Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

5. Quan ly nha nuoc 12.10 CCT

 • Als Erste(r) kommentieren

5. Quan ly nha nuoc 12.10 CCT

 1. 1. Quản lý NN về Kinh tế - Tài chính Người trình bày: Nguyễn Thị Cúc Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam Web: www. ta net. vn Email: Vanphong@ ta net .vn
 2. 2. Phần I: QLNN về kinh tế <ul><li> Nội dung trình bày </li></ul><ul><li>Những vấn đề chung về QLNN về KT </li></ul><ul><li>QLNN đối với các DN </li></ul><ul><li>QLNN đối với Kinh tế đối ngoại </li></ul><ul><li>QLNN đối với các dự án đầu tư( xem tài liệu) </li></ul>
 3. 3. Những vấn đề chung về QLNN về KT <ul><li>Kinh tế thị trường : </li></ul><ul><li>Đặc trưng của kinh tế thị trường </li></ul><ul><li>Khái niệm KT thị trường: KT thị trường là nền KT vận hành theo cơ chế thị trường, ở đó thị trường quyết định về sản xuất và phân phối </li></ul><ul><li>Đặc trưng của KT thị trường. </li></ul><ul><li>+chủ yếu bằng phương thức mua-bán. </li></ul><ul><li>+có quyền tự do nhất định khi tham gia trao đổi </li></ul><ul><li>+có quyền tự do nhất định khi tham gia trao đổi </li></ul><ul><li>+theo đuổi lợi ích của mình </li></ul><ul><li>+Tự do cạnh tranh </li></ul><ul><li>+vận động của các quy luật khách quan </li></ul>
 4. 4. Những vấn đề chung về QLNN về KT <ul><li>Đặc trưng chủ yếu của KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam </li></ul><ul><li>- Về hệ thống mục tiêu của nềnKTTT định hướng XHCN : PT kinh tế-XH tổng quát “Dân giàu nước mạnh, XH công bằng, dân chủ, văn minh” cụ thể: </li></ul><ul><li>+Về mục tiêu KT-XH-văn hoá, chính trị </li></ul><ul><li>+ Về chế độ sở hữu và thành phần KT, cơ chế vận hành kinh tế </li></ul><ul><li>+ Về hình thức phân phối. nguyên tắc giải quyết các mặt, các mối quan hệ chủ yếu: </li></ul><ul><li>+ Về tính cộng đồng, tính dân tộc và vềquan hệ quốc tế </li></ul>
 5. 5. Những vấn đề chung về QLNN về KT <ul><li>Sự cần thiết khách quan của quản lý nhà nước đối với nền kinh tế </li></ul><ul><li>Nền KTTT định hướng XHCN ở VN là nền KTTT có điều tiết -nền KTTT có sự quản lý vĩ mô của NN theo định hướng XHCN </li></ul><ul><li>Phải khắc phục những hạn chế của việc điều tiết của TT , giải quyết những >< lợi ích KT, tính khó khăn phức tạp của sự nghiệp kinh tế, tính GC trong KT và bản chất GC củaNN </li></ul>,
 6. 6. Những vấn đề chung về QLNN về KT <ul><li>Định hướng sự phát triển của nền KT </li></ul><ul><li>-Tạo lập môi trường cho sự phát triển KT : môi trường K. tế, pháp lý, VH- XH, chính trị, sinh thái, kỹ thuật, dân số… </li></ul><ul><li>-Điều tiết sự hoạt động của nền KT: các quan hệ LĐSX; các quan hệ phân chia lợi ích và quan hệ phân phối TN ;quan hệ phân bố các nguồn lực </li></ul>
 7. 7. Những vấn đề chung về QLNN về KT
 8. 8. Những vấn đề chung về QLNN về KT <ul><li>Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh tế </li></ul><ul><li>- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, kế hoạch và pháp luật của Nhà nước về kinh tế. </li></ul><ul><li>- Kiểm tra, giám sát việc sử dụng các nguồn lực của đất nước. </li></ul><ul><li>- Kiểm tra,giám sát việc xử lý chất thải và bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trừong sinh thái. </li></ul><ul><li>- Kiểm tra, giám sát sản phẩm do các doanh nghiệp sản xuất ra. </li></ul><ul><li>- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chức năng và việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan nhà nước trong quá trình quản lý nhà nước về kinh tế. </li></ul>
