Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
3(5*817$648(32'(06(587,/,=$'$63(/22168/7253$5$ 
(/$%25$580',$*1Ï67,225*$1,=$,21$/ 
',6,3/,1$(67È*,2683(59,6,21$'2,,±ž71 
2...
ÈUHDGH9HQGDV 
RPRpRUJDQL]DGDDiUHDGHYHQGDVDQtYHOQDFLRQDOUHJLRQDOORFDO 
4XDLVVmRDVSULQFLSDLVUHJL}HVDWHQGLGDV 
4XDLVRVSURGXWR...
4XDQWRVIRUQHFHGRUHVH[LVWHPHPPpGLDSDUDRVSULQFLSDLVLWHQVFRPSUDGRV 
RPRpIHLWRRSODQHMDPHQWRGHFRPSUDV4XDODSDUWLFLSDomRGDVGHPDLV...
RPRVmRWUDWDGDVDVVLWXDo}HVGHFRQWLQJrQFLDPXGDQoDVEUXVFDVHPSURJUDPDVGH 
SURGXomRSHUVSHFWLYDGHIDOWDGHPHUFDGRULDQRPHUFDGRDXPHQW...
([LVWHPLWHQVLPSRUWDGRVRPRVmRIHLWDVHVVDVFRPSUDVHHPLQWHUDomRFRPTXDLV 
iUHDVGDHPSUHVD 
ÈUHD)LQDQFHLUD 
4XDODSULQFLSDOSUHRFXSD...
RPRVmRHVWDEHOHFLGRVRVREMHWLYRVGHFUHVFLPHQWRSDUWLFLSDomRGHPHUFDGR 
SRVLFLRQDPHQWRGHSURGXWRVHFRPRVmRIHLWRVRVSODQRVHSURJUDPDV...
4XDQGRDiUHDMXUtGLFDpDFLRQDGDHFRPRVHGiVXDLQWHUYHQomR 
4XDORSDSHOGRFDUJRQDIDVHDQWHULRUDXPDDomRMXGLFLDO([LVWHPQHJRFLDo}HVFRP ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Diagnóstico preliminar sistêmico organizacional

157 Aufrufe

Veröffentlicht am

Estágio Supervisionado

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Diagnóstico preliminar sistêmico organizacional

 1. 1. 3(5*817$648(32'(06(587,/,=$'$63(/22168/7253$5$ (/$%25$580',$*1Ï67,225*$1,=$,21$/ ',6,3/,1$(67È*,2683(59,6,21$'2,,±ž71 2/$%25$d­23URIHVVRUD,VDEHO(OPtQLD/XSNL ',$*1Ï67,225*$1,=$,21$/ ÈUHDGH5HFXUVRV+XPDQRV 4XDLVDVFDUDFWHUtVWLFDVUHOHYDQWHVGDIRUoDGHWUDEDOKRXWLOL]DGDSHODHPSUHVD 4XDLVDVUHVSRQVDELOLGDGHVHDXWRQRPLDGRFDUJRHPUHODomRjVSROtWLFDVQRUPDVRX SURFHGLPHQWRVQRTXHVHUHIHUHD UHFUXWDPHQWRHVHOHomR DGPLQLVWUDomRVDODULDO WUHLQDPHQWRHGHVHQYROYLPHQWR PRYLPHQWDomRGHSHVVRDOHPJHUDO DVVLVWrQFLDHVHUYLoRVDIXQFLRQiULRV ([LVWHDOJXPWLSRGHSODQHMDPHQWRGHORQJRSUD]RGHTXHRFDUJRSDUWLFLSH RPRpIHLWRRUHFUXWDPHQWRHVHOHomRGHSHVVRDO