGXFWLRQ SRWWHUPXJV WDEOHZDUH WKH NLQGV RI WKLQJV WKDW VHOO HDVLO 7KHVH SD IRU P WLPH WR GR WKH RWKHU ZRUN ZKLFK LV PRUH FUHDWLYH DQG VDWLVILHV P QHHGV DV DQ DUWLVW 7KH DXWKRU RI WKH SDVVDJH LPSOLHV WKDW $ DUWLVWV KDYH D WHQGHQF WR ZDVWH YDOXDEOH WLPH % FUHDWLYLW DQG PDVVSURGXFWLRQ DUH LQFRPSDWLEOH PRVW SHRSOH GR QRW DSSUHFLDWH JRRG DUW ' SRWWHU LV QRW SURGXFHG E FUHDWLYH DUWLVWV 4XHVWLRQ (YHU VLS RI PLON FRQWDLQV GLIIHUHQW ELRDFWLYH KRUPRQHV DFFRUGLQJ WR HQGRFULQRORJLVW ODUN *URVYHQRU ,PDJLQH WDNLQJ GLIIHUHQW KRUPRQH SLOOV HYHU PRUQLQJ DIWHUQRRQ DQG HYHQLQJ 7KHVH KRUPRQHV FDXVH PRRG VZLQJV LUULWDELOLW DQG GHSUHVVLRQ ,PDJLQH WKH GHYDVWDWLRQ WKDW LV FUHDWHG LQ RXU ERG E WKH FXPXODWLYH HIIHFW RI WDNLQJ WKRVH SRZHUIXO GUXJV :KDW LV WKH JURVV HIIHFW RQ WKH WRWDO EHKDYLRU RI D VRFLHW VR GRVHG $V ZH GULQN PRUH DQG PRUH PLON DQG LQFUHDVH WKH DPRXQW RI JHQHWLFDOO HQJLQHHUHG PLON DQG FKHHVH DQG LFH FUHDP SURGXFWV FRQWDLQLQJ LQFUHDVHG OHYHOV RI QDWXUDOO RFFXUULQJ PLON KRUPRQHV ZH PRVW FHUWDLQO KDYH LQIOXHQFHG WKH ZD ZH DFW DV D VRFLHW 7KH DXWKRU V DUJXPHQW LV WKDW $ PDQ SHRSOH DUH GUXJ DGGLFWV % PLON KDV DQ HIIHFW RQ WKH ZD RXU VRFLHW DFWV ZRPHQ QHHG WR WDNH KRUPRQHV ' HYHURQH VKRXOG GULQN PRUH PLON 4XHVWLRQ $OO ZDWHU PROHFXOHV IRUP VL[VLGHG VWUXFWXUHV DV WKH IUHH]H DQG EHFRPH VQRZ FUVWDOV 7KH VKDSH RI WKH FUVWDO LV GHWHUPLQHG E WHPSHUDWXUH YDSRU DQG ZLQG FRQGLWLRQV LQ WKH XSSHU DWPRVSKHUH 6QRZ FUVWDOV DUH DOZDV VPPHWULFDO EHFDXVH WKHVH FRQGLWLRQV DIIHFW DOO VL[ VLGHV VLPXOWDQHRXVO 7KH SXUSRVH RI WKH SDVVDJH LV WR SUHVHQW $ D SHUVRQDO REVHUYDWLRQ % D VROXWLRQ WR D SUREOHP DFWXDO LQIRUPDWLRQ ' RSSRVLQJ VFLHQWLILF WKHRULHV
 4. 4. $FFXSODFHU 6DPSOH 4XHVWLRQV 3DJH RI 4XHVWLRQ :LWK YDULQJ VXFFHVV PDQ ZRPHQ DURXQG WKH ZRUOG WRGD VWUXJJOH IRU HTXDO ULJKWV +LVWRULFDOO ZRPHQ KDYH DFKLHYHG JUHDWHU HTXDOLW ZLWK PHQ GXULQJ SHULRGV RI VRFLDO DGYHUVLW 7KUHH RI WKH IROORZLQJ IDFWRUV LQLWLDWHG WKH JUHDWHVW QXPEHU RI LPSURYHPHQWV IRU ZRPHQ YLROHQW UHYROXWLRQ ZRUOG ZDU DQG WKH ULJRUV RI SLRQHHULQJ LQ DQ XQGHYHORSHG ODQ ,Q DOO WKUHH FDVHV WKH HVVHQWLDO HOHPHQW