Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und relevantere Anzeigen zu schalten. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Manual de formadores de paz

2.070 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

Manual de formadores de paz

 1. 1. FORMAR PARA LA PAZEN ESCENARIOS EDUCATIVOS MANUAL DE FORMADORAS Y FORMADORES Héctor Fabio Ospina Serna Carlos Valerio Echavarría Grajales Sara Victoria Alvarado Salgado Julio Arenas 1
 2. 2. &20,7e ,17(5,167,78&,21$/ (/ 352<(&72 &20,7e (,725,$/ ○ ○&(1752 ,17(51$&,21$/ ( (8&$&,Â1 &,1(81,9(56,$ ( 0$1,=$/(6 ○ ○ (6$552//2 +80$12 ¥ ,1( +pFWRU )DELR 2VSLQD 6HUQD RRUGLQDGRU
 3. 3. ○ LUHFWRUD JHQHUDO 0DUWD $UDQJR 0RQWRD DUORV 9DOHULR (FKDYDUUtD *UDMDOHV ○ ○ UD 1R 0DQL]DOHV 6DUD 9LFWRULD $OYDUDGR 6DOJDGR ○ 7HOHID[ )81$,Â1 $1721,2 5(675(32 %$52 ○ ○ 6LWH ZZZFLQGHFRP 0DUJDULWD 0DUWtQH] $OIpUH] ○ (PDLO GRFWRUDGRFLQGH#XPXPDQL]DOHVHGXFR 6$9( 7+( +,/5(1 8. ○ ○)81$,Â1 $1721,2 5(675(32 %$52 5RFtR 0RMLFD ○ LUHFWRU HMHFXWLYR 0DUFR $QWRQLR UX] 5LQFyQ +DGpH 0DUtQ 3DDUHV ○ ○ UD 1R 3LVR %RJRWi 81,() ○ 7HOpIRQR -RUJH ,YiQ %XOD (VFREDU ○ ○ 6LWH ZZZIXQUHVWUHSREDUFRRUJFR ○ (PDLO IUE#IXQUHVWUHSREDUFRRUJFR $8725(6 (/ 7(;72 ○ ○6$9( 7+( +,/5(1 8. +pFWRU )DELR 2VSLQD 6HUQD ○ LUHFWRU 3URJUDPD $PpULFD GHO 6XU ○ DUORV 9DOHULR (FKDYDUUtD *UDMDOHV ○ 5LFKDUG +DUWLOO 6DUD 9LFWRULD $OYDUDGR 6DOJDGR ○ UD D 1R 2I %RJRWi ○ -XOLR $UHQDV ○ 7HOpIRQR ○ (PDLO VFIOVG#VNQHWFR ○ $8725¾$ ( 7(;726 /,7(5$5,26 ○81,() 255(,Â1 ( (67,/2 ( 7(;726 $$e0,26 ○ 5HSUHVHQWDQWH 81,() ○ -XOLR $UHQDV ○ 0DQXHO +RUDFLR 0DQULTXH DVWUR ○ DOOH 1R 3LVRV %RJRWi ○ ,$*5$0$,Â1 ,6(f2 ( ,/8675$,Â1 ○ 7HOpIRQR ○ 6LWH ZZZXQLFHIRUJFR -DLPH RUWpV H /RV 5tRV ○81,9(56,$ ( 0$1,=$/(6 0DUJDULWD DOOH (FKHYHUU ○ ○ 5HFWRU +XJR 6DOD]DU *DUFtD *XLOOHUPR (UQHVWR DOYDFKH ○ UD D 1R 0DQL]DOHV ○ ○ 7HOpIRQR ,*,7$,Â1 ○ 6LWH ZZZXPDQL]DOHVHGXFR ○ 1DQF )RUHUR iUGHQDV ○ (PDLO XP#XPXPDQL]DOHVHGXFR ○352*5$0$ 325 /$ 3$= 203$f,$ ( -(6Å6 ○ /RV FRQFHSWRV HPLWLGRV HQ HVWD SXEOLFDFLyQ VRQ ○ 3DUWLFLSy GHO RPLWp GXUDQWH ORV DxRV
 4. 4. UHVSRQVDELOLGDG GH ORV DXWRUHV ○ LUHFWRU HMHFXWLYR ○ 6H DXWRUL]D OD UHSURGXFFLyQ SDUFLDO R WRWDO VLHPSUH ○ /XLV )HUQDQGR 0~QHUD RQJRWH 6- FXDQGR VH FLWH OD IXHQWH ○ ○ DOOH 1R %RJRWi (VWD SXEOLFDFLyQ FRQWy FRQ HO DSRR HFRQyPLFR GH ○ 7HOpIRQR ○ +,/5(1 2) 7+( $1(6 GH ,QJODWHUUD EDMR OD GLUHFFLyQ ○ (PDLO SURSD]VM#XQHWHFRP GH 3LODU $UDQJR 5LEHFN ○ ○ ,6%1 ○ HUHFKRV 5HVHUYDGRV D HGLFLyQ HMHPSODUHV ○ ○ 0DQL]DOHV $JRVWR GH ○ ,PSUHVR SRU (GLWRULDO %ODQHFRORU /WGD 0DQL]DOHV ○ ○ ,PSUHVR HQ RORPELD 3ULQWHG LQ RORPELD ○ 2
 5. 5. 5(212,0,(172(VWH SURHFWR PXFKR PiV TXH XQ VXHxR HV XQD UHDOLGDG TXH VH KD LGR FRQVWUXHQGR JUDFLDV D XQ HPSHxRFROHFWLYR HQ HO TXH KHPRV SDUWLFLSDGR PXFKDV SHUVRQDV H LQVWLWXFLRQHV GHVGH KDFH XQ SRFR PiV GH FXDWURDxRV RPR XQ UHFRQRFLPLHQWR D FDGD XQD GH HVWDV SHUVRQDV TXH FRQ VXV SUHJXQWDV VX VDEHU VXVLQTXLHWXGHV VREUH WRGR FRQ VXV JDQDV GH FRQVWUXLU KDQ DSRUWDGR VLJXHQ DSRUWDQGR DOJR GH Vt SDUD ODFRPXQLGDG HGXFDWLYD VXV QRPEUHV DSDUHFHQ D FRQWLQXDFLyQ RUJDQL]DGRV DVt HTXLSR IRUPDGRULQVWLWXFLRQHV HGXFDWLYDV HO JUXSR GH MyYHQHV IRUPDGRV IRUPDGDV HQ 0DQL]DOHV RQILDPRV HQ TXH HVWDVPLVPDV SHUVRQDV VLJDQ LPSXOVDQGR WRGDV ODV DFWLYLGDGHV SURHFWRV TXH VH RULHQWHQ FRQ EDVH HQ YDORUHV SULQFLSLRV XQLYHUVDOHV D OD FRQVWUXFFLyQ GH XQ SDtV PHMRU D OD LQYHQFLyQ GH XQD PHMRU IRUPD GH YLGD HQFRP~Q FHOHEUDPRV WDPELpQ OD OOHJDGD GH WRGD OD JHQWH TXH FUHD HQ HVWDV SURSXHVWDV TXH HQ FXDOTXLHUWLHPSR OXJDU VH YLQFXOH DFWLYDPHQWH D HOODV (48,32 )250$25$50(1,$ 3(5(,5$ 0$1,=$/(6$PSDUR *yPH] DUROLQD XELGHV $OHMDQGUR ÀQJHO +pFWRU )DELR 2VSLQD 0DUWKD ,QpV (FKHYHUUL-DLPH $O]DWH (GLQVRQ *UDQDGD $OHMDQGUR 7UXMLOOR +pFWRU =XOXDJD 0yQLFD %HQDYLGHV/HRQDUGR 0XxR] (OL]DEHWK *DOOHJR $QD 0DULD tD] -XDQ 6HEDVWLiQ 6iQFKH] 2OJD RQVXHOR 3RUUDV3DROD 7RUUHV )DELiQ 0RUDOHV $QJpOLFD 0DUtD 2VSLQD /LQD 0DUtD +RRV 3DXOD 5REOHGRODUD 9DOHQFLD /X] 0DULQD 9DOOHMR DUORV 9DOHULR (FKDYDUUtD /XLV )HOLSH 5RGUtJXH] 6DUD 9LFWRULD $OYDUDGR (IUDtQ 2FDPSR /X] (OHQD *LUDOGR 7RPiV %RWHUR (YHOQ *DUFtD 0DUtD DPLOD 2VSLQD DUORV $UWXUR /ySH] *ORULD DQHWK XTXH 0DULR *DUFtD ,17(*5$17(6 ,167,78,21(6 ( 3527(,Â1 ( 0$1,=$/(6,167,78,Â1 1,f$61,f26 352)(6,21$/(6 0$5(63$5(6+2*$5 -8$1,7$ 3DROD 9DOHQFLD DQR 0HOED 0HMtD GH 5HQGyQ %ODQFD 0DUWtQH] 1DQF 2FKRD DUOD (VFREDU 5RGUtJXH] /X] 6WHOOD 2VSLQD 0DUtD 9HUyQLFD 9LOOHJDV 0HOYD 9DOHQFLD $ULVWL]DEDO 1DQF +HUUHUD /HGL DUGRQD *ORULD $PSDUR 0HMtD *DOOR XUDQ 5RFKD *XWLpUUH] *ORULD ,QpV *UDMDOHV *RQ]iOH] XO DWKHULQH )HUQiQGH] .HOO $OHMDQGUD 7RUUHV 0DUtD $QJpOLFD 2UR]FR 0DUFHOD 6RDFKH)81$,Ç1 1,f26 0DULQR 9HJD *LUDOGR RUODGV DVWUR 5DPtUH] ,UPD *DOOHJR GH 5HLQRVD( /26 $1(6 -XDQ DUORV %XULWLFi DVWDxR -KRQ -DLUR /DUD 0HMtD -DLPH +ROJXtQ /ySH] $GULDQD 9DUJDV *DOOHJR 3DXEOR $QGUpV %XULWLFi DVWDxR *ORULD 1DQF iUGHQDV -RVp *RGRIUHGR 9LOOHJDV 0 $UOH $UDQJR *RQ]iOH] 3
 6. 6. ,17(*5$17(6 ,167,78,21(6 ( 3527(,Â1 ( 0$1,=$/(6,167,78,Â1 1,f$61,f26 352)(6,21$/(6 0$5(63$5(6(1752 5((3,Ç1 )DELR 1HOVRQ =DSDWD *ORULD 3DWULFLD =DSDWD *( 0(125(6 2UODQGR /ySH] 0DUtD GHO 3LODU =XOXDJD $UHQDV ULVWLDQ DPLOR 2UWL] /X] 6WHOOD DVWHOODQRV 9DOHQFLD DYLG *XLOOHUPR -DUDPLOOR $UDQJR -RDTXtQ $OEHUWR *DxiQ /ySH] pVDU $XJXVWR -LPpQH] DUGRQD )DQQ %HUQDO -RUJH *RQ]iOH] DUORV $OEHUWR 2VRULR *XDSDFKD -XOLR pVDU 6iQFKH] 0DUWtQH](1752 ( (6$552//2 9(56$//(6 0yQLFD $OH[DQGUD DVWDxHGD *RQ]iOH] $GULDQD 0XxR] 6iQFKH] 0DUtD (OLG DVWDxHGD5,$1=$ 21 $5,f2 0DLFRO $OH[LV $ULVWL]DEDO 2UUHJR /XLV )HUQDQGR 2UWL] % 0DUtD GHO 5RVDULR *RQ]iOH] 0yQLFD GHO 3LODU 2FDPSR 2 0yQLFD *LUDOGR $OYDUH] *ORULD 3DWULFLD DVWLOOR 0DUFR $QWRQLR DUGRQD %XULWLFi /X] 0HU 5DPtUH] 4XLQWHUR,167,7872 2/20%,$12 -XDQ 3DEOR $JXLUUH 2OJD 9DOHQFLD *yPH] %ODQFD =HQLGHV *RQ]iOH]( %,(1(67$5 )$0,/,$5 RODQGD DUGRQD DGLUD *RQ]iOH] GH 3XHUWD %HW]DEp %HGRD $QD 0DUtD DVWDxR DUPHQ (OLVD /HDO *DUFtD 0RUHOLD /RQGRxR )HOLSH $QWRQLR 9LOOHJDV *ODGV 6DOD]DU )HOLSH DVWUR *DOOHJR -XOLD HO $ULDV 0DQXHO 0DXULFLR %XULWLFi /X] 6WHOOD 2VRULR $OED 1HU 2VSLQD 0DUtD (OHQD 7DQJDULIH 0yQLFD 6DOD]DU %HDWUL] =XOXDJD +HOPHUHJLOGR 5XELR LDQD DUROLQD *DUFtD 6LOYLD 3DWULFLD $ULDV 3DWULFLD 0RUDOHV 9tFWRU $QGUpV +HQDR $GULDQD 9HOiVTXH] +XUWDGR -HQQ 0RQVDOYH 0DUtD ,VDEHO DPDUJR (GLOPD *RQ]iOH] /LOLDQD 0DUtD $UDQJR 0DUOHQ 6iQFKH] *ORULD 6WHOOD DVWUR (GLOPD /ySH] ,17(*5$17(6 (68(/$6 2/(*,26 ( 0$1,=$/(6,167,78,Â1 1,f$61,f26 352)(6,21$/(6 0$5(63$5(6(68(/$ -25*( 52%/(2 :LOPDU 1RUHxD 0DUtD GHO 6RFRUUR 5DPtUH] 0DXULFLR 1RUHxD 0DUtD HOLD DQR 2FDPSR .LUPDQ $JXLUUH )ORU 0DULQD 5DPtUH] XTXH -XOLR pVDU 7UXMLOOR $OLFLD 0XULOOR GH $PDD -KRQ 1HOVRQ *LUDOGR DUORV $OEHUWR *UDQDGRV 9DOHQFLD -KRQ $OEHUW 9LFWRULD /LQD $OHMDQGUD 5HVWUHSR DQLHO (GXDUGR 0DUWtQH] :LOVRQ $QGUpV 1RUHxD $OEHUWR +HQDR 0DXULFLR 1DUDQMR /HRQDUGR DUGRQD 4