RPRVmRLQWHJUDGRVRVQRYRVIXQFLRQiULRV RPRVmRDGPLQLVWUDGRVRVVDOiULRVGHFDGDQtYHOGDRUJDQL]DomR4XHLQIRUPDo}HVGH PHUFDGRVmRXWLOL]DGDV ([LVWHPVLVWHPDVIRUPDLVSDUDDGPLQLVWUDomRGHFDUJRVHVDOiULRVRPRIXQFLRQDP ([LVWHRXWUDIRUPDGHUHFRPSHQVDUDVSHVVRDV RPRIXQFLRQDRSURJUDPDGHWUHLQDPHQWRHGHVHQYROYLPHQWRGHUHFXUVRVKXPDQRVe IHLWRDOJXPSODQHMDPHQWR ([LVWHXPSODQRSURJUDPDGHSURPRo}HVRXVXFHVV}HVRPRIXQFLRQD ([LVWHXPDSROtWLFDGHDXPHQWRVSRUPpULWRRPRIXQFLRQD ([LVWHXPSURJUDPDGHDYDOLDomRGHGHVHPSHQKRRPRIXQFLRQD RPRIXQFLRQDPRVSURFHGLPHQWRVSDUDGHVOLJDPHQWRGHIXQFLRQiULRV
 2. 2. ÈUHDGH9HQGDV RPRpRUJDQL]DGDDiUHDGHYHQGDVDQtYHOQDFLRQDOUHJLRQDOORFDO 4XDLVVmRDVSULQFLSDLVUHJL}HVDWHQGLGDV 4XDLVRVSURGXWRVYHQGLGRVHVHXVSULQFLSDLVFRQFRUUHQWHV 4XDODVLWXDomRGDHPSUHVDHPWHUPRVGHSDUWLFLSDomRGHPHUFDGR RPRpIHLWRRSODQRGHYHQGDVRPRVmRHVWDEHOHFLGRVRVREMHWLYRV RPRHTXDQGRVmRIHLWDVFDPSDQKDVSURPRo}HVGHYHQGDV ([LVWHDOJXPDVLWXDomRGHVD]RQDOLGDGHSDUDYHQGDGHDOJXPSURGXWR4XH FLUFXQVWkQFLDVGHPHUFDGRSRGHPEHQHILFLDURXSUHMXGLFDUDVYHQGDV RPRVmRGHWHUPLQDGRVRVSUHoRV4XHPSRGHDOWHUDUOLVWDVGHSUHoRVHGDU GHVFRQWRV RPRVmRGHWHUPLQDGDVDVPDUJHQVGHOXFUR RPRpRUHFUXWDPHQWRGDVHTXLSHVGHYHQGDV eSURSRUFLRQDGRWUHLQDPHQWRHVSHFtILFRSDUDRSHVVRDOQRYRQDiUHD RPRVmRGHVHQYROYLGRVRVLQFHQWLYRVSDUDDVHTXLSHVGHYHQGDV RPRpIHLWRRDFRPSDQKDPHQWRVREUHRSURJUHVVRHUHVXOWDGRGRVWUDEDOKRVGDV HTXLSHV 4XHWLSRVGHUHODWyULRVDQiOLVHVSUHYLV}HVVmRIHLWRV ÈUHDGHRPSUDV6XSULPHQWRV 4XDLVDVFDUDFWHUtVWLFDVGRVSURGXWRVFRPSUDGRVRPRVmRFODVVLILFDGRVRVPDWHULDLV FRPSUDGRVPDWpULDSULPDPDWHULDOGHHPEDODJHPPDWHULDOLPSURGXWLYRHWF
 3. 3. 4XDQWRVIRUQHFHGRUHVH[LVWHPHPPpGLDSDUDRVSULQFLSDLVLWHQVFRPSUDGRV RPRpIHLWRRSODQHMDPHQWRGHFRPSUDV4XDODSDUWLFLSDomRGDVGHPDLViUHDVGD HPSUHVDQHVVHSURFHVVR RPRVmRVHOHFLRQDGRVRVIRUQHFHGRUHV RPRVmRHVSHFLILFDGRVRVSURGXWRVDVHUHPFRPSUDGRV4XDORSDSHOGHRXWUDViUHDV GDHPSUHVDQHVVHDVSHFWR RPRVmRGHVHQYROYLGRVQRYRVIRUQHFHGRUHV 4XDLVDVDXWRQRPLDVSDUDQHJRFLDomRGHSUHoRVSUD]RVHWF RPRVmRFRQWURODGRVRVHVWRTXHV([LVWHXPDSROtWLFDGHILQLGD
