Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Pacem in Terris (Polskie).pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Historia praw człowiekaa
Historia praw człowiekaa
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 61 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von Martin M Flynn (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Pacem in Terris (Polskie).pptx

 1. 1. POKÓJ NA ZIEMI (PACEM W TERRIS) ENCYKLIKA PAPIEŻA JANA XXIII O USTANOWIENIU POWSZECHNEGO POKOJU W PRAWDZIE, SPRAWIEDLIWOŚCI, MIŁOŚCI I WOLNOŚCI 11 KWIETNIA 1963
 2. 2. PORZĄDEK MIĘDZY MĘŻCZYZNAMI Porządek we wszechświecie Porządek w istotach ludzkich Prawa - Prawa odnoszące się do wartości moralnych i kulturowych Prawo do oddawania czci Bogu zgodnie z własnym sumieniem Prawo do swobodnego wyboru własnego stanu życiowego Prawa gospodarcze Prawo zgromadzeń i stowarzyszeńPrawo do emigracji i imigracji Prawa polityczne Obowiązki Wzajemność praw i obowiązków między osobami Wzajemna współpracaPostawa odpowiedzialności Życie społeczne w prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności Bóg i porządek moralny Charakterystyka współczesności RELACJE MIĘDZY OSOBAMII WŁADZ PUBLICZNYCH Apel do sumienia Osiągnięcie dobra wspólnego jest celem władzy publicznejIstota dobra wspólnego Duchowe teżObowiązki władzy publicznej oraz prawa i obowiązki jednostek Pogodzenie i ochrona praw i obowiązków jednostek Obowiązek promowania praw jednostek Harmonijne relacje między dwiema formami interwencji władzy publicznej Struktura i działanie władzy publicznej Prawo i sumienieUdział obywateli w życiu publicznym Charakterystyka współczesności STOSUNKI MIĘDZY PAŃSTWAMI Imperatyw dobra wspólnego Wprawdzie Kwestia propagandy W SprawiedliwościTraktowanie mniejszości Uwaga ostrzegawczaAktywna Solidarność Kontakty między rasami Właściwa równowaga między ludnością, ziemią i kapitałem Problem uchodźców politycznychPrawa Uchodźcy Godne pochwały wysiłkiPrzyczyny wyścigu zbrojeń Potrzeba rozbrojeniaTrzy motywy Wezwanie do niesłabnącego wysiłkuw WolnościEwolucja krajów słabo rozwiniętych gospodarczo Znaki czasu STOSUNEK MĘŻCZYZN I WSPÓLNOT POLITYCZNYCH DO WSPÓLNOTY ŚWIATOWEJ Nieadekwatność współczesnych państw do zapewnienia uniwersalnego dobra wspólnego Związek między dobrem wspólnym a władzą polityczną Władza publiczna ustanowiona za powszechną zgodą, a nie narzucona siłąUniwersalne dobro wspólne i prawa osobiste Zasada pomocniczościNowoczesne rozwiązania PRZYPOMNIENIA DUSZPASTERSKIE Kompetencje naukowe, zdolności techniczne i doświadczenie zawodoweApostolstwo Wyszkolonych ŚwieckichIntegracja wiary i działania Edukacja integralnaStały wysiłekRelacje między katolikami a niekatolikami w sprawach społecznych i gospodarczych Błąd i błądzący Filozofie i ruchy historyczne Stopniowo Ogromne zadanie Książę Pokoju
 3. 3. Pokój na Ziemi którego człowiek od wieków tak tęsknił i szukał, nigdy nie możebyć ustalona, nigdy nie gwarantowana,chyba że przez staranne przestrzeganieustanowiony przez Boga porządek.