 7. 7. 1,f$6 1,f26 -Ð9(1(6 RQVWUXFWRUDV FRQVWUXFWRUHV GH SD] ,17(*5$17(6 (68(/$6 2/(*,26 ( 0$1,=$/(6,167,78,Â1 1,f$61,f26 352)(6,21$/(6 0$5(63$5(62/(*,2 0$5,$12 263,1$ 3(5(= -DPHV 0XxR] 5DPtUH] 1RHPt *LUDOGR %HQMXPHD 0DUtD RQVXHOR 5RPiQ +HUQiQGH] +DUULGVRQ 6PLWK $FRVWD )UDQFR DUROLQD 0XULOOR 0XxR] %iUEDUD 0HQHVHV DQGH]DQR LDQD 0DUFHOD 9DOHQFLD $ULVWL]DEDO 0DUtD %HDWUL] +RRV 5DPtUH] $OH[DQGUD 0XxR] 5DPtUH] 0DUtD 2OPD tD] RUUHD LDQD 0DUFHOD 2UUHJR 5DPtUH] (PLOFH =DSDWD LUR -HQQLIHU %HWDQFRXUW 0RUDOHV XOLDQD $QGUHD DVWLOOR 0DUtD DQHWK 2UWL] XTXH -XOLDQD 5RPiQ +HUQiQGH] -LQHWK $OHMDQGUD 2WDOYDUR 0HQHVHV /HLG -RKDQQD 5RMDV (FKHYHUUL -XOLiQ DYLG 3DUUD *RQ]iOH] /LQD 0DUFHOD $UDQJR )UDQFR -XOLHWK DWKHULQH +HUQiQGH](68(/$ )( $/(*5,$ 5$06$ DUORV $QGUpV 7RUR 0DUWtQH] 2VFDU (GXDUGR DUGRQD -LPpQH] 0DUWKD HFLOLD 2UR]FR 0DUWtQH] HQQL DUROLQD 5HQGyQ 0DUtQ $GULDQD iUGHQDV /RDL]D $GULDQD 0DUtD 5HLQD )OyUH] RUD ,QpV 7REyQ *LUDOGR /X] +HOHQD 5HQGyQ 2EDQGR (VSHUDQ]D HSHV DVWULOOyQ ODXGLD 0LOHQD 7RUR $ULDV $QJHOD 0DUtD *LUDOGR 0RUDOHV +HUQDQGR *LUDOGR 2VRULR /XLV 6WLYHQ 2FDPSR /ySH] (OLDQD 0DUFHOD $ULDV1250$/ 683(5,25 ( 0$1,=$/(6 )HQLHU $QGUpV 1LHWR 5DPtUH] /HRQDUGR *ULVDOHV *ULVDOHV 1pVWRU (GXDUGR 6DOD]DU 3LHGUDKLWD DUORV $UWXUR /ySH] 1LxR +HUQiQ )HOLSH 7DQJDULIH 9DQHJDV DQLHO 9LFHQWH 2UWL] 6HUUDQR /XLVD )HUQDQGD $ULVWL]DEDO *yPH] ROO 9DUJDV2/(*,2 -(6Ê6 0$5,$ *8,1*8( 0HOTXLVHGHF $UEHOiH] 3pUH] /XF +RRV =XOXDJD 2IHOLD 4XLxyQH] 5Xt] /HLG 7DWLDQD 3DWLxR 5RGUtJXH] (GLOPD 2UR]FR DVWDxR 0HOYD /LOLDQD 3DWLxR 5RGUtJXH] 0DUJDULWD *DUFtD -DUDPLOOR LODQ $OEHUWR *RQ]iOH] 4XLxyQH] 0DULW]D $ULVWL]DEDO =XOXDJD2/(*,2 /$ 3/$,7$ (GLWK %ODQGyQ 6 RUD /LFH +HUQiQGH] DVWDxR LJQRU /DYHUGH 3RVDGD -HQQ $OH[DQGUD *DOOHJR + (VSHUDQ]D 3LQHGD 0RQWDxR 0DUtD $GLHOD /DYHUGH 3RVDGD -RUJH ,YiQ $UHQDV 5 $QD $GLHOD *RQ]iOH] *LUDOGR (ULND -D]PtQ /DYHUGH 3 0DUtD /XFHUR *LUDOGR +LQFDSLp/,(2 8/785$/ (8*(1,2 3$(//, -XOLDQD 0DUtQ 3DVWRUD 9LOOHJDV $UHQDV 5XE 0DUtQ-251$$ 0$f$1$ 2VFDU (GXDUGR UX] 1RUPD HFLOLD 2VRULR XTXH ,VDEHO ULVWLQD 3DWLxR *DEULHO $QWRQLR UX] (GLOPD 0XULOOR 0XxR] *ORULD (XJHQLD 6XiUH] -XDQ DPLOR UX](68(/$ 585$/ 9HUyQLFD $ULDV iUGHQDV (PPD $FHYHGR 5DPLUR $ULDV 7RUR*8,//(02 *21=$/(= XOLDQD $ULDV iUGHQDV *ORULD (OYLUD iUGHQDV $OYDUH] LDQD 0LOHQD 6RWR %XULWLFi 0DUWKD %XULWLFi GH 6RWR HQV /RUHQD 6RWR %XULWLFi 3DROD $ULDV *LUDOGR $OHMDQGUR $ULDV *LUDOGR ,YiQ +HUQiQ HOJDGR 2VRULR -KRQ )UHG $ULDV $FHYHGR /X] ,GDOED $ULDV $FHYHGR $QGUpV )HOLSH 0HGLQD 2VSLQD 5
 8. 8. ,17(*5$17(6 (68(/$6 2/(*,26 ( 0$1,=$/(6,167,78,Â1 1,f$61,f26 352)(6,21$/(6 0$5(63$5(6/,(2 8/785$/ (8*(1,2 3$(//, DQLHO (GXDUGR tD] tD] 7HUHVD DxyQ /LOLDQD =DEDOD-251$$ 7$5( 1LOYLD $OHMDQGUD 6DOD]DU DUGRQD %HUHQLFH -DUDPLOOR LDQD 3DWULFLD 2VRULR 1D]DUHWK DxyQ 0DUtD RULV *RQ]iOH]326735,0$5,$ /$ 75,1,$ DWDOLQD $ULDV /ySH] 0DUWKD ,QpV 0RQVDOYH (ULND -RKDQD $JXLUUH RUD 0DUOHQ 0DUtQ -HQQ 9LYLDQD $JXLUUH -KRQ -DLUR 9DOHQFLD 9tFWRU $OIRQVR *RQ]iOH] $QGUpV 0DXULFLR 0DUtQ 9tFWRU 0DQXHO 2UWt] -XOLiQ $QGUpV RUUHD (VWHIDQtD 4XLQWHUR XG 0DUFHOD $O]DWH $QD 0DUtD +HQDR $QJHOD 0DUtD 6DOD]DU LDQD 3pUH] 5XWK 0DULW]D +HUUHUD 3DEOR $QWRQLR +HUUHUD (GZLQ 6DODYDUULHWD(1752 ( ,17(*5$,Ç1 (GQD DUROLQD -LPpQH] $FRVWD /X] (OHQD 6iQFKH] ODXGLD (OHQD 0XxR]3238/$5 ,3 +pFWRU -RKDQ 2FKRD 0XxR] /X] 0HUD 6DOLQDV %HWDQFXUWK /XFHOO $FHYHGR 0 /HLG 9DQHVVD DVWDxHGD 0DUtQ $OED /XFtD *RQ]iOH] 3LQHGD /X] (GLWK $FHYHGR 0 ULVWLDQ DPLOR 6DOJDGR 0RVTXHUD ,UPD DUGRQD 2FDPSR 0DUtD 7HUHVD 0XxR] /X] $QGUHD 6XiUH] $FHYHGR 0DUtD 5XELHOD 9DOHQFLD /X] 0HUF *RQ]iOH] 2 /DXUD ULVWLQD 6XiUH] $FHYHGR /X] 0DULQD 0DUXODQGD 9DQHVVD 5LYHUD $ /X] 1LOVD 7DEDUHV 0DUtQ -KRQ )UHG DUPRQD /ySH] /X] 0DULQD 5RPiQ 5RGUtJXH] 9LFWRULD (XJHQLD =XOXDJD /X] $PSDUR -DUDPLOOR HVLFD 7DEDUHV 0 *ORULD /X] 6DQWDFUX] -KRQDWDQ 6DOD]DU -RVp *LOGDUGR 6HUQD =(1752 (8$7,92 $15(6 %(//2 ULVWLDQ (GXDUGR *DOYLV *XHUUD 0DUtD /LELD 9DOHQFLD GH 2FDPSR ODULEHO $ULDV %HWDQFRXUW 0DUWKD HFLOLD *UDMDOHV )UDQFR 6WHYHQ GH OD 3DYD 3XOJDUtQ $QD 0DUtD =XOXDJD GH %XULWLFi -RVp 5HLQHO 2VRULR /RDL]D 0DUtD ,UHQH $UFRV GH )UDQFR 0DUtD GHO DUPHQ $ULDV *yPH] 0DUtD 6RFRUUR 5DPtUH] %XLWUDJR /LQD 0DUtD 0DUWtQH] DOGHUyQ RODQGD 6RWR $ULDV 5LFDUGR $OEHUWR 2FDPSR DVWDxR(68(/$ -26( (/(67,12 087,6 DQLHOD 5LQFyQ HEDOORV -XDQ LHJR DVWULOOyQ tD] 0DLUD $OHMDQGUD 8UUHD /XLV )HUQDQGD *RQ]iOH] /HLG -RKDQQD DUGRQD % $QD 3ULVFLOD DUGRQD /HGL 6XODL *DU]yQ $JXLUUH 1HOV -KRDQD 5tRV .DUHQ 6RItD GH ORV 5tRV /XLVD 0DUFHOD DVWDxHGD 6
 9. 9. ,17(*5$17(6 (68(/$6 2/(*,26 ( $50(1,$,167,78,Â1 1,f$61,f26 352)(6,21$/(6 0$5(63$5(6,167,7872 ( %$6,$ -RQ $OH[DQGHU *DUFtD 1~xH] 2OJD 5HHV )HUQiQGH] ,VDEHO ULVWLQD /R]DGD5(38%/,$ (/ (8$25 (OLDQD 0DUFHOD )OyUH] +HQDR )DELROD iUGHQDV %HUJDxR )DELROD /R]DGD /HRQDUGR DQR ,VD]D 7HUHVD 2VRULR 8SHJXL 0DUtD ULVWLQD 0DUWtQH] GH (VWUDGD /X] 0DULQD iUGHQDV 0DUtQ -DLPH %RWHUR ROO %DUyQ,167,7872 2(17( )UDQNOLQ -DYLHU XEHUQH tD] 6DQGUD 3DWULFLD KDYDUULDJD-(6Ê6 0$5,$ 2$032 )DELiQ *XHUUHUR *RQ]iOH] 0DUtD /HRQRU 0RUDOHV /LOLD 7HUHVD *DU]yQ 2PDU $OHMDQGUR 2UR]FR 0DUtD GHO DUPHQ 5HQWHUtD *XLOOHUPR 0XULOOR $UOHV DYLG %XULWLFi 2IILU 3pUH] 0DUWKD /X] 5HVWUHSR -HQQ /LJQH /RWHUR )HUQH 3RVDGD HDQLUD 3RVDGD $QJHOD 3DWULFLD )HUQiQGH] $PSDUR $QJHO 0DUtD 5XWK 2FDPSR )DQQ /ySH]2/(*,2 ( %$6,$ /$ $,(/$ -KRQ $OHMDQGUR 0DFKDGR % 0DUtD /XF /RQGRxR 5HVWUHSR -XOLHWD +RRV 9 -KRQDWKDQ (PO %XUJRV * RUD 0DUWtQH] iYLOD $PSDUR *DOOHJR 9 -DLUR $QGUpV DVWDxHGD + 1HOO /ySH] $PHOFLJD 0DUtD $UJHQLV 7UXMLOOR 9DQHVD (VFDQGyQ 6 ,QpV 2FDPSR /X] 6WHOOD 1LxR -KRQ $OH[DQGHU 2FDPSR 7 (OVD /LOLDQD *UDQDGD 9 *UDFLHOD (PLOFHQ DPDFKR 5 pVDU -XOLR +LQFDSLp(1752 (8$7,92 -HQQLIHU 0iUTXH] (OL]DEHWK 5HHV + *ORULD (OHQD DVWULOOyQ526$1$ /212f2 $/=$7( ULVWLDQ DPLOR /ySH] 0DUWKD HFLOLD 5tRV DUPHQ $PDOLD 7RUUHV .HOO -RKDQD 0RUHQR *XLOOHUPR $UDQJR / 9tFWRU 4XLxRQH] 2OJD -DQHWK tD] ODUD ,QpV 9DOHQFLD GH 3 RULV $GULDQD 0HMtD )HUQH 5RDR 1RUPD /XFtD 0RQWRD $ $OED /X] -DUDPLOOR -XDQ DYLG *yPH] DUPHQ]D =XOXDJD -RUJH $QGUpV 9DOHQFLD 0DUtD ,QpV -LPpQH] /XLV $OHMDQGUR 3DODGLQHV DUPHQ $PDOLD 7RUUHV 1DYDUUHWH 0DUtD )HUQDQGD 0XULOOR ODUD ,QpV 9DOHQFLD GH 3XHUWD DQLHO 6HEDVWLiQ 0HMtD /X] 0DUtD 5RMDV $QJHOD 0DUtD 5RD 5DIDHO 2UWL] )LJXHURD DUORV 0DULR 4XLQWHUR %DUUHUR /HLG -RKDQQD *RQ]iOH] 3R]R(68(/$ 1250$/ 683(5,25 -DLPH $OIRQVR /HYD 0DUtD ([FHOLQD 5XHGD 3 RUHOLD 6HUQD /ySH] -RKDQ 6WLYQ *DYLULD 0DUtD /X] DU %HOWUiQ :LOVRQ $FHUR -XDQ DYLG *yPH] 1HOLR 3DODFLRV 0RVTXHUD 0DUWKD HFLOLD 0HVD -XDQ DPLOR 5HVWUHSR 5LFDUGR 5RGUtJXH] UX] RURWD 0DVLWDFRVND RQWUHUDV (LYHU DYLG 9DOOHFLOOD 5H 9LFHQWH 5RPHUR 5H /X] DU 5XELR (GZLQ %ULWR /RQGRxR -RVp DQLOR %DGLOOR (GLG /R]DGD *LQD 0DUFHOD 4XLQWHUR (OYLD 6DODV /X] DU 6HS~OYHGD 9 /L]HWK $OH[DQGUD *LO /X] DU %HOWUiQ 5RVDOtD 2YLHGR $OED /XFtD 5tRV *ORULD 6DOGDUULDJD 7
 10. 10. ,17(*5$17(6 ,167,78,21(6 (8$7,9$6 ( 3(5(,5$ ,167,78,Â1 1,f$61,f26 352)(6,21$/(6 0$5(63$5(6 +2*$5 6$1 9,(17( .DURO DKLDQD *DUFtD +HUPDQD ,QpV 1DVDy 0DUXULV 7RUUHV HLV 0DUFHOD %HUP~GH] +HUPDQD %ODQFD 1GLD *LUDOGR -RVp $OGHPDU XUiQ -HVVLFD 0DUtD 7RUUHV +HUPDQD /XFHUR 4XLQWHUR 2UODQGR (VWUDGD 0DUtD XUiQ 0DUtD ,UHQH 2VRULR /X] 0LOHQD %RODxRV /DXUD $ULVWL]iEDO +2*$5 02, 3285 72, -RUJH $UPDQGR 4XLQWHUR -LPP $OH[DQGHU $EHOOR 0DUtD /LELD 0RUDOHV DUORV $QGUpV 6XiUH] 0DUFHOD iUGHQDV 5RGULJR 4XLQWHUR /LOLDQD 9DOHQFLD ,QpV yUGRED $QD 6RItD 6DOD]DU ,VDEHO yUGRED )81$,21 8/785$/ ODXGLD ,EDUUD *DEULHO 9DOHQFLD *(50,1$12 1DWDO DUYDMDO *ODGV $UUHGRQGR 0DUWKD /XFtD %DxRO +LOGH 9HOiVTXH] LDQD 0RQWHQHJUR -HQQ DVWDxHGD (68(/$ ,8$ ( 0$1,=$/(6 %UHLV 0RUDOHV )HOLFLGDG /ORUHGD 7DWLDQD *yPH] $UODGV +HQDR ULVWLDQ 0DXULFLR $UHQDV $OHMDQGUD 7DEDUHV 0DXULFLR DVWLOOR 0HMtD $OHMDQGUD 7DEDUHV 3R]RV 9tFWRU $OIRQVR 3LHGUDKLWD 2/(*,2 203$57,5 /$6 %5,6$6 XOLDQD $QGUHD $UHQDV 0ULDP -DQHWK $PDGRU ,YiQ 0DQXHO /RQGRxR $ORQVR DVWDxR pVDU ,YiQ 7RUUHV ODXGLD $QGUHD KLFD 3DROD /ySH] XOLDQD $QGUHD $UHQDV 2/(*,2 %$6,2 0$7($f$ 0LOHQD %DOOHVWHURV -DQHWK *XWLpUUH] 0DLUD XUiQ 1RHOLD XTXH )DELR *UDQDGD 2UODQGR 3LQHGD DUPHQ]D /ySH] (1752 2(17( $1(/(6 -DLPH $OEHUWR 3HVFDGRU 0HUFHGHV (VSLQR]D )ORU 0DUtD $O]DWH -XDQ 0DQXHO /RQGRxR 6LUOH *DUFtD )OyUH] 5HQ]R 6HEDVWLiQ -DUDPLOOR /LOLDQD 3DODFLR 0DFKDGR =DLUD DWDOLQD 9LOOHJDV HQQLV 0DUFHOD 9DOHQFLD -KRQ :LOOLDP 4XLQWHUR *5832 ( -Â9(1(6 )250$26 )250$$6 (1 0$1,=$/(6 $OH[DQGUD 0XxR] 5DPtUH] )HQLHU $QGUpV 1LHWR -XOLR $UPDQGR 2UWL] 0HOYD /LOLDQD 3DWLxR $QGUpV )HOLSH 5tRV -DPHV 0XxR] 5DPtUH] /HLG -RKDQD DUGRQD 1DQF 2FKRD 5tRV $UOH $UDQJR -HQQLIHU %HWDQFXU /HLG 7DWLDQD 3DWLxR 1DWDOLD 0RQWRD *DUFtD DUORV $OEHUWR 2VRULR -HQQLIHU 0DULHWD %XULWLFi $JXGHOR /HG -RKDQD 5RMDV 1pVWRU (GXDUGR 6DOD]DU pVDU $XJXVWR -LPpQH] -RH +HPEHHUV *DUFtD /LQD 0DUFHOD $UDQJR 3DROD DQR ULVWLDQ DPLOR 2UWL] -RUJH $OH[DQGHU +HQDR /XLVD )HUQDQGD $ULVWL]iEDO 3DXEOR $QGUpV %XULWLFi LDQD 0DUFHOD 2UUHJR -RVp *RGRIUHGR 9LOOHJDV 0DQROR +HUQiQGH] 6DQGUD 6HS~OYHGD LDQD 0DUFHOD 9DOHQFLD -XDQ DUORV %XULWLFi 0DQXHO $QGUH $ODUFyQ :LOO $OH[DQGHU %RUMDV LHJR $UOH %DUUHUD -XDQ 3DEOR tD] 0DUtD 9HUyQLFD 9LOOHJDV :LOVRQ +HUQiQ 2UR]FR (YD ULVWLQD 0RUDOHV -XOLiQ DYLG 3DUUD 0DULQR 9HJD *LUDOGR XOLDQD $QGUHD DVWLOOR )DELR 1HOVRQ =DSDWD -XOLDQD 5RPiQ 0HOTXLVHGHF $UEHOiH]8 8
