Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a IV Targi eHandlu Warsztaty Anna Adamek - Kancelaria Włodzimierz Głowacki i Wspólnicy sp. k.(20)

Más de ecommerce poland expo(20)

Anzeige

IV Targi eHandlu Warsztaty Anna Adamek - Kancelaria Włodzimierz Głowacki i Wspólnicy sp. k.

 1. Relacje z klientami – wymogi prawne w e-handlu Oferta, informacje dla klienta, zwroty i reklamacje radca prawny Anna Adamek Poznao, 25 kwietnia 2013 r.
 2. I. SCHEMAT TWORZENIA OFERTY DLA KLIENTA Umowy zawierane przy użyciu Internetu to często umowy adhezyjne wykorzystujące wzorzec umowy, np. ogólne warunki umów, formularze, cenniki, regulaminy itp. Cel: dążenie do racjonalizacji oraz uproszczenia obrotu masowego Przedsiębiorca - operator strony internetowej • decyduje co będzie sprzedawał/ jakie usługi świadczył i sam określa na jakich warunkach będzie to robił – tworzy wzorzec umowy Kontrahent - konsument • musi mied możliwośd zapoznania się z warunkami przedsiębiorcy (wzorcem umowy) • może albo przyjąd te warunki albo zrezygnowad z zakupu
 3. II. NIEDOZWOLONE POSTANOWIENIA UMOWNE (KLAUZULE ABUZYWNE) Klauzule niedozwolone – postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które:  kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i  rażąco naruszają interesy konsumenta, a nadto  nie zostały uzgodnione z konsumentem indywidualnie, tzn. konsument nie miał rzeczywistego wpływu na ich treśd, w szczególności odnosi się to do postanowieo umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi i  nie dotyczą głównych świadczeo stron (jak cena czy wynagrodzenie), które sformułowane zostały w sposób jednoznaczny. nie wiążą konsumenta; strony są związane umową w pozostałym zakresie mogą zostad wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych; pozwanym w procesie jest przedsiębiorca
 4. III. WPIS DO REJESTRU KLAUZUL NIEDOZWOLONYCH Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi rejestr klauzul niedozwolonych, do którego wpisywane są klauzule uznane za niedozwolone przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) w postępowaniu w sprawie o uznanie postanowieo wzorca umowy za niedozwolone: Pozew do SOKiK •Pozew przeciwko przedsiębiorcy może wnieśd: - jego potencjalny klient, - Prezes UOKiK, - organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną interesów konsumentów, - powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów Wyrok SOKiK •W razie uwzględnienia powództwa sąd w sentencji wyroku przytacza treśd postanowieo wzorca umowy uznanych za niedozwolone i zakazuje ich wykorzystywania Wpis do rejestru •Na postawie prawomocnego wyroku klauzula jest wpisywana do rejestru •Rejestr jest jawny •W rejestrze podawana jest też pełna nazwa i siedziba pozwanego przedsiębiorcy
 5. IV. ŹRÓDŁA PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH Operator strony internetowej Umowa zawierana na odległośd Ustawa o ochronie niektórych praw konsumenta art. 9 Umowa elektroniczna Kodeks cywilny art. 661 Świadczenie usług drogą elektroniczną Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną art. 5 Obecnośd przedsiębiorcy w Internecie Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej art. 21 Kodeks spółek handlowych art. 127, 206 i 374  W zależności od rodzaju działalności w Internecie, dodatkowy obowiązek informacyjny może wynikad z innych ustaw
 6. V. INFORAMCJE PRZED UMOWĄ ELEKTRONICZNĄ Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego przedsiębiorca składający ofertę w postaci elektronicznej jest obowiązany przed zawarciem umowy poinformowad drugą stronę w sposób jednoznaczny i zrozumiały o: 1) czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy; 2) skutkach prawnych potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty; 3) zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy; 4) metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych, które jest obowiązany udostępnid drugiej stronie; 5) językach, w których umowa może byd zawarta; 6) kodeksach etycznych, które stosuje, oraz o ich dostępności w postaci elektronicznej.  Taki sam obowiązek odpowiednio, gdy przedsiębiorca zaprasza drugą stronę do rozpoczęcia negocjacji, składania ofert albo do zawarcia umowy w inny sposób.  OBOWIĄZEK NIE ISTNIEJE, gdy:  umowa jest zawierana za pomocą poczty elektronicznej albo podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległośd,  w stosunkach między przedsiębiorcami, jeżeli strony tak postanowiły.