 4. 4. RPRVmRWUDWDGDVDVVLWXDo}HVGHFRQWLQJrQFLDPXGDQoDVEUXVFDVHPSURJUDPDVGH SURGXomRSHUVSHFWLYDGHIDOWDGHPHUFDGRULDQRPHUFDGRDXPHQWRVH[WUDRUGLQiULRV GHSUHoRVHWF
 5. 5. ([LVWHPLWHQVLPSRUWDGRVRPRVmRIHLWDVHVVDVFRPSUDVHHPLQWHUDomRFRPTXDLV iUHDVGDHPSUHVD ÈUHD)LQDQFHLUD 4XDODSULQFLSDOSUHRFXSDomRGRFDUJRFRPUHODomRjVILQDQoDVGDHPSUHVD RPRpIHLWRRSODQHMDPHQWRILQDQFHLUR4XDLVRVVHXVREMHWLYRVGHFXUWRPpGLRORQJR SUD]RV RPRpIHLWRRFDVKIORZHTXDORVHXREMHWLYR RPRDHPSUHVDFDSWDDORFDDSOLFDUHFXUVRVILQDQFHLURV$HPSUHVDpWLSLFDPHQWH JHUDGRUDRXWRPDGRUDGHUHFXUVRVILQDQFHLURV 4XDODSDUWLFLSDomRGRFDUJRQDHODERUDomRGHRUoDPHQWRVDQXDLVHQYROYHQGR GHVSHVDVUHFHLWDVLQYHVWLPHQWRVHWF 4XDODSROtWLFDGHUHODFLRQDPHQWREDQFiULRHRSDSHOGRFDUJRQDVXDGHILQLomR H[HFXomR RPRpIHLWDDSURMHomRGHFHQiULRVHFRQ{PLFRVHQYROYHQGRHVWLPDWLYDVGHLQIODomR FkPELRMXURVHWF ([LVWHPVLWXDo}HVGHFRQWLQJrQFLDV4XDLVDVGHFLV}HVTXHRFDUJRGHYHWRPDUQHVVDV VLWXDo}HV 4XHWLSRVGHUHODWyULRVDQiOLVHVDYDOLDo}HVRFDUJRGHYHSUHSDUDU 4XDODLQWHUDomRGRFDUJRFRPRXWUDViUHDVFRUUHODWDVWDLVFRPRRQWDELOLGDGH RQWURODGRULD$XGLWRULDHWF RPRIXQFLRQDD7HVRXUDULDQRTXHVHUHIHUHDRQWDVD3DJDURQWDVD5HFHEHU HWF 4XDODSROtWLFDHFRPRIXQFLRQDDFRQFHVVmRGHFUpGLWRDFOLHQWHV 4XDODLQWHUDomRGRFDUJRFRPRXWUDViUHDVGDHPSUHVD ÈUHDGH0DUNHWLQJ 3URGXWR0HUFDGR RPRVHSRVLFLRQDPRVSURGXWRVVHUYLoRVGDHPSUHVDQRPHUFDGR 4XDODSDUWLFLSDomRGDHPSUHVDQRPHUFDGRSRUOLQKDGHSURGXWR 4XHWLSRGHFRQFRUUrQFLDH[LVWH 4XDLVVmRRVSULQFLSDLVFOLHQWHVFRQVXPLGRUHVXVXiULRVGRVSURGXWRVVHUYLoRVGD HPSUHVD 6mRXWLOL]DGDVSHVTXLVDVGHPHUFDGR 4XDORSDSHOGRVHXFDUJRQRGHVHQYROYLPHQWRRXODQoDPHQWRGHXPQRYRSURGXWR
