Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

การเขียนบทความวิจัย2559 1

20.671 Aufrufe

Veröffentlicht am

สไลด์บรรยายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"การสร้างสื่อ 3 มิติแบบปฏิสัมพันธ์บนมือถือและแท็บเล็ตด้วยเทคโนโลยี AR (Augmented Reality)
และการเขียนบทความวิจัยเพื่อต่อยอดนวัตกรรม
ชมรมครูเทคโนโลยีการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
วันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2559

Veröffentlicht in: Bildung

การเขียนบทความวิจัย2559 1

 1. 1. การเขียนบทความวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 2. 2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ • การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรม ชมรมครูเทคโนโลยีการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2559
 3. 3. บทความวิจัย กับ บทความวิชาการ • บทความวิจัย หมายถึง จากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ที่ สามารถนามานับได้มีเฉพาะ Article หรือ Conference Paper หรือ Review เท่านั้น ส่วนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงาน สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้นสามารถนามานับได้เฉพาะที่ เป็น Full Paper เท่านั้น • บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่าง เป็ นระบบ มีข้อความรู้ที่สะท้อนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้ จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรือการวิจัย โดย จัดทาในรูปของบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในสารสารวิชาการที่ มีคุณภาพซึ่งมีผู้ตรวจอ่าน
 4. 4. ความหมายของบทความวิจัย • เป็นบทความขนาด 3 – 20 หน้ากระดาษ – บทความที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ – บทความที่เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย – บทความที่เป็นการสรุปงานวิจัยฉบับ สมบูรณ์
 5. 5. ลักษณะของบทความวิจัย •บทความวิจัยเสนอแนวคิด •บทความวิจัยเสนอกระบวนการ •บทความวิจัยเสนอผลการวิจัย – ผลการวิจัยบางส่วน – ผลการวิจัยภาพรวมทั้งหมด
 6. 6. องค์ประกอบของบทความวิจัย • ชื่อเรื่อง • บทคัดย่อ • บทนา • วัตถุประสงค์การวิจัย • ขอบเขตการวิจัย • วิธีการวิจัย • ผลการวิจัย • อภิปรายผล • บทสรุป • รายการอ้างอิง • Topic • Abstracts • Introduction • Objective • Methods • Research Methods • Results • Discussion • Conclusion • References
 7. 7. ระดับของบทความวิจัย • บทความวิชาการ • บทความวิจัยในการประชุมวิชาการ ระดับประเทศ • บทความวิจัยในการวารสารระดับประเทศ • บทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ • บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ • บทความวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
 8. 8. การตั้งชื่อบทความวิจัยไม่มีตัวแปร • ผลการใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่อง การนวด เท้าด้วยกะลาสาหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง • การสร้างบทเรียนออนไลน์เรื่อง การปลูกพืชไร้ดิน • บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่องการออกแบบภาพกราฟิก พื้นฐานสาหรับนักเรียนมัธยมศึกษา • เว็บฝึ กอบรมผสานเอกสารแบบแบ่งปัน เรื่อง วิธีการพิสูจน์สลากสาหรับพนักงานสลากกินแบ่ง รัฐบาล
 9. 9. การตั้งชื่อบทความวิจัยแบบมีตัวแปร • ผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้บทเรียนแบบเว็บเควสท์ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ • ผลของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านด้วย พอดคาสต์โดยใช้กลวิธีการกากับตนเองที่มีผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโครงสร้างการโปรแกรม และการกากับตนเองของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์
 10. 10. การตั้งชื่อบทความวิจัยแบบแสดงผลวิจัย • ผลการใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่อง การนวดเท้า ด้วยกะลาสาหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง • ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิ กจากสื่อ เสมือนจริงของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ • ผลการวัดทักษะการเขียนโปรแกรมของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาไฟฟ้ากาลัง จากการเรียนผ่านเว็บวิชาการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์
