Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Six Thinking Hats

 1. SIX THINKING HATS how thinking can be so less confusing! enter
 2. White facts & information ข้อมูล ข้อเท็จจริง ตัวเลข เหตุผล click!
 3. Red feelings & emotions ความรู้สึก สัญชาติญาณ ลางสังหร อารมณ์ click!
 4. Green new ideas เคลื่อนที่ ริเร่ิม ดัดแปลง พลังงาน click!
 5. Yellow positive คุณค่า สนับสนุน สร้างสรรค์ เชิงบวก click!
 6. Black negative ระมัดระวัง วิพากษ์วิจารณ์ ป้องกัน เชิงลบ click!
 7. Blue the big picture บทสรุป เป้าหมาย กลยุทธ์ ภาพรวม click!
 8. WHAT ARE MY THINGS? click!
 9. White Hat หรือ หมวกสีขาว หมายถึง ข้อมูลเบื้องต้นของสิ่งนั้น เป็นความคิดแบบไม่ใช้ อารมณ์ และมีเป้าประสงค์ที่ชัดเจน แน่นอน ตรงไปตรงมา ไม่ ต้องการความคิดเห็น สีขาวเป็นสีที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นกลาง จึง เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง จํานวนตัวเลข เมื่อสวมหมวกสีนี้ หมายความว่าที่ประชุมต้องการข้อเท็จจริงเท่านั้น โดยปกติแล้วเรามักจะ ใช้หมวกขาว ตอนเริ่มต้นของกระบวนการคิดเพื่อ เป็นพื้นฐานของความคิดที่กําลังจะ เกิดขึ้นแต่เราก็ใช้หมวกขาวในตอน ท้ายของกระบวนการได้เหมือนกัน เพื่อทําการประเมิน อย่างเช่นข้อ เสนอโครงการต่างๆของเราเหมาะ สมกับข้อมูลที่มีอยู่หรือไม่ WHAT ARE MY THINGS? click!
 10. WHAT ABOUT OTHER HATS?
 11. WHAT ARE MY THINGS? click!
 12. Red Hat หรือ หมวกสีแดง หมายถึง ความรู้สึก สัญชาตญาณ และลางสังหรณ์ เมื่อสวมหมวกสีนี้ เราสามารถบอกความรู้สึกของตนเองว่าชอบ ไม่ชอบ ดี ไม่ดี มีการใช้อารมณ์ ความคิดเชิงอารมณ์ซึ่งส่วนใหญ่ การแสดงอารมณ์จะไม่มีเหตุผลประกอบ หรือการตระหนักรู้โดย ฉับพลันซึ่งก็คือ เรื่องบางเรื่องที่เคยเข้าใจในแบบหนึ่ง อยู่ๆก็เกิด เข้าใจในอีกแง่มุมหนึ่ง ําให้เกิดงาน ซึ่ง การตระหนักรู้แบบนี้จะท างวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์ การค้นพบท ตร์แบบก้าว หรือวิธีคิดทางคณิตศาส กระโดด ถานการณ์ ความคิดความเข้าใจในส ารใคร่ครวญ โดยทันที ซึ่งเป็นผลจากก ประสบการณ์ อั นซับซ้อนที่มีพื้นฐานจาก ้รายละเอียด เป็นการตัดสินที่ไม่อาจให เช่นเวลาที่ หรืออธิบายได้ด้วยคําพูด ุณก็จําได้ใน คุณจําเพื่อนคนหนึ่งได้ ค ทันที WHAT ARE MY THINGS? click!
 13. I go for what I feel is best! I decide with instinct! I dare to risk! WHAT ABOUT OTHER HATS?
 14. WHAT ARE MY THINGS? click!
 15. Green Hat หรือ หมวกสีเขียว หมายถึง ความคิดนอกกรอบที่มีความ สัมพันธ์กับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลง แนวคิดและมุมมองซึ่งปกติมักถูกกําหนด จากระบบความคิดของประสบการณ์ ดั้งเดิม และความคิดนอกกรอบนั้นจะ อาศัยข้อมูลจากระบบของตัวเราเอง โดยเมื่อสวมหมวกสีนี้ จะแสดงความคิด ใหม่ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น การ คิดอย่างสร้างสรรค์ WHAT ARE MY THINGS? click!
 16. For me... WHAT ABOUT OTHER HATS? there are so many options. Never stop thinking! I like to be fun active provocative and creative!
 17. WHAT ARE MY THINGS? click!
