Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Sueña 1 - Libro del Alumno

8.188 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

Sueña 1 - Libro del Alumno

 1. 1. I ЫЬго (1е1 А1итпо
 2. 2. ЫЬго <1е1 А1итпо М1уе11п1с1а1СоогсИпас1ога с1е1 М1Ре11п1сга1 АШогаз А па В1апсо Сапак^ Ьшза 06те% ^асгЫап Иигга Рёгех с1е 1а Сгш Соп 1а соЫЪогасгбп (1е МопШггаТ Ниа1^о КоМ^иег Сагтеп Спас1о 11егпапс1е7, АМАУА О
 3. 3. Еяи1ро с1е 1а ип|уег51<1ас1 с1е А1са1а •|гесс|6п: Ап§е1е5 А1уаге2 Магстег Рго§гатас1бп у езяиетаз §гата1:1са1е5: М.^ Ап§е1е5 Акагег Маг11пе2 Апа В1апсо Сапа1е5 М.* ]е5й5 Тоггепз А|уаге2 Соог<Лпас1бп 6е М.* Ап§е1е5 Л|уаге2 Маггтег Аиюгаз: М.* Ап§е1е5 А1уаге2 Маг1:1пе2 Апа В1апсо Сапа1е5 М.* 1и15а С6те2 5асп$1ап Миг1а Рёге2 бе 1а Сгиг Соп 1а со1аЬогас1бп с1е Моп«егга1 Н|с1а1§о Кос1г[§ие2 у Сагтеп Сг1ас1о Негпапс1е213/ ге1трге51бп: 20103/ ес1|с16п: 2006© Ое! гехсо: Сигзоз 1псегпас10па1е5 5.1. (А1саИп§иа 5. К. Ь), с1е 1а ип|уег51с]ас1 с1е А1са1а, 2000© Ое 1о5 с11Ьи|05 у §гаЯсо5: Сгиро Апауа, 5. А., 2000© Ое е51а ес1|С1бп: Сгиро Апауа, 5. А., 2009, ]иап 1§пасю 1иса бе Тепа, 15 - 28027 Мас1пс1•ерб5И:о 1е§а1: М-35.876-201015ВМ: 978-84-667-5505-4Рг1псес1 1п $ра1п1трпте: Регпапс1е2 С1ис1ас1, 5.1Е9и1ро ес11сог1а1 Ес1|С1бп: МИа^гоз Вос^аз, $оп1а с1е Рес1го 11и81:гас16п:Апсоп10 Вепау|с1е5 СиЫеги5:Та11ег ип1Уег5о: М. А. РасНесо, ]. Беггапо Ма9иеис|6п: Ап§е1 Сиеггего е 15аЬе1 с1е1 Озо Соггесс1бп: Мапие! Рёге2 Е(Лс1бп 8гаЛса: 15аЬе1 Сагс|а у Миг1а Соп2а1е2 СгаЬас16п:Тех1:о 0|геао Роно^гаПазгАгсЫуо Апауа (Вое, О.; СИатего,].; Еппяие2, 5.; Сагс1а Ре1ауо, А; Соп2а1е2 Сгапс1е, ]. I.; Ьисаз,].; Мапп, Е.; Магипег, С ; Мипо2, ]. С ; Кес1опс1о, М.; Р.ос1п§ие2, ^. I.; К.0551, 51:ее1, М.;У|2иесе, Е.; 2иа20, А. Н.); Вге1с(еИ, С1аи5; Соп1;|Ь1;о; ЕРЕ; Рогосеса 9 x 1 2 ; Рипс1ас1бп ОаК; Рипс1ас1бп Рес1ег1со Сагс1а 1огса; 1. М. Е.; МА5А; Рпзта; Зсоск РНосоз; ^тЬ^^а,^. 1а5 погтаз ошо^гаЛсаз 5е§и1с1а5 еп езсе ИЬго зон 1аз езСаЫес1с1аз рог 1а К.еа1 Асас1ет1а Езрапо1а еп за й11:1та есЛс|6п с1е 1а Опо^гаро, с1е1 апо 1999. НИ Iп я 111 и1о Сегуап1е« Е${е Мё(011о 5е На геаКгаЛо с1е асиег(1а соп е1 Р1ап СитсиЫг Лео Сегуап{е$, еп у|г(и1| с1е1 Сопуепю 5и$сгКо е1 14 йе аао <1е 2001. Ьа тагса |1е1 1п$Ши(о Сегуап{е5 у 5и 1оео(|ро 50п ргор1е(1ас1 ехс1и5|уа (1е1 1п5Ши(о Сегуап(е5.И е з е г у а й о з (ойоз 1оз йе^ес^103. Е1 соп1еп1с1о й е ез1а оЬга е з й рго1ед1с1о рог 1а ^еу, д и е е з й Ы е с е р е п а з й е рпз1бп у/о т и К а з , а й е т а з й е 1а8согге5ропс1|еп1ез 1пс1етп12ас1опез рог с1апоз у репи1с1оз, рага ди1епе5 гергос1и|егеп, р1ад1агеп, с)1з(г1Ьиуегеп о с о т и п 1 с а г е п р и Ь И с а т е Ш е , е п(ойо о е п раПе. и п а оЬга И1егаг1а, агКзИса о с1еп1|(1са, о з и 1гапзЬгтас16п, 1п1егрге1ас16п о е | е с и а 6 п агКзИса ЦаЛа е п сиа1ди1ег Про с1е зорог-»е о сотип1сас1а а (гауёз й е сиа1ди1ег тей1о, з1п 1а ргесерйуа аи1опгас16п.