 11. 11. การตั้งชื่อบทความวิจัยแบบประเมินผล • ผลการประเมินคุณภาพเว็บฝึ กอบรมแบบออนไลน์ โดยใช้สื่อประสมเรื่อง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง สาหรับนัก พัสดุ • การประเมินผลบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่องการออกแบบ ภาพกราฟิกพื้นฐานสาหรับนักเรียนมัธยมศึกษา • การหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการอาชีพ ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 12. 12. การตั้งชื่อบทความวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา • การพัฒนาเว็บฝึ กอบรมผสานสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานธนาคาร สาหรับ พนักงานธนาคารออมสิน • การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงผสานเอกสารแบบแบ่งปัน เรื่อง การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ สาหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 • การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงผสานวีดิทัศน์ตามอัธยาศัย วิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
 13. 13. การตั้งชื่อบทความวิจัยแบบคิดไม่ออก • ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสื่อเสมือน จริงวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ • ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงสาขาเทคนิคยานยนต์จากการเรียน การสอนผ่านเว็บวิชาโครงงาน
 14. 14. การเขียนส่วนหัวของบทความ •ชื่อเรื่องของบทความ •ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ •ชื่อผู้เขียนบทความ ควรมีหลายคน •ชื่อหน่วยงานที่สังกัด •อีเมลของผู้รับผิดชอบบทความ
 15. 15. การเขียนชื่อเรื่องและชื่อผู้เขียน
 16. 16. การเขียนบทคัดย่อ (Abstracts) •การเขียนบทคัดย่อจะมี 3 ส่วน •ส่วนแรก วัตถุประสงค์ •ส่วนที่สอง กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ วิจัยและสถิติที่ใช้ •ส่วนที่สาม ผลการวิจัย
 17. 17. การเขียนบทคัดย่อในบทความวิจัย
 18. 18. การเขียนคาสาคัญ (Keyword) • ควรมีคาสาคัญไม่น้อยกว่า 3 คา • คาสาคัญคือ ตัวแปรของการวิจัย • คาสาคัญคือ คาเฉพาะในงานวิจัยนั้น และเป็นคาที่เป็นสากลยอมรับกันทั่วไป • คาสาคัญจะนาไปใช้ประโยชน์ในการ เขียนของบทนา
 19. 19. เทคนิคเขียนบทนา • หนึ่งหน้ากระดาษหรือหน้าครึ่ง ย่อหน้า 1 ปัญหาการวิจัย มีปัญหาอะไร มีความสาคัญ อย่างไร ย่อหน้า 2 ใช้สื่อ-นวัตกรรมอะไร ทาไมจึงเลือกสื่อ นวัตกรรมนั้น ย่อหน้า 3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคาสาคัญ ต่าง ๆ ในหัวข้อ ย่อหน้า 4 สรุปว่าทาไมจึงทาวิจัย (อ้างอิงเยอะ ๆ )
 20. 20. การเขียนบทนา
 21. 21. การเขียนอ้างอิงภายในเนื้อหา สไลต์การอ้างอิงแทรกไปกับเนื้อหา การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บสามารถ สร้างเครื่องมือที่เรียกว่า เว็บช่วยสอน (ปรัชญนันท์ นิล สุข, 2547) แนวคิดการสอนแบบผสมผสานระหว่างเรียนปกติ กับเรียนออนไลน์เป็นแนวคิดของ Bong [ 2 ] อภิชาติ อนุกูลเวช (2559) กล่าวไว้ว่าสื่อเสมือน จริงเป็ นเครื่องมือในการเรียนรู้แบบกัมมันตะหรือแอฟ ทีฟเลินนิง
 22. 22. การอ้างอิงภายในบทความวิจัย แบบที่ 1
 23. 23. การอ้างอิงภายในบทความวิจัย แบบที่ 2
 24. 24. การอ้างอิงข้อมูลฐาน TCI
 25. 25. การอ้างอิง DOI (Digital Object Identifier)
 26. 26. การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย • วัตถุประสงค์การวิจัยในบทความวิจัยให้เลือกข้อใดข้อ หนึ่งจากรายงานการวิจัย • วัตถุประสงค์การวิจัยในบทความวิจัยขึ้นอยู่กับ ประเภทของบทความวิจัยที่ต้องการนาเสนอ • วัตถุประสงค์การวิจัยในบทความวิจัยไม่จาเป็ นใส่ทุก ข้อเหมือนในรายงานวิจัย เลือกเฉพาะที่ต้องการ รายงานผล • ผลการวิจัยในบทความต้องตรงกับวัตถุประสงค์การ วิจัย ถ้าต้องการรายงานผลการวิจัยเพิ่มก็เพิ่ม วัตถุประสงค์การวิจัย
 27. 27. ลักษณะการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย • เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชา....... สาหรับนักเรียน.... • เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา............................ จากบทเรียน ออนไลน์ ของนักเรียนชั้น ........................... • เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนวิชา ...... จากบทเรียน ออนไลน์ ของนักเรียนชั้น ........................... • เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา...............จากการเรียนด้วย บทเรียนออนไลน์ กับการเรียนปกติของนักเรียนชั้น .......................... • เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง ................กับ.................. ของนักเรียนที่เรียนด้วย ................................ • เพื่อประเมินคุณภาพสื่อเสมือนจริงวิชา............... • เพื่อหาประสิทธิภาพเว็บช่วยสอนวิชา............... • เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนจากบทเรียนออนไลน์วิชา........
