Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Lewiatan w Brukseli. Spotkanie dla firm członkowskich - Anna Kwiatkiewicz

717 Aufrufe

Veröffentlicht am

Lewiatan w Brukseli. Spotkanie dla firm członkowskich

Veröffentlicht in: Gesundheit & Medizin
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Lewiatan w Brukseli. Spotkanie dla firm członkowskich - Anna Kwiatkiewicz

 1. 1. Lewiatan  w  Brukseli     Spotkanie  dla  firm  członkowskich   Anna  Kwiatkiewicz   13  marca  2015    
 2. 2. www.konfederacjalewiatan.pl     2   Agenda  spotkania     u   Lewiatan  w  BUSINESSEUROPE   u   Lewiatan  i  partnerzy  w  Brukseli     u   Program  prac  Komisji  Europejskiej  2015   u   Plan  Junckera       u   Aktualne  prace  legislacyjne    
 3. 3. www.konfederacjalewiatan.pl     3   Lewiatan  w  BUSINESSEUROPE  (BE)     u   Grupy  Robocze  BE   u   eksperci  z  WAW,  zespół  z  BXL,  przedstawiciele  firm  członkowskich         u   przewodniczący:  GR  CSR,  GR  Consumer/MarkeZng  (rekrutacja)   u   udział  w  negocjacjach  Wspólnego  Programu  Pracy  Europejskich  Partnerów   Społecznych  2015-­‐2017     u Henryka  Bochniarz  -­‐  Wiceprezydent  BE   u   Jakub  Wojnarowski  -­‐  członek  Rady  Zarządzającej  oraz  SubscripZon  Key  Task   Force         u   Biuro  w  budynku  BE  
 4. 4. www.konfederacjalewiatan.pl     4   Lewiatan  i  partnerzy  w  Brukseli   u   Komisja  Europejska   u urzędnicy  (Policy  Officers,  Head  of  Units)     u   gabinety  komisarzy:  E.  Bieńkowskiej,  J.  Katainena  i  M.  Šefčoviča     u High  Level  Groups  i  Experts’  Groups     u   Parlament  Europejski:  eurodeputowani,  asystenci,  doradcy   polityczni   u   Stałe  Przedstawicielstwo  RP  przy  UE     u   organizacje  członkowskie  BE,  np.  BDI,  MEDEF,  DI       u   organizacje  branżowe,  np.  CEFIC,  EuroCosmeZcs,  COCIR      
 5. 5. www.konfederacjalewiatan.pl     5   Jak  działamy?  (I)     u   udział  w  Grupach  Roboczych  BE  +  władze  BE   u   spotkania  indywidualne  -­‐  prezentacja  stanowisk  KL   u   spotkania  tematyczne,  np.  śniadanie  w  PE  -­‐  projekt   rozporządzenia  nt.  ochrony  danych  osobowych  (26  lutego)         u   udział  w  seminariach,  konferencjach,  np.  BUSINESSEUROPE  Day   (26  marca)   u   udział  w  konsultacjach  społecznych/IAs,  badaniach  zleconych   przez  KE,  np.  badanie  techniczne  „made  in”    
 6. 6. www.konfederacjalewiatan.pl     6   Jak  działamy?  (II)     u   Aktywność  na  każdym  etapie  procesu  legislacyjnego         AKTYWNOŚĆ   PRZEDLEGISLA-­‐   CYJNA       INICJATYWA   PRAWODA-­‐   WCZA      ZWYKŁA   PROCEDURA   LEGISLA-­‐   CYJNA       IMPLEMENTACJA   W  KRAJACH   CZŁONKOWSKICH      
 7. 7. www.konfederacjalewiatan.pl     7   Przykłady  współpracy  z  członkami  KL   u   zgłoszenie  poprawek  do  propozycji  legislacyjnych   u   wsparcie  w  przygotowaniu  materiałów  na  spotkanie  z  kom.           E.  Bieńkowską  (Związek  Kosmetyczny)  +  linia  argumentacji     u   prezentacja  stanowiska  firm  i/lub  przykładów  z  praktyki  w  KE/ PE  (prawo  własności  intelektualnej,  m.in.  Allegro,  Agora,  Polsat)   u   wsparcie  kandydatury  do  GR  czy  Grup  Eksperckich   u   sygnalizowanie  ważnych  tematów,  np.  płaca  minimalna  w       sektorze  transportowym  w  Niemczech            
