Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

God is Love - 1-benedict XVI (Polish).pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Katecheza i
Katecheza i
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 46 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie God is Love - 1-benedict XVI (Polish).pptx (20)

Weitere von Martin M Flynn (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

God is Love - 1-benedict XVI (Polish).pptx

 1. 1. O MIŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ ENCYKLIKA - DEUS CARITAS EST NAJWYŻSZEGO PAPIEŻA - BENEDYKTA XVI
 2. 2. indeks listu Deus Charitas Est (Bóg jest miłością) Wprowadzanie 1 – jedność miłości w stworzeniu – iw historii zbawienia problem językowy eros i agape – różnica i jedność nowość wiary biblijnej jezus miłość Boga wcielona miłość Boga i miłość bliźniego 2 - praktykowanie miłości przez Kościół jako wspólnotę miłości miłosierdzie Kościoła jako przejaw miłości trynitarnej dobroczynność jako zadanie kościoła poprawki innym Wewnętrzny charakter Kościoła wyraża się w potrójnym zadaniu: Kościół jest rodziną Bożą na świecie sprawiedliwość i miłosierdzie wielorakie struktury służby charytatywnej w obecnym kontekście społecznym specyficzny profil działalności charytatywnej Kościołaodpowiedzialnych za działalność charytatywną Kościoła wniosek
 3. 3. „Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim” (1 J 4,16). DCE 1 – „Poznaliśmy miłość, jaką Bóg ma do nas i uwierzyliśmy w nią”.
 4. 4. „Słuchaj, Izraelu: Pan, nasz Bóg, jest tylko jeden. Będziesz miłował Pana całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą” (6,4-5).
 5. 5. „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego” (19,18; por. Mk 12,29-31)
 6. 6. Jedność miłości w stworzeniui w historii zbawienia
 7. 7. „Omnia vincit amor” (miłość zwycięża wszystko) mówi Wergiliuszw Bukolikach DCE 4
 8. 8. eros potrzebuje dyscypliny i oczyszczenia, aby dać człowiekowi nie chwilową przyjemność, ale sposób, by zasmakował on w pewien sposób najwyższego poziomu jego istnienia, owego szczęścia, do którego dąży cała nasza istota
 9. 9. 1 - między miłością a boskością istnieje pewien związek: miłość obiecuje nieskończoność, wieczność, większą rzeczywistość i zupełnie inną od naszej codziennej egzystencji. 2 - Ale jednocześnie jasne jest, że droga do osiągnięcia tego celu nie polega po prostu na poddaniu się instynktowi
 10. 10. jest to człowiek, osoba, która kocha jako jednolite stworzenie, którego częścią jest ciało i dusza
 11. 11. Przeciwnie, wiara chrześcijańska zawsze uważała człowieka za jedno ciało i duszę, w których duch i materia wzajemnie się przenikają, uzyskując właśnie w ten sposób nową szlachetność DCE 5
 12. 12. słowo „dodim”, liczba mnoga, która wyraża miłość, która wciąż jest niepewna, na etapie nieokreślonych poszukiwań. Słowo to zostało później zastąpione terminem „ahabá”, który w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu nazywa się fonetycznie podobnym słowem „agapé”,
 13. 13. Rozwój miłości ku jej najwyższym poziomom i jej najgłębszej czystości powoduje, że dąży ona teraz do tego, co ostateczne, i to w podwójnym sensie: o ile zakłada wyłączność — tylko tej osoby — i w sensie „na zawsze”
 14. 14. stać się takim źródłem, on sampić zawsze na nowo z pierwszego i pierwotnego źródła, którym jest Jezus Chrystus, z którego przebitego serca wypływa miłość Boga (por. J 19, 34).
 15. 15. W opowiadaniu o drabinie Jakuba Ojcowie widzieli symbolikę na różne sposoby tej nierozerwalnej relacji między wchodzeniem i schodzeniem, między erosem, który szuka Boga, a agapé, która przekazuje otrzymany dar.