 4. 4. Bóg stworzył człowieka „na swój obraz i podobieństwo”, obdarzył go inteligencją i wolnością oraz uczynił go panem stworzenia. PT3
 5. 5. A jednak istnieje brak jedności między jednostkami i narodami, co jest uderzającym przeciwieństwem tego doskonałego porządku we wszechświecie. Można by pomyśleć, że relacje, które łączą ludzi, mogą być rządzone tylko siłą, ale Stwórca świata odcisnął piętno na wnętrzu człowieka porządkiem objawionym człowiekowi przez jego sumienie PT 4-5 komunizm 1983
 6. 6. Wielu ludzi uważa, że prawa rządzące stosunkami człowieka z państwem są takie same, jak te, które rządzą ślepymi, żywiołowymi siłami wszechświata. Ale tak nie jest; prawa rządzące ludźmi są zupełnie inne. Ojciec wszechświata wpisał je w naturę człowieka PT 6
 7. 7. 1 - PORZĄDEK MIĘDZY MĘŻCZYZNAMI - każdy człowiek jest naprawdę osobą. Jego natura jest obdarzona inteligencją i wolną wolą. Jako taki ma prawa i obowiązki, które łącznie wynikają bezpośrednio z jego natury. Te prawa i obowiązki są powszechne i nienaruszalne, a zatem całkowicie niezbywalne. PT 7
 8. 8. Ludzie zostali odkupieni krwią Jezusa Chrystusa. Łaska uczyniła ich synami i przyjaciółmi Boga oraz dziedzicami wiecznej chwały. PT 8
 9. 9. Wśród praw człowieka jest możliwość oddawania czci Bogu zgodnie z właściwym nakazem własnego sumienia oraz wyznawania swojej religii zarówno prywatnie, jak i publicznie. PT 14
 10. 10. Rodzina, oparta na dobrowolnie zawartym małżeństwie, jednym i nierozerwalnym, musi być uważana za naturalną, pierwotną komórkę społeczeństwa ludzkiego. Interesy rodziny muszą więc być szczególnie brane pod uwagę w sprawach społecznych i ekonomicznych, a także w dziedzinie wiary i moralności. PT 16
 11. 11. utrzymanie i edukacja dzieci jest prawem przysługującym przede wszystkim rodzicom. PT 17
 12. 12. Kobietom należy zapewnić takie warunki pracy, które są zgodne z ich potrzebami i obowiązkami jako żon i matek. PT 19
 13. 13. Natura nakłada na człowieka pracę jako obowiązek, a człowiek ma odpowiednie naturalne prawo domagać się, aby praca, którą wykonuje, zapewniła mu środki do życia dla niego i jego dzieci. Taki jest kategoryczny imperatyw natury dla zachowania człowieka.PT 20
 14. 14. Ma prawo do prywatnej własności własności, w tym dóbr produkcyjnych. PT 21
 15. 15. Mają prawo do wspólnych spotkań i tworzenia stowarzyszeń ze swoimi współbraćmi. PT 23
 16. 16. godność osobowa człowieka obejmuje jego prawo do czynnego udziału w życiu publicznym i do wnoszenia własnego wkładu we wspólne dobro współobywateli. PT 26
 17. 17. prawo do życia wiąże się z obowiązkiem zachowania życia; prawo do godnego życia, obowiązek godnego życia; prawo do swobodnego poszukiwania prawdy, obowiązek poświęcenia się jej coraz głębszemu i szerszemu poszukiwaniu. PT 29
 18. 18. Każde podstawowe prawo człowieka czerpie swoją autorytatywną moc z prawa naturalnego, które je przyznaje i wiąże z nim odpowiednie obowiązki.PT 30
 19. 19. Każdy człowiek powinien działać z własnej inicjatywy, przekonania i poczucia odpowiedzialności, a nie pod ciągłą presją zewnętrznego przymusu czy pokusy. PT 34
 20. 20. „Rozum ludzki jest miarą, która mierzy stopień dobroci ludzkiej woli, PT 38
 21. 21. zauważamy postępującą poprawę sytuacji ekonomicznej i społecznej robotników. PT 40