 11. 11. 1,f$6 1,f26 -Ð9(1(6 RQVWUXFWRUDV FRQVWUXFWRUHV GH SD] ContenidoPresentación.....................................................................................10La abuela que sabía multiplicar..........................................................11ASÍ EMPEZAMOS...............................................................................20METODOLOGÍA....................................................................................26PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DE LA PROPUESTA EDUCATIVA.......31LO QUE HEMOS HECHO HASTA AHORA...................................42Equipos formadores y multiplicadores.............................................44LOS CUATRO CAMINOS...............................................................47El Camino del Afecto............................................................................49El Camino de la Creatividad.............................................................60El Camino de lo Ético.......................................................................80El Camino de lo Político...................................................................97HERRAMIENTAS................................................................................131Articulación del proyecto a la vida institucional..............................131Articulación del proyecto a las diferentes áreas...............................137Lineamientos generales para la elaboración de los talleres................143Jornadas por la paz.......................................................................156Sugerencias para realizar la planeación................................................157Sugerencias para realizar la evaluación.................................................160Instrucciones para el uso del manual............................................................168 9
 12. 12. Presentación Este es un relato sobre la vida de un niño colombiano de once años que en el año 2055comparte los días con su abuela y su abuelo, va a la escuela, lee, canta en la plaza, sueña, monta enbicicleta por el barrio y añora a su madre. Pero esta historia simple desprovista de complejidadesliterarias es sólo el pretexto que hemos escogido para compartir con la gente y con las institucioneseducativas la experiencia de un proyecto de formación para la paz, ambicioso quizás pero a nuestrojuicio positivo y viable. Este proyecto llamado “Niñas, niños y jóvenes constructores de paz”, se ha venido trabajandodesde 1998 en 29 instituciones educativas de alta problemática social en Colombia, de las cualeshacen parte escuelas, colegios oficiales e instituciones de protección, de las tres capitales de losDepartamentos del Eje Cafetero. Esto quiere decir que el material que ahora presentamos no es frutode la improvisación; no es un punto de partida meramente teórico que proponemos para que con élse experimente, sino exactamente lo contrario, es decir, es el resultado de un proceso de investigaciónque involucra experiencias derivadas de un trabajo de campo sostenido, metódico y arduo, las que asu vez se complementan y se nutren con aspectos conceptuales fundamentados en la profundizaciónacadémica. El proyecto se concibió a partir del planteamiento del problema de la violencia en Colombia yde la búsqueda de soluciones. Se llegó a la conclusión de que las soluciones pensadas surgengeneralmente de la mirada adulta. Nació entonces la propuesta: intentemos escuchar la voz y laspalabras de las niñas, niños y jóvenes; hagamos un esfuerzo por saber cómo entienden ellas y ellos laviolencia, en dónde la identifican, en qué situaciones la viven, qué tanto les duele, cómo les afecta,qué entienden por paz, cómo se imaginan una vida no violenta. Las respuestas a estas preguntas se buscaron a través de talleres, entrevistas, encuestas, diálogosy diversas actividades desarrolladas en las instituciones educativas. De esta manera se logró acceder alas voces, palabras y conceptos de una muestra importante de la gente no adulta, y aun con el margende error que tiene el ejercicio de escuchar, se obtuvo una base concreta a partir de la cual se diseñóuna propuesta educativa, que es en lo que consiste, en síntesis, este proyecto. Con esta propuesta educativa para la construcción de paz diseñada y llevada a cabo por laspropias niñas, niños y jóvenes, se pretende impactar en las actitudes, los valores y los imaginarios –base de los procesos de construcción de paz– de las niñas, niños y jóvenes, por medio del desarrollode los potenciales afectivo, creativo, ético y político. El material de trabajo “FORMAR PARA LA PAZEN ESCENARIOS EDUCATIVOS” está conformado por una serie de cuatro documentos: “Manual deFormadoras y Formadores”, “Manual de Educadoras y Educadores”, “Cartilla de Niñas y Niños” y“Cartilla de Madres y Padres”. En los cuatro materiales la propuesta educativa y la historia son lasmismas. Las diferencias entre uno y otro material están principalmente en el lenguaje y en laprofundización de algunos conceptos. El presente Manual –Formadoras y Formadores– plantea losfundamentos conceptuales, pedagógicos, metodológicos y operativos del proyecto. Con la difusión de este material pretendemos que otras instituciones y otros procesos de búsquedade paz aprovechen nuestra experiencia y se beneficien de ella, pues creemos que eso puede hacerlemucho bien a nuestro país actual, y con mayor razón a nuestro país del futuro. 10
 13. 13. 1,f$6 1,f26 -Ð9(1(6 RQVWUXFWRUDV FRQVWUXFWRUHV GH SD]La abuelaque sabíamultiplicar○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○( n el año 2055, cuando el mundo aún se dividía en países y a éstos no losseparaban sólo montañas, valles, mares oríos sino además unas extrañas ycomplicadas líneas invisibles llamadaslímites y fronteras, existía entre tantasotras una hermosa nación: Colombia.A Colombia la cruzaban tresinmensas cordilleras, sebañaba en dos océanos ycalmaba su sed con cientosy cientos de quebradas y ríosinterminables que discurrían bajo lasombra de millones de árbolesfrondosos llenos de micos,serpientes y pájaros de todos loscolores. En pocas horas se pasabade la arena salada y del calor de undesierto al frío y a la nieve perpetuade una sierra o de un volcán entrelas nubes. Había ciudades grandes ymodernas llenas de luces en dondetodo era veloz, cómodo y práctico.Había también innumerables pueblostípicos colombianos, fríos, calienteso templados, en los que cuando 11
 14. 14. llegaba el tiempo, si es que llegaba, se detenía en la primera tienda que encontraba, setomaba una cerveza y se quedaba flotando sobre el halo del calor del medio día, o sobrela niebla fría de un anochecer en lo alto de las montañas. En fin, eran ciudades, caseríos,pueblos y veredas pobladas de gentes que habían superado los tiempos más dolorososde su joven historia como país, tiempos afortunadamente ya pasados en los que la vidatenía el valor de un plato de comida y los caminos parecían cerrados para siempre. Co-lombia era por fin, después de tanto dolor, una grande, variada, y renacida nación. Y enuna cualquiera de esas poblaciones, quizás en algún pueblito colgado de las montañasdel centro del país, vivía la abuela que sabía multiplicar. Tenía entonces 68 años reciéncumplidos. Su esposo tenía 66, y casi desde los tiempos de la escuela cuando apenascomenzaba el siglo XXI compartían las alegrías y los sinsabores de la vida en pareja. Tuvieronuna hermosa hija, negra como su madre y su padre y como una noche sin estrellas, a laque llamaron Filomena, quien a sus treinta y cinco años decidió tener un hijo y lo tuvo, yle llamó Ramón, y le dio su amor, su leche y sus palabras, y una y otra vez discutió con él,y una y otra vez se disgustó y se reconcilió cuantas veces fuenecesario, y sonrió otras tantas veces, y jugó y le cantó, y seestremeció, y soñó junto a él y después se fue a conocer tierraslejanas al otro lado del mundo,prometiendo que más prontoque tarde regresaría asu lado. Desdeentonces Ramón seconvirtió en la vozcantante de la casade la abuela y delabuelo. Pero nosólo por ser el que máshablaba de los tres, sinoporque para él todo eracanto. 12
