Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Sueña 1 - Cuaderno de Ejercicios

17.343 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung

Sueña 1 - Cuaderno de Ejercicios

  1. 1. Сиайегпо ёе Е)егс1сю8 8 Р а п <ГП Д е п д ц^а^ |3|х<га п 1егаА1СА1А АМАУЛч
  2. 2. С и а й е г а о йе Е^е^с^с^08 М|уе11п1с1а1 Соог(Ипа(1ога с1е1 N^Vе^ 1шс1а1 Л1/ Ап^е1е$ А1уаге% МаПгпех АШогаз Л1/ Ап^екз АЬагет, МаПгпег Апа Ыапсо Сапа1е5 Ьтш Обтех ЗасгШап Мипа Рёгех с1е 1а Сгш Соп 1а со1аЪогас16п (1е Мопиеггаг Нгс1а1^о Ко^гщиех Сагтеп Спас1о Негпапс1е% АМЛУЛ О
  3. 3. Еяи1ро <1е 1а ип|уег$1с1ас1 бе А1са1а •!гесс|6п: М.* Ап§е1е5 А1уаге2 Маг1:1пе2 Рго§гатас|6п у еБциетаз §гата1:1са1е5: М.^ Ап§е1е5 Акагег Маг11пе2 Апа В1апсо Сапа1е5 М.^ ^е5й5 Тоггеп5 Акагег Соогс11пас|6п с1е1 М|уе1 1п1С1а1: М.^ Ап§е1е5 Акагег Маг1:1пе2 Аи1;ога5: М.* Ап§е1е5 Акагег Маг1:1пе2 Апа В1апсо Сапа1е5 1и15а С о т е г Заспзсап Миг1а Рёгег с1е 1а Сгиг Соп 1а со1аЬогас|6п с1е Мошзеггас Н|с1а1§о Кос1г1§иег у С а г т е п Сг1ас1о Негпапс]е214. ге1трге516п: 20103. ебюбп: 2006© Ое1 К х ю : С и г з о 5 1п1:егпас10па1е5 5.1. (А1са1|п§иа 5. К. ^.), бе 1а ип1Уег81с1ас] с1е А1са1а, 2000© Ое 1о5 с1|Ьи)05 у §га^1со5: Сгиро Апауа, 5. А., 2000© Ое езга есЛс1бп: Сгиро Апауа, 5. А., 2000, ]иап 1§пас1о 1иса Тепа, 15 - 28027 Мас1пс]•ерозко 1е2а1: М-1.284-201015ВМ: 978-84-667-5506-1Рпшес^ 1п $ра1п1трпте: Ниепаз I. С , 5. А.Еяи1ро ес1!сопа1 ЕсЛс1бп: МЛа^гоз Вос )а5, 5оп1а с1е Рес1го 11и5Ггас16п: СапсНо СиЫегсазгТаПег ип1Уег5о: М. А. РасНесо,]. Зеггапо Маяиесас!6п: Ап^е! Сиеггего Соггесс16п: Мапие! Рёгег Ес1|С1бп §гаЯса: М. 15аЬе1 Сагс[а у Мипа Соп2а1е7СгаЬас1бп: Техю 0|гес1:оРою^гаКаз: АгсЫуо Апауа (Вое, О.; СИатего,].; 1е1Уа, А. с1е; Магчпег, С ; Мипог, ]. С ; Огге§а, Л.; Р.ес1опс]о, С ; 1< 1 Бгее!, М.;У|2ие1:е, Е.; 2иа2о,А. Н.) Вге1(еИ, С1аи5; Рошсеса 9 x 1 2 ; ЕРЕ; Рпзта; З ю с к РЬоюз^аз погтаз ог^о^гаЯсаз зе8и1с1аз еп езие МЬго зоп 1аз е51аЫес1с1а5 рог 1а К.еа1 Асас1ет1а Е5рапо1а еп зи й11;|та ес1е 1а Опо^га^ю, с1е1 апо 1999. 41- 1п5||1и1о Сегуап«е8 Е5(е Мё(о<1о 56 На геа1|2ас1о с1е асиегао соп е1 Р/ап Сигпси1аг с1е1 1п51|(и(о Сегуап(е5, еп чиЛиЛ ае1 Сопуепю зивсгКо е1 14 ае )ипю де ^а тагса |1е1 1п5Ши(о СегуапСез у ви 1оЕ;о11ро 50п ргор1е|1а1| ехс1и$|уа (1е1 1п$Ши1о Сегуап{е$.Резегуайоз (ойоз 1о5 йегесНоз. Е1 соп1еп1с1о с1е ез(а оЬга ез(а рго1ед1с)о рог 1а ^еу, дне езОЫесе репаз с1е рг151оп у/о ти11аз, ас1ета5 бе 1азсоггезропй1еп1ез 1пс1етп12ас10пез рог йапоз у рег)и1с1оз, рага ди1епез гергос)и]егеп, р1ад1агеп, с1151г1Ьиуегеп о согт1ип1сагеп рйЬИсатеШе, епЮйо о еп раПе, ипа оЬга Н1егаг1а, агКзИса о с1еп1|Цса, о зи 1гапзЬгтас1бп, 1п(егрге1ас16п о е]есис1бп агКзИса (|]ас1а еп сиа1ди1ег 1|ро бе зорог-1е о сотип1сас1а а (гауёз с1е сиа1ри1ег тебю, вп 1а ргесерНуа аи1ог1гас16п.