 9. 9. Những vấn đề chung về QLNN về KT <ul><li>Những giải pháp chủ yếu TH kiểm tra, giám sát hoạt động KT </li></ul><ul><li>-Giám sát của QH, HĐND các cấp </li></ul><ul><li>-Kiểm tra của Viện KSND, TTr của CP và cac CQ chức năng. </li></ul><ul><li>- Nâng cao tinh thần trách nhiệm và chịu trách nhiệm của những lãnh đạo NN. </li></ul><ul><li>- Sử dụng kiểm toán NN, các đv tư vấn kinh tế v.v…ktr, giám sát của ND,các cơ quan đoàn thể. </li></ul><ul><li>- Củng cố hoàn thiện hệ thống CQ kiểm tra, giám sát của NN… </li></ul>
 10. 10. Những vấn đề chung về QLNN về KT <ul><li>Nội dung chủ yếu QLNN về KT </li></ul><ul><li>-Tổ chức bộ máy QLNN về KT </li></ul><ul><li>-XD phương hướng, mục tiêu, CL phát triển KT-XH của đất nước </li></ul><ul><li>-Xây dựng pháp luật kinh tế </li></ul><ul><li>-Tổ chức hệ thống các DN </li></ul><ul><li>- XD hệ thống kết cấu hạ tầng cho HĐKT </li></ul><ul><li>-Ktr, KS hoạt động của các ĐV kinh tế </li></ul><ul><li>- Bảo vệ lợi ích của XH, NN và CD </li></ul>
 11. 11. Những vấn đề chung về QLNN về KT <ul><li>Cơ chế KT và cơ chế QLKT </li></ul><ul><li>Ý nghĩa của việc nhận thức cơ chế kinh tế đối với nhà quản lý </li></ul><ul><li>Cơ chế QL kinh tế: bao gồm các nguyên tắc, PP, biện pháp QL, các công cụ được sử dụng đồng thời trong quá trình tác động lên đối tượng QL </li></ul>
 12. 12. Những vấn đề chung về QLNN về KT <ul><li>Các PP quản lý KT của NN </li></ul><ul><li>PP hành chính : là sử dụng quyền lực NN để tạo sự phục tùng </li></ul><ul><li>PP kinh tế: là cách thức tác động gián tiếp củaNN, dựa trên những lợi ích KT </li></ul><ul><li>PP giáo dục: mang tính thuyết phục cao, là tạo ra sự nhận thức về tính tất yếu khách quan </li></ul>
 13. 13. Những vấn đề chung về QLNN về KT <ul><li>Công cụ QLNN về KT </li></ul><ul><li>-Nhóm CC thể hiện ý đồ, mục tiêuQL: </li></ul><ul><li>+Đường lối phát triển KT-XH: </li></ul><ul><li>+Chiến lược phát triển KT-XH: </li></ul><ul><li>+Quy hoạch phát triển KT-XH: </li></ul><ul><li>+Kế hoạch phát triển KT-XH: </li></ul><ul><li>+Chương trình phát triển KT-XH: </li></ul>
 14. 14. Những vấn đề chung về QLNN về KT <ul><li>Nhóm CC thể hiện chuẩn mực xử sự hành vi của các chủ thể tham gia HĐ trong nền KT: là PL về KT:Hệ thống VB PL trong QLNN về KT có 2 loại : VB qui phạm PL và VB áp dụng quy phạm PL </li></ul><ul><li>Nhóm CC thể hiện tư tưởng, quan điểm của NN trong Đ/C các HĐ của nền KT: là chính sách kinh tế: như CS PTKT, CS tài chính, tiền tệ, thu nhập… </li></ul>
 15. 15. Những vấn đề chung về QLNN về KT <ul><li>Nhóm CC vật chất làm động lực tác động vào đối tượng QL. </li></ul><ul><li>Đất đai, rừng, núi, sông hồ, các nguồn nước, thềm lục địa…. </li></ul><ul><li>Tài nguyên trong lòng đất. </li></ul><ul><li>Dự trữ quốc gia, bảo hiểm quốc gia. </li></ul><ul><li>Vốn và TS của NN trong các DN. </li></ul><ul><li>Các loại quỹ chuyên dùng vào công tác QL of NN. </li></ul>
 16. 16. Những vấn đề chung về QLNN về KT <ul><li>Nhóm CC để sử dụng các CC trên. </li></ul><ul><li>Chủ thể sử dụng các công cụ QL của NN về KT đã trình bày ở trên là các CQ QL của NN về KT. Đó là các CQ hành chính NN, các công sở và các phương tiện kinh tế - kỹ thuật được sử dụng trong hoạt động QLKT của NN. </li></ul>