 8. 8. www.konfederacjalewiatan.pl     8   Program  prac  KE  2015  (I)   u   Priorytet  1:  pobudzenie  wzrostu,  zatrudnienia  i  inwestycji     u   plan  inwestycyjny  Junckera:  315  mld  EUR  w  ciągu  3  lat   u   reformy  strukturalne   u odpowiedzialność  budżetowa:  od  dotacji  do  pożyczek  i  gwarancji       u poprawa  otoczenia  biznesu:  zbierane  materiały!  (MŚP,  współpraca   transgraniczna,  przeszkody  na  unijnym  rynku  wewnętrznym)             u umowy  handlowe,  np.  z  TTIP  czy  z  Japonią     u Pakiet  Mobilności:  uwzględnienie  umiejętności!       u gospodarka  o  obiegu  zamkniętym  (circular  economy):  zielony  wzrost!      
 9. 9. www.konfederacjalewiatan.pl     9   Program  prac  KE  2015  (II)   u   Priorytet  2:  jednolity  rynek  cyfrowy     u KE  opracowuje  strategię  na  rzecz  jednolitego  rynku  cyfrowego  (maj  2015)   u rozporządzenie  o  ochronie  danych  osobowych     u modernizacja  ustawodawstwa  w  zakresie  praw  autorskich     u rozporządzenie  o  łączności  na  całym  kontynencie       u uzupełnienie  regulacji  w  dziedzinie  telekomunikacji     u regulacje  w  zakresie  zakupów  on-­‐line,  zakupów  cyfrowych  i  handlu   elektronicznego   u regulacje  w  zakresie  zwiększenia  cyberbezpieczeństwa    
 10. 10. www.konfederacjalewiatan.pl     10   Program  prac  KE  2015  (III)   u   Priorytet  3:  unia  energetyczna  uwzględniająca  politykę   klimatyczną       u KE  opublikowała  pakiet  dotyczący  unii  energetycznej  (25  lutego)       u Trzy  dokumenty  w  ramach  pakietu   u   strategia  ramowa  unii  energetycznej   u   komunikat  „Droga  do  Paryża”  –  wizja  dojścia  do  globalnego  porozumienia  klimatycznego   u   komunikat  dotyczący  min.  pułapu  połączenia  elektroenergetycznego        
 11. 11. www.konfederacjalewiatan.pl     11   Program  prac  KE  2015  (IV)   u   Priorytet  4:  rynek  wewnętrzny  oparty  na  przemyśle     u usuwanie  barier  w  handlu  i  usługach  transgranicznych   u mobilność  pracowników  +  eliminowanie  „turystyki  zasiłkowej”   u nowe  przepisy  dotyczące  nadzoru  oraz  restrukturyzacji  i  likwidacji  banków,   także  podmiotów  o  znaczeniu  systemowym     u KE  opracuje  plan  działania  na  rzecz  utworzenia  unii  rynków  kapitałowych     u MŚP:  ich  potrzeby  i  usuwanie  barier  w  dostępie  do  kapitału        
 12. 12. www.konfederacjalewiatan.pl     12   Program  prac  KE  2015  (V)   u   Priorytet  5:  unia  gospodarcza  i  walutowa     u przegląd  przepisów  dot.  zarządzania  gospodarczego  i  usprawnienia  procesu   semestru  europejskiego   u ożywienie  dialogu  europejskiego  na  wszystkich  szczeblach   u  konferencja  „New  Start  for  Social  Dialogue”  –  5  marca     u  DG  „Euro  &  dialog  społeczny”  –  Wiceprzewodniczący  KE  V.  Dombrovskis           u unikanie  podwójnego  opodatkowania  i  oszustw  podatkowych         u  opodatkowanie  w  przypadku  gospodarki  cyfrowej     u regulacje  w  zakresie  VAT  i  usunięcie  luki  podatkowej      