 4. 4. РКЕЗЕЫТАСЮЫ Е51е тё1ос)о ез ргос1ис1:о <1е 1а 1аЬог с1е ип е9и1ро с1е Нп^СЛзйз у рго^езогез с1е Езра-по1 с о т о Ьеп^иа Ех1;гап]ега с]е 1а ип|уег51с1ас] с]е А1са1а, е1аЬогас)о у риезсо еп ргасйсас1игап1е апоз соп пиезсгоз а1итпо5. Кеип1то5 еп е1 соп )ит :о с1е НЬгоз яие сопзй ^иуе е1тё1ос1о 1о5 тагепа1е5 яие Ь е т о з сЛ5епас1о рага 1а епзепапга с1е пиез1;га (епдиа,с)е5с1е е1 М|уе1 1п1с1а1 Ь а з м е1 М1уе1 5ирегюг. С о п е11о, р о п е т о з а <^^зроз^с^6п с1е 1;ос1оз !озрго^езогез у езчисЛатез ^е езрапо! с о т о зе^ип^а кпдиа ипоз та1;епа1ез у ипа ехрепеп-с1а ^ие Нап з1с1о де §гап и1;1Ис1ас1 соп пиезггоз а1итпоз, соп 1а сопйапга с1е яие риес]ап ргез-1аг1ез ( а т Ы ё п а е11оз ип Ьиеп зегу1сю. Рага е1 с)е5агго11о с1е1 тё1:ос1о Н е т о з рагйдо бе ипа рго2гатас16п с)еса11ас1а рага Шс1оз1оз п1уе1ез, яие зе На 1с1о е1аЬогапс]о си1с1ас1озатет:е а1 Ы1о с1е пиезсга ехрег1епс1а с1осеп-16 у бе 1аз туез1:18ас10пез яие, еп езле с а т р о , Ь е т о з 11еуас1о а саЬо еп пиез1:го сепсго. Е1 тёгос1о езга 1пзсп1:о еп 1а5 с1|гес1;псез 2епега1е5 с]е1 1п5Г1гиГо Сегуапгез, у роге11о о Ь ш у о е1 гесопос1т1епГо с1е ез1а 1П5ЙШС1бп еп зи т о т е п ю . 51п е т Ь а г з о , с1езриёз зериЬПсб е1 Магсо сотйп еигорео бе ге(егепаа рага 1а епвепапга I аргепбще бе 1еп^иа$( М С Е К ) , у 1а5 сИгесИпсез еигореаз Нап сатЫас]о. О е 1о5 4 П|уе1е5 1п1С1а1е5 зе Нап разас1о а 6П|уе1е5 Ьазкоз (А I, А 2 , В I , В2, С I у С2). Рог е11о, 1оз п1уе1е5 с1е зе Нап ас1ар1а(1о а 1озез1аЫес1<1оз рог е1 Магсо. соггезропс]е а1 р п т е г П|уе1 с1е1 т ё с о ^ о . Езга с11п21с1о а аяиеПоз езШсЛамез яиезе асегсап рог р п т е г а уе2 а1 езрапо!, у С1епе с о т о оЬ)е1;1УО Ьдгаг дие акапсеп ипа с о т -ре1епс1а Нп2й131;1са Ьаз1са (п1уе1 с1е зиЬз1з1;епс1а) цие 1ез р е г т И а с1езепуо1уег5е ейсагтепгееп зкиасюпез со1:1сЛапа5. Е1 ИЬго езй с о т р и е з ш с1е 10 1ессюпе5, с1|У1сЛс]а5 еп ^оз а т Ь к о зса^а ипа, еп 1а5 яие бе ^огта 2гас1иа1 зе атрПап 1оз сопгехгоз ^ипсюпа1е5 у с1опс1е зе ропепеп ргасЫса 1о5 соп1;еп1с1о5 ргодгатабоз рага саба 1есс|6п. Е з ю регт11е о^гесег ипа т а у о гуапес1ас1 с1е 31Сиас1опез у Насе роз1Ые цие е1 ез1:и(11ат:е аргепаа с1е т а п е г а паеига!. Еп сас1аипа с1е 1аз 1есс10пез зе а1;1епс1еп гобоз 1оз п|уе1ез Нп8й131;1соз (§гата1;1са1ез, 1ёх1со5, Ь п ё П с о зу с1е езспшга), яие зе ггаЬа|ап бе т а п е г а ты^габа. ^а т а с е п а зе ог§ап12а бе асиегбо соп1оз сопсеп|боз пос10-^ипс1опа1ез. Рага ргасйсаг е з ю з соп1;еп|боз зе Ьап |беас1о е|егс1С105 у асйу^бабез бе с1|уегза 1;1ро1о-21а еп 1о5 ^ие езсап ргезепгез 1а5 сиасго безсгегаз. А 1о (аг^о бе гобо е1 т ё ш б о зе Ьизса1а раг1:1с1рас|6п с о п з г а т е бе 1о5 ез ^иЛашез рага яие е1 аргепб |2а |е зеа ас1:1УО. Саба а т Ь | Ш с е г т т а соп ип ездиета §гатах1са1, цие г е з и т е е1 сот :еп |бо ^ипбатеша!бе 1о аргепб1бо, у а1 йпа1 бе саба 1есс16п зе ргезепи е1 араггабо сикига! -ч пиезС!Аз1т1зто, зе 1пс1иуе ипа саба ггез 1ессюпе5, бопбе е1 а1итпо риебе еуа1иагу а51т11аг 1о ез1:иб1або еп е11аз. Е1 ИЬго зе С1егга соп ип .Iо5аг^о,^ие гесо^е ипа зе1есс1бп бе1 1ёх1со 1:гаЬа)або еп 1аз1ессюпез, игабисгбо а с1псо 1еп§иаз. О Ь у | а т е т : е , по ргеиепбе зег ип б1сс10папо,з1по ип т з -г г и т е п ш бе и1:|Мбаб «апю рага е1 рго^езог с о т о рага е1 а1итпо, уа яие б|зропеп бе1 1ёх1-со ( и п б а т е т а ! бе саба 1есс1бп у а т Ы ш . Е1 тапиа! зе сотр1етеп1а соп ип Сиабегпо бе Е]егс1сюз, репзабо с о т о ип е к т е п ю1тргезс1пб1Ые рага с Ь з е , яие о^гесе а1 рго^езог у а1 езсиб1ат:е е)егс1с1оз у ас1:|у1бабе5 яиериебеп безаггоНагзе еп е1 аи1а о с о т о 1агеа рага саза. Еп е1 У Ь г о бе1 А1итпо зе 1пб|са а1ргорю е5Шб |ат:е, теб|ап<:е ип 1сопо, 1а ас1|у|баб бе1 Сиабегпо бе Е)егс1сю5 бопбе риебергасйсаг езе т1зто соп1еп|бо, у еп е1 и Ь г о бе1 Рго^езог зе 1пб|са яиё е|егс1с1оз беЬеп 1п1;е-дгагзе еп е1 безаггоИо бе 1а с1азе, у еп циё т о т е п ш , у циё оггоз Нап бе сопз111и1г гагеарага саза. С о т о та1:епа1 бе ароуо зе о^гесеп боз С О аибю соп 1а5 аиб1С1опез бе1 ИЬго. Еп е1тапиа! У1епеп т б к а б о з соп ип 1СОПО е! т о т е п ш еп ^ие беЬе езсисНагзе у !а р151а соггез-ропб1ет:е.
