Anzeige
Xarxes Iker i Victor
Xarxes Iker i Victor
Xarxes Iker i Victor
Xarxes Iker i Victor
Anzeige
Xarxes Iker i Victor
Xarxes Iker i Victor
Xarxes Iker i Victor
Xarxes Iker i Victor
Xarxes Iker i Victor
Anzeige
Xarxes Iker i Victor
Nächste SlideShare
XarxesXarxes
Wird geladen in ... 3
1 von 10
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Último(20)

Anzeige

Xarxes Iker i Victor

  1. Xarxes informàtiques Iker Bemúdez i Victor Cortés 4t A
  2. Índex Introducció ..........................................................................................................................1 Parts d’una xarxainformàtica................................................................................................2 Router.............................................................................................................................2 Targeta de xarxa...............................................................................................................2 Switch..............................................................................................................................3 Cables de xarxa.................................................................................................................3  Cable de coure de parells trenats............................................................................3  Cable coaxial.........................................................................................................4  Cable de fibra òptica..............................................................................................4  El mitjà sense fil. Wifi.............................................................................................4 Arquitectura de xarxa...........................................................................................................5  Bus:..........................................................................................................................5  Anell:........................................................................................................................5  Estrella:....................................................................................................................5  Cel·lular:...................................................................................................................6 Configuració de la xarxa........................................................................................................6 Adreça Mac......................................................................................................................6 Adreça IP..........................................................................................................................6 Sistemes operatius...............................................................................................................7  Windows ..................................................................................................................7  Linux.........................................................................................................................7  Mac Os .....................................................................................................................7 Sistemes digitals...................................................................................................................8 Codi binari........................................................................................................................8
  3. 1 Introducció Una xarxa d’àrea local, també coneguda com LAN, és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinaria units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica limitada
  4. 2 Parts d’una xarxa informàtica Router Dispositiu que permet connectar la nostra xarxa a internet. Permet connectar- se a la línea telefònica i connectar diferents dispositius entre ells. Targeta de xarxa Dispositiu que es troba a l’interior de l’ordinador i que ens permet connectar el cable de xarxa a l’ordinador.
  5. 3 Switch Dispositiu que permet connectar diferents equips a la xarxa. Disposa de varies entrades i una sortida. Cables de xarxa Els cables de xarxa ens permeten connectar els switch amb la targeta de xarxa. Hi ha quatre tipus de cablejat diferent:  Cable de coure de parells trenats. És el més utilitzat en xarxes domèstiques i empreses. Està format per diferents cables de colors.
  6. 4  Cable coaxial Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica que evita interferències.  Cable de fibraòptica La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el mitjà més ràpid però també el més car.  El mitjà sense fil. Wifi. La informació es transmet mitjançant ones de ràdio.
  7. 5 Arquitectura de xarxa Els dispositius que formen una xarxa informàtica es poden interconnectar entre ells de diferents maneres. Les més utilitzades són:  Bus: Els ordinadors surten d’un punt central.  Anell: Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell.  Estrella: Els ordinadors es connecten a través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Són les més utilitzades.
  8. 6  Cel·lular: La xarxa es compon d’àrees circulars. Per exemple les xarxes sense fil. Configuració de la xarxa Adreça Mac Cada tageta de xarxa té assignat un número que l’identifica sense possibilitat d’error. Aquest número be asignat pel fabricant. Adreça IP Correspon a l’adreça de l’equip dins la xarxa. Es compon de dues parts: l’adreça de xarxa i l’adreça de host.
  9. 7 Sistemes operatius El sistema operatiu és el programa o el conjunt de programes que efectuen la gestió dels processos bàsics d’un sistema informàtic, i permet l’execució normal de la resta de les operacions. Els sistemes operatius més utilitzats són:  Windows  Linux  Mac Os
  10. 8 Sistemes digitals Un ordinador és un dispositiu que treballa amb codi binari. El codi binari és un sistema de numeració que només utilitza dos símbols, el 0 i l’1. Un bit és l’unitat mínima d’informació, és a dir, cada 0 o 1 que rep l’ordinador és un bit. Els bits s’agrupen de 8 en 8 i formen bytes. 1 Byte 8 Bits 1 Kbytes 1024 Bytes 1 Mbytes 1024 Kbytes 1 Gbytes 1024 Mbytes 1 Tbytes 1024 Gbytes Codi binari El codi binari és un sistema de numeració que utilitzen els dispositius digitals i que treballa amb dos símbols, el 0 i l’1. 1. Pas de decimal a binari Podem pasar de decimal a binari de dues maneres diferents. La primera manera consisteix en dividir el número decimal entre 2 i continuar dividint els quocients resultants fins que no es pugui més. La segona manera consisteix en una taula formada per potències de 2 i colocar a sota 0 i 1 fins aconseguir el número desitjat. 128 64 32 16 8 4 2 1 Resultat 1 1 0 0 1 0 0 0 200 1 0 0 0 0 1 1 1 135 1 1 1 0 0 1 1 0 230 1 0 0 1 0 0 0 1 145
Anzeige