 28. 28. การเขียนสมมุติฐานการวิจัยในบทความ • ถ้าไม่มีการทดสอบทางสถิติไม่ต้องเขียนสมมุติฐานการวิจัย • การเขียนสมมติฐานการวิจัย จะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ทดสอบสมมติฐานเท่านั้น • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน ออนไลน์วิชา........ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างการเรียนด้วย บทเรียนออนไลน์กับการเรียนปกติ จะแตกต่างกัน • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย.................... ปีการศึกษา...........กับปีการศึกษา ............. จะแตกต่างกัน
 29. 29. ขอบเขตการวิจัย • ประชากร • กลุ่มตัวอย่าง • ตัวแปรที่ศึกษา – ตัวแปรอิสระ – ตัวแปรตาม • เนื้อหาวิชา • ระยะเวลาดาเนินการ
 30. 30. การเขียนขอบเขตการวิจัย
 31. 31. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง • ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ .............................. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่................... . วิทยาลัย ............................................... ภาคเรียนที่ .............ปี การศึกษา................. ทั้งหมดจานวน .....................คน • กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่............ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่....................แผนกวิชา .............. ภาคเรียนที่.............ปีการศึกษา................. ที่ ได้จากการสุ่มอย่างง่ายจานวน.....................คน
 32. 32. การเขียนตัวแปรที่ศึกษา • ตัวแปรอิสระ คือ –วิธีการสอน –ชุดทดลอง , ชุดฝึก ,ชุดการเรียนรู้ –e-Learning /CAI / เว็บช่วยสอน, สื่อเสมือนจริง ฯลฯ • ตัวแปรตาม คือ –ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน –ทักษะการแก้ปัญหา –ความพึงพอใจ
 33. 33. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย • เอกสารประกอบการสอนเรื่อง ............. จานวน......... บท • สื่อเสมือนจริงเรื่อง ................................. จานวน .............. ตอน • แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง ............................ จานวน ........... ข้อ • แบบฝึกหัดระหว่างเรียนเรื่อง .......................... จานวน ........... ข้อ • แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง .............. จานวน ........... ข้อ • แบบประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์เรื่อง ...... จานวน .... ข้อ • แบบสอบถามความคิดเห็นต่อสื่อเสมือนจริงเรื่อง ......จานวน ... ข้อ • แบบสอบถามความพึงพอใจต่อสื่อเสมือนจริงเรื่อง ....จานวน ....ข้อ • ฯลฯ
 34. 34. ขั้นตอนการวิจัย • ขั้นเตรียมการวิจัย ผู้วิจัยได้ทาการสร้างเครื่องมือที่ใช้ใน การศึกษาครั้งนี้ โดยการศึกษาจากศึกษาเนื้อหาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขา ...................... • ทาการสร้างสื่อเสมือนจริงเรื่อง ............................. • การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน • วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบกับ จุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) • วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย(P)และค่าอานาจจาแนก(r) • ความเชื่อมั่นแบบทดสอบ / ความเชื่อมั่นแบบสอบถาม
 35. 35. การเขียนวิธีดาเนินการวิจัย
 36. 36. การแทรกรูปภาพในบทความวิจัย
 37. 37. การเขียนผลการวิจัยและอภิปรายผล
 38. 38. การเขียนบทสรุป /กิตติกรรมประกาศ
 39. 39. การเขียนรายการอ้างอิง
 40. 40. การอ้างอิงแบบ APA
 41. 41. การอ้างอิงแบบ IEEE
 42. 42. การประเมินบทความวิจัย
 43. 43. ข้อควรระวังในการเขียนบทความวิจัย www.prachyanun.com
 44. 44. ข้อผิดพลาดในการพิมพ์/ตารางไม่มีผลรวม www.prachyanun.com
 45. 45. การอ้างอิงไม่ถูกต้อง www.prachyanun.com
 46. 46. http://www.conferenceinthai.com
 47. 47. http://iec2016.thaicyberu.go.th
 48. 48. บทสรุป • บทความวิจัยไม่ใช่พิธีกรรมอันศักดิสิทธิ์เป็ นแค่การ เขียนรายงานสั้น ๆ เพื่อบอกว่าเราได้ทาอะไร ได้รู้ อะไรมา และอยากจะแบ่งปันให้กับคนอื่น ๆ • บทความวิจัยเขียนเก็บไว้ได้ • วารสารมีให้ลงมากมาย ประชุมวิชาการมีตลอดปี • ผลการวิจัยเป็นอมตะ • Reviewers มีมุมมองต่างกัน ไม่ผ่านก็หาที่ใหม่
 49. 49. คาถาม
 50. 50. วิทยากร • รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com 081-7037515 • หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

×