 5. 5. СигБо с о т р к ю с1е ехрапо! еп 4 П1ек5: ЫУЕУА ЕОЮЮЫ виепа 1 (N^Vе1 1п1с1а1) Е81е п1е1 хе сотропе с1е: 8иепа 2 (Ы1уе1 Мес11о) ЫЬго с1е1 А1ш1то соп С О аиШо 8иепа 3 (N^Vе1 Ауапгайо) Сиайето с1е Е]егс1С108 соп СО аиШо 8иепа 4 (N^Vе1 Зирепог) Ь1Ьго дег соп С^ аийю иплпм.апауае1е.сот Мё{о(]о соптогше а1 Р/ал Сигпси1аг ЛМЛУА 6ео Сегуап1е& 1п8||1и(оА1СЛ1Л С«гуап1еа
 6. 6. с Ь о 8 А в I о Езие §1о5аг1о гесо§е ипа 5е1есс16п с1е 1о$ 1:ёгт1по5 аргепс1|с1о5 еп сас]а 1есс16п. N 0 рге1:епс]е зег ип с]|сс1о- паг1о, 51ПО ипа Иеггат1ет:а с]е сопзика 9ие <^ас1111;е а 1о5 а1итпо5 у а1 рго<^е50г е1 1;гаЬа|о еп с1а5е. Еп 1а 1га- с1исс16п а С1псо 1с]|оппа5 зе На 1пс1и1с1о 1а уаг1ат:е ЬгазЛепа еп1;ге рагёт:е5|5 а сот:1пиас1бп с]е1 рогш^иёх.Е$РАNО^ 1ЫСиЁ5 РКАЫСЁ5 А^ЕМАN IТА^^АNО Р О К Г и с и Ё Я (ВКА511ЕЫ0)Ьесс16п 1 - А т Ы г о I а1етап Сегтап аИетапс! с)еисзсН (е(1езсо а1етао атег1сапо Атепсап атёпса1п атег1кап15сН атег1сапо атег1сапо апо уеаг аппёе,ап аппо апо ареШс1о зигпате, 1азг пате пот с!е йтШе МасИпате со ^поте зреЫо (зоЬгепоте) агаЬе АгаЬ агаЬе агаЫзсЬ агаЬо агаЬе аг^еНпо А15ег1ап а12ёг1еп а15епзсК а1§еппо аг^еПпо аг§епг1по Аг2епс1п1ап аг§епС1п аг§епс1п1зсЬ аг§епС1По аг^еп(!по Ьо1|у1апо Во11у1ап Ьо11у|еп Ьо11у|ап1зс11 Ьо1|у|апо ЬоИу1апо ЬгазНепо ВгагШап Ьгё5|Пеп Ьгаз111ап1зс11 ЬгазШапо Ьгаз11е1Г0 сЬНепо СНИеап сЫНеп сЫ1еп1зс11 сИепо сНИепо сопгезаг :о апзууег гёропс1ге апсутогсеп п5роп()еге гезропйег согеапо Когеап согёеп когеап1зсЬ согеапо согеапо сиЬапо СиЬап сиЬа1П киЬап1зс11 сиЬапо сиЬапо есопот15а есопот15: ёсопот13се о1кзуу|гсзсНаМег есопот1за есопот1$а е(1а(1 а?е А1сег еса |()ас)е Е^урПап ё§урС1еп а§урС15сЬ е21г1апо е21рс10 езспЫг ю ууг11е ёсг1ге 5сЬге|Ьеп зспуеге езсгеуег езсисЬаг ю Нзгеп ёсоисег Ьогеп а5со1аге езсиаг езрапо! 5рап15(1 езра§по1 5рап15сН зра^поЬ езрапНо! езгисИагие зшйепс ёсиЛапс 2си(1епс зсис]епсе е5Сис)апсе (есНа с1е паС1т1еп1;о йзхе 0^ Ьп с1асе (1е па1ззапсе СеЬигсзс1асит с1аа сЛ па5С1Са <)аи пазстепсо ^апсёв РгепсЬ ?гап;а15 (гапгоз1зсЬ (гапсезе Ггапсёз ЬаЫаг 10 зреак раНег геёеп,зргесИеп раНаге Ыаг Ьо1а ЬеИо за1ис Иа11о с1ао о1а Ио1ап(1ёз ОигсН (1о11апс)а1з Ьо11ап(Л5с(1 о1апс)езе Но1апс)ё5 Нйп§аго Нип^апап Н0П§Г0|3 ип8а^^зс^1 ип§^1е^езе Ьйп^зго 1пс11о 1пс1|ап |пс!|еп |ПС||5С|1 1пс11апо 1псЛапо 1П21ё5 Еп^НзН ап§1а1з еп^НзсН 1п§1езе т§1ё5 |г1апс)ё$ 1пз11 1г1апс1а1з 1пзсР| 1г1ап(1е5е 1г1апс)ёз юНапо ка11ап 1а1|еп 1а11еп1зс(1 1(а11апо 1а1|апо [аропёз ]арапе5е |аропа15 |арап1зсЬ §1арропе5е |аропё5 [еп^иа 1ап§иа2е 1ап§ие 5ргас11е Пп§иа ||п§иа тагсаг ю тагк тагчиег тагк1егеп зе§паге тагсаг тёЛсо ((смог тёбеап Апс тесИсо тёЛсо тех1сапо Мех1сап тех1са1П тех|кап15сЬ тезз1сапо тех1сапо т1гаг со 1оок ас ге^агйег апзеНеп ^иаМаге о1Ьаг пасюпа11с1ас1 паНопаИсу пас1опа11сё 5ааС5ап§еЬог|§ке1С па11опа11са пас1опа11(]а<1е по по поп пе1п по, поп пао потЬге пате пот Мате поте поте о1г со Иеаг етепбге Ьогеп ис1|ге оиу1г ра1$ соипсгу рауз 1апс) раезе ра15 разаропе раззрогс раззерогс Ке15ераз5 раззарогсо раззарогсе региапо Региу|ап рёгиу1еп региап15сЬ региу|апо региапо ропи^иёз Рогси^иезе рогси2а13 рогси§1ез13с11 рогсо^Незе рогси^иёз рге^ипиг со азк ?га§еп сН|ес1еге, (^отапс1аге рег§ипаг рго^езог сеасЬег рго^еззеиг 1е11гег рго^еззоге рго^еззог ге1ас10паг со ге1асе гаррогсег, ге11ег 1п УегЫпс1ип§ Ьпп§еп тессеге 1П гаррогсо ге1ас1опаг гишапо Котап1ап гоита1П ^^^тап^зс^1 гитепо готепо ги$о Ки551ап шззе ^из5^зс^1 гиззо гиззо 51 уез ои1 |а з1 з1т ШГСО Тигк|зИ сиге 1йгк|5сИ сигсо ШГСО иги^иауо иги^иауап иги^иауеп иги8иау|5с[1 иги2иа1апо иги2иа1о уепего1апо Уепе2ие1ап уёпёшёНеп уепе1о1ап|$сЬ уепе2ие1апо уепе2ие1апо уег со зее УО|Г зеЬеп уес1еге уегЬесс16п 1 - А т Ы ю 2 ас116з 800()Ьуе аи геуо1г аи(Л|ес1егзеЬеп зМю айеиз а^еп^а посеЬоок, сИагу а§епс1а Тегт1пка1еп(1ег,Тазс[1епка1епс)ег а^епйа а§епс)а аисоЬйз Ьиз аисоЬиз Виз аисоЬиз аисосагго (дп|Ьш) аегориегсо а1грогс аёгорогс Р1и§Ьа^еп аегорогсо аегорогсо П И с 1 е п ( о а е з е Ш а у 8е18
