Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

การเขียนบทความวิจัย2559 1

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 50 Anzeige

การเขียนบทความวิจัย2559 1

Herunterladen, um offline zu lesen

สไลด์บรรยายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"การสร้างสื่อ 3 มิติแบบปฏิสัมพันธ์บนมือถือและแท็บเล็ตด้วยเทคโนโลยี AR (Augmented Reality)
และการเขียนบทความวิจัยเพื่อต่อยอดนวัตกรรม
ชมรมครูเทคโนโลยีการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
วันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2559

สไลด์บรรยายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"การสร้างสื่อ 3 มิติแบบปฏิสัมพันธ์บนมือถือและแท็บเล็ตด้วยเทคโนโลยี AR (Augmented Reality)
และการเขียนบทความวิจัยเพื่อต่อยอดนวัตกรรม
ชมรมครูเทคโนโลยีการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
วันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2559

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Ähnlich wie การเขียนบทความวิจัย2559 1 (20)

Weitere von Prachyanun Nilsook (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

การเขียนบทความวิจัย2559 1

 1. 1. การเขียนบทความวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 2. 2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ • การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรม ชมรมครูเทคโนโลยีการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2559
 3. 3. บทความวิจัย กับ บทความวิชาการ • บทความวิจัย หมายถึง จากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ที่ สามารถนามานับได้มีเฉพาะ Article หรือ Conference Paper หรือ Review เท่านั้น ส่วนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงาน สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้นสามารถนามานับได้เฉพาะที่ เป็น Full Paper เท่านั้น • บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่าง เป็ นระบบ มีข้อความรู้ที่สะท้อนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้ จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรือการวิจัย โดย จัดทาในรูปของบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในสารสารวิชาการที่ มีคุณภาพซึ่งมีผู้ตรวจอ่าน
 4. 4. ความหมายของบทความวิจัย • เป็นบทความขนาด 3 – 20 หน้ากระดาษ – บทความที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ – บทความที่เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย – บทความที่เป็นการสรุปงานวิจัยฉบับ สมบูรณ์
 5. 5. ลักษณะของบทความวิจัย •บทความวิจัยเสนอแนวคิด •บทความวิจัยเสนอกระบวนการ •บทความวิจัยเสนอผลการวิจัย – ผลการวิจัยบางส่วน – ผลการวิจัยภาพรวมทั้งหมด
 6. 6. องค์ประกอบของบทความวิจัย • ชื่อเรื่อง • บทคัดย่อ • บทนา • วัตถุประสงค์การวิจัย • ขอบเขตการวิจัย • วิธีการวิจัย • ผลการวิจัย • อภิปรายผล • บทสรุป • รายการอ้างอิง • Topic • Abstracts • Introduction • Objective • Methods • Research Methods • Results • Discussion • Conclusion • References
 7. 7. ระดับของบทความวิจัย • บทความวิชาการ • บทความวิจัยในการประชุมวิชาการ ระดับประเทศ • บทความวิจัยในการวารสารระดับประเทศ • บทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ • บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ • บทความวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
 8. 8. การตั้งชื่อบทความวิจัยไม่มีตัวแปร • ผลการใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่อง การนวด เท้าด้วยกะลาสาหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง • การสร้างบทเรียนออนไลน์เรื่อง การปลูกพืชไร้ดิน • บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่องการออกแบบภาพกราฟิก พื้นฐานสาหรับนักเรียนมัธยมศึกษา • เว็บฝึ กอบรมผสานเอกสารแบบแบ่งปัน เรื่อง วิธีการพิสูจน์สลากสาหรับพนักงานสลากกินแบ่ง รัฐบาล
 9. 9. การตั้งชื่อบทความวิจัยแบบมีตัวแปร • ผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้บทเรียนแบบเว็บเควสท์ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ • ผลของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านด้วย พอดคาสต์โดยใช้กลวิธีการกากับตนเองที่มีผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโครงสร้างการโปรแกรม และการกากับตนเองของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์
 10. 10. การตั้งชื่อบทความวิจัยแบบแสดงผลวิจัย • ผลการใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่อง การนวดเท้า ด้วยกะลาสาหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง • ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิ กจากสื่อ เสมือนจริงของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ • ผลการวัดทักษะการเขียนโปรแกรมของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาไฟฟ้ากาลัง จากการเรียนผ่านเว็บวิชาการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์
