Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Моделі даних в БД. ER-діаграми

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 33 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Anzeige

Моделі даних в БД. ER-діаграми

 1. 1. МОДЕЛІ ДАНИХ. ER-ДІАГРАМИ 1. Поняття про модель даних. 2. Класифікації моделей. 3. Інфологічна модель предметної області. 4. Види даталогічних моделей. Погромська Г.С., к.п.н., доц. кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти
 2. 2. Поняття про модель даних Моделлю даних (Model of Data) називають спосіб відображення об'єктів предметної області, їх властивостей і взаємозв'язків. ”ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО”: - виробництво (технологічна частина); - працівники; - приміщення; - транспорт. ”ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ОБ’ЄКТ”: - вхідні матеріальні потоки; - вихідні матеріальні потоки; - тип технологічного процесу; - обладнання.
 3. 3. Класифікація моделей даних У процесі створення БД прийнято розглядати ПО послідовно у вигляді таких подань: ⚫ у тому виді, як ПО реально існує; (реальність) ⚫ у тому виді, як цю ПО сприймає проектувальник БД; (опис реальності) ⚫ у виді певних символів. (дані) Класифікація 1: ⚫ концептуальні моделі; ⚫ моделі реалізації.
 4. 4. Концептуальна (інфологічна) модель ⚫ Концептуальна (понятійна, смислова) модель (conceptual Model) відбиває логічну природу даних, тобто уявлення про них основних користувачів. Модель цього типу має подавати інформацію про ПО у вигляді, незалежному від СУБД. ⚫ Головне призначення– смисловий опис ПО. ⚫ Модель розглядає основні логічні об'єкти (сутності) ПО та зв'язки між ними (з точки зору користувача).
 5. 5. Модель реалізації Спрямована на відбиття способу представлення (синтаксису) даних у БД, тобто пов’язана з типом СУБД. Схема моделювання зі структурою ”інфологічна модель – модель реалізації”
 6. 6. Трирівнева схема подання даних (класифікація 2) ⚫ Комітет стандартів і норм (Standards Planning and Requirements Committee - SPARC) Національного інституту стандартизації США (American National Standards Institute – ANSI) запропонував трирівневий підхід до подання даних при побудові СУБД.
 7. 7. Структура моделі ANSI — SPARC СУБД
 8. 8. Схема класифікації моделей даних
 9. 9. Інфологічна модель предметної області Проектувальники інфологічної моделі розглядають модель ПО у вигляді „сутність - зв'язок” (entity – relationship model, ER – model), запропоновану Петером Пін-Шен Ченом у 1976 р. 3 основні конструктивні одиниці: ⚫ сутність; ⚫ атрибут; ⚫ зв'язок.
 10. 10. Сутність (Entity) Сутність (Entity) – це об'єкт будь-якої природи (реальний або уявний), що може бути ідентифікований певним способом, який вирізняє його від інших об’єктів. ⚫ тип (клас) сутності ⚫ екземпляр сутності. Тип сутності (Entity Set) - множина однорідних особистостей, предметів, подій тощо, які мають однакові властивості та виступають як дещо ціле. Екземпляр сутності (Entity Instance, Entity Occurrence) – це окрема особистість, предмет, подія, тощо. Наприклад, сутність – ПЕРВИННИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ СИГНАЛІВ, екземпляр сутності – хромель копелева термопара, термометр опору, трубка Бурдона тощо.
 11. 11. Види сутностей ⚫ Сутність може бути залежною від існування іншої сутності (Existence dependent). Наприклад, сутність РЕГУЛЯТОР залежить від існування сутності АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ. Сутність СХЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ залежить від сутності ПРОЕКТ АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА. ⚫ Сутність може бути незалежною від існування іншої сутності (Existence independent). Наприклад, сутність РЕМОНТ КВПА (контрольно-вимірювальних приладів і автоматики) може не залежати від сутності ФІРМА ПО РЕМОНТУ КВПА, якщо ці прилади лагодитимуть фахівці того виробництва, на якому їх використовують. ⚫ Одна сутність може бути обов’язковою або необов’язковою для іншої. Наприклад, сутність ГРУПА обов’язкова для сутності СТУДЕНТ. Сутність СТУДЕНТ необов’язкова для сутності СПІВРОБІТНИК КАФЕДРИ, оскільки не кожний співробітник працює зі студентами. ⚫ Сутність називають слабкою (залежною), якщо вона не може існувати без якоїсь пов’язаної з нею сутністю. Наприклад, сутність КАФЕДРА не може існувати без сутності ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД.