 22. 22. Kobiety […] domagają się zarówno w życiu domowym, jak i publicznym praw i obowiązków, które należą do nich jako osób ludzkich. PT 41
 23. 23. Wieloletni kompleks niższościniektórych klas ze względu na ich status ekonomiczny i społeczny, płeć czy pozycjęw państwie i związany z tym kompleks wyższościinnych klas, szybko odchodzi do lamusa. PT 43
 24. 24. 2 - RELATIONS BETWEEN INDIVIDUALS AND THE PUBLIC AUTHORITIES Hence every civilized community must have a ruling authority PT 46
 25. 25. Ale nie należy sobie wyobrażać, że władza nie zna granic. Ponieważ jej punktem wyjścia jest przyzwolenie na rządzenie zgodnie ze słusznym rozumem, nie można uniknąć wniosku, że swoją moc wiążącą czerpie z porządku moralnego, którego początkiem i celem jest z kolei Bóg. PT 47
 26. 26. reżim, który rządzi wyłącznie lub głównie za pomocą gróźb i zastraszania lub obietnic nagrody, nie dostarcza ludziom skutecznej zachęty do pracy dla dobra wspólnego. PT 48
 27. 27. Posłuszeństwo władzom cywilnym nigdy nie jest posłuszeństwem okazywanym im jako mężczyznom. W rzeczywistości jest to akt hołdu złożonego Bogu, opatrznościowemu Stwórcy wszechświata, który zarządził, aby wzajemne stosunki między ludźmi były regulowane zgodnie z porządkiem, który sam ustanowił. A my, mężczyźni, nie poniżamy się, okazując Bogu należną cześć. Wręcz przeciwnie, zostajemy wywyższeni i uszlachetnieni duchem. PT 50
 28. 28. Prawo sprzeczne z rozumem jest o tyle niesprawiedliwe i nie ma już racji prawa. To raczej akt przemocy. PT 51
 29. 29. Każdy rząd, który odmówiłby uznania praw człowieka lub działał z ich naruszeniem, nie tylko nie wypełniłby swojego obowiązku;jego dekrety byłyby całkowicie pozbawione mocy wiążącej PT 61
 30. 30. Wykonywanie swoich praw przez niektórych obywateli nie powinno utrudniać innym obywatelom korzystania z ich praw PT 62
 31. 31. Nadmierna troska o prawa poszczególnych jednostek lub grup może równie dobrze doprowadzić do zmonopolizowani a głównych korzyści państwa przez tych obywateli PT 65
 32. 32. Musimy jednak odrzucić pogląd, że wola jednostki lub grupy jest podstawowym i jedynym źródłem praw i obowiązków obywatelskich oraz mocy obowiązującej konstytucji politycznych i władzy rządu PT 78
 33. 33. 3 STOSUNKI MIĘDZY PAŃSTWAMI — To samo prawo natury, które rządzi życiem i postępowaniem jednostek, musi także regulować wzajemne stosunki wspólnot politycznych. – Narody są nadal związane prawem naturalnym, które jest regułą rządzącą wszelkim moralnym postępowaniem, i tak jestżadnego upoważnienia do odstąpienia od jego najmniejszych nakazów PT 80-81
 34. 34. Mocno ugruntowany porządek między wspólnotami politycznymi musi opierać się na niewzruszonej i niewzruszonej skale prawa moralnego, tego prawa objawionego w porządku natury przez samego Stwórcę i wyrytego trwale w ludzkich sercach PT 85
 35. 35. Ludzie często różnią się znacznie pod względem wiedzy, cnót, inteligencji i bogactwa, ale nie jest to ważny argument na rzecz systemu, w którym ci, którzy mają przewagę, arbitralnie narzucają swoją wolę innym. PT 87
 36. 36. Niektóre narody mogły osiągnąć wyższy stopień rozwoju naukowego, kulturalnego i gospodarczego, ale tonie uprawnia ich do niesprawiedliwej politykidominacja nad innymi narodami - PT 88
 37. 37. Oznacza to całkowite odrzucenie sposobów rozpowszechniania informacji naruszających zasady prawdy i sprawiedliwości oraz godzących w dobre imię innego narodu PT 90