 7. 7. РАЙОк INС^Ё$ РКАЫСЁ5 А^ЕМАN IТА^IАNО РОНТисиЁЗ (ВКА51кЕЙО)Ыеп 80ос1; у»е11 Ыеп §и(, ууоЫ Ьепе ЬетЬотЬего йгетап ротр1ег РеиегууеНгтапп ротр1еге ЬотЬе1гоЬиепаз посЬез 800()П15|11 Ьоппе пи!!, Ьопзо1г ^исе ЫасЬ1 Ьиопапопе Ьоа-по1СеЬиепаз шгёез ^оо<^ аЛегпооп Ьоп|оиг, Ьопзо1г §и1еп АЬепс! Ьиопазега Ьоа-аг()еЬиепо5 с1!а5 ^ооб тогп1П2 Ьоп)оиг ^исеп Мог^еп Ьиоп21ото Ьот-(||аса11е зсгеес гие 5сга13е у1а гиааис1ас1 с1|:у; юууп у||1е 5ас1с 66з.6есбсИ^о ро51а1 роза! сос1е со(1е роза! Ро51:1е1са11| соЛсе роза1е соЛ^ роза! (СЕР)сото Ноуу соттепс у*|е соте сотосиа1 ууЫс!1 Чие1, чие11е ууекНе (г, з) Яиа1е цигсиапс1о Чиапс! ууапп Чиап(1о д6п(^е жЬеге ой жо с)оуе опйе епсапсас^о р1еа5ес1 епсЬапсё зеЬг ег(геи( 1псапи:о. (еПсе ти11;о рга2ег {епотепа! 2геас (огт1с1аЫе (аЬе1НаЛ ессе21опа1е, ?епотепа1е Ьгт1()ауе1 §гас1а5 (Ьапк уои теге! §га21е оЬг1§аёо ЬаЫаг 10 зреак раг1ег гебеп,зргесНеп раг1аге (а1аг Ьаза 1ие§о зее уои [асег а ю и ! а ГНеиге Ыз зра:ег с1ао а1:ё 1о§о Нази тапапа зее уои сотоггоуу а с)ета1П Ь|5 тог ^еп а с1отап1 а(ё атапЬа Назы ргопш зее уои зооп а Ыепсос Ыз ЬаИ а ргезш а(ё|4 Назса з1етрге а11 с^1е Ьезс, зее уои аи геУ01Г аи? еуу12 агг1уе()егс1 а(ё та15 Н05р1И1 |105р1а| ЬдрЫ КгапкепЬаиз 05реёа1е Ьозр1а1 та1 Ьас^ та1 зсЫеск та1е та! тисЬо ^изЮ п1се :о теес уои епсЬашё зеЬг ег^геис р1асеге ти11;о ргагег пйтего с1е 1е1ёЬпо рИопе питЬег питёго с1е 1:ё1ёрНопе Те1еЬппиттег питего 1:е1еЬпо Л пйтего с!е 1е1е?опе р|50 Лоог ёа §е Зсоскууегк р1апо ап()аг роНс1а роНсе ро1|се Ро11ге1 ро1121а ро||с1а Яиё ууЬаг, ууЬкЬ Яие ууаз, ууе1сНе сЬе яие Чи!ёп ууЬо ци! уег сЫ Яиет зег ш Ье ё1ге зе1П еззеге зег гепег (ес1ас1) 10 Ье (уеагз, оИ) ауо1г (а§е) (...]аЬге ак) зе1п ауеге (еа) (ег {6з6е) ип1уегз1(1ас1 ип1уег51су ип1Уегз11ё ип|уег51а: ип1уегз11а ип1уегз1с1а()е1есс!6п 2 - 4тЬ|«) I а§иа саНепм Но1 Укасег еаи с11аи(1е ууаппезУУаззег ас^иа са!с1а а§иа ^иепсе а1ге асопс)1с1опас1о ж соп^111оп1П8 а1г сопс11С10ппё К!|таап!а2е аг1а сопс!121опаа аг сопс1|с1опас!о а1?отЬга сагреи ар1з Терр1сЬ аррею аКотЬга, аресе а! Ыо {4е) пех1 со/ЬезИе а сосё бе пеЬеп а йапсо (<1|) ао 1ас1о (с1е) (с1о 1а(1о) а!тог-2аг :о Науе !ипсЬ с1ё]еипег М|са§ еззеп ргапгаге а1то;аг а1чи|!ег гепс !осайоп, 1оуег М|е1е а№по, по1е§21о а!и§иег (а1и§ие1) ап1:1§ио оМ, апйяие апс1еп лК апик апг1со ап11го арагатепю араптеп! аррапетеш АррапетепС аррагатепш арагатепю агтапо сирЬоагс!, с1о5ег, «агёгоЬе агто1ге 5сЬгапк агтасНо гоире1го ^ - а - г о и [ а ) азсепзог е1еуа1ог, к азсепзеиг РаНгзшЫ азсепзоге е!еуа(1ог азео ЬасЬгоот, юНег юНепез Ъгйегттег :о11еме аззею («>а1е1е) Ьа1с6п Ьа!сопу Ьакоп Ва1коп Ьа1сопе уагап(1а (Ыа1о, $аса(1а) Ьапега ЬагИсиЬ Ьа1§по1ге Вас1еууаппе уазса с)а Ьа§по ЬапЬе1га Ьагаю с11еар Ьоп тагсЬё Ы1!1^ есопот1со, а Ьиоп тегсаго Ьагаю Ьоп1:о !оуе!у, ргеоу |с!1 ЬйЬзсЬ Ье!1о, саппо Ьоп!» Ьо1е11а Ьоа1е Ьоисе1!1е Р1азс!1е ЬоП1§!|а ^агга^а Ьи^агс111!а акк, 2агге1, !оЛ тапзагс1е ОасЬЬойеп тапзагс)а а^иаз-^игайаз 1а?иа-й1т()а) са^егега соЯее рог са{е11ёге Ка№еетазс!11пе са№еП1ега са?е1е1га са^ечегга со^ее з^1ор, са^ё са?ёсёг1а Са(ё са№, ауо!а са1()а саГё са1е?асс1бп с11аиЯа§е Не12ип2 пзсаИатепю 313(ета с1е аяиес1теп(х> (са1е&(ао) сата Ьеб !№ Веп 1еП0 сата саго ехреп5|уе сНег (еиег саго саго саза Ноизе та150п Наш саза саза са2ие1а са5зего!е саз5его1е КосНюр? са5зегио1а са1;аго!а сепаг со Ьауе 6тпег сИпег 2и АЬепс! еззеп сепаге |апаг сёп);г1со сепсга! сепсга! гетга! §е!е8еп сет:га!е сешга! сер11!о (1|епиз 4е (оосЬЬгиз!! Ьгоззе а с1еп1;з ТаЬпЬигзсе $ра22о!1по (1а йепа езсоуа (1оз йетез (е$соуа ( к с!1а!ё с[1а1е1;, соса^е, Ьоизе с!1а1ес, у|1!а У!!1а у||1а саза 8ет1пас]а сос1па к|СсЬеп си151пе Кйс11е сиапа С02|п|1а сос1па е!ёс(г1са е1ес1;г1с зюуе си1з1п1ёге ёксспяие Е!ек(гоНег() систа е!епг1са Ь§ао е!ёс1;псо е1ёепсо) сотеп2аг :о Ье^п соттепсег Ье§1ппеп сот1пс1аге сотер1г сотег 10 еас тап^ег еззеп тап2!аге сотег сотргаг м Ьиу асЬеЮг ЬиГеп сотргаге сотргаг сора зсеттес! ^(азз соире, уегге С!аз сорра сора (а?а) соШпа сига1п пйеаи УогНап^ №п(1а сопзпа сиайго ршпйп^, р]с1иге аЬ!еаи Сета!(!е Яиайго Чиас!го с г е Ш о зезеп1:а у З(е1е