 12. 12. Атрибут (Attribute) ⚫ Атрибут – це поіменована логічно неподільна властивість (характеристика) сутності. Для сутності ПЕРВИННИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ СИГНАЛІВ атрибутами можуть бути Назва, Нижнє значення вимірюваної величини, Верхнє значення вимірюваної величини, Нижнє значення вихідного сигналу, Верхнє значення вихідного сигналу, Завод - виготовник, Ціна. ⚫ Для кожного атрибуту є безліч значень, наприклад, для атрибуту Прізвище значеннями є “Гейтс”, “Шевченко”, “Паскаль”. Атрибути називають ще інформаційними елементами. Припустиму потенціальну множину значень одного атрибута (тип даних та можливий діапазон значень) називають доменом. ⚫ Типи атрибутів та їх зв’язки із сутністю
 13. 13. Зв'язок (Relationship) ⚫ Зв'язок (Relationship)– це спосіб, за допомогою якого відображають відношення між сутністю та атрибутами, а також між декількома сутностями. ⚫ Зв’язки характеризують типом, направленістю, степенем, потужністю, обов’язковістю. Їм надають імена. ⚫ Для позначення типу зв’язку використовують термін зв’язнісь (Connectivity). Зв’язнісь відображає одноразовість чи багаторазовість участі екземпляра сутності у зв’язку. Типи бувають одно - та багатозначні ⚫ За направленістю зв’язки поділяють на одно- та двонаправлені.
 14. 14. За направленістю: Однонаправлений зв'язок має наступні типи: ⚫ однозначний, коли одному екземпляру сутності А відповідає точно один екземпляр сутності В, а зворотний зв'язок не визначений, наприклад, КОМП’ЮТЕР → БЛОК ЖИВЛЕННЯ, СТІЛЬНИКОВИЙ ТЕЛЕФОН → ДИСПЛЕЙ, СТУДЕНТ → СТИПЕНДІЯ, КЕРІВНИК → СПІВРОБІТНИК. ⚫ багатозначний, коли одному екземпляру сутності А відповідає декілька екземплярів сутності В, зворотний зв'язок теж не визначений, наприклад, КОМП’ЮТЕР ІНТЕГРАЛЬНА СХЕМА, ПРОЕКТ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ КРЕСЛЕННЯ, КРЕДИТ ПЛАТІЖ.
 15. 15. За направленістю: Двонаправлений зв'язок має наступні типи: ⚫ однозначний зв'язок “1:1” („один до одного”) - одному екземпляру сутності А відповідає тільки один екземпляр сутності В і навпаки, наприклад, ДЕКАН ↔ ФАКУЛЬТЕТ, КОМП’ЮТЕР ↔ ВІДЕОПРОЦЕСОР, КОМП’ЮТЕР ↔ МАТЕРИНСЬКА ПЛАТА, ⚫ багатозначні зв'язки: а) “1:М” (“один до багатьох”) - одному екземпляру сутності А відповідає М екземплярів сутності В, а М екземплярам сутності В відповідає тільки один екземпляр сутності А, наприклад ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА, СТУДРАДА ФАКУЛЬТЕТУ СТУДЕНТ. б)“N:M” (“багато до багатьох”), тобто N екземплярам сутності А відповідає М екземплярів сутності В і навпаки, наприклад, ВИКЛАДАЧ СТУДЕНТ, СТУДЕНТ ПРЕДМЕТ, СПІВРОБІТНИК РОБОЧА ГРУПА, ЗАВОД – ВИГОТОВНИК ТЕХНІЧНИЙ ЗАСІБ АВТОМАТИЗАЦІЇ.
 16. 16. Типи зв'язків ⚫ Степінь (вимірність, порядок, арність) зв’язку (Relationship Degree) вказує на кількість пов’язаних сутностей. Унарний зв’язок відповідає випадку, коли є рекурсія сутності саму на себе. При бінарному зв’язку задіяні дві сутності, при тернарному - три і т.д. ⚫ Потужність (кардинальність) зв’язку (Cardinality) вказує на певну кількість екземплярів однієї сутності, пов’язаних з одним екземпляром іншої сутності. Зазвичай вказують найменше і найбільше значення потужності , які називають показниками кардинальності (парою чисел в форматі (x, y)). ⚫ Обов’язковість зв’язку випливає з такої властивості сутності, як клас належності (сутність обов’язкова або необов’язкова). Тоді і зв’язок може бути обов’язковим або необов’язковим.