 11. 11. การตั้งชื่อบทความวิจัยแบบประเมินผล • ผลการประเมินคุณภาพเว็บฝึ กอบรมแบบออนไลน์ โดยใช้สื่อประสมเรื่อง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง สาหรับนัก พัสดุ • การประเมินผลบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่องการออกแบบ ภาพกราฟิกพื้นฐานสาหรับนักเรียนมัธยมศึกษา • การหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการอาชีพ ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 12. 12. การตั้งชื่อบทความวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา • การพัฒนาเว็บฝึ กอบรมผสานสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานธนาคาร สาหรับ พนักงานธนาคารออมสิน • การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงผสานเอกสารแบบแบ่งปัน เรื่อง การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ สาหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 • การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงผสานวีดิทัศน์ตามอัธยาศัย วิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
 13. 13. การตั้งชื่อบทความวิจัยแบบคิดไม่ออก • ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสื่อเสมือน จริงวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ • ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงสาขาเทคนิคยานยนต์จากการเรียน การสอนผ่านเว็บวิชาโครงงาน
 14. 14. การเขียนส่วนหัวของบทความ •ชื่อเรื่องของบทความ •ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ •ชื่อผู้เขียนบทความ ควรมีหลายคน •ชื่อหน่วยงานที่สังกัด •อีเมลของผู้รับผิดชอบบทความ
 15. 15. การเขียนชื่อเรื่องและชื่อผู้เขียน
 16. 16. การเขียนบทคัดย่อ (Abstracts) •การเขียนบทคัดย่อจะมี 3 ส่วน •ส่วนแรก วัตถุประสงค์ •ส่วนที่สอง กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ วิจัยและสถิติที่ใช้ •ส่วนที่สาม ผลการวิจัย
 17. 17. การเขียนบทคัดย่อในบทความวิจัย
 18. 18. การเขียนคาสาคัญ (Keyword) • ควรมีคาสาคัญไม่น้อยกว่า 3 คา • คาสาคัญคือ ตัวแปรของการวิจัย • คาสาคัญคือ คาเฉพาะในงานวิจัยนั้น และเป็นคาที่เป็นสากลยอมรับกันทั่วไป • คาสาคัญจะนาไปใช้ประโยชน์ในการ เขียนของบทนา
 19. 19. เทคนิคเขียนบทนา • หนึ่งหน้ากระดาษหรือหน้าครึ่ง ย่อหน้า 1 ปัญหาการวิจัย มีปัญหาอะไร มีความสาคัญ อย่างไร ย่อหน้า 2 ใช้สื่อ-นวัตกรรมอะไร ทาไมจึงเลือกสื่อ นวัตกรรมนั้น ย่อหน้า 3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคาสาคัญ ต่าง ๆ ในหัวข้อ ย่อหน้า 4 สรุปว่าทาไมจึงทาวิจัย (อ้างอิงเยอะ ๆ )
 20. 20. การเขียนบทนา
 21. 21. การเขียนอ้างอิงภายในเนื้อหา สไลต์การอ้างอิงแทรกไปกับเนื้อหา การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บสามารถ สร้างเครื่องมือที่เรียกว่า เว็บช่วยสอน (ปรัชญนันท์ นิล สุข, 2547) แนวคิดการสอนแบบผสมผสานระหว่างเรียนปกติ กับเรียนออนไลน์เป็นแนวคิดของ Bong [ 2 ] อภิชาติ อนุกูลเวช (2559) กล่าวไว้ว่าสื่อเสมือน จริงเป็ นเครื่องมือในการเรียนรู้แบบกัมมันตะหรือแอฟ ทีฟเลินนิง
 22. 22. การอ้างอิงภายในบทความวิจัย แบบที่ 1
 23. 23. การอ้างอิงภายในบทความวิจัย แบบที่ 2
 24. 24. การอ้างอิงข้อมูลฐาน TCI
 25. 25. การอ้างอิง DOI (Digital Object Identifier)
 26. 26. การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย • วัตถุประสงค์การวิจัยในบทความวิจัยให้เลือกข้อใดข้อ หนึ่งจากรายงานการวิจัย • วัตถุประสงค์การวิจัยในบทความวิจัยขึ้นอยู่กับ ประเภทของบทความวิจัยที่ต้องการนาเสนอ • วัตถุประสงค์การวิจัยในบทความวิจัยไม่จาเป็ นใส่ทุก ข้อเหมือนในรายงานวิจัย เลือกเฉพาะที่ต้องการ รายงานผล • ผลการวิจัยในบทความต้องตรงกับวัตถุประสงค์การ วิจัย ถ้าต้องการรายงานผลการวิจัยเพิ่มก็เพิ่ม วัตถุประสงค์การวิจัย
 27. 27. ลักษณะการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย • เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชา....... สาหรับนักเรียน.... • เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา............................ จากบทเรียน ออนไลน์ ของนักเรียนชั้น ........................... • เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนวิชา ...... จากบทเรียน ออนไลน์ ของนักเรียนชั้น ........................... • เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา...............จากการเรียนด้วย บทเรียนออนไลน์ กับการเรียนปกติของนักเรียนชั้น .......................... • เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง ................กับ.................. ของนักเรียนที่เรียนด้วย ................................ • เพื่อประเมินคุณภาพสื่อเสมือนจริงวิชา............... • เพื่อหาประสิทธิภาพเว็บช่วยสอนวิชา............... • เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนจากบทเรียนออนไลน์วิชา........