 7. VI. INFORMACJE ZWIĄZANE Z UMOWĄ NA ODLEGŁOŚD Umowa zawierana na odległośd – pojęcie z Ustawy o ochronie niektórych praw konsumenta, jest to umowa zawierana pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, m.in. za pośrednictwem Internetu, jeżeli taki sposób przedsiębiorca zorganizował swoją działalnośd. Ustawa określa pakiet informacji, które przedsiębiorca (z drobnymi wyjątkami): 1. musi przekazad klientowi najpóźniej w chwili złożenia mu propozycji zawarcia umowy, przy użyciu środka porozumiewania się na odległośd a następnie 2. jest zobowiązany potwierdzid konsumentowi na piśmie informacji, najpóźniej w momencie rozpoczęcia spełniania świadczenia (brak tego obowiązku, pod pewnymi warunkami, przy jednorazowych świadczeniach, które same są spełniane przy użyciu środków porozumiewania się na odległośd)  Informacje powinny byd sformułowane jednoznacznie, w sposób zrozumiały i łatwy do odczytania!
 8. VII. INFORAMCJE PRZED UMOWĄ NA ODLEGŁOŚD Pakiet obejmuje informacje o: 1) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz organie, który zarejestrował działalnośd gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany; 2) istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu; 3) cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki; 4) zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia; 5) kosztach oraz terminie i sposobie dostawy; 6) prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków, o których mowa w ustawie; 7) kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległośd, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy; 8) terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący; 9) minimalnym okresie, na jaki ma byd zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe; 10) miejscu i sposobie składania reklamacji; 11) ustawowym prawie wypowiedzenia umowy o świadczenie ciągłe lub okresowe.
 9. VIII. INFORMACJE PRZY USŁUGACH ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną powinien w sposób wyraźny, jednoznaczny i bezpośrednio dostępny poprzez system teleinformatyczny, którym posługuje się usługobiorca podad następujące informacje: 1) swoje adresy elektroniczne; 2) swoje imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę i adres; 3) dotyczące właściwego zezwolenia i organu zezwalającego, w razie gdy świadczenie usługi wymaga, na podstawie odrębnych przepisów, takiego zezwolenia a usługodawca jest przedsiębiorcą.  Osoba fizyczna, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia określonych w odrębnych ustawach wymagao musi podad dodatkowe informacje  Usługodawca ma obowiązek opracowania regulaminu, którego minimalną treśd wyznacza Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 10. IX. INFORMACJE PRZY PODEJMOWANIU DZIAŁALNOŚCI W SIECI Zgodnie z przepisami Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca oferujący towary lub usługi w sprzedaży na odległośd za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, jest zobowiązany do podania w ofercie co najmniej następujących danych: 1) firmy przedsiębiorcy; 2) numeru identyfikacji podatkowej (NIP); 3) siedziby i adresu przedsiębiorcy. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, informacje na stronach internetowych spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej, powinny zawierad: 1) firmę spółki, jej siedzibę i adres; 2) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 3) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru; 4) wysokośd kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego  dot. tylko S.K.A. i S.A. 5) wysokośd kapitału zakładowego, a dla spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, do czasu pokrycia kapitału zakładowego, także informację, że wymagane wkłady na kapitał zakładowy nie zostały wniesione  dot. tylko sp. z o.o.