 38. 38. „Zabierzcie sprawiedliwość, a czymże są królestwa, jeśli nie potężnymi bandami zbójców. PT 92
 39. 39. Może dochodzić i czasami dochodzi do konfliktu interesów między państwami, z których każde dąży do własnego rozwoju. Kiedy pojawiają się tego rodzaju spory, należy je rozstrzygnąć w prawdziwie ludzki sposób, a nie siłą zbrojną, oszustwem czy podstępem. Musi nastąpić wzajemna ocena argumentów i uczuć obu stron, dojrzałe i obiektywne zbadanie sytuacji oraz sprawiedliwe pogodzenie przeciwstawnych poglądów PT 93
 40. 40. Jest całkiem jasne, że każda próbasprawdzić żywotność i wzrosttych mniejszości etnicznych jest rażącym naruszeniem sprawiedliwości; tym bardziej, jeśli takie perwersyjne wysiłki zmierzają do ich wyginięcia PT 95
 41. 41. polityka przynoszenia pracy do pracowników, tam gdzie to możliwe, jest preferowana zamiast przyprowadzania pracowników na miejsce pracy PT 102
 42. 42. W obecnych czasach jest wielka liczba uchodźców i wiele cierpień – niewiarygodnych cierpień – na które są stale narażeni. PT 104
 43. 43. Uchodźcy nie mogą utracić tych praw tylko dlatego, że są pozbawieni obywatelstwa ich własnych państw PT 105
 44. 44. Z głębokim smutkiem obserwujemy ogromne zapasy uzbrojenia, które były i nadal są produkowane w krajach bardziej rozwiniętych gospodarczo. Ta polityka pociąga za sobą ogromne nakłady środków intelektualnych i materialnych, w wyniku czego ludność tych krajów jest obciążona wielkim ciężarem, podczas gdy innym brakuje pomocy potrzebnej do ich rozwoju gospodarczego i społecznego PT 109
 45. 45. nie da się zaprzeczyć, że pożogę mogły wywołać jakieś przypadkowe i nieprzewidziane okoliczności. Co więcej, chociaż potworna moc współczesnej broni rzeczywiście działa odstraszająco, istnieją powody do obaw, że samo testowanie urządzeń jądrowych do celów wojennych może, jeśli będzie kontynuowane, doprowadzić do poważnego zagrożenia dla różnych form życia na ziemi PT 111
 46. 46. Papież Pius XII: „Klęska wojny światowej z ruiną gospodarczą i społeczną oraz towarzyszącymi jej moralnymi ekscesami i rozkładem nie może pod żadnym pozorem dopuścić do tego, aby ludzkość po raz trzeci ogarnęła”. PT 113
 47. 47. podstawowe zasady, na których opiera się pokój w dzisiejszym świecie, zostały zastąpione zupełnie inną zasadą, a mianowicie uświadomieniem sobie, że prawdziwy i trwały pokój między narodami nie może polegać na posiadaniu równych dostaw broni, ale jedynie na wzajemnym zaufaniu PT 113
 48. 48. Stosunki między państwami, jak między jednostkami, powinny być regulowane nie siłą zbrojną, ale zgodnie z zasadami zdrowego rozsądku, to znaczy zasad prawdy, sprawiedliwości oraz energicznej i szczerej współpracy PT 114
 49. 49. „Nic nie ginie przez pokój;wszystko może zostać utracone przez wojnę.” Pius XII – PT 116
 50. 50. żaden kraj nie ma prawa ich przyjmowaćdziałań, które stanowiłyby niesprawiedliwy ucisk innych krajów lub nieuzasadnioną ingerencję w nieich sprawy PT 120 Prague 1968 Martial law Poland 1982 Budapest 1956
 51. 51. Miłość, a nie strach, musi dominować w stosunkach między jednostkami i między narodami PT 129