 8. 8. 1ЫСЬЁ$ РКАЫСЁ5 АкЕМДН 1ТАиАыо Р0ятисиЁ5 (вказие^осиапо Ьапобе ЬачИгоот за11е (1е Ьа1пз Ва<)е21ттег Ьа^по саза с1е ЬапЬо (ЬапЬе1Г01сисЬага зрооп сиШег Ше сиссЫа10 со1ЬегсисЫНо кпКе соисеаи Меззег со1се11о (аса()е1ап1:е (йе) йеуат; УОГ бгтгЛ! с11апсейезауипаг со Ьауе ЬгеакЬз: ргеп<1ге 1е рес11 бЦетег (гйНзшскеп ?аге со1а2юпе сотаг 0 реяиепо-а1то(о (ютаг са(ё-(1а-тапЬа)беЪщо (бе) тбег зоиз ипсег, ипсегНа1Ь 50Ш) беЬшобеггА^ (бе) ЪеЫпб с1егг1ёге Ышег Ле^го (1есгаз(1огпп11огю Ье(1гоот сЬатЬге а соисЬег ЗсЫаИттег сатега 1ессо ба с)огт1с6г1о, ^иа^юс1исЬа зЬоууег с1оисЬе ОизсНе с1осс1а йисНебисЬлпе 10 Ьауе а зЬожег зе йоисЬег з1сЬ ()изсЬеп (агз11а с1осс1а сотаг ЬапЬоепс1та (с1е) оп юр аЬоуе о1, зиг аи?, йЬег зи е т с1таеп^геше (с1е) еп (асе ^е^епиЬег б е т ?геп1еепигайа епсгу ешгёе Е1п§ап8 епсгаа ептбзепигаг ю епсег епсгег егпсгесеп епсгаге емгагепсге Ьетееп, атог^ ешге 2Ук1зсНеп, ипсег ?га епсгее5ре|0 ттог т1го1г 5р1е8е1 зрессЫо езре1Ьоезашепа зНе1уез гауоппа^е ае§а1 зса«а1асига, зса(?а1е езапсее$1ибаг ю пибу «иЛег зсисИегеп зсисЛаге езсис1агех1ег|ог оив1()е ехгёг1еиг аиВеге езсег1оге ехсег1ог^ге^айего з1пк ёу1ег 5ри1Ьескеп ас^иа^о, 1ауап(Лпо, 1ауе11о р|а ге^п^егаюг гёМ^ёгасеиг КиЫзсЬгапк М20г1?его М§ог1?1со (§еЫе1га)?ага)е ?ага§е гагате Сагале Вага^е вага^етЬаЫсас16п гоот сЬатЬге 21ттег запга, с а т е г а ЯиагсоИогпо оуеп Ьиг ВаскоГеп Ьгпо Ьгпо1п1егюг 1гиепог, 1пз1с)е 1т;ёпеиг •ппеге 1псег10ге тсепог ю §о аууау рагог зеЬеп апс)агзепе 1г етЬога)аЬ6п зоар зауоп 5е1?е заропе заЬао|аг(11п ^лгбеп )аг<Лп Сапеп 81аг(1|по згбт|агга |аг, ти^, р1:сНег |агге, сагане Кги^, Каппе Ьгосса, §1ага |агга1атрага 1атр 1атре 1атре 1атра(1а 1атрас1а1ауаЬо ууазЬЬаз1п 1ауаЬо УУазсЬЬескеп 1ауапс||по 1ауаЬо, 1ауас6по (р1а)1ауас1ога у^азЫп^ тасЫпе тасЫпе а 1ауег УУазсЬтазсЫпе 1ауасг1се таяи1па 1ауаг гоира бе1ауаг5е ю у/азЬ зе 1ауег з1сЬ «азсЬеп 1ауагз1 1ауаг-зе1ауауа|111а5 (ЛзЬу/азЬег 1ауе-уа15зе11е СезсЫггзри1тазсЫпе 1ауазюу1§11е, 1ауар1ас(1 таяита 1ауаг ргаюз (та^^.^ бе (1е 1ауаг 1ои{а)1есЬе тПк 1а1с МИсЬ 1ассе 1е1се1еуапаг5е ю ; е ( ир зе 1еуег аи^зсеЬеп аЬг$1 1еуапаг-5еНатагзе ю Ье сз.еб зарре1ег Не1Веп, з1сЬ пеппеп сЫатагз! сЬатаг-зе1и7 1ит1ёге УсНс 1исе 1игтагие! мЫесЬсЬ нарре ИзсЬйеске Юуа^На (оа1Ьа (]е тезатеза аЫе оЫе Т1зсЬ ауо1а тезатезШа Ье(1з1(1е а Ы е а Ы е (1е пи1с МасЬсс1зсЬ ауоИпо те51пЬа-с)е-саЬесе1га (теза-ае саЬесета)то<)егпо тойегп тос1егпе тойегп тос)егпо тойетопиеуо пеуу поиуеаи леи пиоуо ПОУОрагяиё раг9ие1 рагяиес Рагкесс рагриес рагяиесеразШо согпс1ог сои1о1г Р1иг согпс)о1о соггейогр|зста з«1тт1п§ роо1 рвапе 5сИуу1ттЬас1 р1зс1па р1запар|2агга ЫаскЬоагс! аЫеаи по1г Та?е1 1ауа§па Яиайго-пе^го, 1оиза езсо1агр1апса рЬпи р1апсе РЯапге р1ап(а р1апар1асо соигзе, сЛзЬ, р1а(е азз1есге, р1ас Те11ег, СепсИс р1аПо ргасоропегее (1а гора), ю §е1; с1геззе(1 тепге (()ез уёсетешз). з1сЬ апиеЬеп (К1е1()ип2) уезйгх! уе5С1г-5е уез11г$е зИаЫНегргес1о рпсе рг1х Рге1з ргепо рге?оргес1озо 1оуе1у, ргесюиз ргёс1еих, сгёз |о11е козсЬаг, ууипс1ег5сЬ6п рге210зо ргес1озориепа с1оог рогсе Тиг рога рогаге^гезаг ю гесигп гепсгег, геуеп1г гигйсккоттеп г1согпаге ге^геззаггесгесе Ю11е1, ууа1ег-с1о5е1 ШС. То11еие,7УС §аЫпе1Ю УУ. С. $ал|(а (уазо $ал|С|по)заНг ю 1еауе, ю §о оис 30Г1|Г аиз-, Ыпаиз-, Ьегаиз^еЬеп изс1ге 8а1гза16п 1|У1П2 гоот, з1а1п§ гоот 5а1оп ЛоЬп21ттег за1опе за1а с1е е з а гзаггёп (гу|П8 рап роё1е РГаппе рас1е11а 1п^бепзегуШеа парк1п зегу|еке 5егу1ессе Юуа^ИоЬ ^иагйапароз111а сНа1г сЬа1зе $ШЫ зес)1а сас1е1газ1116п агтс11а1г йисеиП 5е8$е1 рокгопа рокгопа ЗОЙ соисЬ, ЗОЙ зоЬ 5о<а <1|уапо ЗОЙ 5ие1о §гоип(1, Яоог 5о1, р1апсЬег Войеп рау1тепсо, зио1о сЬао, зоа1Ьо (ата сир аззе Таззе ана сЬауепа х1сага) 1;е1еу131бп се1еу1510п 1ё1ёу|51оп РегпзеЬеп се1еу|з1опе се1еу15ао 1епе()ог Ьгк ЬигсЬеме СаЬе! ЬгсЬеса 2аг?о теза) (бе сеггата Ьакопу, сеггасе сеггаззе Теггаззе Сегга22а сегга(;о :оа11а юу/е1 зегу1ео;е с1е Ю|1еО;е Напасись азс1и2атапо соа1Ьа ютаг ю аке ргеп<)ге пеЬтеп ргеп(1еге сотаг юза^а юаз1 юай Тоахс (оап ютбг 168 с1еп1о з е з е п ^ а у о с Ь о
 9. 9. РАЫ01 РКАЫСЁ5 АкЕМАМ •ТАиАЫО РОКТисиЁ5 (ВКА5I^ЕNО) г1аз5 уегге С1а: ЫссЫеге сорочепбег ю зе11 чепбге уегкаи(еп уепс1еге уепйегуеп1г :о соте уеп1г коттеп уеп1ге У1Гесс!6п 2 - А т Ы ю 2 (Неге 1а боп 1а а!а11| (Ьеге 1а-Ьаз боп 1^ а11]|(0 а11 8гапс), Ьаис ЬосЬ а1со а1со21итпо рирИ, зсис1епс ё1ёуе 5сЬй1ег а1иппо а1ипоатаЫе кпб а1таЫе (геипс11|с11 атаЬ11е, ^епсИе атауе!а1И|ра1:1со ипр1еазапс, ип(пеп(Лу апйрасМяие ипзутрасЫзсЬ апйраско апс1рас1со Неге |С| Ыег Яи1 гсииреао К$1со рНуз1са1 арреагапсе азресс рЬу31яие, а11иге АиззеЬеп азрегео йз1со азресю йз1соЬа{0 зЬоп: Ьаз, репс пебп^ Ьаззо Ьа1хоЬагЬа Ьезгб ЬагЬе Вап ЬагЬа ЬагЬа тоизасЬе тоизасНе 5сИпиггЬагс Ьа((о Ы§ос1еЬоН^гаЬ Ьа11ро1п1: реп з1у1о а ЫПе Ки2е1зс11ге1Ьег реппа а з(ега ез(его8гййса (сапеа)Ьоггас]ог Ьоаг() гиЬЬег, егазег §отте Ка()1егег сапсеШпо, ^ о т т а ара^айогсашагего ууа1гег 8аГ(;оп КеИпег сатепеге етрге^айо ()е теза (^г?