 6. 6. RPRVmRHVWDEHOHFLGRVRVREMHWLYRVGHFUHVFLPHQWRSDUWLFLSDomRGHPHUFDGR SRVLFLRQDPHQWRGHSURGXWRVHFRPRVmRIHLWRVRVSODQRVHSURJUDPDVSDUDFRQVHFXomR GHVVHVREMHWLYRV 4XDORSRWHQFLDOGRVPHUFDGRVRQGHDHPSUHVDDWXD 4XHRXWUDVUHVWULo}HVDPHDoDVRXRSRUWXQLGDGHVH[LVWHPQRPHUFDGR 3XEOLFLGDGH3URSDJDQGD 4XDORJUDXGHXWLOL]DomRGHSXEOLFLGDGHHVHXHIHLWRVREUHDVYHQGDV RPRRVHXFDUJRFRQWULEXLSDUDDGHILQLomRGRVSODQRVHSURJUDPDVGHSXEOLFLGDGH 4XDODVXDSDUWLFLSDomRQRSODQHMDPHQWRHH[HFXomRGHFDPSDQKDVSXEOLFLWiULDV RPRpGHFLGLGDDXWLOL]DomRGDVPtGLDV RPRVmRHVWDEHOHFLGRVRVRUoDPHQWRVSDUDSXEOLFLGDGHHFRPRpIHLWDVXD DGPLQLVWUDomR ÈUHD-XUtGLFD 4XDODQDWXUH]DGRVDVVXQWRVOHJDLVVREUHVSRQVDELOLGDGHGRVHXFDUJRSRUH[HPSOR WUDEDOKLVWDWULEXWiULRVRFLHWiULRFRPHUFLDOHWF
 7. 7. 4XDQGRDiUHDMXUtGLFDpDFLRQDGDHFRPRVHGiVXDLQWHUYHQomR 4XDORSDSHOGRFDUJRQDIDVHDQWHULRUDXPDDomRMXGLFLDO([LVWHPQHJRFLDo}HVFRP DVSDUWHVHQYROYLGDV 3RUTXHHFRPRDFRQWHFHXPSURFHVVRMXGLFLDO 4XDQGRHSRUTXHXPDSHQGrQFLDOHJDOHQWUDQDIDVHFRQWHQFLRVD RPRVmRDQDOLVDGRVRVDVSHFWRVILQDQFHLURVHQYROYLGRVQXPDTXHVWmROHJDO RPRVmRGHILQLGRVRVDFRUGRVVREUHSURFHVVRV(PTXHIDVHVGRSURFHVVRHVVHV DFRUGRVSRGHPDFRQWHFHURPRVmRGHILQLGDVDVTXHVW}HVVREUHYDORUHVGH LQGHQL]Do}HVDSDJDURXDUHFHEHU 4XDORYROXPHGHUHFXUVRVHQYROYLGRVHPDo}HVMXGLFLDLVDQXDOPHQWHSRUH[HPSOR
 8. 8. 4XHWLSRGHDVVLVWrQFLDRFDUJRSUHVWDDRXWUDViUHDVGDHPSUHVD 4XHWLSRVGHUHVWULo}HVDPHDoDVRSRUWXQLGDGHVH[LVWHPQRFRQWH[WRGHDWXDomRGD HPSUHVDTXHSRGHPLQIOXHQFLDURVUHVXOWDGRVGRVHXWUDEDOKR ÈUHDVGHRQWURODGRULDHRQWDELOLGDGH RPRVmRGHILQLGRVRVVLVWHPDVQRUPDVHSURFHGLPHQWRVFRQWiEHLVRPRHSRUTXH PHLRVmRUHJLVWUDGRVRVHYHQWRVFRQWiEHLV 4XDORSDSHOGRFDUJRQDHODERUDomRGHRUoDPHQWRVSUHYLV}HVSODQRVHFRQ{PLFR ILQDQFHLURV
 9. 9. 4XHWLSRGHIHHGEDFNRFDUJRIRUQHFHDRXWUDViUHDVGDHPSUHVDHPUHODomRDDQiOLVHV VREUHGHVSHVDVUHFHLWDVFXVWRVLQYHVWLPHQWRV RPRpIHLWRRSODQHMDPHQWRWULEXWiULRHTXDODLQIOXrQFLDTXHRVHXFDUJRH[HUFH VREUHVXDH[HFXomR 4XHLQIOXrQFLDRVHXFDUJRH[HUFHVREUHTXHVW}HVOHJDLVHQYROYHQGRDVGLYHUVDV DWLYLGDGHVGDHPSUHVD 4XHWLSRGHDVVLVWrQFLDOHJDORFDUJRUHFHEH4XHPIRUQHFHHVVDDVVLVWrQFLD 4XHWLSRVGHDQiOLVHVHFRQWUROHVYRFrVXSHUYLVLRQDHFRPRYRFrSRGHFRQWULEXLU SDUDRVUHVXOWDGRV3RUH[HPSORFRQWUROHVGHFRQWDVDSDJDUFRQWDVDUHFHEHUGH HVWRTXHVHWF