  4. 4. РКЕ§ЕЫТАС1бЫ Езге тёгос^о е$ ргос1ис(:о бе 1а 1аЬог с1е ип е9и1ро с1е 1т§й15(а5 у рго(е$оге$ с1е Езра­по! с о т о 1еп§иа Ех1;гап)ега с!е 1а ип|уег51с1ас1 бе А1са!а, е!аЬогас!о у р и е з ю еп ргасисас^игапге апоз соп пиезигоз а!итпоз. Е! Сиас1егпо с!е Е)егс1с1оз с!е БУЕМА !, ^ие соггезропс1е а! р п т е г П1Уе1 с1е! тё1:ос1о, зеНа сопсеЫс1о с о т о ип е!етеп(;о 1тргезс1псЛЬ!е рага !а с1азе, уа ^ие о^гесе а1 рго^езог у а!езсисИате е)егс1с1о5 у асйу1с!ас1ез 9ие риес!еп с1езагго!!агзе еп е! аи!а о с о т о игеа рагасаза. Е! тё1;ос1о 5иЕМА езга (пзспю еп !аз с11гес1:г1сез 2епега!ез с1е! !пзти1;о Сегуашез, у роге!1о о Ь ш у о е! гесопос1т1еп1:о с1е езга 1п5111:ис16п еп зи т о т е п ю . 51п етЬаг^о, с1езриёз зериЬ!1с6 е! Магсо сотйп еигорео бе ге(егепаа рага 1а еп$епапга1аргепб12а}е бе 1еп§иа5 (1^СЕЯ),у !аз с!1гес1:г1се5 еигореаз !1ап сатЫас1о. О е !оз 4 п1уе1е5 1п1с1а!е5 зе [лап разас!о а 6 п1уе!езЬаз1соз ( А ! , А 2 , В 1 , В2, С ! у С2). Рог е!1о, !о5 п1уе!ез с1е БыЕМА зе Нап ас1арсадо а !оз езса-Ыес1с1оз рог е! Магсо. Езге Сиааегпо с!е Е)егс1с1оз ез1а с!1у|сЛс!о еп !0 !есс1опез еп !аз яие зе 1:гаЬа|ап 1оз т13-т о з сопгепИоз с!е! ИЬго с!е! А1итпо, Ыеп с о т о гетиегго с1е !о аргепсЛс^о еп с !азе, Ыепс о т о атр11ас16п с1е а12ипаз с1е 1аз сиезг1опез Ггагас!аз. 1о5 е)егс1сюз у ас1|у1с1ас!ез с1е! Сиас!егпо с1е Е)егс1с1оз езгап [псе^гас^оз, те<Лапсе ип1сопо, еп е1 ИЬго с!е! Л ! и т п о . О е ези тапега зе 1пс!|са а 1оз езГисИапгез циё е)егс1С103с!е1 Сиас!егпо 1:гаЬа)ап езрес(Г1сатепге !оз т 1 з т о з соп1;еп1с!оз с1е !а ас1:1у|с!ас1 -с1е! ИЬго с1е!А 1 и т п о - еп 1а яие зе епсиешга е! 1сопо. Еп е! ИЬго бег зе гесот1епс]а еп циёт о т е п г о риес1еп геа!12агзе еп с!азе о сопз1:1Ги1Г гагеа рага саза. Е1 Сиас1егпо с)е Е)егс1с1оз р!ап1еа с!1уегзаз ас1;|у1с1ас1ез у е|егс1с103, )ие§оз у раза1:1ет-роз, соп !оз яие зе риес]е аргепс!ег у ргасйсаг е! езрапо! с1е ( о г т а а т е п а у с!1уег1:1с!а. Е!!1Ьго зе с1егга соп !аз зо!ис1опе5. С о т о та1ег1а! с!е ароуо, зе о^есе ип С О гибю соп 1а5 аиеЛсюпез бе !оз е)егс1с1оз. Епе! сиас1егпо у1епеп 1пс11сас]оз соп ип 1сопо е! т о т е п ю еп 9ие с!еЬе езсис11агзе у !а р1з1асоггезропсЛеше.
  5. 5. Сиг8о сотркш де ехрапо! еп 4 П1уе1е5: шепа I (Ы1уе11п!с1а1) Е81е п1уе1 8е сотропе де: киепа 2 (N^уе1 Мед1о) ЫЬго де! А!итпо соп СВ аийю киепа 3 (К1уе! Дуапгадо) Сиадегпо де ^^^;^•с^с^и8 соп СО аидко 8иепа 4 (N^уе1 8ирег1ог) ЫЬго де! Рго!е80г соп СО аидхо АМЛчУА жшт.апауае1е.е5 Мё1ос1о соптогше а1 Р/ал Сигпси1аг 1П8111и1о Аео Сегуап(е5 Сегуап ( е 5

×