 52. 52. 4 STOSUNEK MĘŻCZYZN I WSPÓLNOT POLITYCZNYCH DO WSPÓLNOTY ŚWIATOWEJ - Ta sama zasada pomocniczości, która reguluje stosunki między władzami publicznymi a jednostkami, rodzinami i społeczeństwami pośrednimi w jednym państwie, musi mieć również zastosowanie do stosunków między władzą publiczną świata wspólnoty i władz publicznych każdej wspólnoty politycznej PT 140
 53. 53. 5 APOMNIENIA DUSZPASTERSKIE – Wzywamy naszych synów do czynnego udziału w życiu publicznym i do wspólnej pracy dla dobra całej ludzkości, jak również dla własnych wspólnot politycznych. PT 146
 54. 54. Muszą angażować się w pracę tych instytucji i starać się skutecznie na nie wpływać od wewnątrz. PT 147
 55. 55. Kościół ma prawo i obowiązek nie tylko strzec swojego nauczania o wierze i moralności, ale także sprawować władzę nad swoimi synami, interweniując w ich sprawy zewnętrzne, ilekroć trzeba wydać osąd dotyczący praktycznego zastosowania tego nauczania PT 160
 56. 56. Zwłaszcza chrześcijanie przyłączą się do ich sprawy, pobudzeni miłością i realizacją swego obowiązku. Każdy, kto wstąpił w szeregi Chrystusa, musi być jaśniejącym punktem światła w świecie, zalążkiem miłości, zaczynem całej masy. Będzie tak proporcjonalnie do stopnia jego duchowego zjednoczenia z Bogiem PT164
 57. 57. „Pan nasz Jezus Chrystus po swoim zmartwychwstaniu stanął pośród swoich uczniów i rzekł: Pokój wam, alleluja. Uczniowie uradowali się, gdy ujrzeli Pana”. (72)Dlatego to Chrystus przyniósł nam pokój; Chrystus, który pozostawił go nam w testamencie: „Pokój zostawiam wam: mój pokój daję wam: nie tak, jak daje świat, ja wam daję” (PT 170).
 58. 58. LIST OF PRESENTATIONS IN ENGLISH Revised 1-11-2022 Advent and Christmas – time of hope and peace All Souls Day Amoris Laetitia – ch 1 – In the Light of the Word Amoris Laetitia – ch 2 – The Experiences and Challenges of Families Amoris Laetitia – ch 3 - Looking to Jesus, the Vocation of the Family Amoris Laetitia – ch 4 - Love in Marriage Amoris Laetitia – ch 5 – Love made Fruitfuol Amoris Laetitia – ch 6 – Some Pastoral Perspectives Amoris Laetitia – ch 7 – Towards a better education of children Amoris Laetitia – ch 8 – Accompanying, discerning and integrating weaknwss Amoris Laetitia – ch 9 – The Spirituality of Marriage and the Family Beloved Amazon 1ª – A Social Dream Beloved Amazon 2 - A Cultural Dream Beloved Amazon 3 – An Ecological Dream Beloved Amazon 4 - An Ecclesiastical Dream Carnival Conscience Christ is Alive Fatima, History of the Apparitiions Familiaris Consortio (FC) 1 – Church and Family today Familiaris Consortio (FC) 2 - God’s plan for the family Familiaris Consortio (FC) 3 – 1 – family as a Community Familiaris Consortio (FC) 3 – 2 – serving life and education Familiaris Consortio (FC) 3 – 3 – mission of the family in society Familiaris Consortio (FC) 3 – 4 - Family in the Church Familiaris Consortio (FC) 4 Pastoral familiar Football in Spain Freedom Grace and Justification Haurietis aquas – devotion to the Sacred Heart by Pius XII Holidays and Holy Days Holy Spirit Holy Week – drawings for children Holy Week – glmjpses of the last hours of JC Human Community Inauguration of President Donald Trump Juno explores Jupiter Kingdom of Christ Saint Leo the Great Saint Luke, evangelist Saint Margaret, Queen of Scotland Saint Maria Goretti Saint Mary Magdalen Saint Mark, evangelist Saint Martha, Mary and Lazarus Saint Martin de Porres Saint Martin of Tours