 15. 15. 1,f$6 1,f26 -Ð9(1(6 RQVWUXFWRUDV FRQVWUXFWRUHV GH SD] $EXHOD FiQWDPH OD FDQFLyQ GH ORV JRGRV ORV OLEHUDOHV œVL $KRUD QR PLMR 9R D OD FRFLQD SRUTXH HO YLHMR HVWi VROR KDFLHQGR HO DOPXHU]R 4XLHUR YHU TXp VH OH RIUHFH pMDOR WUDQTXLOR DEXHOD $ pO OH JXVWD HVWDU VROR HQ OD FRFLQD QR QHFHVLWD DXGD (Q FDPELR R QHFHVLWR TXH W~ PH FDQWHV OD FDQFLyQ 3HUR HV TXH HVD FDQFLyQ HV PiV YLHMD TXH OD FRVWXPEUH GH DQGDU D SLH 3XHV SRU OR PLVPR DEL FiQWDPHOD SRU IDYRU HV TXH QR HQWLHQGR DOJXQDV FRVDV 8II (VWi ELHQ DEXHO R HOR TXH OORU RUDQGR´$ TXLpQ HQJDxDV DEXHOR R Vp TXH W~ HVWiV OORUDQGR DLW TXH WDL TXH DUULEDHQGH TXH WDLWD TXH PDPD DUULED HVWiQ GHVFDQVDQGRQXQFD PH GLMLVWH FyPR WDPSRFR PH KDV GLFKR FXiQGRQXQFD GLMLVWH WDPSRFR FXiQGRSHUR HQ HO FHUUR KD GRV FUXFHV TXH WH OR HVWiQ UHFRUGDQGRµSHUR FHUU FUX TXH WH OR UHFRU HFRUGDQGRµ œRV FUXFHV HQ HO FHUUR $ YHU œTXLHUHV GHFLU TXH HO SDSi OD PDPi GHO PXFKDFKR PXULHURQ R QR TXLHUR GHFLU QDGD PLMR OR GLFH OD FDQFLyQ %XHQR VL D OR Vp œ3HUR TXp SDVy 6XSRQJR TXH ORV PDWDURQ HV OR TXH R GHGX]FR œ/RV PDWDURQ œ4XLpQ œSRU TXp $ PL QLHWR GHO DOPD (V XQD ODUJD GRORURVD KLVWRULD TXH RMDOi QR VH UHSLWD QXQFD %XHQR SXHV FXpQWDPHOD SDUD TXH QR VH UHSLWD %LHQ 3HUR YR D FRQWDUWH OD KLVWRULD FRPR R OD YLYt HQ OD HVFXHOD TXH HUD PiV R PHQRV OR PLVPR TXH VXFHGtD HQ HO SDtV 9DOH 0L HVFXHOD HUD XQ VLWLR YLROHQWR PXFKDV YHFHV WULVWH 1R KDEtD UHVSHWR QL DIHFWR ORV QLxRV JUDQGHV OHV SHJDEDQ D ORV QLxRV SHTXHxRV ORV KRPEUHV HUDQ EUXVFRV FRQ ODV PXMHUHV HOODV SURWHVWDEDQ SHUR HQ HO IRQGR SHQVDEDQ TXH HVR HUD OR QRUPDO œ$ WL WH SHJDEDQ WDPELpQ 8II PXFKDV YHFHV R HUD WDQ WRQWD TXH PH TXHGDED FDOODGD R VLPSOHPHQWH PH SRQtD D OORUDU 4Xp HVFXHOD WDQ UDUD DEXHOD œ3RU TXp QR WH FDPELDEDV D RWUD 7RGDV HUDQ LJXDOHV PLMR R DO PHQRV PX SDUHFLGDV /D PtD HV WDQ GLIHUHQWH 13
 16. 16. 5 amón había heredado de su abuelo una especie de propensión compulsiva hacia la ensoñación, razón por la que no le costaba ningún trabajo elevarse en cualquier momento. Estando solo le gustaba bucear por toda la casa buscando tesoros escondidos con su escafandra imaginaria de comienzos del siglo XX, o dar saltos cada vez más altos hasta tocar el cielo y mojarse con el agua de las nubes la yema de los dedos. A veces, cuando pensaba en su escuela, volaba de un solo salto a ese fantástico lugar; pero si era una de esas ocasiones en las que la abuela quería conversar también, ella solía pescarlo en el aire: œHFtDV 5DPyQ 0RQFKRRR œ4Xp ª5HJUHVDED HO QLxR VREUHVDOWDGR 0H LEDV D KDEODU GH WX HVFXHOD ªGHFtD FRQ WHUQXUD VX DEXHOD $K Vt 4XH HQ PL HVFXHOD WRGR HV PX GLIHUHQWH DEXHOD 3RU VXSXHVWR PLMR SHUR HV TXH KD FRUULGR PXFKD DJXD EDMR ORV SXHQWHV )XH SUHFLVDPHQWH HQ HVD pSRFD FXDQGR HPSH]DPRV XQ WUDEDMR PX ERQLWR SDUD LQWHQWDU FDPELDU ODV FRVDV SDUD TXH ODV JHQWHV GH WX JHQHUDFLyQ SXGLHUDQ GLVIUXWDU OR TXH DKRUD WLHQHQ14
 17. 17. œ4Xp KLFLHURQ 8 WDQWDV FRVDV 3HUR SULPHUR GpMDPH WHUPLQDU OD KLVWRULD GH PL YLHMD HVFXHOD VLHPSUH KDEtD SHOHDV RGLR PDODV SDODEUDV PDOWUDWR RJtDPRV VLQ SHUPLVR ODV FRVDV DMHQDV QRV HVFDSiEDPRV GH OD HVFXHOD FRPR VL IXHUD XQD FiUFHO QR DWHQGtDPRV D ODV FODVHV PHQWtDPRV QRV HQWUHWHQtDPRV HVFXFKDQGR FKLVPHV DxiEDPRV HO PHGLR DPELHQWH PDWiEDPRV D ORV DQLPDOHV VLQ QHFHVLGDG 6L XQ QLxR HUD MXLFLRVR TXHUtD SRQHU DWHQFLyQ D OD FODVH OH SHJiEDPRV R OH SRQtDPRV DSRGRV QR UHVSHWiEDPRV D ORV HGXFDGRUHV HGXFDGRUDV GDxiEDPRV ORV VDORQHV ORV SXSLWUHV ORV EDxRV 1R HQWLHQGR DEL œDxDEDQ VX SURSLD HVFXHOD (V TXH QR OD VHQWtDPRV FRPR VL IXHUD QXHVWUD R WDO YH] HUD TXH QR DSUHFLiEDPRV QXHVWUDV SURSLDV FRVDV PHMRU GLFKR QR QRV TXHUtDPRV (VR QR SXHGH VHU DEL yPR QR VH YD D TXHUHU XQR PLVPR 3XHV D YHV DVt pUDPRV 3HUR QR KH WHUPLQDGR SDUD UHPDWDU QRV DEXUUtDPRV SRUTXH ORV HGXFDGRUHV HGXFDGRUDV QRV KDEODEDQ VLHPSUH GH OR PLVPR HQ OD PLVPD IRUPD $EL PL HVFXHOD QR HV TXH VHD HO SDUDtVR SHUR QR WHQHPRV XQD YLROHQFLD FRPR OD TXH W~ FXHQWDV (O SDtV HV RWUR WDPELpQ PLMR D QR HV HO GH OD FDQFLyQ GHO DEXHOR (VFXFKD OD FDEH] YLHMR DFDULFLDQGR PX´%DMy OD FDEH]D HO YLHMR DFDULFLDQGR DO PXFKDFKR WL UD RGLR WRGR FDPELDGRGLMR WLHQHV UD]yQ KLMR HO RGLR WRGR KD FDPELDGRORV SLRQHV VH IXHURQ OHMRV HO VXUFR HVWi DEDQGRQDGR SLRQHV IXHURQ OHMRV VX D IDOW IXHU] DOWDQ WDQ DQW DUDGRD Pt D PH IDOWDQ IXHU]DV PH SHVD WDQWR HO DUDGR HUHV WDQ VyOR XQ DUULED UDQFKRµ W~ HUHV WDQ VyOR XQ QLxR SD· VDFDU DUULED HO UDQFKRµ (V TXH HVH QR HV RWUR SDtV VLQR XQ PXQGR WRWDOPHQWH GLVWLQWR RV PXQGRV PX GLIHUHQWHV PLMR 0H FRQVWD (Q HO PXQGR PtR GH HVH HQWRQFHV ODV PXMHUHV WHQtDPRV PXFKDV GHVYHQWDMDV IUHQWH D ORV KRPEUHV œHVYHQWDMDV (Q HO QXHVWUR ORV QLxRV ODV QLxDV WHQHPRV ODV PLVPDV YHQWDMDV GHVYHQWDMDV $Vt Vt HV ERQLWR $ Pt PH JXVWD DEL SRUTXH DGHPiV H[SUHVDPRV OR TXH VHQWLPRV FRQ WUDQTXLOLGDG 6RPRV XQ JUXSR XQLGR GH FRUD]yQ RPR QXHVWUD IDPLOLD œR QR ODUR DEL RPR OD IDPLOLD $ SURSyVLWR œVDEHV XQD FRVD 3RU PiV OHMRV TXH HVWp PL PDPi WH MXUR TXH OD VLHQWR FHUFD DXQTXH OD YHUGDG HV TXH OD SUHILHUR DTXt VHQWDGD SDUD RtUOD SDUD SRGHU YHU FyPR VH OH DUUXJDQ ORV RMRV FXDQGR VH UtH SDUD YHUOD FDPLQDQGR SRU HO FRUUHGRU SDUD ROHUOD SDUD VHQWLUOH OD SLHO FXDQGR PH EHVD PH DEUD]D 15
 18. 18. uando hablaba de su madre al pequeño Ramón se le escapaba la mirada por la por la ventana como si estuviera hablándole a ella, como si sus ojos tuvieran alas yquisieran llegar hasta esas lejanas tierras que inventaba en su mente para ver en ellas a suquerida madre del alma. Este pequeño hombre de once años, mulato y altivo, dejaba quesus ojos y su espíritu se perdieran por encima de las montañas, atravesando mares, ciudades,selvas y ríos. Sus ojos, en efecto, volaban; esos bellos ojos de color impreciso que cambiabande verde claro a verde oscuro según la luz, ojos viajeros heredados de un padre de pielrosada y alma de aventurero que no esperó a conocer a su hijo ni se quedó al lado de sumadre por no renunciar a su oficio de caminante. Pero a la abuela no le gustaba que sunieto se dejara llevar por la melancolía, y lo interrumpía con delicadeza: 7X PDGUH D YHQGUi DOJ~Q GtD FXDQGR VH FDQVH GH PLUDU RWUDV FRVDV R FXDQGR OH KDJDPRV WDQWD IDOWD TXH QR OR UHVLVWD PiV 3HUR QR QRV SRQJDPRV WULVWHV VtJXHPH FRQWDQGR (Q PL HVFXHOD ªFRQWLQXDED HO QLxRª LQWHQWDPRV VHU FDGD YH] PiV WROHUDQWHV IUHQWH D ODV GLIHUHQFLDV SXHV WHQHPRV OD VHJXULGDG GH TXH QDGLH HV PHMRU R SHRU SRU VHU QHJUR PXMHU PXVXOPiQ R OLEHUDO 4Xp FRVDV WLHQH OD YLGD PLMR (Q ORV WLHPSRV HQ TXH R HUD QLxD ODV PXMHUHV VXSXHVWDPHQWH HUDQ PiV KiELOHV SDUD ODV ODERUHV GRPpVWLFDV PLHQWUDV TXH ORV KRPEUHV OR HUDQ SDUD HO WUDEDMR LQWHOHFWXDO SDUD PDQHMDU ORV DSDUDWRV PRGHUQRV -D -D WDQ FKLVWRVR %XHQR FKLVWRVR QR 0iV ELHQ LQFUHtEOH 7HUULEOH 3HUR FXpQWDPH PiV GH WX HVFXHOD TXHULGR 5DPyQ TXH PH HPRFLRQD RtUWH (Q PL HVFXHOD SURFXUDPRV UHVROYHU ORV FRQIOLFWRV GLDORJDQGR HVFXFKiQGRQRV WUDWDQGR GH VHQWLU D TXLHQ WHQHPRV DO IUHQWH LQWHQWDQGR TXH OD UDELD QR QRV FLHJXH /R TXH R FUHR PLMR HV TXH OD GLIHUHQFLD HVWi HQ TXH DKRUD ODV JHQWHV SRU OR JHQHUDO VH TXLHUHQ D Vt PLVPDV DO SODQHWD HQWHUR )tMDWH TXH QR PDWDPRV LQQHFHVDULDPHQWH D ORV DQLPDOHV QL GHVWUXLPRV ORV iUEROHV ODV IORUHV SRU RFLRVLGDG QR WLUDPRV DO UtR QL DO VXHOR OD EDVXUD SDUD QR FRQWDPLQDU HO DJXD TXH QRV WRPDPRV HO DLUH TXH UHVSLUDPRV DGHPiV LQWHQWDPRV HVFXFKDU DSUHQGHU TXH HO VLOHQFLR WDPELpQ HV PDUDYLOORVR 16