 18. Yellow Hat หรือ หมวกสีเหลือง หมายถึง การคาดการณ์ในทางบวก ความคิดเชิงบวก เป็นการมองโลก ในแง่ดี การมองที่เป็นประโยชน์ เป็นการคิดที่ก่อให้เกิดผล หรือทําให้สิ่ง ต่างๆเกิดขึ้นได้ การคิดเชิงบวกเป็นการเปิดโอกาสให้พัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ความคิดเชิงลบอาจป้องกันเราจากความผิดพลาด ความเสี่ยง และ อันตรายที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นการคิดเชิงบวกต้องผสมผสานความสงสัยใคร่รู้ ความสุข ความ ต้องการ และความกระหายที่จะทําสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นหรือไม่ WHAT ARE MY THINGS? click!
 19. WHAT ABOUT OTHER HATS? Everything is so interesting! I like to support and motivate. I have good expectations.
 20. WHAT ARE MY THINGS? click!
 21. Black Hat หรือ หมวกสีดํา หมายถึง ข้อควรคํานึงถึง สิ่งที่ทําให้เราเห็นว่า เราไม่ควรทํา เป็นการคิดในเชิงระมัดระวัง หมวกสีดํา เป็นหมวกคิดที่เป็นธรรมชาติและสอดคล้องกับวิธี การคิดของตะวันตกมาก หมวกสีดําช่วยชี้ให้เราเห็นว่าสิ่งใด ผิด สิ่งใดไม่สอดคล้องและสิ่งใดใช้ไม่ได้ มันช่วยปกป้องเรา จากการเสียเงินและพลังงาน ช่วยป้องกันไม่ให้เราทําอะไร อย่างโง่เขลาเบาปัญญา และผิดกฎหมาย หมวกสีดํา เป็นหมวกคิดที่มีเหตุมีผลเสมอ เพราะในการ วิพากษ์วิจารณ์ หรือวิเคราะห์สิ่งใดจะต้องมีการคิดแบบเป็น เหตุเป็นผลรองรับ ไม่มีอารมณ์มาเกี่ยวข้อง ในการประเมิน สถานการณ์ในอนาคตของเรานั้น ต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ของเราเองและของผู้อื่นด้วย WHAT ARE MY THINGS? click!
 22. I can see flaws What are problems the risks? weakness It’s my job difficulties! to criticize. WHAT ABOUT OTHER HATS?
 23. WHAT ARE MY THINGS? click!
 24. Blue Hat หรือ หมวกสีน้ําเงิน หมายถึง การควบคุม และการบริหารกระบวน การคิด เพื่อให้เกิดความชัดเจน ในเรื่องของความคิดรวบยอด ข้อสรุป การยุติข้อขัดแย้ง การมองเห็นภาพและ การดําเนินการที่มีขั้นตอนเป็นระบบ เมื่อมีการใช้หมวกน้ําเงิน หมายถึง ต้องการให้มีการควบคุมสิ่งต่างๆ ให้อยู่ใน ระบบระเบียบที่ดี และถูกต้องหมวกสีน้ําเงินมักเป็นบทบาทของหัวหน้า ทําหน้าที่ ควบคุมบทบาทของสมาชิก ควบคุมการดําเนินการประชุม การอภิปราย การ ทํางาน ควบคุมการใช้กระบวนการคิด การสรุปผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ ต้องการ อย่างไรก็ตามสมาชิก ก็สามารถ สวมหมวกน้ําเงิน ควบคุมบทบาทของหัวหน้า ได้เช่นกัน ตัวอย่างคําถามที่ผู้สวมหมวกน้ําเงินสามารถนําไปใช้ได้ ได้แก่ เรื่องนี้ ต้องการคิดแบบไหน ขั้นตอนของ เรื่องนี้คืออะไร เรื่องนี้จะสรุปอย่างไร ขอบเขต ของปัญหาคืออะไร ขอให้คิดว่าเราต้องการอะไร และให้เกิดผลอย่างไร เรากําลัง อยู่ในประเด็นที่กําหนดหรือไม่ เป็นต้น ผู้สวมหมวกน้ําเงินเปรียบเสมือนผู้ควบคุมวงดนตรีที่จะทําให้ผู้เล่นดนตรีแต่ละ ชิ้นบรรเลงสอดประสานกันได้อย่างไพเราะ ดังนั้น การควบคุมการคิดจึงต้อง เลือกใช้วิธีคิดของหมวกแต่ละใบอย่างเหมาะสม WHAT ARE MY THINGS? click!
 25. I see the big picture. I push things to conclusion. WHAT ABOUT OTHER HATS? I conduct the thinking process.

Hinweis der Redaktion

Anzeige