WKDW LPSURYHG WKH VWDWXV RI ZRPHQ ZDV D VKRUWDJH RI PHQ ZKLFK UHTXLUHG ZRPHQ WR SHUIRUP PDQ RI VRFLHW¶V YLWDO WDVNV :H FDQ FRQFOXGH IURP WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV SDVVDJH WKDW $ ZRPHQ WRGD DUH KLJKO VXFFHVVIXO LQ ZLQQLQJ HTXDO ULJKWV % RQO SLRQHHU ZRPHQ KDYH EHHQ FRQVLGHUHG HTXDO WR PHQ KLVWRULFDOO ZRPHQ KDYH RQO DFKLHYHG HTXDOLW WKURXJK IRUFH ' KLVWRULFDOO WKH SULQFLSOH RI HTXDOLW DORQH KDV QRW EHHQ HQRXJK WR VHFXUH ZRPHQ HTXDO ULJKWV 4XHVWLRQ ,Q WKH ZRUGV RI 7KRPDV 'H 4XLQFH ,W LV QRWRULRXV WKDW WKH PHPRU VWUHQJWKHQV DV RX OD EXUGHQV XSRQ LW ,I OLNH PRVW SHRSOH RX KDYH WURXEOH UHFDOOLQJ QDPHV RI WKRVH RX KDYH MXVW PHW WU WKLV WKH QH[W WLPH RX DUH LQWURGXFHG SODQ WR UHPHPEHU WKH QDPHV 6D WR RXUVHOI , OO OLVWHQ FDUHIXOO UHSHDW HDFK SHUVRQ V QDPH WR EH VXUH , YH JRW LW DQG , ZLOO UHPHPEHU RX OO GLVFRYHU KRZ HIIHFWLYH WKLV WHFKQLTXH LV DQG SUREDEO UHFDOO WKRVH QDPHV IRU WKH UHVW RI RXU OLIH 7KH PDLQ LGHD RI WKH SDUDJUDSK PDLQWDLQV WKDW WKH PHPRU $ DOZDV RSHUDWHV DW SHDN HIILFLHQF % EUHDNV GRZQ XQGHU JUHDW VWUDLQ LPSURYHV LI LW LV XVHG RIWHQ ' EHFRPHV XQUHOLDEOH LI LW WLUHV 4XHVWLRQ ,Q KDUOHV %XUWRQ RI 1HZ RUN LW PDGH WKH ILUVW EDE FDUULDJH EXW SHRSOH VWURQJO REMHFWHG WR WKH YHKLFOHV EHFDXVH WKH VDLG WKH FDUULDJH RSHUDWRUV KLW WRR PDQ SHGHVWULDQV 6WLOO FRQYLQFHG WKDW KH KDG D JRRG LGHD %XUWRQ RSHQHG D IDFWRU LQ (QJODQG +H REWDLQHG RUGHUV IRU WKH EDE FDUULDJHV IURP 4XHHQ ,VDEHOOD ,, RI 6SDLQ 4XHHQ 9LFWRULD RI (QJODQG DQG WKH 3DVKD RI (JSW 7KH 8QLWHG 6WDWHV KDG WR ZDLW DQRWKHU WHQ HDUV EHIRUH LW JRW D FDUULDJH IDFWRU DQG WKH ILUVW HDU RQO FDUULDJHV ZHUH VROG (YHQ DIWHU WKH VXFFHVV RI EDE FDUULDJHV LQ (QJODQG $ KDUOHV %XUWRQ ZDV D SRRU PDQ % $PHULFDQV ZHUH VWLOO UHOXFWDQW WR EX EDE FDUULDJHV $PHULFDQV SXUFKDVHG WKRXVDQGV RI EDE FDUULDJHV ' WKH 8QLWHG 6WDWHV ERXJKW PRUH FDUULDJHV WKDQ DQ RWKHU FRXQWU
 5. 5. $FFXSODFHU 6DPSOH 4XHVWLRQV 3DJH RI 5($',1* 2035(+(16,21 6HQWHQFH 5HODWLRQVKLSV )RU WKH IROORZLQJ 6,; TXHVWLRQV 7ZR XQGHUOLQHG VHQWHQFHV DUH IROORZHG E D TXHVWLRQ RU VWDWHPHQW DERXW WKHP 5HDG HDFK SDLU RI VHQWHQFHV DQG WKHQ FKRRVH WKH EHVW DQVZHU WR WKH TXHVWLRQ RU WKH EHVW FRPSOHWLRQ RI WKH VWDWHPHQW $QVZHUV DUH RQ SDJH