 16. 16. Św. Grzegorz wymienia św. Pawła, uniesionego w górę aż do trzeciego nieba, do największych tajemnic Bożych i właśnie dlatego, zstępując, jest w stanie uczynić wszystko dla wszystkich (por. 2 Kor 12, 2-4; 1 Kor 9, 22)
 17. 17. przykład Mojżesza, który wchodzi i wychodzi z tabernakulum w dialogu z Bogiem, aby móc w ten sposób, wychodząc od Niego, być do dyspozycji swego ludu
 18. 18. W głębi duszy „miłość” jest jedną rzeczywistością, choć ma różne wymiary; Wiara biblijna nie buduje świata równoległego lub przeciwstawnego pierwotnemu ludzkiemu fenomenowi miłości, ale obejmuje całego człowieka, interweniując w jego poszukiwaniu miłości, aby go oczyścić, otwierając jednocześnie nowe wymiary – DCE 8
 19. 19. Szema: „Słuchaj, Izraelu: Pan, Bóg nasz, jest tylko jeden” (Pwt 6,4). Jest tylko jeden Bóg, który jest Stwórcą nieba i ziemi, a zatem jest także Bogiem wszystkich ludzi DCE 9
 20. 20. Jednak jedyny Bóg, w którego wierzy Izrael, kocha osobiście. Co więcej, Jego miłość jest miłością uprzywilejowaną: spośród wszystkich ludów wybiera Izrael i miłuje go, chociaż w celu zbawienia całej ludzkości właśnie w ten sposób DCE 9
 21. 21. Miłość Boga do Izraela polega zasadniczo na tym, że daje On im Torę, czyli otwiera oczy Izraela na prawdziwą naturę człowieka.i wskazuje mu drogę prawdziwego humanizmu
 22. 22. Człowiek, żyjąc w wierności jedynemu Bogu, doświadcza siebie jako tego, którego Bóg kochai odkryj radość w prawdzie i sprawiedliwości DCE 9
 23. 23. «Jak mam cię opuścić, Efraimie, jak mam cię opuścić, Izraelu?... Serce mi się przewraca, wnętrzności się poruszają. Nie poddam się zapalczywości mego gniewu, nie zniszczę ponownie Efraima; że jestem Bogiem, a nie człowiekiem, świętym pośród was” (Oz 11, 8-9)
 24. 24. Namiętna miłość Boga do swego ludu, do człowieka, jest jednocześnie miłością, która przebacza. Miłość tak wielka, że ​​przeciwstawia Boga samemu sobie, Jego miłość przeciw Jego sprawiedliwości. Chrześcijanin widzi już nabieranie kształtu w tej ukrytej tajemnicy krzyża: Bóg tak bardzo kochado człowieka, który sam stając się człowiekiem,towarzyszy mu nawet w śmierci iw ten sposób godzi sprawiedliwość i miłość - DCE 10
 25. 25. Nie jest dobrze, aby człowiek był sam – Adam, któremu Bóg chce udzielić pomocy. Żadne inne stworzenie nie może być taką pomocą, jakiej potrzebuje człowiek -: „To naprawdę jest kość z moich kości i ciało z mojego ciała!” (Rdz 2, 23)
 26. 26. eros prowadzi człowieka do małżeństwa, więzi naznaczonej swoim wyjątkowym i ostatecznym charakterem; Więc,i tylko w ten sposób wypełnia się jego intymne przeznaczenie na obrazie Monoteistyczny Bóg odpowiada monogamicznemu małżeństwu.
 27. 27. Małżeństwo oparte na miłości wyłącznej i ostatecznej staje się ikoną relacji Boga do Jego ludu i odwrotnie, sposób miłowania Boga staje się miarą miłości człowieka. Ten bliski związek między erosem a małżeństwem, który przedstawiapoza nią Biblia praktycznie nie ma odpowiednika w literaturze – DCE 11
 28. 28. Skieruj swój wzrok na przebity bok ChrystusaJan mówi (por. 19,37), pomaga zrozumieć, co było punktem wyjścia tej encykliki:„Bóg jest miłością” (1 J 4,8). To tam, na krzyżu, można kontemplować tę prawdę. I stamtąd musisz teraz zdefiniować, czym jest miłość. I z tego spojrzenia chrześcijanin odnajduje kierunek swojego życia i miłości – DCE 12
 29. 29. Jezus utrwalił ten akt poddania się poprzez ustanowienie Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy. - Wyprzedza swoją śmierć i zmartwychwstanie, dając siebieswoim uczniom w chlebie i winie, Jego Ciało i Krew jako nowa manna (por. J 6,31-33)
 30. 30. starożytny świat marzył, że w głębi duszy prawdziwym pokarmem człowieka — tym, dla którego człowiek żyje — jest Logos, wieczna mądrość, teraz ten Logos stał się dla nas prawdziwym pokarmem, jak miłość — DCE 13
 31. 31. «Chleb jest jeden, dlatego my, choć jest nas wielu, tworzymy jedno ciało, ponieważ wszyscy jemy ten sam chleb», mówi św. Paweł (1 Kor 10, 17) DCE 14
 32. 32. wiara, kult i etos przenikają się wzajemnie jako pojedyncza rzeczywistość, która jest skonfigurowana wspotkanie z agape Boga
 33. 33. W samym „kulcie”, w komunii eucharystycznej, zawiera się jednocześnie bycie kochanym i kochanie innych.