 19. 19. 1,f$6 1,f26 -Ð9(1(6 RQVWUXFWRUDV FRQVWUXFWRUHV GH SD]( l silencio era en esa casa una fantástica palabra que con sólo nombrarse traía consigo ciertos momentos llenos de magia en losque la abuela y el nieto solían quedarse callados y quietos como lasnubes del amanecer, mirando fijamente pero sin ver, con los ojos dirigidosa cualquier lugar inexistente y tan distantes de la tierra como si hubieranemprendido el vuelo. El abuelo los aterrizaba gritando desde el comedorla mejor noticia de los sábados al mediodía: ESTÁ SERVIDO ELALMUERZOOOOOOOOOO. Y los tres se sentaban a la mesa, a charlary a comer. $EXHOLWD œ SRU TXp HQ HO EDUULR WH GLFHQ OD DEXHOD TXH VDEH PXOWLSOLFDU 3RUTXH R WHQtD XQDV IXQFLRQHV PX LPSRUWDQWHV HQ HVD WDUHD TXH LQLFLDPRV KDFH PiV GH DxRV TXH D~Q QR WHUPLQD PH JXVWDED WDQWR TXH DSUHQGt PX ELHQ HO RILFLR GH PXOWLSOLFDU 3HUR HVR WH OR H[SOLFR OXHJR œWH SDUHFH (QWRQFHV HV KRUD GH YROYHU D FDQWDU DEL (V KRUD GH DOPRU]DU GLUtD R GHVSXpV GH DOPRU]DU PH YR D OOHYDUOH OD ELFLFOHWD D 3HSH SDUD TXH OH DMXVWH ORV FDPELRV $GHPiV OH WRFD D WX DEXHOR TXH FDQWD PHMRU 3HUR WyPDWH HO VDQFRFKR TXH VH WH HQIUtD 17
 20. 20. en efecto, inmediatamente después del almuerzo... $EXHOR FDQWD OD FDQFLyQ GHO DEXHOR SRU IDYRU 0PP DOHHHHH (VWi ELHQ SHUR DFRPSixDPH D OD FRFLQD PLHQWUDV ODYR ORV SODWRV YDPRV FDQWDQGR %LHQ KXFKR DUULHUR ULHU TXH YLYH ORV FDxDOHV ´0H GLFH KXFKR HO DUULHUR HO TXH YLYH HQ ORV FDxDOHV TXH D XQRV ORV PDWDQ SRU JRGRV D R WURV SRU OLEHUDOHV TXH XQRV ORV PDWDQ RW OLEHUDOHV LEHUDO 3HU R HVR TXp LPSRUWD DEXHOR HQ WRQFHV TXp HV OR TXH YDOH HUR LPSRUWD DEXHO HQW HOR OR TXH YDO DOH DLW IXHURQ WDQ EXHQRV QDGLH OH KLFLHU PDOHV WDL HURQ PLV WDLWDV IXHURQ WDQ EXHQRV D QDGLH OH KLFLHU RQ PDOHV VyOR XQD FRVD FRPSUHQGR TXH DQ WH LRV VRPRV LJXDOHV VyOR XQD FRPSUHQGR TXH DQW LRV LJ DOHV $SDUHFHQ HQ HOHFFLRQHV HVRV TX H OODPDQ FDXGLOORV $SDUHFHQ HOHFFL HFFLRQHV TXH OODPDQ FDXGLOORV TXH SURPH RPHW HVFXHODV SXHQW TXH DQGDQ SU RPH WLHQGR HVF XHODV S XHQ WHV GRQGH QR KD UtRV DO DOPD GHO FDPSHVLQR OOHJD HO FRORU SDUWLGLVWD OOHJD FRO SDUWLGLVW LGLVWD HQ WRQFHV VH DSUHQGH D RGLDU KDVWD D TXLHQ IXH V X EXHQ YHFLQR HQW DSUHQGH RGLDU KDVWD TXLHQ IX VX EXHQ YHFLQR WRGR SRU HVRV PDOGLWRV SROLWLTXHURV GH RILFLR $KRUD WH FRPSUHQGR DEX HOR $KRUD WH FRPSUHQGR DEXHO HOR LRV VLJDV OORU RUDQGRµ SRU LRV QR VLJDV OORUDQGRµ1818
 21. 21. 4Xp WULVWH DEXHOR0XFKR PXFKRœ HVD HV OD KLVWRULD GHO SDtV DEXHOLWR0iV R PHQRV PLMR LJDPRV TXH HVD HV OD SDUWH WULVWH GH OD KLVWRULDœ TXp IXH OR TXH KLFLHURQ XVWHGHV HQ OD HVFXHOD$K HVR Vt IXH PX ERQLWR (V DOJR SDUHFLGR D OR TXH XVWHGHV KDFHQ DKRUD HQ WX HVFXHODSHUR DTXHOORV HUDQ WLHPSRV PX GXURV SDUHFtD LPSRVLEOH TXH SXGLpUDPRV FDPELDUPXFKDV FRVDV TXH DIRUWXQDGDPHQWH FDPELDPRV3HUR TXp IXH OR TXH KLFLHURQ D OR KH SUHJXQWDGR PiV GH PLO YHFHVDUDPED XDQGR WH GD WH GD œQR 3HUR EXHQR SDUD UHVXPLUWH WH GLUp TXH HQ HVD pSRFDHQ HO SDtV FDGD FXDO WLUDED SDUD VX ODGR VHJ~Q VX FRQYHQLHQFLD OD SODWD HUD OR PiVLPSRUWDQWH QR LPSRUWDED GH TXp PDQHUD VH FRQVLJXLHUD PX SRFRV WHQtDQ PXFKR PXFKRV QR WHQtDQ QDGD pUDPRV YLROHQWRV HJRtVWDV OD YLGD YDOtD PX SRFR PHMRUGLFKR SDUHFtD TXH QR QRV TXLVLpUDPRV/R PLVPR TXH HQ WX HVFXHOD([DFWR +DVWD TXH XQ EXHQ GtD OOHJDURQ XQDV SHUVRQDV GH QR Vp GyQGH TXH GLMHURQ VHU GHO(TXLSR GH )RUPDGRUDV )RUPDGRUHV D FRPHQWDUQRV TXH HUD HQWUH WRGDV WRGRV LQFOXLGRVORV QLxRV ODV QLxDV OD JHQWH MRYHQ FRPR SRGtDPRV KDFHU FRVDV TXH YDOLHUDQ OD SHQDSDUD PHMRUDU OD YLGD HQ OD HVFXHOD HQ OD IDPLOLD HQ ODV LQVWLWXFLRQHV HQ HO EDUULR HQ HOSXHEOR HQWHUR HQ HO SDtV4Xp WDUHtWD œQR6t PLMR $O SULQFLSLR QRV SDUHFtD LPSRVLEOH TXH WXYLpUDPRV WDQWD FDSDFLGDG SXHV HUD FRPRFUHHU TXH SRGtDPRV FDPELDU HO PXQGR D YHV QR FDPELDPRV DO SODQHWD SHURFDPELDPRV QXHVWUR SHTXHxR PXQGR HVFRODU R FUHR TXH GH DOJXQD PDQHUD HO SXHEOR HOSDtV HO SODQHWD FDPELDURQ XQ SRFR D SDUWLU GH OR TXH KLFLPRVœ W~ D FRQRFtDV D PL DEXHOD%XHQR FRQRFHUOD FRQRFHUOD GLJDPRV TXH QR SHUR OD KDEtD YLVWR PXFKR HQ ORV UHFUHRV FXDQGR OOHJy HVWD JHQWH FRQ HO FXHQWR GH PHMRUDU OD YLGD WX DEXHOD TXH WHQtD DxRV XQ DIUR SUHFLRVR PiV RMRV TXH XQD SLxD PDO SHODGD IXH GH ODV PiV HQWXVLDVWDV HQWUHWRGRV WRGDV OD HOHJLPRV FRPR XQD GH ODV PXOWLSOLFDGRUDV$K SRU HVR HV TXH OH GLFHQ6t SRU HVR PLVPR HV3HUR œTXp VLJQLILFD HVR GH VHU PXOWLSOLFDGRUD 3RUTXH R WDPELpQ Vp PXOWLSOLFDU GHVGHKDFH UDDDDDWR(VD HV RWUD FODVH GH PXOWLSOLFDFLyQ SDUHFLGD SHUR GLIHUHQWH 7HQJR XQD LGHD WX DEXHODWLHQH WRGR HVH PDWHULDO JXDUGDGR HQ HO FRPSXWDGRU DGHPiV WLHQH XQDV FDMDV OOHQDV GHSDSHOHV YLHMRV DPDULOORV FRQ WRGRV HVRV WDOOHUHV DFWLYLGDGHV TXH KLFLPRV3HUR SULPHUR FXpQWDPH TXp IXH OR TXH KLFLHURQ(Q XQD SDODEUD PL DPDGR QLHWR OR TXH KLFLPRV IXH HPSH]DU D FRQVWUXLU$ FRQVWUXLU TXp DEXHOLWR3D] PL DPRU 1DGD PHQRV TXH SD] DKt GRQGH OD YHV HVD SHTXHxD KHUPRVD SDODEULWDGH WUHV OHWUDV WLHQH PiV FROJDQGLMRV TXH XQ iUERO GH QDYLGDG /D SD] HUD QXHVWUR REMHWLYRSULQFLSDO SDUD ORJUDUOR WHQtDPRV TXH HPSH]DU SRU GLVHxDU QXHVWUD SURSLD SURSXHVWDHGXFDWLYD(VWi FRPR HQUHGDGR HVR œQR9HQ YHDPRV TXp HQFRQWUDPRV HQ ODV FDMDV GH WX DEXHOD SRFR D SRFR VH QRV LUiQDFODUDQGR ODV FRVDV 19
 22. 22. ( ran tres grandes cajas de cartón, tan intactas y tan limpias que parecían contener joyas, porcelanas o cristales, y no esos papeles viejos a los que la abuela llamaba sus más grandes tesoros. El nieto y el abuelo se sentaron en el suelo, frente a las cajas, dedicados al placer de esculcar. 0LUD DEXHOR DTXt KD XQRV SDSHOHV HVFULWRV D PDQR 0PP HV OD OHWUD GH WX DEXHOD 6RQ VXV DSXQWHV $ YHU TXp GLFHQ HPSLH]D D OHHU W~ PLVPR œ(Q YR] DOWD 6L PLMR PH HQFDQWD FRPR OHHV $TXt YR HPSH SH]DPRV $VL HPSH ]DPRV FDPL DPLQR GH FRQVWUXFFL XFFLRQ FROHFWLY 8Q FDPLQR GH FRQVWUXFFLRQ FROHFWLYD DUD GLVHQR GH 3U ROHFWL ROHFWLY SDUD HO GLVHQR GH XQD 3URSXHVWD ROHFWLYD DUD OD 3D SDUD OD 3D ] Hoy vinieron unos señores y unas señoras a decirnos que la situación de violencia en Colombia es muy grave, y que está afectando la vida diaria de colombianos y colombianas. Dijeron además que se ha intentado de todo: desde los diálogos de paz entre el gobierno y los grupos armados, hasta programas en las instituciones de educación orientados a desarrollar los valores, a fortalecer la vida democrática, a construir la paz, etc., pero parece que nada da resultado y las cosas son cada vez más difíciles, especialmente para las niñas, niños20
 23. 23. y jóvenes, en las familias, en las escuelas y colegios, y en la calle, en dondela violencia es cada vez mayor y va adquiriendo formas nuevas.Estos señores y señoras, que se dedican a investigar sobre niños, niñas yjóvenes, sobre la paz y sobre educación, y que quieren desarrollar unproyecto para construir la paz, y que conforman un equipo al que le llamanequipo de formadoras y formadores, nos dijeron también que en suspesquisas han encontrado muchas respuestas: unas las han sugerido ellosy ellas mismas, otras se las han oído a niños, niñas y jóvenes, otras las hanpropuesto las educadoras y educadores, otras las madres y los padres... enfin. Y una de tantas conclusiones es que la culpa es de todos y de todas,porque a pesar de que rechazamos la violencia en el fondo la aceptamospasivamente, como si fuera algo normal. Dijeron también que de susinvestigaciones y de tanto conversar con gente y más gente han concluidoque nuestra antigua violencia tiene varios orígenes históricos, políticos ysociales que están relacionados con nuestra forma de ser y de reaccionarfrente a un gran problema de injusticia social, de irrespeto y deirresponsabilidad; y que además no sabemos afrontar los problemas seriosque tenemos y las dificultades que se nos presentan para vivir encomunidad, y que todo esto tiene que ver con tres cosas: actitudes, imaginarios y valores. Como algunas y algunos no entendíamos qué significaban esas palabras, les preguntamos, y además yo busqué en el diccionario y lo anoté todo en mi libreta de palabras nuevas. 21