Sain Matthew, Apostle and Evangelist Saint Maximilian Kolbe Saint Mother Theresa of Calcutta Saints Nazario and Celso Saint John Chrysostom Saint Jean Baptiste MarieaVianney, Curé of Ars Saint John N. Neumann, bishop of Philadelphia Saint John of the Cross Saint Mother Teresa of Calcuta Saint Patrick and Ireland Saing Peter Claver Saint Robert Bellarmine Saint Therese of Lisieux Saints Simon and Jude, Apostles Saint Stephen, proto-martyr Saint Thomas Becket Saints Zachary and Elizabeth, parents of John Baptist Signs of hope Sunday – day of the Lord Thanksgiving – History and Customs The Body, the cult – (Eucharist) The Chursh, Mother and Teacher Valentine Vocation to Beatitude Virgin of Guadalupe – Apparitions Virgin of the Pillar and Hispaniic feast day Virgin of Sheshan, China Vocation – mconnor@legionaries.org WMoFamilies Rome 2022 – festval of families Way of the Cross – drawings for children For commentaries – email – mflynn@legionaries.org Fb – Martin M Flynn Donations to - BANCO - 03069 INTESA SANPAOLO SPA Name – EUR-CA-ASTI IBAN – IT61Q0306909606100000139493 Laudato si 1 – care for the common home Laudato si 2 – Gospel of creation Laudato si 3 – Human roots of the ecological crisis Laudato si 4 – integral ecology Laudato si 5 – lines of approach and action Laudato si 6 – Education y Ecological Spirituality Life in Christ Love and Marriage 12,3,4,5,6,7,8,9 Lumen Fidei – ch 1,2,3,4 Mary – Doctrine and dogmas Mary in the bible Martyrs of Korea Martyrs of North America and Canada Medjugore Santuario Mariano Merit and Holiness Misericordiae Vultus in English Moral Law Morality of Human Acts Passions Pope Francis in Bahrain Pope Francis in Thailand Pope Francis in Japan Pope Francis in Sweden Pope Francis in Hungary, Slovaquia Pope Francis in America Pope Francis in the WYD in Poland 2016 Passions Querida Amazonia Resurrection of Jesus Christ –according to the Gospels Russian Revolution and Communismo 1,2,3 Saint Agatha, virgin and martyr Saint Albert the Great Saint Andrew, Apostle Saint Anthony of Padua Saint Bruno, fuunder of the Carthusians Saaint Columbanus 1,2 Saint Charles Borromeo Saint Cecilia Saint Faustina Kowalska and thee divine mercy Saint Francis de Sales Saint Francis of Assisi Saint Francis Xaviour Saint Ignatius of Loyola Saint James, apostle Saint John, apsotle and evangelist Saint John N. Neumann, bishop of Philadelphia Saint John Paul II, Karol Wojtyla Saint Joseph
 59. 59. LISTA DE PRESENTACIONES EN ESPAÑOL Revisado 1-11-2022 Abuelos Adviento y Navidad, tiempo de esperanza Amor y Matrimonio 1 - 9 Amoris Laetitia – ch 1 – A la luz de la Palabre Amoris Laetitia – ch 2 – Realidad y Desafíos de las Familias Amoris Laetitia – ch 3 La mirada puesta en Jesús: Vocación de la Familia Amoris Laetitia – ch 4 - El Amor en el Matrimonio Amoris Laetitia – ch 5 – Amor que se vuelve fecundo Amoris Laetitia – ch 6 – Algunas Perspectivas Pastorales Amoris Laetitia – ch 7 – Fortalecer la educacion de los hijos Amoris Laetitia – ch 8 – Acompañar, discernir e integrar la fragilidad Amoris Laetitia – ch 9 – Espiritualidad Matrimonial y Familiar Carnaval Conciencia Cristo Vive Dia de todos los difuntos Domingo – día del Señor El camino de la cruz de JC en dibujos para niños El Cuerpo, el culto – (eucarisía) Encuentro Mundial de Familias