 6. 6. 4XHVWLRQ 6RFLDO 6WXGLHV FODVVHV IRFXV RQ WKH FRPSOH[LW RI RXU VRFLDO HQYLURQPHQW 7KH VXEMHFW FRPELQHV WKH VWXG RI KLVWRU DQG WKH VRFLDO VFLHQFHV DQG SURPRWHV VNLOOV LQ FLWL]HQVKLS :KDW GRHV WKH VHFRQG VHQWHQFH GR $ ,W JLYHV DQ H[DPSOH % ,W PDNHV D FRQWUDVW ,W SURSRVHV D VROXWLRQ ' ,W VWDWHV DQ HIIHFW 4XHVWLRQ 7KH 0LGZHVW LV H[SHULHQFLQJ LWV ZRUVW GURXJKW LQ ILIWHHQ HDUV RUQ DQG VREHDQ SULFHV DUH H[SHFWHG WR EH YHU KLJK WKLV HDU :KDW GRHV WKH VHFRQG VHQWHQFH GR $ ,W UHVWDWHV WKH LGHD IRXQG LQ WKH ILUVW % ,W VWDWHV DQ HIIHFW ,W JLYHV DQ H[DPSOH ' ,W DQDO]HV WKH VWDWHPHQW PDGH LQ WKH ILUVW 4XHVWLRQ 7KH UDLQ IUR]H DV LW WRXFKHG WKH JURXQG 5RDGV ZHUH VOLSSHU DQG GDQJHURXV +RZ DUH WKH WZR VHQWHQFHV UHODWHG $ 7KH VHFRQG VHQWHQFH FRQWUDGLFWV WKH ILUVW % 7KH WZR VHQWHQFHV VHW XS D FRPSDULVRQ 7KH VHFRQG VHQWHQFH VKRZV D GLUHFW UHVXOW RI WKH ILUVW ' 7KH VHFRQG VHQWHQFH VWDWHV ZKDW GDQJHURXV PHDQV
 7. 7. $FFXSODFHU 6DPSOH 4XHVWLRQV 3DJH RI 4XHVWLRQ .QRZOHGJH RI DQRWKHU ODQJXDJH IRVWHUV JUHDWHU DZDUHQHVV RI FXOWXUDO GLYHUVLW DPRQJ WKH SHRSOHV RI WKH ZRUOG ,QGLYLGXDOV ZKR KDYH IRUHLJQ ODQJXDJH VNLOOV FDQ DSSUHFLDWH PRUH UHDGLO RWKHU SHRSOHV¶ YDOXHV DQG ZDV RI OLIH +RZ DUH WKH WZR VHQWHQFHV UHODWHG $ 7KH FRQWUDGLFW HDFK RWKHU % 7KH SUHVHQW SUREOHPV DQG VROXWLRQV 7KH HVWDEOLVK D FRQWUDVW ' 7KH UHSHDW WKH VDPH LGHD 4XHVWLRQ 6HUYLQJ RQ D MXU LV DQ LPSRUWDQW REOLJDWLRQ RI FLWL]HQVKLS 0DQ FRPSDQLHV DOORZ WKHLU HPSORHHV SDLG OHDYHV RI DEVHQFH WR VHUYH RQ MXULHV :KDW GRHV WKH VHFRQG VHQWHQFH GR $ ,W UHLQIRUFHV ZKDW LV VWDWHG LQ WKH ILUVW % ,W H[SODLQV ZKDW LV VWDWHG LQ WKH ILUVW 7KH VHFRQG H[SDQGV RQ WKH ILUVW ' ,W GUDZV D FRQFOXVLRQ DERXW ZKDW LV VWDWHG LQ WKH ILUVW 4XHVWLRQ 7KH $PHULFDQ SULVRQ VVWHP IXQFWLRQV ULPDULO WR H[WUDFW UHWULEXWLRQ ,Q -DSDQ WKH FRXUWV DUH OHVV FRQFHUQHG ZLWK VHQGLQJ SHRSOH WR MDLO WKDQ WKH DUH ZLWK UHKDELOLWDWLQJ WKHP :KDW GRHV WKH VHFRQG VHQWHQFH GR $ ,W VXSSRUWV DQ LGHD IRXQG LQ WKH ILUVW VHQWHQFH % ,W DQDO]HV DQ LGHD VWDWHG LQ WKH ILUVW VHQWHQFH ,W VWDWHV D FRQWUDVW WR WKH VWDWHPHQW LQ WKH ILUVW VHQWHQFH ' ,W H[HPSOHILHV DQ LGHD IRXQG LQ WKH ILUVW VHQWHQFH