от)сагассег сЬагасСег сагааёге СЬагаксег сагааёге сагассегсагреа (оИег, рог:(о1ю сНет1зе, с)озз1ег Аксеп(тарре) сапеНа разас1а5е с1аззгоот с1аззе К1а5зе с1аззе с1аззесопо (ре1о) з Н о п (Ьа1г) соиги (сНеуеих) киггЬааг!^ согс! (сареШ) сипо (саЬе1о)сиа^егпо погеЬоок саЫег Не(с 9иа(1егпо абето(1ес1с11()о ()е1;егт1пес). гезо1и1е (1ёс1()ё, гёзо1и епсзсЫоззеп, епег813сЬ с1ес1зо, г|Зо1исо (1ес1(1|()о, гезо1и1о<1е1^с1о зПт, сЫп т1псе зсЫапк та^го та§го(Лссюпапо ()|с:1опагу (Лаюппа1ге УУбпегЬисН сНиопапо с11с1опаг1оезшсЬе сазе ёси1 Еси! азСисс1о езсо)о(ео и21у Ыб ЬаззИсЬ Ьги«о (ею 81аз5ез 1ипе(1ез ВпПе оссЫаП 6си1озрзта бе Ьоггаг егазег 8отте Ка(11егег ^ о т т а сапсеИаге бл ЬоггасЬа8огс1о (ас 8ГОЗ, 8газ а1ск ^газзо 80Г()о?иаро 800(1-1оок1п§ Ьеаи НиЬзсЬ.^ус аиззеЬепс) Ье11о Ьоп1Со 1псе11|§епс (псеШ^еш тсеШ^епс 1псе111§еп1:е тсеН^епсеруеп уоип8 |еипе |ипг роуапе )оует1ар|2 репсИ сгауоп с1е рар1ег В1е1зС|(с та(1а 1ар1з1аг|о (ре1о) 1опг (Ьа1г) 1оп8з (сЬеуеих) 1ап^аап; 1ип§Ы (сареШ) сотрг1(1о (саЬе1о)НЬго Ьоок Иуге ВисЬ ПЬго Нуго11:о (реЬ) $гга12Ь( (Ьа1г) Нззез (сЬеуеих) 21ассез Нааг 11зс1 (сареШ) Изо (саЬе1о)тара тар сагсе, р1ап 1апс1кагсе сага §ео§га(|са, тарра таратосЫ1а Ьаскраск, кпарзаск зас а йоз Яискзаск 2а1по тосЬИатогепо Ьгоууп, бзгк Ьгип с1ипке1Ьгаип Ьгипо тогепотогепо (ре1о) с1агк (Ьа1г) по1гз, Ьгипз (сЬеуеих) зсЬууаг-гЬааг!^, с1ипке1Ьааг18 Ьгип! (сареШ) саЬе1оз езсигозо]о еуе се11 Аи^е оссЫо о1Ьоог(1епас1ог сотрисег огсИпасеиг Сотрисег сотрисег сотримс)ограре1ега ууазсерарег Ьазкес согЬеШе а раргегз Рар1егкогЬ сезС1по раре1е1га (сезго раре!) йерегсНего соас гаек рогсетапсеаи Сагс1егоЬе асассарапп! саЬ|с)еге?1а ги1ег гё81е Яе^е! ге8о1а. п^а, г18Ье11о гё^иапабо (ре1о) сиНу (Иа1г) (пзёз (сЬеуеих) 1оск18 г1сс1 (сареШ) епсагасоЬйо (саЬеЬ) (епго1ас1о саЬе1о)гиЬ|о (ре1о) Ыоп(1 (Иа1г) Ыоп<)$ (сНеуеих) Ыопс! ЫопсИ (сареШ) 1оиго$асарип(а5 репсИ зЬагрепег а111е-сгауоп В1е15С|(сзр1С2ег сетрегатасКе арага-14р1з (ароп(а(Ьг)5епо зепоиз зёг1еих егпзс зепо зёпо51траг1со ИкеаЫе, п1се зутрасЬ^^ие зутрасЫзсЬ 31трас1со з1трас1созотЬгего Ьас сЬареаи Нис сарреИо сНарёиС1т1с]о 5Ку отМе зсЬйсЬсегп ЬтЫо с1т1(1оига сНа1к сга1е Кге1<1е §еззомпю зШу 301 битт зсето, зсЫоссо сопсо ЬоЬо)уепапа у/тбоу/ (епёсге Репзсег йпезсга )апе1ау|е)о |Оуеп) об у|еих ак уессЫо уе1Ьоесс16п 3 - А т Ы ш 1а тепис1о оАеп зоиуепс ЬаиЯг, о(с зреззо сот (гериёпаа (сот (геяиёпс1а)а уесез зотейтез раг(015 тапсЬта! а уо1се аз уегезаЬие1о 8гап()(асЬег ^гапй-рёге СгоВуасег поппо ауоасо5Саг5е со 80 со Ьес1 зе соисЬег з1сЬ Ып1е8еп, ги Вей геНеп сог1сагз1 с1е1аг-зеа(е1ШГ5е со зЬауе зе газег (з1сЬ)газ1егеп (агз1 1а ЬагЬа (агег а ЬагЬа (ЬагЬеаг-зе)ата саза бе ЬоизеууКе та1Сгеззе (1е та13оп Наи5(гаи сазаНп^а с1опа с1е сазаагяи11;ес1;о агсЫсесс агсЫсессе АгсН|Сек: агсЫсессо аг9и1сес1о (агяи11е(о)Ьаг Ьаг Ьаг Ваг Ьаг ЬагЬеЬег со бгтк Ьо1ге сг1пкеп Ьеге ЬеЬегсатро с1е йгЬо! (оосЬаП р1СсЬ, зоссег (1еИ %абе, сегга1п с)е (оосЬаП РиВЬа11(еИ сатро б сатро (исеЬо! бесапаше 31п§ег сЬапсеиг Хап^ег сапапсе сапсогсазайо тагг1ес1 тапё уегЬе1га1еС зрозасо сазас1о с1еп1о 8е8еп1а у п и е ч е М 1:^:1,
 10. 10. А^ЕМАN 1ТА11АМО РОктисиЁз (вказиено) сос1пего соок си1з1п1ег КосЬ сиосо со2!п11е!го со1е81о 5сИоо1 ёсо1е, соНё^е Сгип(!зс!1и1е 5сио1а, со!1е810 со!ё§!о сот15апа роИсе 5а11оп сотт1ззапас !<отт1ззапа( сотт!ззапасо ез^иас!^а •1е1е§ас1а) соп()ис1ог бтег соп()иссеиг РаНгег аис1за, сопс)иС1;оге сопйисог ,тосог15а) с1ерепс1|епсе 5а1е5рег50п, зЬор а55|5ип1 сотт15. чепбеиг Уегка11(ег соттезо етрге§ас1о 1|е 1о|а эг,Ьа1соп!5а) Лгесюг с1|гессог с1|гессеиг О!гексог сИгессоге с)!гессог !!!геюг) с1|Уогс1зс1о с11уогсес1 <1|уогсё Сезс!1!ес!епе (г) с!!уог2!асо с!!уогс!а()о йотщо 5ипс1ау сИтапсИе 5оппа2 дотетсз с!от!п§о <1огт1г 10 51еер с1огт1г зс!11а?еп с!огт!ге (1огт1Г епГегтего та1е пиг5е 1пЯгт1ег КгапкепрЛедег 1п(егт1еге еп(егте!го (гесиешетепге океп, ^е^иепс|у ^ё^иеттепс ЬзиТ^, ок й-ециепсетепсе (геяиепсетепсе ((геяйешшвш^ (исЬоИзса ЬосЬаН / 50ссег р1ауег (оосЬаПеиг РиВЬа!!