 24. 24. $EXHOR EXVTXHPRV OD OLEUHWD GH SDODEUDV QXHYDV 3RU DTXt GHEH HVWDU D YHU DTXt HVWi /HDPRVActitudes: Según lo que encontré en el diccionario, la actitud es ”la disposición deánimo manifestada exteriormente.” Lo que yo entiendo es que la actitud de unapersona es su forma de reaccionar frente a cualquier hecho o circunstancia. Pero noes esa clase de reacción meramente instintiva, como el hambre, que es la reacción ala falta de comida, o el frío en la piel, que es una reacción orgánica a las bajastemperaturas y a la falta de abrigo. No estoy hablando de un simple reflejo. Cuandohablo de actitudes me refiero más bien a esa otra clase de respuestas en las que nosólo interviene nuestro organismo físico, sino también nuestro conocimiento, nuestrasemociones y nuestra voluntad. Así, frente a la violencia puedo optar por el diálogo.Frente a cualquier tipo de discriminación (racial, social, de género, de ideas), lo mássabio es rechazar esa discriminación o al menos manifestar mi desacuerdo. O si lopienso al revés, frente a la equidad de género, de razas, de condición social o política,mi actitud será positiva, pues pienso que las personas merecen igual tratamiento sinque importe si son mestizas, negras, mulatas, blancas o indígenas, hombres o mujeres,ricas o pobres, lindas o feas, homosexuales, heterosexuales o bisexuales, católicas,budistas o ateas, neoliberales, comunistas o conservadoras, plenamente capacitadaso no. Yo intento tener frente a la diversidad una actitud de aceptación, de diálogo yde alegría por pertenecer a una especie tan diversa. Y finalmente, frente alcomportamiento injusto por parte de la autoridad, lo más sensato es reaccionarcríticamente, según mis convicciones y mi amorpor la humanidad. 22
 25. 25. Imaginarios: El diccionario define imaginario como un adjetivo quese aplica a cosas que sólo existen en la imaginación. Pero eso no esprecisamente lo que quieren decir estas personas que están todo eltiempo metidas entre libros y experimentos de ciencia y educación. Enrealidad, la palabra “imaginario” la usan como un sustantivo, como unsinónimo de idea. Pero no es ese tipo de ideas que llegan a la mentecuando a una le da por pensar, sino una especie de idea fija que segrava en la cabeza y que cuesta trabajo cambiar. Y lo que este grupo depersonas vino a proponernos es que cambiemos nuestros imaginarios,más o menos así: que en vez de pensar en la Muerte, la Violencia y elIndividualismo, tratemos de pensar en la Vida, la Paz y la idea de quetodos y todas somos parte del mismo equipo: el humano.Valores: Ésta, que era aparentemente la palabra más sencilla de lastres, es la que más trabajo me costó resolver, porque en mi diccionariohay varias definiciones pero ninguna concuerda con lo que me dijeronlas personas que vinieron a la escuela. Resulta que cuando hablan devalores se refieren a principios. Y ahí viene el otro problema: ¿Qué sonprincipios? Después de pensar mucho en lo que me dijeron, entendíque eran también como ideas individuales y colectivas que nos sirvende guía para conocer la mejor forma de comportarnos socialmente. Porejemplo, si se quiere convivir en paz, los mínimos valores que hay quetrabajar son: la justicia social basada en la equidad, o sea, en la igualdadde oportunidades que debemos tener todas y todos para ser mejorespersonas; el respeto, que es la capacidad de reconocer a las otraspersonas; y la responsabilidad individual y social, que consiste en confiary en quererse a sí mismas, a sí mismos y a las demás personas, y en serlo más solidarias y solidarios que se pueda. 23
 26. 26. $EXHOR SRU IDYRU H[SOtFDPH XQ SRFR PiV OR GH GLVFULPLQDFLyQ OR GH HTXLGDG GH JpQHUR GH UD]D 9DPRV D YHU VL W~ HUHV HTXLWDWLYR TXLHUH GHFLU TXH W~ QR GLVFULPLQDV D OD JHQWH R VHD TXH UHDOPHQWH W~ QR FUHHV TXH XQD SHUVRQD VHD PiV KRQHVWD R PHQRV LQWHOLJHQWH R PiV IXHUWH R PHQRV ERQGDGRVD R PiV ERQLWD R WLHQH PHQRV GHUHFKRV VyOR SRU HO JpQHUR DO TXH SHUWHQHFH R SRU HO KHFKR GH WHQHU OD SLHO GH XQ FRORU R GH RWUR R SRU VHU GH DOJXQD UHOLJLyQ R SRU WHQHU GLQHUR R SRU SHUWHQHFHU D DOJ~Q SDUWLGR SROtWLFR (QWLHQGR (QWRQFHV VLJDPRV 9HDPRV TXp PiV GLFH OD DEXHOD HQ VXV DSXQWHV Otro gran problema es que todas esas propuestas para lograr la paz no han tenido en cuenta lo que pensamos las niñas y los niños y la gente joven, ni la forma como entendemos las cosas, ni nuestras propias maneras de resolver los conflictos, ni qué es lo que más nos afecta, ni lo que queremos. Todo se ha hecho a partir de la forma de ver, pensar y sentir de las personas adultas, sin escuchar a las personas menores. Pero a muchas personas mayores, como las que nos visitaron, sí les parece importante escucharnos, y hemos decidido empezar entre todos y todas este proyecto. Vamos a ver qué pasa. (VWR HVWi FKpYHUH DEXHOLWR PLUHPRV PiV FRVDV 3HUR WUDWHPRV GH SRQHUOH RUGHQ PLMR SDUD TXH OR HQWHQGDPRV PHMRU $ YHU KDEtD XQ GRFXPHQWR TXH HUD FRPR HO SODQ GH WUDEDMR SHUR QR OR YHR $ OR PHMRU HVWi HQ HO FRPSXWDGRU DEXHOR LHUWR YHQ 3UHQGDPRV HVWH FDFKDUUR TXH WRGDYtD VLUYH 0LUD DEXHOLWR GHEH HVWDU HQ HVWD FDUSHWD $EUiPRVOD DEXHOR %LHQ GREOH FOLF QR LFHQ TXH ORV FRPSXWDGRUHV GH DKRUD VH PDQHMDQ FRQ OD PHQWH R FRQ OR HOHYDGR TXH VR œWH LPDJLQDV HO OtR (Q ILQ HVWH FDFKDUUR D~Q IXQFLRQD QR QHFHVLWR FRQFHQWUDUPH WDQWR $ YHU GREOH FOLF 24
 27. 27. 1,f$6 1,f26 -Ð9(1(6 RQVWUXFWRUDV FRQVWUXFWRUHV GH SD] 8 FXiQWDV FDUSHWDV PiV R QR Vp QL SRU GyQGH HPSH]DU HVRTXH R WDPELpQ WUDEDMp HO SURHFWR SHUR HVR Vt PLMR WX DEXHOD HUDOD TXH PiV VDEtD GH HVWR0LUD GHQWUR GH OD FDUSHWD +LVWRULD GHO 3URHFWR KD XQ DUFKLYR TXHVH OODPD 0HWRGRORJtD 6XHQD DEXUULGR œQR1RRR PLMR (VDV VRQ XQDV FODYHV TXH QRV VLUYLHURQ PXFKtVLPRGXUDQWH WRGR HO SURFHVR /HH YHUiV9DOH 25
 28. 28. 0(722/2*¾$ 3 ara empezar a trabajar, el equipo de for madoras y formadores nos sugirió unas claves que nos han servido mucho en todo el desarrollo de nuestra labor. A esas claves les llamaban Criterios Metodológicos, y los más importantes, o mejor dicho, los que anoté en mis apuntes, son estos: Todo lo que hagamos de ahora en adelante no lo haremos para competir con nuestros compañeros y compañeras sino en cooperación con ellos y ellas. A partir de hoy nos olvidaremos de la palabra competencia como sinónimo de rivalidad, y la reemplazaremos con la palabra cooperación, como sinónimo de trabajo en grupo y de solidaridad. Buscaremos siempre ser mejores, pero comparándonos sólo con lo que éramos antes. Haremos las cosas por el interés de todos y de todas, no por recibir un premio ni por evitar un castigo. Nos empeñaremos en buscar el placer que existe cuando se trazan propósitos colectivos, y cuando se trabaja por ellos en grupo compartiendo tanto los triunfos como las derrotas. Este trabajo no será de un día, ni de dos semanas ni de tres meses, ni de unos cuantos años. Tampoco será una labor interrumpida y vuelta a empezar. Este trabajo lo empezamos hoy y lo terminaremos sólo cuando logremos nuestro objetivo principal, que es la convivencia en paz. No pararemos antes de tiempo. No permitiremos que nadie ni nada nos distraiga y nos haga olvidar la inmensa tarea que tenemos por delante, porque se trata de nuestra vida, de nuestro país y de nuestro querido planeta.26