Roma 2022 – festival de las familias Espíritu Santo Fatima – Historia de las apariciones Familiaris Consortio (FC) 1 – iglesia y familia hoy Familiaris Consortio (FC) 2 - el plan de Dios para la familia Familiaris Consortio (FC) 3 – 1 – familia como comunidad Familiaris Consortio (FC) 3 – 2 – servicio a la vida y educación Familiaris Consortio (FC) 3 – 3 – misión de la familia en la sociedad Familiaris Consortio (FC) 3 – 4 - participación de la familia en la iglesia Familiaris Consortio (FC) 4 Pastoral familiar Fátima – Historia de las Apariciones de la Virgen Feria de Sevilla Haurietis aquas – el culto al Sagrado Corazón Hermandades y cofradías Hispanidad La Iglesia, Madre y Maestra La Comunidad Humana La Vida en Cristo San José, obrero, marido, padre San Juan, apostol y evangelista San Juan Ma Vianney, Curé de’Ars San Juan Crisostom San Juan de la Cruz San Juan N. Neumann, obispo de Philadelphia San Juan Pablo II, Karol Wojtyla San Leon Magno San Lucas, evangelista San Mateo, Apóstol y Evangelista San Martin de Porres San Martin de Tours San Mateo, Apostol y Evangelista San Maximiliano Kolbe Santa Teresa de Calcuta Santos Marta, Maria, y Lazaro Santos Simon y Judaa Tadeo, aposttoles San Nazario e Celso San Padre Pio de Pietralcina San Patricio e Irlanda San Pedro Claver San Roberto Belarmino Santiago Apóstol San Tomás Becket Santos Zacarias e Isabel, padres de Juan Bautista Semana santa – Vistas de las últimas horas de JC Vacaciones Cristianas Valentín Vida en Cristo Virgen de Guadalupe, Mexico Virgen de Pilar – fiesta de la hispanidad Virgen de Sheshan, China Virtud Vocación a la bienaventuranza Vocación – www.vocación.org Vocación a evangelizar Para comentarios – email – mflynn@lcegionaries.org fb – martin m. flynn Donations to - BANCO - 03069 INTESA SANPAOLO SPA Name – EUR-CA-ASTI. IBAN – IT61Q0306909606100000139493 Laudato si 1 – cuidado del hogar común Laudato si 2 – evangelio de creación Laudato si 3 – La raíz de la crisis ecológica Laudato si 4 – ecología integral Laudato si 5 – líneas de acción Laudato si 6 – Educación y Espiritualidad Ecológica Ley Moral Libertad Lumen Fidei – cap 1,2,3,4 María y la Biblia Martires de Corea Martires de Nor America y Canada Medjugore peregrinación Misericordiae Vultus en Español Moralidad de actos humanos Pasiones Papa Francisco en Baréin Papa Francisco en Bulgaria Papa Francisco en Rumania Papa Francisco en Marruecos Papa Francisco en México Papa Francisco – Jornada Mundial Juventud 2016 Papa Francisco – visita a Chile Papa Francisco – visita a Perú Papa Francisco en Colombia 1 + 2 Papa Francisco en Cuba Papa Francisco en Fátima Papa Francisco en la JMJ 2016 – Polonia Papa Francisco en Hugaría e Eslovaquia Queridas Amazoznia 1,2,3,4 El Reino de Cristo Resurrección de Jesucristo – según los Evangelios Revolución Rusa y Comunismo 1, 2, 3 Santa Agata, virgen y martir San Alberto Magno San Andrés, Apostol San Antonio de Padua San Bruno, fundador del Cartujo San Carlos Borromeo San Columbanus 1,2 San Esteban, proto-martir San Francisco de Asis 1,2,3,4 San Francisco de Sales San Francisco Javier Santa Faustina Kowalska, y la divina misericordia Santa Cecilia Saint Margaret,Queen of Scotland Santa Maria Goretti Santa María Magdalena Santa Teresa de Lisieux San Marco, evangelista San Ignacio de Loyola

×