 34. 34. „Za każdym razem, gdy robiliście to z jednym z tych moich pokornych braci, robiliście to ze mną” (Mt 25,40). Miłość Boga i miłość bliźniego przeplatają się ze sobą: w najskromniejszych odnajdujemy samego Jezusa, aw Jezusie odnajdujemy Boga.
 35. 35. Bóg pierwszy nas umiłował, mówi wspomniany List św. Jana (por. 4, 10), i ta miłość Boga objawiła się pośród nas, stała się widzialna, ponieważ „Bóg zesłał na świat swego jedynego Syna, abyśmy dzięki Niemu żyli "(1 J 4,9). DCE 17
 36. 36. Uczucia przychodzą i odchodzą. Mogą być cudowną początkową iskrą, ale nie są całością miłości.
 37. 37. Spotkanie z widzialnymi przejawami miłości Boga może wzbudzić w nas uczucie radości, które rodzi się z doświadczenia bycia kochanym.
 38. 38. Wspomniane spotkanie implikuje również naszą wolę i zrozumienie. Uznanie żywego Boga jest drogą do miłości, a nasze „tak” Jego woli obejmuje zrozumienie, wolę i uczucie w wyjątkowym akcie miłości.
 39. 39. miłość nigdy nie jest „zakończona” i zakończona; zmienia się w ciągu życia, dojrzewa i właśnie dlatego pozostaje sobie wierna
 40. 40. Historia miłosna między Bogiem a człowiekiem polega właśnie na tym, że ta wspólnota woli wzrasta we wspólnocie myśli i uczuć,aby nasza wola i wola Boża coraz bardziej się zbiegały:
 41. 41. Uczę się patrzeć na tę drugą osobę nie tylko oczami i uczuciami, ale z perspektywy Jezusa Chrystusa. - Patrząc na niego oczami Chrystusa, mogę dać drugiemu znacznie więcej niż niezbędne rzeczy zewnętrzne: mogę ofiarować mu spojrzenie miłości, którego potrzebuje-DCE 18
 42. 42. Tylko moja gotowość do pomocy bliźniemu, do okazania mu miłości, czyni mnie także wrażliwą na Boga. Tylko służba innym otwiera mi oczy na to, co Bóg dla mnie robi i jak bardzo mnie kocha.
 43. 43. Miłość rośnie dzięki miłości. Miłość jest „boska”, ponieważ pochodzi od Boga i jednoczy nas z Bogiem i poprzez ten jednoczący proces przemienia nas w „My”, które przezwycięża nasze podziały i czyni nas jednością, aż w końcu Bóg jest „wszystkim dla wszystkich”. por. 1 Kor 15, 28)
 44. 44. LIST OF PRESENTATIONS IN ENGLISH Revised 1-11-2022 Advent and Christmas – time of hope and peace All Souls Day Amoris Laetitia – ch 1 – In the Light of the Word Amoris Laetitia – ch 2 – The Experiences and Challenges of Families Amoris Laetitia – ch 3 - Looking to Jesus, the Vocation of the Family Amoris Laetitia – ch 4 - Love in Marriage Amoris Laetitia – ch 5 – Love made Fruitfuol Amoris Laetitia – ch 6 – Some Pastoral Perspectives Amoris Laetitia – ch 7 – Towards a better education of children Amoris Laetitia – ch 8 – Accompanying, discerning and integrating weaknwss Amoris Laetitia – ch 9 – The Spirituality of Marriage and the Family Beloved Amazon 1ª – A Social Dream Beloved Amazon 2 - A Cultural Dream Beloved Amazon 3 – An Ecological Dream Beloved Amazon 4 - An Ecclesiastical Dream Carnival Conscience Christ is Alive Deus Caritas est 1,2– Benedict XVI Fatima, History of the Apparitiions Familiaris Consortio (FC) 1 – Church and Family today Familiaris Consortio (FC) 2 - God’s plan for the family Familiaris Consortio (FC) 3 – 1 – family as a Community Familiaris Consortio (FC) 3 – 2 – serving life and education Familiaris Consortio (FC) 3 – 3 – mission of the family in society Familiaris Consortio (FC) 3 – 4 - Family in the Church Familiaris Consortio (FC) 4 Pastoral familiar Football in Spain Freedom Grace and Justification Haurietis aquas – devotion to the Sacred Heart by Pius XII Holidays and Holy Days Holy Spirit Holy Week – drawings