 29. 29. Todo el proyecto estará lleno de nuestras propias ideas, y de las ideasde las personas mayores que nos parezcan aceptables. Para lograresto tendremos que ser las niñas, niños y jóvenes quienesconstantemente aportemos ideas. No dejaremos de pensar, buscandosoluciones a los problemas que planteemos y a los que se nospresenten. Será como ir abriendo nuevos caminos con nuestraspropias manos. Aprenderemos a ver que los problemas no tienenuna sola forma de mirarse, ni tres, ni diez, sino tantas que sonincontables, y que para cada forma de mirar un problema, haymúltiples soluciones.Es importante que distingamos entre el objetivo principal, que esnuestro futuro deseado, y las actividades que desarrollaremos parallegar a él. El futuro deseado es una gran meta a largo plazo, o sea,la paz. Pero para alcanzar esa meta que vemos tan lejana y tan difícil,hay que ir poco a poco alcanzando pequeñas y cercanas metas,que son las acciones y actividades de corto plazo. Cadavez que superemos una pequeña meta, cada vez queter minemos satisfactoriamente una actividad,sentiremos que el futuro deseado está más cerca,que vamos avanzando, que estamos lograndovivir en paz.Para llegar al futuro deseado hay varioscaminos, pero es bueno que los recorramosen orden, porque por ser una labor deequipo lo mejor es ir todos y todas por lamisma ruta, y así con seguridad llegaremosen grupo al mismo lugar. Hemos escogidocuatro caminos para comenzar a caminar. Soncaminos interiores que corresponden a ciertosaspectos importantes del ser humano quetenemos que trabajar y fortalecer. Éstosson: 1) El camino del Afecto; 2) Elcamino de la Creatividad; 3) Elcamino de lo Ético; y 4) Elcamino de lo Político. 27
 30. 30. Al Camino del Afecto, como a casi todos los caminos a los que se arriba desde elbosque, se llega a través de trochas y senderos. El primero que vamos a encontrar anuestro paso es el autoconcepto, que es la forma como nosotras y nosotros nosvemos. También, un poco a la izquierda, está la autoestima, que es el valor que nosdamos a nosotras y a nosotros mismos; y por los recovecos encontraremos lacapacidad de reconocerme a mí misma y a las demás personas, o sea, la capacidadde ver la vida desde adentro y desde afuera. Al recorrer todos estos senderos, despacioy con interés, nuestras actitudes irán cambiando y veremos poco a poco que sí esposible vivir sin necesidad de comportarnos con violencia.Al final del Camino de la Creatividad llegaremos a un punto en el que habremosaprendido a identificar con claridad los problemas, sabremos diseñar diferentessoluciones para cada uno de ellos, y seremos capaces de manejar de manerainnovadora nuestra vida cotidiana y nuestro mundo físico y social; porque con elejercicio de caminar por este sendero fortaleceremos nuestros imaginarios que paraentonces estarán caracterizados por la Vida, la Paz y la idea de que pertenecemos aun equipo: el humano. 28
 31. 31. 1,f$6 1,f26 -Ð9(1(6 RQVWUXFWRUDV FRQVWUXFWRUHV GH SD]El Camino de lo Ético, está tan lleno de flores, de arbustos yde animales, que necesariamente nos dedicaremos a observarel paisaje exterior y el que llevamos por dentro, pues éste estáaún más colmado de maravillas. Y casi sin darnos cuenta, sólomediante el ejercicio de observar a nuestro alrededor y deobservarnos por dentro, estaremos desarrollando nuestrosvalores de justicia, respeto y responsabilidad individual y social,y al terminar el recorrido probablemente seamos un grupo depersonas más éticas que cuando lo empezamos, personas conuna fuerte tendencia a comportarnos solidaria, equitativa ypacíficamente.El Camino de lo Político es como una especie de espejo deltamaño del planeta en el que podremos vernos reflejados todosy todas mientras discutimos y confrontamos con respeto nuestrasdiferentes ideas, mientras observamos nuestras distintasmiradas, mientras escuchamos en medio de la nuestra otrasopiniones, mientras enfrentamos pacíficamente nuestrasposiciones contrarias. Mejor dicho, recorriendo este caminoveremos cómo es de interesante y necesario el ejercicio depensar y construir colectivamente. Rodearemos el árbol de lademocracia y recogeremos del suelo los frutos de laparticipación. Veremos cómo el sendero se adorna con piedrasde todos los tamaños y colores, a las que llamaremos iglesia yreligión, medios y comunicación, instituciones, familia y Estado,entre muchos otros nombres que conoceremos y reconoceremosmientras caminamos. 29
 32. 32. %LHQ œ7H SDUHFH ELHQ DEXHOR œD HVR W~ OH OODPDV PHWRGRORJtD œ HQWRQFHV %XHQR HV TXH SDUD Pt OD PHWRGRORJtD WLHQH TXH YHU HV FRPR FRQ OD SHGDJRJtD 1RRRR PLLLLMRRR 1R PH HQUHGHV ODV FRVDV KD]PH HO IDYRU TXH D EDVWDQWH PH HQUHGR R VROLWR VLQ OD DXGD GH QDGLH (VFXFKD SDUD Pt OD PHWRGRORJtD FRPR VX QRPEUH OR LQGLFD HV HO PpWRGR R PHMRU GLFKR HV XQ FRQMXQWR GH PpWRGRV GH WUDEDMR TXH VLUYHQ SRU HMHPSOR SDUD LQYHVWLJDU R SDUD VDFDU DGHODQWH DOJ~Q SURHFWR $KK D œ OD SHGDJRJtD (VR HV RWUD FRVD /D SHGDJRJtD HV HO TXHKDFHU GH ORV HGXFDGRUHV HGXFDGRUDV (V OD SUiFWLFD FRQ OD TXH HOORV HOODV HMHUFHQ VX SURIHVLyQ GH HGXFDGRUHV 0HMRU GLFKR PLMR OD SHGDJRJtD HV OD FLHQFLD TXH SHUPLWH SHQVDU HQ OD HGXFDFLyQ GH XQD GHWHUPLQDGD PDQHUD VHJ~Q FDGD TXLpQ œyPR DVt (V TXH D SHVDU GH TXH FDGD LQVWLWXFLyQ WLHQH QRUPDOPHQWH XQD VHULH GH SULQFLSLRV SHGDJyJLFRV JHQHUDOHV TXH VRQ DFDWDGRV HMHUFLGRV SRU VXV HGXFDGRUHV GH WRGDV IRUPDV FDGD HGXFDGRU HGXFDGRUD WLHQH VX SURSLD SHGDJRJtD SDUWLFXODU R VHD VX SURSLR HVWLOR GH HQVHxDU GH REVHUYDU GH UHODFLRQDUVH FRQ VXV HGXFDQGDV HGXFDQGRV HVWLOR TXH WLHQH TXH DGHFXDUVH D ORV SULQFLSLRV JHQHUDOHV GH HVD LQVWLWXFLyQ 0PP D œ6DEHV TXp %XVTXHPRV XQ DUFKLYR TXH GHEH FRQWHQHU ORV SULQFLSLRV SHGDJyJLFRV TXH QRV SURSXVR HO (TXLSR GH )RUPDGRUDV )RUPDGRUHV TXH QRV VLUYLHURQ GH RULHQWDFLyQ SDUD TXH FRQVWUXpUDPRV QXHVWUD SURSXHVWD HGXFDWLYD 9DOH DEXHOLWR œ6HUi HVWH DUFKLYR 6XSRQJR TXH Vt DEXHOR PLUD FDVXDOPHQWH VH OODPD ¬3ULQFLSLRV SHGDJyJLFRV GH OD SURSXHVWD HGXFDWLYD­ KLVWRVR HO QLHWHFLWR œQR DOH DEXHOR iEUHOR OR OHHPRV30
 33. 33. 35,1,3,26 3($*Â*,26 ( /$ 35238(67$ (8$7,9$ 9 oy a intentar hacer un resumen de estos principios que, a pesar de ser tan sencillos, al comienzo me costó mucho trabajo entender porque la verdad es que las personas del equipo de formadoras y formadores, cuando se descuidan, hablan tan enredado y usan tantos y tan raros nombres que yo me confundo. Pero cuando una les pide explicaciones, se portan bien y hablan delicioso. Pues resulta que estos principios son los que ellos y ellas han definido como los básicos para todos los programas que el equipo desarrolla con las instituciones educativas. O sea que son conceptos que sería bueno tener en cuenta para las actividades que adelantemos y para elaborar nuestra propuesta educativa, conceptos que también deberían conocer todas las personas que se vinculen a este proyecto. Estos principios son algunas de las respuestas que el proyecto propone a preguntas como: ¿En qué sociedad estamos? ¿Cómo se concibe a los educandos y educandas en la institución educativa? ¿Qué sociedad queremos construir? Entonces, como son principios, quiere decir que son ideas básicas; y si son pedagógicos, significa que sirven para enseñar y aprender. Resumiendo, voy a escribir lo que aprendí sobre ciertas ideas básicas para enseñar y aprender. Qué nombre tan largo y tan complicado ¿no? Mejor dicho, PRINCIPIO si así es el nombre, ¿cómo será el contenido? Puesde la participación sencillísimo: se trata de participar desde diferentes y de las diversas posiciones en la enseñanza y en el aprendizaje para dejar perspectivas de ser simplemente escuchas. 31
 34. 34. (Q PL HVFXHOD KDFHPRV HVR DEXHOLWR œ4Xp FRVD PLMR $VXPLPRV GLIHUHQWHV SDSHOHV 3RU HMHPSOR KD GtDV HQ TXH R FRPR DOXPQR GLJR HQ YR] DOWD OR TXH PH LQWHUHVD DSUHQGHU R VHD SURSRQJR DOJ~Q WHPD SDUD VHU WUDEDMDGR OLGHUR VX HVWXGLR DQWH PLV FRPSDxHURV FRPSDxHUDV RWUR GtD HVFXFKR OR TXH SURSRQHQ PLV FRPSDxHURV FRPSDxHUDV DSUHQGR GH HOORV GH HOODV UHDOL]R ODV DFFLRQHV VXJHULGDV SRU HOORV HOODV R SRU HO HGXFDGRU R HGXFDGRUD RWUDV YHFHV VR HO HQFDUJDGR GH HYDOXDU ORV DSUHQGL]DMHV REWHQLGRV 4Xp ELHQ PLMR (VR HV EXHQR SRUTXH YLHQGR ODV FRVDV GHVGH GLIHUHQWHV SXQWRV GH YLVWD ODV DSUHQGHV PXFKR PHMRU (Q PL HVFXHOD WDPELpQ OR KDFtDPRV SHUR QR HUD DOJR UXWLQDULR VLQR HMHUFLFLRV TXH WUDEDMiEDPRV FRQ HO HTXLSR GH IRUPDGRUDV IRUPDGRUHV D %XHQR œVHJXLPRV 6LJDPRV Pues parece que entre más avanzo más palabras PRINCIPIO raras me encuentro. Este principio me lo dictó un productivo y de integración amigo del equipo de formadoras y formadores que teórico-práctica se llama Héctor, y aquí lo voy a copiar textualmente: Es la posibilidad de vincular los nuevos aprendizajes a lo que ya conocemos, para transformar tanto los nuevos como los viejos conocimientos. $ YHU DEXHOLWR $TXt Vt PH YDV D WHQHU TXH H[SOLFDU SRUTXH HVR QR OR HQWLHQGH QL PL DEXHOD TXH IXH OD TXH OR HVFULELy QL VX DPLJR +pFWRU HO TXH OH GLFWy 1R HV WDQ FRPSOLFDGR PLMR 0LUD OR TXH TXLHUH GHFLU HVWH SULQFLSLR HV TXH HO FRQRFLPLHQWR QR VH SXHGH TXHGDU VyOR HQ ODV SDODEUDV VLQR TXH KD TXH SRQHUOR HQ SUiFWLFD SDUD DILDQ]DUOR RQRFHU LPSOLFD WDPELpQ KDFHU HODERUDU VL XQR WLHQH DOJR D DSUHQGLGR HO KHFKR GH SRGHU SDVDU GH HVH PXQGR GH ODV LGHDV DO PXQGR GH ODV DFFLRQHV PH LQGLFD TXH KH KHFKR XQ YHUGDGHUR DSUHQGL]DMH (V OR TXH VH OODPD XQ FRQRFLPLHQWR LQWHJUDO 3RU HMHPSOR R FRPR HVWXGLDQWH HODERUR HQWLHQGR XQ QXHYR FRQFHSWR OR FRPSDUWR FRQWLJR TXH HUHV XQ FRPSDxHUR GH PL FODVH OR HQULTXH]FR FRQ PL DSRUWH VR FDSD] GH SRQHUOR HQ SUiFWLFD GH FRPXQLFDUOR D RWUDV SHUVRQDV $Vt GH VHQFLOOR œWH TXHGD FODUR 0iV R PHQRV SHUR VLJDPRV %LHQ32