 11. X. ZWROTY I REKLAMACJE – MODEL OMAWIANEJ TRANSAKCJI   Umowa zawierana na odległośd  Sprzedaż konsumencka Sklep internetowy profesjonalista prowadzący sprzedaż towarów Towar rzecz ruchoma, m aterialna Konsument osoba fizyczna nabywająca towar na cele prywatne
 12. XI. SYTUACJE PO ZREALIZOWANIU ZAMÓWIENIA ZWROT • Wycofanie się przez klienta z transakcji bez podania przyczyny • Warunki są określone w: Ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów • Możliwośd: zasadniczo ZAWSZE ale są WYJĄTKI REKLAMACJA • Odpowiedzialnośd sprzedawcy za wadliwy towar • Warunki są określone w: Ustawie o sprzedaży konsumenckiej • Możliwośd: ZAWSZE GWARANCJA • Zobowiązanie gwaranta na wypadek, gdyby towar nie miał określonych właściwości • Warunki są określone przede wszystkim w treści gwarancji (tj. oświadczeniu gwaranta) • Możliwośd: TYLKO JEŻELI została udzielona GWARANCJA
 13. XII. ZWROT Klient może odstąpid od umowy bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od wydania towaru [w przypadku usług – od dnia zawarcia umowy] ale (!)  jeżeli nie otrzymał od sprzedawcy potwierdzenia określonych w ustawie informacji, termin na odstąpienie wynosi 3 miesiące,  jeżeli jednak klient otrzyma to potwierdzenie później, to termin na odstąpienie ulega skróceniu do 10 dni od daty otrzymania tego potwierdzenia. W razie odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, w związku z czym:  klient powinien, na własny koszt, zwrócid towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu,  sprzedawca powinien zwrócid zapłacone mu pieniądze,  zwrot powinien nastąpid niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni,  jeżeli klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 14. XIII. WYJĄTKI – WYŁĄCZENIE MOŻLIWOŚCI ZWROTU 1. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległośd nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:  świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 10 dni;  dotyczących nagrao audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;  umów dotyczących świadczeo, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;  świadczeo o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;  świadczeo, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostad zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;  dostarczania prasy i usług w zakresie gier hazardowych. 2. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku:  sprzedaży z licytacji;  sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do mieszkania lub miejsca pracy konsumenta.
 15. XIV. PODSTAWA REKLAMACJI NIEZGODNOŚD TOWARU KONSUMPCYJNEGO Z UMOWĄ  Towar nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany  Właściwości towaru nie odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju  Towar nie odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela; w szczególności uwzględnia się zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszące się do właściwości towaru, w tym także terminu, w jakim towar ma je zachowad W przypadku zaś indywidualnego uzgadniania właściwości towaru:  Towar nie odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi lub ma cechy okazanej kupującemu próbki albo wzoru  Towar nie nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy, chyba że sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru
 16. XV. POSTĘPOWANIE dfas I ETAP • Klient żąda naprawy albo wymiany towaru • naprawa/wymiana jest nieodpłatna, sprzedawca zwraca także koszty demontażu, dostawy itp. • żądanie wyłączone, gdy: • naprawa albo wymiana są niemożliwe lub • wymagają nadmiernych kosztów II ETAP • Klient odstępuje od umowy albo żąda obniżenia ceny • dopiero gdy: brak naprawy/wymiany albo naprawa/wymiana narażałaby klienta na znaczne niedogodności • gdy niezgodnośd towaru nieistotna – tylko obniżenie ceny
 17. XVI. PODSTAWOWE TERMINY PRZY REKLAMACJI Kupujący musi zawiadomid sprzedawcę o niezgodności w terminie 2 miesięcy od jej stwierdzenia Jeżeli sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania klienta w terminie 14 dni, uznaje się, że uznał je za uzasadnione Przedawnienie roszczeo kupującego następuje po upływie 1 roku od stwierdzenia niezgodności Sprzedawca odpowiada za niezgodnośd jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 lat od wydania towaru kupującemu (jeżeli towar jest używany – można umówid się na 1 rok) Przedawnienie roszczeo odszkodowawczych sprzedawcy wobec jego dostawcy – po 6 miesiącach Terminy i okresy przedawnienia mogą byd modyfikowane w określonych w przepisach przypadkach
 18. XVII. PODSTAWA PRAWNA  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)  Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)  Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1225)  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)  Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037)  Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego  (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
 19. Dziękuję za uwagę Anna Adamek radca prawny Kancelaria Prawnicza Włodzimierz Głowacki i Wspólnicy ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznao tel. (61) 221 74 51, www.wglex.pl
Anzeige