for children Holy Week – glmjpses of the last hours of JC Human Community Inauguration of President Donald Trump Juno explores Jupiter Kingdom of Christ Saint Leo the Great Saint Luke, evangelist Saint Margaret, Queen of Scotland Saint Maria Goretti Saint Mary Magdalen Saint Mark, evangelist Saint Martha, Mary and Lazarus Saint Martin de Porres Saint Martin of Tours Sain Matthew, Apostle and Evangelist Saint Maximilian Kolbe Saint Mother Theresa of Calcutta Saints Nazario and Celso Saint John Chrysostom Saint Jean Baptiste MarieaVianney, Curé of Ars Saint John N. Neumann, bishop of Philadelphia Saint John of the Cross Saint Mother Teresa of Calcuta Saint Patrick and Ireland Saing Peter Claver Saint Robert Bellarmine Saint Therese of Lisieux Saints Simon and Jude, Apostles Saint Stephen, proto-martyr Saint Thomas Becket Saints Zachary and Elizabeth, parents of John Baptist Signs of hope Sunday – day of the Lord Thanksgiving – History and Customs The Body, the cult – (Eucharist) The Chursh, Mother and Teacher Valentine Vocation to Beatitude Virgin of Guadalupe – Apparitions Virgin of the Pillar and Hispaniic feast day Virgin of Sheshan, China Vocation – mconnor@legionaries.org WMoFamilies Rome 2022 – festval of families Way of the Cross – drawings for children For commentaries – email – mflynn@legionaries.org Fb – Martin M Flynn Donations to - BANCO - 03069 INTESA SANPAOLO SPA Name – EUR-CA-ASTI IBAN – IT61Q0306909606100000139493 Laudato si 1 – care for the common home Laudato si 2 – Gospel of creation Laudato si 3 – Human roots of the ecological crisis Laudato si 4 – integral ecology Laudato si 5 – lines of approach and action Laudato si 6 – Education y Ecological Spirituality Life in Christ Love and Marriage 12,3,4,5,6,7,8,9 Lumen Fidei – ch 1,2,3,4 Mary – Doctrine and dogmas Mary in the bible Martyrs of Korea Martyrs of North America and Canada Medjugore Santuario Mariano Merit and Holiness Misericordiae Vultus in English Moral Law Morality of Human Acts Passions Pope Francis in Bahrain Pope Francis in Thailand Pope Francis in Japan Pope Francis in Sweden Pope Francis in Hungary, Slovaquia Pope Francis in America Pope Francis in the WYD in Poland 2016 Passions Querida Amazonia Resurrection of Jesus Christ –according to the Gospels Russian Revolution and Communismo 1,2,3 Saint Agatha, virgin and martyr Saint Albert the Great Saint Andrew, Apostle Saint Anthony of Padua Saint Bruno, fuunder of the Carthusians Saaint Columbanus 1,2 Saint Charles Borromeo Saint Cecilia Saint Faustina Kowalska and thee divine mercy Saint Francis de Sales Saint Francis of Assisi Saint Francis Xaviour Saint Ignatius of Loyola Saint James, apostle Saint John, apsotle and evangelist Saint John N. Neumann, bishop of Philadelphia Saint John Paul II, Karol Wojtyla Saint Joseph
 45. 45. LISTA DE PRESENTACIONES EN ESPAÑOL Revisado 1-11-2022 Abuelos Adviento y Navidad, tiempo de esperanza Amor y Matrimonio 1 - 9 Amoris Laetitia – ch 1 – A la luz de la Palabre Amoris Laetitia – ch 2 – Realidad y Desafíos de las Familias Amoris Laetitia – ch 3 La mirada puesta en Jesús: Vocación de la Familia Amoris Laetitia – ch 4 - El Amor en el Matrimonio Amoris Laetitia – ch 5 – Amor que se vuelve fecundo Amoris Laetitia – ch 6 – Algunas Perspectivas Pastorales Amoris Laetitia – ch 7 – Fortalecer la educacion de los hijos Amoris Laetitia – ch 8 – Acompañar, discernir e integrar la fragilidad Amoris Laetitia – ch 9 – Espiritualidad Matrimonial y Familiar Carnaval Conciencia Cristo