 35. 35. 1,f$6 1,f26 -Ð9(1(6 RQVWUXFWRUDV FRQVWUXFWRUHV GH SD]Mejor dicho, ni hablar delpeluquín, como decía mi PRINCIPIOabuela. Pero no hay ningún de la relevancia,problema. Este principio la contextualizacióntambién me lo dictó Héctor, y el aprendizajey se refiere a la necesidad de significativodarle cier ta estructura alcontenido y a la metodologíadel proceso, de tal manera que signifiquealgo para las educandas y loseducandos. Y para nosotras y nosotroslas cosas tienen más significado si serelacionan directamente con nuestrospropios intereses y necesidades, a nivelindividual y a nivel de nuestra cultura yde nuestro mundo. Por ejemplo, en elcampo es relevante, significativo ycontextuado aprender la vida de losanimales con los que se tiene contactoy relación. En la ciudad, lo es aprendersobre las normas de tránsito parasostener la convivencia. œ$OJ~Q SUREOHPD 0RQFKR 1R DEXHOR R EXHQR HV TXH KD DOJR TXH FRPR TXH PH KDFH IDOWD 7X PDPL œQR $ PL WDPELpQ PH KDFH PXFK (Q VHULR DEXHOLWR (V TXH FRPR TXH HQWLHQGR SHUR QR HQWLHQGR 9DOH SXHV OR TXH R WH SXHGR GHFLU GH HVWH SULQFLSLR HV TXH ORV FRQRFLPLHQWRV VRQ FRPR REMHWRV TXH SXHGHV YHU WRPDU SRQHU GRQGH TXLHUDV WUDQVIRUPDU VHJ~Q WXV JXVWRV WXV SUHIHUHQFLDV D HQ HVRV JXVWRV SUHIHUHQFLDV LQIOXHQ PXFKtVLPR ORV HVSDFLRV ORV DPELHQWHV HQ ORV TXH WH PXHYDV GLDULDPHQWH WX FDVD WX HVFXHOD WX EDUULR (VRV HVSDFLRV DPELHQWHV VRQ WX FRQWH[WR SHUVRQDO VRFLDO (QWLHQGR 33
 36. 36. (QWRQFHV DVt FRPR KD REMHWRV TXH WH DWUDHQ PiV TXH RWURV SRUTXH WLHQHQ TXH YHU PiV FRQ WX SURSLR PXQGR OR PLVPR SDVD FRQ ORV FRQRFLPLHQWRV SRU HVR KD WHPDV TXH WH LQWHUHVDQ PiV TXH RWURV SRU HVD PLVPD UD]yQ ORV DSUHQGHV PiV UiSLGR PiV IiFLO 3RU HMHPSOR PL GHELOLGDG HV OD FRFLQD HVR OR VDEHPRV VL W~ R YDPRV DO PXVHR GHO KRJDU VHJXUDPHQWH PLHQWUDV W~ WH LQWHUHVDV HQ FRPSXWDGRUHV HQ HTXLSRV GH VRQLGR HQ OD P~VLFD GHO DxR R YR D SUHIHULU YHU ODV ROODV TXH VH XVDEDQ KDFH FLQFXHQWD DxRV ORV OLEURV GH UHFHWDV ORV FXELHUWRV PHWiOLFRV WRGRV HVRV DSDUDWRV HOpFWULFRV UXLGRVRV TXH DIRUWXQDGDPHQWH D QR VH YHQ VLQR HQ ORV PXVHRV /R TXH PH TXLHUHV GHFLU HV TXH XQR UHDOPHQWH DSUHQGH OR TXH OH LQWHUHVD ([DFWR (Q HVR FRQVLVWH OD UHOHYDQFLD 3DUD Pt XQDV FRVDV VRQ PiV UHOHYDQWHV TXH RWUDV SDUD WL SXHGH VHU DO FRQWUDULR œ OR GH OD FRQWH[WXDOL]DFLyQ (VD SDODEUD QR H[LVWH 3XHV R FUHR TXH H[LVWH GHVGH HO PRPHQWR HQ TXH DOJXLHQ VH OD LQYHQWy 0LUD HVR WLHQH TXH YHU FRQ OR TXH HVWDPRV KDEODQGR PLV FRQGLFLRQHV FLUFXQVWDQFLDV SHUVRQDOHV VRFLDOHV PH DXGDQ D DSUHQGHU PHMRU ODV FRVDV TXH WLHQHQ TXH YHU FRQPLJR SXHV VRQ ODV FRVDV TXH PiV PH LQWHUHVDQ 9DOH œ$KRUD Vt $KRUD Vt 6LJDPRV PRINCIPIO Este principio significa de la apertura que hay que adecuar y la flexibilidad la enseñanza y el aprendizaje a cada situación. Mejor dicho, acomodar las cosas, teniendo en cuenta las diferencias de las per- sonas. Por ejemplo, se tiene flexibilidad y apertura cuando el educador o educadora tiene claro que el niño o la niña aprende en otros espacios diferentes a los espacios de la institución educativa, con otros participantes diferentes al educador o a la educadora.34
 37. 37. 1,f$6 1,f26 -Ð9(1(6 RQVWUXFWRUDV FRQVWUXFWRUHV GH SD]œ(QWHQGLVWH 5DPyQ3HUIHFWDPHQWH DEXHOR$ YHU GDPH XQ HMHPSORœ1R PH FUHHV TXH KDD HQWHQGLGRODUR TXH WH FUHR HO TXH QR KD HQWHQGLGR ELHQ VR R (V TXH HVWDVFRVDV QR ODV OHtD KDFH PXFKtVLPR WLHPSR 3HUR VL PH GDV XQHMHPSOR VHJXUDPHQWH WRGR VH PH DFODUDœ(Q VHULR DEL0X HQ VHULR PLMR%XHQR QR VH PH RFXUUH XQ HMHPSOR SHUR WH SXHGR H[SOLFDU OR TXHR HQWHQGtDOH0LUD OR GH OD DSHUWXUD VLJQLILFD TXH OD ODERU GH HQVHxDU GHEHKDFHUVH SHQVDQGR HQ ODV QHFHVLGDGHV GH TXLHQHV TXLHUHQDSUHQGHU DQDOL]DQGR VXV GLIHUHQWHV QLYHOHV GH GHVDUUROOR FRQVLGHUDQGR VXV FRQGLFLRQHV VRFLDOHV (VR HV OR TXH HQ HVWHSULQFLSLR TXLHUH GHFLU DSHUWXUD TXH OD HVFXHOD R OD LQVWLWXFLyQ HVWpDELHUWD D ODV QHFHVLGDGHV GH ORV HGXFDQGRV GH ODV HGXFDQGDVœH DFXHUGRH DFXHUGR OD IOH[LELOLGDG VH UHILHUH PiV D OD PHWRGRORJtD D FRVDV SUiFWLFDV(V GHFLU D OR TXH WLHQH TXH YHU FRQ ORV KRUDULRV FRQ ORV OXJDUHV HQORV TXH VH HQVHxD VH DSUHQGH (O PHQVDMH HV TXH FXDOTXLHUWLHPSR FXDOTXLHU OXJDU VRQ EXHQRV SDUD HQVHxDU SDUDDSUHQGHU ORV DVXQWRV DGPLQLVWUDWLYRV GHEHQ DMXVWDUVH D ORVWLHPSRV HVSDFLRV GH ODV HGXFDQGDV ORV HGXFDQGRV QR DOUHYpV0X ELHQ$K RWUD FRVD LPSRUWDQWH HV TXH QR VyOR YDOH OR TXH VH DSUHQGHHQ OD LQVWLWXFLyQ HGXFDWLYD 0XFKDV YHFHV OR TXH DSUHQGR HQ ODWHOHYLVLyQ R HQ OD UDGLR HV LQWHUHVDQWtVLPR R OR TXH DSUHQGR HQ HOVXSHUPHUFDGR R HQ ORV SDVHRV FRQ PLV DPLJDV DPLJRV(VR HVWi PX ELHQ PLMR DGHPiV HVWiQ ORV PXVHRV ORV WHDWURVORV HYHQWRV FXOWXUDOHV GHSRUWLYRV ORV GLIHUHQWHV HQFXHQWURV TXHRUJDQL]D OD FRPXQLGDG (V TXH SHTXHxR 5DPyQ PLUD QR PiVSRU OD YHQWDQD GLPH VL OD VROD FRQWHPSODFLyQ GH ODV PRQWDxDVQR HV WRGD XQD HQVHxDQ]DODUR DEXHOR 0HMRU GLFKR FRPR W~ ELHQ OR VDEHV KD XQ PXQGR GHFRQRFLPLHQWRV SRU DSUHQGHU TXH HVWiQ PiV DOOi GH ORV iUEROHV TXHERUGHDQ OD HVFXHOD TXH VRQ WDQ LPSRUWDQWHV FRPR ORV TXH HVWiQDGHQWUR R FUHR TXH ODV LQVWLWXFLRQHV HGXFDWLYDV GHEHQ UHFRQRFHU DFHSWDU FRPR DSUHQGL]DMHV YiOLGRV WRGRV HVRV FRQRFLPLHQWRV TXHVH DSUHQGHQ HQ RWURV HVSDFLRV(VWDPRV GH DFXHUGR DEXHOR 6LJDPRV FRQ RWUR SULQFLSLR 35
 38. 38. Este principio se refiere a las posibilidades de desarrollar PRINCIPIO todo tipo de actividades que permitan el reconocimiento, de la interacción, el respeto, la justicia, la vivencia de la democracia, la la cooperación construcción ética, la aceptación activa de las diferencias,y la comunitariedad la resolución no violenta de los conflictos a través del diálogo activo y la libertad. Todas estas son condiciones que propician el desarrollo humano y ayudan a que nos formemos como personas comprometidas, autónomas, con un autoconcepto sano, realista y positivo. (VH HVWi FRUWLFR ERQLWR œFLHUWR DEXHOR 6t PLMR D Pt WDPELpQ PH JXVWD DGHPiV SRUTXH HVWi PX UHODFLRQDGR FRQ OD SURSXHVWD SULQFLSDO GHO SURHFWR TXH HV OD FRQVWUXFFLyQ GH SD] ODUR TXH ORV RWURV SULQFLSLRV WDPELpQ HVWiQ UHODFLRQDGRV SHUR QR WDQ GLUHFWDPHQWH FRPR pVWH $O PHQRV HVR HV OR TXH D Pt PH SDUHFH 3XHGH VHU DEL 3HUR œTXp HV HVR GH DXWRQFRQFHSWR (VR OR YDPRV D YHU PiV DGHODQWLFR PLMR 3HUR KDEODQGR GH HVWH SULQFLSLR /R FLHUWR DEL HV TXH R DSUHQGR PHMRU GHO GLiORJR FRQ PLV FRPSDxHURV FRPSDxHUDV FXDQGR VR FDSD] GH GXGDU GH PLV SURSLDV LGHDV FXDQGR WUDWR GH SHQVDU TXH TXL]iV QR WHQJR WDQWD UD]yQ FRPR PH SDUHFH ODUR PLMR DKt HV GRQGH VRQ LPSRUWDQWHV OD LQWHUDFFLyQ OD FRRSHUDFLyQ OD FRPXQLWDULHGDG $ YHU DEXHOLWR 8QD SRU XQD %LHQ OD LQWHUDFFLyQ HV HO LQWHUFDPELR GH VHQWLUHV FRQRFLPLHQWRV FRQ ODV GHPiV SHUVRQDV OD FRRSHUDFLyQ HV OD VROLGDULGDG HO WUDEDMR HQ HTXLSR OD FRPXQLWDULHGDG HV HO VHQWLGR GH SHUWHQHQFLD DO JUXSR VRFLDO ODV JDQDV GH KDFHU ODV FRVDV PiV SRU ORV LQWHUHVHV FROHFWLYRV TXH SRU WX LQWHUpV SHUVRQDO ODUR DEXHOR SRU HVR HV TXH GLFHQ TXH ORV IRURV ODV PHVDV UHGRQGDV VRQ H[FHOHQWHV RSRUWXQLGDGHV SDUD JHQHUDU QXHYRV DSUHQGL]DMHV H DFXHUGR 6LJDPRV SXHV3636

×