 10. 10. ([LVWHXPDDXGLWRULDLQWHUQD6mRXWLOL]DGRVDXGLWRUHVH[WHUQRV4XDORHVFRSRGHVVDV DXGLWRULDVHFRPRRFDUJRLQWHUDJHFRPRVDXGLWRUHV 4XDODDXWRQRPLDRXUHVSRQVDELOLGDGHGRFDUJRHPUHODomRDDOWHUDo}HVQDVQRUPDVH SURFHGLPHQWRVFRQWiEHLV$HPSUHVDp0DWUL] 2FDUJRH[HUFHLQIOXrQFLDHPGHFLV}HVJHUHQFLDLVHQYROYHQGRLQYHVWLPHQWRVRX SURMHWRVGHRXWURVGHSDUWDPHQWRVQRVDVSHFWRVILQDQFHLURV
 11. 11. ÈUHDGH(QJHQKDULD ,QVWDODo}HV 9RFrSRGHULDPHGDUXPDYLVmRJHUDOVXFLQWDGDVLQVWDODo}HV 4XDORJUDXGHVRILVWLFDomRWHFQROyJLFDGDVLQVWDODo}HV RPRVmRIHLWDVDVPRGLILFDo}HVHPLQVWDODo}HVHFRPRRFRUUHPHVVHVSURFHVVRV 4XDLVRVREMHWLYRVGDVPRGLILFDo}HV 4XDODVXDSDUWLFLSDomRQRVSODQRVSDUDH[SDQVmRGDFDSDFLGDGHLQVWDODGD RPRRVHXFDUJRLQWHUDJHFRPRVGHPDLVGHSDUWDPHQWRVGDiUHDLQGXVWULDO4XDLVRV REMHWLYRVGHVVDVLQWHUDo}HV 4XDORLPSDFWRTXHRVHXFDUJRH[HUFHVREUHDTXDOLGDGHILQDOGRVSURGXWRV 3URFHVVRV 4XDODLQIOXrQFLDGDHQJHQKDULDQRVSURFHVVRVGHSURGXomR 2VHXFDUJRWHPDXWRQRPLDSDUDPRGLILFDUSURFHVVRVQDiUHDLQGXVWULDO 4XDODFRPSOH[LGDGHWHFQRORJLDHPSUHJDGDQRSURFHVVRSURGXWLYR 4XDODVXDSDUWLFLSDomRQRVSODQRVGHDWXDOL]DomRWHFQROyJLFDDXPHQWRGHFDSDFLGDGH SURGXWLYDHWF 4XDODUHODomRTXHRFDUJRWHPFRPDPHGLomRHRXDYDOLDomRGRUHVXOWDGRILQDOGR SURFHVVRSURGXWLYR 4XDORLPSDFWRTXHRVHXFDUJRH[HUFHVREUHDTXDOLGDGHILQDOGRVSURGXWRV
 12. 12. ÈUHDGH3URGXomR 3ODQHMDPHQWRHRQWUROHGD3URGXomR 4XDODUHVSRQVDELOLGDGHGRFDUJRQRSURFHVVRGHGHILQLomRGRYROXPHGHSURGXomR RPRpIHLWDDSUHYLVmRHSODQHMDPHQWRGRYROXPHHWLSRVGHSURGXWRVDVHU IDEULFDGRV 2WLSRGHPDWHULDOXWLOL]DGRQDSURGXomRH[LJHDOJXPFRQKHFLPHQWRRXKDELOLGDGH HVSHFLDOSDUDH[HUFHUDVIXQo}HVGRFDUJR RPRpIHLWRRFRQWUROHGRVHVWRTXHVGHPDWpULDVSULPDVHRXWURVPDWHULDLV(GRV