 17. 17. Những vấn đề chung về QLNN về KT <ul><li>Các nguyên tắc cơ bảnQLNN về KT </li></ul><ul><li>Tập trung dân chủ. </li></ul><ul><li>Kết hợp QL ngành với QL lãnh thổ. </li></ul><ul><li>Phân định và kết hợp QLNN về KT với QLSXKD. </li></ul><ul><li>Hài hòa lợi ích giữa NLĐ,DN và XH. </li></ul><ul><li>Tăng cường pháp chế XHCN trong quản lý NN về KT . </li></ul>
 18. 18. Quản lý NN đối với các DN <ul><li>Các loại hình DN </li></ul><ul><li>Vai trò của DN </li></ul><ul><li>Phg hướng & nội dung QLNN đối với DN </li></ul><ul><li>- Sự cần thiết KQ của QLNN đối với DN </li></ul><ul><li>- Phg hướng can thiệp củaNN vào quá trình SXKD của DN: để ngăn chặn, hạn chế tác hại; giúp đỡ DN phát triển; bảo vệ lợi ích của công dân, cộng đồng . </li></ul>
 19. 19. Quản lý NN đối với các DN <ul><li>Nội dung QLNN đối với DN </li></ul><ul><li>XD & ban hành các luật có liên quan đếnHĐ kinh tế , DN </li></ul><ul><li>Tổ chức TH PL và các định hướng SXKD </li></ul><ul><li>XD các DNNN trong các ngành, lĩnh vực </li></ul><ul><li>Hỗ trợ DN- DN trong SXKD </li></ul><ul><li>Kiểm tra, giám sát tuân thủ pháp luật </li></ul><ul><li>NN thu lợi ích công từ HĐ của DN </li></ul><ul><li>QL vốn, lãi của vốn NN trong các DNNN </li></ul>
 20. 20. QLNN đối với Kinh tế đối ngoại <ul><li>Khái niệm và các hình thứcKTĐN </li></ul><ul><li>Chức năng, nhiệm vụ của KTĐN </li></ul><ul><li>Những vấn đề chung QLNN đối với KTĐN </li></ul><ul><li>Nội dung QLNN đối với KTĐN: </li></ul><ul><li>Tương tự phần với DN và …Đảm bảo ổn định chính trị, thu hút đầu tư NN Định hướng của Đảng , NN trong KTĐN & QLNN vớiKTĐN </li></ul>
 21. 21. Phần II:QL tài chính công, DV công & công sản <ul><li>Nội dung trình bày: </li></ul><ul><li>Quản lý tài chính công </li></ul><ul><li>Quản lý NSNN </li></ul><ul><li>Quản lý chi tiêu công theo kết quả đầu ra </li></ul><ul><li>Quản lý dịch vụ công: NC tài liệu </li></ul><ul><li>Quản lý công sản: NC tài liệu </li></ul>
 22. 22. Quản lý tài chính công <ul><li>Bản chất của tài chính công </li></ul><ul><li>Cơ cấu tài chính bao gồm: </li></ul><ul><li>- NSNN (TW và ĐP). </li></ul><ul><li>- Tài chính các CQ hành chính NN. </li></ul><ul><li>- Tài chính các đơn vị sự nghiệp NN. </li></ul><ul><li>- Các quỹ tài chính ngoài NSNN. </li></ul>
 23. 23. Quản lý tài chính công <ul><li>Các chức năng của tài chính công   </li></ul><ul><li>Chức năng tạo lập vốn </li></ul><ul><li>Chức năng phân phối lại và phân bổ </li></ul><ul><li>Chức năng giám đốc và điều chỉnh. </li></ul>
 24. 24. Quản lý tài chính công <ul><li>Quản lý tài chính công </li></ul><ul><li>Khái niệm quản lý tài chính công. </li></ul><ul><li>Nguyên tắc quản lý tài chính công. </li></ul><ul><li>Nguyên tắc tập trung dân chủ </li></ul><ul><li>Nguyên tắc hiệu quả: </li></ul><ul><li>Nguyên tắc thống nhất </li></ul><ul><li>Nguyên tắc công khai, minh bạch </li></ul>