 8. 8. $FFXSODFHU 6DPSOH 4XHVWLRQV 3DJH RI 6(17(1( 6.,//6 6HQWHQFH RUUHFWLRQ )RU WKH IROORZLQJ 6(9(1 TXHVWLRQV 6HOHFW WKH EHVW YHUVLRQ RI WKH XQGHUOLQHG SDUW RI WKH VHQWHQFH 7KH ILUVW FKRLFH LV WKH VDPH DV WKH RULJLQDO VHQWHQFH ,I RX WKLQN WKH RULJLQDO VHQWHQFH LV EHVW FKRRVH WKH ILUVW DQVZHU $QVZHUV DUH RQ SDJH
 9. 9. 4XHVWLRQ 7KH EDE ZDV REYLRXVO JHWWLQJ WRR KRW WKHQ 6DP GLG ZKDW KH FRXOG WR FRRO KHU $ KRW WKHQ 6DP GLG % KRW 6DP GLG KRW 6DP WKHUHIRUH GLG ' KRW 6DP WULQJ WR GR 4XHVWLRQ 7R ZDON ELNLQJ DQG GULYLQJ DUH 3DW V IDYRULWH ZDV RI JHWWLQJ DURXQG $ 7R ZDON ELNLQJ DQG GULYLQJ % :DONLQJ ELNLQJ DQG GULYLQJ 7R ZDON ELNLQJ DQG WR GULYH ' 7R ZDON WR ELNH DQG DOVR GULYLQJ 4XHVWLRQ 6KH KRSHG WR ILQG D QHZ MRE 2QH WKDW ZRXOG OHW KHU HDUQ PRQH GXULQJ WKH VFKRRO HDU $ MRE 2QH WKDW % MRE 7KH NLQG WKDW MRE RQH WKDW ' MRE VR WKDW LW 4XHVWLRQ :DONLQJ E WKH FRUQHU WKH RWKHU GD D FKLOG , QRWLFHG ZDV ZDWFKLQJ IRU WKH OLJKW WR FKDQJH $ D FKLOG , QRWLFHG ZDV % , QRWLFHG D FKLOG ZDWFKLQJ D FKLOG ZDV ZDWFKLQJ , QRWLFHG ' WKHUH ZDV , QRWLFHG D FKLOG ZDWFKLQJ
 10. 10. $FFXSODFHU 6DPSOH 4XHVWLRQV 3DJH RI 4XHVWLRQ .QRFNHG VLGHZDV WKH VWDWXH ORRNHG DV LI LW ZRXOG IDOO $ .QRFNHG VLGHZDV WKH VWDWXH ORRNHG % 7KH VWDWXH ZDV NQRFNHG VLGHZDV ORRNHG 7KH VWDWXH ORRNHG NQRFNHG VLGHZDV ' 7KH VWDWXH ORRNLQJ NQRFNHG VLGHZDV 4XHVWLRQ 0V 5RVH SODQQLQJ WR WHDFK D FRXUVH LQ ELRORJ QH[W VXPPHU $ SODQQLQJ % DUH SODQQLQJ ZLWK D SODQ ' SODQV 4XHVWLRQ :KHQ RX FURVV WKH VWUHHW LQ WKH PLGGOH RI WKH EORFN WKLV LV DQ H[DPSOH RI MDZDONLQJ $ :KHQ RX FURVV WKH VWUHHW LQ WKH PLGGOH RI WKH EORFN WKLV % RX FURVV WKH VWUHHW LQ WKH PLGGOH RI WKH EORFN WKLV URVVLQJ WKH VWUHHW LQ WKH PLGGOH RI WKH EORFN ' 7KH IDFW WKDW RX FURVV WKH VWUHHW LQ WKH PLGGOH RI WKH EORFN 6(17(1( 6.,//6 RQVWUXFWLRQ 6KLIW )RU WKH IROORZLQJ VHYHQ TXHVWLRQV 5HZULWH WKH VHQWHQFH LQ RXU KHDG IROORZLQJ WKH GLUHFWLRQV JLYHQ EHORZ .HHS LQ PLQG WKDW RXU QHZ VHQWHQFH VKRXOG EH ZHOO ZULWWHQ DQG VKRXOG KDYH HVVHQWLDOO WKH VDPH PHDQLQJ DV WKH VHQWHQFH JLYHQ RX $QVZHUV DUH RQ SDJH