 17. 17. Подання інфологічних моделей у вигляді ER – діаграм Існує декілька стандартизованих нотацій - способів позначення елементів на діаграмі “сутність - зв'язок”, кожна з яких має свої позитивні риси. Розглянемо дві нотації - Пітера Чена (Peter Chen) та ”пташина лапка” (Crow’s Foot Model), яка запропонована К.В. Бахманом (C.W. Bachman).
 18. 18. Позначення елементів на ER – діаграмах Чена і ”пташина лапка”
 19. 19. ER - моделі для зв’язків між сутностями СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ в нотаціях: а) Чена, б) ”пташина лапка”
 20. 20. ER - моделі для зв’язків між сутностями ЗАВОД – ВИГОТОВНИК ТЕХНІЧНИЙ ЗАСІБ АВТОМАТИЗАЦІЇ в нотаціях: а) Чена, б) ”пташина лапка”
 21. 21. Діаграма Чена Діаграма ”пташина лапка“ Зв’язності і потужності
 22. 22. Обов'язковість (пов’язана з класом належності сутності ) ER - діаграми з необов’язковим типом зв’язку: а) сутності СПІВРОБІТНИК і ВІДДІЛ; б) сутності СПІВРОБІТНИК ЦЕХУ КВПА та ТЕХНІЧНИЙ ЗАСІБ АВТОМАТИЗАЦІЇ
 23. 23. Зв’язність N:М
 24. 24. Слабкі (залежні) сутності ⚫ Нехай існування сутності A залежить від існування сутності B (кажуть, що сутність A “слабка”, а сутність B - “сильна”).
 25. 25. Атрибути на ER – діаграмах у нотації Чена у нотації “пташина лапка”
 26. 26. Види даталогічних моделей Даталогічні моделі даних підтримуються конкретною СУБД. Даталогічні моделі належать до теоретико - графових моделей і відображають сукупність об'єктів реального світу у вигляді графа взаємопов'язаних інформаційних об'єктів. Основні типи даталогічних моделей: а) ієрархічні; б) сіткові; в) реляційні.
 27. 27. Ієрархічна модель ⚫ Ієрархічну модель БД відображають зв'язаним графом, що має вигляд перевернутого дерева, вершини якого розташовані на різних ієрархічних рівнях. При цьому одна з вершин, яка знаходиться на найвищому рівні, називається коренем. ⚫ Основними поняттями такої структури є рівень, елемент (вузол), зв'язок.
 28. 28. Ієрархічна модель Прикладом ієрархічної організації даних є поштова адреса: країна – місто – вулиця – будинок – адресат. Ієрархічну модель можна застосовувати як для логічної структури, так і для фізичної. ПО ФАКУЛЬТЕТ включає п'ять сегментів: ⚫ КАФЕДРА: (найменування кафедри, кількість викладачів, кількість студентів); ⚫ ВИКЛАДАЧ: (табельний номер, прізвище, посада); ⚫ ГРУПА: (номер групи, кількість студентів, староста); ⚫ РОЗКЛАД: (найменування предмету, прізвище викладача, день тижня, час, аудиторія); ⚫ СТУДЕНТ: (номер залікової книжки, прізвище, курс).
 29. 29. Сіткова модель ⚫ Сіткова модель має такі ж основні поняття, що й ієрархічна, але гнучкіша в порівнянні з нею. На відміну від ієрархічної моделі між її вузлами можна встановлювати множинні зв'язки. ⚫ Будь-який один елемент в такій моделі може бути пов'язаний з будь- яким іншим елементом. ⚫ Сіткова модель дозволяє цикли, в яких попередня вершина є в той же час і наступною. Такий зв'язок називають петлею.
 30. 30. Сіткова модель ⚫ Приклад сіткової БД, що складається з двох основних сутностей ВИКЛАДАЧ і ГРУПА, двох залежних сутностей КАФЕДРА і РОЗКЛАД та чотирьох зв'язків.
 31. 31. Перетворення сіткової структури в ієрархічну ⚫ Розглянемо мережу, що включає записи ВИКЛАДАЧ і ГРУПА, із зв'язками типу M:N. Цю мережу можна перетворити у дві ієрархічні мережі, записи яких зв'язані як 1:N і 1:М
 32. 32. Реляційна модель ⚫ Реляційну модель запропонував в 1970 р. Э.Ф. Кодд (relation (англ.) - відношення). Основною структурою даних в цій моделі є відношення. ⚫ Реляційна база даних (РБД) має вигляд двовимірної таблиці.
 33. 33. Дякую за співпрацю !

×