 25. 25. Quản lý tài chính công <ul><li>QH giữa cải cách HC&CC tài chính công </li></ul><ul><li>Cải cách TC công trong xu thếCCHC </li></ul><ul><li>Nội dung của cải cách TCcông </li></ul><ul><li>Đổi mới cơ chế phân cấp QL TC &NS </li></ul><ul><li>Đảm bảo quyềnquyết định NSĐP của HĐND các cấp </li></ul><ul><li>Đổi mới cơ chế phân bổ NS cho CQHC, hệ thống ĐM chi tiêu, tăng quyền chủ động cho CQ sử dụng NS </li></ul><ul><li>Đổi mới chế độTC đối với khu vựcDV công. </li></ul><ul><li>Thí điểm để áp dụng rộng rãi một số cơ chế TC mới </li></ul><ul><li>Đổi mới công tác kiểm toán đối với các CQHC, ĐVSN </li></ul>
 26. 26. Quản lý NSNN <ul><li>Vai trò của ngân sách nhà nước </li></ul><ul><li>Vai trò của NS tiêu dùng: Đảm bảo duy trì sự tồn tại và HĐ của bộ máy NN </li></ul><ul><li>Vai trò của NS phát triển: là công cụ thúc đẩy tăng trưởng, ổn định và điều chỉnh KT vĩ mô của NN </li></ul><ul><li>Vai trò quan trọng trong việc thực hiện công bằng XH & các vấn đề XH </li></ul>
 27. 27. Quản lý NSNN <ul><li>Những nguyên tắc cơ bản QL NSNN </li></ul><ul><li>Nguyên tắc dân chủ: </li></ul><ul><li>Nguyên tắc cân đối ngân sách: </li></ul><ul><li>Nguyên tắc công khai, minh bạch: </li></ul><ul><li>Nguyên tắc quy trách nhiệm: </li></ul>
 28. 28. Quản lý NSNN <ul><li>Cơ cấu ngân sách nhà nước </li></ul><ul><li>Thu ngân sách nhà nước </li></ul><ul><li>Chi ngân sách nhà nước </li></ul><ul><li>- Quản lý chu trình NSNN </li></ul><ul><li>+Lập dự toán ngân sách </li></ul><ul><li>+Chấp hành ngân sách </li></ul><ul><li>+ Quyết toán ngân sách </li></ul>
 29. 29. Quản lý NSNN <ul><li>Phân cấp quản lý NSNN </li></ul><ul><li>Hệ thống NSNN bao gồm: </li></ul><ul><li>- Ngân sách trung ương </li></ul><ul><li>- Ngân sách tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) </li></ul><ul><li>- Ngân sách huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) </li></ul><ul><li>- Ngân sách xã (phường) </li></ul>
 30. 30. Quản lý NSNN <ul><li>Nội dung phân cấp quản lý NSNN </li></ul><ul><li>Quan hệ giữa các cấp chính quyền về chế độ chính sách </li></ul><ul><li>Quan hệ giữa các cấp về nguồn thu, nhiệm vụ chi </li></ul><ul><li>Quan hệ giữa các cấp về quản lý chu trình ngân sách nhà nước </li></ul>
 31. 31. Quản lý chi tiêu công theo kết quả đầu ra <ul><li>Nội dung cơ bản QL chi tiêu công </li></ul><ul><li>Đặc điểm của chi tiêu công </li></ul><ul><li>Vai trò của chi tiêu công đối với nền kinh tế </li></ul><ul><li>Chiến lược quản lý chi tiêu công hiện đại </li></ul>
 32. 32. Quản lý chi tiêu công theo kết quả đầu ra <ul><li>ND cơ bản of lập NS theo KQđầu ra </li></ul><ul><li>Đặc điểm của phương thức lậpNS theo kết quả đầu ra. </li></ul><ul><li>Vai trò của phương thức lập ngân sách theo kết quả đầu ra trong quản lý chi tiêu công </li></ul><ul><li>Vận dụng NS theo KQ đầu ra trong qúa trình QLTC tại CQ dự toán </li></ul><ul><li>Quản lý DV công , công sản: Nghiên cứu tài liệu </li></ul>
 33. 33. Web: www.TANET.vn Email: [email_address] XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

  Als Erste(r) kommentieren

  Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • bachngocquy

  Jan. 2, 2011
 • phucuong2410

  Oct. 6, 2011
 • minhonxinh

  Oct. 1, 2012
 • hwanbaenguyen7

  Oct. 9, 2012
 • nguyenvanbonguyen3

  Apr. 21, 2013
 • thanhhuongnguyen52493499

  Feb. 23, 2014
 • NguyenhungNguyen

  Apr. 16, 2014

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

4.544

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

386

Befehle

Downloads

0

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

7

×