 11. 11. 4XHVWLRQ ,Q KLV VRQJV *RUGRQ /LJKWIRRW PDNHV PHORG DQG OULFV LQWULFDWHO LQWHUWZLQH 5HZULWH EHJLQQLQJ ZLWK 0HORG DQG OULFV RXU QHZ VHQWHQFH ZLOO LQFOXGH $ *RUGRQ /LJKWIRRW KDV % PDNH *RUGRQ /LJKWIRRW¶V LQ *RUGRQ /LJKWIRRW¶V ' GRHV *RUGRQ /LJKWIRRW
 12. 12. $FFXSODFHU 6DPSOH 4XHVWLRQV 3DJH RI 4XHVWLRQ 7KH EDQG EHJDQ WR SOD DQG WKHQ WKH UHDO SDUW VWDUWHG 5HZULWH EHJLQQLQJ ZLWK 7KH UHDO SDUW VWDUWHG 7KH QH[W ZRUGV ZLOO EH $DIWHU WKH EDQG EHJDQ %DQG WKH EDQG EHJDQ DOWKRXJK WKH EDQG EHJDQ 'WKH EDQG EHJLQQLQJ 4XHVWLRQ ,W LV HDV WR FDUU VROLG REMHFWV ZLWKRXW VSLOOLQJ WKHP EXW WKH VDPH FDQQRW EH VDLG RI OLTXLGV 5HZULWH EHJLQQLQJ ZLWK 8QOLNH OLTXLGV 7KH QH[W ZRUGV ZLOO EH $ LW LV HDV WR % ZH FDQ HDVLO VROLG REMHFWV FDQ HDVLO EH ' VROLG REMHFWV DUH HDV WR EH 4XHVWLRQ %HLQJ D IHPDOH MRFNH VKH ZDV RIWHQ LQWHUYLHZHG 5HZULWH EHJLQQLQJ ZLWK 6KH ZDV RIWHQ LQWHUYLHZHG 7KH QH[W ZRUGV ZLOO EH $ RQ DFFRXQW RI VKH ZDV % E KHU EHLQJ EHFDXVH VKH ZDV ' EHLQJ DV VKH ZDV
 13. 13. $FFXSODFHU 6DPSOH 4XHVWLRQV 3DJH RI 4XHVWLRQ ,I KH KDG HQRXJK VWUHQJWK 7RGG ZRXOG PRYH WKH ERXOGHU 5HZULWH EHJLQQLQJ ZLWK 7RGG FDQQRW PRYH WKH ERXOGHU 7KH QH[W ZRUGV ZLOO EH $ ZKHQ ODFNLQJ % EHFDXVH KH DOWKRXJK WKHUH ' ZLWKRXW HQRXJK 4XHVWLRQ ([FLWHG FKLOGUHQ UDQ WRZDUG WKH ORXG PXVLF DQG WKH WROG RWKHUV DERXW WKH LFH FUHDP WUXFN RXWVLGH 5HZULWH EHJLQQLQJ ZLWK 7KH H[FLWHG FKLOGUHQ ZKR KDG UXQ WRZDUG WKH ORXG 7KH QH[W ZRUGV ZLOO EH $PXVLF WKH WROG %PXVLF WROG PXVLF WHOOLQJ 'PXVLF DQG KDG WROG 4XHVWLRQ KULV KHDUG QR XQXVXDO QRLVHV ZKHQ KH OLVWHQHG LQ WKH SDUN 5HZULWH EHJLQQLQJ ZLWK /LVWHQLQJ LQ WKH SDUN 7KH QH[W ZRUGV ZLOO EH $ QR XQXVXDO QRLVHV FRXOG EH KHDUG % WKHQ KULV KHDUG QR XQXVXDO QRLVHV DQG KHDULQJ QR XQXVXDO QRLVHV ' KULV KHDUG QR XQXVXDO QRLVHV
 14. 14. $FFXSODFHU 6DPSOH 4XHVWLRQV 3DJH RI $QVZHUV (1*/,6+ 5($',1* 2035(+(16,21 1DUUDWLRQ 6HQWHQFH 5HODWLRQVKLSV $ % % % ' $ ' % 6(17(1( 6.,//6 6HQWHQFH RUUHFWLRQ RQVWUXFWLRQ 6KLIW % % $ % $ % ' % '

×