 13. 13. www.konfederacjalewiatan.pl     13   Program  prac  KE  2015  (VI)   u   Priorytet  6:  ambitne  porozumienie  TTIP     u „mapowanie  terenu”  do  lata  2014  –  pierwsze  rundy  negocjacyjne     u obszary  trudne:  ISDS,  usługi  finansowe,  zamówienia  publiczne     u zwiększenie  przejrzystości  negocjacji   u korzyści  dla  MŚP  i  obywateli     u zróżnicowany  poziom  debaty  w  krajach  członkowskich   u zagwarantowanie  europejskich  standardów  w  zakresie  zdrowia,  zabezpieczeń   społecznych,  ochrony  środowiska  oraz  ochrony  danych  osobowych    
 14. 14. www.konfederacjalewiatan.pl     14   Program  prac  KE  2015  (VII)   u   Priorytet  7:  sprawiedliwość  i  prawa  podstawowe  oparte  na   zaufaniu   u wycofanie  projektu  dyrektywy  w  sprawie  urlopu  macierzyńskiego  (2008  rok!)   u Priorytet  8:  nowa  polityka  migracyjna   u przyciąganie  osób  utalentowanych  i  z  odpowiednimi  kwalifikacjami   u Priorytet  9:  silniejsza  pozycja  na  arenie  międzynarodowej     u Priorytet  10:  unia  demokratycznych  zmian   u  rejestr  spotkań  -­‐  przejrzystość  kontaktów  funkcjonariuszy  KE   u  poprawa  jakości  ewaluacji,  oceny  skutków  czy  konsultacji  społecznych        
 15. 15. www.konfederacjalewiatan.pl     15   Plan  Junckera  (I)   u Cel:  pobudzenie  inwestycji  prywatnych  i  bardziej  ryzykownych         u Priorytety   u  Infrastruktura  (sieci  szerokopasmowe  i  energetyczne)     u  Transport  (tereny  ośrodków  przemysłowych)     u  Inwestycje  w  kształcenie,  badania  i  innowacje,  OZE  i  efektywność  energetyczną         u Realny  budżet:  315  mld  EUR…  czy  21  mld  EUR…  czy  5  mld  EUR?       u Europejski  Fundusz  na  rzecz  Inwestycji  Strategicznych  (EFSI)   u  rozporządzenie  oczekiwane  w  czerwcu  2015  
 16. 16. www.konfederacjalewiatan.pl     16   Plan  Junckera  (II)   u Lista  projektów  (European  Investment  Project  Pipeline)   u pla•orma  jeszcze  nieoperacyjna  (statyczna  versus  dynamiczna)       u listy  krajowe  „w  zawieszeniu”  („Lista  KE”  i  „Lista  B”)     u zgłoszono  ok.  2000  projektów,  w  tym  ok.  250  z  Polski     u EBI:  tylko  ocena  techniczna  projektów   u Komitet  niezależnych  ekspertów   u  zgodność  projektów  z  listy  z  priorytetami  planu  Junckera     u  dojrzałość  projektów  z  listy  do  realizacji     u Specyfika  MŚP!      
 17. 17. www.konfederacjalewiatan.pl     17   Aktualne  tematy  legislacyjne  i  eksperci  KL   u rozporządzenie  o  ochronie  danych  osobowych  (M.  Piech)   u oznaczenia  kraju  pochodzenia  „made  in”  (M.  Piech)   u rewizja  dyrektywy  o  czasie  pracy  (G.  Baczewski)   u polityka  energetyczno-­‐klimatyczna  (D.  Kulczycka,  A.  Staniewska)   u ład  korporacyjny  i  prawa  udziałowców  (A.  Trzop)       u projekt  dyrektywy  w  sprawie  tajemnic  handlowych  (A.  Trzop)   Ø  minimalna  płaca  w  sektorze  transportu  w  Niemczech   Ø  materiał  KL  w  sprawie  TTIP    
 18. 18. www.konfederacjalewiatan.pl 18   Dziękuję  za  uwagę!     Czas  na  pytania,  komentarze…  

×