Vive Deus Caritas est 1,2– Benedicto XVI Dia de todos los difuntos Domingo – día del Señor El camino de la cruz de JC en dibujos para niños El Cuerpo, el culto – (eucarisía) Encuentro Mundial de Familias Roma 2022 – festival de las familias Espíritu Santo Fatima – Historia de las apariciones Familiaris Consortio (FC) 1 – iglesia y familia hoy Familiaris Consortio (FC) 2 - el plan de Dios para la familia Familiaris Consortio (FC) 3 – 1 – familia como comunidad Familiaris Consortio (FC) 3 – 2 – servicio a la vida y educación Familiaris Consortio (FC) 3 – 3 – misión de la familia en la sociedad Familiaris Consortio (FC) 3 – 4 - participación de la familia en la iglesia Familiaris Consortio (FC) 4 Pastoral familiar Fátima – Historia de las Apariciones de la Virgen Feria de Sevilla Haurietis aquas – el culto al Sagrado Corazón Hermandades y cofradías Hispanidad La Iglesia, Madre y Maestra La Comunidad Humana La Vida en Cristo San José, obrero, marido, padre San Juan, apostol y evangelista San Juan Ma Vianney, Curé de’Ars San Juan Crisostom San Juan de la Cruz San Juan N. Neumann, obispo de Philadelphia San Juan Pablo II, Karol Wojtyla San Leon Magno San Lucas, evangelista San Mateo, Apóstol y Evangelista San Martin de Porres San Martin de Tours San Mateo, Apostol y Evangelista San Maximiliano Kolbe Santa Teresa de Calcuta Santos Marta, Maria, y Lazaro Santos Simon y Judaa Tadeo, aposttoles San Nazario e Celso San Padre Pio de Pietralcina San Patricio e Irlanda San Pedro Claver San Roberto Belarmino Santiago Apóstol San Tomás Becket Santos Zacarias e Isabel, padres de Juan Bautista Semana santa – Vistas de las últimas horas de JC Vacaciones Cristianas Valentín Vida en Cristo Virgen de Guadalupe, Mexico Virgen de Pilar – fiesta de la hispanidad Virgen de Sheshan, China Virtud Vocación a la bienaventuranza Vocación – www.vocación.org Vocación a evangelizar Para comentarios – email – mflynn@lcegionaries.org fb – martin m. flynn Donations to - BANCO - 03069 INTESA SANPAOLO SPA Name – EUR-CA-ASTI. IBAN – IT61Q0306909606100000139493 Laudato si 1 – cuidado del hogar común Laudato si 2 – evangelio de creación Laudato si 3 – La raíz de la crisis ecológica Laudato si 4 – ecología integral Laudato si 5 – líneas de acción Laudato si 6 – Educación y Espiritualidad Ecológica Ley Moral Libertad Lumen Fidei – cap 1,2,3,4 María y la Biblia Martires de Corea Martires de Nor America y Canada Medjugore peregrinación Misericordiae Vultus en Español Moralidad de actos humanos Pasiones Papa Francisco en Baréin Papa Francisco en Bulgaria Papa Francisco en Rumania Papa Francisco en Marruecos Papa Francisco en México Papa Francisco – Jornada Mundial Juventud 2016 Papa Francisco – visita a Chile Papa Francisco – visita a Perú Papa Francisco en Colombia 1 + 2 Papa Francisco en Cuba Papa Francisco en Fátima Papa Francisco en la JMJ 2016 – Polonia Papa Francisco en Hugaría e Eslovaquia Queridas Amazoznia 1,2,3,4 El Reino de Cristo Resurrección de Jesucristo – según los Evangelios Revolución Rusa y Comunismo 1, 2, 3 Santa Agata, virgen y martir San Alberto Magno San Andrés, Apostol San Antonio de Padua San Bruno, fundador del Cartujo San Carlos Borromeo San Columbanus 1,2 San Esteban, proto-martir San Francisco de Asis 1,2,3,4 San Francisco de Sales San Francisco Javier Santa Faustina Kowalska, y la divina misericordia Santa Cecilia Saint Margaret,Queen of Scotland Santa Maria Goretti Santa María Magdalena Santa Teresa de Lisieux San Marco, evangelista San Ignacio de Loyola

×