зр!е1ег са!с1аЮге ]о§ас!ог с1е ?исе!х)1 8Г11аг со 5|10иГ снег зс!1ге!еп 8г1(!аге 8паг 2и51аг со Нке а1тег 8е?а!!еп р!асеге 8озаг бе Ьасег 1а сотрга со с1о сИе 5|1орр1п8 (а1ге зоп тагсНё / 1ез соигзез е1пкаи(еп Гаге 1а зреза Ьгег а сотрга (1г согарга) Ьегтапо ЬгосНег (гёге Вги<!ег (гасе!1о !гтао Ьуо 50П 5оИп Я81!о ШЬо |иеуе5 ТЬиг5()ау Ооппег5а§ §!оуес11 Яи!па-(е!га 1ауаг 1а гора со ууазЬ сНе сЬсЬеБ, 1ауег 1е Кпде с1!е УУазс!1е ууазсЬеп йге 1! Ьисаго !ауаг а гоира со сИе 1аипс1гу бо 1еег со геа(1 Иге !езеп 1е88еге 1ег 1ипе5 Мопс1ау 1тЛ 1^опа§ 1ипе(!! зе2ипс!а-?е!га тас1ге тосЬег тбге !^иссег та<!ге тае таг1е5 Тиезйау гпягб 0!еп5а8 тагсес!! 1ег?а-»е!га тесап1со тесЬапк тёсап1с1еп МесНап1кег тессап1со тесап1со тёЛсо боссог тёбест Аг2С тес)!со тё()!со т1ёгсо1е5 /Уес)пе$с1ау тегсгеЙ! М!ссууос!1 тегсо!ес!! риага-?е1га тисЬо а 1ос о( Ьеаисоир у!е! то1со ти!со п1е1;о 2гап(1сЫИ рес1с-Я15 Епке! П1росе песо погта1теп<;е погтаПу, изиаПу еп ^ёпёга!, с1ЬаЫсис1е погта!егууе!зе погта!тепсе погта!тепсе поу1о Ьоу(г1епс1 йапсё ,рей1 ат1 Уег!оЬсег, (езсег Ргеип<! Яс!ап2асо патогас!о пипса пеуег |ата13 п1е та! пипса оЬга {с1е соп51гисс16п) Ьи1М1п§ 51се сНапс1ег Ваи5се!!е 1ауоп соп5Сгиг10пе {Л оЬга (с1е соп5ти^о) ойс1па о№се Ьигеаи Виго и№с10 е5спс6г10 райге (асЬег рёге Уасег рас1ге ра! ре1ициепа |1а1гс1ге55ег5 заЬп с)е со1??иге Рпзеиг5а1оп за1ог с1! Ье!!е22а за!ао с1е саЬе!е!ге!го реп6(1|С0 пеуу$рарег о№се гё()асс1оп дип |оигпа1 2е1сип8,2е!Сип25Уег!а§ ге(1а2!опе с!е! §!огпа1е гес1ас(ао |ота1бе ((и^аг 1гаЬа|о) бе ;>ес1а?ао |ота1) бе репосЛзга |оигпа115С |оигпа1|5Се ]оигпа!!зс 210гпа!!за |0гпа!!за рИосо рИос рИосе Р!!ос р!!оа р!1осо ро11с1а (рег50па) роПсетап роНаег Ро!!21зс ро1!2!оссо ро!|с!а (реззоа) (ро1к!а1) рпто сои51п сои51п Соиз!п си§!по рпто ргопсо Яи1ск1у зооп, еаг1у у1се; сбс Ьа!с!, кии ргопсо,ргезсо е т Ьгеуе, 1о§о, сейо гезиигаше гезаигапс гезаигап» Кезаигапс г!510гапсе гезаигапсе 5аЬас)о 5асиг()ау затес!! Затза^ заЬасо заЬайо 5есге1аг1о зесгеагу зесгёа!ге $екгесаг зе8геаг!о зесгесаг10 $епаг5е со з1с с)оууп заззео1г 5!с11 зесгеп зе()егз1 зепаг-зе 51етрге а1«ау5 сои|оигз ттег зетрге зетрге 5оЬг1по перНеуу пеуеи Ме«е п1росе с!! 210 зоЬппЬо зо1ег со изиаПу до ассоиситег, ЬаЬ!шег рЯе^еп 6о созситаг 5окего зп1 1§е сё!!Ьаа1ге еЛ^ се1!Ье, пиЬ!1е зо!се!го 5опаг со с1геат гёуег сгаитеп зо^паге 50п!1аг 5ирегтегса()о зирегтагкес 5ирегтагс11ё $ирегтагк1: зирегтегсасо зирегтегсасо иНег ууогкзЬор асе!!ег УУегкзасс о№с!па о?1с!па тесап!са игс1аг со 6еау агс!ег, тессге сетрз а ди уепозегп агс!аге (1етогаг аЫе 1асе агс! зрас гзгбе оо ипс1е опс!е Опке! 210 с!о 1;ос)о е1(Ид, а11 (1ау соисе 1а |оигпёе с!еп ^ашеп Та^ сиссо !! §!огпо сос1о 0 Со ба бз тот) юбоъ 1о5 Лаз еуегу бау соиз !ез |оигз )ес1еп Та^ сисе! ! 8!огп! юба 03 с!!а5 сгаЬа|аг со у^огк сгауа!!1ег агЬе!сеп !ауогаге сгаЬа!Ьаг уезпгзе со ^ес (1геззес) з!1аЬ!1!ег з!с!1 ап2!е!1еп уезс!гз1 уезс!г-зе у1егпе5 Рг1с1ау чепдгеЛ Рге!а8 уепегс)! зеха-?е1га у|и<)о уу|(1оу/ег уеи? УУ1сууе(г) чедот у1йуо1 е с с | 6 п 3 - АтЫго 2 аЬп! Арп! аугН Арп1 арп!е АЬп! (аЬп!) а§05Со Аи§изс аойс Аи^изс а§озсо А§05С0 ;- а§и!па!ёо С!1г!зстаз Ьох ёсгеппез УУе!ЬпасЬс5§е!с) зсгеппа сопзоас1а, ^гайЯса^ао (!е Маа1 ап1уегзаг!о апп|уегзагу апп|уегза!ге ]а!1геза§ апп1Уегзаг!о ап!уег5аг1о Ьезо к!зз Ьа!зег Кизз Ьас!о Ье!|0 Ьобз ч/еббт^ посе, таг1а§е !НосН2е!с П022е сазатепсо Ьгота )оке р1а!запсег!е 5сНегг зсЬепо Ьппса(!е!га сатрапас1а зсгоке 0? а Ье!! соир с1осЬе бе С!оскепзсН!а8 соссо ба ЬзбзШа 17СГ с 1 е п ( о 8 е 1 е п 1 а
 11. 11. Е$РАNО^ 1МС1Ё5 РКАЫСЁ5 ДиЕМАЫ 1ТАиАыо Р о к т и с и Ё в (в^^А$I^ЕйО) сапсаг 10 3|П8 сЬапсег з!п§еп сапаге сапаг сагЬбп соа1 сЬагЬоп КоЬ!е сагЬопе сагуао сагпауа! сагп|уа1 сагпауа! Кагпеуа! сагпеуа1е сагпауа! сауа сИатра^пе У1П сЬатра§п!зё саа!ап $екс сНатра^пе сЬатрапЬа сЬосо1а1е сНосо1асе сНосо1ас 5сЬоко!а(1е с1оссо!асо сНосо!асе со1оп1а со1о§пе еаи Со1о8пе бе К61п1зс!1ууаззег асяиа со!оп1а 61 со!6п1а !Со16п1а) сопс1ег1;о сопсегс сопсегс Когаегс сопсегсо сопсегсо (зЬоу«) согЬао С1е сгауасе Кгаугассе сгауаса ^гауаа соггег со гип соипг геппеп соггеге соггег согпСа ЬиИЯ^Нс согг!<1а $с!егкатр? согг!с)а согпба ситр1еапо5 ЫгсЬСау апп!уегза!