SURGXWRVDFDEDGRVRXHPSURFHVVR RPRpDGPLQLVWUDGRRIOX[RGRVSURGXWRVDSyVDIDVHGHSURGXomR 4XDQGRHFRPRRVHXFDUJRSUHFLVDLQWHUDJLUFRPRFRPRJHUHQWHJHUDOGHSURGXomR /LQKDGH3URGXomR 4XDLVRVSULQFLSDLVQ~PHURVUHODFLRQDGRVFRPDDWLYLGDGHSURGXWLYDTXDQWLGDGHV FXVWRVGHSURGXomRHWF
 13. 13. 4XDLVDVSULQFLSDLVFDUDFWHUtVWLFDVGRVSURGXWRVIDEULFDGRV 4XDLVRVREMHWLYRVHUHVSRQVDELOLGDGHVGRVHXFDUJRHPUHODomRDRSODQHMDPHQWRH FRQWUROHGDSURGXomR RPRRVHXFDUJRSRGHFRQWULEXLUSDUDPHOKRUDUDSURGXWLYLGDGHGDVOLQKDVGH SURGXomR RPRpIHLWRRSODQHMDPHQWRGDPDQXWHQomRGDVLQVWDODo}HV 4XDODVXDDXWRQRPLDHPUHODomRjVSULQFLSDLVQRUPDVHSURFHGLPHQWRVGDiUHDGH SURGXomR 4XDLVDVSULQFLSDLVGHFLV}HVTXHYRFrSUHFLVDWRPDUGXUDQWHRSURFHVVRSURGXWLYR RPRpIHLWRRFRQWUROHGDVKRUDVWUDEDOKDGDVSHORSHVVRDOGHSURGXomR RPRpIHLWRRFRQWUROHGDSURGXomR RPRpIHLWRRFRQWUROHGDTXDOLGDGH 4XDLVDVVXDVUHVSRQVDELOLGDGHVHPUHODomRjDGPLQLVWUDomRGHSHVVRDOFRQWUDWDomR GHSHVVRDOGHILQLomRGHVDOiULRVDXPHQWRVGHPpULWRSURPRo}HVSUrPLRVSURJUDPDV GHLQFHQWLYRVHWF
 14. 14. ÈUHDGH3HVTXLVDH'HVHQYROYLPHQWR RPRVmRIHLWRVRVSODQRVSDUDGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVSURGXWRV 4XDORSULQFLSDOHQIRTXHGDSHVTXLVDQDHPSUHVD'HVHQYROYHUQRYDVWHFQRORJLDV 'HVHQYROYHUDSOLFDomRGHWHFQRORJLDVDQRYRVSURGXWRV$GDSWDo}HVH DSHUIHLoRDPHQWRVGRVSURGXWRVH[LVWHQWHV
 15. 15. 4XDORFLFORGHGHVHQYROYLPHQWRGHXPQRYRSURGXWR4XDLVVXDVIDVHVHWHPSRGH GHVHQYROYLPHQWR 4XHLQWHUDo}HVRFDUJRWHPFRPRXWUDViUHDVGDHPSUHVDQRGHVHQYROYLPHQWRGRV VHXVSURMHWRV RPRVmRDQDOLVDGRVHWHVWDGRVRVSURGXWRVHPGHVHQYROYLPHQWR 4XDLVDVSROtWLFDVHREMHWLYRVUHODFLRQDQGRFXVWRVDFDUDFWHUtVWLFDVGRSURGXWR 4XHPSRGHVXJHULUDOWHUDo}HVGHSURGXWRVRXQRYRVSURGXWRVSDUDGHVHQYROYLPHQWR 'HRQGHYHPRSULQFLSDOIHHGEDFNSDUDDiUHDGHSHVTXLVDHGHVHQYROYLPHQWR RPRVmRIHLWRVRVDSHUIHLoRDPHQWRVQRVSURFHVVRVGHSURGXomR4XDODLQWHUDomRGH 3 'FRPDOLQKDGHSURGXomR

×