 28. 28. การเขียนสมมุติฐานการวิจัยในบทความ • ถ้าไม่มีการทดสอบทางสถิติไม่ต้องเขียนสมมุติฐานการวิจัย • การเขียนสมมติฐานการวิจัย จะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ทดสอบสมมติฐานเท่านั้น • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน ออนไลน์วิชา........ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างการเรียนด้วย บทเรียนออนไลน์กับการเรียนปกติ จะแตกต่างกัน • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย.................... ปีการศึกษา...........กับปีการศึกษา ............. จะแตกต่างกัน
 29. 29. ขอบเขตการวิจัย • ประชากร • กลุ่มตัวอย่าง • ตัวแปรที่ศึกษา – ตัวแปรอิสระ – ตัวแปรตาม • เนื้อหาวิชา • ระยะเวลาดาเนินการ
 30. 30. การเขียนขอบเขตการวิจัย
 31. 31. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง • ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ .............................. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่................... . วิทยาลัย ............................................... ภาคเรียนที่ .............ปี การศึกษา................. ทั้งหมดจานวน .....................คน • กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่............ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่....................แผนกวิชา .............. ภาคเรียนที่.............ปีการศึกษา................. ที่ ได้จากการสุ่มอย่างง่ายจานวน.....................คน
 32. 32. การเขียนตัวแปรที่ศึกษา • ตัวแปรอิสระ คือ –วิธีการสอน –ชุดทดลอง , ชุดฝึก ,ชุดการเรียนรู้ –e-Learning /CAI / เว็บช่วยสอน, สื่อเสมือนจริง ฯลฯ • ตัวแปรตาม คือ –ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน –ทักษะการแก้ปัญหา –ความพึงพอใจ
 33. 33. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย • เอกสารประกอบการสอนเรื่อง ............. จานวน......... บท • สื่อเสมือนจริงเรื่อง ................................. จานวน .............. ตอน • แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง ............................ จานวน ........... ข้อ • แบบฝึกหัดระหว่างเรียนเรื่อง .......................... จานวน ........... ข้อ • แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง .............. จานวน ........... ข้อ • แบบประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์เรื่อง ...... จานวน .... ข้อ • แบบสอบถามความคิดเห็นต่อสื่อเสมือนจริงเรื่อง ......จานวน ... ข้อ • แบบสอบถามความพึงพอใจต่อสื่อเสมือนจริงเรื่อง ....จานวน ....ข้อ • ฯลฯ
 34. 34. ขั้นตอนการวิจัย • ขั้นเตรียมการวิจัย ผู้วิจัยได้ทาการสร้างเครื่องมือที่ใช้ใน การศึกษาครั้งนี้ โดยการศึกษาจากศึกษาเนื้อหาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขา ...................... • ทาการสร้างสื่อเสมือนจริงเรื่อง ............................. • การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน • วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบกับ จุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) • วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย(P)และค่าอานาจจาแนก(r) • ความเชื่อมั่นแบบทดสอบ / ความเชื่อมั่นแบบสอบถาม
 35. 35. การเขียนวิธีดาเนินการวิจัย
 36. 36. การแทรกรูปภาพในบทความวิจัย
 37. 37. การเขียนผลการวิจัยและอภิปรายผล
 38. 38. การเขียนบทสรุป /กิตติกรรมประกาศ
 39. 39. การเขียนรายการอ้างอิง
 40. 40. การอ้างอิงแบบ APA
 41. 41. การอ้างอิงแบบ IEEE
 42. 42. การประเมินบทความวิจัย
 43. 43. ข้อควรระวังในการเขียนบทความวิจัย www.prachyanun.com
 44. 44. ข้อผิดพลาดในการพิมพ์/ตารางไม่มีผลรวม www.prachyanun.com
 45. 45. การอ้างอิงไม่ถูกต้อง www.prachyanun.com
 46. 46. http://www.conferenceinthai.com
 47. 47. http://iec2016.thaicyberu.go.th
 48. 48. บทสรุป • บทความวิจัยไม่ใช่พิธีกรรมอันศักดิสิทธิ์เป็ นแค่การ เขียนรายงานสั้น ๆ เพื่อบอกว่าเราได้ทาอะไร ได้รู้ อะไรมา และอยากจะแบ่งปันให้กับคนอื่น ๆ • บทความวิจัยเขียนเก็บไว้ได้ • วารสารมีให้ลงมากมาย ประชุมวิชาการมีตลอดปี • ผลการวิจัยเป็นอมตะ • Reviewers มีมุมมองต่างกัน ไม่ผ่านก็หาที่ใหม่
 49. 49. คาถาม
 50. 50. วิทยากร • รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com 081-7037515 • หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

×