ге СеЬигсза^ сотр!еаппо ап1уег5апо Оа 1а Н|5рап1с1а(1 бе Со1итЬиз Оау №се с!и топСе Ь!зрап1яие Тад с1ег !Ч|зрап1сас Реза с1е1!1зрап1Са 0|а !Н!5рап1с1абе бз 01а 1а Мас1ге де МосЬегз Оау йсе бег Мёгез Миссега§ Реза с1е1!а М а т т а 01а Мае бз наез) 0|а 1о5 Епатога()о5 бе Уа1епс1пез Оау 5а!псУа!епс!п Уа!епс!п5а§ С!огпо с!! 5апУа!епс!по 01а с1о5 патогабоз 01а 1о5 $ап105 бе еяи|уа1епс со Арп1 Роо15 ёяи1уаис аи Ро!ззоп <1Ауг!! Та^ ип5сЬи1(!18еп бег Резсе с)Арг1!е 01а с1а 1^епс!га 1посеп1е5 Оау (28сЬ Оес.) (28 СёсетЬге) (епсзрг1сН1 ( ! е т йеисзсЬеп 1.Арп!) 01а бее РасНегз Оау ?ёсе без Рёгез Уасега^ Реза беа 0!а Ра! (01а йоз ра1$) с!о с 1 1 т г 1 с е Ь е ОесетЬег йёсеппЬге ОегетЬег с1!сетЬге ОегетЬго (йехетЬго) (Лпего топеу аг^епс ееб йепаго, зо!с)! (!|пЬе1го б$кигг$е со ()|38и15е зе (!ё2и!зег 51сЬ уегк!е1()еп 1гауезс!гз! тазсагаг-зе апса$!аг-5е) бике зууеес <!оих, зисгё зй13 <!о1се босе епс1егго репп1п8 0? ЬиНз т!зе аи сог!! УОГ с!ет 5с1ег Ьег!аи?еп епс!егго епсегго епего ]апиагу |апу!ег ]апиаг §еппа !о )апе!го •""^•т) езаг уасас10пез бе со Ье оп Но1|с1ау / уасас1оп ёсге еп уасапсез 1п Репеп 5е!п еззеге 1п уасапге езаг е т Йг1а5 (еЬгего РеЬгиагу (ёуг!ег РеЬгиаг ГеЬЬга!о Реуегегго ^(еVе^е^го) Яог Яоууег Леиг В1ите Яоге Лог {итаг со з т о к е ?итег гаисНеп ^итаге (итаг рзсаг Ьготаз со р1ау )оке5 / сг1ск5 р!а1запсег зсЬеггеп ?аге зсЬегг! (агег Ьг!пса(1е!га5 ((агег Ьг1псас1е!га) 81тпаз1а гутпазйсз бутпазияие Сутпазок г1ппа51!са 81тпаз1о §утпаз1ит дутпазе, за!!е зрогсз бе ТигпЬа!!е ра1езсга ^(пазю 1асас1ет1а) ^оЬо ЬаНооп Ьа1!оп (^иа)Ьа!1оп ^оЪо 81оЬо 1пу1аг со 1пу1Се !пу|сег е1п!ас1еп 1пу!аге сопу1с1аг |и1|о ]и1у |и!!!ес )и!! !и§!1о ]и!Ьо :11то) |ипю ]ипе |и!п ]ип1 )ипЬо ипНо) 11тр1аг СО с1еап пекоуег риС2еп ри1!ге !1траг таг70 МагсЬ тагз Маг2 таг20 Маг?о 1таг?о) тауо Мау ппа! Ма1 та88 !о 1^а10 : а!о) тагарап таг2|рап П1аз5ера1п, расе ()атапс1ез 1*1агг!рап таггарапе та^арао топ1§осе га^ бо рапс!п, ЬопЬотте Маппс11еп рирагю Ьопесо М а а т 1 е п ю (Ье1ёп) Мас1у1су зсепе СгёсНе Моё!) (бе (Уе!Нпас11Сз) кпрре ргезер!о пазс!тепсо Мау|с1ад СНпзстаз Моё! УУе!ЬпасЬсеп Маа1е Маа! МосНеЬиепа СЬг1зста5 Еуе пи!с бе Моё! Не|!!8аЬепс) поссе бе МоНе бе М а а ! NосЬе с1е 5ап ]иап М1с1зиттегз Еуе !а 5а1пс-)еап ]оНаппе5пасЬс Моссе бп С!оуапп1 Мо!се бе 5 а о ]оао МосНеу1е)а Ме«Уеаг5 Еуе пи1С (!е 1а $а!пс-5у|уезсге 5у!уезсег СароСаппо !^ёуе|!1оп поу|етЬге ЫоуетЬег поуетЬге МоуетЬег поуетЬге МоуетЬго (поуетЬго) о«иЬге ОяоЬег оссоЬге ОксоЬег оссоЬге ОисиЬго (оишЬго) ро1уог6п 5рап1зЬ зууеес а о^ зогсе с1е заЬ!ё сур!зсЬез зрап. тапсесасо е 5 р ё с ! е бе босе яие Яоигу сопз13сепсу УУе!ЬпасЬсз8еЬаск зе б е з Й ! е т р6 ргосез16п ргосезз1оп ргосе551оп Ргогезз!оп ргосезз!опе ргос!ззао ге2а1аг со 2|уе ргезепс (а1ге сайеаи с!е, оПпг зсНепкеп ге8а!аге ргезепсеаг ге%зо сас1еаи СезсЬепк ге8а!о ргепба ргеземе) гезаса Ьап^оуег §иеи!е с!е Ьо15 Касег розсит! с!а зЬгогаа геззаса Кеуез Ма^оз Ер1рНапу !^013 !^а2ез Не!!!§е Оге! К6п18е К е Ма§! Ке!з [^а^оз гозсоп с1е Яеуез Тга(1|С1опа1 саке еасеп р1ессе с!ез Ко1з сур!зс11 зрап. с1атЬе1 !а бе! Ма^! Ьо1о-ге! оп бсЬ)апиагу !Че?екгап1 гит 6.)апиаг ,Ьо1о без ге!5) 5ап Регпип Расгоп 5а1пс Ратр1опа о! 5а!пс-р|гт!п 5апкс Р1гт1ап (7,)и!!, Ьек. $ап Регт!п ба Ратр!опа Зао Р1гтто (оп 7 * ]и1у) Резса^ 1п Ратр1опа) (5ао Регт !п) Зетапа 5апа Еазсег Рациез ОзсегутосЬе Разяиа Зетала Запса зерпетЬге ЗерсетЬег зерсетЬге $ерсетЬег зепетЬге ЗесетЬго (зеСетЬго) аг|еи с1е (е11с1ИС1бп 8геес1п§ саге! сагсе с!е уоеих С1йскууипзсЬкагсе сагсо!1па б! (е1!сЮ(дез (сагбо р о з а ! бе бе (е1|С1и;6ез) сага саке агсе Тогсе сога Ьо1о, Юга юго Ьи11 аигеаи 5с!ег сого сои го шггбп пои^ас пои^ас Ми^ас соггопе по§або, соггопе иуа ?гаре га!з1п ТгаиЬе иуа иуа уегЬепа Й1Г, ореп-а1г се1еЬгаС10п кегтеззе Уо!к5?ез1: за^га, (еза роро!аге ?еза рори1аг у|а|аг со сгауе! уоуа^ег ге1зеп у!а881аге у1а|аг уШапасо (СЬг1зстаз) саго! сЬапс с1е Моё! Л/е!ЬпасНсз!!ес1 сапсо паа1!2!о сап^без бе Маа! у|з1аг со у1з1с У151сег ЬезисЬеп у!з1аге у|51аг.есс16п 4 - АтЫго 1 аЬп^о соа( тапсеаи Мапсе! сароссо зоЬгесибо асе11е бе оУнз о!!уе о!1 Ни!!е с!о!!уе 01!уепо1 о!1о боНуа а2е!се бе о!!уа а1|о<1дп соссоп сосоп Ваиту^о!!е сосопе а!8обао с1еп(о 8е1еп(а у ипа Кштш

×